Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel"

Transkript

1 Nr 10 5 (290) (249) valla valla ajaleht Oktoober Mai KOOLIAASTA ALGAS Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel Vallavanem Magnus Mõttus Keskkoolis 1. septembril. vallas alustasid uut õppeaastat Keskkool, Metsapoole Põhikool, Muusikakool ning Lasteaed ja Kabli Lasteaed. Kokku õpib meie haridusasutustes tänavu 351 noort inimest. Keskkoolis alustas septembris õppimist 188 õpilast, neist 27 gümnaasiumi osas; seda on 8 õpilase jagu vähem kui eelmisel õppeaastal. Põhikooli osas on toimunud vähenemine nelja õpilase võrra. Metsapoole Põhikoolis alustas õppetööd 42 õpilast, kaks vähem kui kevadel. Muusikakoolis aga õpilaste arv tõusis kevadise 44 õpilase asemel õpib muusikat nüüd 48 õpilast. Lasteaias on septembrilõpu seisuga 48 last, mida on seitsme lapse jagu vähem kui eelmisel aastal. Kabli Lasteaias on 25 last ja suurenemine on toimunud kahe lapse võrra. Väljaspool valda õpib sellel aastal kokku 216 meie valla elanikku, sealhulgas üldhariduskoolides 48 õpilast. Kui eeltoodud numbreid hinnata, siis esmalt peab muidugi mainima, et aastad ei ole vennad nii nagu kõigub sündivus, nii ka õpilaste arv ja vähenemine ei pruugi olla pidev. Pikemas perspektiivis joonistub siiski välja langustendents. Kõige murelikumaks teeb olukord Keskkooli osas. Nagu juba mõnda aega teada, panustab riik mammutriigigümnaasiumidesse ja vallad on oma kahaneva õpilaste arvu ja piiratud ressurssidega gümnaasiumihariduse andmisel aina raskemas olukorras. Haridusministeeriumi sõnul on gümnaasiumi mõistlikuks õpilaste piirarvuks vähemalt 50 õpilast. Meil on pea poole vähem. Tõsi, meie olukorraga sarnaseid keskharidust pakkuvaid valdu on teisigi. Nii on Tõstamaa Keskkoolis sellel aastal 26 õpilast. Mis puudutab keskhariduse tulevikku l, siis oleme selle kokkuleppel volikogu fraktsiooniga Ühtne Koduvald seni sidunud õpilaste arvuga, olles seda piirmäära küll pidevalt kahandanud. Õpilaste arvust lähtumine keskkooli gümnaasiumiosa saatuse üle otsustamisel tundus kõige mõistlikum ja selgem, et vältida võimalikke poliitilisi vms põhjuseid, mille sisu ja ajendid ei pruugi olla nii selged. Eelmisel aastal sai kokku lepitud, et gümnaasiumiõpilaste arv peaks jääma 35 piiresse. Sellel kevadel otsustasime kahandada piirarvu 30 õpilasele. Selle aasta 1. septembril astus keskkooli 10. klassi aga 5 õpilast ja gümnasistide koguarv jäi paraku mainitud 27 õpilase juurde. Keeruline on prognoosida, kas see arv jääb selliseks, kahaneb veelgi või hakkab kunagi tõusma. Kuidas edasi? Esmalt on plaanis teha täpsem analüüs, milliseid majanduslike näitajate muutusi keskkooli gümnaasiumiosa võimalik sulgemine endaga kaasa tooks. Ilmselge on see, et põhiharidusele jääks rohkem raha, sest käesoleval ajal kulub märkimisväärne osa põhihariduse ressursist gümnaasiumiklasside ülalpidamiseks. Ka see on oluline näitaja. Edasised arutelud peavad andma tulemuse, millises suunas me keskkooliga edasi minna saame. Vallavalitsuse seisukoht on, et keskhariduse omandamine meie vallas on väga oluline ja see peab jätkuma niikaua, kui meil on mõistlik arv õppida soovijaid ja kui see on majanduslikult võimalik. Koolid on loodud kogukondade haridushuvisid arvestades ning eelkõige sõltub eriti gümnaasiumihariduse kohapealne tulevik kogukonna- Valla aukodaniku valimise komisjoni teade Ettepanekuid valla aukodaniku nimetuse andmiseks võib esitada valla aukodaniku valimise komisjoni nimele pidevalt. Igal aastal vaatab komisjon läbi 1. novembriks saabunud ettepanekud. Vastavalt valla põhimäärusele võib ettepanekuid esitada igaüks ja need võetakse vastu vallamajas või vallavalitsuse e-posti aadressil haademeeste.ee. Väljavõte valla põhimäärusest: Valla aukodaniku nimetus võidakse omistada isikule vallale osutatud väljapaistvate teenete eest hariduse, kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu, majanduse või muus valdkonnas. Ettepanekuid valla vapimärgi andmiseks võib samuti esitada jooksvalt igaüks 1. novembriks. Need ettepanekud esitatakse Vallavolikogu nimele ning võetakse vastu vallamajas või e-posti aadressil haademeeste.ee. Vapimärk antakse vallale osutatud teenete väärtustamiseks isikule, kes on oma töö ja tegemistega hariduse, kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu, majanduse või muus valdkonnas oluliselt kaasa aidanud valla arengule ja mainele. Nii aukodaniku kui valla vapimärgi andmise ettepanekus peavad kindlasti sisalduma: kandidaadi täisnimi; põhjendus, milliste teenete eest isikule aukodaniku nimetust või valla vapimärgi andmist taotletakse; kandidaadi esitaja täisnimi ja kontaktandmed. Täielik asjakohane väljavõte valla põhimäärusest on leitav valla kodulehel alajaotuses Aukodanikud ja tunnustus. valla aukodanikud MILVI HELBERG kauaaegne arst ILMAR EINASTE (postuumselt) Treimani külaelu edendaja PEETER SÕRMUS (postuumselt) kauaaegne koolijuhataja ja õpetaja LEIDA KALLAS kauaaegne kooli ajalooõpetaja ENDA LORENTS kauaaegne õpetaja, laulu- ja rahvatantsuentusiast ERAST ENDRIKSON (Inglismaa) ja Suurküla elanike suurtoetaja SULEV KASVANDIK koduloouurimise entusiast ELGI AAS kauaaegne Metsapoole kooli direktor ja õpetaja TIIU PUKK muuseumi looja ja juht ARDALION/ARDO KESKKÜLA ülempreester MAIRE AUNASTE teleajakirjanik EVI PÕRK kultuurielu edendaja MALLE ALUNURM Kabli külaelu edendaja, kauaaegne haridusjuht REIN UUSMA Muusikakooli asutaja ja kauaaegne direktor HELGI LÕHMUS tunnustatud toitlustusettevõtja RAIVO TALTS endine piirkonna teemeister MARIE IIR Massiaru Raamatukogu direktor RAIMU PRUUL Keskkooli direktor LEIDA LILLEMÄE endine meditsiinitöötaja valla vapimärgi omanik ATTE ALFTHAN Massiaru põllumajandusettevõtja Rohkem teavet aunimetustega tunnustatud vallakodanike kohta leiate meie muuseumis väljapanekuna ja vallamajas asuvast auraamatust. liikmete põhikoolilõpetajate, aga ehk veel rohkemgi nende vanemate suhtumisest ja käitumisest: kas jätkatakse kodukoolis või kasutatakse hulgalisi muid haridusvõimalusi kaugemal. Vallavalitsuse allasutuste töö organiseerimist pikemas perspektiivis tuleks kindlasti vaadata ka planeeritava haldusreformi raames, sealhulgas ka meie keskkooli oma. Riigi- ja haldus- reformist tuleb edaspidi kindlasti veel juttu, aga olenemata haldusreformi tulemustest ei näe ma siiski olulist suunamuutust riigi hariduspoliitikas, mis puudutab riigigümnaasiumite keskset lähenemist. Mõeldes võimalikule koostööle meie naabervaldadega keskhariduse korraldamise osas, siis saab olla juttu Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist. järg lk 3

2 Koduvald Oktoober 2015 Ametlikud teated Rail Baltic kiirraudtee planeeringu eskiislahenduse avalik väljapanek trassikoridori kohalikes omavalitsustes ja maakonnakeskuses toimub alates 5. oktoobrist Eskiisi avalik arutelu toimub 20. oktoobril kell Seltsimajas ( alevik, Suurküla 4). valla valimiskomisjoni 26. augusti a otsusega nr 1 taastati Marju Aasma volitused Vallavolikogu liikmena alates 01. septembrist a. Sama otsusega lõpetati Vallavolikogu liikme Jüri Hansoni volitused alates 01. septembrist a. Kokkuvõte septembrikuu vallavolikogu istungist 3. septembril toimunud vallavolikogu istungil otsustati taotleda valla munitsipaalomandisse Nissi Luige tee katastriüksuse maa, mis asub Võidu külas; seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks elektrimaakaabelliini rajamiseks ja talumiseks katastriüksustel Krundiküla külas, Majaka külas ja alevikus; seada isiklikud kasutusõigused AS VK kasuks Treimani Rahvamaja pumbajaama veetöötluse tehnoloogilise heitvee torustiku kasutamise eesmärgil ja Metsapoole koolimaja kinnistul asuva pumbajaama kasutamise ja hooldamise eesmärgil; kinnitada Kabli külas asuva Mäe katastriüksuse (Kabli endine koolimaja) enampakkumise tulemused ja sõlmida müügi- ja asjaõigusleping võitnud pakkujaga summas ; määrata valla ja majandusaastate aruannete auditeerijaks Assertum Audit OÜ. Seoses Jüri Hansoni volituste lõppemisega volikogu liikmena valiti valla aukodaniku valimise komisjoni esimeheks Andrus Soopalu. Informatsiooni osas teavitati volikogu liikmeid, et seoses valla arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise ajakavaga toimub oktoobrikuus kaks volikogu istungit 1. ja 15. kuupäeval. Nimetatud valla arengustrateegiliselt olulised dokumendid peavad 15. oktoobri seisuga kehtima vähemalt nelja järgneva eelarveaasta ulatuses. Volikogu liikmete küsimused ja neile antud vastused puudutasid veel Keskkooli gümnaasiumiosa tulevikuga seonduvaid plaane ja sellega seotud suhtlemist avalikkusega, hooldamata kinnistute ja hoonete omanikele tehtavate võimalike ettekirjutuste ja sunnimeetmete rakendamise võimalusi, Fibo karjääri ja selle läheduses asuva parkimiskoha ja juurdepääsutee olukorda, SW Energia poolt müüdava soojusenergia hinda vedelkütuste hinnalanguse taustal, Arumetsa külas kraavide puhastamisega seoses ülesvõetud truubi küsimust, Keskkooli direktori valimiseks korraldatud konkursi nurjumise ja kooli edasise juhtimise asjaolusid, sihtasutuse nõukogu või mõne muu vabaneva ametikoha avalikustamise võimalust, valla rannaalade osaüldplaneeringu hetkeseisu. Kohapeal algatatud arutelu tulemusena jäid kõik volikogu liikmed seisukohale, et meie vald pole valmis vastu võtma pagulasi. Vallavolikogu istungite protokollide ja õigusaktidega on võimalik tutvuda valla veebilehel menüüjaotuses Juhtimine > Avalikud dokumendid. NB! Dokumendiregister ei pruugi töötada Internet Exploreriga, valida tuleks mõni teine veebilehitseja (Google Chrome, Firefox). KV Kokkuvõte toimunud vallavalitsuse istungitest 5. augusti istungil väljastati kasutusload üksikelamule Juksi maaüksusel Kabli külas ning õuealale Kabli Looduskeskuse maaüksusel ning ehitusload elamu ja kõrvalhoone püstitamiseks Kirbla maaüksusele Orajõe külas, suvila püstitamiseks Lemmiku maaüksusele Majaka külas, puurkaevude rajamiseks Mängle maaüksusele Võidu külas ja Tõnu maaüksusele Treimani külas ning pesukööklauda ümberehitamiseks Suuremetsa maaüksusel Majaka külas; kooskõlastati rajatava puurkaevu asukoht Kura puhkebaasi maaüksusel Kabli külas; loeti korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks jäätmevaldaja Massiaru külas ning perioodiliselt mitteliitunuks jäätmevaldajad Majaka ja Orajõe külades; määrati Saarikse tee ja Nissi Luige tee maaüksuste teenindamiseks vajalike maade suurused; muudeti katastriüksuste lähiaadresse 18 katastriüksusel; muudeti hajaasustuse programmi ühe projekti eelarvet ja kinnitati aruanne; täiendati vallavalitsuse hankeplaani; otsustati maksta ühekordset lisatasu täiendavate tööülesannete eest asutuse juhile; muudeti SA Luitemaa nõukogu koosseisu (uueks liikmeks nimetati Lembit Künnapas); tehti muudatus Keskkooli direktori valimise komisjoni koosseisus. 11. augusti istungil kinnitati augustikuu vajaduspõhise peretoetuse saajate nimekiri väljamaksmiseks summas 1980 ; täiendati hallatavate asutuste teenuste loetelu ja hindu huvikeskuse telgi rentimise ja muuseumpiletite osas; eraldati vallaeelarvest 1000 EAÕK Issandamuutmise Kogudusele kirikuhoone renoveerimiskulude osaliseks katmiseks. 19. augusti istungil muudeti 6 katastriüksuse lähiaadressid; otsustati teostada hajaasustuse programmist kasutamata toetuse riigipoolse osa tagasimakse summas 162 ; nimetati Keskkooli direktori ametikohale kohusetäitjana Raimu Pruul kuni 30. juunini 2016; kuulutati välja avalik konkurss KK direktori vaba ametikoha täitmiseks alates 1. juulist augusti istungil kinnitati augustikuu toimetulekutoetuste saajate nimekiri väljamaksmiseks summas 2482,20, hooldajatoetuse saajate nimekiri summas 19,17 ning eakate tähtpäeva toetuse saajate nimekiri kogusummas 160 ; otsustati maksta ühekordseid sotsiaaltoetusi kogusummas 270 ; väljastati ehitusluba puurkaevu rajamiseks Pikniku tee 30 maaüksusele Majaka külas; loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks jäätmevaldaja Treimani külas; otsustati teostada hajaasustuse programmist kasutamata riigipoolse osa tagasimakse summas 244 ning kiideti heaks üks toetuse kasutamise aruanne; eraldati vallaeelarve reservfondist Lasteaiale 6580 rekonstrueerimisprojekti omaosaluseks ja 660 riietusruumi põranda remondiks. 2. septembri istungil võeti vastu alaealisega ja hooldekodu kohamaksuga seotud otsused; väljastati kasutusluba üksikelamule Merelaane tee 2 maaüksusel Kabli külas ja tuletõrje veehoidlale Pihlaku maaüksusel Majaka külas; kooskõlastati rajatava puurkaevu asukoht Käbala maaüksusel Pulgoja külas; loeti korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks jäätmevaldaja Krundiküla külas; kiideti heaks üks hajaasustuse programmi projekti aruanne; muudeti katastriüksuse lähiaadress; otsustati maksta lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest asutuse juhile; anti tänukiri Merike Pruulile pikaajalise kohusetundliku töö eest. 7. septembri istungil eraldati vallaeelarve reservfondist 650 Lasteaia välisvalgustuse parandamiseks, 6400 muusikakooli hoone renoveerimiseks ja 2000 OÜ-le Õuetuba teleprojekti kuhu minna Kodutunne raames kodu remontimiseks; otsustati maksta täiendavalt eakate tähtpäevatoetust kogusummas 32 ; kinnitati ja väljastati projekteerimistingimused Kabli looduskaitseala külastust suunava taristu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks Kabli Looduskeskuse ja Kabli Linnujaama maaüksustel. 15. septembri istungil kinnitati septembrikuu vajaduspõhise peretoetuse saajate nimekiri väljamaksmiseks summas TERVISEPÄEV 7. novembril Seltsimajas 8.30 Analüüsituba veresuhkru, vererõhu, kolesterooli mõõtmine 9.30 Loeng Positiivne vaimne tervis. Lektor psühholoog Indrek Linnuste Loeng Toitumise mõju kehakaalule ning käitumisele *Ülekaalulisus *Suhkrute mõju kehakaalule ja käitumisele *Süsivesikud ja glükeemiline koormus *Veresuhkrut tasakaalustav toitumine = kaalulangus *Puuviljad ja marjad süsivesikute allikatena. Lektor toitumisterapeut Ülle Niilisk Lühietendus Kuulsa lese monoloogid e arstid ei tea mitte midagi. Nimiosas Saima Jakobson Info: , Aire Koop Kohal Selma Pagar Ürituse korraldamist toetavad: Vallavalitsus, Apteek OÜ, Pärnu Maavalitsus, Rannametsa Külaselts Tule meiega jõulureisidele: detsember Krakow ja Zakopane (soodushind kuni 20. oktoobrini) detsember Riia ja Jurmala. Buss väljub Pärnust. Vaata täpsemalt või helista telefonil KV

3 Oktoober 2015 Koduvald PLANEERINGUTEADE Pärnu Maavalitsus teatab Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamisest. Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering võeti vastu Pärnu maavanema korraldusega nr 1-1/15/409 ja suunati avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandega. Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu (mereplaneering) koostamise eesmärgiks on avaliku planeerimisprotsessi käigus määrata mereruumi kasutus, mis arvestab tasakaalustatult merel esinevaid erinevaid huvisid. Planeeringu ajahorisondiks on aasta 2030+, planeeringus sätestatud tegevusi jätkatakse ka pärast aastat Planeeringuala hõlmab Pärnu maakonnaga piirnevat mereala, mille suurus on 2597 km 2. Mereplaneeringus käsitletud peamised valdkonnad on kalandus, meretransport ja sellega seotud taristu, taastuvenergeetika, riigikaitse, mereohutus, meretranspordiväline taristu, loodusväärtused, puhkemajandus ja turism. Näidatud on funktsionaalsed seosed maismaa ja mere vahel. Tehtud on ettepanek seaduste muudatusteks, et kohalikele omavalitsustele tulevikus laieneks õigus tegutsemiseks rannast ühe meremiili kaugusel merealal. Mereplaneeringu koostamise käigus analüüsiti rahvusvahelisi trende, strateegilisi dokumente ja kaaluti erinevaid arengustsenaariumeid. Erinevate valdkondade integreerimise tulemusel leiti tegevustele ja objektidele parimad võimalikud asukohad. Mereplaneering on koostatud koostöös erinevate osapoolte ja huvigruppidega. Mereplaneering koosneb seletuskirjast ja kahest joonisest: põhijoonis mõõtkavas 1: ja täpsemast joonisest Pärnu lahe osas, mõõtkavas 1: Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis sisaldab mereplaneeringus kavandatud tegevustega kaasnevaid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke kaalutlusi ning meetmeid olulise negatiivse keskkonnamõju vältimiseks või leevendamiseks. Mereplaneeringu puhul on tegemist piiriülese keskkonnamõjuga Läti Vabariigile. Mereplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub 5. oktoobrist kuni 23. novembrini aastal. Planeeringumaterjalid on kättesaadavad planeeringuportaalis parnumeri.hendrikson.ee/ ja Pärnu Maavalitsuse veebilehel maavalitsus.ee/. Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Pärnu Maavalitsuse viienda korruse koridoris (Akadeemia tn 2, Pärnu), Pärnu Keskraamatukogu (Akadeemia tn 3) esimese korruse perioodika saalis, Kihnu Vallavalitsuses (Linaküla küla), Varbla Vallavalitsuses (Varbla küla), Tõstamaa Vallavalitsuses (Sadama tee 2, Tõstamaa), Audru Vallavalitsuses (Pärna allee 7, Audru), Pärnu Linnavalitsuse (Suur-Sepa 16, Pärnu) esimese korruse planeeringute saalis, Tahkuranna Vallavalitsuses (Uulu küla) ja Vallavalitsuses (Pärnu mnt 13, ). Paberkandjal planeeringumaterjalid on kättesaadavad alates mereplaneeringu avalikust väljapanekust. Mereplaneeringu ja selle KSH aruande avalik arutelu toimub 10. detsembril 2015 algusega kell Pärnu Keskraamatukogu saalis. Kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni ) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, Pärnu või elektronpostiga aadressile: Mereplaneeringu koostamise algataja on Vabariigi Valitsus, planeeringu koostamise korraldaja ning kehtestaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, Pärnu), kontaktisik Raine Viitas, tel , e-post: Mereplaneeringu koostaja ja KSH ekspert on Hendrikson & Ko OÜ (Raekoja plats 8, 51004, Tartu), kontaktisik ekspert Kuido Kartau, tel , Täiendav info Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn, tel , ja planeeringunõunik Raine Viitas, tel , KOOLIAASTA ALGAS Haridusasutused käesoleval õppeaastal algus lk 1 Kaldun aga arvama, et kui meie õpilased on kord juba otsustanud haridustee kasuks väljaspool valda, siis võetakse suund ilmselt ikka Pärnu poole, mitte naabervalda, olgu see siis vaadatuna Kilingi-Nõmme või poolt lähtuvalt. Haridusasutuse tuleviku planeerimine on keeruline ja sulgemisotsused tavaliselt pöördumatud. Mõneti lihtsam oleks ebamugavaid arutelusid viimse hetkeni vältida ja seejärel otsus lihtsalt ära teha, aga see ei ole tänapäeval enam vastuvõetav lähenemine. Seega on vallajuhtidele väga oluline teada kogukonnaliikmete lapsevanemate ja õpilaste tegelikest kavatsustest juba arutelude alguses. Praegu oleme seisus, kus meie põhikoolide lõpuklasside õpilased oma vanemate ja õpetajatega peaksid üheskoos jõudma selgusele, milline haridustee suund põhikooli lõpetamise järel vastab kõige paremini noore inimese tuleviku kindlustamise eesmärgile, olgu siis otsus kodukooli kasuks või kahjuks. Kui meil on alust arvata, et õpilaste arvu langustendents on ajutine ja tulevikus hakkab see siiski kasvama, siis on keskkooli jätkamiseks olemas tugev vundament. Vallavalitsus soovib algaval õppeaastal edu kõigile õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele! Magnus Mõttus vallavanem Metsapoole koolipere õppeaasta avaaktusel. kroonika Euroopa koostööpäev Treimanis 19. septembril kogunes Treimanisse üle saja inimese Eestist ja Lätist Euroopa koostööpäeval toimuvale rannakoristustalgule. Kesk-Läänemere programmi raames koristati samaaegselt randasid ka Lätis Ainažis, Soomes Yyteris, Rootsis Oxelösundis ja Ahvenamaal Mariehamnis. Koos kohalike töömeestega võeti ette Treimani randa avaliku juurdepääsutee rajamine. Rohkearvuliste töökäte abil puhastati randa pilliroost ja võsast ning täideti sellega raja põhja. Edaspidi jääb sinna vedada veel täitepinnast. Talgulisi kostitati kohvi ja suupistete ning päevakohaste meenetega. Palju elevust tekitas seiklusmatk tõukeratastel Treimanist Ainažisse, kus toimus liivaskulptuuride võistlus ja söödi ühist talgusuppi. Toreda talgupäeva lõpetas meie muusik Silver Sepp oma kontserdiga fantaasiapillidel. Viljar Soomre Talgulised Treimanis. Foto: Raefoto Foto: Facebook

4 Koduvald Oktoober 2015 Põgusalt pagulastega seonduvast PÄEVAKAJALIST Pagulasteema on nüüdseks Eesti meedias pea igapäevane rutiin ja vaidlusobjekt. Pigem on see teema juba nii pikalt ja läbinisti lahatud, et suuremad kired hakkavad taanduma ja peale tulevad värskemad probleemid, nagu ikka. Tundub, et see teema vajab siiski väikest kokkuvõtvat kajastamist ka meie ajalehes, sest reaalne immigrantide vastuvõtt pole ju veel alanudki ja pole siiski teada, millega kõik see meie jaoks lõpeb. Arvamused sõjapõgenikeks tituleeritud, peamiselt Lähis- Ida ja ka Aafrika riikide immigrantide integreerimisest Euroopa riikidesse varieeruvad seinast seina ning on läbi põimitud väga erinevate vaatenurkade ja tõekspidamistega. Räägitakse nii aiast kui aiaaugust ja millest iganes veel kõik oskavad midagi arvata ja enamus soovivad, et nende arvamusi võetaks ainutõdedena. valla jaoks läks õhus olnud pagulasteema konkreetsemaks 22. juulil, kui Pärnu Keskraamatukogus toimus vastav kohtumine siseminister Hanno Pevkuriga ja sotsiaalminister Margus Tsahknaga. Kohtumise peaeesmärgiks oli anda ülevaade riigi pagulaspoliitikast ja võtta maha pagulasteema osas kerkinud põhjendatud kired ning selgitada omavalitsustele pagulaste vastuvõtmise põhimõtteid. Peatuti pagulastele antavatel ühekordsetel toetustel ja olulise argumendina toodi välja, et Eesti riik on saavutanud senise pagulaskvoodi osas olulise kompromissi üle tuhande pagulase vastuvõtmise kvoodi asemel saavutati olukord, kus riigid ise teatavad, kui palju inimesi nad on valmis vastu võtma. Eesti kokkuleppeks Brüsseliga jäi pagulast kahe aasta jooksul senise tuhande asemel, mis tunduski märkimisväärne saavutus, sest selline koormus on isegi meie väikeriigi jaoks tagasihoidlik. Kohtumisele järgnes juba ametlik järelpärimine sotsiaalministeeriumist, kus sooviti teada meie esialgsest valmidusest pagulaste vastuvõtmiseks ja nendele sobivate elukohtade olemasolust meie vallas. Vallavalitsuse poolt 9. septembril saadetud seisukohas kirjutasime, et sotsiaaleluruumid on käesoleval ajal kasutuses vähekindlustatud isikute eluruumidena, vabu eluruume Vallavalitsusel võimalike pagulaste paigutamiseks pakkuda ei ole ning meie hõre asustus raskendab pagulastel ligipääsu avalikele teenustele. Samuti leidsime, et meie vallas on probleemne leida töökohti, mis aitaks pagulastel edukamalt integreeruda meie kogukonda. Seega, pagulaste vastuvõtmisest meie vald loobus. Käesolevaks ajaks pole vallavalitsuse seisukoht muutunud. See, et pagulaste arvu osas saavutatud kaheaastane kokkulepe enam ei kehti ja hetkeseisuga on riik andnud nõusoleku juba kordades suurema arvu pagulaste vastuvõtuks, seda otsust ei muuda. Tahan rõhutada, et küsimus on siin tõepoolest eelkõige meie võimalustes. Ma tean, et enamus valla elanikke on selle poolt, et hädasolevat inimest tuleb aidata. Aga mida me neile pakume? Minul vastus puudub. Kui edaspidi tekib kellelgi häid ettepanekuid ja ideid, siis oleme nende osas loomulikult avatud ja kaalume neid kindlasti. Näiteks, kui meie vallas on ettevõtjaid, kes näevad siinkohal mingeid võimalusi meie valla tööturu võimalike niššide täitmiseks, siis on need mõtted teretulnud. Mis puudutab aga võõrast kultuurist tulnud inimese integreerumist, siis ma leian, et see on märgatavalt edukam linnapiirkonnas, kus ollakse nagunii rohkem harjunud suurema multikultuurse taustaga ning kus neile inimestele on võimalused ühiskonda integreeruda igas mõttes paremad olgu siis juttu vajalikest õppimisvõimalustest või sobilikest töökohtadest. Järgmise etapina, kui esmane integreerumine on toimunud, võiks siis juba mõtelda maapiirkonda tulemisele. Peab märkima, et ühiskonnas olev instinktiivne vastuseis ja umbusk pagulaste osas tundub olevat tingitud ikka eelkõige asjaolust, et selle protsessi osas ei ole selgust, kas kuskil üldse on selle süveneva kriisi osas mingi plaan olemas või mitte. Praeguseks on selge, et kõikide piiriületajate integreerimine Euroopa riikidesse ei ole lihtsalt võimalik, rääkimata kõigi majanduspagulaste vastuvõtmisest, kelle osakaal sisserännanutest tundub olevat kõige suurem. Vastuseis tekib ebamäärasusest, prognoosimatusest, üldisest teadmatusest ja peataolekust, mitte aga Eesti rahva võõravihast, mida sageli lihtsustava üldistusena on noomimiseks välja toodud. Sõjakoldeid Euroopat ümbritsevates riikides on olnud, rohkem või vähem, kogu aeg ning praeguseks ei ole päris selge, millised protsessid on tinginud pagulaste ja nendega seotud inimkaubanduse sellise võimendumise ja seda just käesolevaks ajaks. Põhjuseid on ilmselt mitmeid, mida siinkohal lahata pole ruumi. Sotsiaalministeeriumi kodulehel on kirjas, et pagulane on välismaalane, kes põhjendatult kartes tagakiusamist rassi, usu, rahvuse, poliitiliste veendumuste või sotsiaalsesse gruppi kuulumise pärast viibib väljaspool päritoluriiki ega suuda või kartuse tõttu ei taha saada nimetatud riigilt kaitset ning kelle suhtes ei esine pagulasena tunnustamist välistavat asjaolu. Millised on üldse võimalused, et selliseid hädasolijaid kõigi teiste hulgast välja selgitada, et neid kriteeriume mitte rikkuda, pole selgelt teada. Mõistan ka meie valitsust, kes on meie riigi esindajana olukorras, kus jällegi tuleb valida: kas olete meiega ja panustate või mitte, kas kuulute Euroopa kultuuriruumi või mitte. Ollakse olukorras, kus on sageli vähe kompromisse ja ainsaks võimaluseks on valida pooli, mis aga ei tähenda valikut ideaalse ja puuduliku vahel. Valikud kipuvad olema ikka halva ja vähem halva vahel. Ma ei ole aga kindel, et teeksime sellele olukorra mõistlikule lahendamisele teene, kui voolaksime kaasa poliitikaga, mille tegijad on ise parajas kimbatuses. Kas selline käitumine aitaks, ükskõik millist osapoolt? Kahtlen selles. Niisiis, juhul kui võtame positsiooni, et pagulased on probleem, siis võime mõningase eneseirooniaga nentida, et oleme olukorras, kus enamus majanduspagulasi siia ilmselt pidama jääda ei soovigi (kui nad mingil põhjusel peaksid siia ka sattuma), sest miks peaksid nad hakkama õppima võõrast keelt ja nägema vaeva kohanemisega kultuuriruumis, millega nö tõelistes heaolumaades midagi peale hakata pole? Esimesel võimalusel liigutaksegi siit ilmselt edasi Skandinaaviamaadesse või mujale hoolekanderiiki, kus sotsiaaltoetused on märkimisväärselt suuremad. Niisiis tundub, et meie ühiskonnal pole suurt vajadust muretseda üle pea kasvavate pagulasmasside osas siseriiklikult, sest siinkohal oleme oma jõukamatest naabritest oluliselt paremas olukorras. Ei soovita ka väga palju lasta ennast kõigutada võimalikel paanikakülvajatel, kel on sageli poliitilised ambitsioonid ning kes loodavad igasugu segadustest profiiti lõigata. Neile pole olulist vahet, millises suunas probleemi võimendada. Rusikareegel on, et negatiivses suunas on lihtsam. Hirm ja muud ürgsed instinktid on kindlapeale minek. Kes soovib siiski muretseda, siis võib seda teha olukorra üle Euroopas tervikuna, sest sealsed olulisemad protsessid ja muutused jõuavad, varem või hiljem, järellainetena ka siia. Kui palju meie neid protsesse mõjutada saame, on iseküsimus. Ka selles osas leian siiski optimistliku joone, sest minu hinnangul annab käesolev šokk äratuskellana edasiseks tegutsemiseks ja valmisolekuks palju parema impulsi, võrreldes sellega, kui rahvaste ränne toimunuks jätkuvalt stabiilsemas tempos. Hetkeks on ilmselt ka kõige bürokraatlikumatele Brüsseli ametnikele kohale jõudnud, et vanaviisi enam jätkata ei saa, olgu nende ametlik retoorika milline tahes. Eeltoodu kehtib muidugi tingimusel, et probleemidega tegeletakse targalt ja sisuliselt ning neil ei lasta eskaleeruda millekski kontrollimatuks. Kokkuvõttes peab ütlema, et pagulaste osas on olnud palju kirglikke vaidlusi, kuhu mahub tohutult palju erinevaid mõtteid, kuid siseriiklikult pole see hetkel kindlasti meie probleemide esireas. Palun arvestada ka seda, et ühes artiklis nii mahuka teema lahkamine on paratamatult väga üldistav ja ilmselgelt ka ühekülgne. Kõigil on aga võimalus selle temaatikaga laiemalt tutvuda ja ilmselgelt jääb ka õigus võimalikele eriarvamustele. Olen siiski veendunud, et tõelist hädasolijat abistame me vajadusel ilma igasugu käsuta, see on loomulik. Oleme sallivad ja abivalmis, kaotamata selle juures oma elutervet talupojamõistust. Ilmselt ei ole see teema meie jaoks veel läbi ja vallavalitsus annab kindlasti teada, milliseid valikuvõimalusi tulevik meile toob. Magnus Mõttus vallavanem HEATEGEVUS Lions-klubide heategevusretk septembrini toimus rahvusvaheline heategevuslik Lions-rattamatk, kus osalesid Eesti, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa ja Ukraina Lionsid. Matka eesmärgiks oli koguda paljulapselistele peredele Nike spordijalatsite ostmiseks raha. Eesti Lionsklubi liikmed koos piirkonna kuberneri Heikki Koortiga väisasid ka t. koolilapsed koos õpetajatega said LC eestvedamisel osa toetavast rattamatkast. Siinkohal fotomälestus osast osalejatest ning suur tänu kooli pedagoogidele ja lastele ühisel üritusel osalemisel. Mihkel Vainula LC president Fotomälestus osalejatest.

5 Oktoober 2015 Koduvald 5 HUVIHARIDUS Klaveriaasta start pianistide suvelaager 2015 Tallinna Muusikakeskkool kutsus juba seitsmendat korda klaveriõppureid ja õpetajaid üle vabariigi osa võtma pianistide suvekoolist, mis toimus sel aastal augustini. Ka meie (õpetaja Vaike Väljamäe ja Elsbet Muhu) otsustasime tänavu sellest üritusest osa võtta ja olime väga vaimustatud. Kõikjal valitses soe ja töine meeleolu, samas aga vaba ja lahe olemine. Seda kõike soosis ka suviselt palav ilm. Suvelaagri peakorraldaja oli Kai Ratassepp ja kogu hingega olid talle abiks TMKK õpetajad Mati Mikalai, Marja Jürisson, Kersti Sumera, Reet Ruubel, Marju Roots, Martti Raide ja Toivo Nahkur, kes kõik viisid läbi lahtisi tunde. Oli võimalus osa võtta ka aleksander-tehnika ja improvisatsioonitundidest, kui need olid eelnevalt soovitud. Meie klaveriõpetajaks oli Kersti Sumera. Olime teinud suvel ka eeltööd. Saime tundide tegemiseks kokku minu juures ja koolis mitmeidki kordi. Ega see nii lihtne ja harjumuspärane olnudki ennast suvel kokku võtta, klaverit harjutada ja õpetada. Aga vaev tasus ennast ära. Kuigi sõitsime väikese ärevusega tundmatusse olukorda Tallinnas, kadus see kõik siis, kui esimene tund oli selja taga. Tunni lõpus tegi Kersti Sumera meile ettepaneku lõppkontserdil esinemiseks, mis eeldas kahe päevaga pala selgeksõppimist. Võtsime ettepaneku vastu ja harjutamisel töötasime repertuaari kallal tema näpunäidete järgi. Nii toimus iga päev kuni suvelaagri lõpuni. Õppisime juurde kõike seda, milleni me ise veel polnud jõudnud õppimise protsess toimus kiirendatud korras. Ja saimegi hakkama! Pala sai pähe ja nüansid korda! Kersti Sumera kiitis meid mõlemaid, sest kontserdil õnnestus kõik nii nagu vaja. Mind kui õpetajat kiideti selle eest, et ma üldse õpilase välja tõin, ja Elsbeti kui eriliste võimetega last. Meid innustati edasi töötama ja konkurssidel esinema. Suvelaager kestis kokku 4 päeva. Kolm esimest olid õppimiseks, tundideks, kohtumisteks, kontserdiks ja viimane päev lõpetamiseks. Viimase päeva esimene pool möödus saaliproovides ja esinemise ettevalmistuses ning kell algas suvelaagri pidulik lõpetamine. Seal tunnustati laagri korraldajaid ja tänati õpetajaid, kes andsid lahtisi tunde ja õpilaste õpetajatele anti kätte tunnistused. Seejärel algas lõppkontsert, kus esines enamus laagrist osavõtjaid ja mis kestis ligi kaks tundi. Sellele järgnes Õpetaja Vaike Väljamäe ja Elsbet Muhu. bankett ning õhtuks jõudsime koju. Suvelaagrist võttis osa 44 õpilast ja 18 õpetajat üle Eesti (Laulasmaa, Ahtme, Orissaare, Rae, Otepää, Viljandi, Saku, Pärnu,, Kiili, Tallinna Muusikakeskkool, Narva, Jõhvi, Keila, Lasnamäe, Vabahariduskeskus). Mati Mikalai märkis, et osavõtjaid oli umbes 3% kogu klaveriõpilaste arvust ja hindas seda enam kohaletulnute entusiasmi. Foto: Kaire Käära Kokkuvõtteks oleme õnnelikud, et õppeaasta nii toredasti algas. Olen tänulik meie koostööle Elsbeti vanematega, kellega see on väga edukalt toimunud ja toiminud ning loodetavasti jääb see nii ka edaspidi. Kõigile päikeselist energiat õppeaasta alguseks! Vaike Väljamäe Muusikakooli klaveriõpetaja Toidupäev Massiarus 20. septembril 2015 korraldasid MTÜ Massiaru Külade Ühendus ja raamatukogu Massiarus Toidupäeva. Vahvad naised need Massiaru omad kaasa paluti võtta keldrisse talletatu, aga kus sa sellega. Tullakse suurte lillebukettide ja sülemitega, üks uhkem kui teine. Milline liigirohkus, värvikirevus ja lõhn. Keegi piiksatab arglikult on siis täna hoopis lillenäitus?! Teadjam seletab rahu, rahu, üks ei varja teist ja kõik tuleb omal ajal. See näitab, et eesti naine armastab ilu ja näeb ka selle nimel vaeva, rajades oma koduaeda lillepeenraid ja tore, et veel algaval kalendrisügisel on, mida võtta ja tuua sätituna kauniks kimbuks. Eriti uhke ja liigirohke oli Elli lillekimp, kuhu oli oskuslikult sätitud ka maitsetaimi. Mare tutvustas oma võõrapärase nimega lille, mille omapära seisis selles, et esialgne punane keskelt alates järk-järgult taandus, ainult äärtele püsima jäädes. Kõiki võlus Karini erkoranžide täidisõitega saialillede kimp. Aga nukrust hinge tõi väike helelilla sügiskrookuste kimp Sirje peos, öeldes teadjana viimased õied meie KOOLIMAJAST. Puhuvad selle maja ümber ju uued tuuled. Kadi, Ülle, Aldur, Valdur jt on hoolitsenud ka keskuse välise lilleilu eest. Au neile! Esialgses tuhinas jäi tähelepanuta, et naistel on käeotsas ka korv või kott ja nii nad hakkasidki oma üllitisi laduma päevateemalise pealkirjaga laudadele. Sügis aias, peenramaal ja keldris Hoidiste loetelu oli muljetavaldav ja sisu hilisema maitse põhjal õnnestunud. Silma jäid järgmised hoidistepurgid: soolane pipra-tikrimoos, alõtša-õunamoos, õun pohladega, kibuvitsamoos, puhas lisanditeta pohlamoos, punase tikri moos pirniga, mustika-vaarikamustsõstra moos, hapendatud oad, alõtša-arooniamahl viljalihaga, letšo, kirsstomat tarretises, sinepikurk, mesi. Esindatud olid ka Aita ja Jaani kalaroad: suitsuräim, marineeritud räim, Leoki kalakasvandusest ostetud ja Aita marineeritud angersäga. Mari koduleib oli muidugi ületamatu. Sirjel oli välja pandud kirev ja uudsete maitsetaimedega vaagen, hiid valge sibula, tomatite ja paprikaga kompositsioon. Jutal suured, kõvad kollased tomatid Merevaik ja sinepikurgid. Esile tõsteti Airi hapendatud põlduba uudse maitse tõttu ja ületamatu oli tema kibuvitsamoos erkpunane, imemaitsev ja ülitervislik. Aga milline töö, et eemaldada marjast seemned. Aili pohlamoos oli ülimalt naturaalse maitsega. Peale läksid ka minu valmistatud kirsstomatid tarretises, valmistatud Kristjan Jõekalda retsepti järgi. Ülo poolt oli meepurk. Uudishimu äratas Ülle moosipurk nipika sildiga Mu-Va-Ms (lahtiseletatult mustikas, vaarikas, mustsõstar). Meel- KÜLAELU de võis tuletada meie aedade erinevaid õunasorte. Pisut väsinud välimust hüvitab nende naturaalsus. Loomulikult jätkus päevateemaline arutelu kohvilauas. Igaüks valis hoidistest selle maitsmiseks, mis talle huvi pakkus. Lisaks oli Kai toidupäevale valmistanud hõrgutava õunakoogi, väikesi kotlette ja õuna-porgandi salati. Koos koduleivaga maitses kõik hästi. Üldiselt läks toidupäev korda. Oli kasulik nii toidulaua mõttes kui argirutiinist väljatoov. Vaba õhkkond päikeselisel sügispäeval. Hea oli tunda, et oled oma. Tänud korraldajale eeskätt optimistlikule Marie Iirele. Jõudu ja energiat kõigile aktiivsetele perenaistele edaspidisteks ühisteks ettevõtmisteks. Laulaste juurtega suvitaja Aita häädemeeste seltsimaja Seltsimajas jätkavad tegevust Teisipäeviti kell noorte line-tants, juhendaja Eve Koppel, tel Teisipäeviti kell täiskasvanute line-tants, juhendaja Eve Koppel Kolmapäeviti kell kunstiring, juhendaja Kersti Ristmäe, tel Osalustasu 3 Kolmapäeviti kell keraamikaring, juhendaja Margit Eichen, tel Osalustasu 3 Neljapäeviti (alates 15. oktoobrist) kell täiskasvanute segarahvatants, juhendaja Enda Lorents, tel Pühapäeviti kell laste showtants 7 13aastastele, juhendaja Anneli Kondrad, tel Pühapäeviti kell laste showtants 14 16aastastele, juhendaja Anneli Kondrad Kõik ringid ootavad oma ridadesse nii vanu kui ka uusi liikmeid. Anneli Lehtla seltsimaja juhataja tel

6 Koduvald Oktoober 2015 sport XV külade suvemängud 8. augustil toimusid staadionil valla külade 15. suvemängud. Kokku võisteldi neljal võistkondlikul alal ja viiel individuaalsel spordialal. Lisaks toimusid veel lastevõistlused 4 10aastastele. Võistkonnaaladel saavutas kaks alavõitu Treimani küla, kelle eestvedajaks oli Reet Ristkok. Võistlusi aitasid läbi viia Sale Leppik, Saima Kangur, Tiiu Pukk, Vahur Reimann, Gennadi Ennok, Age Ein. Lõunasuppi pakkus trahter Magic. Päeva lõpuks jagati parimatele välja 129 medalit ja diplomit. Pilk protokolli: Võrkpall (4) 1. Massiaru (Valdur Sepp, Heldur Sepp, Martin Ruul, Tiina Türn, Priit Iir), 2. Padina (Hendrik Pajuväli, Carl Hakan Ericson, Marten Kose, Triin Liivaru, Anett Kentauria Liiva), 3. Treimani (Sander Rebane, Rain Ristkok, Sander Sarapik, Reet Ristkok, Marno Laarents). Pendelteatejooks (4) 1. Treimani 1.01,26 (Mario Pokassaar, Mati-Evert Algpeus, Taavi Vesiaid, Sander Sarapik, Kristiine Algpeus, Hanna Kitt, Karoliine Algpeus, Tiina Algpeus), 2. Massiaru 1.05,13 (Raigo Kroll, Valdur Sepp, Heldur Sepp, Martin Ruul, Heleryn Tšetsin, Gerlin Tšetsin, Liisbet Sepp, Aile Kull), 3. Krundiküla 1.08,06 (Andres Kaskla, Andres Raev, Kaspar Kaskla, Herbert Muhu, Heli Kaskla, Kaisa Kaskla, Meribel Born, Helen Vaik). Kombineeritud teatejooks (5) 1. Treimani 0.57,83 (Urmas Algpeus, Karoliine Algpeus, Sander Sarapik, Tiina Algpeus, Reet Ristkok, Hanna Kitt, Taavi Vesiaid, Mati-Evert Algpeus), 2. Krundiküla 0.59,7 (Heli Kaskla, Aarne Raev, Eha Käis, Kaur-Kevin Kivimurru, Kaisa Kaskla, Andres Kaskla, Gunnar Ein), 3. Ikla 1.00,32 (Meribel Born, Piret Born, Kimberly Born, Helen Vaik, Anti Vaik, Kaarel Born, Cristo Ilves, Kaido Vaik). Köievedu (4) 1. Krundiküla (Aarne Raev, Andres Kaskla, Kalle Kaskla, Gunnar Ein, Heli Kaskla, Enn Hanson, Eha Käis), 2. Rannametsa (Rein Laagus, Gerli Burak, Kaja Linkmann, Tiit Väli, Agor Näär, Gert Veverson, Toomas Lips), 3. Massiaru (Valdur Sepp, Heldur Sepp, Tiina Türn, Aile Kull, Raigo Kroll, Priit Iir). Noolevise: lapsed 10a (14) 1. Cristo Ilves 400 p (Rannametsa), 2. Endrik Seljak 350 p (Treimani), 3. Kaspar Kaskla 340 p (Krundiküla); 15a (7) 1. Kaur- Kevin Kivimurru 240 p (Krundiküla), 2. Rainis Vesik 190 p (Rannametsa), 3. Heleryn Tšetsin 170 p (Massiaru); naised (18) 1. Piret Born 150 p (Ikla), 2. Anne Ilves 130 p (Rannametsa), 3. Sale Leppik 110 p (); mehed (35) 1. Priit Iir 340 p (Massiaru), 2. Peep Tšetsin 220 p (Massiaru), 3. Ala- Treimani küla võistkond suvemängudel. Foto: erakogu ri Targem 200 p (Krundiküla). Perekonnavõistlus: 8a laps (5) 1. perekond Kaskla (Krundiküla), 2. perekond Kiiver (Suurküla), 3. perekond Vaik (Ikla); 14a laps (7) 1. perekond Vesik (Rannametsa), 2. perekond Born (Ikla), 3. perekond Seljak (Treimani). Vankriratta veeretamine: naised (12) 1. Helve Künnapas 7.60 (Rannametsa), 2. Heli Kaskla 7.53 (Krundiküla), 3. Anne Ilves 6.82 (Rannametsa); mehed (28) 1. Mario Pokassaar 27,68 (Treimani), 2. Hendrik Pajuväli 18,92 (Padina), 3. Marko Laarents (Treimani). Saapavise: tüdrukud 15a (5) 1. Heleryn Tšetsin (Massiaru), 2. Kimberly Born (Ikla), 3. Kerlin Tšetsin 8.20 (Massiaru); poisid 15a (19) 1. Kaspar Kaskla 12,40 (Krundiküla), 2. Herbert Muhu (), 3. Sten Linkmann (Arumetsa); naised (11) 1. Heli Kaskla 17,85 (Krundiküla), Reet Ristkok (Treimani) ja Piret Born (Ikla); mehed (31) 1. Taavi Vesiaid (Treimani), 2. Mario Pokassaar (Treimani), 3. Alari Targem (Krundiküla). Kotisjooks: lapsed 15a 1. Kimberly Born 12,18 (Ikla), 2. Rainis Vesik 12,47 (Rannametsa), 3. Kerlin Tšetsin 14,25 (Massiaru); naised (11) 1. Anne Ilves 14,14 (Rannametsa), 2. Aile Kull 14,77 (Massiaru), 3. Karoliine Algpeus 16,07 (Treimani); mehed (19) 1. Raigo Kroll 9,68 (Massiaru), 2. Sander Sarapik 9,81 (Treimani), 3. Valdur Sepp 10,04 (Massiaru). Ammulaskmine 19. septembril toimusid staadionil valla lahtised võistlused ammulaskmises. Võistlustel osales 19 eesti ja 5 soome ammulaskjat. Võitjateks tulid meestest Teet Tagapere 818 p, seenioridest Aleksander Karama 829 p, naistest Merike Kahk 821 p ja kadettidest Reio Rull 741 p aasta parimateks amburiteks tunnistati AK meestest Teet Tagapere ja seenioridest Aleksander Karama. Foto: erakogu Tennis a Eesti meistrivõistlustel tüdrukutele 14a paarismängus saavutas Pärnu Kalevi tennisekooli mängija Triin Ruul koos Lissi Kubrega pronksmedali. 16a tüdrukute paarismängus tuli pronksmedalile Pärnu Kuupalli tennisekooli esindajana Kärt-Triin Laagus koos Lissi Kubrega. Aleksander-Tõnis Joarand Silvia Einaste 90 kroonika Foto: Viljar Soomre Ammulaskmisvõistlustel osalejad. Heitjate päev 20. augustil toimus staadionil järjekordne heitjate päev. Esmakordselt võisteldi kuuli, ketta, oda ja kuuli viievõistluses a. Kolm alavõitu saavutas mitmevõistluses Sander Rits. Teise võidukarika saavutas Sander kuuli viievõistluses, edestades 23 cm Valdur Seppa. Võistluste vanim osavõtja oli 77a Ülo Paulus Võistest. Pilk protokolli: Mitmevõistlus (10) 1. Sander Rits 2105 p, 2. Karel Merisaar 1629 p, 3. Valdur Sepp 1480 p. Kuuli viievõistlus (8) 1. Sander Rits 60.53, 2. Valdur Sepp 60.30, 3. Karel Merisaar 56.22, 4. Rivo Pinta 53.81, 5. Kalle Jänes oktoobril tähistab oma 90 aasta juubelit meie tuntud haridus- ja kultuuritegelane Silvia Einaste. Silvia Einaste töötas aastatel Metsapoole koolis pedagoogina. Põhitöö kõrvalt tegeles ta aktiivselt rahvatantsuga. Kooli rahvatantsurühmi juhendades saavutas ta häid tulemusi. Korduvalt osalesid tema õpilased kohalikel ja piirkondlikel rahvakunstiüritustel, alates aastast ka üleriigilistel tantsupidudel. Teda võib pidada Metsapoole kooli rahvatantsutraditsiooni rajajaks. Rahvatantsu alal tegutses Silvia Einaste ka Treimani Rahvamajas. Ta juhendas siin koos Valter Soomrega tantsurühma, olles samal ajal ka tantsija. Treimani tantsijad osalesid paljudel tantsupidudel. Sellest rühmast on võrsunud praegu kohapeal aktiivselt tegutsevad tantsujuhid Antonina Lepp, Heidi Müürisepp ja Tiina Laidla. Silvia Einaste aastal lõi Silvia Einaste Treimani pensionäride tantsurühma. Peale tantsuringide juhendamise on Silvia tunnustuse leidnud rahvatantsude looja ja seadjana. Südamlikud õnnitlused juubeliks ja suur tänu tehtud töö eest! Metsapoole Põhikool, Treimani Rahvamaja ja Treimani tantsumemmed-taadid

7 Oktoober 2015 Koduvald Ostab O metsakinnistuid ja põllumaid kogu Eestis. Tel kroonika Pärnumaa tantsumuusika ansamblid kohtusid Treimanis 12. septembril kogunesid Pärnumaa pillimehed Treimani Rahvamajja 21. Pärnumaa bändide päevaks. Esines 12 ansamblit alates ühe-ja kahemehebändidest ning lõpetades 8-liikmelise lõõtsaorkestriga. Žürii, kelle moodustasid tuntud muusik ja pedagoog Evald Raidma ning pillimees ja multimeedia õppejõud Kalle Kivistik, valis oma lemmikuks ansambli Seljanka. Tunnustuse pälvisid ka Treimani kollektiivid: publik hääletas oma lemmikuks ansambli The Silence, mille solist Rait Sohkin tunnistati ka parimaks meeshääleks, peotantsijate auhind läks Treffunxile tantsitavama muusika eest. Jaak Joala laulude parimaks esitajaks valis žürii Ahto Juhkami. Eripreemiaid jätkus teistele kollektiividelegi ning enam silma paistnud muusikutele. Toredast pillimeeste laulupeost võttis lisaks kohalikule publikule osa hulgaliselt tantsurahvast Pärnust ja kaugemaltki. Õhtu lõpuks jäi kõlama mõte kohtuda taas aasta pärast ja jällegi Treimanis. Korraldajad tänavad südamest toetajaid, kes oma õla toredale traditsioonile alla panid: Eesti Kultuurkapital, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, vald, Mineraalvesi, PVX AS kauplus Muusik, Teater Endla, Pärnu Kontserdimaja, OÜ Helgi & Pojad, Baum OÜ, OÜ Ahi, Ikla Kantiin, Kabli Pagar, Tuisuliiva Puhkemaja, Lemme Õllekas, Jõumees Aare Mesila ja Andres Hirvela. Viljar Soomre kuulutused PROMETS OÜ ostab METSAKINNISTUID ja RAIEÕIGUST. Info tel Rainer Raud NB! Vallavalitsus ei vastuta tasuliste kuulutuste sisu ning pakutavate kaupade ja teenuste kvaliteedi eest. kogudused kuhu minna EELK Püha Miikaeli kirikus: 4. oktoobril kell Püha peaingel Miikaeli püha, kiriku nime- ja aastapäev 11. oktoobril kell Palvus hooldekodus 11. oktoobril kell pühapäev pärast nelipüha, lõikustänupüha 18. oktoobril kell Evangelist Luuka püha (luukapäev) 25. oktoobril kell pühapäev pärast nelipüha 28. oktoobril kell Apostlite Siimoni ja Juuda püha (simunapäev) 31. oktoobril kell Usupuhastuspüha 1. novembril kell Kõikide pühakute päev TREIMANI PÜHA MATTEUSE KIRIKUS: 18. oktoobril kell Luukapäev JUMALATEENISTUSED ÕIGEUSU KIRIKUTES HÄÄDEMEESTEL: 10. oktoobril kell Lõikustänupüha liturgia 25. oktoobril kell Õhtune jumalateenistus Võimalus maksta liikmemaksu pankade kaudu: Swedbank a/a EA-õigeusu kiriku Issandamuutmise kogudus; SEB a/a EAÕK kogudus Urissaares: 11. oktoobril kell Lõikustänupüha Treimanis: 17. oktoobril kell Lõikustänupüha liturgia Rannakiriku Jumalateenistused pühapäeviti kell Leivakirik neljapäeviti kell 18.00, aadressil Pärnu mnt 23,. Olete kõik südamest oodatud. Pühapäeval, 4. oktoobril kell Miikaeli kiriku 141. aastapäeva ja põhjaeestikeelse Uue Testamendi 300. aastapäeva pühitsemine: kell kell jumalateenistus Miikaeli kirikus konverents Eesti keel ja Piibel Seltsimajas Ettekanded: Mart Rannut (keeleteadlane) Eesti kirjakeele kujunemislugu Jaan Bärenson (Eesti Piibliseltsi peasekretär) Piibli ja vaimuliku kirjanduse levikust 18. ja 19. sajandil. Dokumentaalfilm Piibel Eestis. Eesti Piibliselts 200 Avatud näitus eestikeelse Piibli ajaloost. õnnitlused Õnnitleme noori peresid PEEDU SIIM ema: Piia Teetsmann Urissaare küla isa: Maidu Siim LIISA ALLIKAS ema: Keit Kolga Majaka küla isa: Lauri Allikas KOOSTÖÖPARTNER kuulutused Müüa 2toal korter (67m 2 ) aadressil Pärnu tn Vajab remonti. Aknad vahetatud.

8 Koduvald Oktoober 2015 Õnnitleme oktoobrikuu sünnipäevalapsi Helmi Lään Feodor Leinasaar Mihkel Talts Silvia Einaste Hilda Lainevoog Salme Terrepson Ilse Kesküla Juta Talts Linda Kukk Leili Tähtse Juhan Veverson Elvi Vaik Peeter Leppik Kalle Orav Astrid Juhanson Harri Kuusik Jüri Kurm Meeli Hanson Treimani Jaagupi Massiaru Treimani Võidu Treimani Massiaru Orajõe Soometsa Ikla Kabli Majaka Pangabuss Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis! Pangabussi peatus: Tervisekeskuse juures kell IV kvartalis 8. oktoobril Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid. Vallaelanikud, kes ei soovi oma sünnipäeva avaldamist lehes, peaksid sellest teatama e-posti aadressil või telefonidel või hiljemalt eelneva kuu 15. kuupäevaks. Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega aadressil Lisainfot Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta saate 24h telefonilt kuulutused kuulutused Treimani Rahvamajas 12. oktoobril ( ) Seltsimajas 12. oktoobril ( ) Rahvusliku motiiviga tuunikate, retuuside, kleitide, pükste, kardiganide SOODUSMÜÜK! Tooted ja täpsem info Lisaks puuvillased/bambus dressipüksid (9 ), Retuusid (8 ), aluspüksid (2,5 ), sokid (1 )! OÜ Mardi Metsatalu müüb * LÕHUTUD KÜTTEPUID * EHITUSLIKKU SAEMATERJALI * HÖÖVELDATUD PÕRANDA-, VOODRIJA KÄMPINGULAUDA Telefon Ostan vanu postkaarte, dokumente, münte, märke, saksa sõjaväe ja merendusega seotud esemeid ning muud vanavara. Kalle Kaskla, tel E.E.Forest müüb lõhutud pliidi- ja ahjupuid (lepa- ja kasepuu). Teostame teenustööna võsa- ja metsaraiet, palkide saagimist ehitusmaterjaliks saeveskis. Tel OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel , , KAARDID ENNUSTAVAD Tel Suhted, töö, raha, õnn ja armastus... Kogenud ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 24 H. H 1,09 /min, vt ka sooduspakkumist: Mälestame LAINE MAIDO Rannametsa küla d l a v u d o K Väljaandja: Vallavalitsus / Toimetaja: Toomas Abel Telefon / e-kiri: Postiaadress: Ajaleht Koduvald Pärnu mnt 13, alevik 86001, Pärnumaa Küljendus: Armar Paidla / OÜ Rajakaar Trükk: AS Pajo / Tiraaž 1100 eks VALLAMAJA: ja , Järgmise lehe materjalid peavad toimetajani jõudma hiljemalt 20. kuupäevaks.

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias Unlocking innovation in education in prison Töövarjuna Belgias Tallinna Ehituskooli projekt Innovaatilised praktikad ja järjepidevus vanglahariduse edendamisel hõlmas 2 õpirände meedet kinnipeetavate koolituse

Detaljer

Üldkoosoleku protokoll nr. 24

Üldkoosoleku protokoll nr. 24 MTÜ Hiiukala registrikood 80267964 Üldkoosoleku protokoll nr. 24 11. mai 2017. Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal Koosoleku algus kell 18 05, lõpp kell 19 00. Osavõtjad: kohal viibis 34 ühingu liiget

Detaljer

III ALA aeg. II ALA aeg. I - II ala koguaeg

III ALA aeg. II ALA aeg. I - II ala koguaeg PRITSUMEES 2014 TULEMUSED Tõrva, 9.08.2014 Võistleja nimi asutus Vanuserühm I ALA II ALA I - II ala kogu III ALA I - III ala kogu IV ala Võistluse kogu Üld järjestus Alor Kasepõld Tõrva PK I M30 01:20,0

Detaljer

TRIATLONIKALENDER 2014

TRIATLONIKALENDER 2014 TRIATLONIKALENDER 2014 nr. kuupäev spordiala ürituse nimetus 1. L 22.02.2014 talitriatlon Keila talitriatlon 2. P 23.02.2014 talveduatlon Jõulumäe talveduatlon 3. E 24.02.2014 talitriatlon Talitriatloni

Detaljer

ARUANNE MÄLUPILDID 1

ARUANNE MÄLUPILDID 1 ARUANNE MÄLUPILDID 1 Sisukord Saateks 1. Sissejuhatus Vallavanema aruanne 2. 2009 kohalike valimiste eelne aeg. 3. 2009 kohalikud valimised ja tulemus. 4. Valimiste järgne aeg kuni 27.10.2009 (kokkuleppe

Detaljer

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004 Koonga valla leht NR 10 (103) oktoober 2004 Kaunis kodu 2004 järgmised majapidamised: Asta ja Ain Kuru, Aino Aonurm, Aino Uritam, Aino ja Mati Ojasoo, Liisi Soomaa ja Helgur Lember, Eha Kask, Külli ja

Detaljer

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris Nr. 2 TORI VALLA AJALEHT VEEBRUAR 2010 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris 24. veebruaril kell 12.00 toimus Eesti Vabariigi 92. aastapäevale pühendatud pidulik jumalateenistus Toris Eesti sõjameeste

Detaljer

Sügislillede kevadisel sünnipäeval

Sügislillede kevadisel sünnipäeval VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT NR 5 (222) 29. mai 2015 Selgusid konkursi Värvid Vändra valda parimad Nagu eelnevatel aastatel, nii ka sellel aastal vaatas Vändra vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon

Detaljer

Jõuluvana, kes sa oled?

Jõuluvana, kes sa oled? Jõuluvana, kes sa oled? Pööripäevad on inimkonna tähtsaimad pühad juba aegade algusest. Vähemalt niikaua, kui inimesed taevakehade iseäralikku käitumist on jälginud. Janek Šafranovski Rebala muuseum Suurte

Detaljer

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 VALLA INFOLEHT TRÜKIARV 1250 ÕNNELIKKU KOOLITEED! Rõngu Keskkooli 1. klassi õpilased (esimeses reas vasakult): Joonas Märtovski, Karl-Markus Sangernebo, Hannes Must,

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega:

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega: VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega: Valla 23. aastapäeva tähistati Triigi spordihoones Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Vallavalitsuse ja vallavolikogu ajaleht DETSEMBER 2017 NR 12 (121) Kauneid pühi! INTERVJUU Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Räägi endast, kes Sa oled? Olen sündinud Kanepi kihelkonnas, Ihamarus, Ala- Juusa

Detaljer

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA & KORDA NORRA KEEL ALgAjAtELE AUDIOKURSUS KOgU tekst SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA JA KORDA Norra keel algajatele Koostanud Kai Sommer Toimetanud Kristina Porgasaar Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel)

Detaljer

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö Tallinna Reaalkool Vilistlane Andres Tarand loodusteadlane ja poliitik Uurimistöö Henri Nõmm 11b Juhendaja: vil! Eha Poomann Tallinn 2010 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. Elulugu... 5 1.1. Lapsepõlv... 5

Detaljer

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1)

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1) Kompleksarvud Imaginaarühik Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil x 0. Et oleks võimalik lahendada iga ruutvõrrandit, on kasutusele võetud imaginaarühik,

Detaljer

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht Elva linn tunnustab» lehekülg 3 Konguta näitetrupp võitis peapreemia Infoleht Elva valla infokandja» lehekülg 4 Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5 Rannus valmis discgolfi rada» lehekülg 5 Hind: 0,50 VALLA

Detaljer

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Audru valla vapimärgi laureaadid 2016 Vapimärk nr 37, Helle Kirsi Helle ja Ado Kirsi Helle Kirsi on Jõõpre Kooli eesti keele ja kirjanduse ning inimeseõpetuse õpetaja.

Detaljer

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae RAE sõnumid Nr 9 oktoober 2009 Taluaialaat Jahilaskesportlased tõid rahvusvahelise võidu Jäätmekäitlusest Rae vallas Aeroobikafestival 2009 Rae valla ametlik väljaanne Taluaialaat kaupleja silmade läbi

Detaljer

Kus on Saku valla kaunimad kodud?

Kus on Saku valla kaunimad kodud? www.sakuvald.ee/ss Läbi r o helise akna S A K U VA L L A L E H T Mida uus SAKU hooaeg toob? VALLA Selgitusi annavad vallasiseliinide raamatukogu, Saku huvisõidukeskuse, Kiisa rahvamaja, noortekeskuse,

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. Ärikliendi Internet teenus on mittemüüdav 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s 78,85 94,62 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s 142,85 171,42

Detaljer

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla ajaleht Nr 9 (66) September 2005 LEOLE SEPTEMBER Anno Domini 2005 September. Lastel algas kool ja valimisealisi ootab peatselt ees valik: keda usaldada

Detaljer

Puhja aleviku soojamajandusest. » lehekülg 5» lehekülg 6. Infoleht. Elva valla huvihariduse kava

Puhja aleviku soojamajandusest. » lehekülg 5» lehekülg 6. Infoleht. Elva valla huvihariduse kava Maksimarketi detailplaneering lõpetati Infoleht Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu infokandja» lehekülg 2 Helletajad Europeadil» lehekülg 4 Puhja aleviku soojamajandusest Püha Martini kirik

Detaljer

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 Wendre on Vändra alevi suurim tööandja Linti lõikavad AS Teede REV 2 projektijuht Heino Väli, Juurikaru Põhikooli direktor Eha Kuldkepp, Vändra

Detaljer

Koolinoorte taimeseade konkurss

Koolinoorte taimeseade konkurss Nr. 5 (259) 5. oktoober 2005 Teated Teavikute müük KG Sihtasutuse raamatukogu müüb liigses eksemplaarsuses olevaid teavikuid hinnaga a` 10.-EEK-i. Alus: Teavikute müügi kord Kultuuriministri 4. märtsi

Detaljer

PÄRNU LINNA KOOLINOORTE AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts a.

PÄRNU LINNA KOOLINOORTE AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts a. PÄRNU LINNA KOOLINOORTE 2008. AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts 2008. a. B klass poisid 60 m jooks Eesnimi Perekonnanimi Sünniaeg Kool Eeljooks Finaal Koht 1 Martin Pulst

Detaljer

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus Tallinn, 2010 sisukord Sissejuhatus 3 ÕPPEKAASUSED Piip ja Tuut Mängumajad 4 Võrumaa turismiarengu strateegia 6 Elisa Eesti 8 Enics

Detaljer

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog Elina Sætre Muukeelsete laste integratsioon Norras kolme lasteaia näitel Magistritöö Juhendaja:

Detaljer

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht PAIDE - EESTIMAA SÜDA Linnaleht nr. 8 (245) Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht september 2017 Paide linna aukodanik 2017 on Andres Jalak Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse suure panuse

Detaljer

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR EFPIA Raporti aasta :2015 Raporti valuuta :EUR Leheülg 1 / 5 -d: peamise asuorii asuorii aadress O-de oetus ürituse ulude attes grantid Odele Registreerimistasud asu teenuste ja e asud Individuaalne nimeline

Detaljer

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet Mai 2014 nr 5 (2427) Tartu ülikooli ajakiri Selles numbris: Mõtleme kastist välja Teadustöö tulemuste jõudmine ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE

Detaljer

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar ALUTAGUSE valla leht Nr 1 Jaanuar 2018 Tasuta www.alutagusevald.ee Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar 2 Alutaguse valla leht Alutaguse Vallavolikogu I koosseisu istung Ülevaate koostas

Detaljer

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht Nr 164 HALINGA VALLA TEATAJA märts 2011 Hind 0,32 Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht 4. detsembrist 2010 kuni 5. märtsini 2011 toimusid Pärnumaa valdade XXXI talimängud. Võisteldi 13 alal:

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes!

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID

RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID RÕNGU VALLA INFOLEHT Oktoober 2011 9 (148) Tiraaž 1300 Toimetajalt: Sellega, et on valge ja soe, harjub otsekohe, sellega, et on külm ja pime, ei harju mitte kunagi. (Tõnu Õnnepalu) Sügis on käes, lehed

Detaljer

KEHTNA VALLA AJALEHT. Täname. Teade. Nr. 6 (67) 18. oktoober 2001

KEHTNA VALLA AJALEHT. Täname. Teade. Nr. 6 (67) 18. oktoober 2001 KEHTNA VALLA AJALEHT Nr. 6 (67) 18. oktoober 2001 Allee kohal nutused pilved, silmapiir päikest peidab, lompidel päikesesiller viimase sügise leinas. Päikesel ununend hommik loojangupunases valus. Pead

Detaljer

20 aastat Balti ketist!

20 aastat Balti ketist! Nr 8 (98) Teisipäev, 18. august 2009 Hind 5 kr 20 aastat Balti ketist! 23. augustil 1989, Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise 50. aastapäeval toimus kolme Balti riigi ühise protestiavaldusena rahumeelne

Detaljer

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Nr 3 (226) Märts 2016 TABIVERE VALLA LEHT Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Eesti Vabariigi loomisest möödus tänavu 98 aastat. Iseseisvuspäeva eel andis president Toomas Hendrik Ilves riiklikud teenetemärgid

Detaljer

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI.

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI. Urvaste Urvaste vald Valla Leht 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad Tibujalad (2. 3. klass) ja Kepsutajad (7. 9. klass) esindasid oma kooli ja

Detaljer

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu NR 9 (250) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. september 2017 Muusikakool alustas õppeaastat uue koolijuhiga Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu Garaažiosa on kuu ajaga jõudsalt edenenud. Allikõnnu

Detaljer

KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE

KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE POISID 2004 1 Oskar Muru 2004 Mart Reiniku Kool 3,11 3,38 4,45 4,45 2 Martti Sarv 10.02.2004 Otepää Gümn 3,72 3,71 3,81 3,81 3 Sten

Detaljer

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas?

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas? Nr 3/401 15. märts 2013 Tasuta 24. veebruaril tunnustas Tapa vald tublisid vallakodanikke: ees istub Evi Glaase, seisavad Aivar Kuusik (vasakult), Kaido Lanno (esindas Eesti Raudteed), Tiit Orupõld, Harri

Detaljer

100 sõna sünnipäevaks

100 sõna sünnipäevaks Nr 2/460 23. veebruar 2018 Tasuta LÜHIDALT Kohtumine Taani armee reservohvitseridega 2. veebruaril külastasid Tapat Taani Kuningriigi relvajõudude reservohvitserid. Delegatsiooni liikmed soovisid tutvuda

Detaljer

ENSV TEATAJA LISA. ENSV Teataja tellimishind ühes lisadega:

ENSV TEATAJA LISA. ENSV Teataja tellimishind ühes lisadega: Hind 15 senti, ENSV TEATAJA LISA Toimetus ja talitus: Riigi Trükikojas, Niine tän. 11. Kontor õn avatud kella 8 14. Sealsamas lehe tellimiste vastuvõtmine. Kodukeskjaam 477-80: kontor 30, toimetus 62,

Detaljer

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008 KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL Otepääl 11.-12. detsembril 2008 Kohalviibijad KHNi liikmed: Teised osalejad: Juhatas: Protokollis: Märt Rask, Riigikohtu esimees, kohtute

Detaljer

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge NR 10 (170) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. OKTOOBER 2010 Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus koostöös linna- ja maavalitsuse, kaubandus- ja tööstuskoja ning omavalitsuste

Detaljer

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat Esimene Windows Phone 8 testis Proovime Samsungi Androidiga kaamerat Prestigiolt üliodavad Androidi-telefonid Vajalik kraam: Windows 8 nipinurk Nr 93, jaanuar 2013 Hind 3.49 Esimene uus konsool: meil testis

Detaljer

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D L A E K V E R E V A L L A Laekvere Valla Sõnumid internetis www.laekvere.ee valla leht/kuuluta all SÕNUMID Nr 7 (63) MAI 04 TASUTA KEVADINE KIRBUTURG 7. mail Venevere kaupluse juures kell.00 5.00. Tulla

Detaljer

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 31 JUUNI 2014 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Seitse pilku tänule Nii Vanas kui ka Uues Testamendis räägitakse

Detaljer

Mati Õun Indrek Otsus

Mati Õun Indrek Otsus Mati Õun Indrek Otsus Mati Õun Indrek Otsus Hea lugeja! Paar rida selle raamatu saamisloost. Mõte panna kirja Eesti kulturismi ajalugu sai teoks aastal 2007 ja tulemus kandis pealkirja Eesti kulturism

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2008

Tariifikvootide ja seire statistika 2008 Tariifikvootide ja seire statistika 2008 1. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes Jaan. Veebr. Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. 64 59 63 59 34 39 38 35 32 57 30 37 Kokku:

Detaljer

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah PÕRGU JA PARADIIS Abu Seyfullah Esimene väljaanne Autoriõigus 2011 See raamat on autoriõigusega kaitstud. raamatu osi või tervet raamatut on lubatud kasutada hariduslikel eesmärkidel tingimusel, et kasutatud

Detaljer

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald » Ütleme rohkem tere!» lehekülg 2 lehekülg 3 Kes on Elva valla volikogus?» Korteriühistud kohustuslikuks! lehekülg 5 Infoleht» Hind: 0,50 Rattaparklad koolide juurde lehekülg 6 Elva valla infokandja VALLA

Detaljer

Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016. Rail Baltic: tark ei torma

Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016. Rail Baltic: tark ei torma Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud 1933. aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016 Rail Baltic: tark ei torma ISSN 0131-5862 (trükis) ISSN 2228-3692 (võrguväljaanne) Antarktika ja Mongoolia Kuslapuu nägu ja nimi

Detaljer

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees Viljandi maakonna päevaleht Neljapäev, Nr. 95 Hind 6 krooni Asutanud C.R. Jakobson 1878 ILM +14 vihmane Täna pilvisus tiheneb ja paiguti hakkab vihma sadama. Puhub kagutuul 4 10 m/s. Sooja on 11 17 kraadi.

Detaljer

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 5 (85), oktoober 2014 EMLi üldkoosoleku kutse Mesinike sügiseste teabepäevade kava Tõnu Talvi. Karukahjude hüvitamine Maire Valtin. Õppereis Poola Aleksander Kilk. Norra-reisi

Detaljer

GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis Uuringu lõpparuanne

GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis Uuringu lõpparuanne Uurimus on teostatud võrdsete võimaluste aasta raames Euroopa Komisjoni toel ning Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna tellimusel. Materjal kajastab autori

Detaljer

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd Eksami käigus tuleb teostada erinevaid administreerimise alaseid operatsioone. Mõned neist on lihtsamad ja mõned keerukamad. Operatsioone teostage /root kaustas ja juurkasutaja õigustes, kui pole öeldud

Detaljer

Albu valla ajaleht Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Tasuta

Albu valla ajaleht Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Tasuta Albu valla ajaleht Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Tasuta Albu mõisa XIV kunstisuvi 17. juunil avas uksed külastajaile Albu mõisa XIV kunstisuvi. Sel aastal saab vaadata kahe tuntud klaasikunstniku näitust.

Detaljer

1. Kinnitada Rae valla põhimäärus uues redaktsioonis vastavalt lisale.

1. Kinnitada Rae valla põhimäärus uues redaktsioonis vastavalt lisale. Eelnõu MÄÄRUS Jüri.... november 2010 nr... Rae valla põhimääruse kinnitamine Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, valla- ja linnaeelarve seadusest, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise

Detaljer

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus.

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus. Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Nr. 1 Jaanuar 1939 a. VII aastakäik. V äl j aan d j a: Katoliku Kirik Eestis Tallinn, Munga 4 4. Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva

Detaljer

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad .. A0 (EI0) 07 D. Välisnurk/sisenurk D. Nurk, sisemine/välimine Kinnipahteldatav nurgaliist Nurgaprofiil Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Max 00 mm Kinnipahteldatav nurgaliist Norgipsi pahteldussüsteem

Detaljer

DETSEMBER. Nr. 12 (33) Detsember Anno Domini Lihtsaid kingituste pakkimise võimalusi poes müügil olevatest kinkepakkematerjalidest:

DETSEMBER. Nr. 12 (33) Detsember Anno Domini Lihtsaid kingituste pakkimise võimalusi poes müügil olevatest kinkepakkematerjalidest: Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla ajaleht Nr. 12 (33) Detsember 2002 LEOLE DETSEMBER Anno Domini 2002 Detsember. Laste jaoks hakkab ometi kord kätte jõudma nii kaua oodatud aeg. Päkapikud

Detaljer

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL-

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL- DETSEMBER 2003 NR. 4 (36) Järelevalvet teeb Soome firmast Finnroad OY ning kohalikest konsultantidest AS Taalri Varahaldusest ja AS Teede Tehnokeskusest moodustunud meeskond. Lepingu hind on 13,9 mln krooni.

Detaljer

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare Neljapäev, 29.november 2012 Nr 42 (1073) Aastakoosolekult Neljapäeval kogunes aastakoosolekule Eesti Keskerakonna Pensionäride Kogu aktiiv. Arutluste põhiteemaks olid eakate, puudega inimeste ning lastega

Detaljer

Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005

Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005 RAE sõnumid Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005 Viimastel aastatel on Jüripäeva teatejooksul olnud võitmatu Rae Noorte

Detaljer

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud.

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud. The Baltic Guide ajalehe mitmekülgne igakuiselt vahelduv sisu hõlmab kultuurisündmusi, Soome lahe juhtiv turismialane ajaleht aastast 1993 Soomekeelne Ilmub igakuiselt, 12 korda aastas Tasuta Trükiarv

Detaljer

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Narva-Joesuu JUULI 2013 NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Sel aastal tähistab Narva-Jõesuu korraga mitut ümmargust tähtpäeva: 510 aastat kaluriküla esmamainimisest ajalooürikutes,

Detaljer

TULGE, MINGEM ÜLES ISSANDA MÄELE!

TULGE, MINGEM ÜLES ISSANDA MÄELE! EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 49 DETSEMBER 2018 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) TULGE, MINGEM ÜLES ISSANDA MÄELE! Kolmekuningapäeva jutlus

Detaljer

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA NR. 3 30. APRILLIL 1935 II ÄASTHKÄIK Lein Soomes. Kui trükitööliste liidu asjaajaja ja hiljem varahoidja 0. A. Nyman aasta vahetusel omal palvel loobus

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2009

Tariifikvootide ja seire statistika 2009 Tariifikvootide ja seire statistika 2009 1. Kehtinud tariifikvootide arv kokku 2 2. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes 2 3. Tariifikvoodi taotluste arv riikide lõikes 3 4. Tariifikvoodi

Detaljer

2 arvamus KESKNÄDAL 1. september 2010 Juhtkiri Ansipi valitsuse numbrimäng Augustikuu keskpaigas jõudsid meedia vahendusel Eesti inimesteni teated sel

2 arvamus KESKNÄDAL 1. september 2010 Juhtkiri Ansipi valitsuse numbrimäng Augustikuu keskpaigas jõudsid meedia vahendusel Eesti inimesteni teated sel Ilmub aastast 1999 Hind 9 krooni / 0,58 Nr 34 (713) 1. september 2010 R A H V A P O L I I T I K A L E H T Meedia tekitas sotside liidrikriisi Mati Eliste skandaalil lastakse aeguda? Lk 6 Mikser Mai Treial:

Detaljer

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Hea lugeja, Riigi siseelu ei ole tänapäeva demokraatia tingimustes võimalik korraldada ilma kodanike aktiivse osaluseta. Oleme juba kümme aastat Eestit üles ehitanud, kuid

Detaljer

Tekst Mart Laar, Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN

Tekst Mart Laar, Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN Tekst Mart Laar, 2010 Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN 978-9985-3-2010-5 Kirjastus Varrak Tallinn, 2010 www.varrak.ee Printon Trükikoda AS SISUKORD Inimesed

Detaljer

Norra elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana

Norra elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana 1 elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tellis 20.a. juunis veebiküsitluse 1011 16-84a. elaniku seas. Küsitluse eesmärgiks oli uurida Eesti mainet puhkusesihtkohana

Detaljer

Elva Tarbijate Ühistu 90.

Elva Tarbijate Ühistu 90. Elva Tarbijate Ühistu 90. Linnapeal sada päeva täis. Lk 2 Lk 3 Nr 33 (815) Maximast töökaitse inspektori pilgu läbi. Lk 4 Laupäev, 17. september 2011 Hind 0.48 Uus number Elva senise heakorratelefoni numbri

Detaljer

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud CURARE 1 TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER 2013 7 maa ja mere taga Arstitudengite elu laias maailmas & teised jutud 2 Tere, hüva lugeja! Seekord on meil teie jaoks

Detaljer

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 32 SEPTEMBER 2014 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Jumal on lähedal, ka Nõos Sel suvel külastas meie koguduse

Detaljer

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008 Leelo lapsepõlv Leelo Tungal on kirjutanud seekord hoopis teistsuguse raamatu. Seltsimees laps räägib Leelo enda lapsepõlvest. See on terane, tõsine, naljakas lugu. Väiksest peast on pilk terav ja mõnigi

Detaljer

Kõne leinatalitusel Nõo Püha Laurentsiuse kirikus 12. augustil 2016

Kõne leinatalitusel Nõo Püha Laurentsiuse kirikus 12. augustil 2016 EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Ra h u t e g i j a NR 40 SEPTEMBER 2016 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Mä l e s t a d e s Ag n e s-as t a Ma r a n d i

Detaljer

21. VEEBR Ä. VIII ÄASTAK. NR. 5.

21. VEEBR Ä. VIII ÄASTAK. NR. 5. NR. 5. 21. VEEBR. 1936. Ä. VIII ÄASTAK. 1935./36, õ.-a. I pool arvudes. (Märkus: sulgudes õn eelmise õppeaasta I poole arvud.) Jž&o.ži aiu. 149 (206) õpil.; hea 183 (154) õpil.; rahuldav 53 (71) õpil.;

Detaljer

Maali õppetool Vabade kunstide teaduskond Eesti Kunstiakadeemia/ Estonian Academy of Arts 2017 LAURA BERTA VAHTRA

Maali õppetool Vabade kunstide teaduskond Eesti Kunstiakadeemia/ Estonian Academy of Arts 2017 LAURA BERTA VAHTRA Maali õppetool Vabade kunstide teaduskond Eesti Kunstiakadeemia/ Estonian Academy of Arts 2017 LAURA BERTA VAHTRA Laura Berta Vahtra KUNSTNIKUPOSITSIOON Maalimise jaoks võtan aega, et olla ja mõelda ning

Detaljer

2x ARVO SAAL. Baltikumi suurima rattavõistluse, 11. Tartu rattamaratoni võitis taas tartlane Jaan Kirsipuu

2x ARVO SAAL. Baltikumi suurima rattavõistluse, 11. Tartu rattamaratoni võitis taas tartlane Jaan Kirsipuu ILMUB 2 KORDA KUUS! Asutatud 1932 P U K A vald P A L U P E R A vald Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja Reede, Nr 16 (261) SANGASTE vald O T E P Ä Ä vald Otepää vallavalitsus jätkab

Detaljer

Puhja Valla Leht. Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht

Puhja Valla Leht. Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht Puhja Valla Leht Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht... ja põhjust oli küllaga. Täitus ju sellel vanal ja väärikal majal 110 aastat

Detaljer

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit er mb u n e h ajale mail e n i Järgm ilmub 21. Paldiski l i n n a l e h t n r. 12/81 2010 valimisliit ÜHTNE PALDISKI u Tänases lehes: SA ÜHTSUSE NIMEL 1 mai KEVADPÜHA! Kooliaastaist tõuseb tulu Õnnitleme

Detaljer

2010. aasta Saue valla eelarve löödi lukku

2010. aasta Saue valla eelarve löödi lukku s a u e v a l l a l e h t A P R I L L 2 0 1 0 N R 3 Finants 2010. aasta Saue valla eelarve löödi lukku kommenteerivad Eesti tuntud majandusspetsialistid t a s u t a Radioaktiivse lastiga veok kaldus Püha

Detaljer

Eesti Kirjastuste Liidu ajaleht Nr 8 (61) 8. detsember Paabeli raamatukogu

Eesti Kirjastuste Liidu ajaleht Nr 8 (61) 8. detsember Paabeli raamatukogu Oma tee otsingul 4 (57) 26. mai 2011 Kui aasta tagasi ilmus Merit Raju sulest Hingele pai, saatis seda suur menu. Nüüd on igapäevaelus joogatreeneri ja väikeettevõtjana tegutsev Raju pannud kokku veel

Detaljer

Toetuse saajad II+III kv 2012

Toetuse saajad II+III kv 2012 Toetuse saajad II+III kv 2012 Jrk nr Taotleja Kliendi aadress Linn/vald 1 KÜ Liivalaia 25 Liivalaia 25 Tallinn 2 KÜ Vana-Tartu mnt 37 Vana-Tartu mnt 37 Vaida alevik, Rae vald 3 KÜ Soo 54 Soo 54 Tallinn

Detaljer

Viimsi aasta naine 2011

Viimsi aasta naine 2011 Näiteringi EKSPERIMENT kevad >>Loe lk 8-9 v Tiraaz 7490 nr 9 (342) 11. mai 2012 Lauluvõistlused Viimsi Laululaps 2012 ja Harjumaa Laululaps 2012. Loe lk 3 Valla raamatukogude uuring 11. mail 2012 algab

Detaljer

Peremeditsiini residentuuri praktikabaasid

Peremeditsiini residentuuri praktikabaasid Peremeditsiini residentuuri praktikabaasid Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Peremeditsiini õppetool Liis Põld Eessõna Juba aastaid on paljud perearstikeskused Tartu Ülikooli peremeditsiini õppetooli

Detaljer

Peremeditsiini praktikabaasid Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut

Peremeditsiini praktikabaasid Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Peremeditsiini praktikabaasid Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Peremeditsiini õppetool Dr. Heli Tähepõld/peremeditsiini praktika üldkoordinaator Liis Põld/õppekorralduse spetsialist Sisukord

Detaljer

Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima.

Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima. Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima. Uhuu: Gogo on minu sõber. Ma tahan teda aidata. Gogo

Detaljer

Olla eestlased edasi! Paul Maitla 100

Olla eestlased edasi! Paul Maitla 100 Eestlane ära unusta oma langenud sõdureid, kes on andnud oma elu Eesti maa ja rahva eest. Nende kalmukünkad olgu pühad igavesti, ükskõik kus need paiknevad! Võitleja toimetus ja talitus Nr. 1 (503) 61.

Detaljer

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus Käsiraamat Sisukord Autor: Priit Tuuna Toimetaja: Evelin Kivimaa Keel ja korrektuur: Liina Smolin Kujundus: www.arteverumstudio.com

Detaljer

aastapäeva ilutulestik

aastapäeva ilutulestik Trükiarv 27 000 www.tallinn.ee/pohja Veebruar 2016 Eesti vanim inimene elab Põhja-Tallinnas Head tallinlased! 2. veebruaril möödus 96 aastat Tartu rahulepingu allakirjutamisest ning juba 24. veebruaril

Detaljer

MESINIK MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 7 nr (87), 2 (88) veebruar aprill 2015 COLOSSi pilootprojekti küsimustik EML Maamessil Antu Rohtla & Toivo Univer. Pestitsiidijääkidest kärjevahas ja suiras Aivo Sildnik.

Detaljer

Tallinna osakonna uued liikmed aprill-oktoober 2002

Tallinna osakonna uued liikmed aprill-oktoober 2002 Jälle on laualehel Põlvnemislugu ümmargune s.o. 30.number. Kui esimene number ilmus 1997.a. novembris, 10.number 1999.a. aprillis, 20.number 2000.a. detsembris ja nüüd 30.number 2002.a. novembris, siis

Detaljer

(Piret) 1963 Lavastuskunstnike Liit

(Piret) 1963 Lavastuskunstnike Liit nr. perekonnanimi eesnimi aasta alaliit 1 Aakre Mari 1940 Tekstiilikunstnike Liit, Moekunstnike Ühendus 2 Aarmann Ilme 1954 Vabagraafikute Ühendus 3 Aarne Liis 1954 Kujunduskunstnike Ühendus 4 Aasamets

Detaljer

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi määrustik 11. väljaanne, kehtiv alates 1. jaanuarist 2014 Muudatused kehtivad alates 1. jaanuarist 2017 Printed in Switzerland Copyright 2017 Fédération

Detaljer

Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated

Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated 40 juuli 2011 Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated Väljaandja: ELS Toompuiestee 10-220, 10137 Tallinn www.els.ee, els@els.ee

Detaljer