Gigaset A160/A260/A165/A265

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gigaset A160/A260/A165/A265"

Transkript

1 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsett for A260/A265 Håndsett for A160/A165 Base uten telefonsvarer Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Internt nummer for håndsettet 3 Displaytaster 4 Beskjedtast 5 Telefonbok-tast 3 6 Styretast 4 7 Svartast 5 8 På/av/avslutt-tast 6 9 Ringesignal på/av (langt 7 trykk i hviletilstand), 8 10 Tastelås på/av (langt trykk) 11 R-tast - forespørsel (flash) -signaleringspause (langt trykk) 12 Mikrofon 13 Vekkerklokke-tast Handsfreetast (kun Gigaset A260/A265) 13 2 V :56 INT MENU Oppmeldings-/ pagingtast(s.6/s.7): Displaytaster: Ved å trykke på tastene henter du den aktuelle funksjonen som vises i displayet ovenfor. Visning Betydningen av tastetrykket INT Ringe til samtlige oppmeldte håndsett. MENU Åpne hoved-/undermeny (se Menyoversikt, s. 11). Ett menynivå tilbake. U Bla med u opp-/nedover eller still inn lydstyrken. T Beveg markøren (cursor) med u mot venstre/høyre. Slett tegn for tegn mot venstre. OK Bekreft menyfunksjonen eller lagre inntastingen. Kortfattet oversikt over basen med telefonsvarer Oppmeldings-/pagingtast: Søk etter håndsett (kort trykk, «paging», s. 7) Oppmelding av håndsett (langt trykk, s. 6). 2 På-/av-tast: slå telefonsvarer på og av. Lyser: Telefonsvareren er påslått. Blinker: Det finnes minst én ny beskjed, eller en beskjed blir spilt inn. Blinker i ca. fire sekunder: Lagringsplassen er full Under avspilling av beskjeder: 3 Slett den aktuelle beskjeden 4 Gå til forrige beskjed. 5 Endre lydstyrken (ð = lavere; ñ = høyere): Under avspilling av beskjeder: endre lydstyrken i høyttaleren. Under signalisering av et eksternt anrop: endre lydstyrken for ringetoner. 6 Avspillings-/stopptast: Avspill nye beskjeder på telefonsvareren eller avbryt avspillingen. 7 Gå til neste beskjed. Vennligst merk: Hvis telefonsvareren blir betjent fra et håndsett eller tar opp en beskjed, kan den ikke betjenes via basen. Hvis på-/av-tasten blinker selv om telefonsvareren er utkoblet, finnes det minst én ny, ennå ikke avspilt beskjed på telefonsvareren.

2 Sikkerhetsanvisninger W $ Les nøye gjennom brukerveiledningen og sikkerhetsanvisningene før du bruker telefonen. Forklar innholdet for dine barn og fortell dem om faremomentene ved bruk av telefonen. Bruk kun den nettadapteren som følger med apparatet. 2 ECO DECT ECO DECT betyr en reduksjon av strømforbruket ved hjelp av en strømsparende strømadapter og i tillegg en nedsatt radiosignalstyrke i basen. Senderen i basestasjonen er koblet ut når det bare er oppmeldt 1 håndsett til basen. I tillegg vil håndsettet redusere radiosignalstyrken avhengig av avstanden til basen. Bruk kun den godkjente, oppladbare batteripakken! Dvs. bruk aldri vanlige (ikke-oppladbare) batteripakker, da dette kan føre til helseog personskader. Bruk battteripakken i samsvar med brukerveiledningen (s. 3). Virkemåten til medisinsk utstyr kan bli påvirket. Ta hensyn til de tekniske forholdene i omgivelsene (f.eks. et legekontor). Ikke hold håndsettet til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert handsfree-funksjonen. I tilfelle kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader. Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i høreapparater. Ikke plasser telefonen på bad eller i dusjrom. Håndsettet og basen er ikke sprutsikre. Ikke bruk telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser (f.eks. lakkeringsverksted). Ta telefonen i bruk Trinn 1: Tilkobling av basen 1 2 Base uten telefonsvarer ƒ Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til ny bruker. Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser. Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten. Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater. Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten. Når tastelåsen (s. 1) er koblet inn kan heller ikke nødnummer ringes opp! Det er ikke sikkert at alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen, er tilgjengelige i alle land. 1 2 Base med telefonsvarer Koble først til nettadapteren (230 V) med nettkabelen 1 og deretter telefonpluggen med telefonledningen 2 som vist. Legg ledningene inn i ledningskanalene. Begge ledninger skal alltid være tilkoblet. Bruk kun den nettadapteren som følger med apparatet. Hvis du kjøper en annen telefonledning, må du passe på at den har riktig kontaktbelegging: 3-4- belegging av telefonlederne/euro CTR37.

