Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse!"

Transkript

1 Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Estisk versjon

2 Sissejuhatus Teretulemast töövõtjana Norrasse. Siin on kindlasti paljud asjad teistmoodi, kui teie kodumaal. Võibolla olete juba natuke Norra ehitusalal kehtivate mängureeglitega tutvunud. Käesolevast brožüürist leiate informatsiooni kõige olulisemate töökohal kehtivate reeglite kohta. Samuti leiate teavet teie kui töövõtja puhul kehtivate kõige tähtsamate õiguste ja kohustuste kohta. Selleks, et te saaksite ennast hästi tunda mõttekas ja ohutus töökeskkonnas sama moodi, kui seda teevad norrakatest ja välismaalastest kolleegid, on tähtis tunda kehtivat reeglistikku. See brožüür ei ole täielik seadustekogu, vaid pigem teejuhiks teie kui Norras töötava töövõtja puhul oluliste teemade juurde. Brožüüri lõpust leiate tähtsaid nõuandeid isikliku kaitsevarustuse, kõrgustes töötamise ja seal enda kindlustamise, kemikaalide, tooteohutuskaartide, masinate ja tööriistade kohta. 2

3 Sisukord Tööinspektsioon töötab teie heaks põhireeglit... 5 Telefoniteenus... 6 Töökaitsevolinik... 7 Töökeskkonnaseadus... 9 Põhireeglid tööaja kohta ID-kaart töökohal Ettevõtte terviseteenistus ja haigus Põhjendamatust vallandamisest Elamisloast ja maksude maksmisest Tööõnnetuskindlustus Töölepingu näidisettepanek Palga kohta kehtivad määrused Palga väljamaksmisest Mida teha siis, kui palka ei maksta? Solidaarvastutus Ajutise töölevõtu büroodest Tähtis kontroll-loend teie töökoha jaoks

4 Introduction Tööinspektsioon töötab teie heaks We Tööinspektsiooni welcome you to põhiülesannete hulka kuulub töötajate toetamine ja abistamine ning töökohtade turvalisuse alane järelevalve, et töö oleks nii ohutu kui võimalik. Tööinspektsiooni kohus on jälgida, kas ettevõtted täidavad töökeskkonnaseadust. Tööinspektorid käivad töökohtadel üle kogu Norra kontrollimas, kuidas tegelikkuses tööja töökeskkonnaalase seadusandluse sätete täitmine toimub. Kui töökohtadel avastatakse kehtiva seadusandluse rikkumisi, saavad tööinspektorid nõuda, et töökohtadel olukorda muudetaks; vastasel korral on võimalik keelata edasine töö. Kui teil on küsimusi või muresid, võite pöörduda nõu saamiseks tööinspektsiooni. Tööinspektoritel on kõikidel sellistel juhtudel kohustus pidada saladust. Samasugune saladuse pidamise kohustus puudutab ka töövõtjaid. 4

5 9 põhireeglit 1. Norra seadused kehtivad nii Norra kui võõrtöötajate kohta. 2. Kui tulete Norrasse töövõtjana, tuleb teil enne tööle asumist välja uurida, kes teil on vaja tööluba. 3. Kui te olete Norrasse tööle lähetatud töötaja, peab teil siin töötamiseks olema elamisluba. 4. Teil peab olema kirjalik tööleping. 6. Tööandja peab hoolitsema selle eest, et teie puhul kehtib tööõnnetuskindlustus. 7. Kui teie elukoha eest hoolitseb tööandja, peab see olema rahuldavate tingimustega. 8. Kui töötate ehitusalal, on teil õigus saada miinimumpalka. 9. Kui töötate ehitusalal, peate ehitusplatsil kandma ID-kaarti. 5

6 Töövõtutingimused võivad olla erinevad: - töötamine Norra ettevõttes; - töötamine teise riigi ettevõttes, mille töötajana teid lähetatakse Norrasse tööle - sellisel juhul hoolitseb teie eest ja maksab palka see ettevõte (olete Norrasse tööle lähetatu); - töötamine ajutise töölevõtu büroo alluvuses, mis võib olla Norra päritolu või välismaine, kus töötate kui renditööjõud; - füüsilisest isikust ettevõtja (ühemehefirma). Füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks on koostatud eraldi voldik. Kui teil peaks oma töökoha kohta küsimusi tekkima või soovite saada täpsemat teavet millegi käesolevas brožüüris sisalduva kohta, võite helistada või saata kirja Tööinspektsiooni telefoniteenistusse, telefon või saata i aadressile: Teenistus on avatud esmaspäevast reedeni kella Samuti võite ühendust võtta oma töökoha töökaitsevoliniku või usaldusisikuga. 6

7 Töökaitsevolinik Igas ettevõttes peab olema valitud töökaitsevolinik. Mõningatel erijuhtudel, kui ettevõttes on töötajaid alla 10, võidakse kirjalikult sätestada teistsugused meetmed. Töökaitsevoliniku ülesanded on järgmised Töökaitsevolinik peab jälgima, et töö juures kantaks hoolt töötajate tervise, ohutuse ja heade töötingimuste eest. Töökaitsevolinik peab kindlasti hoidma ära, et töökohal ei esineks järgmisi asjaolusid: - töötaja satub ohtlikku olukorda - nõutavaid turvaseadmeid pole paigaldatud või isiklikku kaitsevarustust pole olemas. Töökaitsevolinikul on õigus katkestada või lõpetada pooleliolev töö, kui on tegemist töötajate tervisele või elule ohtliku olukorraga. 7

8 Piirkondlikud töökaitsevolinikud Lisaks kohalikele töökaitsevolinikele on olemas ka piirkondlikud töökaitsevolinikud. Piirkondlike töökaitsevolinike tähtsus seisneb selles, et nad jälgivad, et ehitustel ja muudes kohtades, kus tehakse ehitustöid, oleksid töötingimused vastavuses töökaitseseaduses ja muudes tööd puudutavates seadusandlikes aktides sätestatud nõuetega töötajate tervise, ohutuse ja töötingimuste kohta. Praeguse seisuga on Norras 27 piirkondlikku töökaitsevolinikku, kes tegelevad tervise, tööohutuse ja töökeskkonna küsimustega. Need töökaitsevolinikud on Norra Ametiühinguliidu (Fellesforbundet) ja Norra Töötajate Keskliidu (Norsk Arbeidsmandsforbund - NAF) töötajad ja nad hõlmavad oma tegevusega kogu Norrat. Nad täidavad oma tööülesandeid täpselt samal viisil, nagu tavalised töökaitsevolinikud. Ehitamine on seotud suurte ohtudega tervisele ja elule. Piirkondlike töökaitsevolinike ülesandeks on töötada ka sellistel ehitustel, kus töötab korraga mitu ehitusettevõtet. Piirkondlike töökaitsevolinike ülesandeks on nõustada nende ettevõtete töötajaid, kus puudub kohalik töökaitsevolinik. Kõikide töökaitsevolinikel on vaikimiskohus kõigi isikute isiklikes asjus seda ka teie tööandja suhtes. 8

9 Töökeskkonnaseadus Muuhulgas määratletakse töökeskkonnaseaduse eesmärkidena järgmist: * kindlustada seda, et töökohtadel valitseksid mõistlikud ja tervislikud töötingimused, mis kaitsevad töötajaid füüsiliste ja vaimsete kahjustuste eest; * tagada töötajatele turvalised ja võrdväärsed töötingimused. Tööandja kohuseks on tagada töökeskkonnaseaduse nõuete täitmine. Kui teil on töö juures probleeme või te arvate, et midagi tuleks muuta, tuleks teil kõigepealt rääkida oma tööandjaga või tööandja esindajaga. Kui see ei aita, võite pöörduda töökaitsevoliniku või töötajate poolt valitud esindaja poole. Võite pöörduda oma tööandja poole ja paluda temalt lühikokkuvõtet töökeskkonnaseadusest teie emakeeles. Kui olete seisukohal, et te ei saa endale määratud tööülesandeid täita ilma elu või tervist ohustamata, tuleb teil töö katkestada ja pöörduda tööandja esindaja või töökaitsevoliniku poole. 9

10 Põhireeglid tööaja kohta Norras reguleerib tööaega töökeskkonnaseadus. Põhireegel on, et töövõtja võib töötada kuni 9 tundi 24 tunni jooksul, ning kuni 40 tundi 7 päeva jooksul. Siiski võivad tööandja ja töövõtja kirjalikult kokku leppida kuni 48 tunni pikkuse tööaja suhtes 7 päeva pikkuse perioodi jooksul. Sellisel juhul on nõutav, et töövõtja võtab lisapuhkust nii, et nädalane töötundide arv ei ületa 52 nädala jooksul 40 tundi. Nii päevast kui nädalast tööaega võib pikendada usaldusisikutega sõlmitud palgamäärade lepingute või Tööispektsiooni poolt võimaldatava erandkorra kaudu. 10

11 Tööandja peab aitama Teie kui töövõtja peate olema ise aktiivne, et rääkida kaasa töötervise, tööohutuse ja töökeskkonna küsimustes oma töökohal. Töötaja peab täitma ettevõtte juhiseid töökaitsevarustuse kasutamise osas ja tegema koostööd, et ära hoida inimeste kahjustusi. Tööüleandeid peab kindlasti nii täitma, et sellega ei seataks ohtu teisi töötajaid. Teatage kohe oma tööandjale, kui märkate puudusi, vigu või rikkeid, mis võivad seada ohtu elu ja tervise. Oluline tervise, ohutuse ja töökeskkonna seisukohalt... Kõik ettevõtted ja asutused, kus on töövõtjaid, peavad paika panema tervist, töökeskkonda ja ohutust puudutava vastutuse korra ja rakendama seda korda, plaane ja tegevust tagamaks, et ettevõte või asutus hoolitseb töötajate tervise, keskkonna ja ohutuse eest vastavalt kehtivale reeglistikule. Tööandja on vastutav selle eest, et töökohal viiakse läbi tervise, keskkonna ja ohutustegevust (HMS-arbeid). Peavad leiduma vastavad kirjalikud reeglid ning tööjuhis peab olema kättesaadav töötajatele arusaadavas keeles. Tervise, keskkonna ja ohutustegevuse eesmärk on kaardistada tervise, keskkonna ja ohtusega seotud riskid ja probleemid ettevõttes. Tuleb rakendada vastavaid protseduurireegleid, et vältida õnnetusi ja ohtu tervisele nii, et töökoht on võimalikult ohutu ja kindel. 11

12 ID-kaart Kõik nii Norra kui välismaa päritolu ettevõtted, mis viivad läbi tööülesandeid ehitusplatsidel, on kohustatud varustama oma töötajad ID-kaartidega. See nõue kehtib ka füüsilisest isikust ettevõtjate puhul. Kaardi saamiseks peavad nii ettevõte kui töötajad olema korrektselt registreeritud. Kaart väljastatakse samapikaks ajaks, kui pikk on teie töösuhe, kuid mitte kunagi kauemaks kui kaheks aastaks. Tegemist on ametliku ID-kaardiga, mida väljastab riigiorganite nimel ainult Oberthur Technologies. ID-kaardi tellimiseks külastage aadressi Täpsemat teavet ID-kaardi korra kohta leiate aadressil 12

13 Ettevõtte terviseteenistus Kõik Norras ehitusalal tegutsevad ettevõtted peavad omama autoriseeritud ettevõtte terviseteenistust, seda hoolimata töötajate arvust. Ettevõtte terviseteenistus koosneb ohutus- ja tervishoiutöötajatest, kes abistavad ettevõtet, seda eelkõige seoses ennetustööga tervise ja töökeskkonna suhtes. Mis siis saab, kui mul tekib vigastus või ma jään haigeks? Kui te olete Norra maksumaksja olnud vähemalt 4 nädalat enne arstitõendi välja andmist teie haiguse või vigastuse kohta, on teil õigus saada haigustoetust, kusjuures tööõnnetuse tekkimisel on teil õigus saada hüvitist kohe esimesest päevast alates. Kas ma võin haiguse või vigastuse tõttu kaotada töö? Töötajat, kes on töölt eemal haiguse või vigastuse tõttu kuni 12 kuud, ei tohi selle tõttu vallandada. 13

14 Mis siis saab, kui mind vallandatakse või sunnitakse ametist lahkuma põhjendamatult? Töökeskkonnaseadus määratleb ka töösuhte lõpetamist, töötingimusi, töö kaotamist ja ametist lahkumist. See eeldab aga kirjaliku lepingu olemasolu töövahekorra kohta. - Töölt vabastamine ja ametist lahkumine tuleb määratleda kirjalikult, kusjuures tuleb anda vajalik teave selle kohta, millised on töötaja õigused vaidlustada ja kohtuorganite poole pöörduda, samuti ka millised õigused on töötajal nõuda oma töökohale ennistamist. - Tööandja võib ametist lahkuma sundida töövõtja käsuga lõpetada töö viivitamatult, kui töövõtja on toime pannud ränga kohustuste rikkumise. Töövõtjal on võimalik nõuda hüvitist, kui vallandamine või ametist vabastamine oli õigusvastane. Kui leiate, et teie vallandamine või ametist vabastamine oli põhjendamatu, peate hiljemalt kahe nädala jooksul kirjalikult esitama läbirääkimiste algatamise nõude. Teie töökoha töökaitsevolinik võib teid sellega seoses abistada. Teilt võidakse nõuda rahalise kahju hüvitamist, kui te lahkute õigusvastaselt töölt ilma etteteatamise tähtaja nõuet täitmata. Tööleping Esimesel võimalusel tuleb teil tööandjaga sõlmida kirjalik tööleping. Kui töösuhe kestab alla ühe kuu või tegemist on tööjõu rentimisega, tuleb kirjalik leping sõlmida koheselt. Tööinspektsioon on välja töötanud näidistöölepingu, kus on näha, mida selline leping peab sisaldama (vt lk 18-19). Vaadake samuti veebiaadressi 14

15 EL või EMÜ kodanikust töövõtja elamisõigus Norras Kui te olete Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse liikmesriigi kodanik, ei ole teil enam vaja elamisluba taotleda, kuid teil tuleb selle asemel ennast registreerida. Vaadake lisateavet veebilehelt Kui te registreerite ennast politseis hiljemalt 3 kuu jooksul, on teil õigus Norras tööotsijana viibida kuni 6 kuud. Elamisluba töövõtjale, kes ei ole EL või EMÜ kodanik Töövõtjad, kes on pärit riikidest, mis ei ole kas Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse liikmed, vajavad elamisluba, mis annab õiguse Norras töötada. Põhilised töötajate grupid, kellel on võimalik selline elamisluba saada, on spetsialistid, kes asuvad tööle vastaval erialal ning hooajatöölised. Nõuded on, et te olete saanud konkreetse tööpakkumise, teil on täisajaga töökoht ning palk vastab ette nähtud palgamääradele. Tööpakkumine tuleb esitada UDI poolt koostatud ankeedil. Vaadake lisateavet veebilehelt 15

16 Norrasse tööle lähetatud töövõtja, kes ei ole EL või EMÜ kodanik Kui teid on Norrasse tööle lähetatud riigist, mis ei kuulu kas Euroopa Liitu või Euroopa Majandusühendusse, vajate te elamisluba. Elamisluba peab olema teile antud enne, kui te võite Norras tööle asuda. Elamisloa saamise nõue on, et te olete sellise välismaise firma töötaja, mis tegeleb Norras teenuste osutamisega, ning te peate olema spetsialist, kes asub tööle vastaval erialal. Samuti peate te olema saanud konkreetse tööpakkumise ning teie palk vastab Norras ette nähtud palgamääradele. Kui te taotlete elamisluba, tuleb teil esitada oma tööandja ning Norra tööandja vaheline leping, teie oma tööleping ning UDI poolt koostatud tööpakkumise ankeet. Vaadake lisateavet veebilehelt Maksude maksmine Kõigil Norras töötavatel töövõtjatel peab olema maksukaart (norra k skattekort). Maksukaart tuleb teil anda oma tööandjale. Maksukaart näitab, kui palju teie tööandja peab teie palgast enne selle väljamaksmist maksu maha arvama. Maksukaardi väljastab teie kohalik maksuameti büroo, kui teil on Norra tööandja, ning maksuameti välisasjade keskus (SFU), kui teil on välismaine tööandja. SFU poolt väljastatud maksukaart saadetakse teie tööandjale, kes peab maksukaardi teise osa teile edasi andma. Kui teil on Norra tööandja, saadetakse maksukaart teie elukoha aadressile. Sellisel juhul tuleb teil endal maksukaart oma tööandjale edasi anda. Lisateavet saate veebilehekülgedelt ning 16

17 Tööõnnetuskindlustus Norras registreeritud ettevõtted on kohustatud oma töötajad kindlustama tööõnnetuste vastu. Välismaal registreeritud ettevõtted, mis teostavad töid Norras peavad samuti kindlustuslepingu sõlmima. Füüsilisest isikust ettevõtjad peavad tegema eraldi kindlustuse. Elamistingimused majutuse või ööbimise korral Tööandja poolt töötajale tagatud elamu peab olema rahuldavalt teostatud, sisustatud ning hooldatud ning normaalse, hea standardiga. Ajutiste ehitiste tüüpi öömajas peab olema igale töötajale eraldi tuba oma duši ja tualetiga. Muud tüüpi ööbimiskohtades peab tavaliselt olema igale inimesele oma magamistuba ja rahuldav ligipääs tualeti ja duši kasutamisele. Söögi- ja puhkeruumid Söögituba peab olema pesu- ja/või riietusruumist eraldatud ja sinna oleks soovitav päevavalguse ligipääs. Puhkeruume ja söögitubasid ei tohi kasutada ööbimiseks. Tööandja kohus on hoolitseda nii öömaja kui päevasel ajal kasutatavate ruumide koristamise eest. 17

18 Standard arbeidsavtale/ Standardtööleping Beholdes av arbeidsgiver kopi til arbeidstaker/ Tööandja peab alles hoidma koopia töövõtjale Best.nr. 563-EST Estisk oversettelse 1. Firma / Navn / Nimi Daglig leder / Tegevjuht Adresse / Aadress 2.Ansatt / Töötaja Navn / Nimi Adresse / Aadress 3. Arbeidsplass jf. arbeidsmiljøloven 14-6 (1) b) / Töökoht vt. Töökeskkonna seaduse 14-6 (1) b) Adresse / Aadress 4. Ansatt som (arb.oppgaver/stilling/tittel/arbeidskategori)/ Tööle võetud kellena (tööülesanded/amet/ametinimetus/töö kategooria 5. Tariffavtale/verneombud / Kollektiivleping/ töökeskkonna volinik Følgende tariffavtale(r) gjelder / Kehtib (vad) järgmine (sed) kollektiivlepingud Tariffparter/ Kollektiivlepingu osapooled Verneombud / Töökeskkonna volinik Sjekk alle punkter nedenfor med tariffavtalen/ Kontrolli kõik allpooltoodud punktid kollektiivlepingust üle 6.Ansettelsesforholdets varighet og arbeidstid/ Töösuhte pikkus ja tööaeg Ansatt fra/ Tööle asunud Eventuelt til/ Töösuhte kestus kui on nimetatud Ukentlig arbeidstid (lengde/plassering)/ Töönädala kestus (pikkus, asetus) Daglig arbeidstid (lengde/plassering)/ Tööpäeva kestus (pikkus, asetus) 18

19 Eventuell særlig arbeidstidsordning/ Erilised töötingimused kui on nimetatud Pauser (lengde) / Puhkepausid (pikkus) Arbeidstakers oppsigelsesfrist/ Töövõtja poolne lepingu lõpetamisest etteteatamise aeg Arbeidsgivers oppsigelsesfrist/ Tööandja poolne lepingu lõpetamisest etteteatamise aeg Ferietid, fastsettes i henhold til ferielovens bestemmelser/ Puhkeaeg, määratakse kindlaks vastavalt puhkuseseaduse sätetele 7. Eventuell prøvetid/ Võimalik rakendatav katseaeg Prøvetidens lengde / Katseaja pikkus Oppsigelsesfrist i prøvetiden/ Töölepingu lõpetamisest etteteatamise aeg katseajal Ev. forlengelse av prøvetid(jf. arbeidsmiljøloven 15-6 (4))/ Võimalik katseaja pikendamine (vt. Töökeskkonna seaduse 15-6 (4) 8. Lønn / Töötasu Lønn pr. time/ måned/ Tunnitasu/ kuutasu Utbetalingsmåte/ Tasumise viis Utbetalingstidspunkt/ Tasumise aeg Overtidstillegg (min. 40 %) Ületunnitasu (min. 40%) Helge-/nattillegg/ Nädalavahetuse/ öise töötamise tasu Andre tillegg/ Muud lisatasud Godtgjørelse / diett / Kompensatsioonid / päevarahad Feriepenger kommer i tillegg til lønn, jf. ferieloven/ Puhkusetasu lisandub palgale, vt. Puhkuseseadus 9. Andre opplysninger / Muud andmed 10. Underskrifter/ Allkirjad Dato/ Kuupäev Underskrift arbeidsgiver/ Tööandja allkiri Underskrift arbeidstaker/ Töövõtja allkiri 19

20 Palgast Kehtivad palgatingimused Ehituse alal on kokku lepitud palgamäärades, mis kehtivad üle kogu Norra. Seisuga kehtivad järgmised määrad: väljaõppinud ehitaja minimaalne tunnipalk on 154,50 NOK; väljaõppeta, antud alal eelneva kogemuseta töötajal 139,00 NOK tunnis; väljaõppeta, kuid üheaastase töökogemusega antud alal 144,50 NOK tunnis. Alates tõstetakse miinimumtasusid alljärgnevalt: väljaõppega ehitaja saab vähemalt 159,00 NOKi tunnis; väljaõppeta, antud alal eelneva kogemuseta töötajal 143,00 NOKi tunnis; väljaõppeta, kuid üheaastase töökogemusega antud alal 149,00 NOKi tunnis. Alla 18-aastaste töövõtjate puhul kehtib: alates on kehtiv garanteeritud miinimumpalk 93,00 NOKi tunnis; alats hakkab alla 18-aastaste töövõtjate miinimumpalk olema 96,00 NOKi tunnis. Sellel leheküljel esitatud palgamäärasid saab muuta tariifiauditi tulemusena. Viimati uuendatud palgamäärad on esitatud Ületunnid Ületundide eest peab maksma lisatasu. Ületunnitasu peab tasuma vähemalt 40%. Ületunnitasu maksmine on reguleeritud Töökeskkonna seaduse peatükis Ületundidega ja ületunnitasuga seotud lisateabeks külastage 20

21 Puhkus ja puhkuseraha Norras kehtib üldreeglina, et kõigil töövõtjatel on õigus puhkusele ja puhkuserahale. Puhkust on õigus saada kokku 25 päeva kalendriaasta kohta. Tööandja poolt makstav puhkuseraha arvestatakse välja selle palga alusel, mis on väljateenitud eelneva aasta jooksul, ning peab moodustama vähemalt 10,2% palgast. Üle 60-aastaste töötajate puhul kehtib sellest 2,3% kõrgem määr. Puhkuseraha makstase välja viimasel palgapäeval enne puhkust või siis, kui töösuhe lõpeb. Töösõidud, majutus ja toitlustamine, tööriided Kui töö toimub kodust kaugel, nii et sinna tuleb jääda ööbima, peab tööandja katma tööle asumisel ja töö lõpetamisel sõidukulud vastavalt kokkuleppele ja katma mõistliku arvu kojusõitude kulud. Majutus- ja toitlustamiskulude osas tuleb tööandjaga eelnevalt kokku leppida enne, kui töötaja kodunt eemale tööle saadetakse. Tavaliselt katab tööandja majutamise ja toitlustamise kulud, kuid võib olla sõlmitud kokkulepe teatava kindla suurusega toiduraha kohta või ka tasu vastavalt esitatud arvetele. Tööandja kohus on varustada töötajad tööriiete ja tööjalatsitega vastavalt ilmastikule, töökohale ja töö iseloomule. 21

22 Palga maksmine ja mahaarvamised Te peate maksma tulumaksu ja sotsiaalmaksu, nagu kõik teised töötajad Norras. Tööandja teeb vastavad mahaarvamised teie palgast ja kannab raha üle vastavatele asutustele. Muid mahaarvamisi pole teie tööandjal õigus teha; näiteks pole tal õigust nõuda tasu ööbimise või toitlustamise eest, tööriiete, sõitude vms eest, muidugi juhul, kui pole teiega eelnevalt sõlmitud vastavat kirjalikku kokkulepet. Lisaks palgale peate saama kirjalikult palgaarvestuse andmed, kus on näidatud, milliseid mahaarvamisi palgast on tehtud. Mida teha siis, kui palka ei maksta? Norras on tavaline, et palk kantakse üle töötaja pangaarvele üks kord kuus juhul, kui tööandjaga ei ole teisiti kokku lepitud. Kui teile makstakse tunnipalka, on tavaline, et palk makstakse välja igal 14. päeval. Kui palk ei saabu tavapärasel ajal, tuleks ühendust võtta Tööinspektsiooni või ametiühinguga, et saada juhiseid edasise tegutsemise suhtes. Kui ettevõte läheb pankrotti, katab riiklik palgagarantii süsteem puuduva palga-ja puhkuseraha. Kui pankrotti ei ole välja kuulutatud ja teie tööandja palka maksta ei saa, tuleb teil vajadusel ise selle eest hoolitseda, et palga garantiikorras katmiseks kuulutatakse välja pankrott. Kui palka ei tule, on tähtis tegutseda kiiresti. Kui möödub liiga pikk aeg, võite te kaotada õiguse palga väljamaksmiseks palgagarantii süsteemi kaudu. 22

23 Lisateabe saamiseks kontakteeruge Norra Töö- ja Sotsiaalameti palgagarantii osakonnaga (NAV Lønnsgaranti). Telefon: (+ 47) Solidaarvastutus Juhul, kui teie tööandja ei maksa teile ette nähtud palka välja, on teil õigus nõuda selle väljamaksmist kas oma tööde tellijalt või ükskõik, kellelt, kes asub lepingute reas ülevalpool, kuni selleni, kellel on leping tellijaga. Teil on õigus nõuda nii palka kui tasu ületunnitöö eest, kuid teistelt kui oma tööandjalt on seda õigus nõuda ainult miinimumpalga ulatuses ning ületunnitöötasu üldkehtiva palgaeeskirja kohaselt. Samuti on teil õigus nõuda puhkuseraha selle palga eest, mis te olete välja teeninud ajal, kui töötasite antud tellija heaks. Kui teile palka ja/või puhkuseraha välja ei maksta, on oluline tegutseda võimalikult kiiresti. Töötate te ajutise töölevõtu büroos? Kõik ettevõtted, mis tegelevad Norras tööjõu väljarentimisega, peavad olema registreeritud Tööinspektsiooni poolt hallatavas registris. Teil on ise võimalik järele vaadata, kas teie ajutise töölevõtu büroo või tööjõudu pakkuv firma on registreeritud, internetiaadressil 23

24 Kasutage seda kontroll-loendit! Selle loendi abil on lihtne kontrollida, kas teie töö juures on head või halvad töötingimused, ühtlasi suureneb samal ajal ka teie teadlikkus. Teil ei tohiks tulla liiga palju EITAVAID vastuseid! Kas teil on kirjalik tööleping oma tööandjaga? Kas te teate, kes on teie töökohal töökaitsevolinik? Kas te olete oma tööandjalt saanud kirjalikult palgaandmed, millest koosneb töötasu, milliseid mahaarvamisi on tehtud? Kas teile makstakse nõutavat ületunnitasu kehtivate reeglite kohaselt? Kas te olete saanud väljaõppe seadmete kasutamiseks, millega teil tuleb töötada? Kas teile on antud isiklik kaitsevarustus ja kas te kasutate seda? JAH g c g c g c EI g c g c g c 24

25 Kas teile on antud selged ja korralikud tööjuhised, kui tuleb teha ohtlikku tööd? Kas tööandja on sõlminud teie jaoks kindlustuslepingu tööõnnetuste puhuks? Kas te tunnete, et töökoht on turvaline ja kindel? Kas te teate, milliste ohtlike või mürgiste kemikaalidega te töö juures kokku puutute ning kas nende toodete kohta on olemas kirjalikud andmed? Kas te olete rahul igapäevase olukorraga oma töökohal? Kas teie tööandja on teile muretsenud ID-kaardi? JAH g c g c g c EI g c g c g c 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Teave pärineb järgmistelt organisatsioonidelt ja on saadaval nende veebilehtedel: Byggenæringens Landsforening Maskinentreprenørenes Forbund Norsk Arbeidsmandsforbund Fellesforbundet Voldiku koostamise ja väljaandmise on rahastanud ja selle sisu eest vastutab ehituse ametiühingu kohalike fondide juhatus: /2011 EST

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus Käsiraamat Sisukord Autor: Priit Tuuna Toimetaja: Evelin Kivimaa Keel ja korrektuur: Liina Smolin Kujundus: www.arteverumstudio.com

Detaljer

SISSEJUHATUS SISUKORD

SISSEJUHATUS SISUKORD Vau, tööle! SISSEJUHATUS Teatmik Noored ja töö on noortele suunatud tööteemaline infoteatmik. Käesolevas teatmikus jagatakse nõuandeid CV-de ja avalduste kirjutamise, tööseadusandluse, tööalaste mõistete,

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. Ärikliendi Internet teenus on mittemüüdav 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s 78,85 94,62 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s 142,85 171,42

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Velkommen som arbeidstaker i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Du er kanskje allerede i ferd med å gjøre deg

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Velkommen som arbeidstaker i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Du er kanskje allerede i ferd med å gjøre deg

Detaljer

EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 *

EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 * EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 * Kohtuasjas 9/70, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Finanzgericht München i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Detaljer

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus Tallinn, 2010 sisukord Sissejuhatus 3 ÕPPEKAASUSED Piip ja Tuut Mängumajad 4 Võrumaa turismiarengu strateegia 6 Elisa Eesti 8 Enics

Detaljer

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd Eksami käigus tuleb teostada erinevaid administreerimise alaseid operatsioone. Mõned neist on lihtsamad ja mõned keerukamad. Operatsioone teostage /root kaustas ja juurkasutaja õigustes, kui pole öeldud

Detaljer

Aadress residendiriigis Riik Sihtnumber, maakond Vald, asula või linn Riigi kood (täidab Maksu- ja Tolliamet)

Aadress residendiriigis Riik Sihtnumber, maakond Vald, asula või linn Riigi kood (täidab Maksu- ja Tolliamet) Rahandusministri 04.04.2017. a määrus nr 21 Mitteresidendi Rahandusministri ja investeerimisfondi 04.04.2017. deklaratsioonide a määruse nr 21 Mitteresidendi ning füüsilise isiku ja investeerimisfondi

Detaljer

TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I

TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I I ÜLDSÄTTED 1.1. Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO (edaspidi "TALO") on Eesti Vabariigis kutseala spetsialistidena töötavate

Detaljer

SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED

SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED Käesolevad kindlustustingimused sätestavad kindlustusvõtja ja kindlustusandja vahel sõlmitud sõidukikindlustuse lepingus märgitud kaitse ulatuse ja tingimused. Kindlustuslepingus reguleerimata küsimustes

Detaljer

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid Hankija nimi: PALUPERA VALLAVALITSUS KINNITATUD Palupera vallavalitsuse 11.veebruari 2016.a. korraldusega nr 21 RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE -

Detaljer

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi määrustik 11. väljaanne, kehtiv alates 1. jaanuarist 2014 Muudatused kehtivad alates 1. jaanuarist 2017 Printed in Switzerland Copyright 2017 Fédération

Detaljer

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog Elina Sætre Muukeelsete laste integratsioon Norras kolme lasteaia näitel Magistritöö Juhendaja:

Detaljer

Kinnitatud ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1.

Kinnitatud ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Kinnitatud 19.03.2010 ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda (1) Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite

Detaljer

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat Esimene Windows Phone 8 testis Proovime Samsungi Androidiga kaamerat Prestigiolt üliodavad Androidi-telefonid Vajalik kraam: Windows 8 nipinurk Nr 93, jaanuar 2013 Hind 3.49 Esimene uus konsool: meil testis

Detaljer

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah PÕRGU JA PARADIIS Abu Seyfullah Esimene väljaanne Autoriõigus 2011 See raamat on autoriõigusega kaitstud. raamatu osi või tervet raamatut on lubatud kasutada hariduslikel eesmärkidel tingimusel, et kasutatud

Detaljer

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias Unlocking innovation in education in prison Töövarjuna Belgias Tallinna Ehituskooli projekt Innovaatilised praktikad ja järjepidevus vanglahariduse edendamisel hõlmas 2 õpirände meedet kinnipeetavate koolituse

Detaljer

Elva Tarbijate Ühistu 90.

Elva Tarbijate Ühistu 90. Elva Tarbijate Ühistu 90. Linnapeal sada päeva täis. Lk 2 Lk 3 Nr 33 (815) Maximast töökaitse inspektori pilgu läbi. Lk 4 Laupäev, 17. september 2011 Hind 0.48 Uus number Elva senise heakorratelefoni numbri

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga IV ptk Püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga IV ptk Püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik IV ptk Püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik Juhul, kui teenuse kasutamise alustamiseks (nt liitumisel, ümberpaigutamisel vms) on vajalik rajada liini(osa) Telia sidevõrgu lõpp-punkti ja

Detaljer

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA NR. 3 30. APRILLIL 1935 II ÄASTHKÄIK Lein Soomes. Kui trükitööliste liidu asjaajaja ja hiljem varahoidja 0. A. Nyman aasta vahetusel omal palvel loobus

Detaljer

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet Mai 2014 nr 5 (2427) Tartu ülikooli ajakiri Selles numbris: Mõtleme kastist välja Teadustöö tulemuste jõudmine ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE

Detaljer

ARUANNE MÄLUPILDID 1

ARUANNE MÄLUPILDID 1 ARUANNE MÄLUPILDID 1 Sisukord Saateks 1. Sissejuhatus Vallavanema aruanne 2. 2009 kohalike valimiste eelne aeg. 3. 2009 kohalikud valimised ja tulemus. 4. Valimiste järgne aeg kuni 27.10.2009 (kokkuleppe

Detaljer

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut AAR0030 Sessejuhatus Robotitehnikasse Kodutöö Tööstusroboti Kinemaatika ja Juhtimine Mitsubishi RV-3S Koostanud: Sergei Astapov 0987

Detaljer

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 5 (85), oktoober 2014 EMLi üldkoosoleku kutse Mesinike sügiseste teabepäevade kava Tõnu Talvi. Karukahjude hüvitamine Maire Valtin. Õppereis Poola Aleksander Kilk. Norra-reisi

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Montelukast Orion, 10 mg tabletid Montelukast Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 aasta vanusest

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE. Montelukast Orion, 10 mg tabletid Montelukast Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 aasta vanusest PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Montelukast Orion, 10 mg tabletid Montelukast Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15 aasta vanusest Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Detaljer

ARBEIDSAVTALE (jf. arbeidsmiljøloven 14-5 og 14-6)

ARBEIDSAVTALE (jf. arbeidsmiljøloven 14-5 og 14-6) s. 1 av 5 Eksempel: ARBEIDSAVTALE (jf. arbeidsmiljøloven 14-5 og 14-6) 1. Trafikkskole Foretaksnavn: Forretningsadresse: Organisasjonsnummer: Daglig/Faglig leder: (heretter Arbeidsgiver) 2. Ansatt Navn:

Detaljer

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat?

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat? AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 1 2.osa AdWords i põhitõedkuidas korraldada edukat kampaaniat? www.wsionline.ee2 AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 2

Detaljer

Arbeidsavtalen som verktøy

Arbeidsavtalen som verktøy Arbeidsavtalen som verktøy v/marianne Kartum 18. oktober 2017 www.svw.no Tema 1. Lovverk som regulerer ansettelsesforholdet arbeidsavtalens plass 2. Arbeidsgivers styringsrett 3. Arbeidsavtalens innhold

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Du ønskes velkommen som arbeidstaker her i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Flere av de norske «spillereglene»

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon 2 Innledning Du ønskes velkommen som arbeidstaker her i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Flere av de norske «spillereglene»

Detaljer

Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated

Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated 40 juuli 2011 Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated Väljaandja: ELS Toompuiestee 10-220, 10137 Tallinn www.els.ee, els@els.ee

Detaljer

Helsingisse

Helsingisse Helsingisse 1.01.-30.04.2005 E-L Tallinn 18.00-2130 Helsinki P Tallinn 16.00-19.30 Helsinki Helsinki 8.00-11.30 Tallinn Helsinki 10.00-13.30 Tallinn Hinnad 1.01.-30.04., Eesti kroonides Tekipiletid Täiskasvanud

Detaljer

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Hea lugeja, Riigi siseelu ei ole tänapäeva demokraatia tingimustes võimalik korraldada ilma kodanike aktiivse osaluseta. Oleme juba kümme aastat Eestit üles ehitanud, kuid

Detaljer

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse MEIE VISIOON: OLLA HINNATUIM TURVALAHENDUSTE PAKKUJA MEIE VÄÄRTUSED: KLIENDIKESKSUS, PÄDEVUS, TULEMUSLIKKUS, PARIMAD TÖÖTAJAD, AUSUS, KOOSTÖÖ Loe lk 2 Meil on 2700 töötajat ehk siis 2700 saadikut klientide

Detaljer

GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis Uuringu lõpparuanne

GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis Uuringu lõpparuanne Uurimus on teostatud võrdsete võimaluste aasta raames Euroopa Komisjoni toel ning Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna tellimusel. Materjal kajastab autori

Detaljer

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud CURARE 1 TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER 2013 7 maa ja mere taga Arstitudengite elu laias maailmas & teised jutud 2 Tere, hüva lugeja! Seekord on meil teie jaoks

Detaljer

GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN GARAAŽIUKSED KATALOOG

GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN GARAAŽIUKSED KATALOOG GARAAŽIUKSED GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN KATALOOG 2016 1 GARAAŽIUKSED seeria Wayne Dalton Wayne Dalton 9100 Comfort... 4-5 Wayne Dalton 9600 Classic... 6-7 seeria KRONway KRONway K-4 Thermo Plus... 8-9

Detaljer

UNIVERSITETET I TARTU Avdeling for skandinavistikk College for fremmede språk og kulturer. Getter Kallastu

UNIVERSITETET I TARTU Avdeling for skandinavistikk College for fremmede språk og kulturer. Getter Kallastu UNIVERSITETET I TARTU Avdeling for skandinavistikk College for fremmede språk og kulturer Getter Kallastu SAMMENLIGNING AV TO MASKINOVERSETTELSESPROGRAMMER GOOGLE TRANSLATE OG BING TRANSLATE BASERT PÅ

Detaljer

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare Neljapäev, 29.november 2012 Nr 42 (1073) Aastakoosolekult Neljapäeval kogunes aastakoosolekule Eesti Keskerakonna Pensionäride Kogu aktiiv. Arutluste põhiteemaks olid eakate, puudega inimeste ning lastega

Detaljer

Bussifirma infosüsteem

Bussifirma infosüsteem Tallinna Tehnikaülikool Aineprojekt aines Kontseptuaalne süsteemianalüüs Bussifirma infosüsteem Kaidur Roht 970767 LAP-41 Juhendaja: Lea Elmik Tallinn 1999 ÜLDVAADE EESMÄRGID Transpordiettevõtte töö organiseerimine

Detaljer

KÄESOLEV NOTEERIMISPROSPEKT JA AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED (EDASPIDI KOOS NIMETATUD KA KUI PROSPEKT ) ON KOOSTATUD SEISUGA 16. MAI A.

KÄESOLEV NOTEERIMISPROSPEKT JA AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED (EDASPIDI KOOS NIMETATUD KA KUI PROSPEKT ) ON KOOSTATUD SEISUGA 16. MAI A. KÄESOLEV NOTEERIMISPROSPEKT JA AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED (EDASPIDI KOOS NIMETATUD KA KUI PROSPEKT ) ON KOOSTATUD SEISUGA 16. MAI 2005. A. KORRALDA- JAD (NAGU DEFINEERITUD OSAS ÜLDINE INFORMATSIOON

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Narva-Joesuu JUULI 2013 NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Sel aastal tähistab Narva-Jõesuu korraga mitut ümmargust tähtpäeva: 510 aastat kaluriküla esmamainimisest ajalooürikutes,

Detaljer

RK»PEDAGOOGILINE K!R3ANDUS< TALLINN

RK»PEDAGOOGILINE K!R3ANDUS< TALLINN NÕUKOGUDE KOOL Nr. 6 1946-3S- RK»PEDAGOOGILINE K!R3ANDUS< TALLINN SISUKORD: Juunivõidu kuuendaks aastapäevaks... 325 Vihalem, P. Nõukogude rahva elatustaseme tõstmine IV viisaastakul... 328 Abiks õpetajale.

Detaljer

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus.

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus. Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Nr. 1 Jaanuar 1939 a. VII aastakäik. V äl j aan d j a: Katoliku Kirik Eestis Tallinn, Munga 4 4. Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva

Detaljer

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees Viljandi maakonna päevaleht Neljapäev, Nr. 95 Hind 6 krooni Asutanud C.R. Jakobson 1878 ILM +14 vihmane Täna pilvisus tiheneb ja paiguti hakkab vihma sadama. Puhub kagutuul 4 10 m/s. Sooja on 11 17 kraadi.

Detaljer

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Uuringu lõpparuanne Maris

Detaljer

suunas ning tegelikult olematu

suunas ning tegelikult olematu lk 3 EUROOPA TULEB INIMESELE LÄHEMALE lk 6-7 TÖÖPAKKUMISED Nüüd ka 6 kohaline! HELISTA 1300 17227 tel. 515 0068 21. oktoober 2016 Nr. 39 (927) Tasuta nädalaleht Mitsubishi Heavy ZMX seeria soojuspumbad

Detaljer

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge elu värvid Värvika ajalooga natslik pistoda Pensionikartus viis Aafrikasse 1935. aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge tugevdamiseks kasutusele uhked paraadpistodad. Üks niisugune ilurelv

Detaljer

arh. 01/09 > Intervjuu Ülar Markiga > EAL eestseisuses > ACE uudised > Eesti arhitektuurivõistlused > EAL teated > EAL uued liikmed

arh. 01/09 > Intervjuu Ülar Markiga > EAL eestseisuses > ACE uudised > Eesti arhitektuurivõistlused > EAL teated > EAL uued liikmed arh. 01/09 EESTI ARHITEKTIDE LIIDU TEATAJA > NEWSLETTER OF THE UNION OF ESTONIAN ARCHITECTS > Intervjuu Ülar Markiga > EAL eestseisuses > ACE uudised A2 A3 A11 > Eesti arhitektuurivõistlused > EAL teated

Detaljer

TOETUSE TAOTLUS 1 ÜHTEKUULUVUSFOND

TOETUSE TAOTLUS 1 ÜHTEKUULUVUSFOND Majandus- ja taristuministri 03.oktoobri 2014.a määrus nr 85 Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014-2020 LISA TOETUSE TAOTLUS 1 ÜHTEKUULUVUSFOND 2014-2020 [Projekti nimi] Prioriteetne suund:

Detaljer

User Guide. Eesti. Nasal Pillows System

User Guide. Eesti. Nasal Pillows System User Guide Eesti Nasal Pillows System Fitting / Tillpassning / Tilpasning / Tilpasning / Sovittaminen / Paigaldamine 1 2 3 Adjustment / Justering / Justering / Justering / Säätäminen / Kohendamine Removal

Detaljer

NBT AS. Sjekkliste / viktige punkter gjennomgått: Personopplysningsblankett (om nødvendig) leveres dagen etter

NBT AS. Sjekkliste / viktige punkter gjennomgått: Personopplysningsblankett (om nødvendig) leveres dagen etter Sjekkliste / viktige punkter gjennomgått: Kontrakt gjennomgått og signert av begge parter Oppstartstidspunkt (muntlig gjennomgang) Kommunikasjonsrutiner Uteblitte besøk (muntlig gjennomgang) Skattekort

Detaljer

Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser

Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 589 Forskrift om Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. mars 2007

Detaljer

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

TOIMIVUSDEKLARATSIOON ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON kooskõlas lisaga III määrusest (EL) nr 305/2011 (Ehitustoodete määrus) Hilti tulekindel vaht CFS-F FX Nr Hilti CFS 0843-CPD-0100 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Detaljer

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004 Koonga valla leht NR 10 (103) oktoober 2004 Kaunis kodu 2004 järgmised majapidamised: Asta ja Ain Kuru, Aino Aonurm, Aino Uritam, Aino ja Mati Ojasoo, Liisi Soomaa ja Helgur Lember, Eha Kask, Külli ja

Detaljer

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae RAE sõnumid Nr 9 oktoober 2009 Taluaialaat Jahilaskesportlased tõid rahvusvahelise võidu Jäätmekäitlusest Rae vallas Aeroobikafestival 2009 Rae valla ametlik väljaanne Taluaialaat kaupleja silmade läbi

Detaljer

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008 Leelo lapsepõlv Leelo Tungal on kirjutanud seekord hoopis teistsuguse raamatu. Seltsimees laps räägib Leelo enda lapsepõlvest. See on terane, tõsine, naljakas lugu. Väiksest peast on pilk terav ja mõnigi

Detaljer

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D L A E K V E R E V A L L A Laekvere Valla Sõnumid internetis www.laekvere.ee valla leht/kuuluta all SÕNUMID Nr 7 (63) MAI 04 TASUTA KEVADINE KIRBUTURG 7. mail Venevere kaupluse juures kell.00 5.00. Tulla

Detaljer

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid www.selver.eu 28.01 31.01.2010 11 59,50/kg tavahind 17,50 90 49 90 79 90 13 50-32% Nõo Lihavürst Delikatess maksapasteet 200 g 49,90/kg tavahind 79,90 Edam Juust 28.5% kg -37% tavahind 111,00-28% Nõo Lihavürst

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

nta fjclene Rooscnberg Zodsnaez Reering Antsla 1. VI a. Tarto LdalliM ja DiDitferitlaiD MK IlSftlt suures wäljawalikus foowitab

nta fjclene Rooscnberg Zodsnaez Reering Antsla 1. VI a. Tarto LdalliM ja DiDitferitlaiD MK IlSftlt suures wäljawalikus foowitab Postimees 09. aastakäik. Ilmub iga päew «varahommikul..postimehe" esmaspäevane nr. ilmub keskpäeval. rahastuse Ja talituse aadress: Postimees", Taita. K&oftraadid: talitusel m. 80, toimetusel nz. 186 ja

Detaljer

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. veebruari seisuga Lasnamäel inimest. Võrreldes jaanuarikuuga suurenes elanike arv 31 inimese võrra.

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. veebruari seisuga Lasnamäel inimest. Võrreldes jaanuarikuuga suurenes elanike arv 31 inimese võrra. Rahvastikuregistri andmeil elas 1. veebruari seisuga Lasnamäel 119 211 inimest. Võrreldes jaanuarikuuga suurenes elanike arv 31 inimese võrra. Lasnamäe Leht Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht Veebruar

Detaljer

NORMATIIVAKTE TSIVIILÕIGUSE LDOSAST

NORMATIIVAKTE TSIVIILÕIGUSE LDOSAST NORMATIIVAKTE TSIVIILÕIGUSE LDOSAST TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL Tsiviilõiguse ja -protsessi kateeder NORMATIIVAKTE TSIVIILÕIGUSE ÜLDOSAST Koostajad: P. Kask, H. Pisuke, P. Varul TARTU 1989 Kinnitatud Õigusteaduskonna

Detaljer

U. Kallavus MATERJALIDE UURIMISMEETODID I 3 - VALGUSMIKROSKOOPIA KUJUTIS

U. Kallavus MATERJALIDE UURIMISMEETODID I 3 - VALGUSMIKROSKOOPIA KUJUTIS 1 KUJUTIS Kui inimene lähendab mingit eset oma silmadele, siis tekib tema ajus pidevalt suurenev kujutis kuni kauguseni 25 cm, mida nimetatakse I PARIMA NÄGEMISE KAUGUSEKS. Parima nägemise kaugus cm on

Detaljer

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området?

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? 1 Skal du rekruttere fra utlandet? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Montelukast Portfarma 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Täiskasvanutele ja alates 15-aastastele noorukitele Montelukast Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Detaljer

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI.

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI. Urvaste Urvaste vald Valla Leht 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad Tibujalad (2. 3. klass) ja Kepsutajad (7. 9. klass) esindasid oma kooli ja

Detaljer

MESINIK MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 7 nr (87), 2 (88) veebruar aprill 2015 COLOSSi pilootprojekti küsimustik EML Maamessil Antu Rohtla & Toivo Univer. Pestitsiidijääkidest kärjevahas ja suiras Aivo Sildnik.

Detaljer

06/2009. Komplektalajaamad HEKA

06/2009. Komplektalajaamad HEKA Komplektalajaamad HEKA HEKA komplektalajaamad on tüüpkatsetatud tehasetootelised alajaamad, mis koosnevad kaitsekestas paiknevatest trafodest, madalpinge- ja kõrgepingejaotlast, ühendustest ja abiseadmetest.

Detaljer

Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima.

Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima. Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima. Uhuu: Gogo on minu sõber. Ma tahan teda aidata. Gogo

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

HVOrdAn unngå AlVOrlige HelseskAder Ved Arbeid i tunnel

HVOrdAn unngå AlVOrlige HelseskAder Ved Arbeid i tunnel HVOrdAn unngå AlVOrlige HelseskAder Ved Arbeid i tunnel en studie utført av stami i 2011 viser: tunnelarbeidere kan være like utsatt for kols i dag som for 20 år siden. Kvarts i pustesonen for ulike jobbgrupper

Detaljer

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 31 JUUNI 2014 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Seitse pilku tänule Nii Vanas kui ka Uues Testamendis räägitakse

Detaljer

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Skal du arbeide i Norge? 1 Skal du arbeide i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse som gir rett til

Detaljer

Den optimale arbeidsavtalen Hva skal med og hva kan utelates?

Den optimale arbeidsavtalen Hva skal med og hva kan utelates? Den optimale arbeidsavtalen Hva skal med og hva kan utelates? #Oppdatert 2017 19. oktober, Radisson Blu Hotel, Bergen Senioradvokat Eva Drageset og advokatfullmektig Jardar Bruun-Teigen SANDS et nasjonalt

Detaljer

Norra elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana

Norra elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana 1 elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tellis 20.a. juunis veebiküsitluse 1011 16-84a. elaniku seas. Küsitluse eesmärgiks oli uurida Eesti mainet puhkusesihtkohana

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga III ptk Püsiühenduse teenused erakliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga III ptk Püsiühenduse teenused erakliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. ekodu internet 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 1 Mbit/s / 1 Mbit/s (¹)(²) mittemüüdav 10,00 12,00 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 5 Mbit/s / 1 Mbit/s 13,33 16,00 /kuu 1.1.1.3.

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Analüüsimudel. Muutuste juhtimine

Analüüsimudel. Muutuste juhtimine Teooria LP-mudeli teoreetilised ja empiirilised alused Analüüsimudel Mudeli kirjeldus ja rakendamine LP-rühmades Muutuste juhtimine Kuidas LP-mudelit koolis kasutusele võtta See raamat on eesti keeles

Detaljer

Kinnisvara. v Kinnisvara haldamine ja hooldamine V Heakorrateenus V Raamatupidamisteenus V Avariiteenus 24 h V Väiksemahulised remonttööd

Kinnisvara. v Kinnisvara haldamine ja hooldamine V Heakorrateenus V Raamatupidamisteenus V Avariiteenus 24 h V Väiksemahulised remonttööd Kinnisvara KINNISVARAHALDAJATE JA-HOOLDAJATE TOP september 2014 nr7 (71) ITATOIJS Müügiinfo: andero.mardo@bcghaldus.ee + 372 581 39 639 www.bcghaldus.ee v Kinnisvara haldamine ja hooldamine V Heakorrateenus

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 572 Forskrift om Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Del 2 - Leders opplæring, verneombud, BHT 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?

Detaljer

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 571 Forskrift om Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002, nr. 715. Endret ved

Detaljer

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas?

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas? Nr 3/401 15. märts 2013 Tasuta 24. veebruaril tunnustas Tapa vald tublisid vallakodanikke: ees istub Evi Glaase, seisavad Aivar Kuusik (vasakult), Kaido Lanno (esindas Eesti Raudteed), Tiit Orupõld, Harri

Detaljer

ECO601 KASUTUSJUHEND ME04

ECO601 KASUTUSJUHEND ME04 RAK 72.4 9.11.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # ECO601 KASUTUSJUHEND ME04 TUTVUSTUS ECO601 on mõeldud maja kütte- ja valvesüsteemide lihtsaks juhtimiseks. Seadet saab juhtida koha pealt kasutades juhtnuppu või

Detaljer

JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK. Grammatikk tekster parlør oppgaver. Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks

JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK. Grammatikk tekster parlør oppgaver. Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks LÆREBOK I ESTISK 1 2 JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK Grammatikk tekster parlør oppgaver Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks Unipub forlag Oslo 2001 3 Original: Juhan Tuldava: Lärobok

Detaljer

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 VALLA INFOLEHT TRÜKIARV 1250 ÕNNELIKKU KOOLITEED! Rõngu Keskkooli 1. klassi õpilased (esimeses reas vasakult): Joonas Märtovski, Karl-Markus Sangernebo, Hannes Must,

Detaljer

Vi hoppas att ni ska få mycket glädje av er nya TJEP pistol. Med korrekt hantering och underhåll kommer ni att kunna nyttja pistolen i många år.

Vi hoppas att ni ska få mycket glädje av er nya TJEP pistol. Med korrekt hantering och underhåll kommer ni att kunna nyttja pistolen i många år. TJEP CO-15 DK Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye TJEP trykluftpistol. Ved korrekt behandling og vedligeholdelse vil De have glæde af Deres pistol i mange år fremover. SE Vi hoppas att ni ska få mycket

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Dette temaskrivet tar sikte på å gi deg en oversikt over de viktigste spørsmålene som må og bør reguleres.

Dette temaskrivet tar sikte på å gi deg en oversikt over de viktigste spørsmålene som må og bør reguleres. 1 Innhold NY JOBB?... 2 Be om å få avtalen før du aksepterer jobbtilbudet.... 2 Avtalen skal oppdateres fortløpende dersom arbeidsforholdet endres.... 2 Viktige arbeidsvilkår bør stå i selve avtalen....

Detaljer

Laulu- ja tantsujuhtidele jäi entusiasmi tunnustuseks soe sall

Laulu- ja tantsujuhtidele jäi entusiasmi tunnustuseks soe sall Loe 4. lk Loe 6. lk Loe järgmisest Koidust Põlgaste kool väärtustab vana ja vaatab tulevikku. Kust saab koolilaps puudumistõendi? Nr 123 Laupäev, 27. oktoober 2007 Süvahavval pääseb taas üle Võhandu mööda

Detaljer

Medvirkning i og medbestemmelse

Medvirkning i og medbestemmelse Medvirkning i og medbestemmelse NALF 3. mai 2010 kristin.juliussen@spekter.no Utvalget skulle Beskrive Vurdere Ev. foreslå Prinsippet i mandatet: Diagnosen som grunnlag for medisinen Hva skjedde? Beskrev

Detaljer

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris Nr. 2 TORI VALLA AJALEHT VEEBRUAR 2010 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris 24. veebruaril kell 12.00 toimus Eesti Vabariigi 92. aastapäevale pühendatud pidulik jumalateenistus Toris Eesti sõjameeste

Detaljer

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Vallavalitsuse ja vallavolikogu ajaleht DETSEMBER 2017 NR 12 (121) Kauneid pühi! INTERVJUU Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Räägi endast, kes Sa oled? Olen sündinud Kanepi kihelkonnas, Ihamarus, Ala- Juusa

Detaljer