Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Karrieresenter Østfold Årsrapport

2 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni Senteret er et resultat av både en nasjonal og en internasjonal satsing på karriereveiledning i det livslange perspektivet. Per dags dato har 14 av landets fylker opprettet slike fylkesvise karrieresentre. Karrieresenter Østfold er organisert som et partnerskap med tre partnere. Østfold fylkeskommune bidrar med 3,5 årsverk (daglig leder, to karriereveiledere og 50 % sekretær) og driftsbudsjettet på i underkant av , NAV Østfold bidrar med to karriereveilederstillinger og Sarpsborg kommune bidrar med egnede lokaler sentralt i Sarpsborg. Partnerskapet styres av en egen partnerskapsavtale. Karrieresenter Østfold er etablert som en del av Regionalt partnerskap for karriereveiledning i Østfold, og avtalens formål er å regulere den administrative og økonomiske styringen av KSØ. Karrieresenter Østfold har et eget styre med representanter fra Østfold fylkeskommune (ØFK), NAV Østfold, Sarpsborg kommune og to ansatterepresentanter fra henholdsvis ØFK og NAV. Koordinator for karriereveiledning i fylket er styrets sekretær og daglig leder møter på møtene. De to sistnevnte har kun tale- og forslagsrett på saker som tas opp. Daglig leder har ansvaret for den daglige driften av senteret, og rapporterer jevnlig til styret. Styret har i snitt fire møter i året. Styrets representanter i 2013(vara i parentes): Egil Frode Olsen, leder, ØFK (Einar Wium) Lasse Michaelsen, representant fra NAV Østfold (Arild Hjortland) Else-Grethe Mathisen, representant fra Sarpsborg kommune (Terje Aldar) Roger Kristoffersen, ansatterepresentant, ØFK (Halvard Grini) Sandra Tørnquist, ansatterepresentant NAV Østfold (Hege Christensen) Geir Syvertsen, sekretær Anne-Lene Andresen, daglig leder, Karrieresenter Østfold I 2013 vedtok styret en Strategisk plan for perioden Denne planen legger grunnlaget for senterets arbeidsoppgaver og prioriteringer i denne perioden, og innholdet i årsrapporten speiler de prioriteringene som er vedtatt der har vært et aktivt år for Karrieresenter Østfold. Samtidig som senteret har hatt i overkant av 0 personer på individuell veiledning, har vi hatt mange oppgaver som ressurssenter. Sarpsborg, januar 2014 Anne-Lene Andresen, daglig leder Karrieresenter Østfold Karrieresenterets mål, verdigrunnlag og oppgaver KSØs visjon Vi lar mennesker finne muligheter! 2