3 3 Trinn 2: Ta håndsettet i bruk Merknad: Displayet er beskyttet med en folie. Vennligst fjern plastfolien! Sett inn batteripakken Før batterilokket lukkes må batteriledningene legges riktig inn i kabelføringene, slik at lokket ikke hekter seg opp i kablene. Det oppstår ellers fare for at batteriledningene skades når dekselet lukkes. Bruk kun den oppladbare batteripakken (s. 8) som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH *, dvs. bruk aldri vanlige (ikke-oppladbare) batteripakker. Ellers kan det oppstå alvorlige helse- eller materialskader. Det kan f.eks. føre til at batterikappen ødelegges eller at batteripakken eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet. Ikke bruk uoriginale ladeapparater, batteripakken kan ta skade. Håndsettet må kun settes i en lader som det er beregnet for. * Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. Stikk pluggen inn i kontakten, slik det er vist på det forstørrede bildeutsnittet. Sett inn batteripakken. Legg ledningene inn i kabelføringene. Trinn 3: Oppmelding av håndsettet på basen og lading av batteripakken Forutsetninger: Håndsettet er ikke oppmeldt på noen base. Håndsettets oppmelding på basen Gigaset A160/ A260/A165/A265 skjer automatisk. Sett håndsettet med displayet forover inn i basen. Du hører en bekreftelsestone. La håndsettet stå i basen til det er oppmeldt. Automatisk oppmelding kan ta opptil 5 minutter. Under oppmelding blinker Registrering i displayet. Håndsettet mottar det laveste ledige internnummeret (1-4). Hvis flere håndsett er oppmeldt på basen, vises internnummeret etter oppmelding øverst til venstre i displayet, f. eks. 2. Hvis internnumrene 1 til 4 er opptatt (fire håndsett er allerede oppmeldt), blir håndsett nummer 4 avmeldt og overskrevet. Lading av batteripakken Håndsettets batteripakke blir ladet opp ved å stå i basen 13 timer ved Gigaset A160/A260 resp. ca. 6 timer ved Gigaset A165/A265. Deretter er batteripakken fulladet. Batteriets ladetilstand blir vist på riktig måte først etter en uavbrutt lade-/utladesyklus. Derfor bør ladingen ikke avbrytes. Lading er elektronisk styrt, og batteripakken kan ikke overlades. Batteriet blir varmt under lading. Dette er normalt og ufarlig. Av tekniske årsaker reduseres ladekapasiteten etter en viss tid. For korrekt tidsregistrering av anrop må dato og klokkeslett stilles inn (se Menyoversikt, s. 11). Når telefonen er oppmeldt, og tiden er stilt inn riktig, ser displayet i hviletilstand ut som vist på s. 1. Telefonfunksjoner Ringe eksternt/avslutte en samtale Lukk batterilokket Sett dekselet inn på batterirommets øvre side og trykk til det låses på plass. Eksterne anrop er anrop via det offentlige telefonnettet. ~ (angi telefonnummer) c. Nummeret blir ringt opp. (Du kan også trykke først på tasten c lenge [summetone], og deretter taste inn nummeret.) Still inn håndsettvolumet under samtalen med t. Avslutte en samtale/oppringing:trykk på avslutt-tasten a. Du kan automatisk sette inn et nettoperatørprefiks foran hvert telefonnummer (se Menyoversikt «Prefix», s. 11). Åpne batteridekselet Stikk fingerneglen mellom deksel og apparat og trekk dekselet oppover.

4 4 Besvare anrop Et innkommende anrop signaliseres ved blinking i handsfree-tasten d (Gigaset A260/A265) og en melding i displayet. Du har følgende muligheter for å ta imot samtalen: Trykk på svartasten c. Trykk på handsfree-tasten d (Gigaset A26/ A265). Hvis Autom.svar («automatisk svar») er innkoblet (se Menyoversikt s. 11), trenger du bare å løfte håndsettet ut av basen/ladestasjonen. Vise anroperens telefonnummer Ved anrop vises anroperens telefonnummer i displayet, eller dersom anroperens navn er registrert i telefonboken vises navnet. Forutsetninger: 1 Du har bedt nettoperatøren om at telefonnummeret til innringere (CLIP) skal vises i displayet. 2 Anroperen har bestilt en tilsvarende tjeneste hos nettoperatøren, slik at vedkommendes telefonnummer overføres til deg (CLI). I displayet står, hvis du ikke har bestilt nummervisning, Ukjent anrop, dersom anroperen har skjult nummer eller Utilgjengelig, dersom anroperen ikke har bestilt nummervisning. Handsfree (kun Gigaset A260/A265) Når du har tastet inn telefonnummeret, kan du med et trykk på tasten d straks gå over til handsfree-modus (tasten d lyser kontinuerlig). Under en samtale og ved avspilling fra telefonsvareren (dersom en finnes) bytter du mellom telefonrør- og høyttalermodus ved å trykke på tasten d. Still inn håndsettvolumet under handsfree-samtalen med t. Betjening av håndsettet Slå håndsett på eller av Trykk avslutt-tasten a lenge. Hvis du setter et avslått håndsett i basen eller ladestasjonen blir det automatisk slått på. Bruk av telefonbok og lister Telefonbok Åpne telefonboken: Trykk på tast h (Gigaset A160/A165) hhv. v (Gigaset A260/A265). Opptil 40 telefonnumre (maks. 32 sifre) med tilhørende navn (maks. 14 tegn) kan lagres. Merknad: For kortvalg kan du kopiere et nummer fra telefonboken til en tast (s. 4). Lagre første nummer i telefonboken h eller v Ny oppføring? OK ~ Tast inn nummeret og trykk OK. ~ Tast inn navnet og trykk OK. Lagre numre i telefonboken h eller v MENU Ny oppføring OK ~ Tast inn nummeret og trykk OK. ~ Tast inn navnet og trykk OK. Velge telefonbokoppføring Åpne telefonboken med h eller v. Du har følgende muligheter: Bla med u inntil oppføringen med det ønskede navnet er valgt. Tast inn første bokstav i navnet, evt. bla med u frem til oppføringen. Ringe opp med telefonboken v u (velg oppføring ) c Bruk av andre funksjoner v v (velg oppføring ) MENU Med u kan du velge følgende funksjoner: Vis nummer Bruk nummer Endre oppf. Slett oppf. Kopier oppf. Slett liste Send liste Hurtigtast vis telefonnummer. Endring eller komplettering av et lagret nummer. Velg deretter eller hent fram flere funksjoner med MENU. Redigering av den valgte oppføringen. Slett den valgte oppføringen. Sende en oppføring til et annet håndsett (s. 5). Slett alle telefonbokoppføringer. Send en hel liste til et annet håndsett (s. 5). Kopier den aktuelle oppføringen til en tast for kortvalg.

5 5 Oppringing vha. kortnummertaster Trykk lenge på den respektive kortvalgtasten. Overføring av telefonboken til et annet håndsett Forutsetninger: Mottaker- og senderhåndsett er oppmeldt på samme base. Det andre håndsettet, og basen, må kunne sende og motta telefonbokoppføringer. v u (velg oppføring ) MENU Kopier oppf. / Send liste OK ~ (tast inn mottakerhåndsettets internnummer) OK Repetisjonsliste I denne listen står de ti sist ringte telefonnumre. Ringe opp fra repetisjonslisten c u c Administrering av oppføringer i repetisjonslisten c u MENU Trykk kort på tasten. Velg oppføringen. Trykk igjen på svar-tasten. Nummeret ringes. Trykk kort på tasten. Velg oppføringen. Trykk på displaytasten. Du kan velge følgende funksjoner: Bruk nummer (som i telefonboken, s. 4) Kopier til bok Anropsliste/(nett-) telefonsvarerliste Så snart en ny oppføring mottas i anropslisten/ telefonsvarerlisten, høres en servicetone og displayet blinker. En melding vises i displayet. Hvis du trykker på tasten f, vises alle lister: Hvis kun en liste inneholder nye meldinger vil denne bli åpnet umiddelbart. Anropsliste Forutsetninger: CLIP (s. 4) Kopiere oppføringen til telefonboken Slett oppf. (som i telefonboken, s. 4) Slett liste (som i telefonboken, s. 4) Merknad: Hvis anrop blir lagret i nettpostkassen, mottar du en melding, hvis dette er innstilt (avhengig av nettoperatøren). Numrene for de siste 20 tapte anrop lagres. Flere anrop fra det samme nummeret lagres kun en gang (siste anrop). Anropslisten vises som følger: Antall nye oppføringer + antall gamle, leste oppføringer Åpne anropslisten f Anrop: OK Velg oppføring med u. I anropslisten vises siste tapte anrop. Bruk av andre funksjoner u (velg oppføring ) MENU Med u kan du velge følgende funksjoner: Slett oppf. Kopier til bok Dato/Tid Status Anrop: Slett liste Ringe opp fra anropslisten f Anrop: OK u (velg oppføring) c Flere funksjoner på apparater med telefonsvarer Telefonsvarerliste Via telefonsvarerlisten kan du lytte til beskjeder på telefonsvareren. Telefonsvarerlisten blir vist som følger: Tlf.sv.: Antall nye beskjeder + antall gamle, avspilte beskjeder Åpne telefonsvarerlisten f Tlf.sv.: OK Slett gjeldende oppføring. Kopier oppføringen til telefonboken. Avspilling starter. Bruk av andre funksjoner u (velg oppføring ) MENU Dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt). Nytt an.: nytt tapt anrop. Gml. an.: allerede lest oppføring. Sv. anr: anropet ble besvart. Advarsel! Alle gamle og nye oppføringer blir slettet. Med u kan du velge følgende funksjoner: Fortsett Fortsett avspillingen (se s. 6). Lydstyrke Still inn volumet.

6 6 Kopier til bok Slett gamle Automatisk nettoperatørprefiks (forvalg) Se Menyoversikt, s. 11. Betjening av telefonsvareren (A165/A265) Telefonsvareren kan betjenes både via håndsettet (se Menyoversikt, s. 11) og via tastene på basen (s. 1). Koble telefonsvareren inn/ut I displayet vises symbolet ±. På basen lyser tasten ö. Telefonen leveres med en standardmelding. Hvis det ikke finnes noen egen personlig henvisningsmelding, brukes standardmeldingen. Hvis lagringsplassen er full, kobler telefonsvareren seg automatisk ut. Slett gamle beskjeder, så kobler den seg automatisk inn igjen. Ta opp din egen infomelding Se Menyoversikt, s. 11. Du hører klartonen (kort tone). Tal inn infomeldingen nå (minst 3 sekunder). Bekreft med OK, med a eller forkaster du opptaket. Etter opptaket gjengis meldingen for kontroll. Vennligst merk: Opptaket avsluttes automatisk når maks. opptaksvarighet på 170 sekunder overskrides, eller når det oppstår en talepause på mer enn 2 sekunder. Lytte på /slette meldinger Se Menyoversikt, s. 11. Kopier oppføringen til telefonboken. Slette alle gamle beskjeder Spille av/slette beskjeder Avspilling starter med den første nye beskjeden. Avspilling av gamle beskjeder Se Telefonsvarerliste, s. 5. Stopp og styring av avspilling Under avspilling av beskjeder: 2 Stopp avspilling. Trykk igjen på 2 for å forsette avspillingen. t Gå til begynnelsen av den aktuelle beskjeden. 2 x t Til forrige beskjed. v Til neste beskjed. 2 x v Til nest-neste beskjed. Slette en beskjed Trykk på displaytasten når avspilling er stoppet. Slette alle gamle beskjeder Under avspilling eller ved en pause: MENU Slett gamle OK (bekreft sikkerhetsspørsmålet) Overta samtale fra telefonsvareren Når telefonsvareren tar opp en samtale kan du fortsatt besvare anropet ved å trykke på c eller d (handsfree). Opptaket avbrytes og du kan snakke med anroperen. Slå medhør på/av Under opptak av en beskjed kan du overhøre den via høyttaleren på basen og de oppmeldte håndsettene [kun Gigaset A265], (se Menyoversikt, s. 11). Innstilling av telefonsvareren Ved levering er telefonsvareren forhåndsinnstilt. Du kan foreta individuelle innstillinger via håndsettet. Stille inn anropssvar Du kan stille inn når telefonsvareren skal besvare et anrop. MENU Telefonsvarer OK Besvar OK velg Straks / Etter 10 sek / Etter 20 sek / Etter 30 sek / Automatisk OK ( =ein) Bestemme opptakslengde Se Menyoversikt, s. 11. Stille inn (nett-) telefonsvareren for valg med tast 1 På håndsettet trenger du bare å trykke på tasten 1 lenge, og dermed kobles du direkte til (nett-) telefonsvareren. Se Menyoversikt, s. 11. Melde opp tilhørende håndsett Opptil fire håndsett kan meldes opp til basen. Automatisk oppmelding av håndsett på Gigaset A160/A260/A165/A265, se s. 3.

7 7 Automatisk oppmelding av håndsett på Gigaset A160/A260/A165/A På håndsettet: MENU Innstillinger OK Håndsett OK Reg. håndsett tast inn basens system-pin (fabrikkoppsett: 0000) OK. I displayet blinker Registrering. 2. På basen: Trykk lenge på oppmeldings-/pagingtasten innenfor 60 sek. etter inntasting av system- PIN-koden eller ù(s. 1) (min. 1 sek.). Påloggingsprosessen varer opptil 5 minutter. Søking etter håndsett («paging») Du kan også søke etter håndsettet ved hjelp av basen. Trykk kort på oppmldings-/paging-tasten eller ùpå basen. Alle håndsett ringer samtidig («paging»), også når ringetoner er utkoblet. Avslutte: Trykk kort på oppmeldings-/paging-tasten eller ùpå basen (s. 1) eller på svartasten c på et håndsett. Bruk av flere håndsett Ringe internt Interne anrop er gratissamtaler med andre håndsett som er oppmeldt på den samme basen. Trykk på displaytasten INT. Alle håndsett blir anropt. Når en intern abonnent melder seg kan du snakke med vedkommende. Trykk på avslutt-tasten a for å avslutte samtalen. Intern forespørsel/sette over samtale Du telefonerer med en ekstern abonnent. Trykk på displaytasten INT. Alle håndsett blir anropt. Den eksterne abonnenten hører ventemelodien. Før den interne abonnenten svarer trykker du på avslutt-tasten a; samtalen overføres til abonnenten, som tar imot samtalen. Etter at den interne abonnenten melder seg kan du snakke med vedkommende. Trykk på avslutt-tasten a; samtalen overføres, eller trykk på displaytasten ; du kobles tilbake til den eksterne abonnenten. Koble inn i en ekstern samtale Du fører en ekstern samtale. En intern abonnent kan koble seg inn på denne samtalen og delta i den. Påkoblingen blir varslet til alle samtalepartnere med en signaltone. Forutsetninger: Funksjonen Lytte er aktivert. Deaktivering/aktivering av bryt inn-funksjonen MENU Innstillinger OK Base OK Lytte OK ( =på) Intern tilkobling Du ønsker å koble deg på en eksisterende eksternsamtale. c Trykk på svartasten lenge. Du blir koblet inn på samtalen. Alle deltakere hører en signaltone. Avslutte: Trykk på avslutt-tasten a. Alle deltakere hører en signaltone. Hvis den første interne abonnenten trykker på avslutt-tasten a, opprettholdes forbindelsen mellom det tilkoblede håndsettet og den eksterne abonnenten. Innstillinger for håndsettet Endre displayspråk MENU Innstillinger OK Håndsett OK Språk OK Velg språk OK Det aktuelle språket er markert med. Hvis du ved et uhell har stilt inn et språk som du ikke forstår: MENU 321 (trykk tastene etter hverandre) Velg riktig språk med u og trykk på OK. Stille vekkerklokke Slå vekkerklokken på eller av MENU Vekkerklokke OK Aktivering OK ( =på) Eller: Trykk vekkerklokke-tasten g. Når vekkerklokken ringer, kobler du den ut for 24 timer med en hvilken som helst tast. Innstilling av vekketidspunkt MENU Vekkerklokke OK Vekketid OK Angi vekketidspunkt i timer og minutter og trykk på OK.

8 8 Håndsettet Du kan tilbakestille individuelle innstillinger og endringer. Oppføringer i telefonboken, i anropslisten samt håndsettets oppmelding på basen opprettholdes. MENU Innstillinger OK Håndsett OK Reset håndsett OK Med a avbrytes tilbakestilling. Stille inn basen Basen stiller du inn med et oppmeldt håndsett. Innstilling av system-pin på basen, samt i tillegg stille inn ringetonelydstyrke og ringetonemelodi på apparater med telefonsvarer, er beskrevet i menyoversikten, s. 11. Tilbakestilling av basen til fabrikkoppsett Ved tilbakestilling avmeldes samtlige håndsett. Individuelle innstillinger tilbakestilles. Kun dato og klokkeslett opprettholdes. MENU Innstillinger OK Base OK Tilb.st. base OK Dersom du har glemt system-pin, kan basen tilbakestilles til den opprinnelige koden0000: Trekk nettledningen ut av basen. Hold oppmeldings-/paging-tasten eller ù (s. 1)på basen inne, samtidig som du kobler nettledningen til basen igjen. Ved apparater med telefonsvarer hører du i tillegg nok en signaltone. Basen er nå tilbakestilt, og system-pin 0000 er stilt inn. Bruk av basen mot en hussentral Disse innstillinger er kun nødvendig når hussentralen krever det. Se brukerveiledningen for hussentralen. MENU IIO1O sifferet for den aktuelle pauselengden blinker: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek. tast inn siffer OK. Endre pause etter R-tast MENU IIO14 sifferet for den aktuelle pauselengden blinker: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms tast inn siffer OK. Tillegg Taste inn spesialtegn Standardskrift 1x 2x 3x 4x 5x 6x 1 Mellomrom 1 $ Q.,?! 0 + P * / ( ) < = # Abc --> 123 Tekniske spesifikasjoner Anbefalt batteripakke (status ved tidspunktet for trykking av brukerveiledningen) Nikkel-metallhydrid (NiMH): Håndsett A16: V30145-K1310-X383 Håndsett A26: V30145-K1310-X359, -X402 Håndsettet blir levert med godkjent batteripakke. Inngangsstrøm på basen I hviletilstand: ca. 2 watt Under en samtale: ca. 3 watt 123--> abc \ & Endre signalering MENU Sifferet for den innstilte signaleringsmetoden blinker: 0 = tonevalg (MFV); 1 = impulsvalg (IWV) tast inn siffer OK. Stille inn flash-tid MENU IIO12 Sifferet for den aktuelle flash-tiden blinker: 0 =80ms; 1 = 100 ms; 2 =120ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms tast inn siffer OK. Endre pause etter linjebelegging Du kan endre pauselengden som settes inn mellom trykk på svar-tasten c og sending av telefonnummeret: Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. This user guide is made from 100% recycled paper.

9 9 Generelle tekniske spesifikasjoner DECT-standard GAP-standard Rekkevidde Strømforsyning base Omgivelsesbetingelser under bruk Vedlikehold Tørk av base og håndsett med en fuktet (ingen løsemidler) eller antistatisk klut. Bruk aldri en tørr klut. Det er fare for statisk opplading. Kontakt med væsker Hvis håndsettet kommer i kontakt med væske, går du frem som følger: 1 Slå av håndsettet og ta ut batteriene umiddelbart. 2 La væsken dryppe ut av håndsettet. 3 Tørk av alle deler og la deretter håndsettet ligge minst 72 timer med åpent batterirom og tastaturet ned på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, stekeovn eller lignende). 4 Vent til håndsettet er helt tørt, før du slår det på igjen. Når håndsettet er helt tørt, kan du i mange tilfeller ta det i bruk igjen. Spørsmål og svar støttes støttes inntil 300 m i fritt lende, inntil 50 m i bygninger 230 V ~/ 50 Hz +5 C til +45 C; 20 % til 75 % relativ luftfuktighet Hvis du har spørsmål når det gjelder bruk av telefonen, står vi til din disposisjon hele døgnet på Dessuten finner du en oversikt over de vanligste feil og mulig feilretting i tabellen nedenfor.! Kundeservice Vi gir deg råd - hurtig og individuelt! Vår online-støtte på Internett er tilgjengelig når og hvor du måtte trenge den: Vi gir brukerstøtte for våre produkter 24 timer i døgnet. Her finner du en liste over vanlige spørsmål og svar i tillegg til bruksanvisninger og aktuelle programvareoppdateringer (hvis det finnes slike til produktet), som du kan laste ned. Vanlige spørsmål og svar finner du også i vedlegget til denne bruksanvisningen. I forbindelse med nødvendige reparasjonsarbeider eller eventuelle garantikrav får du rask og pålitelig hjelp hos vårt servicesenter: Norge Hold kjøpsdokumentasjonen klar når du tar kontakt. I land der vårt produkt ikke selges av autoriserte forhandlere, blir det ikke tilbudt byttetjenester eller reparasjon. Bruksområde Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge. Lands-spesifikke krav er tatt høyde for. Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/ 5/EC. En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden Problem Årsak Løsning Ingen visning på displayet. Ingen reaksjon på tastetrykk. Ingen radioforbindelse med basen i displayet blinker Base. Håndsettet er ikke slått på. Batteripakken er utladet. Tastelåsen er innkoblet. Håndsettet er utenfor basens rekkevidde. Håndsettet er ikke oppmeldt. Basen er ikke slått på. Ledningsføringen er ikke korrekt Trykk på avslutt-tasten a i ca. 5 sek. eller sett håndsettet i basen. Lade/bytte batteripakke (s. 3). Trykk på firkanttasten R ca. 2 sek. (s. 1). Reduser avstanden mellom håndsettet og basen. Meld opp håndsettet (s. 3). Kontroller strømtilførselsen til basen (s. 2). Kontroller ledningsføringen (s. 2).

10 10 Garanti Gyldighet Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien. Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personaliserte deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier. Garantien oppfylles ved at apparater eller deler som på grunn av fabrikasjons- og/eller materialfeil er blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt. Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk. Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende: Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep) Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen Manipulering av programvaren Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.). Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss. Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications GmbH. Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist. Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt. Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss. Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss. Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende tekniske stand. Kostnadene ved dette blir ikke belastet kunden. Kunden har ingen rettslige krav på dette. Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen. Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications GmbH påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar. Garantiperiode Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder. Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet. En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges. Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre. Garantigiver er Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D Bocholt, Germany. Merk: Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte ditt nærmeste «Kundeservice (Customer Care)»

11 Menyoversikt Telefonen din inneholder en lang rekke funksjoner. Disse tilbys via menyer. I hvilemodus trykker du på MENU (åpne menyen), blar til ønsket funksjon og bekrefter med OK. Tilbake til hviletilstand: Trykkalenge. 1 Vekkerklokke 1-1 Aktivering Slå vekkerklokken på eller av 1-2 Vekketid Inntastingsformat: TTMM 11 Det finnes to muligheter for å utføre en funksjon: Bla med tastenet og v, Inntasting av en tilsvarende tallkombinasjon, f.eks.: MENU I1for innstilling av dato og klokkeslett. 2 Lydinnst. 2-1 Ringetonevolum 5 trinn + «Crescendo» kan velges 2-2 Ringemelodi For ekst anrop 10 melodier for eksterne anrop kan velges For int anrop 10 melodier for interne anrop kan velges Vekkerklokke 10 melodier for vekking kan velges 2-3 Servicetoner slå på/av 2-4 Batteri- tone Av Tone for nesten utladet batteripakke: aldri På alltid Under samt. kun under en samtale 3 Innstillinger 3-1 Dato/Tid Tast inn dato (format DDMMÅÅ), deretter klokkeslett (format TTMM) 3-2 Håndsett Språk Stille inn displayspråk Autom.svar slå autosvar på/av Reg. håndsett Oppmelde håndsett manuelt Reset håndsett Tilbakestille håndsett 3-3 Base Lydinnst. (kun Gigaset A165/A265) Ringetonevolum 5 trinn + «Crescendo» + AV kan velges Ringemelodi 10 melodier kan velges System-PIN Endre system-pin (fabrikkinnstilling: 0000) Tilb.st. base Tilbakestilling til fabrikkinnstilling (system-pin beholdes, håndsettene avmeldes) Lytte Slå funksjon på/av Prefix Prefix-nummer Nettoperatør-prefiks som automatisk skal settes foran valgt telefonnummer Med prefix Første sifre i retningsnummer som skal ringes med forvalg Uten prefix Første sifre i retningsnummer som skal ringes uten forvalg.

12 12 4 Telefonsvarer 4-1 Hurtigvalg 1 (alle apparater) Nettp.kasse Programmer tast 1 med telefonsvarer hhv.nettpostkasse (trykk lenge i hvilemodus for å velge). Nettp.kasse: Telefonsvarer hos din nettoperatør; må bestilles særskilt. Nettpostkasse-listen kan vises hvis din nettoperatør støtter denne funksjonen og hvis du har programmert tast 1 for nettpostkassen Tlf.svarer 4-2 Aktivering 4-3 Høyttaler Håndsett Base 4-4 Meldinger Lagre melding Avsp. melding Slett melding 4-5 Opptaks-lengde Ubegrenset sek sec sec 4-6 Besvar Straks Etter 10 sek Etter 20 sek Etter 30 sek Automatisk Hvis det ikke finnes noen ny beskjed, besvarer telefonsvareren et anrop etter 20 sekunder. Hvis det finnes nye beskjeder, besvarer telefonsvareren et anrop allerede etter 10 sekunder.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. L410 Congratulations By purchasing a Gigaset, you have chosen a brand that is fully committed to sustainability. This product s packaging is eco-friendly! To learn more, visit www.gigaset.com. GIGASET.

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET C38H http://no.yourpdfguides.com/dref/3952827

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET C38H http://no.yourpdfguides.com/dref/3952827 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIEMENS GIGASET C38H. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIEMENS GIGASET C38H i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Detaljer

Bruksanvisning. ascom Eurit 40

Bruksanvisning. ascom Eurit 40 Bruksanvisning ascom Eurit 40 Merknader til brukeren Kjære kunde. Når du har kjøpt en Ascom Eurit 40, har du valgt et sveitsisk kvalitetsprodukt. Vi takker for tilliten. Eurit 40 er laget for tilkobling

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

PPF 685 PPF 695. NO Bruksanvisning

PPF 685 PPF 695. NO Bruksanvisning PPF 685 PPF 695 Bruksanvisning Kjære kunde, Ved kjøp av dette apparatet, har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Dette apparatet tilfredsstiller de mest varierte krav til privat bruk eller i din kontor-

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

S 850-0. Brukerhåndbok Siedle Scope trådløs DECT-telefon med dørvideo-funksjon

S 850-0. Brukerhåndbok Siedle Scope trådløs DECT-telefon med dørvideo-funksjon S 850-0 Brukerhåndbok Siedle Scope trådløs DECT-telefon med dørvideo-funksjon Oversikt Display og navigasjon Talevolum Innstilling av samtalevolumet for telefonrør og handsfree. Hovedmeny Tilgang til anropsliste,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Nye og endrede funksjoner

Nye og endrede funksjoner Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Nye og endrede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP og Gigaset

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Driftsinstruksjoner Modellnr. Trådløs SIP telefon KX-TGP600 Trådløst SIP håndsett Modellnr. KX-TPA60 Trådløst SIP bordapparat Modellnr. KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Takk for at du kjøpte dette

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer