Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Karrieresenter Østfold Årsrapport 2014

2 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni Senteret er et resultat av både en nasjonal og en internasjonal satsing på karriereveiledning i det livslange perspektivet. Per dags dato har 15 av landets fylker opprettet slike fylkesvise karrieresentre. Karrieresenter Østfold er organisert som et partnerskap med tre partnere. Østfold fylkeskommune bidrar med 3,6 årsverk (daglig leder, to karriereveiledere og 60 % sekretær) og driftsbudsjettet på i overkant av , NAV Østfold bidrar med to karriereveilederstillinger og Sarpsborg kommune bidrar med egnede lokaler sentralt i Sarpsborg. Partnerskapet styres av en egen partnerskapsavtale. Karrieresenter Østfold er etablert som en del av Regionalt partnerskap for karriereveiledning i Østfold, og avtalens formål er å regulere den administrative og økonomiske styringen av KSØ. Karrieresenter Østfold har et eget styre med representanter fra Østfold fylkeskommune (ØFK), NAV Østfold, Sarpsborg kommune og to ansatterepresentanter fra henholdsvis ØFK og NAV. Koordinator for karriereveiledning i fylket er styrets sekretær og daglig leder møter på møtene. De to sistnevnte har kun taleog forslagsrett på saker som tas opp. Daglig leder har ansvaret for den daglige driften av senteret, og rapporterer jevnlig til styret. Styret har i snitt fire møter i året. Styrets representanter i 2014(vara i parentes): Egil Frode Olsen, leder, ØFK. Fra august 2014, Frid Sandmoe (Einar Wium) Lasse Michaelsen, representant fra NAV Østfold (Arild Hjortland) Else-Grethe Mathisen, representant fra Sarpsborg kommune (Terje Aldar) Roger Kristoffersen, ansatterepresentant, ØFK (Halvard Grini) Solfrid Borger, ansatterepresentant NAV Østfold (Hege Christensen) Geir Syvertsen, sekretær Anne-Lene Andresen, daglig leder, Karrieresenter Østfold I 2013 vedtok styret en Strategisk plan for perioden Denne planen legger grunnlaget for senterets arbeidsoppgaver og prioriteringer i denne perioden, og innholdet i årsrapporten speiler de prioriteringene som er vedtatt der har vært et aktivt år for Karrieresenter Østfold. Samtidig som senteret har gjennomført over 1400 veiledninger, har vi hatt mange oppgaver som ressurssenter og jobbet med å utvikle en felles faglig plattform på jobbsøkerprosessen. Sarpsborg, januar 2015 Anne-Lene Andresen, daglig leder Karrieresenter Østfold 2

3 Karrieresenterets mål, verdigrunnlag og oppgaver KSØs visjon Vi lar mennesker finne muligheter! Senterets mål og oppgaver er styrt av partnerskapsavtalen. Siden oppstarten av senteret i 2009 har senteret hatt to hovedmål og oppgaver. I Strategisk plan for er disse brutt ned i delmål og konkrete tiltak. Karrieresenterets hovedoppgave er å tilby karriereveiledning til voksne i Østfold som er nøytral, lett tilgjengelig og av høy kvalitet. Med voksne menes først og fremst personer over 19 år. At karriereveiledningen skal være nøytral innebærer at den er rettet mot å bistå personer med å foreta egne valg vedrørende utdanning og yrke. At karriereveiledningen skal være lett tilgjengelig innebærer at tjenestene skal være tilgjengelige for hele fylkets befolkning både geografisk og demografisk. Karrieresenteret skal i tillegg være et ressurs- og kompetansesenter for rådgivere og karriereveiledere i grunnopplæringa og for veiledere i NAV. Partene kan pålegge KSØ oppgaver eller gjøre prioriteringer etter nærmere avtale, primært gjennom vedtak i styret for KSØ. Arbeidet ved senteret er forankret i et sett med etiske retningslinjer, og partenes ulike verdier; Østfold fylkeskommune; profesjonell, raus og kreativ, Sarpsborg kommune; FÅR'T; framtidsrettet, åpenhet, respektfull og troverdig, NAV Østfold; tydelig, til stede og løsningsdyktig. Vi ønsker å bidra til at kundene våre skal utfordre sine egne begrensninger, og være i stand til å ta gode valg for sitt liv. I dette ligger det å se muligheter, og bli bevisst på kunnskap om seg selv, og de muligheter og begrensninger som finnes i den enkelte. Aktiviteter og resultater i 2014 Individuell veiledning Karrieresenter Østfold registrerer hvert år statistikk på alder, kjønn, bosted, nåværende situasjon og hvor de har hørt om karrieresenteret. Se tabeller i vedlegg. I tillegg sendes det ut en egen kundeundersøkelse til alle som har vært på veiledning. Senteret hadde i 2014 en jevn strøm av kunder. I 2014 hadde senteret 1260 personer som bestilte time til veiledning. Dette er en økning av antall bestillinger i forhold til 2013 (1072 personer). Av disse var det ca. 9 % som ikke møtte til timen, og som aldri ga noen beskjed. Som tiltak for å minske antall kunder som ikke møter til timen og heller ikke gir beskjed, sender vi ut påminnelse på SMS noen dager før avtalen. Dette hjelper noe. Snittet på ventetid for å komme inn til første samtale var 2-3 uker. I 2013 var det gjennom store deler av året 3-4 ukers ventetid på første samtale. Med økte ressurser i førstelinje klarer vi i større grad enn tidligere å fylle opp avlyste timer. I tillegg til det tok vi av en del av høstens kunder i juli. Det ble gjennomført over 1400 veiledningssamtaler. 62 % av kundene var kvinner og 38 % var menn. Kjønnsfordelingen har holdt seg stabil helt fra Senteret har kunder fra hele fylket, men det er de store byene som dominerer. Ca. 55 % av kundene kommer fra Sarpsborg og Fredrikstad. Fra kommunene i Indre Østfold kommer ca. 19 % av kundene, mens 20 % kommer fra Moss og Halden. Det er noe endring i den geografiske fordelingen av kunder siden Vi ser en økning i kunder fra Indre Østfold og fra de store 3

4 byene utenom Sarpsborg og Fredrikstad. Kunder i 20-åra (19 til 30 år) utgjør den største aldersgruppen med ca. 45 %, mens ca. 26 % er kunder mellom år. Dette mønsteret er forholdsvis likt tidligere år med en liten økning i den yngste aldersgruppen. Sammenlignet med 2013 oppgir en større andel av kundene at de er arbeidsledige. Vi har en liten nedgang i kunder som oppgir at de er på AAP. Den største andelen av våre kunder oppgir fortsatt at de er i jobb. Kompetanse på den tjenesten Karrieresenter Østfold tilbyr Et viktig mål for senteret er at veilederne er oppdaterte og faglig kompetente på utdanning, arbeidsmarked og veiledningsfeltet. Kundeundersøkelsen gir gode tilbakemeldinger på disse punktene. I 2014 har vi hatt fokus på å skape en felles faglig plattform innen alle deler av jobbsøkerprosessen. For å få til dette har vi laget en oversikt over de ressursene vi allerede hadde, men også søkt ny kunnskap innen relevant faglitteratur. Vi har hatt arbeidsmøter og jobbet oss mot en felles forståelse. Arbeidet har resultert i at vi er mer samstemte på feltet, at vi har forbedret nettsidene om «Jobb» og utviklet et totimers kurs for kundene våre i jobbsøkerprosessen. Arbeidet sikrer også en jevn kvalitet på det tilbudet vi gir i veiledningene på dette feltet. Mange kunder ønsker veiledning om det å være jobbsøker, CV, søknad og jobbintervju. Senterets ansatte har deltatt på flere kurs og konferanser for å heve det faglige nivået og holde oss oppdatert. Vi har prioritert å bruke en del midler på ny faglitteratur, og har faglige internmøter med ulike tema. Sertifiseringen i VIP24 verktøyet har lagt til rette for gode selutviklingsprosesser som enkeltveileder og som team. Kundeundersøkelse Kundeundersøkelsen har blitt sendt ut fra VOX på bakgrunn av innsendte e-postadresser fra fullført veiledningsprosess, og er utviklet av VOX i samarbeid med landets karrieresentre. Vi hadde i 2014 en svarprosent på 43,3 % på kundeundersøkelsen. Dette er ikke godt nok, selv om det er en økning fra i fjor. Tidligere hadde senteret en hjemmelaget undersøkelse som de administrerte selv, og hadde da høyere svarprosent. Det ble derfor besluttet høsten 2014 at vi fra 2015 skal starte med å sende ut undersøkelsen selv for å se om dette kan påvirke svarprosenten. Resultatene i kundeundersøkelsen er gjennomgående gode. Se et utvalg tabeller i vedlegget. Arbeid som ressurssenter I 2014 har det vært gjennomført mange workshops for NAV. Totalt har nå over 100 veiledere fra ulike lokalkontor vært med på en eller flere av de fire workshop ene vi tilbyr. Tilbakemeldingene fra workshop ene er svært gode. I tillegg til kompetanseheving og erfaringsutveksling skaper dette tilbudet enda bedre kontakt mellom senteret og de lokale NAV kontorene. Det oppleves som fruktbart for alle involverte. Vi fikk prisen «Årets kompetanseløft» for vårt arbeid med workshop ene, både for det gode tiltaket rettet mot NAV veiledere, men også for den kompetansehevingen det har bidratt til internt. Senteret har gjennomført diverse infomøter i samarbeid med NAV, både for ulike brukergrupper (blant annet innsatsgjengen, NAV Fredrikstad og unge arbeidssøkere, NAV Trøgstad) og for veilederne (CV og søknadsskriving for NAV Rygge). Vi får flere forespørsler om ulike opplegg, og som svar på dette ble det på slutten av året bestemt at vi skal utvikle en ny kurspakke rettet mot både NAV og rådgiverne i skolen i

5 Karrieresenter Østfold har hatt et godt samarbeid med rådgivernettverkene og deres nettverksledere. Det er forskjell mellom de ulike regionene, men karriereveilederne har deltatt på møter og kommet med faglige innlegg der hvor det har vært ønskelig. På fagdagen i april var det en stor gruppe med rådgivere fra ungdomskolen og videregående skole. Senteret har en god informasjonsutveksling og samarbeid med fagopplæringen, voksenopplæringen og koordinator for karriereveiledning med felles møter. Samarbeid med andre aktører lokalt og nasjonalt Samarbeidet med Høgskolen i Østfold har i 2014 resultert i faglige opplegg for studentene på sosionom og velferdsviterstudiet. Vi gjennomførte også et eget jobbsøkerkurs for disse studentene. De ansatte har deltatt på rådgiverdagen til høyskolen som et ledd i å skape flere kontakter og heve kompetansen. Det har i 2014 vært høy aktivitet på mange arenaer. Vi har blant annet samarbeidet med Senter for seniorpolitikk, deltatt i arbeidet med Regional kompetanseplan, holdt foredrag for representanter fra Kunnskapsdepartementet, gjennomført flere infomøter på norsksenteret i Sarpsborg, laget et faglig opplegg for kompetansetillittsvalgte som en del av et LO-prosjekt, deltatt på utdanningsmesse for voksne, hatt stand på HMS konferansen og skrevet artikler til veilederforum. Karrieresenter Telemark og Karrieresenteret Vestfold er gode samarbeidspartnere. I 2014 hadde sentrene sentertreff i Tønsberg med relevante tema. Sentrenes ledere har hatt to dagssamlinger hvor vi deler erfaringer som ledere, driftsutfordringer og andre relevante tema. Tettere samarbeid med Nasjonal enhet for karriereveiledning og flere arenaer hvor vi treffer andre karrieresentre har ført til et nærmere bånd. Det bidrar til nye ideer og refleksjoner rundt egen virksomhet og måten senteret har organisert seg på. Det gir et større fokus på faglige problemstillinger, og det er telefonkontakt på tvers av fylker. Det er spennende og utfordrende og bidrar til å styrke egen identitet. Økonomi og personal Karrieresenter Østfold fikk for 2014 tildelt ,- etter regulert budsjett var satt av til lønn og til drift. Senteret hadde ett netto mindreforbruk på ift regulert budsjett. Den økonomiske situasjonen til senteret er god, og det er god økonomistyring. Mindreforbruket skyldes blant annet at det ikke ble gjennomført noen studietur, og at mange av aktivitetene våre ikke medfører utgifter på driftsbudsjettet. Ellers er de to største postene kompetanseheving og eksterne database og online tjenester. I 2014 ble sekretærstillingen økt til 60 %. Denne ressursen brukes primært til førstelinjeoppgaver, og det er fortsatt en utfordring å få nok tid til å arbeide med blant annet nettsider, facebookside, statistikk og avlastning for leder. Det er et ønske at stillingen kunne vært øket ytterligere, slik at sekretæren hadde mer arbeidstid også utenom telefon- og resepsjonstid. Fokusområder i Utvikling og oppstart av nye kurs for våre kunder; CV og søknadsskriving, jobbintervju og kompetansekartlegging - Utvikling og oppstart av en ny kurspakke for rådgivere og NAV veiledere - Bruk av OneNote for føring av kunder og registrering av intern statistikk- effektiviseringstiltak og grønt tiltak - Sette etikk på agendaen, både ved å gi kurs i etikk og være deltager i en nasjonal gruppe som skal arbeide med etiske retningslinjer for karrieresentrene 5

6 38.4% Vedlegg til Årsrapport for Karrieresenter Østfold 2014 Kvin Man Kundestatistikk fra kunders utfylling av elektronisk bestillingsskjema (ny ordning fra februar 2014): 61.6% Kundestatistikk 1. Alder % 17.7% 14.7% 11.5% 12.6% 9.1% 4.9% Bostedskommune % 5.4% 3.1% Arema rk Askim Eidsbe rg 27.9% 8.5% 1.5% 2.1% 0.7% 11.5% Fredrik stad Halden Hobøl Hvaler Marke r Moss Rakkes tad 2.5% 4.2% % Rygge Rømsk og 26.7% Råde Sarpsb org 1.3% 1.3% % Skiptv et Spyde berg Trøgst ad Våler 6

7 3. Høyeste avsluttede utdanning 2014 Grunnskole Videregående skole 1 år % Videregående skole 2 år Fullført fag/svennebrev Studiekompetanse 14.7% 14.6% 19. Fagskole Høyskole/universitet 0-2 år 2.5% 6.4% Høyskole/universitet 3 år eller mer 23.1% Annet 4.5% Status 2014 Under utdanning 7.5% I arbeid 28. Hjemmeværende/barselpermisjon 2.3% Arbeidssøker 26.6% Sykemeldt Arbeidsavklaring 12.7% 17.7% Annet 5.3%

8 5. Hvordan har du fått vite om Karrieresenter Østfold? 2014 Bekjente Ansatt i NAV % Ansatt i Østfold fylkeskommune 7.1% Ansatt i attføringsbedrift 0.9% Fastlege/Helsepersonell På internett 6.5% 10.8% Media Vært der tidligere Annet 1.4% 5.6% 5.8% Måned for henvendelse

9 Tilbakemeldinger fra kundeundersøkelse sendt ut av VOX Totalt 368 respondenter. Svarprosent på 43,3 %. Hvilken bransje arbeider du i? Jordbruk skogbruk eller fiske Industri Bygge og anleggsvirksomhet Hotell og restaurantvirksomhet Transportvirksomhet Helse- og sosialsektoren Undervisning Offentlig forvaltning Annen tjenesteyting Annet, spesifiser 0.7% 5.9% 4.4% 2.9% 2.9% 10.3% 8.1% 15.4% 24.3% Hvorfor ønsket du karriereveiledning? (Flere svar er mulig) For å få:...veiledning om utdanningsmuligheter 50.1%...veiledning om jobbmuligheter 64.6%...kartlagt min kompetanse 34.6%...veiledning i å skrive CV, jobbsøknad eller gjennomføre et jobbintervju 22.6%...informasjon om/gjennomført en realkompetansevurdering...informasjon om regelverk og rettigheter til utdanning (f.eks voksenrett) Annet, spesifiser her 4.6% 8.2% 5.4% Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Karrieresenter Østfold med tanke på: 9

10 1.4% Tilgjengeligheten på telefon og e-post 2.7% 7.1% 0.5% Åpningstidene 1.4% 7.9% 2.5% Den geografiske avstanden til karrieresenteret 9.8% % Ventetiden mellom bestilling og veiledningstime 11.2% 0.5% 0.3% Informasjon på sentrets nettsider 3.8% 10.1% 0.5% Tilgjengelig informasjonsmateriell 3.3% 12.5% 0.8% Lokalene 1.4% 1.1% % 59.9% 41.4% 48.8% 43.1% 44.7% 40.6% 45.2% 40.6% 45.2% 37.1% 46.6% 43.6% 53.1% Svært lite fornøyd Lite fornøyd Fornøyd Svært fornøyd Vet ikke/ikke aktuelt Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om karriereveilederen? Veileder var hyggelig og imøtekommende Veileder klarte å sette seg inn i min situasjon Veileder fremstod som profesjonell Veileder hadde god kunnskap om arbeidsmarkedet i mitt lokalområde Veileder hadde god kunnskap om utdanningsmuligheter Veileder bidro med nye perspektiver Jeg fikk svar på mine spørsmål 0.5% 0.5% 2.5% 0.5% 2.2% 1.9% 12.3% 1.1% 0.8% 1.4% 7.9% 0.3% 1.6% 5.4% 18.8% 17.2% 1.1% 3.8% 12.5% 20.7% 1.6% 5.7% 15.3% 1.6% 2.7% 4.6% 21.3% 1.6% % 82.6% 89.6% Helt uenig Delvis uenig 56.9% 61.9% Delvis enig Helt enig Vet ikke/ikke aktuelt 75.7% 69.8% Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om ditt utbytte av veiledningen: 10

11 Det ble klarere for meg hvilke valgmuligheter jeg har med tanke på jobb. Det ble klarere for meg hvilke utdanningsmuligheter som er aktuelle for meg. Jeg ble mer bevisst min kompetanse. Veiledningen ga meg mer fremtidstro Veiledningen ga meg mer selvtillit Veiledningen motiverte meg til å gå i gang med jobbsøking. Veiledningen motiverte meg til å gå i gang med utdanning Jeg ble bedre kjent med meg selv og mine ressurser 2.5% 7.6% 31.3% 7.6% % 4.9% 24.5% 22.3% % 6.5% 28.1% 7.4% 54.8% 3.5% 8.4% 26.7% 5.2% 56.1% 4.4% 8.2% 29.7% 7.1% 50.7% 4.9% 6.8% 24.5% % 4.6% 6.8% 25.6% 30.5% 32.4% 3.5% 7.1% 30.5% 8.4% 50.4% Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Vet ikke/ikke aktuelt Alt i alt, hvor fornøyd er du med karriereveiledningen?: % 61.3% % 5.4% 1.9% Svært lite fornøyd Lite fornøyd Ganske fornøyd Svært fornøyd Vet ikke/ikke aktuelt 11

12

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Saksnummer: 33/2012-2 Karrieresenterets virksomhet 2012 orienteringssak

Saksnummer: 33/2012-2 Karrieresenterets virksomhet 2012 orienteringssak SN-SAK NR: 33/2012-2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): MIRJANA HODNEKVAM ARKIVSAK NR: Saksnummer: 33/2012-2 Karrieresenterets virksomhet

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse har i 2007 kontrollert og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling. 2 Kontroll REPORT: av 50 kommuners redegjørelse for For likestilling equality

Detaljer