Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn"

Transkript

1 s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft Gigaset S44 SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

2 Kortfattet oversikt over håndsettet Kortfattet oversikt over håndsettet 1 Display (visningsfelt) i hvilemodus 2 Batteriets ladetilstand = e V U (tomt til fullt) = blinker: Batteri nesten tomt e V U blinker: Batteriet lades 3 Displaytaster (s. 11) 16 Ð V Intern :45 } SMS Meldingstast Tilgang til anrops- og beskjedlister; Blinker: ny beskjed eller nytt anrop 5 På-/av-/leg på-tast Avslutte samtale, avslutte funksjon, gå ett menynivå tilbake (trykk kort), tilbake til hvilemodus (trykk lenge), slå håndsettet av/ på (trykk lenge i hvilemodus) 6 Firkanttast Tastesperre på/av (trykk lenge) 7 Prefiksliste-tast Åpne prefiksliste 8 Kontakt for headset og PC-grensesnitt 9 Mikrofon 10 R-tast Angi signaleringspause (langt trykk) 11 Stjernetast Ringetoner på/av (trykk lenge), Bytte mellom store/små bokstaver og tallinntasting 12 Tast 1 Velg telefonsvarer/nettpostkasse (telefonsvarer på nett) (langt trykk) 13 Svartast Ta imot samtale, åpne repetisjonslisten (trykk kort), start oppringing (trykk lenge) 14 Handsfreetast Veksling mellom telefonrør- og handsfreemodus; Lyser: Handsfree innkoblet; Blinker: innkommende anrop, automatisk repetisjon 15 Styretast (s. 10) 16 Mottaksstyrke Ð i Ñ Ò (god til dårlig) blinker: ingen signal 1

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kortfattet oversikt over håndsettet Sikkerhetsanvisningen Ta håndsettet i bruk Betjening av håndsett menystyring Korrigering av feilinntastinger Merknader til brukerveiledningen Ta i bruk basen Assistent for igangsetting Opp-/avmelding av håndsett Telefonere Ringe eksternt Intern telefonering Besvare anrop Anropsnummeroverføring Handsfree Besvare anrop under ringeforsinkelse (Call PickUp) Avvise anrop Reservering av linje Bestemme sende-msn for neste samtale Tilbakeringing ved opptatt (CCBS)/ ved ubesvart (CCNR) Samtalesporing Funksjoner under en samtale Gjøre håndsettet stumt Samtale med flere deltakere Viderekoble innkommende anrop - CD (Call Deflection) Sette over en samtale Behandling av ventende ekstern samtale CW (Call Waiting) Hold forbindelsen (Call Hold) Parkere/fortsette samtalen Bruk av telefonboken og andre lister Telefonbok/prefiksliste E-postkatalog Repetisjonsliste Åpne listen ved hjelp av meldingstasten Anropslister

4 Innholdsfortegnelse SMS (tekstmeldinger) Forutsetninger for sending og mottak av SMS Administrere SMS-sentraler Oppføre, endre eller slette telefonnummer til SMS-sentraler SMS-sendesentral, aktivere/deaktivere Opp-/ avmelding hos SMS-sentralen Minneplass Sende SMS og utgående meldinger Sende en SMS-melding til en e-postadresse SMS-mottatt og innboks SMS til hussentraler Feil ved sending eller mottak av SMS Kostnadsbevisst ringing Knytte et prefiksnummer til et telefonnummer Visning av samtalevarighet Visning av samtalekostnader Bruke flere håndsett Bruke håndsettet som babyalarm Stille inn toveisradio-modus Innstille telefonsvareren Tildele mottaks-msn Koble telefonsvareren ut/inn Bestem antall ringetoner før start av telefonsvareren Slå av/på opplesing av dato/klokkeslett Bestemme opptakslengde og -kvalitet Slå pauseautomatikk på/av Sperre telefonsvareren, definere AB-PIN Stille inn tidsstyring Slå automatisk høyttaler på/av Slå automatisk samtaleovertakelse på/av Slå på/av automatisk varsling over SMS Sikkerhetsinnstillinger Endre system-pin Bestemme tilgangsrett Nødtelefonnumre Tidsfunksjoner Stille dato og klokkeslett Innstille vekkerklokken Legge inn avtaler Vise ubesvarte avtaler og merkedager Nattkobling

5 Innholdsfortegnelse Individuelle innstillinger for håndsettet Hurtigtilgang til funksjoner og numre Endre displayspråk Automatisk anropssvar, slå av/på Innstille fargeskjema og kontrast Aktivering av logo Stille inn nattmodus Bytte base Endre navnet på basen Endre telefonrør- og handsfree-volum Endre ringetone Lydbehandler Slå henvisningstoner av/ på Stille vekkerklokke Tilbakestille håndsettet til fabrikkoppsett Innstilling av systemet Endre navn på intern abonnent Oppsetting/sletting av ISDN-numre (MSN) Tilordne telefonnummer (MSN) Opprett liste over sende-msn for neste samtale Opprett opptattsignal når MSN er opptatt (Busy on Busy) Tildel et MSN en ringetonemelodi Opprette avvisning for hele MSN-gruppen Viderekoble anrop Forhåndsdefinering av viderekoblingsmål - CD (Call Deflection) Oppretting av automatisk viderekobling når et håndsett ikke kan nås Oppretting av intern fellesanropsgruppe Opprette ringeforsinkelse Slå Samtale venter CW (Call Waiting) på/av Innstilling av spørreanrop eksternt/internt Opprett ventemelodi Slå på/av Tale før data Endre fjernvalgsifre Ring opp telefonsvareren i nettet Gjenopprette fabrikkoppsettet Spørre om status Kalle opp programvareversjon Bruk på hussentraler Bruk med andre apparater Bestemme apparattype Telefonering med apparater med analog tilkobling (TAE-tilkobling) Slå repeaterfunksjonen på/av

6 Innholdsfortegnelse Betjene telefonsvareren Velg telefonsvarer Koble telefonsvareren inn/ut Velge melding og AB-modus Ta opp/endre meldinger Høre på/slette meldinger Ta opp infomeldinger Ta opp en samtale Besvare en samtale etter at telefonsvareren har tatt den imot Spille av beskjeder Ring tilbake i løpet av avspillingen Innkobling av en beskjed for samtalepartneren Avspille infoer Innstille avspillingshastighet Slette meldinger/infoer Markere gammel beskjed eller info som «ny» Kopiere et telefonnummer til telefonboken: Bruk med hustelefon Tillegg Vedlikehold Kontakt med væsker Spørsmål og svar Kundeservice (Customer Care) Tekniske spesifikasjoner Garanti PC-grensesnitt Skrive og redigere tekst Tegntabell Menyoversikt Stikkordliste

7 Sikkerhetsanvisningen Sikkerhetsanvisningen!! Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk. Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen. Œ Bruk kun anbefalte, oppladbare batterier (s. 136)! Dvs. ingen andre typer oppladbare batterier og ikke batterier som ikke er oppladbare, ellers er det fare for betydelige helse- og personskader. Legg inn batterier i riktig polretning, og bruk bare batterityper som er oppgitt i denne brukerveiledningen (symbolene er plassert i batterirommet på håndsettet). Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet du er (f.eks. et legekontor). Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i høreapparater. Ikke plasser basen i bad eller dusjrom. Håndsett og base er ikke sprutsikre (s. 133). Sjåføren må ikke ringe under bilkjøring (toveisradio-funksjon). Koble ut telefonen (medregnet toveis radio-funksjonen) når du befinner deg i et fly. Sikre mot utilsiktet innkobling. Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser (f.eks. på et lakkeringsverksted). ƒ Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere. Kasser batterier og telefon på en miljøvennlig måte. i Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land. 6

8 Ta håndsettet i bruk Ta håndsettet i bruk Ta av beskyttelsesfolien Displayet er beskyttet med en folie. Vennligst fjern plastfolien! Sette inn batteriene! Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Siemens se s. 136! Du må altsåunder ingen omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier eller andre batterityper, da dette kan skade personer og ting. Det kan f.eks.føre til at batterimantelen ødelegges, eller at batteriene eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet. Legg inn batteriene i riktig polretning (se skjemaet) Polretningen er anvist i eller på batterirommet. Lukk batterilokket Plasser dekselet litt i underkant av åpningen og skyv det oppover til det smekker på plass. Åpne batteridekselet Trykk nedenfor den øvre rundingen på batterilokket og skyv dekselet nedover. 7

9 Ta håndsettet i bruk Første opplading og utlading av batteriene. Hvis håndsettet er slått på, blinker batterisymbolet e øverst til høyre i displayet. Under bruk viser batterisymbolet batterienes ladetilstand (s. 1). Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriet har vært helt ladet og utladet. La håndsettet stå uavbrutt 8 timer i laderen. Håndsettet trenger ikke å være slått på under lading. Ta håndsettet ut av laderen, og ikke sett det tilbake før batteriene er helt utladet. i Etter den første lade- og utladingsprosessen kan du sette håndsettet tilbake i basen etter hver samtale. Hvis håndsettet står i ladestasjonen, blir det ladet selv om det er avslått. Hvis håndsettet er avslått pga. tomme batterier, vil det automatisk slås på når det settes i ladestasjonen. Håndsettet må kun settes i en lader som det er beregnet for. Vennligst bemerk: Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriene tas ut og settes inn igjen i håndsettet. Under opplading kan batteriene bli varme. Dette er ikke farlig. Av tekniske grunner reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid. i Hvordan du oppmelder håndsett er beskrevet på s. 21. Telefonen er nå klar til bruk. For at du skal få en riktig tidsangivelse av anropene og evt. beskjedene må du også stille inn dato og klokkeslett. Avhengig av nettoperatør oppdateres dato og klokkesett ved hver utgående samtale automatisk fra telefonnettet. Alle de innstillingene som er nødvendig for drift av telefonen kan du komfortabelt foreta med igangsettingsassistenten (s. 15). Feste belteklipsen På siden av håndsettet, omtrent på høyde med displayet, er det et spor for feste av belteklipsen. Trykk belteklipsen mot baksiden av håndsettet slik at takkene på belteklipsen smekker på plass i sporene. «Tungen» på belteklipsen må være rettet mot batterirommet. 8

10 Ta håndsettet i bruk Rekkevidde og mottaksfeltstyrke Rekkevidde I fritt lende: opptil 300 m i bygninger: opptil 50 m Mottaksstyrke: I displayet vises hvor god radiokontakten er mellom base og håndsett: fra bra til dårlig: Ð i Ñ Ò ingen signal: blinker Slå håndsettet av/på a Trykk lenge på legg på-tasten. Du hører bekreftelsestonen. Slå tastelåsen på/av # Firkanttast, langt trykk. Du hører bekreftelsestonen. Når tastelåsen er innkoblet, vises symbolet Ø i displayet. Tastaturlåsen slås av automatisk ved innkommende anrop. Når samtalen er slutt, slås den på igjen. i Det angitte nødtelefonnummeret (s. 84) kan også ringes ved innkoblet tastelås. Hvis du trykker på en tast ved innkoblet tastelås, vises en merknadstekst i displayet. Trykk firkanttasten # lenge for å slå av tastatursperren. 9

11 Ta håndsettet i bruk Betjening av håndsett menystyring Styretast Nedenfor er styretasten markert med svart (oppe, nede, høyre, venstre) på den siden der du må trykke i den aktuelle betjeningssituasjonen, f.eks. v for «trykk på høyre side av styretasten». Styretasten har forskjellige funksjoner: I håndsettets hviletilstand s Åpne telefonboken. v Åpne hovedmenyen. u Åpne håndsettlisten. t Kort trykk: Stille inn ringetone på håndsettet (s. 96). Trykk lenge: Starte taleoppringing (s. 43). På hovedmenyen og i inntastingsfelter Med styretasten flytter du markøren oppover t, nedover s, til høyre v eller til venstre u. I lister og undermenyer ts v u Bla opp- eller nedover linje for linje. Åpne undermenyen eller bekreft valget. Gå ett menynivå tilbake, evt. avbryt. I løpet av en ekstern samtale s v u Åpne telefonboken. Åpne menyen. Starte internt spørreanrop. 10

12 Ta håndsettet i bruk Displaytaster Displaytastenes funksjoner avhenger av den aktuelle betjeningssituasjonen. Eksempel: } SMS Displaytastenes aktuelle funksjon vises på nederste linje i displayet. 2. Displaytaster De viktigste displaysymbolene: } Venstre displaytast, så lenge denne ennå ikke er programmert med en funksjon (s. 92). Åpne hovedmenyen eller en situasjonsavhengig meny. W Slettetast: Slett inntasting tegn for tegn fra høyre mot venstre. Î Ett menynivå tilbake eller avbryte prosessen. Tilbake til hvilemodus Slik kommer du tilbake til hvilemodus fra et hvilket som helst sted i menyen: Trykk a lenge på legg på-tasten. Eller: Ikke trykk på noen tast: Etter 2 min. går displayet automatisk til hvilemodus. Endringer som du ikke har bekreftet eller lagret med henholdsvis OK, Ja, Lagre, Send eller Lagre oppføring OK blir forkastet. Et eksempel på displayet i hvilemodus er vist på s. 1. Menystyring Telefonens funksjoner tilbys via en meny som består av flere nivåer. Hovedmeny (første menynivå) Trykk på v med håndsettet i hvilemodus for å åpne hovedmenyen. Hovedmenyfunksjonene vises med fargesymboler i displayet. Du får tilgang til en funksjonved å åpne den tilhørende undermenyen (neste menynivå): Bla deg frem til funksjonen med styretasten (q og r). Navnet på funksjonen vises på overskriftslinjen i displayet. Trykk på displaytasten OK. 11

13 Merknader til brukerveiledningen Undermenyer Undermenyenes funksjoner vises i form av lister. Kalle opp en funksjon: Bla med styretasten q frem til en funksjon og trykk på OK. Hvis du trykker på avslutt-tasten a en gang kort, kommer du tilbake til det foregående menynivået el. avbryter prosessen. Korrigering av feilinntastinger Feilaktige tegn i teksten retter du ved å navigere med styretasten til feilinntastingen. Du kan nå: med X slette tegnet til venstre for skrivemarkøren, sette inn tegn til venstre for skrivemarkøren, overskrive blinkende tegn for klokkeslett/dato og lignende. Merknader til brukerveiledningen I brukerveiledningen brukes bestemte beskrivelsesmåter, symboler og skrivemåter, som forklares nedenfor. Beskrivelsesmåter En tabell under en overskrift angir de baser, eller det håndsett, der denne funksjon er tilgjengelig. Eksempel: En funksjon som gjelder baser med telefonsvarer: på base: CX253isdn SX255isdn SX353isdn Symboler som benyttes Send oppf. / Send liste (eks.) Velg en av de aktuelle menyfunksjonene. ~ Tast inn tall eller bokstaver Lagre De aktuelle displayfunksjonene som tilbys på nederste displaylinje vises i negativ skrift. Trykk på nedenforliggende displaytast for å aktivere funksjonen. q Trykk oppe eller nede på styretasten: Bla opp- eller nedover. r Trykk til høyre eller venstre på styretasten: f.eks. valg av en innstilling. c / Q / * osv. Trykk på den avbildete tasten på håndsettet. 12

14 Merknader til brukerveiledningen Eksempel på menyoppføring I brukerveiledningen beskrives fremgangsmåten kortfattet og skritt for skritt. I eksempelet nedenfor, som omhandler innstilling av fargeskjema for displayet, blir denne skrivemåten forklart. v Ð Display Med håndsettet i hvilemodus trykker du på styretastens høyre side for å åpne hovedmenyen. Velg symbolet Ð med styretasten trykk til høyre, venstre, oppe eller nede på styretasten. Displayets overskriftslinje viser Innstillinger. Trykk på displaytasten OK for å bekrefte funksjonen Innstillinger. Undermenyen Innstillinger vises. Trykk flere ganger nederst på styretasten inntil menyfunksjonen Display er valgt. Trykk på displaytasten OK for å bekrefte funksjonen. Fargeskjema Velg, og trykk på OK. Trykk flere ganger nederst på styretasten inntil menyfunksjonen Fargeskjema er valgt. Trykk på displaytasten OK for å bekrefte valget. s Velg fargeskjema og trykk på OK ( = aktuell farge). Trykk øverst eller nederst på styretasten for å velge ønsket fargeskjema. Trykk på displaytasten OK for å bekrefte valget. Det valgte fargeskjemaet er markert med. a Langt trykk (hvilemodus). Trykk lenge på avslutt-tasten for å sette håndsettet i hvilemodus. Eksempel på inntasting over flere linjer I mange situasjoner kan du endre innstillingene for en visning på flere linjer eller taste inn data. Inntasting over flere linjer blir i brukerveiledningen fremstilt på forkortet vis. I eksemplet nedenfor, som omhandler lagring av avtaler, blir denne skrivemåten forklart. Under de respektive rutene står hva du må gjøre. 13

15 Merknader til brukerveiledningen Du ser følgende visning: Avtale: f På g Dato: Tid: 11:11 Tekst: Î Avtale Lagre Avtale: Velg På eller Av. Trykk til høyre eller venstre (r) på styretasten for å velge hhv. På eller Av. Dato: Angi dag/måned 4-sifret. Trykk på tasten s for å gå til neste linje. Den andre linjen er merket som aktiv med [ ]. Tast inn dato med talltastene. Tid: Angi timer/minutter 4-sifret. Trykk på tasten s. Den tredje linjen er merket som aktiv med [ ]. Tast inn klokkeslett med talltastene. Tekst: Trykk på displaytasten Endre. Tast inn teksten (maks. 16 tegn) og trykk på OK. Trykk på tasten s. Den tredje linjen er merket som aktiv med < >. Trykk på displaytasten Endre for å åpne inntastingsfeltet. Tast inn tekst (s. 138). Trykk på displaytasten OK. Lagre endringene. Symbolet ¼ vises. Avhengig av betjeningssituasjon kan du lagre endringene på en av to måter. Trykk på displaytasten Lagre. Eller: Trykk på tasten v. Velg med q Lagre oppføring og trykk på OK. I begge tilfeller trykker du deretter lenge på tasten a. Håndsettet går i hvilemodus og viser symbolet ¼. 14

16 Ta i bruk basen Assistent for igangsetting Ta i bruk basen Assistent for igangsetting Før telefonen tas i bruk er det nødvendig med enda noen innstillinger. Assistenten for igangsetting (s. 16) vil hjelpe deg. Denne kan når som helst kalles opp fra Komforthåndsettet. Følgende innstillinger kan du foreta etter hverandre: Dato og klokkeslett Koble inn/ut telefonsvarer 1 3 (gjelder Gigaset med integrert telefonsvarer) Finn/tast inn MSN for tilkoblingen Still inn apparattype for tilkoblede apparater Stille inn mottaks-msn Stille inn sende-msn Bylinjeprefiks (ved bruk i hussentral) Hva er et MSN? MSN = Multiple Subscriber Number, flerabonnentnummer. Du kan bruke inntil ti ulike telefonnumre for ISDN-flerapparatstilkobling. MSN er et av dine tilordnede telefonnumre uten retningsnummer. Telefonen bruker MSN-numrene individuelt ifølge dine ønsker. Det skilles mellom: Mottaks-MSN: Numre som du kan ringes opp på. Du kan tilordne mottaks-msn til bestemte internabonnenter (sluttapparater) (s. 104). Innkommende samtaler kobles kun til de sluttapparatene som har tildelt riktig mottaks-msn. Sluttapparater er f.eks. håndsett eller telefonsvarere. Sende-MSN: Telefonnumre som formidles til den som ringes opp. Sende-MSN blir belastet kostnader av nettoperatøren. Du kan tilordne ett sende-msn per internabonnent (s. 104). Mulige interndeltakere: Avhengig av basens funksjonsomfang kan følgende interndeltakere tilordnes interne telefonnumre. Av basens bruksanvisning fremgår hvilke interne telefonnumre du har til rådighet. Int11 Int18: Int10: Int21 Int22: Int40: Int41 Int48: Int51 Int53: Int91 Int93: Håndsett Basetelefon (CX203isdn, CX253isdn, SX303isdn, SX353isdn) Analoge apparater (SX205isdn, SX255isdn, SX303isdn, SX353isdn) PC via USB-port (SX205isdn, SX255isdn, SX303isdn, SX353isdn) Datamoduler Bluetooth-apparater (SX303isdn, SX353isdn) Telefonsvarere som er integrert i basen 15

17 Ta i bruk basen Assistent for igangsetting Eksempel på tilordning av MSN: Du har bestilt fire MSN, to til firmabruk (MSN1, MSN2) og to til private formål (MSN3, MSN4). På en base er fire håndsett tilkoblet. To håndsett (Int.11 og 12) og telefonsvareren TS 91skal brukes firmarelatert, mens to håndsett (Int.13 og 14) og telefonsvareren TS 92 skal benyttes til private formål. Interne abonnenter Bruk Mottaks-MSN Sende-MSN Håndsett Int.11, 12 forretningsmessig MSN1, MSN2 MSN1 Telefonsvarer TS 91 MSN1, MSN2 --- Håndsett Int.13 privat MSN3 MSN3 Håndsett Int.14 MSN4 MSN4 Telefonsvarer TS 92 MSN3, MSN4 --- Siden hvert av håndsettene Intern 11 og Intern 12 har fått tildelt to (mottaks-) MSN, kan de bruke tjenesten MSN neste anrop (s. 104). Du har da mulighet til å veksle til (sende-) MSN2 ved hver utgående eksterne samtale. For håndsettene Intern 13 og 14 er dette ikke mulig i dette eksempelet. Starte igangsettingsassistenten og foreta baseinnstillinger v Ð Base Installering [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] JA Trykk på displaytasten for å starte igangsettingsassistenten. Så fremt du har stilt inn en system-pin (ikke 0000) (s. 83), blir du oppfordret til å taste inn system-pin. ~ OK Tast eventuelt inn system-pin og bekreft. i Igangsettingsassistenten kan ikke brukes av flere håndsett samtidig. Hvis det allerede finnes data om innstillingene (standard eller tidligere innstillinger), vises disse dataene på passende plass på displayet, og kan endres. For å forlate igangsettingsassistenten før den er ferdig, trykk på legg på-tasten (lenge). Alle endringer du har lagret med Lagre oppføring OK beholdes. Håndsettet går tilbake til hvilemodus. Hvis du vil hoppe over en innstilling, trykker du på displaytasten NEI. 16

18 Ta i bruk basen Assistent for igangsetting Innstille basen Stille inn dato og klokkeslett Avhengig av nettoperatør overføres dato og klokkesett ved første utgående samtale automatisk fra telefonnettet. I displayet vises: Angi klokkeslett? [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] Trykk på displaytasten for å stille dato og klokkeslett. ~ Tast inn dato (6 tegn) og klokkeslett (4 tegn i 24t-modus), f.eks for den kl. 11:35. Í Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. s Lagre oppføring OK Velg og bekreft. Hvis tiden skal vises i 12t-modus, kan du endre innstillingen senere (s. 85). Koble telefonsvarere inn/ut på base: CX253isdn SX255isdn SX353isdn Du har telefonsvarerne AB1, AB2 og AB3 til disposisjon. Telefonsvarerne kan du bare bruke når de er innkoblet. I displayet vises: Skjul t.svarer 1? Svar på spørsmålet med JA hvis du ønsker å koble ut AB1, med NEI hvis du ønsker å benytte AB1. Dette forløpet gjentas deretter for AB2 og AB3. i En telefonsvarer kan du kun koble ut hvis det ikke er lagret beskjeder/ infonotater på den (s. 75). Finne egne numre (MSN) Denne funksjonen må støttes av nettoperatøren. I displayet vises: Finne egne nummer (MSN)? Med oppdragsbekreftelsen for ISDN-tilkoblingen fikk du oppgitt flere egne telefonnumre (MSN) fra nettoperatøren. Du kan lagre inntil 10 telefonnumre. Hvis det ikke finnes noen MSN inntastet på telefonen, kan du få oppgitt numrene hos nettoperatøren. 17

19 Ta i bruk basen Assistent for igangsetting Bekreft kontrollspørsmålet med JA. Hvis egne MSN ble funnet, vises det på displayet hvor mange MSN som ble funnet, og disse oppføres. Hvis det ikke ble funnet noen MSN (f.eks. fordi MSN er oppført allerede, eller nettoperatøren ikke støtter funksjonen), vises en tilsvarende melding. Du må da taste inn MSN manuelt (se neste avsnitt). Taste inn egne telefonnumre (MSN) og tilhørende navn manuelt: I displayet vises: Finne egne nummer (MSN)? [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] JA Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] JA Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet. ~ Tast inn navn. Inntasting av navn for et MSN er frivillig. s~ Gå til linjen <Nummer>, og tast inn MSN. Hvis MSNnummeret ble identifisert automatisk, er nummeret allerede lagt inn. Í Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. s Lagre oppføring OK Velg og bekreft. De registrerte MSN-numrene blir automatisk tilordnet som mottaks-msn på alle oppmeldte håndsett. MSN1 tilordnes automatisk samtlige oppmeldte håndsett som sende-msn. Dette forløpet gjentas så for MSN2 til MSN9 og MSN0. Innstille apparattype på base: SX205isdn SX255isdn SX303isdn SX353isdn Hvis din base har mulighet for tilkobling av analoge sluttapparater, må du innstille apparattype (se basens brukerveiledning). I displayet vises: Innstille apparattype? Hvis et analogt apparat er tilkoblet basen, velger du JA. I displayet vises: Innstille apparattype for intern 21?, velg JA. Velg angjeldende apparattype og bekreft med OK ( = på). I basens brukerveiledning finner du hvilke innstillinger som kan velges. Trykk kort på displaytasten for å gå videre. 18

20 Ta i bruk basen Assistent for igangsetting Stille inn mottaks-msn I displayet vises: Stille inn innkommende MSN? Innkommende anrop blir mottatt via mottaks-msn. Tildelte MSN for ISDN-tilkoblingen din kan du fordele etter behov på forskjellige sluttapparater. Du kan tilordne flere mottaks-msn til et sluttapparat. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet. Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet Stille inn Intern 11?. Listen over registrerte MSN-numre vises. s MSN1: OK Velg MSN som skal tildeles dette sluttapparatet, og bekreft. Gjenta dette forløpet for alle MSN som du ønsker å tildele sluttapparatet som mottaks-msn ( = på). Trykk på displaytasten for å avslutte tilordning til dette sluttapparatet. Dette forløpet gjentas for alle oppmeldte apparater på telefonen din og (håndsett, datamoduler osv.) og for de integrerte telefonsvarerne (på Gigaset med integrert telefonsvarer). i Ved innstilling av mottaks-msn for en telefonsvarer blir kun de MSN som fortsatt ikke er tildelt andre telefonsvarere, tilbudt i listen. Stille inn sende-msn I displayet vises: Stille inn utgående MSN? Du kan tilordne hver interne abonnent et av de disponible sende-msn. Disse formidles til samtalepartner, og nettoperatøren avregner samtalekostnadene under dette MSN. Et MSN kan tilordnes flere sluttapparater som sende-msn, men bare ett MSN for hvert sluttapparat. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet Stille inn Intern 11?. Listen over registrerte MSN-numre vises. s MSN1: OK Velg og bekreft MSN som skal tildeles dette sluttapparatet ( = på). Trykk på displaytasten for å avslutte tilordning til dette sluttapparatet. Dette forløpet gjentas for alle oppmeldte håndsett på telefonen din. 19

21 Ta i bruk basen Assistent for igangsetting Drift med hussentral Følgende trinn må du kun gjennomføre hvis du ønsker å tilkoble telefonen din til en hussentral (mao. ikke direkte til NTBA). Avhengig av hussentralen kan det være nødvendig å angi et prefiks (forvalgnummer) for eksterne anrop ved idriftsettelsen (se hussentralens brukerveiledning). Du kan taste inn et bylinjeprefiks (1 til 4 sifre). I displayet vises: Bruk i telefonsystem? [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] JA Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] JA Trykk på displaytasten for å bekrefte spørsmålet Angi bylinje kode?. ~ Legge inn prefiks Í Trykk på displaytasten for å åpne undermenyen. s Lagre oppføring OK Velg og bekreft. Assistent for igangsetting avsluttes. På displayet vises Installasjon ferdig. Trykk på legg på-tasten a for å gå tilbake til hvilemodus på håndsettet. 20

22 Opp-/avmelding av håndsett Opp-/avmelding av håndsett Et håndsett kan være oppmeldt på inntil fire baser. Hvis alle internnumre for håndsett allerede er opptatt i ditt telefonanlegg, må du logge av et apparat som ikke lenger er i bruk (s. 21). Manuell pålogging av håndsettet må igangsettes både på håndsettet og på basen. 1. Gjør basen klar for pålogging (se basens brukerveiledning). 2. På håndsettet (innen 60 sekunder) v Ð Håndsett Oppmelding s Base 1 OK Velg base (1 4) og bekreft, f.eks. Base 1. ~ OK System-PIN-kode for basen (fabrikkoppsett: 0000) angis og bekreftes. På displayet står Melder opp... og navnet på basen, f.eks. Base 1. Hvis håndsettet har funnet basen, vises listen over ledige internnummer på displayet. s INT11: Int.11 OK Velg og bekreft internnummer, f.eks. INT11: Int.11. Etter vellykket oppmelding går håndsettet tilbake i hvilemodus. På displayet vises håndsettets internnummer. i Basesøket blir avbrutt etter 60 sekunder. Hvis pålogging ikke er gjennomført på dette tidspunktet, gjentar du prosessen. Avmeldehåndsett Fra hvert oppmeldt håndsett kan du avmelde andre oppmeldte håndsett. v Ð Base Innstillinger Still inn samt. Avmeld apparat s INT16: Int.16 OK Velg og bekreft håndsett som skal avmeldes, f.eks. INT16: Int.16. a Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus). 21

23 Opp-/avmelding av håndsett Bytte base Hvis håndsettet er oppmeldt på flere baser er følgende innstillinger mulig: Fast innstilling på en bestemt base, f.eks. basen hjemme eller på kontoret. Innstilling på basen med beste mottak. Beste base. Dette innebærer automatisk bytting til basen med det beste mottaket. v Ð Håndsett Velg base s OK a Velg og bekreft en av de oppmeldte basene eller Beste base. Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus). 22

24 Telefonere Telefonere Ringe eksternt Eksterne anrop er anrop via det offentlige telefonnettet. enten... ~c Tast inn telefonnummeret, og trykk på svartasten.... eller c~ Trykk på svartasten c lenge og tast deretter inn nummeret. Med legg på-tasten a kan du avbryte prosedyren. i Ved oppringing med telefonbok, prefiksliste (s. 1, s. 37) eller repetisjonsliste (s. 44) sparer du deg for gjentatt inntasting av numre og nettoperatørprefikser («Call-by-Call-numre»). Du kan programmere tastene med numre fra telefonbokoppføringer (s. 92). Med taleoppringing kan du ringe opp numre ved å uttale navnet. (s. 42). Avslutte samtale a Trykk på legg på-tasten. Intern telefonering Interne samtaler, med andre håndsett som er oppmeldt på samme base, koster ingenting. Ringe opp et bestemt håndsett enten... u Start internt anrop. ~ Tast inn nummeret på håndsettet.... eller u Start internt anrop. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR LISTE ] Trykk på displaytasten. s Velg håndsett. c Trykk på svartasten. 23

25 Telefonere Ringe til alle håndsett samtidig («fellesanrop») u Start internt anrop. * Trykk på stjernetasten. Alle håndsett blir anropt. Avslutte samtale a Trykk på legg på-tasten. Besvare anrop Et inngående anrop varsles på tre måter på håndsettet: gjennom ringing, visning i displayet og blinkende høyttalertast d. Du har følgende muligheter for å ta imot samtalen: Trykke på svartasten c. Trykke på høyttalertasten d. Hvis håndsettet står i bordladeren og funksjonen Auto. Svar er slått på (s. 93), kan du besvare et anrop ved bare å ta håndsettet ut av basen. Hvis du blir forstyrret av ringetonen, kan du trykke på displaytasten Ring av. Anropet kan besvares så lenge det vises i displayet. Anropsnummeroverføring Ved et anrop vises nummeret eller navnet til anroperen i displayet så lenge følgende forutsetninger er oppfylt: Nettoperatøren støtter CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummeret til anroperen blir vist Du har bestilt CLIP hos nettoperatøren. Displayvisning ved CLIP Hvis nummeret til anroperen er lagret i telefonboken, ser du anroperens navn i stedet for nummeret. Hvis nummeret har et lagret talemønster, blir anropet også varslet med avspilling av talemønsteret. Hvis du har endret MSN-navnet (s. 102), blir dette navnet vist. Ð V Eksternt anrop for privat AVVIS RING AV Hhv. anropsnummeret eller «Anna» Mottaks-MSN som blir anropt 24

26 Telefonere Deaktivere overføring av telefonnummer Du ønsker ikke at din samtalepartner skal få se telefonnummeret ditt. Overføringen av nummeret ditt kan undertrykkes for neste anrop eller permanent. Med innstillingen permanent blir nummeret ikke vist hos samtalepartneren ved utgående samtaler. Dessuten vises heller ikke nummeret til den endelige destinasjonen hos en anroper (f.eks. ved aktivert viderekobling). Undertrykke overføring av telefonnummer kun ved neste anrop v Ð Base Ringeforbered. s Midl. skjul nr. OK Velg og bekreft ( = slått på). a Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus). i Etter samtalen vil innstillingen tilbakestilles igjen. Den neste samtalepartneren din vil få opplyst telefonnummeret ditt igjen. Hvis du ringer det valgte nummeret fra repetisjonslisten på nytt, vil dette anropet ikke være anonymt. Permanent aktivering eller deaktivering av telefonnummer: I fabrikkoppsettet er Skjul eget nr. ikke aktivert. v Ð Base Innstillinger ISDN innst. s Skjul eget nr. OK Velg og bekreft ( = slått på). a Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus). Handsfree Slå handsfree av/på Slå på ved nummervalg: ~d Tast inn nummeret, og trykk på handsfreetasten (i stedet for svartasten c). Slå på/av under samtale: d Trykk på handsfreetasten. (trykk en gang til får å slå av) Så snart du avslutter handsfree-funksjonen, bytter du til «vanlig lytting» og fortsetter samtalen i håndsettet. i Hvis du ønsker å sette håndsettet i laderen i løpet av samtalen, må du holde inne høyttalertasten d mens du setter det ned. Hvis handsfreetasten d ikke, lyser trykker du tasten en gang til. 25

27 Telefonere Endre lydstyrke under bruk av handsfree Under en samtale: v Volum r [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] Lagre Still inn lavere eller høyere lydstyrke. Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen. Besvare anrop under ringeforsinkelse (Call PickUp) Du kan ta imot anrop før tiden selv om ringeforsinkelse er innstilt (s. 110). Forutsetninger: Den overtakende abonnenten må minst ha tilgangsretten Kun innkommende (s. 83). Begge abonnenter må være tilordnet samme mottaks-msn (s. 104). c [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] JA Hold svartasten lenge inne. Akseptere? vises. Bekreft for å ta imot anropet. Avvise anrop Du får et eksternt anrop, eller du fører en samtale og får et eksternt anrop. Anropet både høres og vises på displayet på alle håndsettene i denne MSN-gruppen. Du kan avvise dette eksterne anropet. Trykk på displaytasten AVVIS. Alt etter innstilling (s. 105) utføres avvisningen kun for eget håndsett (andre håndsett med samme mottaks-msn ringer videre) eller for hele MSN-gruppen (anroperen hører opptattsignal). 26

28 Telefonere Reservering av linje Din ISDN-tilkobling gir deg 2 linjer som kan brukes samtidig (B-kanaler). Forutsetning: Du ønsker å ringe eksternt, men begge telefonlinjene på tilkoblingen er opptatt (av andre interne abonnenter). Trykk på displaytasten TBKRING. Den neste linjen som blir ledig blir dermed reservert for deg. Håndsettet ditt ringer så snart en ekstern linje er ledig. enten... c Belegge en ledig linje: Trykk på svartasten. Du kan nå angi telefonnummeret som vanlig.... eller Opphev reservering: [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR SLETT ] Trykk på displaytasten. Reserveringen oppheves. i Hvis du ikke besvarer eller sletter denne reserveringen, slettes den automatisk etter 30 sekunder. Bestemme sende-msn for neste samtale Også hvis du har bestemt et individuelt sende-msn for håndsettet (s. 103), kan du før hver samtale velge et annet MSN som sende-msn, f.eks. for separat kostnadsregistrering. Pass på at sende-/mottaks-msn ved SMS tilsvarer telefonnummeret som er registrert i din SMS-sentral (s. 50). I fabrikkoppsettet er MSN neste anrop ikke aktivert for noen MSN. v Ð Base Ringeforbered. MSN neste anrop s MSN OK Velg MSN og bekreft ( = på). Neste oppringing skjer med dette MSN. a Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus). i Midlertidig sende-msn overføres til anroperen som telefonnummerinformasjon. Du kan innrette håndsettet ditt slik at en liste over alle tilgjengelige sende-msn vises etter trykk på svartasten c eller handsfreetasten d(s. 104). 27

29 Telefonere Tilbakeringing ved opptatt (CCBS)/ ved ubesvart (CCNR) Forutsetning: Sentralen støtter denne tjenesten. Tilbakering ved opptatt CCBS (Completion of Calls to Busy Subscriber) Den abonnenten du har ringt ringer tilbake. Med automatisk tilbakering slipper du gjentatte ringeforsøk. Tilbakering ved ikke svar CCNR (Completion of Calls no Reply) Hvis abonnenten som du ringer ikke svarer, kan du arrangere automatisk tilbakering: Så snart denne deltaker har satt opp en forbindelse og er ledig igjen, får du en tilbakeringing. Tilbakeringingsoppdraget slettes automatisk etter ca. 2 timer (avhengig av sentral). Aktivering av tilbakeringing Abonnenten du ringer er opptatt eller svarer ikke: [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] TBKRING Trykk på displaytasten. Vent på bekreftelse fra sentralen. Svar på tilbakeringing Håndsettet ringer med en bestemt ringetone, og displayet viser tilbakeringingsnummeret. c Trykk på svartasten. Forbindelsen blir etablert. Kontrollere og slette tilbakering Slette tilbakeringing ved innkommende tilbakeringing Håndsettet ringer og displayet viser tilbakeringingsnummeret. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] SLETT Trykk på displaytasten. Tilbakeringing blir slettet. Teste eller slette tilbakeringing før den inntreffer: v Ð Base Status s Tilbakeringing OK Velg og bekreft. Det aktuelle tilbakeringingsnummeret vises i displayet. enten... Kontrollere: [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] TILBAKE Trykk på displaytasten. Tilbakeringingen forblir aktiv.... eller Slette: [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] SLETT Trykk på displaytasten. Tilbakeringing blir slettet. 28

30 Telefonere Samtalesporing Samtalesporing brukes til å varsle om sjenerende eller truende anropere. Forutsetning: Du har bestilt samtalesporing hos nettoperatøren. Aktiver denne funksjonen under samtalen eller straks anroperen har lagt på. Forbindelsen må da ikke brytes av deg. i Du må ikke trykke på legg på-tasten! v Åpne menyen. s Hente samtale OK Velg og bekreft. Identifisering av anroperen utføres av sentralen og registreres der med angivelse av anroperens telefonnummer, tid og dato. Utskrift av listen får du senere fra nettoperatøren. 29

31 Funksjoner under en samtale Funksjoner under en samtale Gjøre håndsettet stumt Ved eksterne samtaler kan du gjøre håndsettet ditt stumt, f.eks. hvis du vil snakke fortrolig med en annen person i rommet. Samtalepartneren hører ikke hva som blir sagt så lenge mikrofonen er slått av. Men du kan likevel høre vedkommende. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] STUM [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] HØRBAR Trykk på displaytasten. Samtalen blir satt «på vent». Oppheve stumt håndsett: Trykk på displaytasten. i Ved ettervalg eller ved utføring av andre funksjoner, f.eks. en intern forespørsel, oppheves stumkoblingen. Samtale med flere deltakere Samtale med flere deltakere startes med en forespørsel. Du kan deretter enten veksle (bytte, s. 32) eller snakke med de andre deltakerne samtidig («konferansekobling», s. 33). Eksternt spørreanrop Du ønsker å ringe opp en annen ekstern deltaker under en ekstern eller intern samtale. i Spørreanropet fra en ekstern samtale til en annen ekstern samtale kan du enten stille inn slik (s. 111) at begge ISDN-linjer blir belagt (hold forbindelsen internt) eller slik at din andre ISDN-linje fortsatt er ledig (hold forbindelsen eksternt - HOLD). Starte et eksternt spørreanrop: enten... v Åpne menyen. s Spørreanrop OK Velg og bekreft.... eller S Trykk R-tast. Forbindelsen med den første deltakeren settes på vent. Hvis forbindelsen holdes internt (s. 111), hører den første abonnenten den innstilte ventemelodien (s. 112). 30

32 Opprette forbindelse til en annen ekstern abonnent: Funksjoner under en samtale ~ Angi telefonnummeret til den andre brukeren. Opprettelse av en forbindelse er også mulig via telefonboken hhv. andre lister (s. 37). Den andre valgte eksterne deltaker er opptatt: [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR TILBAKE ] Trykk på displaytasten for å gå tilbake til den første deltakeren. Den andre eksterne deltakeren har svart: enten... Veksle mellom samtalene (s. 32): tseller y x Veksle mellom samtalepartnere.... eller Konferansekobling (s. 33): [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR KONF. ]... eller Trykk på displaytasten for å opprette konferansekobling. Overføre samtale (s. 34). Intern forespørsel I løpet av en ekstern samtale ønsker du å ringe til en intern deltaker. Starte intern forespørsel: enten... u... eller [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR INT ] «Internt anrop» hentes frem. Trykk på displaytasten for å kalle opp «Internt anrop». Forbindelsen med den første deltakeren settes på vent. Den første (eksterne) abonnenten hører den innstilte ventemelodien (s. 112) hvis forbindelsen holdes internt (s. 111). 31

33 Funksjoner under en samtale Opprette forbindelse til en intern deltaker: enten... ~ Tast inn nummeret til den interne deltaker.... eller [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] LISTE Trykk på displaytasten. s INT11: Int.11 OK Velg internnummer, f.eks. INT 11. Int.11 og bekreft. Forbindelsen til den interne deltakeren opprettes. Oppringt interndeltaker er opptatt: [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] TILBAKE Trykk på displaytasten for å gå tilbake til den eksterne deltakeren. Den interne deltakeren har svart: enten... Veksle mellom samtalene (s. 32): tseller y x Veksle mellom samtalepartnere.... eller Konferansekobling (s. 33): [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] KONF.... eller Trykk på displaytasten for å opprette konferansekobling. Overføre samtale (s. 34). Bytte mellom samtaler Forutsetning: Du har opprettet et spørreanrop (s. 30 hhv. s. 31). Det finnes en aktiv forbindelse (opprettet med spørreanrop) og en forbindelse på vent (den første). Du kan nå vekselvis snakke med begge samtalepartnerne: Med ts eller y x veksler du mellom begge samtalepartnerne. En ekstern abonnent hører ved en ventende forbindelse den innstilte ventemelodien (s. 112) hvis forbindelsen holdes internt (s. 111). En intern deltaker i en ventende forbindelse hører ingen ventemelodi. 32

34 Funksjoner under en samtale Avslutte spørreanrop/bytting: enten... Avslutte den aktive samtalen: v Åpne menyen. s Slutt OK Velg og bekreft. Du kommer tilbake til den ventende deltakeren.... eller a Trykk på legg på-tasten. Den aktive forbindelsen blir avbrutt. Du blir automatisk ringt opp igjen av samtalepartneren som stod på vent. Konferansekobling Forutsetning: Du har opprettet et spørreanrop (s. 30 hhv. s. 31). Det finnes en aktiv forbindelse (opprettet med spørreanrop) og en forbindelse på vent (den første). I konferansemodus snakker du med begge samtalepartnere samtidig. i En konferansekobling kan du opprette med to eksterne deltakere eller med en intern deltaker og en ekstern deltaker. Det kan føres to konferansekoblinger samtidig på én base. Opprette konferanse Du har et spørreanrop. Den første deltakeren blir satt på venting. Trykk på displaytasten KONF. for å opprette konferansekobling. Avslutte konferanse Du har flere muligheter for hvordan du kan avslutte en konferansesamtale: enten... Du avslutter konferansen: a Hold lenge inne (tilbake til hvilemodus).... eller Du oppløser konferansen i et spørreanrop: [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR SEPARAT ] Trykk på displaytasten for å oppløse konferansekoblingen i et spørreanrop (s. 30 hhv. s. 31). Forbindelsen rett før konferansen blir igjen den aktive forbindelsen. 33

35 Funksjoner under en samtale Viderekoble innkommende anrop - CD (Call Deflection) CD gjør det mulig å viderekoble et innkommende anrop ved ringing til hvilket som helst telefonnummer uten å ta imot samtalen. Du kan programmere et viderekoblingsmål (s. 109), velge et telefonnummer fra telefonboken eller taste inn et nytt nummer. v Åpne menyen. s Viderekoble OK Velg og bekreft. Det forhåndsdefinerte viderekoblingsmålet velges. Sette over en samtale Viderekoble samtale eksternt ECT (Explicit Call Transfer) Forutsetninger: Telefonen må være slått på se s Viderekobling av samtaler er kun mulig hvis formidlingsstedet resp. ditt ISDNtelefonanlegg også støtter ECT. Hvis dette ikke er tilfelle, avbrytes den eksterne samtalen. Tilbakeringing er ikke aktiv. For «vent» ved spørreanrop fra ekstern samtale må Foresp. ekst.være innstilt (s. 111). Du fører en ekstern samtale og ønsker å overføre denne til en annen ekstern abonnent. Opprett da et eksternt spørreanrop (s. 30), og trykk deretter på legg på-tasten a (også før svar) for å viderekoble samtalen. i Ved noen ISDN-telefonanlegg blir ikke de to samtalepartnerne forbundet med hverandre når du trykker på legg på-tasten ved samtaleviderekobling. I så fall må denne funksjon, hvis mulig, aktiveres i ditt ISDN-telefonanlegg. Viderekoble samtale til et annet håndsett Du fører en ekstern samtale og ønsker å overføre denne til et annet håndsett. Opprett da et internt spørreanrop (s. 31), og trykk deretter på legg på-tasten a (også før svar) for å viderekoble samtalen. 34

36 Funksjoner under en samtale Behandling av ventende ekstern samtale CW (Call Waiting) Forutsetning: Samtale venter CW (Call Waiting) er stilt inn, se s Hvis du mottar et eksternt anrop under en (intern eller ekstern) samtale, hører du en samtale venter-tone (en kort tone). Ved nummeroverføring vises nummeret, hhv. navnet til anroperen i displayet. Du har fire muligheter for hvordan du kan behandle en ventende ekstern samtale: Godta samtale venter - spørreanrop: Trykk på displaytasten SVARE. Du besvarer den ventende samtalen. Den første samtalen blir satt på vent. Begge samtalepartnere vises på displayet, den aktuelle er merket. For å bytte mellom begge samtalepartnere se s. 32, for konferansemodus se s. 33. Avvis «samtale venter» Trykk på displaytasten AVVIS for å avvise en ventende samtale. i Hvis du avviser samtale venter-tonen på ditt håndsett, er den ennå mulig å høre på andre tilkoblede håndsett. Bytte samtalepartner a c Avslutt aktuell samtale. Den ventende samtalen blir til et normalt anrop. Trykk på svartasten for å ta imot samtalen. Viderekoble ventende samtale internt: Du kan viderekoble den ventende abonnenten internt, uten å ta imot samtalen. v Viderekoble s INT11: Int.11 OK Velg og bekreft internnummer, f.eks. INT11: Int.11. enten eller Samtale venter-tonen slutter. Den ventende samtalen ble viderekoblet. Fortsett den aktive samtalen. Du hører fortsatt signalet for samtale venter. Den ventende samtalen kunne ikke viderekobles. i Viderekobling er kun mulig til internabonnenter som ikke allerede blir oppringt. 35

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaljer

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

SX790 ISDN. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SX790 ISDN. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SX790 ISDN Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL37 HH SL37 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Gigaset SL56. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL56. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Gigaset. Gigaset C47H

Gigaset. Gigaset C47H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SX450 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/2168550

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SX450 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/2168550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET Gigaset S675/S685 IP Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET 2 Sikkerhetsanvisninger Merk: Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen på CDen før du tar telefonen i bruk. Forklar

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett Gigaset A380 1 Batterienes ladetilstand 2 Displaytaster 3 Beskjedtast Blinker: det finnes nye beskjeder 4 Handsfreetast 5 Styretast (u) 6 Svartast 7 Telefonbok-tast (trykk nede) 8 Avslutt- og på/av-tast

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner

Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Dette dokumentet er et tillegg til brukerhåndbøkene til telefonen Gigaset DL500A: Funksjonaliteten til denne enheten

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken.

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken. Gigaset AS140 norsk 1 Håndsett AS14 Base 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Håndsettets internnummer 3 Display-taster 4 Svartast 3 5 Telefonbok-tast 6 Av/På/Avslutt-tast 7 Koble ringetone inn/ 4 ut (langt

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Gigaset. Gigaset CX470 isdn

Gigaset. Gigaset CX470 isdn s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Gigaset. Gigaset SX680 isdn

Gigaset. Gigaset SX680 isdn s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SL55

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SL55 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SL370 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955749

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SL370 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955749 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på  CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset SX255isdn Gigaset Communications GmbH 2008 All rights

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET CX150 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/4569489

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET CX150 ISDN http://no.yourpdfguides.com/dref/4569489 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

Eurit 535 og 565. Trådlos ISDN-telefon DECT. Bruksanvisning

Eurit 535 og 565. Trådlos ISDN-telefon DECT. Bruksanvisning Eurit 535 og 565 Trådlos ISDN-telefon DECT Bruksanvisning Obs! Bruksanvisning med sikkerhetsanvisninger! Les igjennom denne før bruk og oppbevar den tilgjengelig. Kjære kunde! Takk for at du har gått til

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET CX203 ISDN

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET CX203 ISDN Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsett for A260/A265 Håndsett for A160/A165 Base uten telefonsvarer 14 5 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Internt nummer for håndsettet 3 Displaytaster 4 Beskjedtast

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Oversikt Gigaset DA610

Oversikt Gigaset DA610 Oversikt Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Skjerm og tastatur Skjerm ( s. 4) 2 Navigeringstast ( s. 5) 3 Hurtigvalgtaster 4 Lagretast 5 Gjenvalgs-/pausetast 6 Tilbakeringetast 7 Lyd av-tast 8 Stjernetast,

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Gigaset C610 IP en ressurssterk samboer

Gigaset C610 IP en ressurssterk samboer Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Gigaset

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Oversikt over håndsettet

Oversikt over håndsettet Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Oversikt

Detaljer

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Detaljer

Oversikt håndsett 07:15. Oversikt håndsett

Oversikt håndsett 07:15. Oversikt håndsett C430 Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com.

Detaljer

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten. e V U blinker: lader. U Bla oppover/nedover

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten. e V U blinker: lader. U Bla oppover/nedover Gigaset A120/A220 Kort oversikt over håndsettet 1 Batterienes ladetilstand = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten utladet e V U blinker: lader 2 Skjermtaster 3 Avslutt- og av/på-tast

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

Håndsett Gigaset AL14H

Håndsett Gigaset AL14H Håndsett Gigaset AL14H 1 Nye beskjeder i telefonsvareren/ nettpostkassen (s. 4) blir varslet med blinking av displayet. 1 Batteriets ladetilstand 2 Internt nummer til håndsettet 3 Displaytaster 4 Beskjed-tast

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 INNHOLDSFORTEGNELSE Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer.

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer. Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145 Velkommen Hurtigveiledning 1 2 3 Koble til Installer Sett i gang Innholdet i esken Håndsett SE 140/ SE 145 SE 140 eller SE

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Før du starter. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base.

Før du starter. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. BeoCom 2 Håndbok Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser, som

Detaljer