Gigaset A160/A260/A165/A265

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gigaset A160/A260/A165/A265"

Transkript

1 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsett for A260/A265 Håndsett for A160/A165 Base uten telefonsvarer Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Internt nummer for håndsettet 3 Displaytaster 4 Beskjedtast 5 Telefonbok-tast 3 6 Styretast 4 7 Svartast 5 8 På/av/avslutt-tast 6 9 Ringesignal på/av (langt 7 trykk i hviletilstand), 8 10 Tastelås på/av (langt trykk) 11 R-tast - forespørsel (flash) -signaleringspause (langt trykk) 12 Mikrofon 13 Vekkerklokke-tast Handsfreetast (kun Gigaset A260/A265) 13 2 V :56 INT MENU Oppmeldings-/ pagingtast(s.6/s.7): Displaytaster: Ved å trykke på tastene henter du den aktuelle funksjonen som vises i displayet ovenfor. Visning Betydningen av tastetrykket INT Ringe til samtlige oppmeldte håndsett. MENU Åpne hoved-/undermeny (se Menyoversikt, s. 11). Ett menynivå tilbake. U Bla med u opp-/nedover eller still inn lydstyrken. T Beveg markøren (cursor) med u mot venstre/høyre. Slett tegn for tegn mot venstre. OK Bekreft menyfunksjonen eller lagre inntastingen. Kortfattet oversikt over basen med telefonsvarer Oppmeldings-/pagingtast: Søk etter håndsett (kort trykk, «paging», s. 7) Oppmelding av håndsett (langt trykk, s. 6). 2 På-/av-tast: slå telefonsvarer på og av. Lyser: Telefonsvareren er påslått. Blinker: Det finnes minst én ny beskjed, eller en beskjed blir spilt inn. Blinker i ca. fire sekunder: Lagringsplassen er full Under avspilling av beskjeder: 3 Slett den aktuelle beskjeden 4 Gå til forrige beskjed. 5 Endre lydstyrken (ð = lavere; ñ = høyere): Under avspilling av beskjeder: endre lydstyrken i høyttaleren. Under signalisering av et eksternt anrop: endre lydstyrken for ringetoner. 6 Avspillings-/stopptast: Avspill nye beskjeder på telefonsvareren eller avbryt avspillingen. 7 Gå til neste beskjed. Vennligst merk: Hvis telefonsvareren blir betjent fra et håndsett eller tar opp en beskjed, kan den ikke betjenes via basen. Hvis på-/av-tasten blinker selv om telefonsvareren er utkoblet, finnes det minst én ny, ennå ikke avspilt beskjed på telefonsvareren.

2 Sikkerhetsanvisninger W $ Les nøye gjennom brukerveiledningen og sikkerhetsanvisningene før du bruker telefonen. Forklar innholdet for dine barn og fortell dem om faremomentene ved bruk av telefonen. Bruk kun den nettadapteren som følger med apparatet. 2 ECO DECT ECO DECT betyr en reduksjon av strømforbruket ved hjelp av en strømsparende strømadapter og i tillegg en nedsatt radiosignalstyrke i basen. Senderen i basestasjonen er koblet ut når det bare er oppmeldt 1 håndsett til basen. I tillegg vil håndsettet redusere radiosignalstyrken avhengig av avstanden til basen. Bruk kun den godkjente, oppladbare batteripakken! Dvs. bruk aldri vanlige (ikke-oppladbare) batteripakker, da dette kan føre til helseog personskader. Bruk battteripakken i samsvar med brukerveiledningen (s. 3). Virkemåten til medisinsk utstyr kan bli påvirket. Ta hensyn til de tekniske forholdene i omgivelsene (f.eks. et legekontor). Ikke hold håndsettet til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert handsfree-funksjonen. I tilfelle kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader. Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i høreapparater. Ikke plasser telefonen på bad eller i dusjrom. Håndsettet og basen er ikke sprutsikre. Ikke bruk telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser (f.eks. lakkeringsverksted). Ta telefonen i bruk Trinn 1: Tilkobling av basen 1 2 Base uten telefonsvarer ƒ Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til ny bruker. Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser. Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten. Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater. Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten. Når tastelåsen (s. 1) er koblet inn kan heller ikke nødnummer ringes opp! Det er ikke sikkert at alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen, er tilgjengelige i alle land. 1 2 Base med telefonsvarer Koble først til nettadapteren (230 V) med nettkabelen 1 og deretter telefonpluggen med telefonledningen 2 som vist. Legg ledningene inn i ledningskanalene. Begge ledninger skal alltid være tilkoblet. Bruk kun den nettadapteren som følger med apparatet. Hvis du kjøper en annen telefonledning, må du passe på at den har riktig kontaktbelegging: 3-4- belegging av telefonlederne/euro CTR37.

3 3 Trinn 2: Ta håndsettet i bruk Merknad: Displayet er beskyttet med en folie. Vennligst fjern plastfolien! Sett inn batteripakken Før batterilokket lukkes må batteriledningene legges riktig inn i kabelføringene, slik at lokket ikke hekter seg opp i kablene. Det oppstår ellers fare for at batteriledningene skades når dekselet lukkes. Bruk kun den oppladbare batteripakken (s. 8) som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH *, dvs. bruk aldri vanlige (ikke-oppladbare) batteripakker. Ellers kan det oppstå alvorlige helse- eller materialskader. Det kan f.eks. føre til at batterikappen ødelegges eller at batteripakken eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet. Ikke bruk uoriginale ladeapparater, batteripakken kan ta skade. Håndsettet må kun settes i en lader som det er beregnet for. * Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. Stikk pluggen inn i kontakten, slik det er vist på det forstørrede bildeutsnittet. Sett inn batteripakken. Legg ledningene inn i kabelføringene. Trinn 3: Oppmelding av håndsettet på basen og lading av batteripakken Forutsetninger: Håndsettet er ikke oppmeldt på noen base. Håndsettets oppmelding på basen Gigaset A160/ A260/A165/A265 skjer automatisk. Sett håndsettet med displayet forover inn i basen. Du hører en bekreftelsestone. La håndsettet stå i basen til det er oppmeldt. Automatisk oppmelding kan ta opptil 5 minutter. Under oppmelding blinker Registrering i displayet. Håndsettet mottar det laveste ledige internnummeret (1-4). Hvis flere håndsett er oppmeldt på basen, vises internnummeret etter oppmelding øverst til venstre i displayet, f. eks. 2. Hvis internnumrene 1 til 4 er opptatt (fire håndsett er allerede oppmeldt), blir håndsett nummer 4 avmeldt og overskrevet. Lading av batteripakken Håndsettets batteripakke blir ladet opp ved å stå i basen 13 timer ved Gigaset A160/A260 resp. ca. 6 timer ved Gigaset A165/A265. Deretter er batteripakken fulladet. Batteriets ladetilstand blir vist på riktig måte først etter en uavbrutt lade-/utladesyklus. Derfor bør ladingen ikke avbrytes. Lading er elektronisk styrt, og batteripakken kan ikke overlades. Batteriet blir varmt under lading. Dette er normalt og ufarlig. Av tekniske årsaker reduseres ladekapasiteten etter en viss tid. For korrekt tidsregistrering av anrop må dato og klokkeslett stilles inn (se Menyoversikt, s. 11). Når telefonen er oppmeldt, og tiden er stilt inn riktig, ser displayet i hviletilstand ut som vist på s. 1. Telefonfunksjoner Ringe eksternt/avslutte en samtale Lukk batterilokket Sett dekselet inn på batterirommets øvre side og trykk til det låses på plass. Eksterne anrop er anrop via det offentlige telefonnettet. ~ (angi telefonnummer) c. Nummeret blir ringt opp. (Du kan også trykke først på tasten c lenge [summetone], og deretter taste inn nummeret.) Still inn håndsettvolumet under samtalen med t. Avslutte en samtale/oppringing:trykk på avslutt-tasten a. Du kan automatisk sette inn et nettoperatørprefiks foran hvert telefonnummer (se Menyoversikt «Prefix», s. 11). Åpne batteridekselet Stikk fingerneglen mellom deksel og apparat og trekk dekselet oppover.

4 4 Besvare anrop Et innkommende anrop signaliseres ved blinking i handsfree-tasten d (Gigaset A260/A265) og en melding i displayet. Du har følgende muligheter for å ta imot samtalen: Trykk på svartasten c. Trykk på handsfree-tasten d (Gigaset A26/ A265). Hvis Autom.svar («automatisk svar») er innkoblet (se Menyoversikt s. 11), trenger du bare å løfte håndsettet ut av basen/ladestasjonen. Vise anroperens telefonnummer Ved anrop vises anroperens telefonnummer i displayet, eller dersom anroperens navn er registrert i telefonboken vises navnet. Forutsetninger: 1 Du har bedt nettoperatøren om at telefonnummeret til innringere (CLIP) skal vises i displayet. 2 Anroperen har bestilt en tilsvarende tjeneste hos nettoperatøren, slik at vedkommendes telefonnummer overføres til deg (CLI). I displayet står, hvis du ikke har bestilt nummervisning, Ukjent anrop, dersom anroperen har skjult nummer eller Utilgjengelig, dersom anroperen ikke har bestilt nummervisning. Handsfree (kun Gigaset A260/A265) Når du har tastet inn telefonnummeret, kan du med et trykk på tasten d straks gå over til handsfree-modus (tasten d lyser kontinuerlig). Under en samtale og ved avspilling fra telefonsvareren (dersom en finnes) bytter du mellom telefonrør- og høyttalermodus ved å trykke på tasten d. Still inn håndsettvolumet under handsfree-samtalen med t. Betjening av håndsettet Slå håndsett på eller av Trykk avslutt-tasten a lenge. Hvis du setter et avslått håndsett i basen eller ladestasjonen blir det automatisk slått på. Bruk av telefonbok og lister Telefonbok Åpne telefonboken: Trykk på tast h (Gigaset A160/A165) hhv. v (Gigaset A260/A265). Opptil 40 telefonnumre (maks. 32 sifre) med tilhørende navn (maks. 14 tegn) kan lagres. Merknad: For kortvalg kan du kopiere et nummer fra telefonboken til en tast (s. 4). Lagre første nummer i telefonboken h eller v Ny oppføring? OK ~ Tast inn nummeret og trykk OK. ~ Tast inn navnet og trykk OK. Lagre numre i telefonboken h eller v MENU Ny oppføring OK ~ Tast inn nummeret og trykk OK. ~ Tast inn navnet og trykk OK. Velge telefonbokoppføring Åpne telefonboken med h eller v. Du har følgende muligheter: Bla med u inntil oppføringen med det ønskede navnet er valgt. Tast inn første bokstav i navnet, evt. bla med u frem til oppføringen. Ringe opp med telefonboken v u (velg oppføring ) c Bruk av andre funksjoner v v (velg oppføring ) MENU Med u kan du velge følgende funksjoner: Vis nummer Bruk nummer Endre oppf. Slett oppf. Kopier oppf. Slett liste Send liste Hurtigtast vis telefonnummer. Endring eller komplettering av et lagret nummer. Velg deretter eller hent fram flere funksjoner med MENU. Redigering av den valgte oppføringen. Slett den valgte oppføringen. Sende en oppføring til et annet håndsett (s. 5). Slett alle telefonbokoppføringer. Send en hel liste til et annet håndsett (s. 5). Kopier den aktuelle oppføringen til en tast for kortvalg.

5 5 Oppringing vha. kortnummertaster Trykk lenge på den respektive kortvalgtasten. Overføring av telefonboken til et annet håndsett Forutsetninger: Mottaker- og senderhåndsett er oppmeldt på samme base. Det andre håndsettet, og basen, må kunne sende og motta telefonbokoppføringer. v u (velg oppføring ) MENU Kopier oppf. / Send liste OK ~ (tast inn mottakerhåndsettets internnummer) OK Repetisjonsliste I denne listen står de ti sist ringte telefonnumre. Ringe opp fra repetisjonslisten c u c Administrering av oppføringer i repetisjonslisten c u MENU Trykk kort på tasten. Velg oppføringen. Trykk igjen på svar-tasten. Nummeret ringes. Trykk kort på tasten. Velg oppføringen. Trykk på displaytasten. Du kan velge følgende funksjoner: Bruk nummer (som i telefonboken, s. 4) Kopier til bok Anropsliste/(nett-) telefonsvarerliste Så snart en ny oppføring mottas i anropslisten/ telefonsvarerlisten, høres en servicetone og displayet blinker. En melding vises i displayet. Hvis du trykker på tasten f, vises alle lister: Hvis kun en liste inneholder nye meldinger vil denne bli åpnet umiddelbart. Anropsliste Forutsetninger: CLIP (s. 4) Kopiere oppføringen til telefonboken Slett oppf. (som i telefonboken, s. 4) Slett liste (som i telefonboken, s. 4) Merknad: Hvis anrop blir lagret i nettpostkassen, mottar du en melding, hvis dette er innstilt (avhengig av nettoperatøren). Numrene for de siste 20 tapte anrop lagres. Flere anrop fra det samme nummeret lagres kun en gang (siste anrop). Anropslisten vises som følger: Antall nye oppføringer + antall gamle, leste oppføringer Åpne anropslisten f Anrop: OK Velg oppføring med u. I anropslisten vises siste tapte anrop. Bruk av andre funksjoner u (velg oppføring ) MENU Med u kan du velge følgende funksjoner: Slett oppf. Kopier til bok Dato/Tid Status Anrop: Slett liste Ringe opp fra anropslisten f Anrop: OK u (velg oppføring) c Flere funksjoner på apparater med telefonsvarer Telefonsvarerliste Via telefonsvarerlisten kan du lytte til beskjeder på telefonsvareren. Telefonsvarerlisten blir vist som følger: Tlf.sv.: Antall nye beskjeder + antall gamle, avspilte beskjeder Åpne telefonsvarerlisten f Tlf.sv.: OK Slett gjeldende oppføring. Kopier oppføringen til telefonboken. Avspilling starter. Bruk av andre funksjoner u (velg oppføring ) MENU Dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt). Nytt an.: nytt tapt anrop. Gml. an.: allerede lest oppføring. Sv. anr: anropet ble besvart. Advarsel! Alle gamle og nye oppføringer blir slettet. Med u kan du velge følgende funksjoner: Fortsett Fortsett avspillingen (se s. 6). Lydstyrke Still inn volumet.

6 6 Kopier til bok Slett gamle Automatisk nettoperatørprefiks (forvalg) Se Menyoversikt, s. 11. Betjening av telefonsvareren (A165/A265) Telefonsvareren kan betjenes både via håndsettet (se Menyoversikt, s. 11) og via tastene på basen (s. 1). Koble telefonsvareren inn/ut I displayet vises symbolet ±. På basen lyser tasten ö. Telefonen leveres med en standardmelding. Hvis det ikke finnes noen egen personlig henvisningsmelding, brukes standardmeldingen. Hvis lagringsplassen er full, kobler telefonsvareren seg automatisk ut. Slett gamle beskjeder, så kobler den seg automatisk inn igjen. Ta opp din egen infomelding Se Menyoversikt, s. 11. Du hører klartonen (kort tone). Tal inn infomeldingen nå (minst 3 sekunder). Bekreft med OK, med a eller forkaster du opptaket. Etter opptaket gjengis meldingen for kontroll. Vennligst merk: Opptaket avsluttes automatisk når maks. opptaksvarighet på 170 sekunder overskrides, eller når det oppstår en talepause på mer enn 2 sekunder. Lytte på /slette meldinger Se Menyoversikt, s. 11. Kopier oppføringen til telefonboken. Slette alle gamle beskjeder Spille av/slette beskjeder Avspilling starter med den første nye beskjeden. Avspilling av gamle beskjeder Se Telefonsvarerliste, s. 5. Stopp og styring av avspilling Under avspilling av beskjeder: 2 Stopp avspilling. Trykk igjen på 2 for å forsette avspillingen. t Gå til begynnelsen av den aktuelle beskjeden. 2 x t Til forrige beskjed. v Til neste beskjed. 2 x v Til nest-neste beskjed. Slette en beskjed Trykk på displaytasten når avspilling er stoppet. Slette alle gamle beskjeder Under avspilling eller ved en pause: MENU Slett gamle OK (bekreft sikkerhetsspørsmålet) Overta samtale fra telefonsvareren Når telefonsvareren tar opp en samtale kan du fortsatt besvare anropet ved å trykke på c eller d (handsfree). Opptaket avbrytes og du kan snakke med anroperen. Slå medhør på/av Under opptak av en beskjed kan du overhøre den via høyttaleren på basen og de oppmeldte håndsettene [kun Gigaset A265], (se Menyoversikt, s. 11). Innstilling av telefonsvareren Ved levering er telefonsvareren forhåndsinnstilt. Du kan foreta individuelle innstillinger via håndsettet. Stille inn anropssvar Du kan stille inn når telefonsvareren skal besvare et anrop. MENU Telefonsvarer OK Besvar OK velg Straks / Etter 10 sek / Etter 20 sek / Etter 30 sek / Automatisk OK ( =ein) Bestemme opptakslengde Se Menyoversikt, s. 11. Stille inn (nett-) telefonsvareren for valg med tast 1 På håndsettet trenger du bare å trykke på tasten 1 lenge, og dermed kobles du direkte til (nett-) telefonsvareren. Se Menyoversikt, s. 11. Melde opp tilhørende håndsett Opptil fire håndsett kan meldes opp til basen. Automatisk oppmelding av håndsett på Gigaset A160/A260/A165/A265, se s. 3.

7 7 Automatisk oppmelding av håndsett på Gigaset A160/A260/A165/A På håndsettet: MENU Innstillinger OK Håndsett OK Reg. håndsett tast inn basens system-pin (fabrikkoppsett: 0000) OK. I displayet blinker Registrering. 2. På basen: Trykk lenge på oppmeldings-/pagingtasten innenfor 60 sek. etter inntasting av system- PIN-koden eller ù(s. 1) (min. 1 sek.). Påloggingsprosessen varer opptil 5 minutter. Søking etter håndsett («paging») Du kan også søke etter håndsettet ved hjelp av basen. Trykk kort på oppmldings-/paging-tasten eller ùpå basen. Alle håndsett ringer samtidig («paging»), også når ringetoner er utkoblet. Avslutte: Trykk kort på oppmeldings-/paging-tasten eller ùpå basen (s. 1) eller på svartasten c på et håndsett. Bruk av flere håndsett Ringe internt Interne anrop er gratissamtaler med andre håndsett som er oppmeldt på den samme basen. Trykk på displaytasten INT. Alle håndsett blir anropt. Når en intern abonnent melder seg kan du snakke med vedkommende. Trykk på avslutt-tasten a for å avslutte samtalen. Intern forespørsel/sette over samtale Du telefonerer med en ekstern abonnent. Trykk på displaytasten INT. Alle håndsett blir anropt. Den eksterne abonnenten hører ventemelodien. Før den interne abonnenten svarer trykker du på avslutt-tasten a; samtalen overføres til abonnenten, som tar imot samtalen. Etter at den interne abonnenten melder seg kan du snakke med vedkommende. Trykk på avslutt-tasten a; samtalen overføres, eller trykk på displaytasten ; du kobles tilbake til den eksterne abonnenten. Koble inn i en ekstern samtale Du fører en ekstern samtale. En intern abonnent kan koble seg inn på denne samtalen og delta i den. Påkoblingen blir varslet til alle samtalepartnere med en signaltone. Forutsetninger: Funksjonen Lytte er aktivert. Deaktivering/aktivering av bryt inn-funksjonen MENU Innstillinger OK Base OK Lytte OK ( =på) Intern tilkobling Du ønsker å koble deg på en eksisterende eksternsamtale. c Trykk på svartasten lenge. Du blir koblet inn på samtalen. Alle deltakere hører en signaltone. Avslutte: Trykk på avslutt-tasten a. Alle deltakere hører en signaltone. Hvis den første interne abonnenten trykker på avslutt-tasten a, opprettholdes forbindelsen mellom det tilkoblede håndsettet og den eksterne abonnenten. Innstillinger for håndsettet Endre displayspråk MENU Innstillinger OK Håndsett OK Språk OK Velg språk OK Det aktuelle språket er markert med. Hvis du ved et uhell har stilt inn et språk som du ikke forstår: MENU 321 (trykk tastene etter hverandre) Velg riktig språk med u og trykk på OK. Stille vekkerklokke Slå vekkerklokken på eller av MENU Vekkerklokke OK Aktivering OK ( =på) Eller: Trykk vekkerklokke-tasten g. Når vekkerklokken ringer, kobler du den ut for 24 timer med en hvilken som helst tast. Innstilling av vekketidspunkt MENU Vekkerklokke OK Vekketid OK Angi vekketidspunkt i timer og minutter og trykk på OK.

8 8 Håndsettet Du kan tilbakestille individuelle innstillinger og endringer. Oppføringer i telefonboken, i anropslisten samt håndsettets oppmelding på basen opprettholdes. MENU Innstillinger OK Håndsett OK Reset håndsett OK Med a avbrytes tilbakestilling. Stille inn basen Basen stiller du inn med et oppmeldt håndsett. Innstilling av system-pin på basen, samt i tillegg stille inn ringetonelydstyrke og ringetonemelodi på apparater med telefonsvarer, er beskrevet i menyoversikten, s. 11. Tilbakestilling av basen til fabrikkoppsett Ved tilbakestilling avmeldes samtlige håndsett. Individuelle innstillinger tilbakestilles. Kun dato og klokkeslett opprettholdes. MENU Innstillinger OK Base OK Tilb.st. base OK Dersom du har glemt system-pin, kan basen tilbakestilles til den opprinnelige koden0000: Trekk nettledningen ut av basen. Hold oppmeldings-/paging-tasten eller ù (s. 1)på basen inne, samtidig som du kobler nettledningen til basen igjen. Ved apparater med telefonsvarer hører du i tillegg nok en signaltone. Basen er nå tilbakestilt, og system-pin 0000 er stilt inn. Bruk av basen mot en hussentral Disse innstillinger er kun nødvendig når hussentralen krever det. Se brukerveiledningen for hussentralen. MENU IIO1O sifferet for den aktuelle pauselengden blinker: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek. tast inn siffer OK. Endre pause etter R-tast MENU IIO14 sifferet for den aktuelle pauselengden blinker: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms tast inn siffer OK. Tillegg Taste inn spesialtegn Standardskrift 1x 2x 3x 4x 5x 6x 1 Mellomrom 1 $ Q.,?! 0 + P * / ( ) < = # Abc --> 123 Tekniske spesifikasjoner Anbefalt batteripakke (status ved tidspunktet for trykking av brukerveiledningen) Nikkel-metallhydrid (NiMH): Håndsett A16: V30145-K1310-X383 Håndsett A26: V30145-K1310-X359, -X402 Håndsettet blir levert med godkjent batteripakke. Inngangsstrøm på basen I hviletilstand: ca. 2 watt Under en samtale: ca. 3 watt 123--> abc \ & Endre signalering MENU Sifferet for den innstilte signaleringsmetoden blinker: 0 = tonevalg (MFV); 1 = impulsvalg (IWV) tast inn siffer OK. Stille inn flash-tid MENU IIO12 Sifferet for den aktuelle flash-tiden blinker: 0 =80ms; 1 = 100 ms; 2 =120ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms tast inn siffer OK. Endre pause etter linjebelegging Du kan endre pauselengden som settes inn mellom trykk på svar-tasten c og sending av telefonnummeret: Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. This user guide is made from 100% recycled paper.

9 9 Generelle tekniske spesifikasjoner DECT-standard GAP-standard Rekkevidde Strømforsyning base Omgivelsesbetingelser under bruk Vedlikehold Tørk av base og håndsett med en fuktet (ingen løsemidler) eller antistatisk klut. Bruk aldri en tørr klut. Det er fare for statisk opplading. Kontakt med væsker Hvis håndsettet kommer i kontakt med væske, går du frem som følger: 1 Slå av håndsettet og ta ut batteriene umiddelbart. 2 La væsken dryppe ut av håndsettet. 3 Tørk av alle deler og la deretter håndsettet ligge minst 72 timer med åpent batterirom og tastaturet ned på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, stekeovn eller lignende). 4 Vent til håndsettet er helt tørt, før du slår det på igjen. Når håndsettet er helt tørt, kan du i mange tilfeller ta det i bruk igjen. Spørsmål og svar støttes støttes inntil 300 m i fritt lende, inntil 50 m i bygninger 230 V ~/ 50 Hz +5 C til +45 C; 20 % til 75 % relativ luftfuktighet Hvis du har spørsmål når det gjelder bruk av telefonen, står vi til din disposisjon hele døgnet på Dessuten finner du en oversikt over de vanligste feil og mulig feilretting i tabellen nedenfor.! Kundeservice Vi gir deg råd - hurtig og individuelt! Vår online-støtte på Internett er tilgjengelig når og hvor du måtte trenge den: Vi gir brukerstøtte for våre produkter 24 timer i døgnet. Her finner du en liste over vanlige spørsmål og svar i tillegg til bruksanvisninger og aktuelle programvareoppdateringer (hvis det finnes slike til produktet), som du kan laste ned. Vanlige spørsmål og svar finner du også i vedlegget til denne bruksanvisningen. I forbindelse med nødvendige reparasjonsarbeider eller eventuelle garantikrav får du rask og pålitelig hjelp hos vårt servicesenter: Norge Hold kjøpsdokumentasjonen klar når du tar kontakt. I land der vårt produkt ikke selges av autoriserte forhandlere, blir det ikke tilbudt byttetjenester eller reparasjon. Bruksområde Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge. Lands-spesifikke krav er tatt høyde for. Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/ 5/EC. En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden Problem Årsak Løsning Ingen visning på displayet. Ingen reaksjon på tastetrykk. Ingen radioforbindelse med basen i displayet blinker Base. Håndsettet er ikke slått på. Batteripakken er utladet. Tastelåsen er innkoblet. Håndsettet er utenfor basens rekkevidde. Håndsettet er ikke oppmeldt. Basen er ikke slått på. Ledningsføringen er ikke korrekt Trykk på avslutt-tasten a i ca. 5 sek. eller sett håndsettet i basen. Lade/bytte batteripakke (s. 3). Trykk på firkanttasten R ca. 2 sek. (s. 1). Reduser avstanden mellom håndsettet og basen. Meld opp håndsettet (s. 3). Kontroller strømtilførselsen til basen (s. 2). Kontroller ledningsføringen (s. 2).

10 10 Garanti Gyldighet Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien. Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personaliserte deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier. Garantien oppfylles ved at apparater eller deler som på grunn av fabrikasjons- og/eller materialfeil er blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt. Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk. Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende: Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep) Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen Manipulering av programvaren Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.). Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss. Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications GmbH. Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist. Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt. Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss. Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss. Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende tekniske stand. Kostnadene ved dette blir ikke belastet kunden. Kunden har ingen rettslige krav på dette. Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen. Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications GmbH påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar. Garantiperiode Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder. Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet. En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges. Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre. Garantigiver er Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D Bocholt, Germany. Merk: Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte ditt nærmeste «Kundeservice (Customer Care)»

11 Menyoversikt Telefonen din inneholder en lang rekke funksjoner. Disse tilbys via menyer. I hvilemodus trykker du på MENU (åpne menyen), blar til ønsket funksjon og bekrefter med OK. Tilbake til hviletilstand: Trykkalenge. 1 Vekkerklokke 1-1 Aktivering Slå vekkerklokken på eller av 1-2 Vekketid Inntastingsformat: TTMM 11 Det finnes to muligheter for å utføre en funksjon: Bla med tastenet og v, Inntasting av en tilsvarende tallkombinasjon, f.eks.: MENU I1for innstilling av dato og klokkeslett. 2 Lydinnst. 2-1 Ringetonevolum 5 trinn + «Crescendo» kan velges 2-2 Ringemelodi For ekst anrop 10 melodier for eksterne anrop kan velges For int anrop 10 melodier for interne anrop kan velges Vekkerklokke 10 melodier for vekking kan velges 2-3 Servicetoner slå på/av 2-4 Batteri- tone Av Tone for nesten utladet batteripakke: aldri På alltid Under samt. kun under en samtale 3 Innstillinger 3-1 Dato/Tid Tast inn dato (format DDMMÅÅ), deretter klokkeslett (format TTMM) 3-2 Håndsett Språk Stille inn displayspråk Autom.svar slå autosvar på/av Reg. håndsett Oppmelde håndsett manuelt Reset håndsett Tilbakestille håndsett 3-3 Base Lydinnst. (kun Gigaset A165/A265) Ringetonevolum 5 trinn + «Crescendo» + AV kan velges Ringemelodi 10 melodier kan velges System-PIN Endre system-pin (fabrikkinnstilling: 0000) Tilb.st. base Tilbakestilling til fabrikkinnstilling (system-pin beholdes, håndsettene avmeldes) Lytte Slå funksjon på/av Prefix Prefix-nummer Nettoperatør-prefiks som automatisk skal settes foran valgt telefonnummer Med prefix Første sifre i retningsnummer som skal ringes med forvalg Uten prefix Første sifre i retningsnummer som skal ringes uten forvalg.

12 12 4 Telefonsvarer 4-1 Hurtigvalg 1 (alle apparater) Nettp.kasse Programmer tast 1 med telefonsvarer hhv.nettpostkasse (trykk lenge i hvilemodus for å velge). Nettp.kasse: Telefonsvarer hos din nettoperatør; må bestilles særskilt. Nettpostkasse-listen kan vises hvis din nettoperatør støtter denne funksjonen og hvis du har programmert tast 1 for nettpostkassen Tlf.svarer 4-2 Aktivering 4-3 Høyttaler Håndsett Base 4-4 Meldinger Lagre melding Avsp. melding Slett melding 4-5 Opptaks-lengde Ubegrenset sek sec sec 4-6 Besvar Straks Etter 10 sek Etter 20 sek Etter 30 sek Automatisk Hvis det ikke finnes noen ny beskjed, besvarer telefonsvareren et anrop etter 20 sekunder. Hvis det finnes nye beskjeder, besvarer telefonsvareren et anrop allerede etter 10 sekunder.

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken.

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken. Gigaset AS140 norsk 1 Håndsett AS14 Base 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Håndsettets internnummer 3 Display-taster 4 Svartast 3 5 Telefonbok-tast 6 Av/På/Avslutt-tast 7 Koble ringetone inn/ 4 ut (langt

Detaljer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett Gigaset A380 1 Batterienes ladetilstand 2 Displaytaster 3 Beskjedtast Blinker: det finnes nye beskjeder 4 Handsfreetast 5 Styretast (u) 6 Svartast 7 Telefonbok-tast (trykk nede) 8 Avslutt- og på/av-tast

Detaljer

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten. e V U blinker: lader. U Bla oppover/nedover

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten. e V U blinker: lader. U Bla oppover/nedover Gigaset A120/A220 Kort oversikt over håndsettet 1 Batterienes ladetilstand = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten utladet e V U blinker: lader 2 Skjermtaster 3 Avslutt- og av/på-tast

Detaljer

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET Gigaset S675/S685 IP Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET 2 Sikkerhetsanvisninger Merk: Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen på CDen før du tar telefonen i bruk. Forklar

Detaljer

Gigaset. Gigaset C47H

Gigaset. Gigaset C47H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL37 HH SL37 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner

Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Gigaset DL500A Nye og oppdaterte funksjoner Dette dokumentet er et tillegg til brukerhåndbøkene til telefonen Gigaset DL500A: Funksjonaliteten til denne enheten

Detaljer

Gigaset SL56. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL56. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. L410 Congratulations By purchasing a Gigaset, you have chosen a brand that is fully committed to sustainability. This product s packaging is eco-friendly! To learn more, visit www.gigaset.com. GIGASET.

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Oversikt Gigaset DA610

Oversikt Gigaset DA610 Oversikt Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Skjerm og tastatur Skjerm ( s. 4) 2 Navigeringstast ( s. 5) 3 Hurtigvalgtaster 4 Lagretast 5 Gjenvalgs-/pausetast 6 Tilbakeringetast 7 Lyd av-tast 8 Stjernetast,

Detaljer

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Detaljer

Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET E45 http://no.yourpdfguides.com/dref/3954459

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET E45 http://no.yourpdfguides.com/dref/3954459 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIEMENS GIGASET E45. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIEMENS GIGASET E45 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET E500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955555

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET E500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIEMENS GIGASET E500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIEMENS GIGASET E500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Gigaset 5005* EN / DK / FI / NO / SV

Gigaset 5005* EN / DK / FI / NO / SV Gigaset 5005* EN / DK / FI / / SV 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Genvejstaster 2 Genopkaldstast

Detaljer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset SX255isdn Gigaset Communications GmbH 2008 All rights

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Gigaset HC450. Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. www.gigaset.

Gigaset HC450. Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. www.gigaset. A31008- M1799- R101-1- 5219 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All

Detaljer

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Sikkerhetanvisninger

Sikkerhetanvisninger Gratulerer Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig! Mer informasjon finner du på www.gigaset.com. Sikkerhetanvisninger

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET A420 http://no.yourpdfguides.com/dref/4570020

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET A420 http://no.yourpdfguides.com/dref/4570020 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

PhoneEasy 110. Norsk

PhoneEasy 110. Norsk PhoneEasy 110 HMS art.nr.: 189260 Varenr.: 110 Norsk Dok. nr.: 0643A Dato: 2013-01-02 1 2 3 4 5 6 O a 1 3 ABC 2 DEF 4 GHI 5 MN O 7 8 W XY Z PQRS 7 L r JKL TUV 6 9 * 0 # Norsk 1. Telefonbok 2. Forsterkning

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1451B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000759

Din bruksanvisning PHILIPS CD1451B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000759 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SX790 ISDN. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SX790 ISDN. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SX790 ISDN Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Doro Comfort 1010. Norsk

Doro Comfort 1010. Norsk Doro Comfort 1010 Norsk 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Opp/anropslogg 2. Venstre menytast/ok 3. Ringetast 4. Ned/Repetisjon 5. Tastelås 6. Høyttaler 7. Telefonbok 8. Repetisjonstast 9. Ringelyd på/av 10. Avslutt

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS XL3401B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000823

Din bruksanvisning PHILIPS XL3401B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000823 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

bruksanvisning PHONE-Dex

bruksanvisning PHONE-Dex bruksanvisning PHONE-Dex Innhold i pakken* Bruksanvisning Batterier og deksel Telefon Strømadapter Telefonledning Base enhet Telefonkontakt 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 * Det kan hende at innholdet ikke ser

Detaljer

Oversikt Gigaset DA310

Oversikt Gigaset DA310 Oversikt Gigaset DA310 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Direktevalg-taster 2 Plass til direktevalg- og hrtigvalgnmmer 3 Hrtigvalg-tast 4 Lagre-tast 5 Gjenta-/Pase-tast 6 Tilbakeringe-tast 7 Lyd av-tast 8 Lydstyrke-tast

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

BRUKSANVISNING PHONE-DEX

BRUKSANVISNING PHONE-DEX BRUKSANVISNING PHONE-DEX 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 Norsk 1. OPP/Ubesvarte anrop 2. Venstre menyknapp/ok 3. Linjeknapp 4. NED/repetisjon 5. Repetisjon 6. * og tastelås 7. # og ringesignal av/på 8. Telefonbok

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SL370 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955749

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET SL370 http://no.yourpdfguides.com/dref/3955749 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips XL490 XL495 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr. Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL1400 Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.: 1104901 INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon Oversikt...side

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Doro Magna 4000. Norsk

Doro Magna 4000. Norsk Doro Magna 4000 Norsk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Norsk 1. Volumkontroll for håndsettet 2. Høyttaler 3. Servicetilgangstaster 4. Opphengskrok for håndsett 5. Slett 6. OK

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no ZODIAC Safe Sikringsradio Brukerveiledning www.zodiac.no 2 INNHOLD INTRODUKSJON... 3 EGENSKAPER...3 SIKKERHETSANVISNINGER... 3 BESKRIVELSE AV HÅNDSETTET...4 BESKRIVELSE AV DISPLAYET...5 OVERSIKT OVER MENYFUNKSJONER...

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Eurit 535 og 565. Trådlos ISDN-telefon DECT. Bruksanvisning

Eurit 535 og 565. Trådlos ISDN-telefon DECT. Bruksanvisning Eurit 535 og 565 Trådlos ISDN-telefon DECT Bruksanvisning Obs! Bruksanvisning med sikkerhetsanvisninger! Les igjennom denne før bruk og oppbevar den tilgjengelig. Kjære kunde! Takk for at du har gått til

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning EuroPhone Basic 10/0 Bruksanvisning Innhold 1 INNLEDNING 5 GENERELT 6.1 Om denne bruksanvisningen: 6. Pakkens innhold 8..1 EuroPhone Basic 10 8.. EuroPhone Basic 0 8.3 Taster og displaymeldinger 9.4 Slik

Detaljer

Din bruksanvisning DORO SECURE 350 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129499

Din bruksanvisning DORO SECURE 350 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129499 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO SECURE 350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO SECURE 350 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer