RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid"

Transkript

1 Hankija nimi: PALUPERA VALLAVALITSUS KINNITATUD Palupera vallavalitsuse 11.veebruari 2016.a. korraldusega nr 21 RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid Ehitamine Lihthanke e-menetlus (RHS 16 lg 1, 18²) Palupera Vallavalitsus Valgamaa Palupera vald Hellenurme tel , e-post PALUPERA

2 Sisukord 1. ÜLDOSA HANKE OBJEKTID JA OBJEKTIDE TEHNILINE KIRJELDUS PAKKUJA(TE)LE ESITATAVAD ÜLDNÕUDED KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED HANKEDOKUMENTIDE VÄLJASTAMINE PAKKUMUS(T)E ETTEVALMISTAMISE JUHENDID SELGITUSED PAKKUMUS(T)E ESITAMINE PAKKUMUSTE AVAMINE, PAKKUJATE KVALIFIKATSIOONI KONTROLLIMINE, PAKKUMUSTE VASTAVUSE KONTROLL JA VASTAVAKS TUNNISTAMINE KÕIKIDE PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMINE PAKKUMUSTE HINDAMINE JA PAKKUMUSTE EDUKAKS TUNNISTAMINE SÕLMITAVATE LEPINGUTE TINGIMUSED LISAD

3 Lugupeetud Taotleja Palupera Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust lihthanke e-menetlusega hankele nimetusega Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ehitustöö vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping(ud) Osaühing PALU-TEENUS poolt. Lugupidamisega, Terje Korss Palupera vallavanem 3

4 1. ÜLDOSA 1.1.Hankija nimi ja andmed: Palupera Vallavalitsus, registrikood: , Valgamaa Palupera vald Hellenurme, Eesti Vabariik. Hankija omab volitust valla vee-ettevõtjalt Osaühing PALU-TEENUS korraldada hanget hanke osadele: I osale Kullipesa asumi kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine; hanke II osale (Hellenurme küla vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustöö) ja hanke III osale (Palupera küla vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustöö). 1.2.Kontaktisik: Terje Korss, Palupera vallavanem, e-post tel , (riigihanke eest vastutav isik). 1.3.Hanke nimetus: Palupera valla vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ehitustöö. 1.4.Hankemenetluse liik: lihthanke e-menetlus. Hankija teeb ettepaneku esitada Pakkumusi vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele. 1.5.Hange on korraldatud riigihangete seadusest (RHS) tulenevalt lihthankena, kuna Hankija hinnangul jääb riigihanke käigus tellitava töö maksumus alla RHS 15 määratletud piirmäära. 1.6.Hankija on jaotanud käesoleva hanke osadeks: I osa - Kullipesa asumi kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine. II osa - Hellenurme küla vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustöö. III osa - Palupera küla vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustöö. Alternatiivsete pakkumuste esitamine ei ole lubatud. Pakkuja võib esitada Pakkumuse kas ühele või mitmele osale, ka kõigile kolmele. Hankedokumentide nõuded käivad kõigi hanke osade kohta Hankija ei avalikusta Pakkujatelt saadud informatsiooni sisu osas, mis rikuks Pakkujate ärisaladust või kahjustaks nendevahelist konkurentsi. Hankija käsitleb Pakkumusi konfidentsiaalsete dokumentidena, ei avalda nende sisu ja ei anna neid hankemenetlusega mitteseotud isikutele, v.a. seaduses ettenähtud juhtudel ja ulatuses (RHS 43 lg 4). Seega Pakkujate nimed ja Pakkumuste maksumused ei ole konfidentsiaalsed Rahastamisallikad: SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (SA KIK) keskkonnaprogrammi veemajanduse alamprogramm, vee-ettevõtja Osaühing PALU-TEENUS ja Palupera Vald hanke I osale. Hanke II ja III osa ehitustööde rahastaja on Osaühing PALU-TEENUS kohaliku omavalitsuse sihtfinantseeringu kaudu Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. 2. HANKE OBJEKTID JA OBJEKTIDE TEHNILINE KIRJELDUS 2.1. Hanke objektid: Kullipesa asumi kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine vastavalt Hankija kehtestatud töömahtudele jm; Hellenurme küla vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustöö vastavalt Hankija kehtestatud töömahtudele jm; Palupera küla vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustöö vastavalt Hankija kehtestatud töömahtudele jm Töövõtu korralduse meetod ehitamine, hankelepingu(te)järgne töövõtt. 4

5 2.2. Hanke objekti(de) ja tööde tehniline kirjeldus jm on toodud hankedokumentide Lisas nr 7. Tööde põhiprojektid ja hankedokumendid saadaval Palupera valla veebilehel (RHS 57 lg 1): Pakutakse tööd. 3. PAKKUJA(TE)LE ESITATAVAD ÜLDNÕUDED Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest Pakkuja: 3.1. Keda või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise eest või kelmuse või ametialase või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv (RHS 38 lg 1 p 1) Kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduste kohaselt (RHS 38 lg 1 p 2) Kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduste kohaselt (RHS 38 lg 1 p 3) Kellel puuduvad hankelepingu täitmiseks vajalikud rahalised vahendid Pakkuja finantsseisundi kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kontroll (RHS 40 lg 1 p 1) Kelle õigusaktidest tulenevad riiklike maksude kohustused ei ole RHS kohaselt nõuetekohaselt täidetud (RHS 38 lg 1 p 4) Kes on esitanud valeandmeid Hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta (RHS 38 lg 1 p 6) Kes on jätnud Hankija poolt Pakkuja hankehankemenetluses kõrvaldamise aluste puudumise kohta nõutud andmed või dokumendid esitamata, kui need andmed või dokumendid ei ole Hankijale oluliste kulutusteta andmekogus olevate avalike andmete põhjal kättesaadavad (RHS 38 lg 2 p 2) Kes on jätnud Hankija teavitamata RHS 38 lõikes 1 nimetatud asjaolude olulisest muutumisest (RHS 38 lg 2 p 3) Kelle Pakkumuse koostamisel on osalenud isik, kes on Hankijaga seotud Kes on samas riigihanke osas esitanud mitu Pakkumust või andnud teisele Pakkujale kirjaliku nõusoleku enda nimetamiseks Pakkumuses allhankijana hankelepingu täitmisel. Pakkuja ei või samas riigihanke osas esitada ühist Pakkumust, olles ühtlasi esitanud Pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist Pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega (RHS 38 lg 1 p 5, 44 lg 5). Nõutavad dokumendid igale hanke osale: Hankija lubab esitada kõik nõutavad dokumendid vaid elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas. Seega Hankija ei aktsepteeri muudel andmekandjatel (e-post, paberkandja) esitatud Pakkumusi lisadega. Hankija lisab oma veebilehele koos hankedokumentidega ka nende lisad word-dokumendina (saadaval ka e-riigihangete keskkonnas), et taotleja saaks Pakkumuse esitamisel vajaminevaid lisasid täita oma dokumendiplangile (kui see eksisteerib) ja seejärel need üleslaetuna esitada e-riigihangete keskkonnas. Pakkuja (iga Ühispakkuja) esitab hankedokumentide punktide nõuetele vastavuse kohta Lisa 2 vormikohase kinnituse (RHS 38 lg 3 p 1). 5

6 3.11. Pakkuja esitab hankedokumentide punktide 3.5. esitatud nõuete täitmiseks: 1) Pakkujate puhul kontrollib Hankija riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist avalike andmekogude vahendusel. Pakkujal peavad puuduma riiklike maksude võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (100 eurot ületav) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine ei ole ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud (RHS 38 lg 3 p 2). Hankedokumentide punktis 3.5 esitatud nõuete täitmist kontrollitakse ka enne hankelepingu sõlmimist edukal Pakkujal. Kui ilmneb, et Pakkujal on nimetatud päeval maksuvõlg, kõrvaldab Hankija Pakkuja hankemenetlusest (RHS 38 lg 3 p 1) Allhanke kasutamise korral peab Pakkuja sellest Hankijat teavitama, esitades andmed hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate allhankijate kohta. Sel juhul tuleb Pakkumuses näidata ka, kui suures ulatuses ja mille suhtes kavatseb Pakkuja allhankelepinguid sõlmida (HD Lisa 6 vorm). 4. KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED Pakkujate majanduslikule ja tehnilisele, kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid igale hanke osale: 4.1. Pakkuja kolme viimase majandusaasta aruannete ( ) aritmeetiline keskmine ehitustööde netokäive peab olema vähemalt 1,3 miljonit eurot. Pakkujal tuleb esitada andmed kolme viimase majandusaasta aruannete põhjal (2012, 2013, 2014) ehitustööde netokäivete kohta (RHS 40 lg 1 p 3) ( Lisa 3 vorm). Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse nõuete miinimumtase: Pakkuja kolme viimase majandusaasta aruannetest aritmeetiline keskmine ehitustööde netokäive peab olema vähemalt 1,3 miljonit eurot Pakkuja peab olema kolme viimase aasta ( ) jooksul peatöövõtjana korrektselt ja hea ehitustava kohaselt ehitustööde käigus rekonstrueerinud, ehitanud joogi- või kanalisatsioonitorustikke vähemalt 2 (kahel) objektil, lepingu töö mahuga vähemalt 1 (üks) km torustikku. Taotlejal tuleb esitada viimase kolme aasta ( ) jooksul peatöövõtjana rekonstrueeritud, ehitatud vähemalt 1 (ühe) km suuruse mahuga objektide nimekiri, milles kajastuvad joogi- või kanalisatsioonitorustikud, sealhulgas olemasolu korral riigihanke teel tellitud rekonstrueerimistööde maksumus (riigihangete puhul viitenumbrid), tegemise aeg ja koht ning tõendid selle kohta, et need rekonstrueerimis(ehitus)tööd tehti sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt (RHS 41 lg 1 p 1). Taotlejal tuleb esitada käesolevas punktis nimetatud asjaolude tõendus Hankedokumentide Lisa 4 vormil Pakkuja peab omama (ettevõtja) registreeringut asukohamaa äriregistris või Eesti äriregistriga analoogses registris (RHS 41 lg 3). Pakkuja peab olema nõuetekohaselt registreeritud asukohamaa erialases registris (Eestis majandustegevuse registris (MTR) tegevusala Ehitus, ehitamine liigil Veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine ) (RHS 41 lg 3). Hankija kontrollib punktis 4.3 nõutud registreeritust ja tegevusluba Eestis asuva äriühingu korral iseseisvalt (tõendit ei pea esitama). Kui välisleping ei sätesta teisiti, tuleb välisriigis registreeritud Pakkujal esitada registreerituse kohta asukohariigi pädeva registri apostilliga 6

7 kinnitatud või legaliseeritud tõendid, mis ei tohi olla väljastatud hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäevast varasema seisuga Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse nõuete miinimumtase: Pakkuja peab allhanget kasutades vähemalt 80% ulatuses Pakkumuse maksumusest teostama töid ise. 5. HANKEDOKUMENTIDE VÄLJASTAMINE 5.1. Hankedokumentidega saavad huvitatud isikud tutvuda ka Palupera vallavalitsuse veebilehel: Pakutakse tööd Hankemenetluses osalemiseks tuleb taotlejal end e-riigihangete keskkonnas registreerida Hankedokumendid on kättesaadavad tasuta. 6. PAKKUMUS(T)E ETTEVALMISTAMISE JUHENDID 6.1. Pakkumus(t)e struktuur: taotlus koos Pakkuja andmetega hankemenetlusel osalemiseks (hankedokumentide Lisa nr 1), vajadusel lisada esindusõigust tõendav volikiri. Ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Ühispakkumuse korral esitatakse taotlus hankemenetluses ühispakkujana osalemiseks, lisaks ühispakkujate ühiskinnitus (allkirjastatud kõigi ühispakkumuses osalejate poolt) solidaarse vastutuse kohta (RHS 43 lg 3) ning esindaja volikiri (RHS 38 lg 6). Ühispakkumuse korral peab Pakkuja esitama iga Pakkuja kohta selgelt identifitseeritava kvalifitseerimise dokumentide komplekti antud Pakkuja poolt esitatud vormidest ja dokumentidest; Pakkuja kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid Lisa 2 vormikohane kinnitus hankedokumentide punktides sätestatud nõuete täitmise kohta; punktis nimetatud teatis allhankijate olemasolu ja %-de kohta (Lisa 6) ja peatükis 4 nõutud dokumendid (Lisa 3 ja Lisa 4) jm Pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta Pakkumuse maksumuse esildise alusel (hankedokumentide Lisa nr 5, Pakkumuse maksumuse vorm 1-3 vastavalt hanke osale). Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkuja peab oma tööde mahtu arvestama ka need tööd, abitööd, lõivud, maksud ja hanked, mis ei ole projektide joonistes, seletuskirjades ja tehnilises kirjelduses kirjeldatud, kuid mis on, tuginedes heale ehitustavale ja Pakkuja ametialasele professionaalsusele, vajalikud hankedokumentides kirjeldatud töö nõuetekohaseks teostamiseks. Pakkuja on kohustatud hankima kõik tööde teostamiseks ja tööde üleandmiseks vajalikud load ja kooskõlastused (sh ehitusluba/ehitusteatis, kasutusluba/kasutusteatis) ning tasuma nende hankimisega seotud maksud, mis olid kehtivad lubade taotlemise ajal. Pakkuja peab arvestama kõikide ehitusprotsessiga kaasnevate riskidega (ka mõõtude täpsustusest tulenev risk). Tööd ja muud ettenägematud asjaolud, mis võivad ehituse käigus tuua kaasa lisakulutusi, on kõik vaadeldavad töövõtja riskina ning ei anna õigust Lepingu hinna muutmiseks. Lammutustööde- ja ehitusmaterjalide jäägid ning ehituspraht, mida Hankija endale ei soovi jätta kuuluvad Töövõtja poolt äravedamisele ja utiliseerimisele Töövõtja kulul. Töövõtjal on kohustus hanke I osa ehitusplatsile välja panna infotahvel selgitusega, et töid finantseeritakse SA KIK keskkonnaprogrammist eraldatud toetuse abil ( Muud Pakkuja seisukohalt olulised andmed ja dokumendid Pakkumus peab olema jõus 90 (üheksakümmend) kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates (Lisa 1). 7

8 6.4. Pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulutusi Hankija ei hüvita. 7. SELGITUSED 7.1. Igal hankemenetlusel osaleval isikul ja huvitatud isikul on õigus küsida hankedokumentide sisu kohta selgitusi (RHS 56 lg 1). Selgituste küsimine ja andmine hankedokumentide sisu kohta toimub e-riigihangete keskkonnas Selgituste mitteesitamisel loetakse pakkumuskutse märkusteta vastuvõetuks, hilisemaid märkusi hindamisel ei arvestata ja eeldatakse, et Pakkumuse maksumus sisaldab kõiki pakkumuskutsest ja selle lisadest tulenevat Läbirääkimised menetluse käigus ei ole lubatud Hankija vastab küsimustele 3 (kolme) tööpäeva jooksul, arvates nende saamisest. 8. PAKKUMUS(T)E ESITAMINE 8.1. Pakkumused esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas hiljemalt 9. mail 2016.a kella ks Pakkuja võib oma Pakkumuse tagasi võtta enne Pakkumuste esitamise tähtpäeva, esitades Hankijale e-riigihangete keskkonnas sellekohase teate Kõiki hilisemalt laekunud Pakkumusi Hankija ei arvesta Pakkumus peab olema vormistatud eesti keeles. Dokumendid, mida Pakkuja ise ei koosta, võivad olla esitatud muus keeles, kuid peavad olema koos eestikeelse tõlkega Iga Pakkuja võib esitada ühe Pakkumuse igale osale. Pakkumuse variantide ja alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. 9. PAKKUMUSTE AVAMINE, PAKKUJATE KVALIFIKATSIOONI KONTROLLIMINE, PAKKUMUSTE VASTAVUSE KONTROLL JA VASTAVAKS TUNNISTAMINE 9.1. Õigeaegselt, tagasi võtmata Pakkumused avatakse pärast esitamise/avamise aja möödumist. Teavitus saadetakse ka Hankija meeskonna liikmetele (Avamine Kvalifitseerimine Vastavaks tunnistamine Edukaks tunnistamine) Pakkumuste avamise protokolli kohta läheb avamise etapi lõpetades automaatne teavitus kõikidele Pakkujatele. Kõigi teiste protokollide/otsuste kohta saadab Hankija teate teabevahetuse töölehelt. 10. KÕIKIDE PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMINE Hankijal on õigus lükata tagasi kõik Pakkumused ühele või mitmele hanke osale igal ajal enne hankelepingu sõlmimist Kõik Pakkumused lükatakse tagasi, kui: ükski Pakkumus hanke osale ei ole tunnistatud vastavaks; 8

9 kõik Pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest ja Hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega Hankijale vastuvõetav; kui ei kvalifitseeru vähemalt kolme Pakkujat Kirjalik teade kõikide Pakkumuste tagasilükkamise kohta edastatakse Pakkujatele viivitamata, vastava otsuse tegemisest arvates. 11. PAKKUMUSTE HINDAMINE JA PAKKUMUSTE EDUKAKS TUNNISTAMINE Hankija võrdleb ja hindab kõiki laekunud Pakkumusi, mis on vastavaks tunnistatud ega ole tagasi lükatud Hankija (isikus valla vee-ettevõtja) sõlmib hankelepingu(d) igale hanke osale majanduslikult soodsaima Pakkumuse alusel. Majanduslikult soodsaima Pakkumuse hindamisel kasutatakse järgmist kriteeriumi: hind. Hankija võrdleb ja hindab Pakkumusi igale osale HD punktis nimetatud kogumaksumus(t)e alusel (ilma käibemaksuta, Pakkumus(t)e maksumus(t)e vorm(id) 1-3). Edukaks tunnistatakse Pakkumused, milles pakutud HD punktis nimetatud kogumaksumused käibemaksuta on madalaimad Hankija teeb edukaks tunnistamise otsuste teate kättetoimetamisel samas ka edukaks tunnistatud Pakkuja(te)le ettepaneku sõlmida Hankeleping(ud) vastavalt HD Lisas 8 sätestatud tingimustel ja ulatuses ning Pakkumus(t)es esitatud maksumus(t)ega Kui edukaks tunnistatud Pakkumuse esitanud Pakkuja võtab Hankijast mitteolenevatel põhjustel oma Pakkumuse tagasi, tunnistab Hankija edukaks hinna poolest järgmise Pakkumuse. RHS 53 lg 2 järgselt on Hankijal õigus nõuda edukaks tunnistatud Pakkumuse tagasi võtnud Pakkujalt kahju hüvitamist tagasi võetud Pakkumuse ja järgmise edukaks tunnistatud Pakkumuse maksumuse vahe osas. 12. SÕLMITAVATE LEPINGUTE TINGIMUSED Hankelepingute alguskuupäev on mitte enne ja lõpukuupäev mitte hiljem kui Vee-ettevõtja ei sõlmi edukaks tunnistatud Pakkuja(te)ga hankelepingu(id)t hanke II ja III osale enne 14 (neljateistkümne) kalendripäeva möödumist Pakkumus(t)e edukaks tunnistamise kohta teate(dete) edastamisest. Hanke I osale sõlmitud hankeleping jõustub samaaegselt rahastaja, Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) ja vee-ettevõtja Osaühing PALU-TEENUS vahel sõlmitava sihtfinantseerimise lepingu jõustumisega. KIK teeb maksed KIKi ja toetuse saaja (vee-ettevõtja) vahel sõlmitava sihtfinantseerimise lepingu ning KIKi finantseerimise korra alusel, mis on avalikkusele kättesaadav KIKi koduleheküljel ning KIKi kontoris Narva mnt 7A Pakkuja(d) kohustub(vad) sõlmima vee-ettevõtjaga hankelepingu(d) hankedokumentides esitatud tingimustel ja edukaks tunnistatud Pakkumus(t)es esitatud andmetega ning vastavuses hankedokumentide Lisas nr 8 esitatud lepingu vormile Töövõt(t)u(de) garantiiperiood(id) on kolm (3) aastat. Garantiiperiood(id) algab(vad) Töö(de) kasutusteatiste/kasutuslubade allkirjastamise päevast. Töövõtja(d) kohustub(vad) omal kulul parandama garantiiajal Töös ilmnenud defektid, tegematajätmised vee-ettevõtja poolt määratud tähtajaks. Töövõtja(d) korraldab(vad) alltöövõtja poolt teostatud töödes puuduste kõrvaldamise ja garantiiremondi omal kulul garantiiaja jooksul. Töövõtja(d) kohustub(vad) veeettevõtja poolt antud mõistliku tähtaja jooksul parandama garantiiajal ilmnenud sellised defektid ja tegematajätmised, mis takistavad objekti(de) kasutamist või kiirendavad selle/nende 9

10 lagunemist. Kui Töövõtja(d) ei tee vajalikke parandusi etteantud aja jooksul, on vee-ettevõtjal õigus tellida need tööd mujalt ja nõuda selleks tehtud kulude hüvitamist Töövõtja(te) poolt Vee-ettevõtjal on õigus Pakkumus(t)e aluseks olnud projektdokumentatsiooni(de) muutmiseks ja Töövõtja(te)l kohustus nendest johtuvate muutus- ja lisatööde teostamiseks. Ehitustööde käigus ilmnevatest arusaamatustest, projekti(de) ebatäpsustest peab(vad) tööde teostaja(d) informeerima projekteerijat(id), et leida operatiivne ja ratsionaalne lahendus. Kõik muutus- ja lisatööd tuleb vee-ettevõtjaga kirjalikult kokku leppida enne tööde alustamist ja nende jaoks vajalike materjalide hankimist. Tellija kooskõlastab hanke I osa tööde puhul muutus- ja listööd rahastajaga, KIK-iga. Hankija tingimuste ja Pakkumus(t)e aluseks olnud projektdokumentatsiooni(de) muutustest tingitud töövõtuhinna muutuste kohta peab Töövõtja andma üksikasjaliku Pakkumuse tuues maksumuse välja nii konstruktiivelementide kui ka töö, materjali ja mehhanismide lõikes, kasutades maksimaalselt ühikhindade loetelus või hinnatud töömahtude loetelus sisalduvaid ühikhindu. Ühikhindade loetelus määramata või neist selgelt erinevate tööde puhul lepitakse kokku uues ühikhinnas või lepitakse enne muutustööde algust kindel hind, mis põhineb muutustöö Pakkumus(t)ele. Muutus- ja lisatööd võivad põhjendatud vajadusel tingida ka osapoolte kokkuleppel lepingu lõpptähtaja pikendamise Hankedokumendid ja nende muudatused ning edukaks tunnistatud Pakkumus(ed) on hankelepingu(te) lahutamatud osad Pakkuja vastutab ainuisikuliselt hankelepingu(te)ga temale pandud kohustuste kvaliteetse ja nõuetekohase täitmise eest, tagades töö vastavuse seadusandlikele ja normatiivdokumentidele ning ametivõimude põhjendatud nõudmistele Hankeleping(ud) sõlmitakse eesti keeles Maksete aluseks on Pakkuja(te) poolt koostatud ja vee-ettevõtja poolt aktsepteeritud arved. Maksed hanke II ja III osale teostab vee-ettevõtja. Arvete tasumise tähtaeg võib ulatuda kuni 20 päevani. Hanke I osale hankelepingujärgsed maksed maksab välja vee-ettevõtja ja Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus vee-ettevõtja eest. Arvete tasumise tähtajaks võib olla hanke I osa töödele kuni 30 päeva. Akte ja arveid ei tohiks olla Lepingu(te) kestel mitte üle 3 (kolme). 13. LISAD Hankedokumentide Lisa nr 1 Pakkuja taotlus hankes osalemiseks Hankedokumentide Lisa nr 2 Kinnituse vorm hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta Hankedokumentide Lisa nr 3 Pakkuja viimase 3 (kolme, ) majandusaasta netokäive aastaaruannetest Hankedokumentide Lisa nr 4 Viimase 3 (kolme, ) aasta joogi- või kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine/ehitamine (HD p 4.2), nimetatud tööde kronoloogiline loetelu Hankedokumentide Lisa nr 5 Pakkumuste maksumuste vormid 1-3 hanke igale osale Hankedokumentide Lisa nr 6 Alltöövõtjad ja allhankelepingud Hankedokumentide Lisa 7 Hankelepingu(te) objekti(de) ja tööde tehnilised kirjeldused Hankedokumentide Lisa nr 8 Hankelepingu(te) projekt. 10

11 Lisa nr 1 (kohustuslik dok iga hanke osa juurde) Lihthanke Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ehitustöö hankedokumentide juurde Hankija nimi: Palupera vallavalitsus Lihthanke nimetus: Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ehitustöö Pakkuja taotlus hankes osalemiseks 1.Kinnitame, et oleme tutvunud riigihanke hankedokumentidega ja nende juurde kuuluvate lisadega, nõustume esitatud tingimustega ja soovime osaleda käesolevas riigihankes. Alljärgnevalt esitatud Pakkuja andmed: Hankedokumentides nõutud andmed 1) Pakkuja nimi, esindaja nimi: 2) Registrikood: 3) Aadress: 4) Kontaktisik ja tema andmed: 5) Telefon: 6) Elektronposti aadress: 7) Faks: 8) Kodulehekülje aadress (kui on): 9) Arvelduskonto number: 2. Kinnitame, et meil on kõik võimalused eelnimetatud riigihanke teostamiseks. Kinnitame, et oleme võimelised Pakkumuses toodud tööd teostama vastavalt hankedokumentides toodud tähtajaga. 3. Pakume ennast teostama eelnimetatud hankelepingut ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest. 4. Kinnitame, et kõik käesolevale Pakkumusvormile lisatud dokumendid moodustavad meie Pakkumuse osa. 5. Mõistame, et Pakkumuse mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie Pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav. 6. Käesolev Pakkumus on jõus päeva, alates Pakkumuste esitamise tähtpäevast. 7. Mõistame, et Hankija on seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud madalaima hinnaga Pakkumust. Aktsepteerime Hankija õigust lükata tagasi kõik Pakkumused hankedokumentides kirjeldatud juhtudel. 8. Anname nõusoleku meie poolt esitatud andmete või dokumentide õigsuse kontrollimiseks järelpärimiste tegemiseks kolmandatele isikutele ning nõustume, et Hankija võib kolmandatelt isikutelt saadud dokumendid ja andmed võtta käesoleval riigihankel otsuste tegemisel aluseks. 9. Kinnitame, et Pakkuja on nõus hankemenetluses edastavate dokumentide elektroonilise kättetoimetamisega. 10. Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankedokumentide sisu kohta ning tutvuda objekti olukorra ning eeldatava töömahuga. Kinnitame, et esitatud informatsioon on piisav, et teostada hanke objektiks olev töö. 11.Tuginedes oma ametialasele professionaalsusele, oleme Pakkumuse koostamisel arvesse võtnud kõik tööd ja kulud, kaasa arvatud ka need tööd ja kulud, mis ei ole kirjeldatud hankedokumentides, kuid mis on vajalikud hankedokumentides kirjeldatud tööde teostamiseks vastavalt esitatud nõuetele. 12. Hanke I osale Pakkumust koostades kinnitame, et oleme tutvunud Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskuse finantseerimise korraga ja ei meil ei ole selles toodud tingimuste, nõuete ja tähtaegade suhtes pretensioone. Pakkuja nimi ja andmed: Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja: nimi: ametinimetus: allkiri: kuupäev: 11

12 Lisa nr 2 (kohustuslik dok iga hanke osa juurde) Lihthanke Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ehitustöö hankedokumentide juurde Hankija nimi: Palupera vallavalitsus Lihthanke nimetus: Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ehitustöö Pakkuja kinnitused pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta 1. Kinnitame, et pakkujat või pakkuja seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise eest või kelmuse või ametialase või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja pakkuja karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus ei ole tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv. 2. Kinnitame, et pakkuja ei ole pankrotis ega likvideerimisel, pakkuja äritegevus ei ole peatatud või pakkuja ei ole muus sellesarnases seisukorras pakkuja asukohamaa seaduste kohaselt. 3. Kinnitame, et pakkuja suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist või muud sellesarnast menetlust pakkuja asukohamaa seaduste kohaselt. 4. Kinnitame, et meil on olemas piisavad rahalised vahendid ja/või meil on võimalus need vahendid saada hankelepingu täitmiseks. Märkused: Pakkuja nimi ja andmed: Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja: nimi: ametinimetus: allkiri: kuupäev: 12

13 Lisa 3 (kohustuslik dok iga hanke osa juurde) Lihthanke Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ehitustöö hankedokumentide juurde Hankija nimi: Palupera vallavalitsus Lihthanke nimetus: Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ehitustöö Pakkuja viimase 3 (kolme) majandusaasta ( ) netokäive aastaaruannetest Käesolevaga kinnitan, et meie viimase 3 (kolme) majandusaasta netokäive (käibemaksuta) ehitustööde osas oli: Netokäive aastal..... eurot, Netokäive aastal... eurot, Netokäive aastal... eurot. Kuupäev: Pakkuja nimi: Esindaja allkiri: 13

14 Lisa 4 (kohustuslik dok iga hanke osa juurde) Lihthanke Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ehitustöö hankedokumentide juurde Hankija nimi: Palupera vallavalitsus Lihthanke nimetus: Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ehitustöö Viimase 3 (kolme, ) aasta joogi- või kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine/ehitamine (HD punkti 4.2), nimetatud tööde kronoloogiline loetelu Meie poolt aastatel osutatud riigihanke objektiga sarnaste ehitustööde, joogi- või kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine loetelu: Nr Hankija nimi, kontaktandmed Osutatud ehitustöö (RH viitenumber) Ehitustöö osutamise aeg Maksumus (koos käibemaksuga) eurodes Töö maht (km) joogi- või kanalisatsioonitorustikule Tõendame, et nimetatud ehitustööd tehti sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt. Märkused: Kuupäev: Taotleja nimi ja andmed: Esindaja allkiri: 14

15 Lisa 5 (vali dok vorm vastavalt hanke osale) Lihthanke Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ehitustöö hankedokumentide juurde Hankija nimi: Palupera vallavalitsus Lihthanke nimetus: Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ehitustöö PAKKUMUSE MAKSUMUSE VORM HANKE I OSALE Jrk. Tööde või kulude nimetus Ühik Kogus Ühiku Maksumus nr. hind, A B C D E F 1. Load, kooskõlastused, tagatised, garantiid, ajutised ehitised, infotahvlid, liikluskorraldus obj Projekteeritud torustiku asukoha mahamärkimine m Asfaldi freesimine m Ettejäävate aedade mahavõtmine m Ettejäävate puude mahavõtmine tk Kiviplaatidest teekatte lammutamine koos kiviplaatide ladustamisega m Kasvuhoone teisaldamine ja paigaldamine tagasi Kullipesa 4 kinnistul tk Vanade betoonkaevude lammutamine ja utiliseerimine koos toruotste tamponeerimisega tk PE-korpusega tööstuslikult valmistatud komplektne reoveepumpla De1600/1400, koos elektri- ja automaatikakilbiga, ankurdamise ja paigaldamisega tk Olemasolevate r/b-kaevude D3000 puhastamine, hüdroisoleerimine ja ümberehitus R/b settekaevude D1500 ehitamine (sh malmluugid 40T) tk. 2 tk Sulgemissiibrid DN150, koos spindlipikenduste ja kapedega Reoveekanalisatsioonitorustiku PVC De160 mm SN8 paigaldamine Reoveekanalisatsioonitorustiku PVC De110 mm SN8 paigaldamine Teleskoopne reoveekanalisatsioonikaev PE De400/315 koos malmluugiga 40T, paigaldamisega Teleskoopne reoveekanalisatsioonikaev PE De560/500 koos malmluugiga 40T, paigaldamisega kompl. 3 m 1131 m 163 tk 10 tk 40 15

16 17. Survekanalisatsioonitorustiku PE De110 PN6 paigaldamine (sh signaaltraat) m Märkelint torustiku kohale m Isevoolse torustiku survepesu ja videouuring m Pinnastee taastamine (killustikalus 15 cm + purustatud kruus 10 cm m² Asfaltkatte taastamine (dreeniliiv 20 cm + killustikalus 15 cm + asfaltbetoon TAB16II 6 m² 310 cm) 22. Haljastustööd m² Kiviplaatidest teekatte taastamine m² Võrkaia taastamine m Lattaia taastamine m Ehitatud torustiku teostusmõõdistus m 1295 Kokku: Ettenägematud kulud 5%: Kokku: Käibemaks 20%: Kõik kokku: Märkused: 1. Kinnitame, et hankedokumendid moodustavad käesoleva Pakkumuse lisad. 2. Võtame kohustuse, et meie Pakkumuse edukaks tunnistamisel on meie Pakkumus meile siduv kuni hankelepingu sõlmimiseni. Tagame ehitusobjekti üleandmise Hankija poolt soovitud 7. november 2016.a. 3. Võtame kanda kõik hankelepingu sõlmimisega seotud kulud. 4. Kinnitame, et oleme teadlikud SA KIK ja vee-ettevõtja vahelise finantseerimise korraga ( ja ei oma selles toodud tingimuste, nõuete ja tähtaegade suhtes pretensioone. 5. Saame aru, et Hankija ei ole kohustatud edukaks tunnistama ei madalaima hinnaga ega ühtegi teist kvalifitseeritud Pakkumust ning et Hankija omab õigust tagasi lükata kõik Pakkumused. Kuupäev: Pakkuja nimi ja andmed: Esindaja allkiri: 16

17 Lihthanke Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ehitustöö hankedokumentide juurde Hankija nimi: Palupera vallavalitsus Lihthanke nimetus: Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ehitustöö PAKKUMUSE MAKSUMUSE VORM HANKE II OSALE Jrk Tööde nimetus Mõõt- Kogus Ühiku Summa ühik hind (EUR ) ( EUR ) Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toestamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toestamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, torusike soojustuse paigaldamist, kohaliku pinnase asendmist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist (kõik tööd koos materjali maksumusega) A B C D E F 1 Load, kooskõlastused, tagatised, garantiid, ajutised ehitised, infotahvlid, liikluskorraldus obj 1 2 Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast töö 1 tööde lõpetamist. 3 Liiklusmärkide paigaldamine liikluse ümberkorraldamiseks, ehitustsooni tähistamine töö 1 4 Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa, puude, ajutiste ehitiste jms töö 1 eemaldamine) 5 Projekteeritud torustike asukoha mahamärkimine töö 1 6 Veetoru PE PN10 De32 mm paigaldamine lahtise kaevikuga m 16 7 Veetoru PE PN10 De40 mm paigaldamine lahtise kaevikuga m Veetoru PE PN10 De40 mm paigaldamine kinnisel meetodil(suundpuurimine) m 13 9 Veetoru PE PN10 De50 mm paigaldamine lahtise kaevikuga m 5 10 Veetoru PE PN10 De50 mm paigaldamine kinnisel meetodil(suundpuurimine) m Traadiga märkelindi paigaldamine kirjaga "Vesi" veetorustikule m Veetorustiku sõlmede paigaldamine töö 1 13 Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC/PP De160 mm m paigaldamine (isevoolne kanal) Hülsstoru PE PN10 De315 mm paigaldamine kinnisel m meetodil (isevoolne kanal) Teleskoopiline kanalisatsiooni kontrolltoru De200/160 mm koos malm luugiga 40 T, h=0-2.5 m tk 2 17

18 16 Teleskoopiline kanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T, h=0-2.0 m tk 2 17 Teleskoopiline kanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T, h= m tk 2 18 Survekanalisatsioonitoru PE SDR17, PN10 De75 mm paigaldamine m Survekanalisatsioonitoru PE SDR17, PN10 De75 mm paigaldamine kinnisel meetodil (suundpuurimine) m Reoveekanalisatsioonipumpla Di800 h=3400mm Pump Q=3 l/s, Ht=12.0m, koos elektrivarustuse ja kompl 1 automaatika osaga 21 Survekanalisatsioonitorustiku sõlmede paigaldamine töö 1 22 Traadiga märkelint kirjaga SURVEKANAL m Pumpla toitekaabli MCMK 4x2.5/2.5mm2 paigaldamine m Hoiatuslindi paigaldamine m Katete taastamine olemasolevas mahus töö 1 26 Olemasolevate veetorude sulgemine töö 1 27 Veetoru läbipesu ja desinfitseerimine töö 1 28 Survetorustike katsetamine töö 1 29 Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring töö 1 30 Ehitatud torustike teostusmõõdistus töö 1 31 Mahajäetavate kaevude ja torude likvideerimine töö 1 32 Puude ja võsa likvideerimine töö 1 33 Muud tegevused, mis on tarvilikud antud peatükki kuuluvate tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega) töö 1 Kokku käibemaksuta Käibemaks 20% KOKKU KÄIBEMAKSUGA Märkused: 1. Kinnitame, et hankedokumendid moodustavad käesoleva Pakkumuse lisad. 2. Võtame kohustuse, et meie Pakkumuse edukaks tunnistamisel on meie Pakkumus meile siduv kuni hankelepingu sõlmimiseni. Tagame ehitusobjekti üleandmise Hankija poolt soovitud 7. november 2016.a. 3. Võtame kanda kõik hankelepingu sõlmimisega seotud kulud. 4. Saame aru, et Hankija ei ole kohustatud edukaks tunnistama ei madalaima hinnaga ega ühtegi teist kvalifitseeritud Pakkumust ning et Hankija omab õigust tagasi lükata kõik Pakkumused. Kuupäev: Pakkuja nimi ja andmed: Esindaja allkiri: 18

19 Lihthanke Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ehitustöö hankedokumentide juurde Hankija nimi: Palupera vallavalitsus Lihthanke nimetus: Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ehitustöö PAKKUMUSE MAKSUMUSE VORM HANKE III OSALE Jrk Tööde nimetus Mõõt- Kogus Ühiku Summa ühik hind ( EUR ) ( EUR ) Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toestamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toestamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, torustike soojustuse paigaldamist, kohaliku pinnase asendmist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist (kõik tööd koos materjali maksumusega) A B C D E F Load, kooskõlastused, tagatised, garantiid, ajutised ehitised, infotahvlid, liikluskorraldus Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist. Liiklusmärkide paigaldamine liikluse ümberkorraldamiseks, ehitustsooni tähistamine Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa, puude, ajutiste ehitiste jms eemaldamine) obj 1 töö 1 töö 1 töö 1 5 Projekteeritud torustike asukoha mahamärkimine töö 1 6 Veetoru PE PN10 De25-32 mm paigaldamine m Veetoru PE PN10 De40 mm paigaldamine (sh 17 m kinnisel meetodil) Traadiga märkelindi paigaldamine kirjaga "Vesi" veetorustikule m 452 m Veetorustiku sõlmede paigaldamine töö Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC/PP De160 mm paigaldamine Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC/PP De110 mm paigaldamine Teleskoopiline kanalisatsiooni kontrolltoru De200/160 mm koos malm luugiga 40 T, h=0-2.0 m Teleskoopiline kanalisatsioonikaev De400/315 mm koos malm luugiga 40 T, h= m (K1, K3, K5, K7, K8, K10, K11, ja K15) Teleskoopiline kanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T, h=0-2.0 m (rahustuskaev, K13) m m tk 1 tk 8 tk 1 19

20 Teleskoopiline kanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T, h=0-2.0 m (K9, K16, K17) Teleskoopiline kanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T, h= m (K4, K6, K12, K18) Survekanalisatsioonitoru PE SDR17, PN10 De75 mm paigaldamine Survekanalisatsioonitoru PE SDR17, PN10 De63 mm paigaldamine Reoveekanalisatsioonipumpla Di800 h=2810mmpump Q=3 l/s, Ht=12.0m, koos elektrivarustuse ja automaatika osaga (uusarendus) Reoveekanalisatsioonipumpla Di800 h=2910mmpump Q=2 l/s, Ht=8.0m, koos elektrivarustuse ja automaatika osaga (lindla) tk 3 tk 4 m 196 m 65 kompl 1 kompl 1 20 Survekanalisatsioonitorustiku sõlmede paigaldamine töö 1 21 Traadiga märkelint kirjaga SURVEKANAL m Pumpla toitekaabli MCMK 4x2.5/2.5mm2 paigaldamine m Hoiatuslindi paigaldamine m Katete taastamine olemasolevas mahus töö 1 25 Olemasolevate veetorude sulgemine töö 1 26 Veetoru läbipesu ja desinfitseerimine töö 1 27 Survetorustike katsetamine töö 1 28 Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring töö 1 29 Ehitatud torustike teostusmõõdistus töö 1 30 Mahajäetavate kaevude ja torude likvideerimine töö 1 31 Puude ja võsa likvideerimine töö Pumpla juurdepääsutee rajamine (killustikkattega, laius 3.5m, pikkus 70m) Muud tegevused, mis on tarvilikud antud tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega) Kokku käibemaksuta Käibemaks 20% KOKKU KÄIBEMAKSUGA m2 250 töö 1 Märkused: 1. Kinnitame, et hankedokumendid moodustavad käesoleva Pakkumuse lisad. 2. Võtame kohustuse, et meie Pakkumuse edukaks tunnistamisel on meie Pakkumus meile siduv kuni hankelepingu sõlmimiseni. Tagame ehitusobjekti üleandmise Hankija poolt soovitud 7. november 2016.a. 3. Võtame kanda kõik hankelepingu sõlmimisega seotud kulud. 4. Saame aru, et Hankija ei ole kohustatud edukaks tunnistama ei madalaima hinnaga ega ühtegi teist kvalifitseeritud Pakkumust ning et Hankija omab õigust tagasi lükata kõik Pakkumused. Kuupäev: Pakkuja nimi ja andmed: Esindaja allkiri: 20

21 Lisa 6 (kohustuslik dok iga hanke osa juurde) Lihthanke Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ehitustöö hankedokumentide juurde Hankija nimi: Palupera vallavalitsus Lihthanke nimetus: Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ehitustöö ALLTÖÖVÕTJAD JA ALLHANKELEPINGUD Pakkuja kinnitab, et kavatseb hankelepingu teostamisel kasutada allhanget/alltöövõttu: JAH EI 1. Pakkuja kinnitab, et kavatseb sõlmida allahankelepingud järgmiste allhankijatega/alltöövõtjatega ja kasutada hankelepingu täitmisel neid isikuid järgmises ulatuses: Allhankija nimi ja registrikood Allhanke kirjeldus (töö/teenuse iseloom) Allhanke maht %-na või eurodes (käibemaksuta) vajadusel jätkata 2. Pakkuja kinnitab, et ta on teadlik, et hankelepingu mahust olulise osa täitmisel võib kaasata muid alltöövõtjaid kui punktis 1 nimetatud, üksnes järgmistel tingimustel: (a) Pakkuja on esitanud Hankijale kinnituse, et uuel alltöövõtjal on eelneva sarnaste tööde lepingud täidetud korrektselt ja hea tava kohaselt ning (b) Hankija on andnud omapoolse kirjaliku nõusoleku uute alltöövõtjate/allhankijate kaasamiseks. Märkused: Kuupäev: Pakkuja nimi ja andmed: Esindaja allkiri: 21

22 Lisa 7 Lihthanke Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ehitustöö hankedokumentide juurde Hankija nimi: Palupera vallavalitsus Lihthanke nimetus: Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ehitustöö HANKELEPINGU OBJEKTI JA TÖÖDE TEHNILINE KIRJELDUS HANKE I OSALE Sügisel 2013 valmis Valgamaa Palupera valla Nõuni küla Kullipesa asumi, Oru kinnistu ja Leete kinnistu kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise tööprojekt (Kompaktfilter OÜ Töö nr ). Digitaalne alusplaan (M 1:500) - OÜ WeW poolt koostati märts-juuni (Töö nr GEO ). Eelnevalt oli kasutada rekonstrueeritud torustike kohta teostusmõõdistus septembrist 2012 (Geoweb OÜ). Kullipesa asum koosneb 17 kinnistust kauni Nõuni järve kagukaldal, millel asuvad väikeelamud. Suureks probleemiks on pinnasevee sattumine olemasolevasse reoveetorustikku, mida kokku 1294,40 jm pikkuselt trassilt ja kaevudest ohtralt sisse tungib. Mõnede kinnistute sademevesigi on suunatud olemasolevatesse kanalisatsioonikaevudesse. Kõik kokku see lahjendab oluliselt Nõuni biopuhastisse jõudva reovee kontsentratsiooni ja see omakorda ei mõju puhastusprotsessile hästi. Leete ja Oru kinnistute (Leete kinnistu, katastritunnusega 58202:002:0680, asub Nõuni Lasteaia tee kõrval-maantee ääres ja Oru kinnistu, katastritunnusega 58202:002:0390, asub Leete kinnistust põhjas) reoveetorustikud ja kanalisatsioonikaevud on samuti vananenud ja vajavad rekonstrueerimist. Ka siin on suureks probleemiks pinnasevee jõudmine reoveetorustikku. Tänane torustik on ca 40 aastat vana keraamilistest torudest. Amortiseerunud torustikust imbub samas ka reovett suunaga Nõuni järve osaliselt, mis tuleb kindlasti Otepää loodusparki (registrikood KLO ) jäävas piirkonnas ja järvele mõeldes likvideerida. Keskkonnaameti hinnangul ei kahjusta planeeritud ehitustööd Otepää looduspargi kaitse-eesmärke. Pigem on projekti mõju veekogule otsene ja aitab likvideerida Nõuni järve reostamist. Ka Otepää looduspargi põhieesmärk on kaitse-eeskirja 22

23 kohaselt Otepää kõrgustikule iseloomulike maastike kaitse, piiranguvöönd on looduspargi majanduslikult kasutatav ning pärandkultuurimaastikuna säilitatav osa. Projektialal on planeeritud Nõuni külas veel rekonstrueerimata kanalisatsioonitorustik rekonstrueerida lõplikult. Tegemist pole uute rajatiste rajamisega, vaid olemasolevate rajatiste rekonstrueerimisega. Ehitustöödega viiakse vastavusse kehtivate nõuetega kanalisatsioonisüsteemid ühe reoveekogumisala (Nõuni reoveekogumisala RKA ) piires. Rekonstrueeritav reovee kanalisatsioonitorustik kulgeb osaliselt vana reoveetorustiku sihis. Üritatud on vältida kanalisatsioonitorustiku kulgemist läbi aiamaade ja viljapuuaedade. Projekteeritud kanalisatsioonitorustik kulgeb osaliselt läbi kruntide, see on kooskõlastatud krundiomanikega. Lõigus PKK-1 kuni PKK-11 järgib rekonstrueeritud kanalisatsioonitorustik enamasti olemasolevat torustikku. Edaspidi on läbi aiamaade ja õuede kulgev torustik suunatud kinnistuid läbivale kruusateele ( PKK-12 kuni PKK-23). Lõigus PKK-19K1 kuni PKK-19 projekteeriti uus trass läbi hoovide omanike ja vee-ettevõtte soovil. Lõigus PKK-23K1 kuni PKK-23K5-1 jäi rekonstrueeritav kanalisatsioonitorustik omanike soovil vanasse asupaika. Suurem osa rekonstrueeritud ja projekteeritud kanalisatsioonitorustikust on ette nähtud paigaldada PVC torudest De160 SN8. Vaid majaühendused on projekteeritud torudest PVC De110 SN8. Enamus projekteeritud plastist kanalisatsioonikaevusid on ette nähtud ehitada DN560/500. Eramute juurde projekteeritud nn. piirikaevud on DN400/315. Kõik uude ja vanasse trassikoridori projekteeritud reoveetorustikud jooksevad kokku kanalisatsioonikaevu PKK-22, mis edasi kulgeb settekaevudesse STK-1 ja STK-2. Settekaevud STK-1 ja STK-2 on ette nähtud ehitada betoonraketest ja läbimõõduga D1500. Settekaevude eesmärk on setitada reovee tahkemad osad enne kulgemist pumplasse. Settekaevude settimismahuks on kokku 6,4m³. Normaalsel toimimisel kulgeb reoveetorustik settekaevudest otse pumplasse, kuid vee-ettevõtte nõudel oli vaja lahendada ka Kullipesa reovee mahutamine reoveepumpla võimaliku avarii korral, kus reoveemahutina võetakse kasutusele olemasolev betoonkaev D3000. Seega pumpla avarii korral suunatakse torustikele paigaldatavate sulgemissiibrite DN150 avamise ja sulgemisega reovesi reoveemahutisse. Olemasoleva reoveemahutina kasutusele võetava betoonkaevu peab hüdroisoleerima ja sulgema betooniga mittevajaminevate torustike avaused, puurima uued ning paigaldama läbiviiguhülsid. Avarii korral kasutusele võetava betoonkaevu D3000 reovee mahtuvus oleks 8,5m³. Uus reoveepumpla on projekteeritud vana pumplaga võrreldes veidi kagu poole. Põhjuseks on vana betoonkaevu D3000 reoveemahutina kasutuselevõtt. Reoveetorustik, mis kulgeb reoveemahutist D3000 peab olema varustatud sulgemissiibriga DN150. Reoveepumpla peab olema tehases valmistatud ja see tuleb tarnida ehitusobjektile ühes tükis skeemil ära näidatud varustuse ja parameetritega. Projekteeritud pumpla on D1400/1600 ühe pumbaga. Reovee survetorustik jääb olemasolev ja rekonstrueerimisele ei kuulu, kuid seoses pumpla asukoha muutumisega tuleb paigaldada 6,8m lõik survetoru PE De110 PN6 pumplast kuni olemasoleva survekanalisatsioonitoruni. Seoses olemasolevast maapinna reljeefist tulenevate iseärasustega peab projekteeritud kanalisatsioonikaevude PKK-12 ja PKK-14 vahele jäävat kruuskattega sõiduteed tõstma, kuna vastasel juhul jääb torustik antud lõigus kriitilisest külmumissügavusest kõrgemale. Seega on tarvis sõidutee pinda tõsta maksimumpunktis 25cm. Oru kinnistul tuleb välja vahetada terve torustik OKK-7-st kuni elumajani. Torustiku uue asupaiga määramisel on arvestatud Oru kinnistu omaniku sooviga säilitada olemasolevad viljapuud ja väärtuslikumad leht- ning okaspuud. Leete kinnistul piisab torustiku väljavahetamisest OKK-5-st kuni järgmise kaevuni Leete kinnistu elumaja suunas. Lisaks tuleb välja vahetada olemasolev betoonist kanalisatsioonikaev D1000 PKK-Leete1 D560/500 plast vastu. Analoogselt eelnevaga, tuleks ehituse käigus võimaluse korral säilitada võimalikult palju kasvavaid leht- ning okaspuid. Eelpool nimetatud torustikud tuleb ehitada torudest PVC De160. Kõik paigaldatavad kaevud peavad olema veetihedad ja varustatud malmluugiga. 23

24 Töömaht kokku: Isevoolne reoveekanalisatsioonitoru De jm Isevoolne reoveekanalisatsioonitoru De jm Survekanalisatsioonitoru De jm 40 reoveekaevu De 560/ reoveekaevu De 400/315 2 settekaevu D komplektne reoveekanalisatsioonipumpla. Seega jääb kogu projekteeritud töömahust välja asendiplaan Lehel 4 toodud 2,4 m lõik ja Lehel 2 toodud lõigud kokku 38,3 m, lisaks 2 kaevu. Oleme hanke juures need lehed eraldi täpsustatult ka skaneerinud. Riigimaantee läbimist pole. Väga oluline on kinnistuomanikega koostöö, kellega on aasta suvel uute kaevude asukohad kooskõlastatud. Tööprojekt on kooskõlastatud ka asjaomaste ametkondadega. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine jne.) tulenevate kulutustega. Omanikke hulga, nii on ikka mõnel ka erisoove, nt Oru kinnistu omanik ei soovi ühegi puu maha võtmist. Sauli kinnistu omanik tuletas kooskõlastades meelde ikka, et ei unustataks tema tänavakividest sillutist taastada peale torustiku kaevetöid. Kullipesa-6 aga rõhub lõhutava asfaltkatte taastamisele ja kokkuleppele tuleb saada lõplikult ka kuuri taastamiselkompenseerimisel vms, sest olemasolev torustik kulgeb kuuri alt jne. Elanikkonna teavitamise teeb Hankija piirkondlikus infolehes Otepää Teataja. Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate piirangutega. Olemasolevaid torustikke haldab Osaühing PALU-TEENUS. Tööd elektrirajatiste kaitsevööndis tuleb teostada kooskõlastatult kaabli valdajaga või tema poolt volitatud ettevõttega. Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja ka Telia-le kuuluvate sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) asukohad, et vältida nende võimalikku kahjustamist ja lõhkumist ehitustööde käigus. Enne kaevetööde algust tuleb kohale kutsuda Telia järelvalvetöötaja kaablitrasside mahamärkimiseks. Siderajatiste täpne sügavus ja paiknemine teha kindlaks käsitsi lahtikaevamise teel. Lahtikaevatud siderajatised kaitsta ja toestada. Pinnas siderajatiste alt tihendada selliselt, et ei toimuks siderajatiste purunemist pinnase vajumise tõttu. Info tööloa saamiseks telefoninumbril Kohale tuleb kutsuda ka Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks saata 10 tööpäeva enne tööde algust taotlus tel Elektrikaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul. Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas, mis sobib tagasitäiteks, tuleb ladustada kohapeal. Pinnase sobivus tuleb eelnevalt kooskõlastada omanikujärelvalvega ja Tellijaga. Pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida (vahetult enne töödega alustamist) vastavalt Töövõtja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele maaomanikuga ja Tellijaga. Teekatete taastamisel lähtutakse olemasolevast pinnakatte liigist. Jäätmekäitlusel tuleb lähtuda Palupera Vallavalitsuse jäätmehoolduseeskirjast. Kõik projektiga kavandatud ehitised ja rajatised tuleb peale väljaehitamist teostusmõõdistada. Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud ametiisikute poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev ette, et esindaja(d) võiks ülevaatustest osa võtta. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku kontrollimine tuleb teha vastavalt standardile SFS 3113 (vt paigaldusjuhend RIL ). 24

25 Kokkuvõtteks: töövõtt tuleb teostada nii, et töö on lõplikult valmis, kasutuskõlblik ning et oleks rahuldatud Hankija funktsionaalsed- ja kvaliteedinõuded. Töövõttu iseloomustavad tehnilised näitajad, joonised ja töökirjeldus sisalduvad projektdokumentatsioonis: Kompaktfilter OÜ Töö nr Kullipesa asumi, Oru ja Leete kinnistute kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Tööprojekt,

26 HANKELEPINGU OBJEKTI JA TÖÖDE TEHNILINE KIRJELDUS HANKE II OSALE Hellenurme küla asub Valgamaa kirdeosas Elva jõe ääres. Küla läbib Elva-Palupera kõrvalmaantee, mille kaudu on hea ühendus lähimate linnade Elva (10km) ja Otepääga (15km). Asukoha skeem Hankes planeeritud ehitustöö hõlmab joogivee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitust Hellenurme kauplusest põhja suunas jääval objektil (Tööprojektis kohati kajastatud I osa siia mahtu ei kuulu!). Töömaht kokku: Veetoru lahtisel meetodil 136 jm (sh 115 jm De40) Veetoru kinnisel meetodil 282 jm (sh 269 jm De50) Isevoolne reoveekanalisatsioonitoru 104 jm (De160) Survekanalisatsioonitoru lahtisel meetodil 137 jm (De75) Survekanalisatsioonitoru kinnisel meetodil 235 jm (De75) 4 reoveekaevu De 560/500 1 komplektne reoveekanalisatsioonipumpla koos elektrivarustuse (kaabel 34 jm) ja automaatikaga. Paralleelkulgemisel ja ristumistel (3 kohta) Elva- Palupera Kähri kõrvalmaanteega nr rajatakse torustik kinnisel meetodil. Torustik Elva- Palupera Kähri kõrvalmaantee nr kinnistul (lõigus V-4-V-9) on ette nähtud rajada kinnisel meetodil koos survekanalisatsioonitorustikuga De75. 26

27 Töövõtjal tuleb tööde planeerimisel ja ehitustööde käigus arvestada asjaoluga, et ehitatavate torustike läheduses asub riikliku kaitse all olevaid kultuurimälestisi. Projektala asub järgneva kultuurmälestise kaitsevööndis: Hellenurme mõisa moonakatemaja Enne tööde alustamist tuleb võtta Muinsuskaitseametist luba mälestisel ja mälestiste kaitsevööndis tööde teostamiseks, (aadress Aia tn 17, Valga, tel , vaneminspektor Mari-Liis Paris). Elanikkonna teavitamise teeb Hankija piirkondlikus infolehes Otepää Teataja. Kinnistuomanikuga ja ametkondadega on aastal koostatud tööprojekt kooskõlastatud. Projekteeritud veetorude minimaalne rajamissügavus on 1,8 m toru peale, arvestades maapinnast. Projekteeritud kanalisatsioonitorude minimaalne rajamissügavus on 1,2 m arvestatuna maapinnast toru põhja. Veetoru materjaliks on PE 100, SDR 17, PN10, minimaalse rõngasjäikusega 10kN/m². Läbimõõduga alla De 90 (De 90 välja arvatud) on lubatud kaasutada toru PE100 SDR või PE80 SDR Survekanalisatsioonitoru surveklass on minimaalselt PN10. Isevoolsete torustike rajamisel kasutatavad HDPE-torud peavad vastama ISO 161-1:1996-le,ISO 4427-le ja EN le. Torude materjal peab olema PE 80, mille SDR (standardne mõõtude suhe) on 21. Minimaalne rõngasjäikus peab olema 8 kn/m2. PE-toruliitmikud peavad vastama minimaalselt PN10 surveklassile. PE-torud ja plastist fassongosad peavad vastama standardile EN :2003 või ISO4427. Kaevukaaned, tänavakaped peavad olema malmist, ümmarguse kujuga ja toodetud vastavalt EN 124-le. Kanalisatsioonikaevudena võib kasutada tehaseliselt valmistatud polüetüleenkaeve. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine jne.) tulenevate kulutustega (põhiline töötsoon riigimaantee kaitsetsoonis!). 27

28 Tööde teostamisel ei tohi kahjustada väärtuslikke puid ja põõsaid. Tööde tsoonis ei tohi kahjustada puude tüvesid. Puud, mis asuvad tööde tsoonile lähemal, kui 3m, kasutada tüve kaitsmeid (nt. piki tüve kinniseotud lauad). Torustiku eesvooluks on olemasolev kanalisatsioonitorustik (kaev K-6, rekonstrueeritud aastal). Veetorustik on projekteeritud ja ehitataksegi alates olemasolevast veetorustikust Koidu kinnistul, sõlmes V-12 (rekonstrueeritud). Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate piirangutega. Olemasolevaid torustikke haldab Osaühing PALU-TEENUS. Tööd elektrirajatiste kaitsevööndis tuleb teostada kooskõlastatult kaabli valdajaga või tema poolt volitatud ettevõttega. Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja ka Telia-le kuuluvate sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) asukohad, et vältida nende võimalikku kahjustamist ja lõhkumist ehitustööde käigus. Enne kaevetööde algust tuleb kohale kutsuda Telia järelvalvetöötaja kaablitrasside mahamärkimiseks. Siderajatiste täpne sügavus ja paiknemine teha kindlaks käsitsi lahtikaevamise teel. Lahtikaevatud siderajatised kaitsta ja toestada. Pinnas siderajatiste alt tihendada selliselt, et ei toimuks siderajatiste purunemist pinnase vajumise tõttu. Info tööloa saamiseks telefoninumbril Kohale tuleb kutsuda ka Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks saata 10 tööpäeva enne tööde algust taotlus tel Elektrikaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul. Ehitatav reovee-, joogiveetorustik ristub/kulgeb paralleelselt riigimaanteega mitmes kohas: nr Elva Palupera Kähri riigimaantee teekaitsevööndis kulgeb vee- ja survekanalisatsioonitorustik km 9,81-10,03 teemaal (sh ristumine km 9,89) (kõik kinnisel meetodil paigaldamisega), kanalisatsioonitorustik ristub tee km 10,03 kinnisel meetodil paigaldamisega, veetorustik kulgeb tee km 10,03-10,05 väljaspool teemaad (sh ristumine km 10,05 kinnisel meetodil paigaldamisega), kanalisatsioonitorustik kulgeb tee km 10,05-10,09 väljaspool teemaad, kanalisatsioonitorustik kulgeb tee km 10,21-10,286 väljaspool teemaad (sh ristumine km 10,25 kinnisel meetodil paigaldamisega). Tööde teostaja peab taotlema vahetult enne tööde algust: Tööde loa projektijärgsete tööde teostamiseks riigitee maal (transpordimaal). Taotluse vorm on saadaval Loa taotlusele tuleb lisada ehitusaegne liikluskorralduse skeem. Täiendava teehoiuväliste tööde kooskõlastuse riigitee kaitsevööndis väljaspool teemaaala projektijärgsete tööde teostamiseks. Siinkohal juhinduda ka majandus- ja taristuministri 13. juuli a määrusest nr 90 Liikluskorralduse nõuded teetöödel (RT I, , 5). Maanteeameti kontaktisik liikluskorralduse osas: Raul Tammela, tel Tööde teostaja kohustub taastama olemasoleva olukorra teemaal ja kaitsetsoonis peale tööde lõppu ning esitama Maanteeametile teostatud tööde kohta teostusjoonised paberkandjal ja elektrooniliselt CD-l kuu aja jooksul peale tööde teostamist. Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas, mis sobib tagasitäiteks, tuleb ladustada kohapeal. Pinnase sobivus tuleb eelnevalt kooskõlastada omanikujärelvalvega ja Tellijaga. Pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida (vahetult enne töödega alustamist) vastavalt Töövõtja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele maaomanikuga ja Tellijaga. Teekatete taastamisel lähtutakse olemasolevast 28

29 pinnakatte liigist. Jäätmekäitlusel tuleb lähtuda Palupera Vallavalitsuse jäätmehoolduseeskirjast. Kõik projektiga kavandatud ehitised ja rajatised tuleb peale väljaehitamist teostusmõõdistada. Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud ametiisikute poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev ette, et esindaja(d) võiks ülevaatustest osa võtta. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku kontrollimine tuleb teha vastavalt standardile SFS 3113 (vt paigaldusjuhend RIL ). Kokkuvõtteks: töövõtt tuleb teostada nii, et töö on lõplikult valmis, kasutuskõlblik ning et oleks rahuldatud Hankija funktsionaalsed- ja kvaliteedinõuded. Töövõttu iseloomustavad tehnilised näitajad, joonised ja töökirjeldus sisalduvad projektdokumentatsioonis: Palmpro OÜ Töö nr 117-VK Hellenurme küla vee- ja kanalisatsioonitorustike tööprojekt, Muinsuskaitseameti kooskõlastus nr 25668,

30 HANKELEPINGU OBJEKTI JA TÖÖDE TEHNILINE KIRJELDUS HANKE III OSALE Projektiga on lahendatud Palupera külas joogivee- ja kanalisatsioonitorustiku uusarendus lindla hoonele mõisapargis, mõisakooli torustike rekonstrueerimine ning kinnistute Lubja ja Murakamäe tarbeks uusarendus. Osaliselt on torustikud projekteeritud Palupera mõisa pargi maa-alal. Palupera mõisa park on muinsuskaitse- ja looduskaitse alune park. Asukoha skeem Projekteeritav joogivee- ja kanalisatsioonitorustik lõikub maaparandusehitise MURAKAMÄE-2 teenindava kollektoreesvooluga. Ehitustööd kollektoreesvoolu piirkonnas tuleb teostada käsitsi, et ei kahjustataks olemasolevat tehnilist olukorda ja oleks tagatud maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine. Drenaaži vigastamise korral tuleb antud lõik asendada sama läbimõõduga plasttoruga. Teatada 3 tööpäeva enne tööde alustamist PMA Valga keskusele kontaktandmed. Peale tööde teostamist esitada teostusjoonis digitaalselt PMA Valga keskusele. Projektiga hõlmatav maa-ala on jääb osaliselt mõisa pargi alale, kus kasvavad väärtuslikud põlispuud. Kaevetööd jäävad vähemalt 1 meetri võrra eemale põlispuude võrade projektsioonist maapinnal. Tööde tsoonis ei tohi kahjustada puude tüvesid. Puud, mis asuvad tööde tsoonile lähemal, kui 3m, kasutada tüve kaitsmeid (nt. piki tüve kinniseotud lauad). Ehitustööde käigus säilitada maksimaalselt olemasolevat muru pinda, et masinatega liikumist ei teostata suvaliselt läbi pargi, vaid maksimaalselt olemasolevaid või uute teede koridore pidi. Pargi alal, kus puud on läheduses, võib kaevetöid teha ainul väikemehhanismidega. 30

31 Teedevõrgu taastamisel kasutada teekattena kas kruusa või sõelmeid. Palupera küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekti piirkonda jäävad järgmised kinnismälestised ja nende kaitsevööndid: Reg. nr. Nimetus Palupera mõisa peahoone Palupera mõisa park Palupera mõisa linnumaja Palupera mõisa ait-kuivati Enne tööde alustamist tuleb võtta Muinsuskaitseametist luba mälestisel ja mälestiste kaitsevööndis tööde teostamiseks, (aadress Aia tn 17, Valga, tel , vaneminspektor Mari-Liis Paris). Elanikkonna teavitamise teeb Hankija piirkondlikus infolehes Otepää Teataja. Kinnistuomanikega ja ametkondadega on aastal koostatud tööprojekt kooskõlastatud. Veetorustik on projekteeritud alates olemasolevast PE De40 torustikust teisel pool maanteed sõlmes V-1. Ristumisel maanteega on torustik ette nähtud rajada kinnisel meetodil, suundpuurimise teel. Torustikust on ette nähtud hargnemine lindlale sõlmes V-3. Sõlmes V-5 tuleb torustik ühendada olemasoleva veemõõdusõlmega. Veetorustik on ette nähtud rajada PE PN10 De32-De40 mm torust. Mõisakooli taga olev kanalisatsioonitorustik rekonstrueeritakse kuni mõisapargi nurka K-9-ni välja, sealt edasi on juba uusarendus. Lindla kanaliseeritakse reoveepumpla abil. Veetorustik Põhikooli kinnistul (lõigus V-14-V-20) on ette nähtud rajada ühes kaevikus projekteeritud kanalisatsioonitorustikuga. Kinnistu piirile paigaldada maakraan DN25 ja 1m pikkune toru koos otsakorgiga. Projektiga on ette nähtud rajada isevoolne kanalisatsioonitorustik kinnistute Lubja ja Murakamäe kinnistute piirist kuni rajatava pumplani (RVP). Kasutada kompaktset tehases valmistatud pumplat koos juhtautomaatikaga. Peatorustikuna kasutada PVC SN8 De160 mm toru. Kaevudena kasutada De400/315 De560/500 teleskoopilisi PE kaeve. Survetoruna kasutada PE PN10 De75 survetoru. 31

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad .. A0 (EI0) 07 D. Välisnurk/sisenurk D. Nurk, sisemine/välimine Kinnipahteldatav nurgaliist Nurgaprofiil Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Max 00 mm Kinnipahteldatav nurgaliist Norgipsi pahteldussüsteem

Detaljer

Üldkoosoleku protokoll nr. 24

Üldkoosoleku protokoll nr. 24 MTÜ Hiiukala registrikood 80267964 Üldkoosoleku protokoll nr. 24 11. mai 2017. Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal Koosoleku algus kell 18 05, lõpp kell 19 00. Osavõtjad: kohal viibis 34 ühingu liiget

Detaljer

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1)

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1) Kompleksarvud Imaginaarühik Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil x 0. Et oleks võimalik lahendada iga ruutvõrrandit, on kasutusele võetud imaginaarühik,

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. Ärikliendi Internet teenus on mittemüüdav 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s 78,85 94,62 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s 142,85 171,42

Detaljer

TOETUSE TAOTLUS 1 ÜHTEKUULUVUSFOND

TOETUSE TAOTLUS 1 ÜHTEKUULUVUSFOND Majandus- ja taristuministri 03.oktoobri 2014.a määrus nr 85 Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014-2020 LISA TOETUSE TAOTLUS 1 ÜHTEKUULUVUSFOND 2014-2020 [Projekti nimi] Prioriteetne suund:

Detaljer

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd Eksami käigus tuleb teostada erinevaid administreerimise alaseid operatsioone. Mõned neist on lihtsamad ja mõned keerukamad. Operatsioone teostage /root kaustas ja juurkasutaja õigustes, kui pole öeldud

Detaljer

EKSPERTHINNANG. Kinnistu nr , aadressil Smuuli 11, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Töö nr /M Tallinn Tellija: Tallinna Maa-amet

EKSPERTHINNANG. Kinnistu nr , aadressil Smuuli 11, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Töö nr /M Tallinn Tellija: Tallinna Maa-amet EKSPERTHINNANG Kinnistu nr 9472201, aadressil Smuuli 11, Töö nr 0601-3209/M Tallinn 2006 Tellija: Tallinna Maa-amet 2 SISUKORD Lk. 1. HINDAMISE OBJEKT 3 2. EKSPERTHINNANGU TELLIJA 3 3. HINDAMISE EESMÄRK

Detaljer

EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 *

EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 * EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 * Kohtuasjas 9/70, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Finanzgericht München i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2008

Tariifikvootide ja seire statistika 2008 Tariifikvootide ja seire statistika 2008 1. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes Jaan. Veebr. Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. 64 59 63 59 34 39 38 35 32 57 30 37 Kokku:

Detaljer

EKSPERTHINNANG. Kinnistu nr , aadressil Smuuli 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Töö nr /M Tallinn Tellija: Tallinna Maa-amet

EKSPERTHINNANG. Kinnistu nr , aadressil Smuuli 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Töö nr /M Tallinn Tellija: Tallinna Maa-amet EKSPERTHINNANG Kinnistu nr 377201, aadressil Smuuli 9, Töö nr 0601-3208/M Tallinn 2006 Tellija: Tallinna Maa-amet 2 SISUKORD Lk. 1. HINDAMISE OBJEKT 3 2. EKSPERTHINNANGU TELLIJA 3 3. HINDAMISE EESMÄRK

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

Bussifirma infosüsteem

Bussifirma infosüsteem Tallinna Tehnikaülikool Aineprojekt aines Kontseptuaalne süsteemianalüüs Bussifirma infosüsteem Kaidur Roht 970767 LAP-41 Juhendaja: Lea Elmik Tallinn 1999 ÜLDVAADE EESMÄRGID Transpordiettevõtte töö organiseerimine

Detaljer

Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti näidiskoosseis 2014.

Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti näidiskoosseis 2014. KINNITATUD Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse liikme 22. jaanuari 2015 käskkirjaga nr 1-5/21 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti näidiskoosseis 2014. Tallinn 2014.a.

Detaljer

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus Tallinn, 2010 sisukord Sissejuhatus 3 ÕPPEKAASUSED Piip ja Tuut Mängumajad 4 Võrumaa turismiarengu strateegia 6 Elisa Eesti 8 Enics

Detaljer

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse!

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Estisk versjon Sissejuhatus Teretulemast töövõtjana Norrasse. Siin on kindlasti paljud asjad teistmoodi, kui teie kodumaal. Võibolla olete juba natuke Norra ehitusalal

Detaljer

Kinnitatud ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1.

Kinnitatud ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Kinnitatud 19.03.2010 ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda (1) Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite

Detaljer

Palgad ja töötingimused Norras

Palgad ja töötingimused Norras EESTI Palgad ja töötingimused Norras Info Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Sloveenia ja Ungari kodakondsusega ehitustöölistele www.fellesforbundet.no Tere tulemast Norrasse tööle!

Detaljer

SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED

SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED Käesolevad kindlustustingimused sätestavad kindlustusvõtja ja kindlustusandja vahel sõlmitud sõidukikindlustuse lepingus märgitud kaitse ulatuse ja tingimused. Kindlustuslepingus reguleerimata küsimustes

Detaljer

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL-

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL- DETSEMBER 2003 NR. 4 (36) Järelevalvet teeb Soome firmast Finnroad OY ning kohalikest konsultantidest AS Taalri Varahaldusest ja AS Teede Tehnokeskusest moodustunud meeskond. Lepingu hind on 13,9 mln krooni.

Detaljer

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus Käsiraamat Sisukord Autor: Priit Tuuna Toimetaja: Evelin Kivimaa Keel ja korrektuur: Liina Smolin Kujundus: www.arteverumstudio.com

Detaljer

KÄESOLEV NOTEERIMISPROSPEKT JA AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED (EDASPIDI KOOS NIMETATUD KA KUI PROSPEKT ) ON KOOSTATUD SEISUGA 16. MAI A.

KÄESOLEV NOTEERIMISPROSPEKT JA AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED (EDASPIDI KOOS NIMETATUD KA KUI PROSPEKT ) ON KOOSTATUD SEISUGA 16. MAI A. KÄESOLEV NOTEERIMISPROSPEKT JA AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED (EDASPIDI KOOS NIMETATUD KA KUI PROSPEKT ) ON KOOSTATUD SEISUGA 16. MAI 2005. A. KORRALDA- JAD (NAGU DEFINEERITUD OSAS ÜLDINE INFORMATSIOON

Detaljer

Kruusa tn 34 kinnistu DETAILPLANEERING

Kruusa tn 34 kinnistu DETAILPLANEERING Kruusa tn 34 kinnistu DETAILPLANEERING Elva linn, Tartumaa Töö nr DP 2015/534 Tellija: Myland OÜ Planeerija: PB Dialoog OÜ Registrikood: 12387582 Aadress: Laki tn 14a, Tallinn 10621 GSM: + 372 52 433 77

Detaljer

Aadress residendiriigis Riik Sihtnumber, maakond Vald, asula või linn Riigi kood (täidab Maksu- ja Tolliamet)

Aadress residendiriigis Riik Sihtnumber, maakond Vald, asula või linn Riigi kood (täidab Maksu- ja Tolliamet) Rahandusministri 04.04.2017. a määrus nr 21 Mitteresidendi Rahandusministri ja investeerimisfondi 04.04.2017. deklaratsioonide a määruse nr 21 Mitteresidendi ning füüsilise isiku ja investeerimisfondi

Detaljer

ENSV TEATAJA LISA. ENSV Teataja tellimishind ühes lisadega:

ENSV TEATAJA LISA. ENSV Teataja tellimishind ühes lisadega: Hind 15 senti, ENSV TEATAJA LISA Toimetus ja talitus: Riigi Trükikojas, Niine tän. 11. Kontor õn avatud kella 8 14. Sealsamas lehe tellimiste vastuvõtmine. Kodukeskjaam 477-80: kontor 30, toimetus 62,

Detaljer

1. Kinnitada Rae valla põhimäärus uues redaktsioonis vastavalt lisale.

1. Kinnitada Rae valla põhimäärus uues redaktsioonis vastavalt lisale. Eelnõu MÄÄRUS Jüri.... november 2010 nr... Rae valla põhimääruse kinnitamine Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, valla- ja linnaeelarve seadusest, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise

Detaljer

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge NR 10 (170) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. OKTOOBER 2010 Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus koostöös linna- ja maavalitsuse, kaubandus- ja tööstuskoja ning omavalitsuste

Detaljer

VALGJÄRVE VALLAVALITSUS VALGJÄRVE VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA

VALGJÄRVE VALLAVALITSUS VALGJÄRVE VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA VALGJÄRVE VALLAVALITSUS VALGJÄRVE VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA 2014-2026 SAVERNA 2014 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS... 9 2 VALGJÄRVE VALLA ÜLDINE ÜLEVAADE, ASUKOHT JA GEOGRAAFILINE ASEND...

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2009

Tariifikvootide ja seire statistika 2009 Tariifikvootide ja seire statistika 2009 1. Kehtinud tariifikvootide arv kokku 2 2. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes 2 3. Tariifikvoodi taotluste arv riikide lõikes 3 4. Tariifikvoodi

Detaljer

EUROOPA PARLAMENT. Istungidokument

EUROOPA PARLAMENT. Istungidokument EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0017/2006 2003/0262(COD) 19/01/2006 Ühisseisukoht Nõukogu 8. detsembri 2005. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus

Detaljer

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.3. Kasutaja juhend

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.3. Kasutaja juhend AS SPIN TEK Rendimoodul REENI 6.3 Kasutaja juhend Tallinn 2011 Rendimoodul Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 4 2. PROGRAMMI PIIRID... 6 3. PROGRAMMI KÄIVITAMINE... 7 3.1 PROGRAMMI KÄIVITAMINE... 7 4. METOODILINE

Detaljer

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi määrustik 11. väljaanne, kehtiv alates 1. jaanuarist 2014 Muudatused kehtivad alates 1. jaanuarist 2017 Printed in Switzerland Copyright 2017 Fédération

Detaljer

Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele

Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele Kõik piletid internetist 5% soodsamad! Lisanduvad soodustused: lastele, õpilastele, pensionäridele ja gruppidele www.ecolines.net ECOLINES firmast: Oleme olnud rahvusvaheliste vedude turul alates 1997

Detaljer

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald » Ütleme rohkem tere!» lehekülg 2 lehekülg 3 Kes on Elva valla volikogus?» Korteriühistud kohustuslikuks! lehekülg 5 Infoleht» Hind: 0,50 Rattaparklad koolide juurde lehekülg 6 Elva valla infokandja VALLA

Detaljer

ARUANNE MÄLUPILDID 1

ARUANNE MÄLUPILDID 1 ARUANNE MÄLUPILDID 1 Sisukord Saateks 1. Sissejuhatus Vallavanema aruanne 2. 2009 kohalike valimiste eelne aeg. 3. 2009 kohalikud valimised ja tulemus. 4. Valimiste järgne aeg kuni 27.10.2009 (kokkuleppe

Detaljer

Nytt fagprogram/journalsystem for legevakten i Arendal kommune

Nytt fagprogram/journalsystem for legevakten i Arendal kommune Nytt fagprogram/journalsystem for legevakten i Arendal kommune Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/47972925.aspx Väline hanke ID 2014-190620 Nr. 2014/10104 Hanke liik Hange Dokumendi liik

Detaljer

Peremeditsiini praktikabaasid Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut

Peremeditsiini praktikabaasid Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Peremeditsiini praktikabaasid Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Peremeditsiini õppetool Dr. Heli Tähepõld/peremeditsiini praktika üldkoordinaator Liis Põld/õppekorralduse spetsialist Sisukord

Detaljer

06/2009. Komplektalajaamad HEKA

06/2009. Komplektalajaamad HEKA Komplektalajaamad HEKA HEKA komplektalajaamad on tüüpkatsetatud tehasetootelised alajaamad, mis koosnevad kaitsekestas paiknevatest trafodest, madalpinge- ja kõrgepingejaotlast, ühendustest ja abiseadmetest.

Detaljer

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused 1 (5) Kampaania kestab 01.nov 2014.a - 31.jaan 2015.a. Kampaanias saavad osaleda 1.-6.klassid (k.a) üle Eesti. Kampaanias osalemiseks tuleb klass registreeruda saates e-mail aadressil: mari-liis.kallismaa@kuusakoski.com.

Detaljer

JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON. OTSUS nr 1590-o

JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON. OTSUS nr 1590-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1590-o Tallinnas 1. juunil 2017 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Evelyn Hallika

Detaljer

Jõuluvana, kes sa oled?

Jõuluvana, kes sa oled? Jõuluvana, kes sa oled? Pööripäevad on inimkonna tähtsaimad pühad juba aegade algusest. Vähemalt niikaua, kui inimesed taevakehade iseäralikku käitumist on jälginud. Janek Šafranovski Rebala muuseum Suurte

Detaljer

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae RAE sõnumid Nr 9 oktoober 2009 Taluaialaat Jahilaskesportlased tõid rahvusvahelise võidu Jäätmekäitlusest Rae vallas Aeroobikafestival 2009 Rae valla ametlik väljaanne Taluaialaat kaupleja silmade läbi

Detaljer

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Vallavalitsuse ja vallavolikogu ajaleht DETSEMBER 2017 NR 12 (121) Kauneid pühi! INTERVJUU Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Räägi endast, kes Sa oled? Olen sündinud Kanepi kihelkonnas, Ihamarus, Ala- Juusa

Detaljer

Reoveekanalisatsioon. Eluks vajalikud ühendused

Reoveekanalisatsioon. Eluks vajalikud ühendused Reoveekanalisatsioon Eluks vajalikud ühendused Hea klient, Tere tulemast tutvuma reoveekanalisatsiooni torustikke käsitleva brošüüriga. Käesolevas trükises vaatleme ainult hooneväliseid isevoolseid kanalisatsioonitorustikke.

Detaljer

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR EFPIA Raporti aasta :2015 Raporti valuuta :EUR Leheülg 1 / 5 -d: peamise asuorii asuorii aadress O-de oetus ürituse ulude attes grantid Odele Registreerimistasud asu teenuste ja e asud Individuaalne nimeline

Detaljer

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D L A E K V E R E V A L L A Laekvere Valla Sõnumid internetis www.laekvere.ee valla leht/kuuluta all SÕNUMID Nr 7 (63) MAI 04 TASUTA KEVADINE KIRBUTURG 7. mail Venevere kaupluse juures kell.00 5.00. Tulla

Detaljer

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht Nr 164 HALINGA VALLA TEATAJA märts 2011 Hind 0,32 Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht 4. detsembrist 2010 kuni 5. märtsini 2011 toimusid Pärnumaa valdade XXXI talimängud. Võisteldi 13 alal:

Detaljer

GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN GARAAŽIUKSED KATALOOG

GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN GARAAŽIUKSED KATALOOG GARAAŽIUKSED GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN KATALOOG 2016 1 GARAAŽIUKSED seeria Wayne Dalton Wayne Dalton 9100 Comfort... 4-5 Wayne Dalton 9600 Classic... 6-7 seeria KRONway KRONway K-4 Thermo Plus... 8-9

Detaljer

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog Elina Sætre Muukeelsete laste integratsioon Norras kolme lasteaia näitel Magistritöö Juhendaja:

Detaljer

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Narva-Joesuu JUULI 2013 NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Sel aastal tähistab Narva-Jõesuu korraga mitut ümmargust tähtpäeva: 510 aastat kaluriküla esmamainimisest ajalooürikutes,

Detaljer

Åkrehamn Videregående Skole - Inventar og utstyr

Åkrehamn Videregående Skole - Inventar og utstyr Åkrehamn Videregående Skole - Inventar og utstyr Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43039726.aspx Väline hanke ID 2014-700310 Nr. 1341 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade Hankemenetlus

Detaljer

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas?

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas? Nr 3/401 15. märts 2013 Tasuta 24. veebruaril tunnustas Tapa vald tublisid vallakodanikke: ees istub Evi Glaase, seisavad Aivar Kuusik (vasakult), Kaido Lanno (esindas Eesti Raudteed), Tiit Orupõld, Harri

Detaljer

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees Viljandi maakonna päevaleht Neljapäev, Nr. 95 Hind 6 krooni Asutanud C.R. Jakobson 1878 ILM +14 vihmane Täna pilvisus tiheneb ja paiguti hakkab vihma sadama. Puhub kagutuul 4 10 m/s. Sooja on 11 17 kraadi.

Detaljer

Tehnilised andmed TEHNILINE KATALOOG

Tehnilised andmed TEHNILINE KATALOOG Tehnilised andmed 5 2008 TEHNILINE KATALOOG Sisukord PURMO 3 Paneelradiaatorid ÜLDIST / GARANTII TINGIMUSED 4 PURMO COMPACT 5 Tehnilised andmed ja radiaatoritüübid 5 Ühendused ja paigaldusmõõdud 6 Soojusväljastuse

Detaljer

RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID

RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID RÕNGU VALLA INFOLEHT Oktoober 2011 9 (148) Tiraaž 1300 Toimetajalt: Sellega, et on valge ja soe, harjub otsekohe, sellega, et on külm ja pime, ei harju mitte kunagi. (Tõnu Õnnepalu) Sügis on käes, lehed

Detaljer

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008 KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL Otepääl 11.-12. detsembril 2008 Kohalviibijad KHNi liikmed: Teised osalejad: Juhatas: Protokollis: Märt Rask, Riigikohtu esimees, kohtute

Detaljer

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris Nr. 2 TORI VALLA AJALEHT VEEBRUAR 2010 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris 24. veebruaril kell 12.00 toimus Eesti Vabariigi 92. aastapäevale pühendatud pidulik jumalateenistus Toris Eesti sõjameeste

Detaljer

TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I

TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I I ÜLDSÄTTED 1.1. Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO (edaspidi "TALO") on Eesti Vabariigis kutseala spetsialistidena töötavate

Detaljer

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Hea lugeja, Riigi siseelu ei ole tänapäeva demokraatia tingimustes võimalik korraldada ilma kodanike aktiivse osaluseta. Oleme juba kümme aastat Eestit üles ehitanud, kuid

Detaljer

FIBO KORRALIK KORSTEN

FIBO KORRALIK KORSTEN KORRALIK KORSTEN FIBO KORRALIK KORSTEN maxit Estonia AS on pakkunud kvaliteetseid korstnasüsteeme Eesti turul juba 10 aastat. Euroopas on FIBOtüüpi korstnaid toodetud ja paigaldatud üle 30 aasta LECA kaubamärgi

Detaljer

Eelnõukohase korralduse punktiga 1 tehakse järgmised muudatused.

Eelnõukohase korralduse punktiga 1 tehakse järgmised muudatused. Vabariigi Valitsuse korralduse Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615 Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri muutmine eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Euroopa

Detaljer

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht Elva linn tunnustab» lehekülg 3 Konguta näitetrupp võitis peapreemia Infoleht Elva valla infokandja» lehekülg 4 Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5 Rannus valmis discgolfi rada» lehekülg 5 Hind: 0,50 VALLA

Detaljer

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Audru valla vapimärgi laureaadid 2016 Vapimärk nr 37, Helle Kirsi Helle ja Ado Kirsi Helle Kirsi on Jõõpre Kooli eesti keele ja kirjanduse ning inimeseõpetuse õpetaja.

Detaljer

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht PAIDE - EESTIMAA SÜDA Linnaleht nr. 8 (245) Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht september 2017 Paide linna aukodanik 2017 on Andres Jalak Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse suure panuse

Detaljer

Prekvalifisering - Designtjenester

Prekvalifisering - Designtjenester Prekvalifisering - Designtjenester Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45521028.aspx Väline hanke ID 2014-653127 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade Hankemenetlus Läbirääkimistega

Detaljer

100 sõna sünnipäevaks

100 sõna sünnipäevaks Nr 2/460 23. veebruar 2018 Tasuta LÜHIDALT Kohtumine Taani armee reservohvitseridega 2. veebruaril külastasid Tapat Taani Kuningriigi relvajõudude reservohvitserid. Delegatsiooni liikmed soovisid tutvuda

Detaljer

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Uuringu lõpparuanne Maris

Detaljer

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias Unlocking innovation in education in prison Töövarjuna Belgias Tallinna Ehituskooli projekt Innovaatilised praktikad ja järjepidevus vanglahariduse edendamisel hõlmas 2 õpirände meedet kinnipeetavate koolituse

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes!

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar ALUTAGUSE valla leht Nr 1 Jaanuar 2018 Tasuta www.alutagusevald.ee Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar 2 Alutaguse valla leht Alutaguse Vallavolikogu I koosseisu istung Ülevaate koostas

Detaljer

Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005

Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005 RAE sõnumid Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005 Viimastel aastatel on Jüripäeva teatejooksul olnud võitmatu Rae Noorte

Detaljer

Puhja aleviku soojamajandusest. » lehekülg 5» lehekülg 6. Infoleht. Elva valla huvihariduse kava

Puhja aleviku soojamajandusest. » lehekülg 5» lehekülg 6. Infoleht. Elva valla huvihariduse kava Maksimarketi detailplaneering lõpetati Infoleht Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu infokandja» lehekülg 2 Helletajad Europeadil» lehekülg 4 Puhja aleviku soojamajandusest Püha Martini kirik

Detaljer

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Hinnangute koostamine ja andmete analüüs

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Hinnangute koostamine ja andmete analüüs Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015 Hinnangute koostamine ja andmete analüüs Tallinn 2015 Töö nimetus: Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Hinnangute koostamine ja andmete

Detaljer

VÕRU MAAKONNAPLANEERING KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE (KSH) PROGRAMM

VÕRU MAAKONNAPLANEERING KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE (KSH) PROGRAMM Tellija Võru Maavalitsus Dokumendi tüüp KSH programm Kuupäev Aprill 2014 Projekti nr 2013-0204 VÕRU MAAKONNAPLANEERING KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE (KSH) PROGRAMM Versioon 2 (eelnõu avalikustamisele)

Detaljer

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI.

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI. Urvaste Urvaste vald Valla Leht 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad Tibujalad (2. 3. klass) ja Kepsutajad (7. 9. klass) esindasid oma kooli ja

Detaljer

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

TOIMIVUSDEKLARATSIOON ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON kooskõlas lisaga III määrusest (EL) nr 305/2011 (Ehitustoodete määrus) Hilti tulekindel vaht CFS-F FX Nr Hilti CFS 0843-CPD-0100 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Detaljer

EESTI SPORDIREGISTER 2009

EESTI SPORDIREGISTER 2009 EESTI SPORDIREGISTER 2009 Koondaruanne Spordikoolituse ja Teabe SA SISUKORD EESTI SPORDIREGISTER...2 EESTI SPORDIKLUBIDE JA KOOLIDE REGISTER 2009...3 MÕISTED...3 EESTI SPORDIREGISTRI 2009.A LÄBIVIIDUD

Detaljer

I OSA LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID

I OSA LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID I OSA LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID I-1 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSTE LOETELU Planeeringu lahenduse (alusdokumendid) lähtematerjalid Vihula Vallavolikogu otsus 13.november 2008 nr 23 Detailplaneeringu

Detaljer

T3 Avinor Flesland 80402 Betongskonstruksjoner - Betongbro

T3 Avinor Flesland 80402 Betongskonstruksjoner - Betongbro T3 Avinor Flesland 80402 Betongskonstruksjoner - Betongbro Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/42898854.aspx Väline hanke ID 2014-361444 Nr. 80402 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade

Detaljer

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah PÕRGU JA PARADIIS Abu Seyfullah Esimene väljaanne Autoriõigus 2011 See raamat on autoriõigusega kaitstud. raamatu osi või tervet raamatut on lubatud kasutada hariduslikel eesmärkidel tingimusel, et kasutatud

Detaljer

Helsingisse

Helsingisse Helsingisse 1.01.-30.04.2005 E-L Tallinn 18.00-2130 Helsinki P Tallinn 16.00-19.30 Helsinki Helsinki 8.00-11.30 Tallinn Helsinki 10.00-13.30 Tallinn Hinnad 1.01.-30.04., Eesti kroonides Tekipiletid Täiskasvanud

Detaljer

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat Esimene Windows Phone 8 testis Proovime Samsungi Androidiga kaamerat Prestigiolt üliodavad Androidi-telefonid Vajalik kraam: Windows 8 nipinurk Nr 93, jaanuar 2013 Hind 3.49 Esimene uus konsool: meil testis

Detaljer

EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED

EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED Kalju Loorits Ivar Talvik Tallinn 2007 2 Eurokoodeksite programmi tagapõhi 1975 aastal alustas Euroopa Ühenduse Komisjon, toetudes riikide vahelisele lepingule

Detaljer

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.4. Kasutaja juhend. AS Spin TEK 1

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.4. Kasutaja juhend. AS Spin TEK 1 AS SPIN TEK Rendimoodul REENI 6.4 Kasutaja juhend AS Spin TEK 1 Rendimoodul Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 4 1.1 REENI EESMÄRK... 4 1.2 PROGRAMMI NÕUDED JA VÕIMALUSED... 5 1.3 PROGRAMMI KÄIVITAMINE... 6 2.

Detaljer

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu NR 9 (250) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. september 2017 Muusikakool alustas õppeaastat uue koolijuhiga Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu Garaažiosa on kuu ajaga jõudsalt edenenud. Allikõnnu

Detaljer

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 Wendre on Vändra alevi suurim tööandja Linti lõikavad AS Teede REV 2 projektijuht Heino Väli, Juurikaru Põhikooli direktor Eha Kuldkepp, Vändra

Detaljer

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla ajaleht Nr 9 (66) September 2005 LEOLE SEPTEMBER Anno Domini 2005 September. Lastel algas kool ja valimisealisi ootab peatselt ees valik: keda usaldada

Detaljer

TALLINK GRUPP AS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2016

TALLINK GRUPP AS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2016 TALLINK GRUPP AS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2016 Majandusaasta algus Majandusaasta lõpp Registrikood Aadress 1. jaanuar 2016 31. detsember 2016 10238429 Sadama 5/7 10111, Tallinn Eesti Vabariik

Detaljer

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 VALLA INFOLEHT TRÜKIARV 1250 ÕNNELIKKU KOOLITEED! Rõngu Keskkooli 1. klassi õpilased (esimeses reas vasakult): Joonas Märtovski, Karl-Markus Sangernebo, Hannes Must,

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega:

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega: VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega: Valla 23. aastapäeva tähistati Triigi spordihoones Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING FOR LIFE MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE MONTAAŽIJUHEND

MONTERINGSVEILEDNING FOR LIFE MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE MONTAAŽIJUHEND E-240 GBS E-340 GBS E-440 GBS E-640 GBS S-240 GBS S-340 GBS S-440 GBS S-640 GBS Gratis nedlasting Gratis download Lataa ilmaiseksi Tasuta Allalaadimine MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE

Detaljer

Peremeditsiini residentuuri praktikabaasid

Peremeditsiini residentuuri praktikabaasid Peremeditsiini residentuuri praktikabaasid Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Peremeditsiini õppetool Liis Põld Eessõna Juba aastaid on paljud perearstikeskused Tartu Ülikooli peremeditsiini õppetooli

Detaljer

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut AAR0030 Sessejuhatus Robotitehnikasse Kodutöö Tööstusroboti Kinemaatika ja Juhtimine Mitsubishi RV-3S Koostanud: Sergei Astapov 0987

Detaljer

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare Neljapäev, 29.november 2012 Nr 42 (1073) Aastakoosolekult Neljapäeval kogunes aastakoosolekule Eesti Keskerakonna Pensionäride Kogu aktiiv. Arutluste põhiteemaks olid eakate, puudega inimeste ning lastega

Detaljer

Kasutusjuhend + SELGITUSED TOOTE ÜLEANDMISE KOHTA... LEHEKÜLG 3 "Originaalkasutusjuhendi tõlge"

Kasutusjuhend + SELGITUSED TOOTE ÜLEANDMISE KOHTA... LEHEKÜLG 3 Originaalkasutusjuhendi tõlge Kasutusjuhend + SELGITUSED TOOTE ÜLEANDMISE KOHTA... LEHEKÜLG 3 "Originaalkasutusjuhendi tõlge" Nr. 99 244..80F.0 EUROTOP 1251 A (Mudel SK 244 : +.. 01001) Vaaluti Teie Ihre / masinanumber Your / Votre

Detaljer

User Guide. Eesti. Nasal Pillows System

User Guide. Eesti. Nasal Pillows System User Guide Eesti Nasal Pillows System Fitting / Tillpassning / Tilpasning / Tilpasning / Sovittaminen / Paigaldamine 1 2 3 Adjustment / Justering / Justering / Justering / Säätäminen / Kohendamine Removal

Detaljer

ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE

ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE Aivo Sildnik ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE Eesti Mesinike Liit Aivo Sildnik ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames. Autor: Aivo Sildnik Toimetaja

Detaljer

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat?

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat? AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 1 2.osa AdWords i põhitõedkuidas korraldada edukat kampaaniat? www.wsionline.ee2 AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 2

Detaljer

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA & KORDA NORRA KEEL ALgAjAtELE AUDIOKURSUS KOgU tekst SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA JA KORDA Norra keel algajatele Koostanud Kai Sommer Toimetanud Kristina Porgasaar Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel)

Detaljer

20 aastat Balti ketist!

20 aastat Balti ketist! Nr 8 (98) Teisipäev, 18. august 2009 Hind 5 kr 20 aastat Balti ketist! 23. augustil 1989, Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise 50. aastapäeval toimus kolme Balti riigi ühise protestiavaldusena rahumeelne

Detaljer

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend USER S MANUAL SISUKORD Üldinfo.... 2 Kasutusjuhendi eesmärk.... 2 Tootja ja seadme identifitseerimine.... 3 Informatsioon ohutuse kohta.... 3 Ohutusnõuded... 3 Turvavarustus.... 4 Ohutussignaalid.... 5

Detaljer