3 Senterets mål og oppgaver er styrt av partnerskapsavtalen. Siden oppstarten av senteret i 2009 har senteret hatt to hovedmål og oppgaver. I Strategisk plan for er disse brutt ned i delmål og konkrete tiltak. Karrieresenterets hovedoppgave er å tilby karriereveiledning til voksne i Østfold som er nøytral, lett tilgjengelig og av høy kvalitet. Med voksne menes først og fremst personer over 19 år. At karriereveiledningen skal være nøytral innebærer at den er rettet mot å bistå personer med å foreta egne valg vedrørende utdanning og yrke. At karriereveiledningen skal være lett tilgjengelig innebærer at tjenestene skal være tilgjengelige for hele fylkets befolkning både geografisk og demografisk. Karrieresenteret skal i tillegg være et ressurs- og kompetansesenter for rådgivere og karriereveiledere i grunnopplæringa og for veiledere i NAV. Partene kan pålegge KSØ oppgaver eller gjøre prioriteringer etter nærmere avtale, primært gjennom vedtak i styret for KSØ. Arbeidet ved senteret er forankret i et sett med etiske retningslinjer, og partenes ulike verdier; Østfold fylkeskommune; profesjonell, raus og kreativ, Sarpsborg kommune; FÅR'T; framtidsrettet, åpenhet, respektfull og troverdig, NAV Østfold; tydelig, til stede og løsningsdyktig. Vi ønsker å bidra til at kundene våre skal utfordre sine egne begrensninger, og være i stand til å ta gode valg for sitt liv. I dette ligger det å se muligheter, og bli bevisst på kunnskap om seg selv, og de muligheter og begrensninger som finnes i den enkelte. Aktiviteter og resultater i 2013 Individuell veiledning Karrieresenter Østfold registrerer hvert år statistikk på alder, kjønn, bosted, nåværende situasjon og hvor de har hørt om karrieresenteret. Se tabeller i vedlegg. I tillegg sendes det ut en egen kundeundersøkelse til alle som har vært på veiledning. Senteret hadde i 2013 en jevn strøm av kunder. Gjennom store deler av året var det 3-4 ukers ventetid på første samtale. Dette avhenger av tilstrømming og andre aktiviteter senteret bruker tid på. I 2013 hadde senteret 1072 personer som bestilte time til veiledning. Av disse var det i underkant av 40 som ikke møtte til timen, og som aldri ga noen beskjed. 62 % av kundene var kvinner og 38 % var menn. I snitt hadde hver enkelt kunde 1,6 samtaler. Dette er en liten nedgang av antall kunder i forhold til 2012 (1130 personer). Kjønnsfordelingen har holdt seg stabil helt fra Senteret har kunder fra hele fylket, men det er de store byene som dominerer. I overkant av 60 % av kundene kommer fra Sarpsborg og Fredrikstad. Fra kommunene i Indre Østfold kommer ca 16 % av kundene, mens resten på 24 % kommer fra Moss, Halden, Rygge og Råde. Det er liten endring i den geografiske fordelingen av kunder siden Kunder i 20- åra (19 til 30 år) utgjør den største aldersgruppen med i overkant av 40 %. Senteret har også en del kunder i 30-åra, ca 30 % i Dette mønsteret er likt tidligere år. Kundeundersøkelsen tilsier at kundene ikke opplever det som noe problem at senteret ligger i Sarpsborg. Karrieresenter Østfold får forholdsvis gode tilbakemeldinger på tilgjengelighet både i forhold til geografi og tilgjengelighet i forhold til kontakt med oss. Investeringen i en førstelinjefunksjon har gitt gode resultater. Kompetanse på den tjenesten Karrieresenter Østfold tilbyr Et viktig mål for senteret er at veilederne er oppdaterte og faglig kompetente på utdanning, arbeidsmarked og veiledningsfeltet. Kundeundersøkelsen gir gode tilbakemeldinger på disse punktene. Det punktet som skiller seg noe ut er kunnskap om arbeidsmarkedet. For å heve denne kompetansen har det etter planen vært gjennomført internmøter med 3

4 dette som tema, flere bedriftsbesøk og deltagelse på NAVs markedsdag. Samtidig er det største fokuset på å heve ferdighetene til kunden i selv å finne kunnskapen de trenger for å ta gode valg (en del av karrierehåndteringsferdigheter). Senterets ansatte har deltatt på flere kurs og konferanser for å heve nivået innen feltet, blant annet en stor internasjonal konferanse i Italia. I tillegg til dette har karriereveilederne begynt sertifisering i ett nytt verktøy som heter VIP24. Karriereveilederne er aktive på å lese seg opp på relevant faglitteratur. Senteret har hatt fokus på feltet arbeid og psykisk helse, og har hatt god nytte av ressurspersoner på dette feltet i NAV. Kundeundersøkelse Kundeundersøkelsen sendes ut fra VOX på bakgrunn av innsendte e-postadresser fra fullført veiledningsprosess, og er utviklet av VOX i samarbeid med landets karrieresentre. Vi hadde i 2013 en svarprosent på 37 % på kundeundersøkelsen. Dette er ikke godt nok. Tidligere hadde senteret en hjemmelaget undersøkelse som de administrerte selv, og hadde da høyere svarprosent. Resultatene i kundeundersøkelsen er gjennomgående gode. Se et utvalg tabeller i vedlegg. Arbeid som ressurssenter 2013 har vært året hvor arbeidet som ressurssenter virkelig har satt seg. I 2013 har det vært fokus på senterets bidrag i forhold til NAV ansatte med utviklingen av workshops. I 2013 utviklet senteret en faglig pakke med fire ulike workshops for NAV ansatte. Tilbudet har blitt veldig godt mottatt, og det har blitt gjennomført eller gjort avtale om workshop på de fleste lokalkontorene. I tillegg til kompetanseheving og erfaringsutveksling skaper dette tilbudet enda bedre kontakt mellom senteret og de lokale NAV kontorene. Det oppleves som fruktbart for alle involverte. På senterets årlige fagdag var det et stort antall NAV ansatte som var med. Karrieresenter Østfold har et nært samarbeid med sin kontaktperson på NAV Østfold som bidrar til god erfaringsutveksling og tilpassede opplegg. Generelt oppleves en positiv åpenhet og ønske om samarbeid med lederne på de lokale kontorene. I 2013 hadde senteret informasjonsmøte rettet spesielt mot denne gruppen for å skape en større bevissthet om hvem de er og hva de kan bidra med. Det har skapt gode resultater. Workshopene har også vært gjennomført for en gruppe ansatte ved Ravneberget fengsel med god respons. Karrieresenter Østfold har hatt et godt samarbeid med rådgivernettverkene og deres nettverksledere. Det er forskjell mellom de ulike regionene, men karriereveilederne har deltatt på møter og kommet med faglige innlegg der hvor det har vært ønskelig. På fagdagen var det en stor gruppe med rådgivere fra ungdomskolen og videregående skole, og senteret har bidratt med workshops for disse gruppene på det regionale partnerskapets årlige konferanse. Arbeidsfordelingen mellom skolene og senteret har etablert seg godt, og det bidrar til tydeligere informasjon ut til senterets kunder om hvor de kan få hjelp til hva. I 2013 fikk senteret en ny nettside, og det publiseres informasjon som er interessant for andre som jobber med karriereveiledning. Det er fokus på å dele via de kanalene som er tilgjengelige. Senteret har en god informasjonsutveksling og samarbeid med fagopplæringen, voksenopplæringen og koordinator for karriereveiledning med felles møter. Samarbeid med andre aktører lokalt og nasjonalt Samarbeidet med Høgskolen i Østfold har kommet godt på plass i Karrieresenter Østfold har hatt møter hvor det har blitt diskutert hvordan en kan få glede av hverandre, og senteret har fått egne kontaktpersoner. Dette har resultert i at senteret høsten 2013 gjennomførte et kurs i jobbsøking for over 70 studenter. Kurset videreføres i De ansatte har deltatt på rådgiverdagen til høyskolen som et ledd i å skape flere kontakter og heve kompetansen. For å gjøre senteret mer synlig har ansatte stått på stand og hatt miniforedrag på en av høyskolens karrieredager, og deltatt på høyskolens utdanningsmesse med stand og foredrag. De ansatte har også vært på studiebesøk på UMB. Gjennom året har de ansatte vært på flere bedriftsbesøk, både hos offentlige etater og private bedrifter (Unicom, Hydrogenfabrikken, NAV Sarpsborg). Disse besøkene gir flere gode ringvirkninger; senteret får en mulighet til å profilere seg og gjøre oss kjent, de ansatte får bedre kjennskap til arbeidsmarkedet og det er en god måte å skape flere kontakter på. En lokal bedrift har vært i kontakt med oss i forhold til en nedbemanningsprosess hvor senteret bistod med informasjon om tilbudet og muligheter for individuell veiledning for de som ønsket det. 4

