IT-næringen. Vi gratulerer Kjetil Karlsen med Zola-prisen for sivilt mot 2011! Nytt fra føyen nr 01/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IT-næringen. Vi gratulerer Kjetil Karlsen med Zola-prisen for sivilt mot 2011! Nytt fra føyen nr 01/2011"

Transkript

1 3 Borettslagseier etter konkursen 6 Bemanningsbransjen i Norge og Sverige 8 Ny AFP i privat sektor 11 Fusjoner kan gi dyr databruk 14 Olav Thon-selskap doblet husleien 19 Nye regler øker entreprenørens risiko etter ferdigstillelse Nytt fra føyen nr 01/2011 Generalsekretær Per Morten Hoff, IKT-Norge IT-næringen trolig Norges viktigste næring Les mer på side 12 Vi gratulerer Kjetil Karlsen med Zola-prisen for sivilt mot 2011!

2 Advokat/styreleder Ottar F. Egset Innhold 2 Det er mye positivt som skjer i FØYEN 3 Borettslagseier etter konkursen 4 Hva må en aktsom styreleder ha kjennskap til? 5 Vi gratulerer Kjetil Karlsen med Zola-prisen for sivilt mot 2011! 5 FØYEN deltok på Arbeidslivsdagene 6 Bemanningsbransjen i Norge og Sverige 8 Ny AFP i privat sektor 9 Designbeskyttelse noe å tenke på for din virksomhet? 10 Aldersdiskriminering tillatt likevel? 11 Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved nedbemanning 11 Fusjoner kan gi dyr databruk 12 IKT-næringen trolig Norges viktigste næring Profilen: IKT-Norge 14 Olav Thon selskap doblet husleien 15 Advokatprofilen Synne Offenberg Bye 15 Hva har dommerne sagt siden sist? 16 Nye retningslinjer stiller krav til granskere 17 Skatt på fast eiendom. Har du fått med deg alle variantene? 18 Krav til uavhengig kontroll utsettes til 1. juli Nye regler øker entreprenørers risiko etter ferdigstillelse 20 Ingen oversikt med datalagring 22 FØYEN hadde flere innlegg på Kursdagene på NTNU i januar 23 Entreprenører dømt for anbudssamarbeid 23 Forslag om oppheving av revisjonsplikten for små foretak 24 Advokatene i FØYEN en oversikt Det er mye positivt som skjer i FØYEN 2010 ble et bra år for FØYEN. Omsetningen økte og resultatet ble forbedret sammenlignet med tidligere år. For 2011 har vi har lagt opp til fortsatt vekst. I løpet av høsten i fjor ble firmaets strategi gjennomgått og revidert. FØYEN skal fortsatt satse på videreutvikling av våre bransje- og fagteam hvor IKT Media, Eiendom Entreprise og Arbeidsrett er våre viktigste «grunnsteiner». Gjennom en rekke interne tiltak og prosesser skal vi styrke vår kompetanse slik at vi kan yte enda bedre service til eksisterende og nye kunder. Vi ser også for oss å øke bemanningen slik at vi kan opprettholde vårt krav om ekspeditt og relevant rådgivning. Fredag 2. september blir en viktig dag for oss. Da skal vi flytte til nye lokaler, og det er noe vi ser frem til. Dagens lokaler er ikke optimale. De nye lokalene er større og vi vil få plass til noen flere advokater. En stor og fin møteromsavdeling åpner også opp for muligheter vi så langt ikke har hatt i egne lokaler. Vi flytter ikke langt, bare rett over plassen. Nærmere informasjon om flyttingen vil komme etter hvert. Ny hjemmeside For noen år siden var våre web-sider noe av det bedre, men også her skjer det en rivende utvikling. Vi er på vei inn i en ny drakt hvor vi opp graderer oss til et mer moderne uttrykk med bedre tilgjengelighet og bedre søkemuligheter. Vi gleder oss til at vi om kort tid kan stå frem på en visuelt bedre måte, og hvor det gjennom vår web-side skal være enkelt å navigere seg frem til menneskene, ulike artikler og nyheter. Vi ønsker å være enda mer synlig gjennom vårt markedsarbeid og jobber systematisk med kommunikasjonen overfor våre eksisterende kunder. Med jevn og god dialog erfarer vi at lojaliteten overfor oss er stor. Det setter vi pris på, men det er ingen sovepute tvert i mot. Det stimulerer oss til videre arbeid. FØYEN har siden 80-tallet hatt et nært samarbeid med vårt søster selskap i Sverige, FOYEN Advokatfirma. Både FOYEN og FØYEN ser fordeler med et økt samarbeid. Ikke minst tror vi at kunder med aktiviteter i nabolandet i økende grad kan dra nytte av vårt «grenseløse» samarbeid. I samarbeid med Norsk-Svensk Handelskammer, har FOYEN og FØYEN i løpet av februar og mars holdt foredrag i forbindelse med båtmessen både i Göteborg og Stockholm. Borettslagseier etter konkursen Hva skjer med andelseiers posisjon etter at borettslaget er konkurs hvilke rettigheter har den tidligere andelseier er det mulig å få kjøpt tilbake leiligheten eller til å bli boende som leietaker? Ved konkurs opphører borettslaget å eksistere. Det betyr at innskuddet sannsynligvis går tapt. Andelseier mister eierposisjonen til egen bolig. Kristine Wang Melbye kristine.w.melbye / tlf: Innskuddet Borettsinnskuddet er formelt sett et lån fra andelseierne til borettslaget. Innskuddets størrelse varierer, men utgjør gjerne flere hundre tusen kroner eller mer for den enkelte andelseier. Innskuddet kan kreves tilbake dersom borettslaget oppløses, også ved konkurs. Innskuddet er sikret med pant i eiendommen, men har normalt prioritet etter felleslånet. Boretten omgjøres til en husleieavtale Andelseieren taper boretten ved konkurs, men blir ikke satt på gaten. Boretten omgjøres til en tidsubestemt leieavtale etter husleielovens bestemmelser med konkursboet som utleier. Oppsigelse av leieavtalene må følge bestemmelsene i husleieloven. Leien Frem til konkursen betaler andelseier felleskostnader inklusive andel av renter og avdrag på felleslånet. Fra og med konkursåpningen skal det betales husleie. Husleien fastsettes til såkalt «gjengs leie». I motsetning til markeds leie, er gjengs leie den husleien man finner i sammenlignbare leiligheter der leieforholdet har vart en stund. Blir partene ikke enige om leienivået, kan begge parter kreve at en takstnemnd oppnevnt av tingretten fastsetter leienivået. Hva skjer med eiendommen under konkursen hvilke muligheter har andelseier til å kjøpe tilbake «egen» leilighet? Borettslagets faste eiendom er det mest verdifulle aktiva i boet. Etter konkursen er eiendommen en leiegård med leieinntekter. Bostyrers oppgave er å realisere eiendommen så fordelaktig som mulig. Boet kan realisere eiendommen på flere måter. Det kan være ved å oppheve konkursbeslaget ved såkalt abandonering, salg av eiendommen en bloc som leiegård eller ved å seksjonere eiendommen og selge eierseksjonsleilig heter enkeltvis. Abandonering Er eiendommen overbeheftet, er den uten økonomisk interesse for boet. Boet kan da oppheve kreditorbeslaget i eiendommen og gi borettslaget tilbake den faktiske og juridiske rådigheten. Samtidig overtar borettslaget ansvaret for eiendommen. Ettersom gjelden ikke er oppgjort, og pantet fortsatt hefter i eiendommen, vil panthaver kunne kreve eiendommen tvangssolgt. Abandonering av eiendommen tilbake til borettslaget kan derfor være risikabelt for de tidligere andelseierne. Seksjonering med påfølgende salg Seksjoneres leiegården slik at leilighetene blir eierseksjonsleiligheter, kan eiendomsverdien øke. Seksjoneres eiendommen, har leietaker kjøperett til den leiligheten han leier, etter eierseksjonslovens bestemmelser. Kjøpesummen skal fastsettes til 4/5 av seksjonens salgsverdi. Ved verdsettelsen skal det gjøres fratrekk for den del av verdien som skyldes forbedringer og innsats fra leieren og for heftelser som ikke er pengeheftelser. Det skal imidlertid ikke gjøres fradrag for pengeheftelser som påhviler seksjonen. Dersom leietaker ikke er fornøyd med den foreslåtte kjøpesummen kan han kreve at den blir fastsatt av en uavhengig takstnemnd oppnevnt av retten. Dersom den tidligere andelseier ikke kan eller ønsker å kjøpe seksjonen, kan han velge å fortsette leieforholdet eller si opp og fraflytte leiligheten. Salg av eiendommen som leiegård Selges eiendommen under ett, kan det være mer lønnsomt å selge eiendommen uten leiekontrakter. Da må boet si opp leieavtalene. Tidsubestemte leieavtaler kan sies opp med tre måneders varsel etter husleieloven. For at utleier skal kunne si opp leieavtalene må det foreligge saklig grunn til oppsigelse. I tillegg kan leietaker påberope at oppsigelsen er urimelig. Slike oppsigelsesprosesser kan være både tidkrevende og kostbare. Selges leiegården med løpende leiekontrakter, kommer lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder til anvendelse. Det må foreligge vedtak om å nytte kommunens forkjøpsrett innen fire måneder etter at kommunen mottok meldingen. Kommunen kan benytte forkjøpsretten på egne vegne eller til fordel for et flertall av leietakerne. Forutsetningen for sistnevnte er at leietakerne overtar leiegården som borettslag eller som eierseksjonssameie. Partene trer i utgangspunktet inn i kjøpsavtalen på samme vilkår som den ble inngått med kjøper. Ønsker et flertall av leietakerne å benytte seg av den kommunale forkjøpsretten, må de stille garanti for at de kan betale kjøpesummen for hele eiendommen. Føyen Advokatfirma DA Postadresse: Postboks 7086, St. Olavs Plass, N-0130 Oslo Besøksadresse: C.J.Hambros Plass 2 A, N-0164 Oslo Telefon: , Telefaks: E-post: Ansvarlig redaktør Marianne Smith Magelie Kommunikasjonssjef Telefon: Adresseforandring Telefon: Produksjon Kommunikasjonshuset Modul, Oslo

3 Vi gratulerer Kjetil Karlsen med Zola-prisen for sivilt mot 2011! Frode Bergland Bjørnstad / tlf: Våren 2010 dømte Nord hordland tingrett tidligere styreleder i selskapet til fengsel i et og et halvt år som følge av blant annet miljøkriminalitet og økonomisk utroskap. Styreleder ble også fradømt retten til å sitte i eller lede selskap som krever løyve til drift fra Klima- og forureiningsdirektoratet (Statens forureiningstilsyn) eller fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i fem år. Dommen pålegger styret og særlig styreleder et vidtrekkende ansvar for overholdelse av spesialregler i forvaltningen, og synes således å være et eksempel på en generell trend hvor straffeansvarets rekkevidde stadig strekkes til nye persongrupper. Anken behandles i disse dager i gulating lagmannsrett. Styreleders ansvar for virksomhetens aktiviteter I Vest Tank-saken ble styreleder dømt etter forurensingsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Straffeansvaret i disse lovene er, som i mange andre forvaltningsrettslige lover, pålagt «den som» bryter nærmere fastsatte plikter til å handle eller å unnlate å handle. Det synes åpenbart at ordlyden omfatter selve virksomheten. Derimot er det ikke like naturlig å si at ordlyden «den som» i slik forvaltningsrettslig lovgivning medfører at ansvaret også er rettet direkte mot styret og styreleder. Straffen mot styre leder i Vest Tank-saken synes å være et eksempel på en ny trend, hvor kretsen av personer som kan holdes ansvarlig stadig blir større. Avgjørelsen er således ikke bare relevant for forurensings- og arbeidsrettslovgivning, men vil også kunne få betydning for styreleders ansvar for forvaltningslovgivning om alt fra plan- og bygningsloven til personopplysningsloven. Den aktsomme styreleder For å kunne følge domstolens resonnement må en ta utgangspunkt i styreleders ansvar etter aksjeselskapsloven. I henhold til aksjeselskapsloven 6-12 skal styret for et aksjeselskap sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Budsjettene må blant annet gjenspeile og gjøre det mulig å følge opp de plikter som forvaltningsrettslige regler pålegger virksomheten. Om nødvendig skal det også fastsettes retningslinjer for virksomhetens overholdelse av regelverket, samt en betryggende kontroll med at disse gjennomføres. Hva som er betryggende og nødvendig må vurderes konkret. Styret plikter naturligvis ikke å ha kjennskap til enhver aktivitet i selskapet. I Vest Tank-saken kom eksempelvis retten til at styret ikke kunne holdes Styreleders strafferettslige ansvar Hva må en aktsom styreleder ha kjennskap til? I mai 2007 eksploderte to tanker på Vest Tank sitt anlegg i Gulen. Eksplosjonen medførte helsefarlige utslipp. Folk på anlegget var i livsfare. Personer i nærheten fikk kraftige betennelsesreaksjoner på slimhinner, ble kvalme og fikk hodepine. Politiet holdt styreleder ansvarlig for deler av hendelsene. ansvarlig for operasjonen som faktisk førte til eksplosjonen, dvs. fjerning av bunnfall i tankene. Det ble ikke funnet bevist at styret kjente til det konkrete prosjektet. Styrets tilsynsansvar I forhold til overholdelse av forvaltningsrettslig regelverk som en virksomhet er underlagt, vil særlig styrets tilsynsansvar, jf. aksjeloven 6-13 være sentralt. Styret skal etter bestemmelsen føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Etter at styreleder i ovennevnte sak forklarte «at daglig leder hadde det svært travelt, og at han kjente denne som en superoptimist» konkluderte Nordhordland tingrett med at dette «skjerpet kravene til styreleders tilsyn». Trolig og forhåpentligvis har rettens vurdering også bakgrunn i andre forhold enn den refererte uttalelsen. Dersom den skulle bli tatt på ordet vil styrets ansvar gå svært langt. Det kan i så fall konstateres at styret bør være forsiktig med å karakterisere daglig leder som en superoptimist. Ivaretakelse av styrets tilsynsansvar De færreste styrer har kapasitet til å passe på at alle lovkrav overholdes i en virksomhet. En slik styrekontroll vil normalt heller ikke være ønskelig. Styrets tilsynsansvar vil i utgangspunktet måtte anses oppfylt ved at pliktene til å overholde lovkrav er forsvarlig delegert og en oppfølging av disse delegasjonene. En delegasjon av plikter vil imidlertid ikke medføre at styreansvaret forsvinner. Det er ikke ansvaret som delegeres nedover i systemet, men pliktene. I Vest Tank-saken ble styret holdt ansvarlig for at de manglet konsesjon til å fjerne svovelkomponenter fra bensin. Retten synes å ha lagt til grunn et skjerpet tilsynsansvar som følge av at virksomheten hadde foretatt en vesentlig endring, og at dette var innenfor et område hvor manglende overholdelse av regelverket kunne få store konsekvenser. Styreleder hadde da en klar oppfordring til å undersøke om selskapet trengte ytterligere tillatelser fra myndighetene. Når skaden først er skjedd I Vest Tank-saken ble straffesak reist mot styreleder selv om selskapet tidligere hadde vedtatt en bot på to millioner kroner for brudd på forureiningsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Trolig vil styret ha begrensede muligheter til å reparere eventuelle feil når skaden først er skjedd. Dersom politiet starter etterforskning, vil en fullstendig tilståelse naturligvis kunne redusere straffen. Kjetil Karlsen, allmennlege og fengselslege i Tromsø fengsel, er en frontfigur i kampen for styrket rettsvern og rett til nødvendig helsehjelp for marginaliserte pasientgrupper, herunder asylsøkere og innsatte i fengsel. Fengselslederen satte ved flere anledninger til side klare medisinskfaglige råd. En innsatt begikk selvmord og et senere selvmordsforsøk ble av verget ved tilfeldig heter. Fengselslege Kjetil Karlsen varslet på denne bakgrunn tjeneste vei om det han oppfattet som regelstridig praksis ved Tromsø fengsel. Varslingen skulle bli begynnelsen på en langvarig og tøff kamp mot både helse- og justismyndig hetene. Fengselslederen reagerte på varslingen med umiddelbart å stenge Kjetil Karlsen ute fra fengselet. Kjetil Karlsens arbeidsgiver, Tromsø kommune, reagerte med å suspendere ham fra stillingen som fengselslege. Mer enn tre måneder senere, og etter stort påtrykk, ble utestengelsen funnet grunnløs og derfor opphevet med umiddelbar virkning av Kriminal omsorgens sentrale forvaltning. Først etter nærmere ett års suspensjon, aksepterte Tromsø kommune motvillig at Kjetil Karlsen fikk gjenoppta sitt arbeid som fengselslege. I likhet med mange varslere, har Karlsen også måtte tåle at fokuset løpende har vært forsøkt flyttet fra de alvorlige forholdene han varslet om, til personangrep og angrep på hans fagkompetanse. Karlsen fikk ved sin varsling synliggjort at Norge ikke oppfyller de internasjonale kravene til behandling av innsatte i fengsel, og saken fikk etter hvert en nasjonal dimensjon som involverte helse- og justismyndigheter helt opp på ministernivå. En ny skriftlig veileder for fengsels helsetjenesten er nå underveis, likeledes vil norsk praksis harmoni seres med Europarådets fengsels reglement. Kjetil Karlsen er sentral i dette arbeidet. Kjetil Karlsen mottok 13. januar 2011 Zola-prisen for sin mange årige kamp for at det internasjonale regelverket for fangebehandling skal overholdes. Hans fokus gjennom hele saken har vært innsattes rettsvern, respekt for fengsels legens vurderinger og helsepersonells varslingsplikt. Zola-prisen er oppkalt etter franskmannen Emile Zola. Prisen tildeles en gang i året av Foreningen for sivilt mot, alltid på dagen 13. januar, som i 1898 var dagen for Zolas berømte åpne brev «J accuse!» Prisen gis til enkeltpersoner som åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold i Norge som truer grunnleggende verdier i det norske samfunn: menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet. FØYEN deltok på Arbeidslivsdagene Hvert år arrangerer jusstudentene ved Universitetet i Oslo Arbeidslivsdager. Formålet er å gi studentene et innblikk i yrkeslivet som venter dem, og de mange valgmuligheter de har når studentdagene er talte. FØYEN deltar hvert år med egen stand og presentasjon som skal gi nysgjerrige studenter et innblikk i hvordan arbeidsdagen er i vårt firma. Advokater og fullmektiger fra FØYEN er tilstede på standen for å snakke med studentene og svare på de spørsmålene de måtte ha. Samtidig er Arbeidslivsdagene en god møteplass der vi får anledning til å treffe de mange dyktige og entusiastiske studentene som utgjør morgendagens advokater. Vi gratulerer jusstudentene med et godt arrangement! Fra venstre: Advokat Roar Raddum Lillebergen, jusstudent Nicholas Giverholt og advokat Frode Bergland Bjørnstad. Kjetil Karlsen uttaler til Nytt fra FØYEN: «Advokatene Nina Kroken og Preben Haugmoen Mo har bistått fra konfliktens start. Ikke bare med juridiske vurderinger, men også med strategiske råd og mediehåndtering. Deres støtte og forståelse, også på det personlige plan, har vært avgjørende for meg». Gjennom vår bistand til Karlsen har vi vært vitne til de mange stormene og personlige belastningene Kjetil Karlsen har stått gjennom i den gode saks tjeneste, og hans viktige arbeid for å forbedre helsetilbud og rettsvern for pasienter i fengsel. Det er hyggelig å gratulere en verdig prisvinner med en velfortjent pris! For å lese mer om prisvinneren og Zola-prisen, gå inn på 4 nytt fra føyen 1/2011 1/2011 nytt fra føyen 5

4 BEMANNINGSBRANSJEN I NORGE OG SVERIGE Anniken Astrup / tlf: Nina Kroken / tlf: Utleie/innleie av arbeidskraft i Norge Frem til år 2000 var det forbudt å drive uteleie av arbeidskraft og privat arbeidsformidling i Norge. Det var kun adgang til å gi dispensasjon i enkelte tilfeller, blant annet for «kontorsektoren». I år 2000 ble det åpnet for utleie av arbeidskraft i arbeids miljøloven. Det ble samtidig innført visse begrensninger for innleie av arbeidskraft, og opprettet et skille mellom virksomheter som har til formål å drive utleie (vikar byårer) og virksomheter som ikke har slikt formål (produksjonsbedrifter). Innleie fra vikarbyråer ble tillatt i samme utstrekning som det er adgang til midlertidig ansettelse. I virksomheter med tariffavtale kan partene lokalt inngå avtale om å fravike bestemmelsene som begrenser innleie til vilkårene for midlertidig ansettelse. På samme måte som i Sverige, kan ikke en virksomhet som har leid ut en arbeidstaker begrense arbeidstakerens mulighet til å ta arbeid hos innleieren etter at ansettelsesforholdet er avsluttet, jf. arbeidsmarkedslovens 27. Virksomheten kan heller Ulovlig innleie kan gi fast ansettelse ikke leie ut en arbeidstaker til arbeidstakernes tidligere arbeidsgiver før det har gått seks måneder siden arbeidstakeren sluttet hos denne. Forbudet gjelder antageligvis ikke hvor sluttårsaken er oppsigelse på grunn av nedbemmaning. I Norge har vi ingen lovbestemmelse som sier at arbeidsgivere som er bundet av tariffavtale plikter å forhandle med arbeidstakerorganisasjonen før et vikarbyrå kontaktes eller før innleie foretas. En slik forhandlingsplikt kan imidlertid følge av tariffavtale. For andre virksomheter enn vikarbyråerer er det krav om avtale med tillitsvalgte i innleievirksomheten ved innleie som enten overstiger 10 % av arbeidstakerne i innleiebedriften, eller som varer i mer enn ett år. Dersom innleien er av et mindre omfang, er det tilstrekkelig med drøftinger. Alle bemanningsforetak i Norge må være registrert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Alternativt kan det stilles sikkerhet i form av garanti fra bank eller forsikringsselskap tilsvarende de egenkapitalkrav som gjelder for aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, jf. arbeidsmarkedsloven 25. Bemanningsforetak som skal drive i Norge, norske og utenlandske, skal dessuten ha en fast representant i landet med juridiske fullmakter. I tillegg plikter alle bemanningsforetak som driver utleie av arbeidskraft i Norge å sende melding til Arbeidstilsynet for å bli registret i det nye offentlige registeret over bemanningsforetak. Det offentlige registeret finnes på Hovedbegrensningene i Norge for innleie av arbeidskraft ligger i vilkåret om at innleie fra vikarbyråer kun er tilllatt i den grad vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt. Vilkårene for midlertidig ansettelse er strenge. En adgang til midlertidig ansettelse gjelder i praksis kun for vikariater eller dersom arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten. Rettsvirkningen av ulovlig innleie fra vikarbyråer, er at den innleide kan kreve seg fast tilsatt hos innleieren. I tillegg har en arbeidstaker som har vært innleid fra et vikarbyrå i fire sammenhengende år, krav på fast ansettelse i innleievirksomheten. Grensedragningen mellom vikarbyråer og virksomheter som ikke har til formål å drive utleie, blir derfor viktig. Det kan imidlertid være vanskelig å trekke denne grensen, f.eks hvor virksomheten skifter formål underveis. En retningslinje for grensedragningen oppstilles i aml Bestemmelsen sier at dersom en virksomhet ikke skal anses for å ha til formål å drive utleie, må utleien skje innenfor de samme fagområdene som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse. Videre må utleie aktivi teten ikke omfatte mer enn 50 % av de fast tilsatte hos utleier. Vikarbyrådirektivet, som er sendt på høring i Norge, fastslår at vikarbyråansatte skal behandles likt som de fast ansatte i innleievirksomheten fra dag én i selskapet. Det kan imidlertid gjøres unntak fra dette likebehandlingsprinsippet dersom den innleide har lønn mellom oppdrag såkalt garantilønn. Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønsker ikke å åpne for en slik unntaksadgang, og peker på at uten en myndighetsfastasatt garantilønn, kan et slikt unntak føre til uthuling av regelen om likebehandling. Departementet tar til orde for at unntak heller må baseres på avtaler mellom arbeidslivets parter. Som følge av EØS-avtalens frie arbeidsmarked, er også spørsmålet om å sikre likebehandling av norske og utenlandske arbeidstakere blitt aktualisert. Utleie innen EU/ EØS-området reiser særlig problemstillinger og har en side mot sosial dumping og allmenngjøring av tariffavtaler. Skillet mellom innleie av arbeidstakere fra utenlandsk selskap og kjøp av tjenester fra utenlandsk selskap er viktig, da kun innleie omfattes av arbeidsmiljøloven. Bemanningsbranschen och kollektivavtal i Sverige Bemanningsbranschen i Sverige har en nära 100-årig historia. Arbetslösa kvinnor som försökte hitta sätt för att få jobb startade de allra första bemanningsföretagen. Dessa företag är den historiska grunden till dagens personal uthyrnings- och bemanningsföretag. Under och 2000-talet organiserade sig branschen genom särskilda branschorganisationer. Sedan 2004 företräds såväl mindre som större bemanningsföretag av arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen. En viktig händelse för bemanningsbranschen var at arbetsförmedlingens tidigare monopol på arbetsförmedling avskaffades i Påföljande år kom Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. I denna lag lämnas övergripande bestämmelser av betydelse för bemanningsbranschen. En sådan bestämmelse är 4 i lagen som anger att en arbetstagare inte får förhindras att ta anställning hos en beställare och att en arbetstagare som har sagt upp sig från en anställning och tar anställning hos en arbetsgivare som hyr ut arbetskraft inte får hyras ut till sin förra arbetsgivare tidigare än sex månader sedan anställningen hos denne upphörde. Bestämmelsen syftar till att förhindra missbruk. I den omvända situationen, d.v.s. att den anställde har blivit uppsagd, hindrar dock inte lagen om privat arbetsförmedling att den anställde omgående hyrs ut till sin förra arbetsgivare. En arbetsgivare som avser att använda sig av ett bemanningsföretag blir också förhandlingsskyldig enligt 11 och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Lagbestämmelserna innebär i korthet att en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal är skyldig att förhandla med den kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationen innan ett bemanningsföretag anlitas. Om arbetstagarorganisationen finner att den tilltänkta åtgärden kan antas medföra att lag eller kollektivavtal för arbetet åsido sätts eller att åtgärden på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom parternas avtalsområde, får åtgärden enligt 39 MBL inte beslutas eller verkställas av arbetsgivaren innan saken avgjorts. Arbetstagarorganisationen har alltså en vetorätt i denna situation. Förhandlingsskyldigheten är begränsad till det kollektivavtalsområde inom vilket den inhyrda arbetskraften skall utföra arbete. Om den inhyrda arbetskraften skall utföra arbete inom ett område som omfattas av kollektivavtal med ett LO-förbund behöver arbetsgivaren således inte därutöver även förhandla med ett tjänstemannaförbund som han är bunden i kollektivavtal med. En arbetsgivare som underlåter att iaktta sin förhandlingsskyldighet riskerar att ådra sig ett skadeståndsansvar gentemot den kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationen. I Arbetsdomstolens avgörande AD 2010 nr 69 meddelat den 29 september 2010 bestämdes exempelvis det allmänna skadeståndet till kronor. Arbetstagarorganisationer i Sverige är alltjämt i flera avseenden negativa inställda till bemanningsbranschen i sig. Kritiken har under tid bland annat handlat om att branschen medför ett förbigående av Lagen om anställningsskydds bestämmelser, med färre fasta anställningar och en ökad arbetslöshet som följd och att branschen tillämpar oskäliga villkor. Denna kritik har föranlett krav på hårdare lagreglering av bemanningsbranschen. Kraven avfärdades dock slutligen av regeringen i vårpropositionen 1998, vari angavs att det inte fanns någon avsikt att då besluta om en ny lag för personaluthyrningsföretagen. Anledningen var att frivillig auktorisation och kollektivavtal alltmer börjat användas inom branschen. För att skärpa kraven på bemanningsföretag och försvåra för oseriös verksamhet överenskom LO-förbunden och branschorganisationen Bemanningsföretagen inom Almega i Bemanningsavtalet, som slöts i maj 2004, om ett samarbete om auktorisation inom området. För att omfattas av auktorisationen måste företaget uppfylla en mängd särskilda villkor som bl. a att vara bundet av kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar. Under de år som därefter har följt har kollektivavtalen fått en allt större betydelse inom bemanningsbranschen. Idag har Bemanningsföretagen tecknat kollektivavtal med samtliga LO-förbund samt även med Unionen, Akademikerförbunden och övriga större arbetstagarorganisationer. Etableringen av kollektivavtal har medfört stora förändringar i branschen bland annat på så sätt att anställda i branschen nu har samma anställningstrygghet som anställda i andra branscher samt att anställda i bemanningsbranschen nu har rätt till en garanterad månadslön oberoende av om de utför något uppdrag eller inte. Generellt får därför numera anses gälla att det idag är nästintill omöjligt att bedriva verksamhet i branschen utan att ha tecknat ett kollektivavtal. Avslutningsvis bör också påpekas att användandet av inhyrd arbetskraft och bemanningsföretag i arbetsrättslig mening också medför mera komplexa rättsförhållanden och aktualiserar kollektivavtalsrättsliga frågor. Att tillämpa en viss försiktighet och omsorg är därför alltid på sin plats. Christian Olsen tlf: Fredrik Ungerfält tlf: Advokat Christian Olsen. Advokat Fredrik Ungerfält. 6 nytt fra føyen 1/2011 1/2011 nytt fra føyen 7

5 Ny AFP i privat sektor Folketrygdlovens regler om pensjon ble endret med virkning fra 1. januar i år. Det skal nå bli enklere å kombinere arbeid og pensjon, og i den forbindelse ble også reglene om AFP forandret. AFP er en forkortelse for avtalefestet pensjonsordning. Annette Rygg / tlf: Preben Haugmoen Mo / tlf: AFP privat AFP har vært en såkalt tidlig pensjonsordning som har gitt rett til å gå av med pensjon før folketrygdens pensjonsalder. AFP er en ordning som finnes både i privat og offentlig sektor. I privatsektor er reglene om AFP nedfelt i tariffavtaler. Etter innføringen av pensjonsreformen er den grunnleggende forskjellen mellom AFP privat og AFP offentlig at førstnevnte er en tilleggspensjonsordning, mens sistnevnte er en tidligpensjonsordning. I det følgende omtales noen av reglene for den nye private AFP ordningen. AFP privat er et spleiselag mellom staten, som betaler 1/3 del, og bedriftene som er tilsluttet ordningen. Tilleggspensjon I forbindelse med pensjonsreformen endres den private AFP ordningen fra å være en tidligpensjonsordning til å bli en tilleggspensjon til folketrygden. Dette betyr at den kommer som et påslag på utbetalingen fra folketrygden. De nye pensjonsreglene i folketrygdloven åpner for at man kan gå av med pensjon fra fylte 62 år dersom man har en pensjonsbeholdning som oppfyller garantipensjonsnivået minste pensjonsnivå. AFP ordningen kan tas ut fra samme tidspunkt. Ved uttak før fylte 70 år er det et vilkår at AFP tas ut sammen med pensjon fra folketrygden. Det er imidlertid ikke noe krav om uttak av full pensjon fra folketrygden. Dette betyr at et minsteuttak på 20 % alderspensjon fra folketrygden gir rett på samtidig uttak av AFP. Selv om alderspensjonen fra folketrygden er gradert, graderes ikke AFP utbetalingen. AFP gir et livsvarig tillegg til folketrygdens pensjon. Pensjon og jobb Den private AFP ordningen og folketrygdens pensjon kan begge tas ut uten at det skjer en avkortning i utbetalingen for arbeidsinntekt. Utbetalingen av pensjon fra folketrygden blir imidlertid høyere desto senere den tas ut. AFP-tillegget blir større jo flere år du har hatt arbeidsinntekt. Arbeidsinntekt etter fylte 70 år medfører imidlertid ingen økning i AFPtillegget. Både i den nye pensjonsordningen og AFP en er det innført regler om levealdersjustering. Reglene innebærer at du må jobbe lenger for å få full pensjon i takt med at den gjennomsnittlige levealderen øker. Vilkår for uttak av AFP For å kunne ta ut AFP er det et vilkår at man på uttakstidspunket og i de siste tre årene har vært ansatt i minst 20 % stilling. I tillegg må man ha hatt en lønn i uttaksåret og året før på minst 1G ( kr pr ). Arbeidstakeren må videre ha arbeidet i bedrifter som er omfattet av Fellesordningen i minst syv av de siste ni årene før fylte 62 år. Det er egne overgangsregler for årskullene Hinder for AFP Det er viktig å være oppmerksom på at sluttavtaler som gir rett til vederlag eller ventelønn uten motsvarende arbeidsplikt, pensjon over drift eller lignende kan stenge for senere uttak av AFP. Dette fordi vedkommende da ikke vil oppfylle kravet om reell ansettelse på uttakstidspunktet. Det gjelder også egne regler der arbeidstakeren de siste tre årene før uttakstidpunktet har mottatt uførepensjon/tidsbegrenset uførestønad, sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. Designbeskyttelse noe å tenke på for din virksomhet? Designloven av 14. mars 2003 gjør det mulig å oppnå enerett til utseendet til et produkt eller deler av et produkt ved registrering av en bestemt design i det nasjonale designregisteret. Det begrensede antallet designsøknader sammenlignet med f.eks. varemerke- og patentsøknader kan tyde på at det er langt mindre bevissthet i næringslivet rundt verdien av virksomhetens egenutviklede design enn det er rundt andre typer immaterielle rettigheter. Er designbeskyttelse noe å tenke på for din virksomhet? Øyvind Eidissen Ransedokken / tlf: En design er i designloven definert som «utseendet til et produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering.» Som et produkt regnes enhver industrielt eller håndverksmessig fremstilt gjenstand, herunder deler som inngår i et sammensatt produkt, emballasje, utstyr, grafiske symboler og typografiske skrifttyper. Edbprogrammer er imidlertid ikke omfattet (men de kan være vernet av åndsverkloven). Selve brukergrensesnittet eller grafiske elementer i skjermbilder som dannes ved bruk av edb-programmer er imidlertid viktige praktiske eksempler på design som vil kunne nyte vern etter designloven. Hvorvidt en virksomhets konkrete design til et bestemt produkt vil la seg registrere i designregisteret beror på om lovens vilkår for registrering er oppfylt: Designen må være ny og ha individuell karakter. En design anses som ny hvis ingen identisk design er blitt allment tilgjengelig før den dagen designsøknaden innleveres. En design skal anses som identisk med en annen design hvis de karakteriserende trekkene bare skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter. En design anses å ha individuell karakter hvis det helhetsinntrykk designen gir en «informert bruker» av designen, skiller seg fra det helhetsinntrykk brukeren får av annen design som er blitt allment tilgjengelig før søknadsdagen. Den informerte brukeren er en fiktiv person som har et visst kjennskap til produktene på det aktuelle området, men som ikke er en ekspert på design. Ved vurderingen av om designen har individuell karakter, skal det tas hensyn til hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen. Dette innebærer f.eks. at når det gjelder produkter hvor utformingen av designen i større eller mindre grad er bestemt av produktets funksjon, eller i tilfeller hvor designeren av andre grunner har få variasjonsmuligheter, vil kravet til individuell karakter være strengere enn for rene fantasiprodukter. Dette angir også omfanget av designretten: Eneretten omfatter enhver design som ikke gir den informerte brukeren et annet helhetsinntrykk. Også ved vurderingen av omfanget av designretten skal det tas hensyn til hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen, jf. hva som er sagt om dette rett ovenfor. Dette innebærer at designrettens omfang strekker seg like langt som designens individuelle karakter. Registrering av en design er en effektiv forsikring mot at andre bruker den samme eller en lignende design for sine produkter og derigjennom bidrar til forvekslingsfare eller utnyttelse av opparbeidet goodwill. Bedrifter som har et bevisst forhold til beskyttelse av sine rettigheter og produkter, kartlegger hvilke beskyttelsesverdige innsatsfaktorer de råder over og sørger for en aktiv forvalting av slike innsatsfaktorer. Dette kan være av stor betydning ved verdsettelse av en bedrift ved salg, og for ivaretakelse av bedriftens totale verdier i konkurranse med andre. I tillegg til designbeskyttelse, vil det være viktig å oppnå varemerke rettslig vern for virksomhetens produktnavn og patentrettslig vern for virksomhetens oppfinnelser. I tilfeller hvor det ved en individuell skapende innsats er frembrakt en design som fremstår som original, vil designen i alle tilfeller være opphavsrettslig vernet etter åndsverkloven. Videre har man alltid markedsføringslovens generelle forbud mot produktetterligning å falle tilbake på dersom noen i urimelig grad utnytter ens eget produkt, eller bidrar til å skape fare for forveksling med ens egne produkter. På den annen side vil det ofte knytte seg usikkerhet både til om vilkårene for opphavsrettslig vern etter åndsverkloven er oppfylt, og til omfanget av det generelle vern markedsføringsloven gir. Markedsføringsloven gir heller ikke de samme muligheter til «privat håndhevelse» av ens rettigheter som de immaterialrettslige verneordninger gjør, og fremstår samlet sett som et lite fullkomment substitutt for en egen designrett. Til dette kommer at i motsetning til det vern åndsverkloven og markedsføringsloven gir, er ikke designretten begrenset til et vern mot etterligning, men gir designeren en absolutt enerett til utnyttelse av designen. I mange kommersielle sammenhenger kan det vel også være av en viss egenverdi å få et ubestridt registreringsbevis for sin rett? 8 nytt fra føyen 1/2011 1/2011 nytt fra føyen 9

nytt fra Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid Arbeidsgivernes rett til innsyn i ansattes elektroniske kommunikasjon kundemagasin nr 1/2009

nytt fra Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid Arbeidsgivernes rett til innsyn i ansattes elektroniske kommunikasjon kundemagasin nr 1/2009 nytt fra kundemagasin nr 1/2009 Hvor lett er det egentlig å bli kvitt en ansatt i prøvetid? Side 2 Næringseiendom skatte og avgiftsendringer Side 12 Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid side

Detaljer

NYTT FRA. FØYEN har bistått Warbo Gruppen KUNDEMAGASIN NR 2 / 2005. Per Morten Hoff Generalsekretær i IKT-Norge Et uredd råskinn

NYTT FRA. FØYEN har bistått Warbo Gruppen KUNDEMAGASIN NR 2 / 2005. Per Morten Hoff Generalsekretær i IKT-Norge Et uredd råskinn NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 2 / 2005 Per Morten Hoff Generalsekretær i IKT-Norge Et uredd råskinn Geir P. Solstad Forhandlingsleder Norges Fotballforbund En spenstig idrettsavtale SIDE 10-11 SIDE 12-13 FØYEN

Detaljer

NYTT FRA. Kundene skal føle seg ivaretatt. Uten blanke ark KUNDEMAGASIN NR 1 / 2005. Torill Nag, Lyse Tele AS SIDE 12 SIDE 28.

NYTT FRA. Kundene skal føle seg ivaretatt. Uten blanke ark KUNDEMAGASIN NR 1 / 2005. Torill Nag, Lyse Tele AS SIDE 12 SIDE 28. NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2005 Kundene skal føle seg ivaretatt Torill Nag, Lyse Tele AS SIDE 12 Uten blanke ark SIDE 28 Foto: Roy Storvik Ny lov om voldgift bør voldgift brukes? Den nye loven om voldgift

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS innhold praksis 2009 forord: si ifra! 6 sammendrag 9 ombudets rolle og rettslige verktøy 13 3.1. Alternativ til domstolene 13 3.2. Lovgrunnlag 14 3.3. Partshjelper

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut SKATTE BETALEREN Nr 3 2013 www.skattebetaleren.no Utleie av fast eiendom: Grunnkurs for boliginvestorer SKATTEKLAGERI Juksere avslørt og sparket ut SKATTEOPPGJØRETI Ikke la deg blende av at du får penger

Detaljer

Nytt. i privatretten. Innhold nr. 2/2009: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Nytt. i privatretten. Innhold nr. 2/2009: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nr. 2/2009-11. årgang Nytt i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nordiske selskapsrettsreformer For selskapsretten har begynnelsen av dette årtusenet vært et tiår med

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Likestillingslovens

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER

KONKURRANSEKLAUSULER Mastergradsoppgave JUS399 KONKURRANSEKLAUSULER En vurdering av forslaget om ny regulering av konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Kandidatnummer: 179096 Veileder: Vidar Riksfjord Antall ord: 14706

Detaljer

Unngå oppsigelsesfeller

Unngå oppsigelsesfeller SKATTEBETALEREN #1 2015 ARBEIDSLIV: Unngå oppsigelsesfeller REVIDERT BUDSJETT: Scheel-løst NÆRINGSDRIVENDE: Gode tips til næringsoppgaven BIL: Endring i bilbeskatning? KOMMENTAR - Hva ligger i begrepet

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Tilrettelegging, oppfølging og medvirkning etter arbeidsmiljøloven Av Avesta Nomat Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

Aldersdiskriminering i arbeidslivet

Aldersdiskriminering i arbeidslivet Aldersdiskriminering i arbeidslivet Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Regelverk... 4 2.1 Lover... 4 2.2 Forarbeider... 4 2.3 EU-direktiv... 4 3 Høringer... 5 4 Rettspraksis...

Detaljer

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring AVHANDLINGENS TITTEL Privat Personforsikring i endring (Forsikringsvirksomhetens samfunnsmessige betydning gjennom fordelaktige skatteregler, gunstige arveregler og oppfylling av økonomiske behov) Kandidatnummer:

Detaljer

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater av Lina Berg Valnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler?

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler? 1 VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I VIRKSOMHETER Av professor emeritus Hennig Jakhelln. 1.1 Varslere whistleblowers 1.1.1 De nye lovbestemmelser om varsling oversikt I aml (2005) 2-4, 2-5 og 3-6 er

Detaljer

Utfordreren. FØYEN bistår Halden kommune. Nye utgaver av kommentarer til NS 8406 & 8407 i salg. Kameraderi, kundepleie, korrupsjon?

Utfordreren. FØYEN bistår Halden kommune. Nye utgaver av kommentarer til NS 8406 & 8407 i salg. Kameraderi, kundepleie, korrupsjon? Nytt fra FØYEN Nr 2. 2014 FØYEN i Dagens Næringsliv Utfordreren Side 35 Oslo vokser kraftig og infrastrukturen må opp graderes. Dette markedet vil det råd givende ingeniør selskapet Rejlers ha en bit av.

Detaljer

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse.

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. En analyse av de rettslige betingelsene for lovlige tilsigelsesavtaler,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer