Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Karrieresenter Østfold Årsrapport 2014

2 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni Senteret er et resultat av både en nasjonal og en internasjonal satsing på karriereveiledning i det livslange perspektivet. Per dags dato har 15 av landets fylker opprettet slike fylkesvise karrieresentre. Karrieresenter Østfold er organisert som et partnerskap med tre partnere. Østfold fylkeskommune bidrar med 3,6 årsverk (daglig leder, to karriereveiledere og 60 % sekretær) og driftsbudsjettet på i overkant av , NAV Østfold bidrar med to karriereveilederstillinger og Sarpsborg kommune bidrar med egnede lokaler sentralt i Sarpsborg. Partnerskapet styres av en egen partnerskapsavtale. Karrieresenter Østfold er etablert som en del av Regionalt partnerskap for karriereveiledning i Østfold, og avtalens formål er å regulere den administrative og økonomiske styringen av KSØ. Karrieresenter Østfold har et eget styre med representanter fra Østfold fylkeskommune (ØFK), NAV Østfold, Sarpsborg kommune og to ansatterepresentanter fra henholdsvis ØFK og NAV. Koordinator for karriereveiledning i fylket er styrets sekretær og daglig leder møter på møtene. De to sistnevnte har kun taleog forslagsrett på saker som tas opp. Daglig leder har ansvaret for den daglige driften av senteret, og rapporterer jevnlig til styret. Styret har i snitt fire møter i året. Styrets representanter i 2014(vara i parentes): Egil Frode Olsen, leder, ØFK. Fra august 2014, Frid Sandmoe (Einar Wium) Lasse Michaelsen, representant fra NAV Østfold (Arild Hjortland) Else-Grethe Mathisen, representant fra Sarpsborg kommune (Terje Aldar) Roger Kristoffersen, ansatterepresentant, ØFK (Halvard Grini) Solfrid Borger, ansatterepresentant NAV Østfold (Hege Christensen) Geir Syvertsen, sekretær Anne-Lene Andresen, daglig leder, Karrieresenter Østfold I 2013 vedtok styret en Strategisk plan for perioden Denne planen legger grunnlaget for senterets arbeidsoppgaver og prioriteringer i denne perioden, og innholdet i årsrapporten speiler de prioriteringene som er vedtatt der har vært et aktivt år for Karrieresenter Østfold. Samtidig som senteret har gjennomført over 1400 veiledninger, har vi hatt mange oppgaver som ressurssenter og jobbet med å utvikle en felles faglig plattform på jobbsøkerprosessen. Sarpsborg, januar 2015 Anne-Lene Andresen, daglig leder Karrieresenter Østfold 2

3 Karrieresenterets mål, verdigrunnlag og oppgaver KSØs visjon Vi lar mennesker finne muligheter! Senterets mål og oppgaver er styrt av partnerskapsavtalen. Siden oppstarten av senteret i 2009 har senteret hatt to hovedmål og oppgaver. I Strategisk plan for er disse brutt ned i delmål og konkrete tiltak. Karrieresenterets hovedoppgave er å tilby karriereveiledning til voksne i Østfold som er nøytral, lett tilgjengelig og av høy kvalitet. Med voksne menes først og fremst personer over 19 år. At karriereveiledningen skal være nøytral innebærer at den er rettet mot å bistå personer med å foreta egne valg vedrørende utdanning og yrke. At karriereveiledningen skal være lett tilgjengelig innebærer at tjenestene skal være tilgjengelige for hele fylkets befolkning både geografisk og demografisk. Karrieresenteret skal i tillegg være et ressurs- og kompetansesenter for rådgivere og karriereveiledere i grunnopplæringa og for veiledere i NAV. Partene kan pålegge KSØ oppgaver eller gjøre prioriteringer etter nærmere avtale, primært gjennom vedtak i styret for KSØ. Arbeidet ved senteret er forankret i et sett med etiske retningslinjer, og partenes ulike verdier; Østfold fylkeskommune; profesjonell, raus og kreativ, Sarpsborg kommune; FÅR'T; framtidsrettet, åpenhet, respektfull og troverdig, NAV Østfold; tydelig, til stede og løsningsdyktig. Vi ønsker å bidra til at kundene våre skal utfordre sine egne begrensninger, og være i stand til å ta gode valg for sitt liv. I dette ligger det å se muligheter, og bli bevisst på kunnskap om seg selv, og de muligheter og begrensninger som finnes i den enkelte. Aktiviteter og resultater i 2014 Individuell veiledning Karrieresenter Østfold registrerer hvert år statistikk på alder, kjønn, bosted, nåværende situasjon og hvor de har hørt om karrieresenteret. Se tabeller i vedlegg. I tillegg sendes det ut en egen kundeundersøkelse til alle som har vært på veiledning. Senteret hadde i 2014 en jevn strøm av kunder. I 2014 hadde senteret 1260 personer som bestilte time til veiledning. Dette er en økning av antall bestillinger i forhold til 2013 (1072 personer). Av disse var det ca. 9 % som ikke møtte til timen, og som aldri ga noen beskjed. Som tiltak for å minske antall kunder som ikke møter til timen og heller ikke gir beskjed, sender vi ut påminnelse på SMS noen dager før avtalen. Dette hjelper noe. Snittet på ventetid for å komme inn til første samtale var 2-3 uker. I 2013 var det gjennom store deler av året 3-4 ukers ventetid på første samtale. Med økte ressurser i førstelinje klarer vi i større grad enn tidligere å fylle opp avlyste timer. I tillegg til det tok vi av en del av høstens kunder i juli. Det ble gjennomført over 1400 veiledningssamtaler. 62 % av kundene var kvinner og 38 % var menn. Kjønnsfordelingen har holdt seg stabil helt fra Senteret har kunder fra hele fylket, men det er de store byene som dominerer. Ca. 55 % av kundene kommer fra Sarpsborg og Fredrikstad. Fra kommunene i Indre Østfold kommer ca. 19 % av kundene, mens 20 % kommer fra Moss og Halden. Det er noe endring i den geografiske fordelingen av kunder siden Vi ser en økning i kunder fra Indre Østfold og fra de store 3

4 byene utenom Sarpsborg og Fredrikstad. Kunder i 20-åra (19 til 30 år) utgjør den største aldersgruppen med ca. 45 %, mens ca. 26 % er kunder mellom år. Dette mønsteret er forholdsvis likt tidligere år med en liten økning i den yngste aldersgruppen. Sammenlignet med 2013 oppgir en større andel av kundene at de er arbeidsledige. Vi har en liten nedgang i kunder som oppgir at de er på AAP. Den største andelen av våre kunder oppgir fortsatt at de er i jobb. Kompetanse på den tjenesten Karrieresenter Østfold tilbyr Et viktig mål for senteret er at veilederne er oppdaterte og faglig kompetente på utdanning, arbeidsmarked og veiledningsfeltet. Kundeundersøkelsen gir gode tilbakemeldinger på disse punktene. I 2014 har vi hatt fokus på å skape en felles faglig plattform innen alle deler av jobbsøkerprosessen. For å få til dette har vi laget en oversikt over de ressursene vi allerede hadde, men også søkt ny kunnskap innen relevant faglitteratur. Vi har hatt arbeidsmøter og jobbet oss mot en felles forståelse. Arbeidet har resultert i at vi er mer samstemte på feltet, at vi har forbedret nettsidene om «Jobb» og utviklet et totimers kurs for kundene våre i jobbsøkerprosessen. Arbeidet sikrer også en jevn kvalitet på det tilbudet vi gir i veiledningene på dette feltet. Mange kunder ønsker veiledning om det å være jobbsøker, CV, søknad og jobbintervju. Senterets ansatte har deltatt på flere kurs og konferanser for å heve det faglige nivået og holde oss oppdatert. Vi har prioritert å bruke en del midler på ny faglitteratur, og har faglige internmøter med ulike tema. Sertifiseringen i VIP24 verktøyet har lagt til rette for gode selutviklingsprosesser som enkeltveileder og som team. Kundeundersøkelse Kundeundersøkelsen har blitt sendt ut fra VOX på bakgrunn av innsendte e-postadresser fra fullført veiledningsprosess, og er utviklet av VOX i samarbeid med landets karrieresentre. Vi hadde i 2014 en svarprosent på 43,3 % på kundeundersøkelsen. Dette er ikke godt nok, selv om det er en økning fra i fjor. Tidligere hadde senteret en hjemmelaget undersøkelse som de administrerte selv, og hadde da høyere svarprosent. Det ble derfor besluttet høsten 2014 at vi fra 2015 skal starte med å sende ut undersøkelsen selv for å se om dette kan påvirke svarprosenten. Resultatene i kundeundersøkelsen er gjennomgående gode. Se et utvalg tabeller i vedlegget. Arbeid som ressurssenter I 2014 har det vært gjennomført mange workshops for NAV. Totalt har nå over 100 veiledere fra ulike lokalkontor vært med på en eller flere av de fire workshop ene vi tilbyr. Tilbakemeldingene fra workshop ene er svært gode. I tillegg til kompetanseheving og erfaringsutveksling skaper dette tilbudet enda bedre kontakt mellom senteret og de lokale NAV kontorene. Det oppleves som fruktbart for alle involverte. Vi fikk prisen «Årets kompetanseløft» for vårt arbeid med workshop ene, både for det gode tiltaket rettet mot NAV veiledere, men også for den kompetansehevingen det har bidratt til internt. Senteret har gjennomført diverse infomøter i samarbeid med NAV, både for ulike brukergrupper (blant annet innsatsgjengen, NAV Fredrikstad og unge arbeidssøkere, NAV Trøgstad) og for veilederne (CV og søknadsskriving for NAV Rygge). Vi får flere forespørsler om ulike opplegg, og som svar på dette ble det på slutten av året bestemt at vi skal utvikle en ny kurspakke rettet mot både NAV og rådgiverne i skolen i

5 Karrieresenter Østfold har hatt et godt samarbeid med rådgivernettverkene og deres nettverksledere. Det er forskjell mellom de ulike regionene, men karriereveilederne har deltatt på møter og kommet med faglige innlegg der hvor det har vært ønskelig. På fagdagen i april var det en stor gruppe med rådgivere fra ungdomskolen og videregående skole. Senteret har en god informasjonsutveksling og samarbeid med fagopplæringen, voksenopplæringen og koordinator for karriereveiledning med felles møter. Samarbeid med andre aktører lokalt og nasjonalt Samarbeidet med Høgskolen i Østfold har i 2014 resultert i faglige opplegg for studentene på sosionom og velferdsviterstudiet. Vi gjennomførte også et eget jobbsøkerkurs for disse studentene. De ansatte har deltatt på rådgiverdagen til høyskolen som et ledd i å skape flere kontakter og heve kompetansen. Det har i 2014 vært høy aktivitet på mange arenaer. Vi har blant annet samarbeidet med Senter for seniorpolitikk, deltatt i arbeidet med Regional kompetanseplan, holdt foredrag for representanter fra Kunnskapsdepartementet, gjennomført flere infomøter på norsksenteret i Sarpsborg, laget et faglig opplegg for kompetansetillittsvalgte som en del av et LO-prosjekt, deltatt på utdanningsmesse for voksne, hatt stand på HMS konferansen og skrevet artikler til veilederforum. Karrieresenter Telemark og Karrieresenteret Vestfold er gode samarbeidspartnere. I 2014 hadde sentrene sentertreff i Tønsberg med relevante tema. Sentrenes ledere har hatt to dagssamlinger hvor vi deler erfaringer som ledere, driftsutfordringer og andre relevante tema. Tettere samarbeid med Nasjonal enhet for karriereveiledning og flere arenaer hvor vi treffer andre karrieresentre har ført til et nærmere bånd. Det bidrar til nye ideer og refleksjoner rundt egen virksomhet og måten senteret har organisert seg på. Det gir et større fokus på faglige problemstillinger, og det er telefonkontakt på tvers av fylker. Det er spennende og utfordrende og bidrar til å styrke egen identitet. Økonomi og personal Karrieresenter Østfold fikk for 2014 tildelt ,- etter regulert budsjett var satt av til lønn og til drift. Senteret hadde ett netto mindreforbruk på ift regulert budsjett. Den økonomiske situasjonen til senteret er god, og det er god økonomistyring. Mindreforbruket skyldes blant annet at det ikke ble gjennomført noen studietur, og at mange av aktivitetene våre ikke medfører utgifter på driftsbudsjettet. Ellers er de to største postene kompetanseheving og eksterne database og online tjenester. I 2014 ble sekretærstillingen økt til 60 %. Denne ressursen brukes primært til førstelinjeoppgaver, og det er fortsatt en utfordring å få nok tid til å arbeide med blant annet nettsider, facebookside, statistikk og avlastning for leder. Det er et ønske at stillingen kunne vært øket ytterligere, slik at sekretæren hadde mer arbeidstid også utenom telefon- og resepsjonstid. Fokusområder i Utvikling og oppstart av nye kurs for våre kunder; CV og søknadsskriving, jobbintervju og kompetansekartlegging - Utvikling og oppstart av en ny kurspakke for rådgivere og NAV veiledere - Bruk av OneNote for føring av kunder og registrering av intern statistikk- effektiviseringstiltak og grønt tiltak - Sette etikk på agendaen, både ved å gi kurs i etikk og være deltager i en nasjonal gruppe som skal arbeide med etiske retningslinjer for karrieresentrene 5

6 38.4% Vedlegg til Årsrapport for Karrieresenter Østfold 2014 Kvin Man Kundestatistikk fra kunders utfylling av elektronisk bestillingsskjema (ny ordning fra februar 2014): 61.6% Kundestatistikk 1. Alder % 17.7% 14.7% 11.5% 12.6% 9.1% 4.9% Bostedskommune % 5.4% 3.1% Arema rk Askim Eidsbe rg 27.9% 8.5% 1.5% 2.1% 0.7% 11.5% Fredrik stad Halden Hobøl Hvaler Marke r Moss Rakkes tad 2.5% 4.2% % Rygge Rømsk og 26.7% Råde Sarpsb org 1.3% 1.3% % Skiptv et Spyde berg Trøgst ad Våler 6

7 3. Høyeste avsluttede utdanning 2014 Grunnskole Videregående skole 1 år % Videregående skole 2 år Fullført fag/svennebrev Studiekompetanse 14.7% 14.6% 19. Fagskole Høyskole/universitet 0-2 år 2.5% 6.4% Høyskole/universitet 3 år eller mer 23.1% Annet 4.5% Status 2014 Under utdanning 7.5% I arbeid 28. Hjemmeværende/barselpermisjon 2.3% Arbeidssøker 26.6% Sykemeldt Arbeidsavklaring 12.7% 17.7% Annet 5.3%

8 5. Hvordan har du fått vite om Karrieresenter Østfold? 2014 Bekjente Ansatt i NAV % Ansatt i Østfold fylkeskommune 7.1% Ansatt i attføringsbedrift 0.9% Fastlege/Helsepersonell På internett 6.5% 10.8% Media Vært der tidligere Annet 1.4% 5.6% 5.8% Måned for henvendelse

9 Tilbakemeldinger fra kundeundersøkelse sendt ut av VOX Totalt 368 respondenter. Svarprosent på 43,3 %. Hvilken bransje arbeider du i? Jordbruk skogbruk eller fiske Industri Bygge og anleggsvirksomhet Hotell og restaurantvirksomhet Transportvirksomhet Helse- og sosialsektoren Undervisning Offentlig forvaltning Annen tjenesteyting Annet, spesifiser 0.7% 5.9% 4.4% 2.9% 2.9% 10.3% 8.1% 15.4% 24.3% Hvorfor ønsket du karriereveiledning? (Flere svar er mulig) For å få:...veiledning om utdanningsmuligheter 50.1%...veiledning om jobbmuligheter 64.6%...kartlagt min kompetanse 34.6%...veiledning i å skrive CV, jobbsøknad eller gjennomføre et jobbintervju 22.6%...informasjon om/gjennomført en realkompetansevurdering...informasjon om regelverk og rettigheter til utdanning (f.eks voksenrett) Annet, spesifiser her 4.6% 8.2% 5.4% Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Karrieresenter Østfold med tanke på: 9

10 1.4% Tilgjengeligheten på telefon og e-post 2.7% 7.1% 0.5% Åpningstidene 1.4% 7.9% 2.5% Den geografiske avstanden til karrieresenteret 9.8% % Ventetiden mellom bestilling og veiledningstime 11.2% 0.5% 0.3% Informasjon på sentrets nettsider 3.8% 10.1% 0.5% Tilgjengelig informasjonsmateriell 3.3% 12.5% 0.8% Lokalene 1.4% 1.1% % 59.9% 41.4% 48.8% 43.1% 44.7% 40.6% 45.2% 40.6% 45.2% 37.1% 46.6% 43.6% 53.1% Svært lite fornøyd Lite fornøyd Fornøyd Svært fornøyd Vet ikke/ikke aktuelt Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om karriereveilederen? Veileder var hyggelig og imøtekommende Veileder klarte å sette seg inn i min situasjon Veileder fremstod som profesjonell Veileder hadde god kunnskap om arbeidsmarkedet i mitt lokalområde Veileder hadde god kunnskap om utdanningsmuligheter Veileder bidro med nye perspektiver Jeg fikk svar på mine spørsmål 0.5% 0.5% 2.5% 0.5% 2.2% 1.9% 12.3% 1.1% 0.8% 1.4% 7.9% 0.3% 1.6% 5.4% 18.8% 17.2% 1.1% 3.8% 12.5% 20.7% 1.6% 5.7% 15.3% 1.6% 2.7% 4.6% 21.3% 1.6% % 82.6% 89.6% Helt uenig Delvis uenig 56.9% 61.9% Delvis enig Helt enig Vet ikke/ikke aktuelt 75.7% 69.8% Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om ditt utbytte av veiledningen: 10

11 Det ble klarere for meg hvilke valgmuligheter jeg har med tanke på jobb. Det ble klarere for meg hvilke utdanningsmuligheter som er aktuelle for meg. Jeg ble mer bevisst min kompetanse. Veiledningen ga meg mer fremtidstro Veiledningen ga meg mer selvtillit Veiledningen motiverte meg til å gå i gang med jobbsøking. Veiledningen motiverte meg til å gå i gang med utdanning Jeg ble bedre kjent med meg selv og mine ressurser 2.5% 7.6% 31.3% 7.6% % 4.9% 24.5% 22.3% % 6.5% 28.1% 7.4% 54.8% 3.5% 8.4% 26.7% 5.2% 56.1% 4.4% 8.2% 29.7% 7.1% 50.7% 4.9% 6.8% 24.5% % 4.6% 6.8% 25.6% 30.5% 32.4% 3.5% 7.1% 30.5% 8.4% 50.4% Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Vet ikke/ikke aktuelt Alt i alt, hvor fornøyd er du med karriereveiledningen?: % 61.3% % 5.4% 1.9% Svært lite fornøyd Lite fornøyd Ganske fornøyd Svært fornøyd Vet ikke/ikke aktuelt 11

12

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2013

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2013 Karrieresenter Østfold Årsrapport 2013 1 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober 2009. Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni 2012. Senteret er et resultat

Detaljer

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2015

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2015 Karrieresenter Østfold Årsrapport 2015 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober 2009. Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni 2012. Senteret er et resultat av

Detaljer

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Anders Fremming Anderssen, Vox Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Disposisjon Hvem er det som mottar veiledning ved karrieresentrene? Hvordan oppleves veiledningen? Hvilket utbytte kan veiledningen

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Karrieresenter Telemark Årsmelding 2015

Karrieresenter Telemark Årsmelding 2015 Karrieresenter Telemark Årsmelding 2015 Karrieresenter Telemark; et partnerskap mellom Telemark fylkeskommune og NAV Telemark. Velkommen til Karrieresenter Telemarks årsmelding for 2015. Karrieresenter

Detaljer

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Rica Saga Hotell, 23.05.2013, Geir Syvertsen, Østfold fylkeskommune 1 Mitt innlegg 2 Bakgrunnen OECD rapport og politiske

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland Kvalitetssystem for karrieresentrene i Nordland Innhold Innledning... 3 1. Mål og verdigrunnlag... 4 Dokumentreferanser... 4 2. Tjenesten... 4 2.A. Individuell karriereveiledning... 4 Dokumentreferanser...

Detaljer

Leveranser til kundegruppe 1 «Voksne over 19 år bosatt i Telemark»

Leveranser til kundegruppe 1 «Voksne over 19 år bosatt i Telemark» Vedlegg til Karrieresenter Telemarks årsmelding for 2015: Leveranse- og aktivitetsoversikt for Karrieresenter Telemark i 2015 Leveranser til kundegruppe 1 «Voksne over 19 år bosatt i Telemark» Karriereveiledningssamtaler,

Detaljer

Karrieresenter Østfold:

Karrieresenter Østfold: Workshop 2 Karrieresenter Østfold: Hvem er vi til for og hvordan jobber vi? Hanne Lille-Schulstad og May-Britt Bergset Karriereveiledere Karrieresenter Østfold Åpnet 6. oktober 2009 Forankring Nasjonal

Detaljer

Karriereveiledningsfeltet. hvem gjør hva og for hvem? Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder. Gardermoen 4. mars 2013

Karriereveiledningsfeltet. hvem gjør hva og for hvem? Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder. Gardermoen 4. mars 2013 Karriereveiledningsfeltet i Norge hvem gjør hva og for hvem? Gardermoen 4. mars 2013 Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Agenda Hva er karriereveiledning? De nasjonale målene Offentlig karriereveiledningstjenester

Detaljer

Karriereveiledning for voksne - den norske modellen

Karriereveiledning for voksne - den norske modellen Karriereveiledning for voksne - den norske modellen København, 10. mai 2012 Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt

Detaljer

Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Bodø, 5. oktober 2011 avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt oppdrag fra

Detaljer

Karriere Troms Bakgrunn Erfaringer Satsinger

Karriere Troms Bakgrunn Erfaringer Satsinger Karriere Troms Bakgrunn Erfaringer Satsinger Konferanse Finnmark 15012015 Birgitte Daae www.karrieretroms.no Karriere Troms: Bakgrunn for forprosjekt: Frafall, feilvalg, omvalg Rådgivningstjenesten Svakheter

Detaljer

Karriereveiledning i et livslangt perspektiv en modell fra Østfold fylke

Karriereveiledning i et livslangt perspektiv en modell fra Østfold fylke Karriereveiledning i et livslangt perspektiv en modell fra Østfold fylke Helsingfors 30.oktober 2014 Geir Syvertsen, koordinator for karriereveiledning i Østfold Fylkeskommune 1 Disposisjon: 2 Bakgrunn

Detaljer

Karrieresenteret i Nord-Trøndelag. - Et samarbeidsprosjekt mellom NTFK, KS, NAV, LO, NHO

Karrieresenteret i Nord-Trøndelag. - Et samarbeidsprosjekt mellom NTFK, KS, NAV, LO, NHO Karrieresenteret i Nord-Trøndelag - Et samarbeidsprosjekt mellom NTFK, KS, NAV, LO, NHO Tjenestetilbud Karriereveiledning for voksne og unge Ressurs- og kompetansesenter Bedrifter i omstilling www.karriere-nt.no

Detaljer

Leveranse- og aktivitetsoversikt for Karrieresenter Telemark i 2014

Leveranse- og aktivitetsoversikt for Karrieresenter Telemark i 2014 Leveranse- og aktivitetsoversikt for Karrieresenter Telemark i 2014 Leveranser til kundegruppe 1 «Voksne over 19 år bosatt i Telemark» Individuelle veiledninger på senteret Karriereveiledninger Vi gjennomførte

Detaljer

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge.

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og

Detaljer

Årsmelding Karrieresenter Sør Helgeland 2012

Årsmelding Karrieresenter Sør Helgeland 2012 Årsmelding Karrieresenter Sør Helgeland 2012 Innhold Innledning... 3 Regionalt partnerskap... 3 Ansatte... 3 Aktiviteter og resultat 2012... 4 Individuell veiledning... 4 Evaluering/brukerundersøkelse...

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere Karriereveiledning for innvandrere - Karriereveiledningen viste meg vei. Jeg visste ikke hvilke kanaler og muligheter som fantes, og det gjorde at jeg ikke kom i gang før. De ga meg troen på at jeg kunne

Detaljer

Karrieresentre på alles lepper hva nå? Seniorrådgiver Ingjerd E. Gaarder

Karrieresentre på alles lepper hva nå? Seniorrådgiver Ingjerd E. Gaarder Karrieresentre på alles lepper hva nå? Seniorrådgiver Ingjerd E. Gaarder Fagsamlingen 8. november 2016 Hvilken dag er det i dag? Fagsamling nr 4 Høringsfrist 7. november NOU: Fem kjappe 1. Ekspertutvalg

Detaljer

Karrieresenteret i Nord-Trøndelag

Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Heidi Skaret Barsøe Namdalsbibliotekene 20. oktober 2016 Sted: Horisonten bibliotek og kultursenter, Overhalla www-karriere-nt.no Partnerskap mellom Hva gjør vi på karrieresenteret?

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 679 3,3-398 -8 Delvis ledige 1 966 1,4 32 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 377 1,0 230 20 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 343 3,7-123 -2 Delvis ledige 1 520 1,1 34 2 Arbeidssøkere på tiltak 530 0,4 137 35 Kvinner av Helt

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling. Ingjerd Lorange

Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling. Ingjerd Lorange Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling Ingjerd Lorange Agenda Organisering nasjonalt - Nasjonal enhet for karriereveieledning Organisering lokalt

Detaljer

Etablering av karrieresenter i Finnmark Fylkesrådens innstilling

Etablering av karrieresenter i Finnmark Fylkesrådens innstilling Arkivsak: 201302129-1 Arkivkode:---/A02 Opplæringsavdelinga Saksbehandler: Trond Fitje Saksgang Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for kompetanse 19.03.2013 3/13 (HUK) Yrkesopplæringsnemnda 12.03.2013 3/13 Etablering

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Karrieresenteret Ofoten

Karrieresenteret Ofoten Karrieresenteret Ofoten Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Utviklingstrekk i perioden utfordringer og suksessfaktorer... 3 Regionalt partnerskap... 3 Ansatte, oppgaver og organisasjon...

Detaljer

NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn

NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn Rapport fra karriereveiledningsutvalget Avgitt til kunnskapsdepartementet 25. april 2016 INGA H. ANDREASSEN, HØGSKOLEN I BERGEN 01.11.2016

Detaljer

Vedlegg til årsmelding 2011; Leveranse- og aktivitetsoversikt Kundegruppe 1: Voksne i Telemark : karriereveiledning, info. og kurs

Vedlegg til årsmelding 2011; Leveranse- og aktivitetsoversikt Kundegruppe 1: Voksne i Telemark : karriereveiledning, info. og kurs Vedlegg til årsmelding 2011; Leveranse- og aktivitetsoversikt Kundegruppe 1: Voksne i Telemark : karriereveiledning, info. og kurs Oversikt over samtaler; Vi registrerte 881 karriereveiledningssamtaler

Detaljer

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: Behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Forfattere: Thea Berge, Magnus Fodstad Larsen,

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15 Nina Røvik Grunnskole for voksne 4A-1 i Opplæringslova er grunnlaget for de voksnes grunnskoletilbud. Retten omfatter til vanlig de fagene en trenger for å få vitnemål

Detaljer

Karriereveiledning i en digital verden

Karriereveiledning i en digital verden Karriereveiledning i en digital verden Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Brit Flatås og Stig Solum Levanger 30. november 2015 Partnerskap mellom NTFK, KS, NAV, LO, NHO Karriereveiledning i en digital verden

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Februar 2011 Kjersti Isachsen Leder

Februar 2011 Kjersti Isachsen Leder Årsmelding 2010 Leder Både i samfunnet generelt og for oss som bor i Telemark blir spørsmål knyttet til karriere og karrierevalg stadig mer aktuelt. Av ulike årsaker ligger ikke yrkesveien spikret og forutsigbar

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Årsmelding 2015. 5 år!

Årsmelding 2015. 5 år! Årsmelding 2015 5 år! 1. Innledning Karrieresenteret feiret sitt 5 årsjubileum 5. mars 2015. Det ble markert med åpent hus og kakefest. På fem år har det skjedd en formidabel utvikling innen de tre tjenesteområdene

Detaljer

Leveranser til kundegruppe 1 «Voksne over 19 år bosatt i Telemark»

Leveranser til kundegruppe 1 «Voksne over 19 år bosatt i Telemark» Vedlegg til elektronisk versjon av «Årsmelding 2012» Leveranse- og aktivitetsoversikt for Karrieresenter Telemark i 2012 1 Leveranser til kundegruppe 1 «Voksne over 19 år bosatt i Telemark» Individuelle

Detaljer

KARRIEREVEILEDNING En kommentar fra arbeidsgruppen med representanter fra partene i arbeidslivet

KARRIEREVEILEDNING En kommentar fra arbeidsgruppen med representanter fra partene i arbeidslivet KARRIEREVEILEDNING En kommentar fra arbeidsgruppen med representanter fra partene i arbeidslivet Partene i arbeidslivet Partens brev til ekspertutvalget for karriereveiledning Partene (utenom KS og Utdanningsforbundet)

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Karriereveiledning i et kompetansepolitisk perspektiv NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

Karriereveiledning i et kompetansepolitisk perspektiv NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Karriereveiledning i et kompetansepolitisk perspektiv Gode valg for den enkelte og samfunnet «Guidance is both a service to the individual and a public policy tool» (CEDEFOP Sultana, 2004) 1. Samfunnet

Detaljer

Karriereveiledning i fylkene

Karriereveiledning i fylkene Notat 9/2012 Karriereveiledning i fylkene En undersøkelse av omfang, organisering, tilbud og kompetanse Karriereveiledning i fylkene En undersøkelse av omfang, organisering, tilbud og kompetanse Forfattere:

Detaljer

Karrieresenteret Mosjøen Grensen 2, Mosjøen. E- postadr.: karrieresenter.mosjoen@nfk.no

Karrieresenteret Mosjøen Grensen 2, Mosjøen. E- postadr.: karrieresenter.mosjoen@nfk.no Karrieresenteret Mosjøen Grensen 2, Mosjøen Tlf.nr. 75654150 E- postadr.: karrieresenter.mosjoen@nfk.no Realkompetansevurdering og voksnes læring Oppgaver knyttet til videregående opplæring for voksne

Detaljer

Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox

Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox KD BLD ASD Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning Nasjonalt forum for karriereveiledning

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 457 3,9 662 14 Delvis ledige 1 810 1,3 44 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 342 0,9-495 -27 Kvinner av

Detaljer

Årsmelding 2012 karrieresenter telemark

Årsmelding 2012 karrieresenter telemark Årsmelding 2012 Leder Organisering av Karrieresenter Telemark Karrieresenter Telemark skal støtte befolkningen i å finne sin rette hylle i arbeidslivet. Vi er en av flere aktører som skal bidra til at

Detaljer

Karriereveiledning et viktig virkemiddel i tilbakeføringsarbeidet

Karriereveiledning et viktig virkemiddel i tilbakeføringsarbeidet Utviklingsverksted Karriereveiledning et viktig virkemiddel i tilbakeføringsarbeidet -partskonferansen. november 20 Valborg Byholt, Vox og Torun Dotseth, Karriere Oppland Fylkesvise karrieresentre. nov

Detaljer

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Publisert fra 24.01.2012 til 31.12.2012 19 respondenter (1 unike) 1. Hvilke av utsagnene nedenfor passer for deg? 1 Jeg kontaktet karrieresenteret og ga beskjed om at

Detaljer

Årsrapport 2012 for Karrieresenteret

Årsrapport 2012 for Karrieresenteret NOTAT UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP KARRIERESENTERET FRA MIRJANA HODNEKVAM, KARRIEREVEILEDER 1302 1901 VÅR REF DATO 13.2.2013 Årsrapport 2012 for Karrieresenteret Karrieresenteret kom i gang

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning 2010

Behov og interesse for karriereveiledning 2010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Magnus Fodstad Larsen Vox 011 ISBN 978-8-774-197-5 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark

Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark Evaluering av karriereveiledningstiltak i Telemark Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Forord Evalueringen er gjennomført etter oppdrag fra fylkesopplæringssjefen i Telemark. Den berører alle karriereveiledningstiltakene

Detaljer

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1 ERFARINGSSEMINAR 2015 Aktivitetskravet Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold NAV, 04.06.2015 Side 1 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet

Detaljer

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser Forfatter: Linda Berg Vox 2015 ISBN:

Detaljer

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Årlig rapport BOLYST Fra: Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal,

Detaljer

Fagsamling 2013. Karriererådgivning i prosjekt til fordypning. Merete Leming/Merethe Schjem

Fagsamling 2013. Karriererådgivning i prosjekt til fordypning. Merete Leming/Merethe Schjem Fagsamling 2013 Karriererådgivning i prosjekt til fordypning Merete Leming/Merethe Schjem Vesterålen 9 Karrieresentre Lofoten Fylkesdekkende tilbud i 2012 Ofoten Oppgaver: Individuell karriereveiledning

Detaljer

Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Petter Renbjør / Heidi Skaret Barsøe

Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Petter Renbjør / Heidi Skaret Barsøe Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Petter Renbjør / Heidi Skaret Barsøe Karriereveiledning av flyktninger Quality Airport Hotel Gardermoen 12. og 14. september 2016 VOX Nasjonal enhet for Karriereveiledning

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå KRAFTTAK FOR LÆRING Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå Vi må tenke helhetlig ha et bredt spekter av tiltak Lik rett

Detaljer

eborgerskap Vestfold (Ref #1044)

eborgerskap Vestfold (Ref #1044) eborgerskap Vestfold (Ref #1044) Søknadssum: 400000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Svend

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Årsmelding. Karrieresenter Ytre Helgeland 2015

Årsmelding. Karrieresenter Ytre Helgeland 2015 Årsmelding Karrieresenter Ytre Helgeland 2015 Innhold Innledning... 3 Regionalt partnerskap... 3 Ansatte... 3 Aktiviteter og resultat 2015... 3 Individuell veiledning... 4 Karriereveiledning på Herøy...

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Vestfoldmodellen 2013-2018

Vestfoldmodellen 2013-2018 Vestfoldmodellen 2013-2018 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen fra 8.- 13. trinn Målsetting Karriereveiledningen skal veilede den enkelte elev med

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold

Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold Mer samhandling - bedre pasientforløp Nina C Mikkelsen Bakken Eksempler på aktiviteter 2011 Henvisningskvalitet og prioriteringsveiledere Nytt østfoldsykehus;

Detaljer

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold?

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Karrieresenteret Vestfold Karrieresenteret Vestfold er eid av NAV Vestfold og Vestfold fylkeskommune 4 veiledere hvorav en er leder Arbeidserfaring

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid 34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid

Detaljer

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Østfold, 07.02.2013 Randi Kleven Regiondirektør IMDi Øst 14. september 2012 1 Disposisjon Utfordringer Forventninger Muligheter 2 - Livet

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

AB-Konferansen 2011 Delseminar L)

AB-Konferansen 2011 Delseminar L) AB-Konferansen 2011 Delseminar L) WORKSHOP: EQUASS krever resertifisering hvert annet år. Hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring i AB for å møte sertifiseringskravene? v/andreas Tømmerbakke, bransjeforeningen

Detaljer

CMS hva er det og hvorfor er det relevant?

CMS hva er det og hvorfor er det relevant? CMS hva er det og hvorfor er det relevant? Rådgiverkonferansen 2013 Oppland Tonje F. Gravås Seniorrådgiver Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox CMS? Hvorfor drive med karriereveiledning? Hva skal

Detaljer

Hvorfor karrieresenter i Finnmark? Utvikling av karriereveiledningsfeltet nasjonalt og internasjonalt

Hvorfor karrieresenter i Finnmark? Utvikling av karriereveiledningsfeltet nasjonalt og internasjonalt Hvorfor karrieresenter i Finnmark? Utvikling av karriereveiledningsfeltet nasjonalt og internasjonalt Karrieresenterkonferansen 14.01.15 Kristin Midttun og Marte Thomsen KO På karrieresenteret møtte jeg

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

papirbredden KARRIERESENTER Samarbeidsavtale om Papirbredden Karrieresenter KARRIERESENTERET GJØR FREMTIDEN LYSERE fl DRAMMEN 11 HØGSKOLEN I Buskerud

papirbredden KARRIERESENTER Samarbeidsavtale om Papirbredden Karrieresenter KARRIERESENTERET GJØR FREMTIDEN LYSERE fl DRAMMEN 11 HØGSKOLEN I Buskerud Buskerad fylkeskommune Sentraladministrann Arki saks.:5b59.13ok nr papirbredden KARRIERESENTER 14 NOV2011 Ark.kod: oo Gradoring: Samarbeidsavtale om Papirbredden Karrieresenter KARRIERESENTERET GJØR FREMTIDEN

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Nina Gran, Spesialrådgiver KS

Bosetting av flyktninger. Nina Gran, Spesialrådgiver KS Bosetting av flyktninger Nina Gran, Spesialrådgiver KS Hvor flykter syrerne? Libanon 1 133 834 Tyrkia 1 065 902 Jordan 619 376 Irak 222 468 Egypt 140 130 Sverige 2013+ tom okt 2014: 39 045 + 600 kvoteflyktninger

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Veivisere til utdanning og arbeidsliv

Veivisere til utdanning og arbeidsliv Velkommen! Sarpsborgnettverket Veivisere til utdanning og arbeidsliv Om organisering og samarbeid om karriereveiledning i Sarpsborg side 1 Den norske modellen Fra barnehage til arbeidsliv Barnehage Grunnskole

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Undersøkelse om ungdommers utdanning- og yrkesvalg. Webundersøkelse. Ungdom mellom 15 til 25 år

Prosjektbeskrivelse. Undersøkelse om ungdommers utdanning- og yrkesvalg. Webundersøkelse. Ungdom mellom 15 til 25 år Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Senter for IKT i utdanningen Kontaktperson Elisabeth H. Kolstad Hensikt Undersøkelse om ungdommers utdanning- og yrkesvalg Metode Webundersøkelse Målgruppe Ungdom mellom

Detaljer

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Samfunnsutviklingen Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning en utfordrende profesjon!

Detaljer