5 Karrieresenter Telemark og Karrieresenteret Vestfold er gode samarbeidspartnere. I 2013 hadde sentrene sentertreff i Sarpsborg med CMS som tema. Sentrenes ledere har hatt to dagssamlinger hvor vi deler erfaringer som ledere, driftsutfordringer og andre relevante tema. Tettere samarbeid med Nasjonal enhet for karriereveiledning og flere arenaer hvor vi treffer andre karrieresentre har ført til et nærmere bånd. Det bidrar til nye ideer og refleksjoner rundt egen virksomhet og måten senteret har organisert seg på. Det gir et større fokus på faglige problemstillinger, og det er telefonkontakt på tvers av fylker. Det er spennende og utfordrende og bidrar til å styrke egen identitet. På internasjonale konferanser treffer senteret ofte de samme personene igjen, og det gjør det lettere å utveksle erfaringer på tvers av landegrensene. I 2013 var de ansatte i Italia, Norge og Sverige på internasjonale konferanser. Økonomi og personal Karrieresenter Østfold fikk for 2013 tildelt ,- etter regulert budsjett var satt av til lønn og til drift. Senteret hadde ett netto mindreforbruk på ca. 000 ift regulert budsjett. Den økonomiske situasjonen til senteret er god, og det er god økonomistyring. I 2013 gikk det en del utgifter til utviklingen av ny nettside og nytt profileringsmateriell. Ellers er de to største postene kompetanseheving og eksterne database og onlinetjenester. I 2013 fikk senteret en nyopprettet sekretærstilling. Senterets kunder og ansatte har hatt stor glede av en sekretær. Senteret har en tilgjengelig førstelinje som gjør at kundene blir godt tatt i mot. Resten av personalet har fått en etterlengtet avlasting i forhold til en del av de administrative oppgavene. Det gjør at de ansatte kan fokusere på den faglige delen av jobben uten at det går på bekostning av andre områder. Året har vært brukt til utprøving på en del rutiner, og har nå landet på en god ordning. Den halve stillingen brukes primært til førstelinjeoppgaver, og det er fortsatt en utfordring å få nok tid til å arbeide med blant annet nettsider, facebookside, statistikk og avlastning for leder. Det er et ønske at stillingen kunne vært øket til 70 %, slik at sekretæren hadde arbeidstid også utenom telefon- og resepsjonstid. Det har i 2013 blitt brukt noe ekstra lønnsmidler på ekstratimer for å få til dette. Det er nå enklere å se hvilke oppgaver sekretæren kan brukes til etter et år med utprøving av rollen. Fokusområder i Utprøving av det nye verktøyet VIP24 - Utvikle en enhetlig faglig plattform i forhold til veiledning og kursing på jobbsøkerprosessen - Gjennomføring og evaluering av workshops for NAV - Videreutvikling av den nasjonale kundeundersøkelsen og effektundersøkelsen i dialog med Nasjonal enhet for karriereveiledning, og formidling av resultater fra disse. Jobbe for å øke svarprosenten. 5

6 Antall Antall Vedlegg til Årsrapport for Karrieresenter Østfold 2013 Kundestatistikk fra manuell registrering i Questback: Kundestatistikk 1. Kjønn Kvinne Mann 2. Alder

7 Antall Antall 3. Bostedskommune Sarpsb Fredrik org stad Hvaler Halden Moss Arema Rømsk Askim Spyde rk og berg Hobøl Eidsbe rg Marke r Skiptv edt Våler Rygge Råde Trøgst ad 28 Rakkes tad 4. Høyeste avsluttede utdanning Grunnskole Videregående skole 2 år Studiekompetanse Høyskole/universitet 0-2 år Annet Navn Antall Grunnskole 75 Videregående skole 1 år 66 Videregående skole 2 år 164 Fullført fag/svennebrev 178 Studiekompetanse 185 Fagskole 26 Høyskole/universitet 0-2 år 67 Høyskole/universitet 3 år eller mer. 268 Annet 28 N 1057

8 Antall Antall Kundestatistikk :26 5. Status Under utdanning I arbeid Hjemmeværende/ barselpermisjon 35 Arbeidssøker Sykemeldt Arbeidsavklaring Annet Hvordan har du fått vite om Karrieresenter Østfold? Bekjente NAV Østfold fylkeskommun e 10 Attføringsbedr ift Nettet Fastlege/helse personell 17 Media 53 Vært her tidligere 65 Annet

9 Antall 7. Måned for henvendelse Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Septembe r Oktober November Desember Tilbakemeldinger fra kundeundersøkelse sendt ut av VOX Totalt 236 personer har svart på denne. Svarprosent på 37 %. Hvorfor ønsket du karriereveiledning? (Flere svar er mulig) For å få: Veiledning om utdanningsmuligheter 52,5% Veiledning om jobbmuligheter 63,1% Kartlagt min kompetanse 30,5% Veiledning i å skrive CV,jobbsøknad eller 16,9% Informasjon om/gjennomført en 7,6% Informasjon om regelverk og rettigheter til 14,4% Annet, spesifiser her 6,4% Prosent 9

10 Prosent Prosent Prosent Tilgjengeligheten på telefon og e-post: ,8% 52,1% 39,8% 0,8% 0,4% Svært lite fornøyd Lite fornøyd Fornøyd Svært fornøyd Åpningstidene: ,1% 50, 38,1% 0, 3,8% Svært lite fornøyd Lite fornøyd Fornøyd Svært fornøyd Den geografiske avstanden til karrieresenteret: ,4% 2,1% 10,2% 51,3% 36, Svært lite fornøyd Lite fornøyd Fornøyd Svært fornøyd 10

11 Prosent Prosent Prosent Ventetiden mellom bestilling og veiledningstime: ,3% 3,4% 13,6% 41,5% 40,3% Svært lite fornøyd Lite fornøyd Fornøyd Svært fornøyd Lokalene: ,1% 0, 0,8% 52,1% 44,9% Svært lite fornøyd Lite fornøyd Fornøyd Svært fornøyd Veileder klarte å sette seg inn i min situasjon: ,7% 1,7% 2,5% 19,1% 75, Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig 11

12 Prosent Prosent Prosent Veileder fremstod som profesjonell: ,4% 0,8% 2,5% 9,3% 86,9% Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Veileder var hyggelig og imøtekommende: ,4% 0, 0, 4,2% 95,3% Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Alt i alt, hvor fornøyd er du med karriereveiledningen?: ,5% 35,2% Navn 1 Svært fornøyd 2 Ganske fornøyd 4,2% 3 Lite fornøyd 1,3% 0,8%

13 Prosent 4 Svært lite fornøyd 5 Vet ikke/ikke Oppgi hva du mener er viktigst: ,7% 23,1% 35,7% 6,8% 0,9% 2,7% 4,1% Navn 1 Veileders kunnskaper om utdanningsmuligheter 2 Veileders kunnskap om det lokale arbeidsmarkedet 3 At veileder er profesjonell 4 God informasjon om tilbudet og hva det innebærer 5 Åpningstid utenom ordinær arbeidstid 6 Kort avstand fra der jeg bor 7 Kort ventetid fra timebestilling til veiledningsstime 13

14

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014 Karrieresenter Østfold Årsrapport 2014 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober 2009. Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni 2012. Senteret er et resultat av

Detaljer

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: Behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Forfattere: Thea Berge, Magnus Fodstad Larsen,

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide Tittel: Forfatter: ØF-notat nr.: 05/2009

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett. Senter for IKT i utdanningen

Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett. Senter for IKT i utdanningen Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett Senter for IKT i utdanningen Kunde: Kontaktperson: Senter for IKT i utdanningen Eirik Øvernes Tema: Selskap: Forfattere: Kvalitetssikring: Samfunnsøkonomisk

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer

Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer OPPVEKST Prosjektinformasjon: Prosjektnavn: Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer Kontaktperson: Lene Mordal, Kristiansand kommune

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere 1 Karriereveiledning for innvandrere erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring 2 Karriereveiledning for innvandrere - erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring Forfattere: Cathinca F. Hatlem,

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Saksnummer: 33/2012-2 Karrieresenterets virksomhet 2012 orienteringssak

Saksnummer: 33/2012-2 Karrieresenterets virksomhet 2012 orienteringssak SN-SAK NR: 33/2012-2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): MIRJANA HODNEKVAM ARKIVSAK NR: Saksnummer: 33/2012-2 Karrieresenterets virksomhet

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer