Albu valla ajaleht Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Tasuta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Albu valla ajaleht Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Tasuta"

Transkript

1 Albu valla ajaleht Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Tasuta Albu mõisa XIV kunstisuvi 17. juunil avas uksed külastajaile Albu mõisa XIV kunstisuvi. Sel aastal saab vaadata kahe tuntud klaasikunstniku näitust. Ivo Lill eksponeerib kauneid klaasskulptuure, Riho Hütt aga klaasvitraaže. Esimesed külastajad on kiitnud näituse vaimukaid lahendusi. Neid paneb imestama, kuidas mustrid klaasi sisse saavad. Ahula maaliringi tööde kiitmisega kunstnikud kitsid ei olnud. Ivo Hüti arvates on Eveli Leegoja tema õpilased amatöörkingadest välja kasvanud. Rõõmustas, et avamisele oli tulnud palju kunstihuvilisi. Esitati hulga küsimusi tööde teostamise ja nende saamisloo kohta. Kui tahad oma silmaga vaadata, siis oled oodatud Albu mõisa 19. augustini R P MALLE LOMP, valla rahvamajade juhataja Pildil: Kunstnik Ivo Lill oma tööde juures. Projektitöö suurendas valla eelarvet euro võrra Albu vallavolikogu 28. juunil toimunud istungil võeti vastu käesoleva aasta 1. lisaeelarve, millega lisandus tulusid ,70 eurot. Enamik sellest on valla projektitöö ja omatulud. Suurima tuluallikana võeti eelarvesse KIK-ilt saadud toetus eurot Kaalepi ja Seidla asula ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni I etapi projekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks. I etapi tööd on planeeritud teostada ja aasta jooksul. Selle tulemusena saab Kaalepi küla uued vee- ja kanalisatsioonitrassid ning puhta vee Seidla pumbajaamast. Projekti käigus renoveeritakse täielikult ka Seidla pumbajaam. II etapil, mida hakatakse ellu viima pärast esimest etappi, ehitatakse uued reoveetrassid, mis jõuavad Ahulasse ning siis renoveeritakse ka Ahula biopuhasti. Valla omatuludena lisandus eurot karjääritulu, millest eurot läheb valla teede ehituseks. Septembris alustatakse Kaalepi Seidla kergliiklustee ehitamist, mis lõpetatakse aastal. Edaspidi on kavas välja ehitada koostöös riigiga kergliiklustee KETE-ni välja, mille tulemusena tekib kergliiklustee võrgustik Kaalepi Ahula Aravete. See rajatis suurendab oluliselt piirkonna elukeskkonna väärtust ning avab uued võimalused elanikele liikumiseks ja sportimiseks. Praegu koostab riik Roosna- Alliku Ahula tee rekonstrueerimisprojekti. Ühtlasi valmib selle käigus ka kergliiklustee projekt Seidlast KETE-ni. Teede eelarvesse lisati ka 3000 eurot Männi teede ja parkla tööprojekti koostamiseks. Karjääri tuludest suunati eurot karjääri majandamisele. Käesoleva aasta suvel renoveeritakse Ojaküla mustkattega tee ning juuli lõpus alustatakse purukruusa tootmist karjääris. Purukruusaga remonditakse valla külades asuvaid avalikke teid. Kokku on kavas eraldada käesoleva aasta eelarvest valla teedele ca eurot, millest suurem osa kulub teede renoveerimisele ja ehitusele. Lisaeelarvega suurendati Albu Põhikooli eelarvet 5018 euroga, millest enamik on projektitulu.. KIK-ilt saime rahalist toetust ka Albu pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks summas eurot, millele lisandub valla omaosalusena 2130 eurot. Projekt valmib käesoleva aasta lõpuks ning järgmisel aastal taotletakse raha juba projekti elluviimiseks. Albu Vallavalitsusele eraldati 5000 eurot elektritööde teostamiseks. Väiksemad projektitulud lisati Albu laste mängutoale, Ahula lasteaed-algkoolile, valla rahvamajadele, ülevallalistele kultuuriprojektidele, Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskusele. Täpsem eelarve lahtivõetuna on valla veebilehel. Tänud valla ametnikele ja valla hallatavate asutuste töötajatele, kes teevad tublid projektitööd ning suurendavad sellega valla tulusid, mille tulemusena on võimalik oluliselt arendada elukeskkonda! KALJU KERTSMIK, vallavanem

2 «KODUKAJA» 2 Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Volikogu istungil 28. juunil 1. Majandusaasta aruande kinnitamine. Kinnitati Albu valla a majandusaasta aruanne (avaldatud valla veebilehel). 2. Albu valla aasta 1. lisaeelarve. Albu valla aasta 1. lisaeelarve kehtestati määruse nr 4 lisana (avaldatud valla veebilehel). 3. Omafinantseeringu tagamine. Otsustati tagada projekti Albu mõisa katuse avariitööd omaosalus summas 660 eurot. 4. Maa-ametile volituste andmine. Maa-ametile anti volitus teatud juhtudel koha-aadresside muutmiseks lihtsustatud korras. 5. Lubade andmine riigihangete korraldamiseks. Lubati vallavalitsusel korraldada hanked üheks aastaks elektrienergia müüja leidmi.- seks, Kaalepi ja Seidla asula ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerija, rekonstrueerija ja omanikujärelevalve teostaja leidmiseks. 6. Peremehetute ehitiste hõivamine. Otsustati algatada kahe ehitise peremehetuse väljaselgitamine (vt teadet käesolevas lehes) 7. Albu valla arengukava muutmise algatamine. Otsustati mitte algatada arengukava muutmist. 8. Vallavanema puhkusele lubamine. Vallavanem lubati puhkusele 31 kalendripäevaks juulini ja augustini. 9. Vallavalitsuse informatsioonid. Vallavanem andis ülevaate ülikiire interneti jõudmisest Kaalepisse, reservfondi kasutamisest ja kutsus volikogu liikmeid üles osalema JOL-i suvepäeval. Läbirääkimised Albu valla ja Eesti Lairiba Sihtasutuse vahel kestsid pikka aega ning nüüd jõuti kokkuleppele, mille tulemusena jõuab ülikiire internet Kaalepisse veel käesoleva aasta sügisel. Ehitama hakkab Corle OÜ. Reservfondist eraldas vallavalitsus mai- ja juunikuu istungil järgmiselt: Albu Valla Rahvamajad 660 eurot valla maskoti Summi uue kostüümi valmistamiseks, Ahula Lasteaed-Algkool 560 eurot sülearvuti ostmiseks, Albu valla kultuuriprojektid Kassiaru perepäeval toimuva renoveerimise õpitoa läbiviimiseks, mille korraldas MTÜ Kassiaru VU. Orgmetsa küla kokkutulekut toetati 150 euroga. Vallavalitsuse istungil 6. juunil nõu volikogule. 1. Projekteerimistingimuste väljasta- 7. Projekteerimistingimuste väljastamine. Väljastati projekteerimistingimused mine. Väljastati Ülle Liivale, Karin Ko- OÜ-le Corle Kaalepi Lehtmetsa tee või gerile, Alar Heinale, Reet Nuiamäele ja nimetatud teeäärsetele kinnistule fiiber- Kerli Haljastele projekteerimistingimused optilise sidekaabli projekteerimiseks ja Männi väikekoht 6 kinnistule puude var- Ivo Tuhermile Neitla külas Tuherma kin- jualuse projekteerimiseks. nistule elamu projekteerimiseks. 8. Eluruumi üürileandmine. Anti üürile 2. Kaalepi Seidla kergliiklustee ehi- kaks vallale kuuluvat korterit. taja leidmiseks lihthanke korraldamine. 9. Eluruumi üürileandmisest keel- Otsustati korraldada lihthange Kaalepi dumine. Keelduti ühele taotlejale korteri Seidla kergliiklustee lõigu Pk 1+37 kuni üürile andmisest. Pk 9+25 ehitaja leidmiseks. 10. Omafinantseeringu tagamine. Esi- 3. Peremehetute ehitiste hõivamine. tati volikogule otsuse eelnõu. Esitati volikogule vastav otsuse eelnõu. 11. Reservfondist raha eraldamine. 4. Eduka õpilase toetuse maksmine. Eraldati reservfondist külade arengu ala- Määrati toetus ühele õpilasele. eelarvesse 150 eurot Orgmetsa küla kok- 5. Tänukirjade andmine. Otsustati an- kutuleku korraldamise kulude katteks. da tänukiri Albu Põhikooli õpetajatele 12. Hankelepingu sõlmimine. Otsus- Kaja Kraavile ja Tiia Männile ning valla- tati sõlmida leping AS-iga Stik-Elekter valitsuse autojuhile-remonditöölisele Ar- Albu vallamaja elektripaigaldise rekonstvo Rohusaarele. rueerimiseks. 6. Loa andmine riigihanke korralda- 13. Enampakkumise korraldamine. miseks. Esitati volikogule vastav otsuse Abivallavanemal paluti täpsustada enameelnõu. pakkumise tingimusi ja lükati otsustamine 7. Albu valla arengukava järgmisele istungile. muutmise algatamine. Esitati volikogule 14. Vallavanema asendamise korra vastav otsuse eelnõu. muutmine. Vallavanema 3. asendajaks 8. Reservfondist raha eraldamine. määrati Diana Kuusemaa. Otsustati eraldada kultuuriürituste alaeel- 15. Eakate tervisetoetuse määramine ja arvesse 100 eurot MTÜ-le Kassiaru VU maksmine. Määrati toetus viiele eakale Kassiaru perepäeval toimuva renovee- inimesele. rimise õpitoa läbiviimiseks. 16. Hooldajatoetuste määramine ja maksmine. Määrati toetus 11 hooldajale. 21. juunil 17. Sünnitoetuse määramine ja maks- 1. Ülevaade Ahula Sotsiaalse Varjumine. Määrati 1 sünnitoetus. paiga tegevusest. Juhataja M. Tuherm 18. Toimetulekutoetuste määramine ja andis ülevaate asutuse tegevusest ja maksmine. Määrati toimetulekutoetus 6 arenguvõimalustest. taotlejale. 2. Albu valla aasta 1. lisaeelarve. 19. Valla eelarvest sotsiaaltoetuse mää- Esitati volikogu määruse eelnõu voliramine ja maksmine. Määrati 1 tugiisikukogule. toetus. 3. Enampakkumise tulemuse kinnitamine. Kinnitati 8. juunil toimunud ava- 29. juunil liku suulise enampakkumise tulemus, 1. Enampakkumise korraldamine. Otmille kohaselt osutus enampakkumise sustati korraldada kirjalik enampakkuvõitjaks Valdu Konrad, kes tegi murutrak- mine Albu vallas Vetepere külas asuva tori Husqvarna 16H Rider ostuks suurima Albu vallale kuuluva teatrilava konstruktpakkumise, 120 eurot. sioonide müügiks (vt teadet käesolevas 4. Ehitusloa väljastamine. Väljastati lehes). ehitusload SA-le Kredex Seidla tuuleveski 2. Ehitusloa väljastamine. Väljastati kinnistule elektriautode laadimispunkti ehitusluba Villu Tedrele Ageri külas Pargi ET ehitamiseks, OÜ-le Rooküla kinnistul asuva elamu-kuuri-garaaži laien- Esimene Neitla külas Suurfarmi kinnistule damiseks ja rekonstrueerimiseks. karusloomade varjualuse ehitamiseks ja 3. Hankelepingu sõlmimine. Otsustati SA-le A. H. Tammsaare Muuseum Varga- sõlmida leping AS-iga Järva Teed Ojaküla mäel Vetepere külas Vargamäe kinnistule tee rekonstrueerimiseks. külakiige ehitamiseks. 4. Eduka pakkumuse välja selgitamine 5. Kirjaliku nõusoleku väljastamine. ja hankelepingu sõlmimine. Otsustati sõl- Väljastati Hannu Lambile kirjalik nõus- mida Kaalepi Seidla kergliiklustee ehitaolek Seidla külas Tuule kinnistul asuva miseks leping AS-iga Järva Teed elamu tehnosüsteemide muutmiseks. 5. Kaalepi ja Seidla asulate ühis- 6. Loa andmine riigihanke kor- veevärgi ja -kanalisatsiooni projekteeraldamiseks. Esitati volikogu otsuse eel- rimise ja rekonstrueerimise riigihanke

3 Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 «KODUKAJA» 3 korraldamine. Otsustati korraldada riigihange avatud hankemenetlusena Kaalepi ja Seidla asula ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks. 6. Ehitus-, kasutuslubade ja kirjalike nõusolekute väljastamine. Väljastati Aado Oherdile Kaalepi külas Männiku kinnistule ehitusload ja kirjalikud nõusolekud ehitiste ehitamiseks ja kasutusload kahe hoone kasutamiseks. 7. Projekteerimistingimuste väljastamine. Väljastati projekteerimistingimused Aado Oherdile Kaalepi külas Männiku kinnistule tuulegeneraatori püstitamiseks ning Kaido ja Virge Põhjalale Seidla külas Edula kinnistul asuva elamu rekonstrueerimise ning kanalisatsioonisüsteemi ehitamise projekti koostamiseks. 8. Peremehetu ehitise hindamine ja hooldaja määramine. Moodustati Albu vallas Albu külas asuva garaaži ja kuuri hindamiseks komisjon ja määrati ehitistele hooldaja. 9. Üldhooldekoduteenuse osutamine. Osutati üldhooldekoduteenust kolmele isikule. Ahula Lasteaed- Algkool sai toetust Lähtuvalt tuleohutusseadusest ei vasta Ahula Lasteaed-Algkooli vana korpus tuleohutusnõuetele, kuna seal puudub automaatne tulekahju signalisatsioonisüsteem (ATS), mis hakkaks tulekahju korral häiret andma. Vald on saanud ettekirjutusi Päästeametilt ATS-i puudumise pärast. Oleme esitanud mitu korda taotluse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) ATS-i paigaldamiseks, kuid seni lükati meie taotlused tagasi. Käesoleva aasta mais otsustas EAS-i regionaalsete investeeringutoetuste andmise komisjon rahuldada Albu valla taotluse. Kogu projekti maksumus on 3937,21 eurot, millest valla omaosalus on 591,61 eurot. Tänaseks on ka töövõtulepingud juba sõlmitud. ATS-i hakkab paigaldama AS Paide EG. Lisaks paigaldamisele on vaja osutada omanikujärelevalve teenust, mida hakkab tegema OÜ Valby. Paigaldustööd on planeeritud teostada käesoleval aastal vahemikus juuli. Alates 25. juunist on lasteaia rühmad viidud kokku ning nende õppetöö käib sõimerühma ruumides, kus on ATS juba olemas. TAEMAR PAI, Abivallavanem Enampakkumise teade Albu Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras Albu vallas Vetepere külas (Vargamäel) asuvad Albu vallale kuuluva teatrilava konstruktsioonid alghinnaga 100 eurot. Osavõtutasu on 5 eurot ja tagatisraha 100 eurot. Kirjalik pakkumine peab sisaldama müüdava vara nimetust, pakutavat hinda (summa sõnades), nõusolekut enampakkumises osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel, dokumendid tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta ning vara osta sooviva isiku andmeid: nimi, isiku- või registrikood, kontaktandmed, elu- või asukoht. Pakkumine peab olema allkirjastatud. Volitatud esindaja korral tuleb lisada volikiri. Pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus 24. juuliks 2012 kell ümbrikul oleva märkega Lava pakkumine. Pakkumiste avamine toimub Albu vallamajas 24. juulil 2012 kell Lava konstruktsioonide transpordiga seotud kulud kannab enampakkumise võitja. Enampakkumise võitja kohustub eemaldama maatükilt kogu lava ehk vundamendid, metall- ja puitosad ning muud ühendusdetailid, tasandama pinnase 1 kuu jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Täiendav info tel Albu Vallavalitsus Teade peremehetute ehitiste hõivamise kohta Albu Vallavalitsus teatab, et on arvele võtnud peremehetute ehitistena Albu vallas Albu külas asuva garaaži ja Albu vallas Albu külas asuva kuuri. Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse või selle hõivamise kohta, esitada need kirjalikult Albu Vallavalitsusele aadressil: Järva-Madise küla Albu vald Järvamaa hiljemalt 31. augustiks Täpsem info ehitiste asukohtade kohta valla veebilehel, tel või e-posti teel Albu Vallavalitsus Kolm kuud sotsiaal- ja lastekaitsenõunikuna Alates aprillist olen töötanud Albu valla sotsiaal- ja lastekaitsenõuniku ametikohal. See on osutunud mulle suureks väljakutseks, kuna tööle asudes olid mul õpingud kõrgkoolis alles lõpetamisel, mis suurendas ka töökoormust. Sotsiaal- ja lastekaitsenõuniku töö on küllaltki pingeline ning enamasti seotud probleemidega. Töö meeldivaid külgi varjutavad nii suur töömaht kui ka negatiivne suhtumine ametnikesse. Töös on ette tulnud takistusi, mida olen püüdnud oma teadmiste piires lahendada. Toetust ja abi olen saanud teistelt ametnikelt ning praegu lapsehoolduspuhkusel olevalt minu eelkäijalt. Kuna ma olen ametnikuna alles väga vähe aega töötanud ning eelnev kogemus puudub, siis ei ole mul veel kõigest täielikku ülevaadet. Samas olen seadnud endale eesmärgiks anda oma töös ja ettevõtmistes parim. Kindlasti tuleb mulle kasuks ka see, et olen ise pikaaegne Albu valla elanik ning tunnen siinseid elanikke küllaltki hästi. Töö tegemist on kergendanud ja parendanud ka elektriauto olemasolu. Kui varem tegin kodukülastusi minimaalselt, siis nüüd on võimalus inimestega rohkem suhelda ning vallas ringi liikuda. Tunnen, et hoolimata oma lühikesest tööl oldud ajast, olen saavutanud ini- mestega küllaltki hea kontakti ning seda suuresti tänu elektriauto olemaolule, mis annab võimaluse ringi liikuda. Kolme kuu jooksul on ette tulnud nii erimeelsusi kui ka meeldivaid juhtumisi, mis moti- veerivad edasi tegutsema. Tean, et mul on veel palju õppida ja areneda, kuid olen optimistlik. Praegu võin oma tehtud tööga rahul olla, sest olen andnud endast parima, et inimesed julgeksid minu poole oma muredega pöörduda. Hinnangut tehtud tööle otse anda ei julge, sest usun, et seda saavad teha inimesed, kes minu poole on pöördunud. DIANA KUUSEMAA, sotsiaal- ja lastekaitsenõunik

4 «KODUKAJA» 4 Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Peretoetuse maksmine 16-aastastele ja vanematele õpilastele 16aastastele ja vanematele lastele, kes lõpetavad tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli lõpetamisele järgnevast kuust. Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal niisuguses õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise lõpetamise või 19- aastaseks saamiseni. Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16 aastaseks saamiseni. Toetuse suurus pere esimesele ja teisele lapsele aastal on 19,18 eurot kuus ning pere kolmandale ja igale järgmisele lapsele 57,54 eurot kuus. Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta ja õpib kutseõppeasutuses, on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust õppeaasta lõpuni. Kui laps pärast 16-aastaseks saamist ei õpi, siis ei ole tal ka õigust lapsetoetusele. Nii lõpetatakse lapsetoetuse maksmine alates juulikuust väga paljudele tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud 16aastastele ja vanematele lastele. Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete saamist makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise lõpetamiseni või lapse 19-aastaseks saamiseni. Kui 16-aastane laps asub õppima välisriiki, siis peretoetuse saamiseks peab lapse Eestis elav perekonnaliige esitama pensioniametile välisriigi vastava õppeasutuse tõendi, millest selguks, et laps jätkab õpinguid. DIANA KUUSEMAA, sotsiaal- ja lastekaitsenõunik Koolilõpetajad Albu vallast aastal PÕHIKOOLI LÕPETASID Albu Põhikool Kristiina Kask, Heinar Liiva, Kadri Laube kiituskirjaga, Lauri Neemsalu, Kardo Tarasov, Taavi Tihane ja Rainis Matvejev Aravete Keskkool Helena Teras ja Veikko Väisanen Tapa Gümnaasium Launo Neemsalu KESKKOOLI/ Mirjam Jervson hõbeme- lian Neemsalu GÜMNAASIUMI daliga, Erich-Axl Ubaleht LÕPETASID Haapsalu Täiskasvanute ÜLIKOOLI LÕPETAS Aravete keskkool Gümnaasium Tallinna Ülikool Kaspar Kelgo hõbemeda- Anni Vallsalu Kadri Avloi liga, Kaidi Sommer, Mir- Hugo Treffneri Gümnaa- RAKENDUSKÕRGjam Suve, Kristjan Tamtik, sium Triin Väisanen KOOLI LÕPETASID Ain Pent KUTSEKOOLI Tallinna Majanduskool Tallinna Tehnikagüm- LÕPETASID Triin Taada, Teele Roosinaasium Teve Juurik Rakvere Ametikool mägi Märjamaa Gümnaasium Ott Loorits Lääne-Viru Rakendus- Rainis Sakna Järvamaa Kutsehariduskõrgkool Nõo Reaalgümnaasium keskus Diana Kuusemaa Sirje Laube hõbemedaliga Noarootsi Gümnaasium Taavi Taada, Rain Kütis- Albu vallavalitsus õnnitleb Ragne Rande maa, Ülar Liiva, Mikk kõiki lõpetajaid, lapse- Paide Ühisgümnaasium Madison, Märt Madison, vanemaid ja õpetajaid! Eva-Liisa Kleitsman, Li- Eduka õpilase ja noorsportlase preemiad Albu valla 2011/2012. õppeaasta eduka õpilase preemia omanikuks said: Kadri-Ann Kertsmik. Võitis Järvamaa noorte 36. kodu-uurimiskonverentsil peapreemia uurimistööga 15 aastat teatrisuve Vargamäel. Tema õppeaasta koondhinded on head ja väga head, käitumine eeskujulik. Sel õppeaastal osales piirkondlikus geograafiaolümpiaadis, saavutades 4. koha. Tunnustati Paide Gümnaasiumi Seltsi stipendiumiga Edukas gümnasist. Saavutas oma võistkonnaga esimese koha Eesti koolinoorte meistrivõistlustes mälumängus. Ade Pärn. Saavutas ajaloo-olümpiaadil 7. koha, muusikaõpetuse, matemaatika- ja kunstiolümpiaadil 7. koha, maakondlikul õigekeelsuskonkursil 6. koha. Tema töö valiti välja esitamiseks Järvamaa noorte 36. kodu-uurimiskonverentsil esitamiseks vabariiklikule žüriile. Tema õppeaasta koondhinded on head ja väga head, käitumine hea. Kadri Laube. Saavutas ajaloo-olümpiaadil esikoha maakonnas, bioloogiaolümpiaadil 2. koha, maakondlikul õigekeelsuskonkursil 2. koha. Tema õppeaasta koondhinded on väga head, käitumine eeskujulik. Tema uurimustööd esitati projekti LooMa konverentsile ja Albu veresaun 150 lõppüritusele. Ingeri-Helena Kakko. Saavutas esikoha vendade Liivide luulekonkursil, 9. koha emakeele olümpiaadil, 6. koha bioloogiaolümpiaadil, 7. koha matemaatikaolümpiaadil. Rahvusvahelisel võistulugemisel Hansenist Tammsaareni sai eripreemia. Osales Järvamaa koolinoorte MV suusatamises, kus saavutati meeskondlik esikoht. Tema õppeaasta koondhinded on väga head, käitumine eeskujulik. Brigitta Krasavin. Saavutas 7. koha ajaloo-olümpiaadil, 11. koha inimõpetuse, geograafiaolümpiaadil, 14. koha emakeeleolümpiaadil. Osales rahvusvahelisel võistulugemisel Hansenist Tammsaareni. Osales Järvamaa koolinoorte MV suusatamises, kus saavutati meeskondlik esikoht. Tema õppeaasta koondhinded on väga head, käitumine eeskujulik. Mari-Liis Tommula. Saavutas häid tulemusi maakondlikel olümpiaadidel, füüsika-, keemiaolümpiaadil esikoht, matemaatikaolümpiaadil 3. koht, õigekeelsuskonkursil 2. koht, geograafiaolümpiaadil 7. koht. Osales võistlusel Noored Euroopa metsades ning rahvusvahelises matemaatikavõistluses Känguru. Tema õppeaasta koondhinded on väga head, käitumine eeskujulik. Albu valla Eduka noorsportlase preemia omanikuks sai: Kristo Tarasov.Saavutas märkimisväärseid tulemusi motokrossis. EGLE TIITSMAA, noorsootöö- ja haridusspetsialist

5 Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Kooliaasta lõpusirgelt «KODUKAJA» 5 Õppetöö Helena Kakko 6. koht bioloogia- kurss-festival, konverents 150 aastat Iga kevad on kordumatu ja suurte olümpiaadil. Esimese kolmandiku hul- järvamaalaste väljarändest Krimmi lootustega. Kõikide kevadete ettevalmis- gas olid Ingeri-Helena Kakko emakeele- (ettekanded Ingeri-Helena Kakko, Kristamine algab sügisel. Sügisel seadsime ning Ade Pärn ja Brigitta Krasavin aja- tiina Kask), Järvamaa laulu- ja tanteesmärgid uueks õppeaastaks. Kas olime loo-olümpiaadil. Ingeri-Helena Kakko supidu (osales 49 õpilast), võistluslaager tublid ja andsime endast parima? osales kokku 6, Brigitta Krasavin 5, Kaitse end ja aita teisi! (2. koht), õpi- Albu Põhikoolis õppis 76 õpilast. I Kadri Laube, Ade Pärn ja Batrick lasesinduse seminarlaager, esinemine VIII klassini oli õpilasi 69. Aastahinnete Puppart 3 aine olümpiaadil. Jäneda lillepäevadel. alusel lõpetas klassi 66 õpilast. Täien- Võtsime osa veel mitmest ainepäe- Edukas oli õppeaasta ka spordis: davale õppetööle jäeti 3 õpilast. Kiitus- vast ja -võistlusest: kirjandikirjutamise põhikoolide 4-võistlus (T C 3. koht, P D kirjaga Väga hea õppimise eest auta- konkurss (Carol Pent tänukiri), Järva- 1. koht), Järvamaa koolinoorte suusasustati 12 õpilast ja kooli tänukaardiga maa parim kaarditundja (Ingeri-Helena tamise MV (1. koht põhikoolide arveshea õppimise eest 26 õpilast. Õppeedu- Kakko 6. koht), Järvamaa parim noor tuses), algklasside piirkondlik spordikuse kvaliteet 50%. kunstnik (Ade Pärn, Raimo Rajasaar ja päev (Karoliina Tõnisson kolm 1. kohta, Kiituskirjaga autasustati: Õnnela Ro- Kadri Laube pääsesid finaali), matemaa- Kert Tammleht üks 1. koht, Karli Tihane dendau, Mehis Udam, Karl-Sander Ja- tikavõistlus Nuputa, maakondlik õige- kaks 4. kohta), Järvamaa maapõhikoonuško, Kaarin Rannu, Anna Maria Praks, keelsuskonkurss (Kadri Laube 2., Ade lide kergejõustiku MV (paremaid tule- Chris Oscar Sommer, Maria Kraav, Jan Pärn 6. koht), peastarvutamise võistlus musi said Kaarel Kasper Kõrge, Brigitta Erik Praks, Ingeri-Helena Kakko, Bri- Pranglimine (Chris Oscar Sommer ja Krasavin, Margen Peterson, Kelli Taligitta Krasavin, Eve Kirsipuu, Kadri Brett Puppart pääsesid poolfinaali), Jär- maa, Martcella Ella Melder, Egert Piik ja Laube. vamaa klasside emakeelepäev Heinar Liiva). Hea õppimise eest tunnustati:kelli (Kaarin Rannu ja Anna Maria Praks kii- Häid saavutusi üritustel ja võistlustel Talimaa, Eivo Telling, Kristiine Kiis- tuskiri ilusa käekirja eest), rahvusva- toetas huviringide tegevus (laste- ja muküla, Marleen Liiv, Brenda-Rane Peter- heline matemaatikavõistlus Känguru dilaskoor, ansamblid, tantsu-, kunsti-, son, Daniel Suve, Karoliina Tõnisson, (osales 15 õpilast, vanuserühmade tub- arvuti-, sõnakunsti-, näite-, muusika-, Brett Puppart, Marten Saluste, Kadi limad olid Kert Tammleht, Batrick meedia- ja robootikaring). Õpilastel oli Tihane, Ülar Kütismaa, Cevin Pent, Puppart, Brigitta Krasavin ja Kadri võimalus osaleda projektides: noorte va- Anastassia Koržova, Margit Liiva, Laube), 6. klasside inglise keele päev, batahtlike projekt (koolimaja seinte val- Agatha Dooni Murro, Margen Peterson, Järvamaa õpilastööde näitus (Kaarin gendamine, noortekeskuse korrastami- Kristo Tarasov, Henry-Sven Adams, Rannu 2. koht). ne, puhkenurga sisustamine); ühispro- Marili Hendrikson, Karl Kallas, Batrick jekt Kasvame sõpradeks koos Maardu, Puppart, Ave Marie Tuherm, Merilin, Konkursid, võistlused ja projektid Aegviidu ja Harmi kooliga; osalemine Peterson, Ade Pärn, Kaarel Kasper Paljud konkursid ja võistlused mit- projektis Albu veresaun 150 ; jätk Kõrge, Carol Pent. mekesistasid õppetööd ning toetasid projekti LooMa tegevustes (energiapäev, Albu Põhikool saatis ellu oma 22. laste ettevõtlikkuse, loovuse ja õigete uurimistööde konverents, fotokonkurss). lennu. IX klassi lõpetasid Heinar Liiva, väärtushinnangute arengut: kodu-uuri- Teatrikülastusi toetas projekt Aitan Taavi Tihane, Kadri Laube (kiitusega), mine (6. klass vabariiklik võidutöö), JA lapsi. Kardo Tarasov, Rainis Matvejev, Kris- majandusviktoriin, maakondlik kodutiina Kask ja Lauri Neemsalu. uurijate konverents (Kristiina Kask, Tunnustus Ingeri-Helena Kakko), vabariiklikud Tublimad õpilased esitas kool valla Aineolümpiaadid ja -päevad tehnoloogiapäevad, Järvamaa noorte eduka õpilase toetuse kandidaatideks. Õppeaasta lõpus tänatakse õpilasi ja äriideede konkurss, luulekonkurss Koi- 2011/2012. õppeaasta heade tulemuste nende juhendajaid, kes on kooli esinda- dulauliku valgel, Järvamaa poiste eest said Albu valla eduka õpilase toetuse nud maakondlikel ja vabariiklikel aine- laulupäev (Ülar Kütismaa 3. koht), Kadri Laube, Ingeri-Helena Kakko, olümpiaadidel, konkurssidel ning võist- jõululaat Türil, Talvelaul 2012 (Maria Brigitta Krasavin ja Ade Pärn. Tunnuslustel. Vähemalt ühel korral on seda Kraav eripreemia), rahvusvaheline tust on hea töö eest pälvinud ka mitu teinud 75 õpilast. Kolm või enam korda võistulugemine Hansenist Tammsaa- õpetajat: Järvamaa aasta klassiõpetaja on kooli eest väljas olnud 50 õpilast, mis reni (Ingeri-Helena Kakko, Maria tiitel Mare Kabelile; tunnustussüsteemi on 65,8% õpilaste arvust. Kooli kõige Kraav, Anastassia Koržova eripree- Eestimaa õpib ja tänab Eestimaa ja aktiivsem klass on VIII klass. Tublid õpi- miad), väikekoolide ansamblite päev kodanikutunde auhind võistulugemist lased on sageli väga paljudes valdkon- (tänukirjad kahele ansamblile), internak- Hansenist Tammsaareni korraldavale dades head tegijad (Ingeri-Helena Kakko tiivne võistlus Tere, kevad 2012 (I, III, töörühmale; Järvamaa noorsootööpree- esindanud kooli 26 korral, Brigitta Kra- IV klass), algklasside piirkondlik teat- miate konkursil Aasta tähed kategoosavin 22, Ade Pärn 19, Maria Kraav 14 ripäev (pääs algklasside kooliteatrite ria Noorte vabatahtlikku tegevusse pakorral). Osalesime 11 aineolümpiaadil riigifestivalile), vendade Liivide luule- nustaja tiitel õpetaja Tiia Männile. Albu (inimeseõpetus, geograafia, emakeel, konkurss (Ingeri-Helena Kakko 1. koht vald tunnustas teenetemärgiga õpetaja bioloogia, muusika, matemaatika, 8. ja maakonna esindamine vabariiklikul Enda Truboki ning tänukirjaga õpetajate klasside inglise keel, ajalugu, kunst, 5. ja konkursil Alatskivil), Järvamaa kodu- Kaja Kraavi ja Tiia Männi tööd klasside õpioskused) kokku 41 uurimiskonverents (Ade Pärn töö saa- Kõike eelnevat arvesse võttes võib õpilasega. deti vabariiklikule võistlusele), RMK kinnitada, et aasta oli edukas. Tänan Parimad tulemused olid Kadri Laube metsaviktoriin, mõisakoolide teatrifes- panuse eest kõiki õpilasi, õpetajaid ja 1. koht ajaloo-, 2. koht bioloogia- ja 5. tival (Kristiine Kiisküla, Õnnela Roden- lapsevanemaid! koht kunstiõpetuse olümpiaadil; Henry- dau, Kadi Tihane parimad kõrvalosa- MAIE RAMBI, Sven Adamsi 4. koht ajaloo- ja Ingeri- täitjad), üleriigiline lastekooride kon- Albu Põhikooli direktor

6 «KODUKAJA» 6 Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Õppeaasta Ahula lasteaed-algkoolis Lõppes järjekorralt 20. õppeaasta puu, Kevin Metso ja Ranno Rätsep II Eriti suured tänud õpetaja Inge Kuu- Ahula koolis. See oli juubeliaasta. Lap- klassist, Karl Erik Roosileht III klassist, semaale, kelle ettevalmistused nii näised olid väga tublid ja siin ongi kõigist Liilia Arula, Radmar Arula, Geirid denditeks, pranglimiseks, videoklippitublimad. Saame, Ramol Jervson, Pileriin Kirsipuu deks jne, jne olid väga edukad. Veel Väga tublid õppurid olid Anna Kor- ja Hanna Liina Lippand IV klassist. õnnitlen järjekordse pranglimise võidu žova, Simo Kübarsepp ja Jann Lepik II Ainult kolmel õpilasel oli tunnis- puhul maakonnas õpetajate hulgas! klassist, Merit Kaasik III klassist, Anne- tusele eksinud mõni kolm, kuid küll Suured tänud ka õpetaja Eveli Leegole, Mai Murakas ja Raner Ruusalep IV nendelgi järgmisel õppeaastal on või- kelle juhendatavad said väga märkimisklassist Nendel õpilastel olid tunnistustel malus see neljaks muuta. väärseid tulemusi joonistusvõistlustel ainult viied ja neid autasustati kiitus- Tublid olite ja soovin ilusat päikselist maakonnas, vabariigis kui ja väljaspool kirjaga. Kiituskirjaga õpilased olid kut- suve nii teile, lapsed, kui ka lapsevane- vabariiki. sutud ka vallavanema vastuvõtule, kus mad! Kõigile ilusat suve! tunnustati tubli õppimise eest. Tahan tänada ka meie tublisid õpe- MARIKA TAMTIK, Hinnetele 4 ja 5 õppisid ja olid tajaid. Möödunud on raske talv ja ka teile Ahula Lasteaed-Algkooli direktor kooli kiituskirja väärilised: Jaan Kirsi- ilusat päikselist puhkust! Võistlustel ja kevadistel üritustel Pilt Lilleneiu valinstelt tüdrukute päeval. Rakvere Teatri Tuhaktriinu muinasjutuvõistlusel võitis auhinna Anna Koržova (2. kl.), tublid osalejad olid veel Hanna Liina Lippand (4. kl.), Pileriin Kirsipuu (4. kl.) ja Merit Kaasik (3. kl.). Juhendajaks oli neile õpetaja Küllike Veede. Maakondlikus algklasside liiklusviktoriinis võitsid meie kooli 4. klassi õpilased Liilia Arula, Radmar Arula, Raner Ruusalep ja Ramol Jervson 2. koha. Juhendajaks oli neile õpetaja Marika Tamtik. Seitse aastat on toimunud Järvamaal pranglimise meistrivõistlused ja uhkusega võin tõdeda, et kõigil seitsmel aastal on ka Ahula õpilased finaali jõudnud. Ja ega ole kerge umbes tuhande osaleja hulgast 15 parema hulka jõuda fi- naalikoht ise on juba võit. Sel õppeaastal võistlesid Paide KHK-s toimunud finaalis Merit Kaasik, Radmar Arula, Kevin Järgnevalt väike ülevaade sellest, millistel võistlustel Ahula lapsed sel õppeaastal osalesid ja kokkuvõte ka kevadistest üritustest. Ahula õpilased võitsid rohkelt auhindu joonistusvõistlustelt. Mr Pritti joonistusvõistlusel "Minu lemmik multifilmikangelane" võitis auhinna Karl Erik Roosileht (3. kl.). Riiklikul õpilasleiutajate konkursil 2011 võitis nooremas vanusegrupis II preemia Simo Kübarsepp (2. kl.) töö Loodussõbralik bussijaam eest. Üleriigilisel joonistusvõistlusel 112 võitis Siiri Oviiri eripreemia Kevin Ojamets (2. kl.), "Tähekese" eripreemia Karl Erik Roosileht (3. kl.) ning häirekeskuse eripreemia Õnne Liis Lippand (1. kl.) ja Simo Kübarsepp (2. kl.). Tervise Arengu Instituudi konkursil Söögivahetund oli algklasside arvestuses parim Steven Veelmaa (2. kl.). Robotexi joonistusvõistlusel Roboti argipäev märgiti ära Silver-Sten Piik ja Erko Särg (mõlemad 1.kl.). Eesti Rahva Muuseumi joonistusvõistlusel Minu kingitus olid parimate hulgas 2. klassi õpilased Jaan Kirsipuu, Simo Kübarsepp ja Kaido Nõmme. Rahvusvahelisel joonistusvõistlusel Sloveenias märgiti ära kogu Ahula kooli kollektsioon ja eraldi veel Karl Erik Roosileht. Järvamaa parima noore kunstniku finaali pääses viis Ahula 4. klassi õpilast, võistlema julgesid neist minna Anne- Mai Murakas ja Hanna Liina Lippand. Lemmikauto 2012 autasustamisele Tartusse kutsuti Erko Särg (1. kl.), Steven Veelmaa, Simo Kübarsepp, Kevin Metso, Ranno Rätsep (kõik 2. kl.), Raner Ruusalep ja Radmar Arula (4. kl.). Haridus- ja Teadusminis-teeriumi õpilaskonkursil Tootsi maa-kera võitis nooremas vanuserühmas 1. koha Erko Särg (auhinnaks tahvelarvuti). Kõikide nimetatud tööde juhendajaks oli õpetaja Eveli Leego. Metso ja Simo Kübarsepp. Neljandat aastat tegin õpetajate arvestuses ka ise võistluse kaasa, sest just õpetaja eeskuju innustab õpilasi kõige rohkem. Neljanda klassi õpilastega osalesime kahel Tiigrihüppe IT-konkursil. Poisid Radmar, Raner ja Ramol valmistasid videofilmi internetiturvalisusest ning tüdrukud Liilia, Anne-Mai, Hanna Liina, Geirid ja Pileriin koostasid inglisekeelse fotojutustuse We like spring. 4. klassi õpilased käisid näidendiga Juku ja sõbrad piirkondlikul algklasside teatripäeval Albus. Raner Ruusalep, Liilia Arula, Hanna Liina Lippand ja Radmar Arula osalesid ka maakondlikul orgaanilise osaoskuse olümpiaadil Koi- gis. Terve kool võttis osa järjekordsest vanapaberi kogumise kampaaniast (kok- ku saime 2 tonni vanapaberit). Kevadised oodatuimad üritused on meil tüdrukute ja poiste nädalad. Tüd-

7 Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 «KODUKAJA» 7 rukute nädal oli meil sel aastal aprilli Maikuus toimunud poiste nädalal topis-palli vise). II koht Radmar Arula lõpus. Käisime kevadet pildistamas, te- käisime tehisjärve ümbrust koristamas, (4. kl.), kes võitis toengiste. III koht gime fotojutustust ja videot, söögitege- Aravetel piirkondlikul spordipäeval, Simo Kübar-sepp (2. kl.), IV koht Ramol mispäeval valmistasime küpsisetorti ja toimus ümberjärvejooks ja Jõujuurika Jervson (4. kl.), V koht Kaido Nõmme (2. kartulisalatit, stiilipäeval pidid kõik valimine. Ümberjärvejooksu lõpp kuju- kl.), VI koht Jaan Kirsipuu (2. kl.), VII tüdrukud olema kas roosas või Hello nes dramaatiliseks, kuid võitjatena väl- koht Jann Lepik (2. kl.), VIII koht Ranno Kitty riietuses. Ja nädal lõppes jär- jusid Radmar, Ramol ja Raner. Aravetel, Rätsep (2. kl.), IX koht Kristofer Olle (1. jekordse Lilleneiu valimisega. Žürii kuue kooli piirkondlikul spordipäeval, kl.), X koht Erko Särg (1. kl.) ja XI koht sõnul oli väga raske valikut teha, kes on esines väljapaistvalt 2. klassi õpilane Steven Veelmaa (2. kl.). selle aasta Lilleneiu, sest sel aastal olid Kevin Metso, kes võitis kõik neli ala (60 Õppeaasta lõpus käisime veel kõik kohe eriti tublid. Publiku m ja 300 m jooks, pallivise ja kaugus- ekskursioonil Tartus, kus sõitsime lemmikuks sai Anne-Mai Murakas. hüpe). Kahel alal pääses esikolmikusse laevaga Emajõel ja külastasime Põllu- Lilleneiu 2012 on Hanna Liina Lippand, veel Ramol Jervson (4. klass), kes 60 m majandusmuuseumi. Nii see järjekordne I printsess Anna Koržova ja II printsess võitis ja 300 m-s oli teine. õppeaasta meil läbi saigi, teha jõudsime Geirid Saame. Tublid olid ka Merit Jõujuurikas 2012 on Kevin Metso (2. palju ja saavutada ka nii mõndagi. Kaasik, Pileriin Kirsipuu ja Jessika kl.), kes võitis neljast alast kolm (raskus- INGE KUUSEMAA, Veelmaa. te hoidmine, raskustega jooksmine ja Ahula lasteaed-algkooli õpetaja II poolaasta Ahula lasteaias Teine poolaasta oli töine ja huvitav. lasteaia aastapäevaga. Saime 19-aas- sime koos õpetaja Kiltiga. See oli meil Elu kulges ikka tavapidi looduse, taseks. Mängisime, laulsime ja maius- esimest korda, lastele väga meeldis ja ühiskonna ja rahvakalendritähtpäevi tasime, puhusime sünnipäevapasunaid. jätkame kindlast seda üritust. järgides. Tore on see, et midagi plaanitust Albus külastasime tsirkust, kus kõige Õppeaasta lõppes kevadpeoga, kus ei jäänud tegemata. Peale õppe- ja kasmine. rohkem meeldis lastele koerte esine- lapsed said kätte oma aasta jooksul vatustöö toimusid paljud ühisüritused. tehtud tööde mapid. Lõpetasime selle Jaanuar. Koos tädi Kajaga meisterdaraamatukogus Palju elevust pakkus lastele lihavõt- päeva piknikuga. sime purkidest lume- tepühadeks sulgedest munatopside Juunis käisime koos lastevanema- memmesid ja munakarpidest draade meisterdamine ja sibulakoortega muna- tega Elistvere loomapargis (pildil). koneid; värvimine. Lapsed uudistasid meie metsade elameisterdamine Veebruaris käisime Aegviidus, otsiloevad. Toimus südamenädal Sinu sammud nikke. Eriti meeldisid metssea põrsad ja sime lumelt loomade jälgedest salakirju Õpetaja Tiia Mänd rääkis las- ilvesed, keda kohtab looduses väga ja RMK tädid jutustasid huvitavaid tele kuidas olla terve. Lapsed valmistasid harva. Pidasime piknikku, sõime salatit lugusid meie metsade loomadest. rühmades toorsalateid, käidi KETE ja tädi Vilve küpsetatud maitsvat leiba. Vastlapäeval käisime Kaalepis tädi kardirajal kepikõndi tegemas, lasteaia Tänan kõiki kolleege, tädi Kaja ja Pille hobustega vastlasõitu tegemas. juures oli tore jalgrattapäev. Nädala lapsevanemaid meeldiva koostöö eest! Õpetaja Kilti ja tädi Kaja korraldasid lõpul sai iga laps endale memoriini. Ilusat suve! sõbrapäeva tralli kogu lasteaia perele, Mais tähistasime emadepäeva kont- kus räägiti sõprusest, maiustati, mängiti serdi ja kingitustega. ÜLLE KÜLV, ja lauldi karaoket. Kodumaa sünnipäeval toimus kontsert koos koolilaste ja vanematega Esimest korda toimus talvetrall, kus lapsed koos emade ja isadega lustisid lumes. Märtsis emakeelepäeval jutustas raamatukogutädi Kaja meile, kui tähtis on emakeel. Iga laps meisterdas Kadrinas asuva emakeelesamba sümboli kuke. Lapsed õppisid luuletusi ja sellel päeval nad esinesid oma lasteaia-kaaslaste ees. Naistepäevanädalal toimus tüdrukute nädal. Külas käis juuksur Egle, kes tegi tüdrukutele ilusad soengud, poisid tegid küpsisetordi ja tädid tüdrukutele pähe lillepärjad, poisid kinkisid õpetajatele lilli. Aprill. See kuu algas Toimus lasteaiaöö, mida korralda- Ahula lasteaia õpetaja

8 «KODUKAJA» 8 Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Kaalepi küla 520. aastapäev ja valla jaanituli Nüüd on see meie küla suur üritus külast. Henri-Sven. siis möödas. Olenemata sellest, et Endel Kantri maja ees tegime Nagu sageli kombeks on, esineb ilmataadiga läbirääkimised ei kandnud vaikuse minuti, mälestamaks meie endist enne ansambli lavale tulekut soojen- vilja ja ta pani meie inimeste kannatuse külavanemat Valve Kantrit, ja edasi dusbänd, nii ka meil. Pika plaksutamise proovile, olite kõik väga vaprad. Öel- tulime rongkäigus Kaalepi parki, kus peale saabusid lavale Kaalepi Seedakse ju, et ei ole halba ilma, vaid on Kaalepi Kratt heiskas meie küla lipu. likukütid koosseisus Kairi, Leana, Ter- kehv riietus. Bubis piduliku osa alustuseks tuli je, Tiina ja Maiu. Esimene lugu oli Meie külapäev algas Kaalepi pubis ettekandele laul Üts paigake meie oma Robert ja teine Ei ole meil kerge saabunute registreerimisega. Iga kohale- tublidelt laululindudelt Mari-Liisilt, kellegil juba koos pruutide Mati ja tulnud pere sai Kaalepi laste koostatud Anult, Terjelt ja Kristiinalt. Kõned Ainariga. Maskeering oli õnnestunud ja lauamängu omanikuks. Pubi eesruumis peetud ja õnnitlused edastatud, lõpetasid äratundmine keeruline. olid kolme peremehe koduõlled ja ühe laululinnud Anni ja Aiki piduliku osa. Ja Soojenduslood tehtud hakkas õues perenaise leivad degusteerimiseks ning jälle oli aeg õue minna, kus juba ootas laval mängima ansambel "Hollarii", kes parima väljaselgitamiseks, samuti sai külasupp, onu Kaupo mänguhuvilisi ja lõbustas meid uude hommikusse välja. vaadata naaberküla ja oma küla osavate laste rõõmuks üles seatud batuut. Esimesel ansambli puhkepausil esinesid näppude käsitööd ja Tupperware esitlust. Seejärel kogunes rahvas pubisse, kus veel "Kakerdajad" ja teisel vaheajal Kaalepi laste näitering Kaalepi selgitati välja parim õllemeister, rahvale kuulutati välja KÜ Kaalepi show, kus Kratt tõi lavale näidendi Vargamäe meeldis kõige rohkem Kristo Suve kodu- lavale tulid miniseelikutes beibed (Mati mehed Kihnut kaemas mis on nende õlu. Konkurentsitu oli Tiina Kase ja Marve) ja kaks noormeest (Ainar ja enda kirjutatud Kaaruka küla seppade küpsetatud koduleib. Enne tordi jagamist Arnold). Sellest showst kujunes vaa- päevaks eelmisel aastal, mida aga oma tänati tublisid inimesi, kes on kaasa tajate lemmik. publikule veel esitatud ei oldud. aidanud küla arengule eelmise viie aasta Kaalepi küla aastapäeva puhul sai Päevajuhi eestvedamisel sai läbi jooksul. küla ka teadetetahvli, mille ehitaja viidud viktoriin, mis sisaldas 10 küsi- Korraga oli saal täis rahvariides Kaupo ristis facebookiks kaks palgist must Kaalepi küla kohta. Viktoriini lõprõõmuks Kakerdajaid ja juba nad tantsisid meie lillepeenart ja kaks uut istepinki. Samuti pedes hakkas rahvas Kaalepi Krati nii laval kui saalis. Kolmel neist said lilleamplid bussijaamad ja pargis kommidega meelitamise tulemusel on elukohaks Kaalepi. "Kakerdajatele" lava sine. suunduma Endel Kantri maja poole, et omaselt sai tantsitatud ka pealtvaatajaid Lisaraha hankisime projektitaotlus- seal siis oodata, millal Järva-Madiselt ja õpetatud neile paar uut tantsu. tega, mis sai esitatud nii Kohalikule saabuvad võidutuli ja meie küla lipp. Järgmised esinejad olid kohalikud Omaalgatuse Programmile kui ka läbi Vastvalminud küla lipu kandmise au lapsed, kes olid riietatud Buranovskiye Järva Arengu Partnerite PRIA-le. andsime oma küla vanimatele inimestele Babushkiteks, ja esitasid loo Party for Tahan tänada kõiki osalejaid, abis- Hilda Tammele ja Endel Kantrile. Võipaljudel Everybody. Lugu oli humoorikas ja tajaid ja külalisi, kelle abiga läks dutuld käisid juba traditsiooniks muuära lastevanematel ei õnnestunud Kaalepi küla 520. aastapäev ja valla tunud kombe kohaselt toomas Albu tunda esinejaid, kelleks olid Aleks, jaanipäev kenasti korda. Põhikooli selle aasta lõpetajad Kaalepi Raimond, Heleriin, Aron, Johhannes ja Külavanem MAIU MÄE Meie toetajateks olid:

9 Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 «KODUKAJA» 9 Swedbank i perespordisarja rattamaratoni võitis Erki Pütsep Laupäeval, 30. juunil Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses toimunud Swedbank perespordisarja rattamaratonil osales kõikidel distantsidel kokku üle 300 ratturi. 48 km rattamaratoni Kõrvemaa metsades võitis Erki Pütsep Sander Maasingu ja Caspar Austa ees. Kokku lõpetas 48 km distantsi 132 võistlejat. Albu valla parim oli sellel distantsil Janno Rodendau, kes oli 39-s. 24 km sõidu võitis Margus Sirvel. Selle distantsi lõpetas 105 võistlejat. Albu valla parim oli Siim Part, kes lõpetas võistluse 22-na. Pered võistlesid 3km distantsil. Lastele oli maha märgitud 400 m ja 700 m võistlusmaa. Tulemused üleval Perespordisarja viimane osavõistlus jooks 19. augustil Nõmme Spordikeskuses. Kalju Kertsmik, suusa- ja puhkekeskuse projektijuht XVI Erika rattaralli Ahulas 3. juuni hommikul oli ilm külm, (Kaalepi) 10,41; 2. Roosi Gertrut Tärgla (Ageri) 20,14. Naised: 1. Ene Ott sombune ja vihmane. Tundus, et sel (Tartu) 13,53; 3. Aiki Jalakas (Kaalepi) (Ahula) 23,10. aastal ei tule küll ühtegi sõitjat 14,50; 4. Pileriin Kirsipuu (Orgmetsa) 48 km: Mehed: 1. Gabriel Leppik rattarallile. Kuid tasapisi hakkas ilm 14,53; 5. Jessika Veelmaa (Ahula) 15,23; (Elva) 1.08,14; 2. Rauno Miilmann selginema ja ka rahvas kogunema. Ja 7. Geirid Saame (Ahula) 17,30. (Elva) 1.08,15; 3. Maikel Kuusma (Elva) lõpuks kogunes ikka üle saja sõitja 5 km 12 13a. Poisid: 1. Sten Lehe- 1.08,16; 9. Janno Rodendau (Albu) kokku. Eks natuke mõjutas osalejate mets (Vändra) 10,40; 2. Dario Suve 1.17,58. Naised: 1. Kristi Klaus (Tallinn) arvu ka Roosna-Allikul toimuv tee- (Kaalepi) 12,17. Tüdrukud: 1. Ave Marie 1.24,38; 2. Karin Redi (Tartu) 1.24,48; 3. remont, kuid julgemad olid kohale Tuherm (Ahula) 15,41. Janne Jõgi (Tallinn) 1.54,30. Mehed 40+: tulnud. Kes ei riskinud maanteele sõitma 10 km: 14 17a. Poisid: 1. Sten 1. Aksel Jalakas (Kaalepi) 1.17,57; 2. minna, need said võistelda kohapeal Lehemets (Vändra) 17,36. Tüdrukud: 1. Arved Mägi (Türi) 1.17,59; 3. Teet näiteks vigursõidus. Anni Jalakas (Kaalepi) 16,16. Mehed: 1. Kallakmaa (Järva-Jaani) 1.19,33; 6. Ahti Ralli algas traditsiooniliselt nublude Marek Jamnes (Aravete) 16,17; 2. Siim Randmere (Albu) 1.34,20; 7. Ahto sõiduga, kus tähtis ei olnud võit, vaid Süld (Ahula) 16,49; 3. Rainis Matvejev Matvejev (Ahula) Naised 35+: osavõtt väikese auhinna said kõik (Ahula) 18,56; 4. Madis Matvejev 1. Pille Palumaa (Järva-Jaani) 1.24,39; 2. osalejad. (Ahula) 20,17. Mehed 40+: 1. Aare Jana Matvejeva (Ahula) 1.24,41; 3. Vilve Tulemused (iga vanusegrupi kolm Pastimäe (Paide) 24,16. Naised: 1. Marje Pilv (Aravete) 1.43,00. Veteranid: 1. paremat + Albu valla sõitjad): Torn (Orgmetsa) 23,45. Naised 35+: 1. Vladimir Pennert (Paide) 1.24,40. 1 km: 6 7a. Poisid: 1. Rasmus Krista Mägi (Türi) 16,58; Kristi Kohtumiseni järgmisel aastal, XVII Tommula (Käravete) 3,01; 2. Margus Lepasepp (Aravete) 19,08. Veteranid Erika rattarallil! Ojaniit (Aravete) 3,19; 3. Oliver Grauen mehed: 1. Riho Kapp (Paide) 16,32; 2. (Aravete) 3,22; 4. Aleks Homin (Kaa- Väino Liiviko (Ahula) 16,33; 3. Ants INGE KUUSEMAA lepi) 3,46; 7. Markus Ubaleht (Albu) 3,52; 9. Marko Stamm (Kaalepi) 4,08. Tüdrukud: 1. Kirke Jamnes (Aravete) 3,28; 2. Pääsu Helina Tärgla (Tartu) 3,31; 3. Reele Raap (Kadrina) 3,55. 1 km: 8 9a. Poisid: 1. Aron Ott (Aravete) 2,36; 2. Jann Lepik (Ahula) 2,49; 3. Jaan Kirsipuu (Orgmetsa) 2,53; 4. Simo Kübarsepp (Ahula) 2,57; 6. Daniel Suve (Kaalepi) 3,26; 7. Kristofer Olle (Ahula) 3,34. Tüdrukud: 1. Õnnela Rodendau (Albu) 2,56; 2. Marii-Kristiin Vikat (Aravete) 3,40; 3. Maarja Garmeliina Ilm (Ahula) 3,47. 5 km 10 11a. Poisid: 1. Karl Mihkel Vent (Elva) 10,57; 2. Aron Ott (Aravete) 12,19; 3. Brett Puppart (Järva-Madise) 17,40. Tüdrukud: 1. Anni Jalakas Turb (Ahula) 16,56; 5. Arvo Marks

10 «KODUKAJA» 10 Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 X Albu Cup tõstmises nüüdseks ajalugu Võistlused toimusid 2. juunil Albu rahvamajas, kus kümnendadest Albu valla karikavõistlustest tõstmises võttis osa 60 tõstjat, nendest üheksa neidu-naist 11 klubist ja viiest riigist. Külla olid kutsutud sõprusklubid: Lätist (Salduse ja Balvi linna spordikool), Leedust (Kaunasest ja Telzaist), Soomest (Pori linnast SK Puntti-Karhu), Ungarist (Budapestist SK Soroksar). Eesti klubidest olid võistlemas peale korraldaja klubi Vargamäe veel SK Mäksa, SK Edu, SK Kalju ja SK Jõud. Seekord osales rohkem välisvõistlejaid (36) kui tõstjaid Eestimaa klubidest (24). Ettearvatult oli oodata Leedu klubi Telzai võidutahet, kuna nemad olid suutnud komplekteerida võistkonna selliselt, et igas vanusegruppi oli tõstja. SK Vargamäe eeldused võita kodus luhtusid, kui Ingela Jalast teavitas, et ei osale võistlustel. Tagatipuks ei ilmunud tõstepõrandale ka Leho Pent, kes põdes kõhugrippi juba kolmapäevast saadik. Kui juba halvasti läheb, siis nii ka jätkus. Ave Bombuli kindel vanusegrupi võit ja ka võimalus võita absoluutarvestuses (Budapestis 31. märtsil peetud kk 35kg II koht Armas Reisel 55kg (25+30)** võistlustel Ave Bombul võitis ungarlannat Petra Sützsi kindlalt, kk 40kg III koht Rasmus Jalast 67kg (28+39) seda seetõttu, et viimane oli ilmses alavormis) luhtusid peatselt, kk 45kg II koht Teet Karbus 91kg (41+50) kui Ave ei suutnud rebimise algraskust 58 kg kolmel korral ära kk 50kg I koht Kalle Talu 140kg (65+75)** rebida. III koht Mati Karbus 114kg (50+64) Võistkondlik paremus selgus seitsme vanusegrupi, naised kk 56kg 6 koht Kevin Pent 65kg (25+40) U17 ja vanemad, meestel U12, U15, U17, U20 ja vanemad, kk 69kg 5 koht Ants Bombul 158kg (73+85) parimate Sinclairi punktide summeerimisel. kk 77kg III koht Heigo Tarasov 224kg ( )** kk-85kg I koht Lembit Pent 240kg ( ) Võistluste esikuuik: 4. koht Argo Ilm 208kg (90+118)** Üldvõidu saigi spordiklubi Telzai Leedust 1614,8 Sp. 5. koht Enno Tubin 190kg (85+105)** II Koht SK Vargamäe, Järvamaa 1319,9 Sp. Naised U17 4. koht Ave Bombul 80kg (0+80)** III koht SK Mäksa, Tartumaa 1105 Sp. Märkus: ** tõid võistkonnale punkte. 4. koht Balvi spordikool, Läti 1065,2 Sp. 5. koht Salduse spordikool, Läti 1047,6 Sp. Võistlustel osales ka kolm perevõistkonda, kus kaks või 6. koht SK Puntti-Karhu, Soome 878,4 Sp. enam võistlejat. Nendele pani auhinnad välja OÜ Preskosa. Vanusegruppide kolm paremat said ka väärikad karikad. I koht perekond Karbus (Mati, Teet, Armas) SK Vargamäe 579,56 Sp. U12 I Armas Reisel, SK Varmamäe, EST 187,48 Sp. II Silver Hani, SK Mäksa; EST 167,39 Sp. II perek. Pärl (Raido ja Kerto) SK Mäksa 550,05 Sp. III Rasmus Jalast, SK Vargamäe, EST 148,66 Sp. III perek. Bombul (Ave ja Ants) SK Vargamäe 320,49 Sp. U15 I Sven Janis Andzans, Saldus, LAT 259,36 Sp. II Maiko Sepp, SK Mäksa, EST 252,66 SP. Vargamäelaste tase polnud seekord oodatud tasemel, mida III Kalle Talu; SK Vargamäe, EST 242,39 Sp. oli loota. Kirkaid kohti vanusegruppides nappis, kuid ühtlane U17 I Rihards Nejs, Saldus, LAT 329,02 Sp. tase andis klubile poodiumikoha siiski. II Vilius Rubinas; Telzai, LIT 296,98 Sp Võistluste absoluutvõitja leedukas Linas Kvietkauskis III Kaspar Parm, SK Mäksa; EST 255,3 Sp. võitis aastaks hoiule Ennu Kotkase suure rändkarika, mida oli U20 I Irmantas Kaèinskas, Telzai, LIT 320,95 Sp. üle andmas tema poeg Ivar. II Karolis Jurašunas; Kaunas; LIT 314,98 Sp. Võistlustel oli väljas ka väike näitus kolmekordse Eesti III Ritvars Krebers; Saldus, LAT 314,62 Sp. meistri Ennu Kotkase sportlaseteest, kuidas ta kujunes Men I Linas Kvietkauskis, Telzai, LIT 348,23 Sp. meistersportlaseks aastaks Tookord kinnitati meis- II Andres Viksi, SK Jõud, EST 339,85 Sp. tersportlaste normatiivid Moskvas. Kehakaalus kuni 90 kg oli III Jaanus Hiiemäe, SK Jõud, EST 289,0 Sp. selleks piiriks 340 kg. Näitusel sai näha ka seda tunnistust ja Naised I Monika Stonèuite; Telzai, LIT 162,1 Sp. medaleid, mis tunduvalt erinevad tänapäeva medalitest. U17 II Annina Nisander, Puntti-Karhu, FIN 118,2 Sp. Tänan kõiki toetajaid ja sponsoreid, kes ei pidanud paljuks III Jorinta Voropaeva, Kaunas; LIT 97,6 Sp. võistlust toetada. Tänud teile OÜ Tammsaare, OÜ Roosna- +U17 I Petra Szücs, Soroksar, HUN 197,59 Sp. Alliku Pakiauto, ZEP Eesti OÜ, Piimandusühistu E-piim, Järva II Maarika Buht, SK Kalju, EST 151,74 Sp. Tarbijate Ühistu, OÜ Preskosa, FIE Valeri Homin, Albu vald, III Reelika Põdersoo, SK Mäksa, EST 149,18 Sp. Albu Toiduait, OÜ Powerman, Eesti Kultuurkapital, AS Rain, AMG Houses, ETL ja AS Vaaros sai üritus toimuda. Lisaks vanusegruppide parimatele selgusid ka kehakaalude võitjad: SK Vargamäe tõstjate (osales 12) tulemused: Võistluste korraldaja AHTI UPPIN

11 Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 «KODUKAJA» 11 Albu rahvamaja pealt uues kuues ja seest teie ideede tuules Aastaid on Ahula rahvamaja iluprotseduure oodanud. Tänaseks on see hetk käes maja on saanud ilusa rohelise katuse, uued välisuksed ja aknad, soojustatud tibukollased seinad püüavad möödujate pilke. Kuna rahvamaja tingimused olid siiani küllaltki nigelad, siis loobusid paljud ringides osalejad rahvamaja tööst. Olukorra parandamiseks viisime osa ringe Ahula lasteaed-algkooli ruumidesse. Seoses remondiga paranevad tingmused, maja saab soe ja hubane. Vajaminevate tööde loetelu on veel pikk, kuid iga asi omal ajal. Siit aga küsimus: kas piisab ainult maja välisest ilust või tuleb muuta ka rahvamaja sisulist tööd aktiivsemaks? Siin palungi teie abi, head inimesed. Elu on näidanud, et ideed, mis tulevad rahvalt endalt, on palju elujõulisemad, kui need, mis ülevalt poolt ette määratud. Kindlasti on teie hulgas palju inimesi, kellel on huvitavaid ja mitmekesiseid hobisid. Olge head ja jagage neid teistega! Võib-olla soovite juhendada mõnda ringi või korraldada turniire? Iga ettepanek rahvamaja paremaks töökorralduseks on teretulnud. Koguge mõtteid, et teha elu Ahulas mitmekesisemaks. Kohtume teiega augusti lõpus, et koostada Ahula rahvamaja tegevuskava. Kuupäeva leiate valla kodulehelt ja kuulutustelt. Loodan teie aktiivsusele! Lugupidamisega MALLE LOMP, valla rahvamajade juhataja "Tahame luua näitemängu, mis muudaks maailma" Lavastaja Marco Layera (Tšiili) Tegelaste deliirium ja nende olukorra absurdsus viivad Assistent Carolina Pia Palacios Roberts (Tšiili) mõttelendudeni kunsti, utoopiate ja revolutsioonide teemadel. Kunstnik Keili Retter Marco Layera lavastuses murtakse tabusid ja algatatakse Mängivad vabakutselised näitlejad Margus Prangel, Nero provokatsioone. Urke, Marilyn Jurman, Jüri Tiidus ja Leino Rei. 11. juulil kell (esietendus) Jäneda Pulli Tallis. Grupp näitlejaid veedab neli aastat lukustatult keldris, Etendused Jänedal: 12., 13., 19.,20, 25., 26. juulil ja 1., 2., 3. üritades luua suurepärast teatritükki, mis suudaks muuta kogu augustil kell maailma. Väljastpoolt jõuavad nendeni uudised uuest 14., 21., 22. juulil ja 4., 5. augustil kell valitsusest, mis on likvideerinud vaesuse ja ebaõigluse ja on jõudnud viie rikkama riigi sekka ning on eeskujuks tervele < planeedile. Eelmüügist on võimalik pileteid soetada Malle Lombi käest

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

TRIATLONIKALENDER 2014

TRIATLONIKALENDER 2014 TRIATLONIKALENDER 2014 nr. kuupäev spordiala ürituse nimetus 1. L 22.02.2014 talitriatlon Keila talitriatlon 2. P 23.02.2014 talveduatlon Jõulumäe talveduatlon 3. E 24.02.2014 talitriatlon Talitriatloni

Detaljer

III ALA aeg. II ALA aeg. I - II ala koguaeg

III ALA aeg. II ALA aeg. I - II ala koguaeg PRITSUMEES 2014 TULEMUSED Tõrva, 9.08.2014 Võistleja nimi asutus Vanuserühm I ALA II ALA I - II ala kogu III ALA I - III ala kogu IV ala Võistluse kogu Üld järjestus Alor Kasepõld Tõrva PK I M30 01:20,0

Detaljer

Üldkoosoleku protokoll nr. 24

Üldkoosoleku protokoll nr. 24 MTÜ Hiiukala registrikood 80267964 Üldkoosoleku protokoll nr. 24 11. mai 2017. Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal Koosoleku algus kell 18 05, lõpp kell 19 00. Osavõtjad: kohal viibis 34 ühingu liiget

Detaljer

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias Unlocking innovation in education in prison Töövarjuna Belgias Tallinna Ehituskooli projekt Innovaatilised praktikad ja järjepidevus vanglahariduse edendamisel hõlmas 2 õpirände meedet kinnipeetavate koolituse

Detaljer

Sügislillede kevadisel sünnipäeval

Sügislillede kevadisel sünnipäeval VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT NR 5 (222) 29. mai 2015 Selgusid konkursi Värvid Vändra valda parimad Nagu eelnevatel aastatel, nii ka sellel aastal vaatas Vändra vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon

Detaljer

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla ajaleht Nr 9 (66) September 2005 LEOLE SEPTEMBER Anno Domini 2005 September. Lastel algas kool ja valimisealisi ootab peatselt ees valik: keda usaldada

Detaljer

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Nr 3 (226) Märts 2016 TABIVERE VALLA LEHT Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Eesti Vabariigi loomisest möödus tänavu 98 aastat. Iseseisvuspäeva eel andis president Toomas Hendrik Ilves riiklikud teenetemärgid

Detaljer

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Vallavalitsuse ja vallavolikogu ajaleht DETSEMBER 2017 NR 12 (121) Kauneid pühi! INTERVJUU Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Räägi endast, kes Sa oled? Olen sündinud Kanepi kihelkonnas, Ihamarus, Ala- Juusa

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes!

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE

KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE POISID 2004 1 Oskar Muru 2004 Mart Reiniku Kool 3,11 3,38 4,45 4,45 2 Martti Sarv 10.02.2004 Otepää Gümn 3,72 3,71 3,81 3,81 3 Sten

Detaljer

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht Nr 164 HALINGA VALLA TEATAJA märts 2011 Hind 0,32 Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht 4. detsembrist 2010 kuni 5. märtsini 2011 toimusid Pärnumaa valdade XXXI talimängud. Võisteldi 13 alal:

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega:

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega: VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega: Valla 23. aastapäeva tähistati Triigi spordihoones Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 VALLA INFOLEHT TRÜKIARV 1250 ÕNNELIKKU KOOLITEED! Rõngu Keskkooli 1. klassi õpilased (esimeses reas vasakult): Joonas Märtovski, Karl-Markus Sangernebo, Hannes Must,

Detaljer

100 sõna sünnipäevaks

100 sõna sünnipäevaks Nr 2/460 23. veebruar 2018 Tasuta LÜHIDALT Kohtumine Taani armee reservohvitseridega 2. veebruaril külastasid Tapat Taani Kuningriigi relvajõudude reservohvitserid. Delegatsiooni liikmed soovisid tutvuda

Detaljer

Mati Õun Indrek Otsus

Mati Õun Indrek Otsus Mati Õun Indrek Otsus Mati Õun Indrek Otsus Hea lugeja! Paar rida selle raamatu saamisloost. Mõte panna kirja Eesti kulturismi ajalugu sai teoks aastal 2007 ja tulemus kandis pealkirja Eesti kulturism

Detaljer

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI.

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI. Urvaste Urvaste vald Valla Leht 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad Tibujalad (2. 3. klass) ja Kepsutajad (7. 9. klass) esindasid oma kooli ja

Detaljer

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 Wendre on Vändra alevi suurim tööandja Linti lõikavad AS Teede REV 2 projektijuht Heino Väli, Juurikaru Põhikooli direktor Eha Kuldkepp, Vändra

Detaljer

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht PAIDE - EESTIMAA SÜDA Linnaleht nr. 8 (245) Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht september 2017 Paide linna aukodanik 2017 on Andres Jalak Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse suure panuse

Detaljer

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht Elva linn tunnustab» lehekülg 3 Konguta näitetrupp võitis peapreemia Infoleht Elva valla infokandja» lehekülg 4 Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5 Rannus valmis discgolfi rada» lehekülg 5 Hind: 0,50 VALLA

Detaljer

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris Nr. 2 TORI VALLA AJALEHT VEEBRUAR 2010 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris 24. veebruaril kell 12.00 toimus Eesti Vabariigi 92. aastapäevale pühendatud pidulik jumalateenistus Toris Eesti sõjameeste

Detaljer

20 aastat Balti ketist!

20 aastat Balti ketist! Nr 8 (98) Teisipäev, 18. august 2009 Hind 5 kr 20 aastat Balti ketist! 23. augustil 1989, Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise 50. aastapäeval toimus kolme Balti riigi ühise protestiavaldusena rahumeelne

Detaljer

PÄRNU LINNA KOOLINOORTE AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts a.

PÄRNU LINNA KOOLINOORTE AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts a. PÄRNU LINNA KOOLINOORTE 2008. AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts 2008. a. B klass poisid 60 m jooks Eesnimi Perekonnanimi Sünniaeg Kool Eeljooks Finaal Koht 1 Martin Pulst

Detaljer

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1)

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1) Kompleksarvud Imaginaarühik Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil x 0. Et oleks võimalik lahendada iga ruutvõrrandit, on kasutusele võetud imaginaarühik,

Detaljer

Kus on Saku valla kaunimad kodud?

Kus on Saku valla kaunimad kodud? www.sakuvald.ee/ss Läbi r o helise akna S A K U VA L L A L E H T Mida uus SAKU hooaeg toob? VALLA Selgitusi annavad vallasiseliinide raamatukogu, Saku huvisõidukeskuse, Kiisa rahvamaja, noortekeskuse,

Detaljer

Puhja aleviku soojamajandusest. » lehekülg 5» lehekülg 6. Infoleht. Elva valla huvihariduse kava

Puhja aleviku soojamajandusest. » lehekülg 5» lehekülg 6. Infoleht. Elva valla huvihariduse kava Maksimarketi detailplaneering lõpetati Infoleht Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu infokandja» lehekülg 2 Helletajad Europeadil» lehekülg 4 Puhja aleviku soojamajandusest Püha Martini kirik

Detaljer

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald » Ütleme rohkem tere!» lehekülg 2 lehekülg 3 Kes on Elva valla volikogus?» Korteriühistud kohustuslikuks! lehekülg 5 Infoleht» Hind: 0,50 Rattaparklad koolide juurde lehekülg 6 Elva valla infokandja VALLA

Detaljer

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar ALUTAGUSE valla leht Nr 1 Jaanuar 2018 Tasuta www.alutagusevald.ee Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar 2 Alutaguse valla leht Alutaguse Vallavolikogu I koosseisu istung Ülevaate koostas

Detaljer

Elva Tarbijate Ühistu 90.

Elva Tarbijate Ühistu 90. Elva Tarbijate Ühistu 90. Linnapeal sada päeva täis. Lk 2 Lk 3 Nr 33 (815) Maximast töökaitse inspektori pilgu läbi. Lk 4 Laupäev, 17. september 2011 Hind 0.48 Uus number Elva senise heakorratelefoni numbri

Detaljer

Koolinoorte taimeseade konkurss

Koolinoorte taimeseade konkurss Nr. 5 (259) 5. oktoober 2005 Teated Teavikute müük KG Sihtasutuse raamatukogu müüb liigses eksemplaarsuses olevaid teavikuid hinnaga a` 10.-EEK-i. Alus: Teavikute müügi kord Kultuuriministri 4. märtsi

Detaljer

FAN KOLMIKVÕISTLUSE 3. ETAPP , Tallinna Spordihall

FAN KOLMIKVÕISTLUSE 3. ETAPP , Tallinna Spordihall FAN KOLMIKVÕISTLUSE 3. ETAPP 05.04.2016, Tallinna Spordihall TN (2005-2006) 60m jooks Eeljooks Finaal 1 Kristelle Reiser 24.07.05 Audentese SK 9,35 9,35 10 2 Hanna-Grete Suvemaa 26.01.05 SK Fortis 9,52

Detaljer

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge NR 10 (170) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. OKTOOBER 2010 Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus koostöös linna- ja maavalitsuse, kaubandus- ja tööstuskoja ning omavalitsuste

Detaljer

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused 1 (5) Kampaania kestab 01.nov 2014.a - 31.jaan 2015.a. Kampaanias saavad osaleda 1.-6.klassid (k.a) üle Eesti. Kampaanias osalemiseks tuleb klass registreeruda saates e-mail aadressil: mari-liis.kallismaa@kuusakoski.com.

Detaljer

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus Tallinn, 2010 sisukord Sissejuhatus 3 ÕPPEKAASUSED Piip ja Tuut Mängumajad 4 Võrumaa turismiarengu strateegia 6 Elisa Eesti 8 Enics

Detaljer

ARUANNE MÄLUPILDID 1

ARUANNE MÄLUPILDID 1 ARUANNE MÄLUPILDID 1 Sisukord Saateks 1. Sissejuhatus Vallavanema aruanne 2. 2009 kohalike valimiste eelne aeg. 3. 2009 kohalikud valimised ja tulemus. 4. Valimiste järgne aeg kuni 27.10.2009 (kokkuleppe

Detaljer

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas?

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas? Nr 3/401 15. märts 2013 Tasuta 24. veebruaril tunnustas Tapa vald tublisid vallakodanikke: ees istub Evi Glaase, seisavad Aivar Kuusik (vasakult), Kaido Lanno (esindas Eesti Raudteed), Tiit Orupõld, Harri

Detaljer

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Narva-Joesuu JUULI 2013 NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Sel aastal tähistab Narva-Jõesuu korraga mitut ümmargust tähtpäeva: 510 aastat kaluriküla esmamainimisest ajalooürikutes,

Detaljer

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö Tallinna Reaalkool Vilistlane Andres Tarand loodusteadlane ja poliitik Uurimistöö Henri Nõmm 11b Juhendaja: vil! Eha Poomann Tallinn 2010 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. Elulugu... 5 1.1. Lapsepõlv... 5

Detaljer

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Audru valla vapimärgi laureaadid 2016 Vapimärk nr 37, Helle Kirsi Helle ja Ado Kirsi Helle Kirsi on Jõõpre Kooli eesti keele ja kirjanduse ning inimeseõpetuse õpetaja.

Detaljer

Jõuluvana, kes sa oled?

Jõuluvana, kes sa oled? Jõuluvana, kes sa oled? Pööripäevad on inimkonna tähtsaimad pühad juba aegade algusest. Vähemalt niikaua, kui inimesed taevakehade iseäralikku käitumist on jälginud. Janek Šafranovski Rebala muuseum Suurte

Detaljer

KEHTNA VALLA AJALEHT. Täname. Teade. Nr. 6 (67) 18. oktoober 2001

KEHTNA VALLA AJALEHT. Täname. Teade. Nr. 6 (67) 18. oktoober 2001 KEHTNA VALLA AJALEHT Nr. 6 (67) 18. oktoober 2001 Allee kohal nutused pilved, silmapiir päikest peidab, lompidel päikesesiller viimase sügise leinas. Päikesel ununend hommik loojangupunases valus. Pead

Detaljer

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR EFPIA Raporti aasta :2015 Raporti valuuta :EUR Leheülg 1 / 5 -d: peamise asuorii asuorii aadress O-de oetus ürituse ulude attes grantid Odele Registreerimistasud asu teenuste ja e asud Individuaalne nimeline

Detaljer

RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID

RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID RÕNGU VALLA INFOLEHT Oktoober 2011 9 (148) Tiraaž 1300 Toimetajalt: Sellega, et on valge ja soe, harjub otsekohe, sellega, et on külm ja pime, ei harju mitte kunagi. (Tõnu Õnnepalu) Sügis on käes, lehed

Detaljer

ÕRU INNA EHT. Võru Gümnaasium on valmis uksi avama. Karmo Kurvits, Anti Allas ja Anneli Ott renoveeritud klassiruumis.

ÕRU INNA EHT. Võru Gümnaasium on valmis uksi avama. Karmo Kurvits, Anti Allas ja Anneli Ott renoveeritud klassiruumis. V L L ÕRU INNA EHT Võru Gümnaasium on valmis uksi avama August 7 (103) 2015 Karmo Kurvits, Anti Allas ja Anneli Ott renoveeritud klassiruumis. 31. augustil algusega kell 14 toimub Võrus pikisilmi oodatud

Detaljer

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd Eksami käigus tuleb teostada erinevaid administreerimise alaseid operatsioone. Mõned neist on lihtsamad ja mõned keerukamad. Operatsioone teostage /root kaustas ja juurkasutaja õigustes, kui pole öeldud

Detaljer

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae RAE sõnumid Nr 9 oktoober 2009 Taluaialaat Jahilaskesportlased tõid rahvusvahelise võidu Jäätmekäitlusest Rae vallas Aeroobikafestival 2009 Rae valla ametlik väljaanne Taluaialaat kaupleja silmade läbi

Detaljer

LASKESUUSATAMISE NOORTESARI INDIVIDUAAL Tehvandi suusastaadioni lasketiir

LASKESUUSATAMISE NOORTESARI INDIVIDUAAL Tehvandi suusastaadioni lasketiir Otepää, 15.03.2015 LASKESUUSATAMISE NOORTESARI INDIVIDUAAL Tehvandi suusastaadioni lasketiir N13** 4 km (1,5+1,5+1,0) L***L trahv 30 s Koht Nr. Nimi Sünd. Klubi L*** L K Sõiduaeg Aeg Kaotus 1 2 ZOLKINA

Detaljer

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog Elina Sætre Muukeelsete laste integratsioon Norras kolme lasteaia näitel Magistritöö Juhendaja:

Detaljer

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet Mai 2014 nr 5 (2427) Tartu ülikooli ajakiri Selles numbris: Mõtleme kastist välja Teadustöö tulemuste jõudmine ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE

Detaljer

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004 Koonga valla leht NR 10 (103) oktoober 2004 Kaunis kodu 2004 järgmised majapidamised: Asta ja Ain Kuru, Aino Aonurm, Aino Uritam, Aino ja Mati Ojasoo, Liisi Soomaa ja Helgur Lember, Eha Kask, Külli ja

Detaljer

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA & KORDA NORRA KEEL ALgAjAtELE AUDIOKURSUS KOgU tekst SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA JA KORDA Norra keel algajatele Koostanud Kai Sommer Toimetanud Kristina Porgasaar Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel)

Detaljer

FAN KOLMIKVÕISTLUSE PROTOKOLL

FAN KOLMIKVÕISTLUSE PROTOKOLL FAN KOLMIKVÕISTLUSE PROTOKOLL 3 ETAPP Tallinna Spordihall 8.04.2014 T - N (2003-2004) 60m tj 10.50m/6.50m/50cm Finaal eeljooks 1. Ksenija Oleinik 30.01.03 10,20 10,32 Audentese SK 10 2. Kirke Rebane 25.09.03

Detaljer

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat Esimene Windows Phone 8 testis Proovime Samsungi Androidiga kaamerat Prestigiolt üliodavad Androidi-telefonid Vajalik kraam: Windows 8 nipinurk Nr 93, jaanuar 2013 Hind 3.49 Esimene uus konsool: meil testis

Detaljer

Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima.

Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima. Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima. Uhuu: Gogo on minu sõber. Ma tahan teda aidata. Gogo

Detaljer

VILJANDI TÄNAVASÕIT 2009 EMV kriteeriumis III etapp 2. mai 2009

VILJANDI TÄNAVASÕIT 2009 EMV kriteeriumis III etapp 2. mai 2009 Korraldaja: Viljandi Rattaklubi M-12 Võistluse pikkus: 5,7 km (3 x 1,9 km) lõpufinišiga Võitja keskmine kiirus 31,47 km/h Koht Nr Nimi, Eesnimi UCI kood Klubi Aeg N-12 1 1 Lauk, Karl-Patrick EST19970109

Detaljer

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D L A E K V E R E V A L L A Laekvere Valla Sõnumid internetis www.laekvere.ee valla leht/kuuluta all SÕNUMID Nr 7 (63) MAI 04 TASUTA KEVADINE KIRBUTURG 7. mail Venevere kaupluse juures kell.00 5.00. Tulla

Detaljer

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit er mb u n e h ajale mail e n i Järgm ilmub 21. Paldiski l i n n a l e h t n r. 12/81 2010 valimisliit ÜHTNE PALDISKI u Tänases lehes: SA ÜHTSUSE NIMEL 1 mai KEVADPÜHA! Kooliaastaist tõuseb tulu Õnnitleme

Detaljer

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu NR 9 (250) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. september 2017 Muusikakool alustas õppeaastat uue koolijuhiga Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu Garaažiosa on kuu ajaga jõudsalt edenenud. Allikõnnu

Detaljer

Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005

Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005 RAE sõnumid Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005 Viimastel aastatel on Jüripäeva teatejooksul olnud võitmatu Rae Noorte

Detaljer

FAN KOLMIKVÕISTLUS 5. HOOAEG, II VÕISTLUS , Tallinna Spordihall TÜDRUKUD. Punktid: 1. Audentese SK 22p. 2. SK Fortis 14p. 1. Nõmme KJK 10p.

FAN KOLMIKVÕISTLUS 5. HOOAEG, II VÕISTLUS , Tallinna Spordihall TÜDRUKUD. Punktid: 1. Audentese SK 22p. 2. SK Fortis 14p. 1. Nõmme KJK 10p. FAN KOLMIKVÕISTLUS 5. HOOAEG, II VÕISTLUS TÜDRUKUD 03.12.2014, Tallinna Spordihall T - N 1. Anns Maria Millend Audentese SK 9,02 2. Liisa Maria Lusti Audentese SK 9,29 Hella Tõnts Nõmme KJK 9,45 4. Lana

Detaljer

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 5 (85), oktoober 2014 EMLi üldkoosoleku kutse Mesinike sügiseste teabepäevade kava Tõnu Talvi. Karukahjude hüvitamine Maire Valtin. Õppereis Poola Aleksander Kilk. Norra-reisi

Detaljer

FAN Kergejõustikuvõistlus 5. hooaja I etapp Audentese Staadion

FAN Kergejõustikuvõistlus 5. hooaja I etapp Audentese Staadion FAN Kergejõustikuvõistlus 5. hooaja I etapp 19. 05.1014 Audentese Staadion POISID NOOREMAD 60m jooks 1 Sven- Marti Pajuri 15.02.2004 9,9 9,7 Sk Fortis 10p 2 Joosep Mark Oppi 25.04.2005 9,8 9,9 Audentese

Detaljer

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 31 JUUNI 2014 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Seitse pilku tänule Nii Vanas kui ka Uues Testamendis räägitakse

Detaljer

Kõne leinatalitusel Nõo Püha Laurentsiuse kirikus 12. augustil 2016

Kõne leinatalitusel Nõo Püha Laurentsiuse kirikus 12. augustil 2016 EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Ra h u t e g i j a NR 40 SEPTEMBER 2016 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Mä l e s t a d e s Ag n e s-as t a Ma r a n d i

Detaljer

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees Viljandi maakonna päevaleht Neljapäev, Nr. 95 Hind 6 krooni Asutanud C.R. Jakobson 1878 ILM +14 vihmane Täna pilvisus tiheneb ja paiguti hakkab vihma sadama. Puhub kagutuul 4 10 m/s. Sooja on 11 17 kraadi.

Detaljer

Viimsi aasta naine 2011

Viimsi aasta naine 2011 Näiteringi EKSPERIMENT kevad >>Loe lk 8-9 v Tiraaz 7490 nr 9 (342) 11. mai 2012 Lauluvõistlused Viimsi Laululaps 2012 ja Harjumaa Laululaps 2012. Loe lk 3 Valla raamatukogude uuring 11. mail 2012 algab

Detaljer

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare Neljapäev, 29.november 2012 Nr 42 (1073) Aastakoosolekult Neljapäeval kogunes aastakoosolekule Eesti Keskerakonna Pensionäride Kogu aktiiv. Arutluste põhiteemaks olid eakate, puudega inimeste ning lastega

Detaljer

JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK. Grammatikk tekster parlør oppgaver. Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks

JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK. Grammatikk tekster parlør oppgaver. Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks LÆREBOK I ESTISK 1 2 JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK Grammatikk tekster parlør oppgaver Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks Unipub forlag Oslo 2001 3 Original: Juhan Tuldava: Lärobok

Detaljer

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud CURARE 1 TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER 2013 7 maa ja mere taga Arstitudengite elu laias maailmas & teised jutud 2 Tere, hüva lugeja! Seekord on meil teie jaoks

Detaljer

Tekst Mart Laar, Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN

Tekst Mart Laar, Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN Tekst Mart Laar, 2010 Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN 978-9985-3-2010-5 Kirjastus Varrak Tallinn, 2010 www.varrak.ee Printon Trükikoda AS SISUKORD Inimesed

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2008

Tariifikvootide ja seire statistika 2008 Tariifikvootide ja seire statistika 2008 1. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes Jaan. Veebr. Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. 64 59 63 59 34 39 38 35 32 57 30 37 Kokku:

Detaljer

21. VEEBR Ä. VIII ÄASTAK. NR. 5.

21. VEEBR Ä. VIII ÄASTAK. NR. 5. NR. 5. 21. VEEBR. 1936. Ä. VIII ÄASTAK. 1935./36, õ.-a. I pool arvudes. (Märkus: sulgudes õn eelmise õppeaasta I poole arvud.) Jž&o.ži aiu. 149 (206) õpil.; hea 183 (154) õpil.; rahuldav 53 (71) õpil.;

Detaljer

Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel

Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel Nr 10 5 (290) (249) valla valla ajaleht Oktoober Mai 2012 2015 KOOLIAASTA ALGAS Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel Vallavanem Magnus Mõttus Keskkoolis 1. septembril. vallas alustasid

Detaljer

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL-

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL- DETSEMBER 2003 NR. 4 (36) Järelevalvet teeb Soome firmast Finnroad OY ning kohalikest konsultantidest AS Taalri Varahaldusest ja AS Teede Tehnokeskusest moodustunud meeskond. Lepingu hind on 13,9 mln krooni.

Detaljer

KROONIKA AKADEEMILISE PÕLLUMAJANDUSE SELTSI EESTSEISUSE ARUANNE

KROONIKA AKADEEMILISE PÕLLUMAJANDUSE SELTSI EESTSEISUSE ARUANNE 147 KROONIKA AKADEEMILISE PÕLLUMAJANDUSE SELTSI EESTSEISUSE ARUANNE 1995 1998 APS alustas taas 1989. aastal. Seega on seltsitegevus kestnud 9 aastat. Alustati laulva revolutsiooni päevil, kuid APS leidis

Detaljer

15.SPORT HARIDUS Läänemaa koolieelsed lasteasutused Läänemaa koolid Vidruka kool...62

15.SPORT HARIDUS Läänemaa koolieelsed lasteasutused Läänemaa koolid Vidruka kool...62 SISUKORD 5.SPORT...3 6.HARIDUS...48 6..Läänemaa koolieelsed lasteasutused...48 6..Läänemaa koolid...49 6.3.Vidruka kool...6 6.4.Haapsalu Sanatoorne Internaatkool...65 6.5.Haapsalu Kutsehariduskeskus (HKHK)...68

Detaljer

POS TER. MEISTRIKLASS: EKATERINA MAKAROVA ja ANDREAS SEPPI LUGEJAID NAERUTAB SEPO SEEMAN PSÜHHOLOOG: VÕISTLEMISEST NOORES EAS KEVADISED TOITUMISNIPID

POS TER. MEISTRIKLASS: EKATERINA MAKAROVA ja ANDREAS SEPPI LUGEJAID NAERUTAB SEPO SEEMAN PSÜHHOLOOG: VÕISTLEMISEST NOORES EAS KEVADISED TOITUMISNIPID EESTI TENNISEAJAKIRI NR. 1 (32) / 4 / 2015 KEVAD MEISTRIKLASS: EKATERINA MAKAROVA ja ANDREAS SEPPI LUGEJAID NAERUTAB SEPO SEEMAN KEVADISED TOITUMISNIPID PSÜHHOLOOG: VÕISTLEMISEST NOORES EAS PILATESEST

Detaljer

Viljandimaa aastal sündinute kergejõustiku võistlus , Viljandi

Viljandimaa aastal sündinute kergejõustiku võistlus , Viljandi Viljandimaa 2005-2008 aastal sündinute kergejõustiku võistlus 27.05.2016, Viljandi T 2008 60m 1 Niina Rämmeld 20.03.2008 VKK 10,75 2 Adelle Laande 14.03.2008 AKG 10,85 3 Mariann Saaremägi 8.04.2008 AKG

Detaljer

XXI Viimsi jooksu protokoll

XXI Viimsi jooksu protokoll XXI Viimsi jooksu protokoll Laupäeval 12. mail 2007 Tillujooks tüdrukud 400m 1. Rebecca Tamm 2000 Tallinn 1.29 2. Tuuli Vooglaid 2000 Tallinn 1.36 3. Kristina Jaaska 2000 Tallinn 1.46 4. Seliin Marii Maranik

Detaljer

Puhja Valla Leht. Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht

Puhja Valla Leht. Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht Puhja Valla Leht Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht... ja põhjust oli küllaga. Täitus ju sellel vanal ja väärikal majal 110 aastat

Detaljer

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge elu värvid Värvika ajalooga natslik pistoda Pensionikartus viis Aafrikasse 1935. aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge tugevdamiseks kasutusele uhked paraadpistodad. Üks niisugune ilurelv

Detaljer

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid Hankija nimi: PALUPERA VALLAVALITSUS KINNITATUD Palupera vallavalitsuse 11.veebruari 2016.a. korraldusega nr 21 RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE -

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. Ärikliendi Internet teenus on mittemüüdav 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s 78,85 94,62 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s 142,85 171,42

Detaljer

EESTI KARIKAVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS - VILJANDI - 9. I

EESTI KARIKAVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS - VILJANDI - 9. I EESTI KARIKAVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS - VILJANDI - 9. I 2010-1 1. Tema nime me ei küsi. See on Brabanti hertsog Jan I (valitses aastatel 1267 94). Küsime hoopis, millise tähtsa tegelase prototüübiks teda

Detaljer

1 x nädalas , 2 x kuus al Eesti Ekspress TLÜAR RR Eesti Elu (Kanada) TLÜAR 1 x nädalas reedeti 2002-

1 x nädalas , 2 x kuus al Eesti Ekspress TLÜAR RR Eesti Elu (Kanada) TLÜAR 1 x nädalas reedeti 2002- seisuga 4.08.2015 AJALEHED valik - Raamatukogud bibliografeerivad valikuliselt, lähtuvalt teemavaldkondadest TABEL 1 bibliografeeritavad ajalehed TABEL 2 mitte-bibliografeeritavad ajalehed TABEL 3 ilmumise

Detaljer

suunas ning tegelikult olematu

suunas ning tegelikult olematu lk 3 EUROOPA TULEB INIMESELE LÄHEMALE lk 6-7 TÖÖPAKKUMISED Nüüd ka 6 kohaline! HELISTA 1300 17227 tel. 515 0068 21. oktoober 2016 Nr. 39 (927) Tasuta nädalaleht Mitsubishi Heavy ZMX seeria soojuspumbad

Detaljer

Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016. Rail Baltic: tark ei torma

Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016. Rail Baltic: tark ei torma Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud 1933. aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016 Rail Baltic: tark ei torma ISSN 0131-5862 (trükis) ISSN 2228-3692 (võrguväljaanne) Antarktika ja Mongoolia Kuslapuu nägu ja nimi

Detaljer

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud.

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud. The Baltic Guide ajalehe mitmekülgne igakuiselt vahelduv sisu hõlmab kultuurisündmusi, Soome lahe juhtiv turismialane ajaleht aastast 1993 Soomekeelne Ilmub igakuiselt, 12 korda aastas Tasuta Trükiarv

Detaljer

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid www.selver.eu 28.01 31.01.2010 11 59,50/kg tavahind 17,50 90 49 90 79 90 13 50-32% Nõo Lihavürst Delikatess maksapasteet 200 g 49,90/kg tavahind 79,90 Edam Juust 28.5% kg -37% tavahind 111,00-28% Nõo Lihavürst

Detaljer

Toetuse saajad II+III kv 2012

Toetuse saajad II+III kv 2012 Toetuse saajad II+III kv 2012 Jrk nr Taotleja Kliendi aadress Linn/vald 1 KÜ Liivalaia 25 Liivalaia 25 Tallinn 2 KÜ Vana-Tartu mnt 37 Vana-Tartu mnt 37 Vaida alevik, Rae vald 3 KÜ Soo 54 Soo 54 Tallinn

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2009

Tariifikvootide ja seire statistika 2009 Tariifikvootide ja seire statistika 2009 1. Kehtinud tariifikvootide arv kokku 2 2. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes 2 3. Tariifikvoodi taotluste arv riikide lõikes 3 4. Tariifikvoodi

Detaljer

Tartumaa koolinoorte 2015.a. meistrivõistlused kergejõustik

Tartumaa koolinoorte 2015.a. meistrivõistlused kergejõustik Tartumaa koolinoorte 2015.a. meistrivõistlused kergejõustik Ülenurme, 22.mai 2015 C-kl.endelteatejooks 1. Ülenurme Gümnaasium Anette Taivere Kaspar Arvi 56,7 Laura Liis Hallik Patrik Ehaste Kaisa Vau Elvis

Detaljer

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah PÕRGU JA PARADIIS Abu Seyfullah Esimene väljaanne Autoriõigus 2011 See raamat on autoriõigusega kaitstud. raamatu osi või tervet raamatut on lubatud kasutada hariduslikel eesmärkidel tingimusel, et kasutatud

Detaljer

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus.

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus. Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Nr. 1 Jaanuar 1939 a. VII aastakäik. V äl j aan d j a: Katoliku Kirik Eestis Tallinn, Munga 4 4. Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva

Detaljer

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Juuni 2004 Salalaegas Jaanipäevast vanasti Jaanilaupäeva õhtul kipuvad mälestused iseenesest silme ette. Nagu jõulud

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Juuni 2004 Salalaegas Jaanipäevast vanasti Jaanilaupäeva õhtul kipuvad mälestused iseenesest silme ette. Nagu jõulud Nr.5(39) Juuni 2004 ILLUKA VALLA SONUMILAEGAS Ilmub kord kuus Jaanipäevast Maire Aunaste pilgu läbi Toimetaja veerg Ene Raudar Tasuta VIRVE OSILA Helendav avarus ümber ja üle. Kõrge taevas on taevalik;

Detaljer

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse!

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Estisk versjon Sissejuhatus Teretulemast töövõtjana Norrasse. Siin on kindlasti paljud asjad teistmoodi, kui teie kodumaal. Võibolla olete juba natuke Norra ehitusalal

Detaljer

JUUBEL JÄTKUS VILJANDIS

JUUBEL JÄTKUS VILJANDIS JUUBEL JÄTKUS VILJANDIS Viljandi osakonna kavatsusest tähistada Seltsi juubeliaastat ka Viljandis oli juba pikka aega ette teada. Nii toimuski laupäeval 15. aprillil k.a. Viljandi Kultuurikolledžis genealoogialalane

Detaljer

NÕO VALLA LEHT VÄLJAANDJAD: VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS NR 3 (189) MÄRTS 2013. on välja panna nii tasemel näitetrupp.

NÕO VALLA LEHT VÄLJAANDJAD: VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS NR 3 (189) MÄRTS 2013. on välja panna nii tasemel näitetrupp. VÄLJAANDJAD: VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS NÕO VALLA LEHT NÕO VALD NR 3 (189) MÄRTS 2013 Nõo näitetrupp tähistas oma 15. tegevusaastat Meie valla üks populaarsemaid publikumagneteid, Nõo näitetrupp tähistas

Detaljer

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse MEIE VISIOON: OLLA HINNATUIM TURVALAHENDUSTE PAKKUJA MEIE VÄÄRTUSED: KLIENDIKESKSUS, PÄDEVUS, TULEMUSLIKKUS, PARIMAD TÖÖTAJAD, AUSUS, KOOSTÖÖ Loe lk 2 Meil on 2700 töötajat ehk siis 2700 saadikut klientide

Detaljer