Originaalkäitusjuhend (ET)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Originaalkäitusjuhend (ET)"

Transkript

1 Originaalkäitusjuhend (ET) ATR 60 C Seeria-nr ATR 68 C Seeria-nr Honda GX100 Book ID:

2

3 EG-Kon for mi täts er klä rung EY-vaa ti mus ten mu kai su us va kuu tus / EU-Sams vars er klæ ring / EÜ vas ta vus de kla rat si oon ge mäß Ma schi nen-richt li nie 006/4/EG, An hang II A und Ge räusch richt li nie 000/14/EG Ko ne di rek tii vin 006/4/EY, lii te II A ja me lu di rek tii vin 000/14/EY mu kai ses ti i hen hold til Mas kin-di rek tiv 006/4/EU, Ved legg II A og Støydirektiv 000/14/EU vas ta valt ma si na te di rek tii vi 006/4/EÜ li sa le II A ja mü ra di rek tii vi le 000/14/EÜ Her stel ler (Name und An schrift): Val mis ta ja (nimi ja osoi te): Pro du sent (navn og adres se): Toot ja (nimi ja aa dress): Am mann Ver dich tung GmbH Jo sef-dietz gen-stra ße 36 D Hen nef GERMANY Vi brat ions stamp fer / Vi bro tam bits Hier mit er klä ren wir, dass die Ma schi ne (Typ) Va kuu tam me tä ten, että kone (ty yp pi) Her ved er klæ rer vi, at mas ki nen (type) Käe so le va ga de kla ree ri me, et ma sin (tüüp) Leistung / Teho / Ytel se / Võimsus: ATR 60 C Hon da GX100. kw ATR 60 P Hon da GXR10RT.7 kw ATR 68 C Hon da GX100. kw ATR 68 P Hon da GXR10RT.7 kw Seriennummer: Sar ja nu me ro: Se rie num mer: See ria num ber: folgenden einschlägigen Bestimmungen ent spricht: vas taa seu raa via asia no mai sia mää räyk siä: er i sams var med følgende re le van te be stem mel ser: vas tab järg mis te le as jao mas te le nõuetele: Angewandte harmonisierte Normen : So vel le tut har mo ni soi dut stan dar dit: An vend te har mo nis er te nor mer: Ko hal da tud har mo ni see ri tud nor mid: Die be nann te Stel le nach 000/14/EG Di rek tii vin 000/14/EY mu kai ses ti ni met ty vi ras to Opp nevnt or gan i hen hold til 000/14/EU Tea vi ta tud asu tus vas ta valt 000/14/EÜ wei te re In for ma tio nen sie he Ty pen schild li sä tie to ja kat so ar vo kil pi Yt ter li ge re in for mas jo ner se ty pes kilt eda sist in for mat si oo ni vt tü übi sil dilt 006/4/EG 006/4/EY 006/4/EU 006/4/EÜ EN ; EN /14/EG 000/14/EY 000/14/EU 000/14/EÜ TÜV Rhein land LGA Pro ducts GmbH Til ly stra ße Nürn berg/germany Kenn-Nr wurde (wird) eingeschaltet zur / oli (on) kon tak toi tu teh tä vä nä / ble (blir) truk ket inn for / kaa sa ti (kaa sa tak se): Kon for mi täts be wer tung nach An hang VIII aus 000/14/EG tarkistamaan vaatimustenmukaisuuden direktiivin 000/14/EY liitteen VIII mukaisesti sams vars-eva lue ring i.h.t. ved legg VIII til 000/14/EU vas ta vus hin da mis se 000/14/EÜ lisa VIII jär gi ISO 9001 Zer ti fi kats-nr.: ISO 9001 ser ti fi kaat ti-nro: ISO 9001 ser ti fi kat-nr.: ISO 9001 ser ti fi kaa di nr: 005/88/EG 005/88/EY 005/88/EU 005/88/EÜ /108/EG 004/108/EY 004/108/EU 004/108/EÜ Ge mes se ner Schall lei stungs pe gel LWA,m Mit at tu me lu ta so LWA,m Målt lyd ni vå LWA,m Mõõdetud helivõimsustase L WA,m 105 db 105 db 105 db 105 db Ga ran tier ter Schall lei stungs pe gel LWA,g Taat tu me lu ta so LWA,g Ga ran tert lyd ni vå LWA,g Ga ran tee ri tud helivõimsustase LWA,g 108 db 108 db 108 db 108 db Hen nef, Ort, Da tum Paik ka, aika / Sted, dato / Koht, kuu pä ev ppa. Rei ner Schulz, COO / i.v. Jo chen Hörs ter, HoR&D Unterschrift, Angabe der Funktion im Unternehmen Al le kir joi tus, ase ma yri tyk ses sä / Un ders krift, an gi vel se av funks jon i fir ma et All ki ri, and med funkt si oo ni koh ta ettevõttes Aufbewahrung der technischen Unterlagen bei o.g. Person Te kni set do ku men tit ovat yllä mai ni tun hen ki lön hal lus sa Opp be va ring av tek nisk do ku men tas jon hos oven nevnte per son Teh ni lis te do ku men ti de säi li ta mi ne ülal ni me ta tud isi ku juu res Ammann Verdichtung GmbH Josef-Dietzgen-Straße Hen nef GERMANY Tel Fax Ge schäfts füh rer : Bernd Holz; Cars ten Eisenkrämer HRB 1949 Amts ge richt Sieg burg mann-group.com Productivity Partnership for a Lifetime

4 Eessõna Eesolev juhend hõlmab:: ohutusnõudeid käitusjuhendit hooldusjuhendit Käe so lev ju hend kir ju ta ti oper aa to ri ja oks ehi tus plat sil ja hool dus töö ta ja le. Käesoleva juhendi kasutamine hõlbustab masina tundmaõppimist väldib asjatundmatust käsitsemisest tingitud rikkeid. Hoolduskorralduse järgimine suurendab masina töökindlust ehitusplatsil kasutamisel pikendab masina eluiga vähendab remondikulusid ja seisakuaegu. Säi li ta ge an tud ju hen dit pü si valt ma si na ka su tus koht. Käsitsege masinat ainult korralduse alusel ja käesolevat ju - hen dit jär gi des. Jär gi ge töö juu res tin gi ma ta äria las te eria la lii tu de fö der at si - ooni «BGR Ümberkäimine liikuvate teeehitusmasinate - ga», eria la ko mis jo ni Tief bau (pin na se si se ne ehi tus) ohutusnõudeid ja ohu tus- ning ter vi se kait se ree gleid ja as - jaomaseid õnnetuste ennetamise eeskirju. Järgige täiendavalt ka oma riigis kehtivaid vastavaid eeskirju ja di rek tii ve. Ammann Verdichtung GmbH ei vastuta masina talitlemise eest ümberkäimisel, mis ei vasta harilikule kasutusele, samuti masina mitte sihtotstarbekohase kasutuse korral. Teil puudub käsitsemisvigade, puuduliku hoolduse ja valede käi - tusainete korral pretensiooniõigusnõuete õigus. Eelnevad juhised ei laienda Ammann Verdichtung GmbH üldistes äritingimustes esitatud pretensiooniõigus- ja vastutustingimusi. Jätame endale õiguse eelneva teavitamiseta tehnilise täiustamise eesmärgil muudatusi läbi viia.. Palun kandke sisse (võtke tü übi sil dilt) 1. Masina tüüp:. Masina nr: 3. Mootori tüüp: 4. Mootori nr: Trü ki tud Sak sam aal ref-nr 07/017 AVD Ammann Verdichtung GmbH Josef-Dietzgen-Straße Hennef GERMANY Tel.: FAX:

5 Sisu 1. Ohutusnõuded Teh ni li sed and med Käsitsemine 3.1 Kirjeldus Enne käikuvõtmist Mootori käsitsemine Tambitsaga töötamine Trans por ti mi ne 4.1 Transportimine ja pealelaadimine Hool dus 5.1 Üldised juhised Hooldusülevaade Määrimisplaan Alternatiivsete firmade määrdeainete tabel Moo to ri hool dus 6.1 Kütusesüsteem Mootoriõli tase Õhufilter Ma si na hool dus 7.1 Masina hooldus Üm be re hi tus 8.1 Tampimisjalg Abi rikete korral La dus ta mi ne Registreerimine kaardid

6 1. Ohutusnõuded Kõnealune Am man ni ma sin on ehi ta tud teh ni ka kaa sa eg set aren gu ta set ja keh ti vaid teh ni li si ree gleid jär gi des. An tud ma si - nast võivad sel lest hoo li ma ta läh tu da ini mes te le ja ma ter iaal se - te le vä är tus te le ohud, kui seda: ka su ta tak se mit te sih tot star be ko ha selt kä sit seb väljaõppeta per so nal muu de tak se või ehi ta tak se as jat und ma tult ümber ei jär gi ta ohu tus ju hi seid Seetõttu peab iga isik, kes te ge leb ma si na ka su ta mi se, hool du - se ja re mon di ga, lu ge ma ning jär gi ma ohutusnõuded. Va ja du se kor ral tu leb seda ka su ta va le ettevõttele all kir ja ga kin ni ta da. Pea le sel le keh ti vad isee ne sest mõistetavalt: as jao ma sed õnnetuste en ne ta mi se ees kir jad üld tun nu sta tud ohu tus teh ni li sed ja tä na vatee liik lus-teh ni li sed reeglid rii gi spet sii fi li sed nõuded Sihtotstarbekohane kasutus An tud ma si nat tu leb ka su ta da ai nult: eri ne va te pin nas te ti hen da mi seks igat lii ki pin nas te par an da mis töö deks tee de kin nis ta mi seks kraa vi des töö ta mi seks ää re ki vi de alt tä it mi seks ja ti hen da mi seks Mitte sihtotstarbekohane kasutus Ma si nast võivad si is ki läh tu da ohud, kui koo li ta ma ta per so nal ka su - tab seda as jat und ma tul või mit te sih tot star be ko ha sel viisil. Näi teks: töötamine horisontaalses suu nas vaia de sis ser am mi mi ne lii te ga tä na va ki vi pai ka ra pu ta mi ne Kes tohib masinat käsitseda? Ma si na ga to hi vad sõita ja seda kä sit se da ai nult väljaõppinud, in - struee ri tud ning sel le ko ha se üle san de saa nud üle 18-aas ta sed isi - kud. Pä de vu sed tu leb kä sit se mi sel sel gelt kind laks määrata ja neist kinni pidada. Sel lest kõrvalekalduvalt to hib noo ru keid tö öle ra ken da da, kui see on nen de ametiõppe ees mär gi saa vu ta mi seks va ja lik ja nen de kait se on jä re le val vet te os ta va isiku poolt tagatud. Isi kud, kes on al ko ho li, rav imi te või nar koo ti ku mi de mõju all, ei tohi ma si nat kä sit se da, hool da da ega remontida. Hool dus ja re mont, eri ti just hü drau li ka süs tee mi del ning elek troo ni - ka kom po nen ti del, nõuab eri li si te ad mi si ja neid to hi vad te os ta da ai - nult väljaõpetatud spet sia lis tid (ehi tus ma si na te, põllumajandusmasinate mehaanikud). Ümberehitused ja muudatused masinal Ohu tu sa las tel põhjustel pole ma si nal oma vo li lis te muu da tus te te ge - mi ne lubatud. Ori gi naal va ruo sad ja tar vi kud on spet si aal selt ma si na ja oks väl ja töö ta tud. Me pöö ra me selgesõnaliselt tä he le pa nu sel le le, et osad ja eri va rus tu sed, mis pole Am mann Ver dich tung GmbH poolt tar ni tud, pole ka Am mann Ver dich tung GmbH poolt lu ba tud. Sel lis te too de te pai gal da mi ne ja/või ka su ta mi ne võib see ga hal ven da da ak ti iv set ja/või pas si iv set ohu tust. Mit teo ri gi naa lo sa dest või eri va rus tus test põhjustatud kahjude korral on igasugune tootja poolne vastutus välistatud. Käitusjuhendis esitatud ohutusjuhised Käi tus ju hen dis ka su ta tak se eri ti täht sa te and me te ja oks järg mi si ni - me tu si või märke: Masina pealelaadimine Sei sa ke enne pea le laa di mist ja trans por ti mist ala ti mootor. Kind lus ta ge ma sin üm ber kuk ku mi se või ära li bi se mi se vas tu. Ini mes - te le va lit seb elu oht lik olu kord, kui nad as tu vad rip pu va te las ti de alla või sei sa vad rippuvate lastide all. Võtke rip pu vas sei sun dis ma si na pu hul ar ves se võimalikke pen del - dus lii ku mi si. Kind lus ta ge ma sin transpordisõidukil ära vee re mi se, ära li bi se mi se ja üm ber kuk ku mi se vastu. Masina käivitamine Enne käi vi ta mist Tut vu ge ma si na va rus tu se, kä sit se mis- ja juh ti mis ele men ti de ning töö ta mis vii si ga, sa mu ti tööpiirkonnaga. Ka su ta ge isi klik ku kait se va rus tust (kait se kii ver, tur va ja lat sid jms). Ka su ta ge ku ul me kait set. Kon trol li ge enne käi vi ta mist, kas: ma si nal esi neb sil ma tor ka vaid puu du si kõik kait se se ad med on kind lalt oma ko hal kä sit se mis ele men did ta lit le vad ma sin on vaba õlisest ja süttimisvõimelisest ma ter ja list kõik käe pi de med on mä är dest, õlidest, moo to ri kü tus test, mus tu - sest, lu mest ja jä äst vabad. Ka su ta ge ai nult ma si naid, mil lel on hool dus tö öd re gu laar selt läbi viidud. Käi vit ami ne su le tud ruu mi des, tun ne li tes, kraa vi des või kaevanduskäikudes Moo to ri heit gaa sid on elu oht li kud! Seetõttu tu leb su le tud ruu mi des, tun ne li tes, kraa vi des või kae van - dus käi ku des käi ta mi sel kind laks teha, et on ole mas pii sa valt ter vi se - le vastuvõetava kva li tee di ga hingamisõhku (vt Ehi tus töö de ÕEE (UVV Bau ar bei ten), BGV C, 40 ja 41). Käitus Juh ti ge ma si nat nii, et käed löö vas tu kõvasid ese meid, vi ga stu soht. Juh ti ge ma si nat nii, et väl di tak se oper aa to ri mul ju da saa mist ma si na ja kõvade ese me te vahel. Pöö ra ke tä he le pa nu eba ta va lis te le mü ra de le või suit sue ral du se le. Las ke põhjus kind laks teha ja kahju kõrvaldada. Ärge hoid ke pöö re te sea de hoo ba «MAX» alu ses pi ir kon nas kin ni, sest mui du hä vi neb tsen tri fu gaal si dur. Ärge las ke ma si nat lah ti, kui moo tor töö tab. Ja lad tam pi mis ja la plaa dist ee ma le.

7 1. Ohutusnõuded Masina parkimine Sei sa ke ma sin võimalusel ta sa sel kõval alu spin nal. Enne ma si na juu rest lah ku mist: Kind lus ta ge ma sin üm ber kuk ku mi se vastu. Tankimine Tan ki ge ai nult sei sa tud moo to ri ga. Ärge tan ki ge su le tud ruu mi des. Lah ti ne tuli on kee la tud, ärge suit se ta ge. Eba ti he dad kü tu se paa gid võivad plah va tu si põhjustada ja need tu - leb seetõttu kohe väl ja vahetada. Pöö ra ke tä he le pa nu paa gi kor gi ti he da le istule. Ärge lok su ta ge kü tust üle. Pü üd ke väl ja voo la nud kü tus kin ni, ärge las ke maa pin da imbuda. Ärge hin ga ke kü tu se au re sis se. Hooldustööd Hooldustöid tohivad teostada ainult kvalifitseeritud ja sellekohase ülesande saanud isikud. Hoidke ebapädevad isikud masinast eemal. Ärge teostage hooldustöid kunagi töötava mootori kallal. Seisake masin tasasel kõval aluspinnal. Töötamine kütusesüsteemi kallal Lahtine tuli keelatud, ärge suitsetage, ärge loksutage kütust üle. Püüdke väljavoolanud kütus kinni, ärge laske maapinda imbuda, uti - liseerige keskkonnasõbralikult. Ärge hingake kütuseaure sisse. Töö ta mi ne moo to ri kal lal Õhufiltri kal lal töö ta mi sel ei tohi mus tus õhukanalisse sat tu da. Ärge töö ta ge kuu ma sum mu ti kal lal, põletused! Moo to ri väl ja las ke ka na li kal lal töö ta mi sel ei tohi põlemisjäägid si - lind ris se kukkuda. Ärge puu du ta ge pu has tus töö ri is ta ga kolbi. Töö ta mi ne tam pi mis ja la kal lal Püh ki ge üle voo la nud õli ära, pü üd ke väl ja voo la nud õli kin ni ja uti li - see ri ge keskkonnasõbralikult. Säi li ta ge õliga mä är du nud ma ter ja le eral di, tä ien da valt tä hi sta tud ma hu tis ja uti li see ri ge keskkonnasõbralikult. Pu has tus tö öd Ärge vii ge pu has tus tö id läbi ku na gi töö ta va moo to ri korral. Ärge ka su ta ge pu has ta mi seks ku na gi ben sii ni või tei si süt ti vaid aineid. Ärge al lu ta ge au ru joa pe su ri ga pu has ta mi sel elek tri li si osi ja iso lat si - oo ni ma ter ja li va he tu le joa le või vas ta valt katke eelnevalt kinni. Ärge suu na ke vee ju ga va he tult õhufiltrile või eel se pa raa to ri le, sum - mu ti le ega õhu sis se las ke süs tee mi avasse. Pä rast hool dus tö id Pai gal da ge pä rast hool dus töö de lä bi vii mist kõik kait se sea dis ed. Remont Re mon ti to hi vad te os ta da ai nult kva li fit see ri tud ja sel le ko ha se üle - san de saanud isikud. Sum mu ti heit gaa sid on elu oht li kud! Hoo lit se ge seetõttu su le tud ruu - mi des käi vi ta mi sel õhu pii sa va juurdevoolu eest! Ri pu ta ge de fekt se ma si na kor ral hoi de loo ga kül ge hoia tus silt. Kontroll Tänavavaltsid, kraavivaltsid, vibroplaadid ja -tambitsad tuleb lasta kasutustingimustest ning käitustingimustest olenevalt vajaduse jär - gi, kuid vähemalt üks kord aastas, asjatundjal ohutuse suhtes üle kontrollida. Masina utiliseerimine Ka su ta ja on ko hu sta tud pä rast ma si na eluea lõppu sel le uti li see ri mi - sel jä ät me te ja kesk kon na kait se ga se on du vaid si ser iik lik ke ees kir ju ning sea du si jär gi ma. Neil juhtudel soovitame seetõttu: pö ör du da spet sia li see ru nud fir ma de poo le, mis te ge le vad vas ta - va loa alu sel ni me ta tud te ge vu sa lal ametialaselt. pö ör du da ma si na toot ja või tema poolt akre ditee ri tud le pin gu lis te teen in dus or ga ni sat si oo ni de poole. Toot ja ei vas tu ta ka su ta ja ter vi se kah jus tus te ja kesk kon na kah ju de eest, mis on põhjustatud ülal ni me ta tud juhise eiramisest. 3

8 . Tehnilised andmed 1. Mõõtmed A B C ATR 60 C 340 mm 80 mm 710 mm ATR 68 C D mm E 355 mm. Mas sid Töö mass (CECE) 6 kg 68 kg 3. Ajam Moo tor Koos te vi is Võimsus ISO 949 jär gi Pö ör de arv Ja hu tus Kü tu se va ru Kü tu se ku lu Hon da GX100 1-sil 4-tak ti li ne, ben si in. kw (3.0 hj) /min Pu hur 3. l u. 0.9 l/h 4. Vi brat si oon Löö gi arv Hüppekõrgus Töö kii rus Pindalavõimsus 680 1/min kuni 65 mm kuni 13.5 m/min kuni 5 m/h Max ti hen dus sü ga vus kuni 45 cm kuni 50 cm Löögijõud 11.5 kn 13 kn Üksiklöögivõimsus 90 J 105 J 4

9 Tehnilised andmed ATR 60 C ATR 68 C 5. Eri tar vi kud Õhufiltri hool dus näi dik / eel se pa raa tor (tsü - klon) Ja la lü hen dus Ja la plaat B=165 mm Ja la plaat B=00 mm Ja la plaat B=30 mm Ja la plaat B=330 mm Ja la plaat B=400 mm Ja la plaat B=340 mm, asüm mee tri li ne Ja la pi ken dus 300 mm, B=150 mm Töö tun ni lo en dur Su vand Su vand Su vand Su vand Su vand Su vand Su vand Su vand Su vand Su vand 6. Müra- ja vi brat si oo ni and med All järg ne valt esi ta tud EÜ ma si na te di rek tii vi väl jaan de (006/4/EÜ) ko ha sed müra- ja vi brat si oo ni and med mää ra ti kind laks mh har mo ni see ri tud nor me ning di rek tii ve ar ves se võttes. Käi ta mi sel võivad olla va lit se va test tin gi mus test olen evalt tulemuseks neist kõrvalekalduvad väärtused. 6.1 Mü raand med1) Vas ta valt EÜ ma si na te di rek tii vi lisa 1 lõigule u nõutavad mü raand med: Helirõhutase operaatorikohal LPA db Mõõdetud helivõimsustase LWA,m Garanteeritud helivõimsustase LWA,g Mü ra vä är tu sed mää ra ti kind laks järg mi si di rek tii ve ja nor me ar ves se võttes: di rek ti iv 000/14/EG / EN ISO 3744 / EN Vi brat si oo ni and med 105 db db Vas ta valt EÜ ma si na te di rek tii vi lisa 1 lõigule nõutavad käe-kä si var re vi brat si oo ni vä är tu sed: Kii ren du sel mõjuva vi brat si oo ni ko gu vä är tus ahv Mää ra ma tus K Kii ren dus vä är tus mää ra ti kind laks järg mi si di rek tii ve ja nor me ar ves se võttes: EN / DIN EN ISO 5349 m/s 6.9 m/s 1.0 m/s 1)Kuna võidakse ületada antud masina jaoks lubatud hindamis-helitaset 85 db (A), siis peab operaator mürakaitsevahen - deid kandma. 5

10 3. Käsitsemine 3.1 Kir jel dus Üle vaa de Vibrotambits ATR 60 C / 68 C on usaldusväärne tihendusseade, mis veenab oma stabiilse ja vastupidava konstruktsiooniga. Mootor käitab tsentrifugaalsiduri ja reduktori kaudu väntajamit. Masinat tuleb kasutada ainult: Erinevate pinnaste tihendamiseks, Igat liiki pinnaste parandamistöödeks, Teede kinnistamiseks, Kuni 3 m sügavustes kraavides töötamiseks, Äärekivide alt täitmiseks ja tihendamiseks. Õnnetusoht ära li bi se va ma si na tõttu. Ettevaatust langevate nõlvade korral! Äralibise - mise oht allaveereva materjali ja siledate pealispin da de tõttu. Ärge sõitke kõval be too nil, si du nud bi tuu men - kat tel, tu ge vas ti kül mu nud või mit te kandevõimelisel pin nal. 1 Gaasihoob Hoidelook, seatav 3 Segurikastushoob 4 Mootor 5 Transpordikäepide 6 Tampimisjalg 7 Tsentrifugaalsidur/väntajam 8 Transpordirull 9 Kütusepaak 6

11 3. Käsitsemine 3. Enne käikuvõtmist Kasutage isiklikku kaitsevarustust (eelkõige he - li kait se va hen deid ja tur va ja lat seid). Jär gi ge ohutusnõudeid. Jär gi ge käi tus- ja hool dus ju hen dit. Lu ge ge moo to ri käi tus ju hen dit. Jär gi ge seal ohu tu se, kä sit se mi se ja hool du se koh ta esi ta - tud ju hi seid. Seisake masin tasasel pinnal. Kon trol li ge mootoriõli ta set, kütusevaru, tampimisjala õlitäidist, kütusepaagi ja -torustike tihedust, lõõtsmuhvi kahjustuste ja ebatiheduse suhtes, poltliidete tugevat kinnitust, mootori ja masina seisundit. Lisage puuduvad määrdeained vastavalt määrdeainete tabe - lile. 7

12 3. Käsitsemine 3.3 Mootori käsitsemine Õlipuuduse kait se Mootor on varustatud õlipuuduse kaitsmega: Mootoriõli liiga madala taseme korral ei saa mootorit käivitada Mootori käivitamine Ärge kasutage sooja mootori või kõrge välistemperatuuri korral segurikastit (4). Kui mootor ei peaks käitustemperatuuril käivituma, siis sulgege enne käi - vitamist segurikasti. Starterikäepideme (1) tõmbamisel vilgub kontrolllamp (). Sel ju hul Kontrollige ja vaj. korral korrigeerige mootoriõli taset. Korrake käivitusprotseduuri. Viia kütusekraan (3) asendisse «ON». Nihutada segukoonuse kang (4) asendisse «CLOSE». 8

13 3. Käsitsemine Seadke gaasihoob (5) «MIN» pea le. Keerata mootorilüliti (6) asendisse «ON». Kui mootor ei käivitu, siis seadke gaasihooba umbes 1/3 «MAX» suu nas. Tõmmake kergelt starterikäepidet (1), kuni on tunda takistust (I.), siis tõmmake jõuliselt lõpuni (II.). Ärge laske starterikäepidemel (1) hooga vastu mootorit tagasi joosta. Juhtige käivitusnöör starterikah - justuste vältimiseks käsitsi lähteasendisse tagasi. 9

14 3. Käsitsemine Pärast mootori käivitumist Moo to ri seis ka mi ne Viia gaasihoob (5) tühikäigule («MIN»). Las ke moo to ril 1... min soo jaks töö ta da. Viia gaasihoob (5) tühikäigule («MIN»). Lükake segurikastushoob soojaks töötamise ajal «OPEN» peale. Keerata mootorilüliti (6) asendisse «OFF». Viia kütusekraan (3) asendisse «OFF». 10

15 3. Käsitsemine 3.4 Tambitsaga töötamine 3.4. Eda si veo kii rus Töökõrguse sea dis ta mi ne Töökõrgust saab seadistada hoidelooga seadmisega. Hoidelook on tehases ergonoomiliselt optimaalselt eelseadistatud. Va bas ta ge pol te (1) nii pal ju, et loo ka saab üles ja alla lii gu ta - da. Ärge keerake täiesti välja. Seadistage töökõrgus hoidelooga () keeramisega. Pingutage poldid (1) kinni. Edasiveokiirust saab mõjutada kahel viisil: Kalde muutmise kaudu: edaspidikalle = kiiresti edaspidi tagurpidikalle = aeglaselt edaspidi Hoidelooga koormamise kaudu: koormus puudub = aeglaselt edaspidi tugev koormus = kiireesti edaspidi 11

16 3. Käsitsemine Käitamine Juh ti ge ma sin ai nult hoi de loo gast ja ärge tõstke käituse ajal üles. Val va ke ala ti töö ta va moo to ri ga ma si nat. Operaatorikoht asub edaspidi sõidusuunas masina taga. Seadke gaasihoob (1) «MAX» pea le; masin töötab kõrgeima sagedusega. Mootoriõli liiga madala taseme korral ei saa mootorit käivitada. Tihendatava materjali puistekõrgus ei peaks olema suurem kui vibrotambits suudab edasiveol ületada: Seadistage ühtlase liikumiskäitumise tagamiseks gaasihoob olenevalt pinnase omadustest ja tihedusest piirkonda ülalpool tsentrifugaalsiduri sisselülituspöördeid. Seadke gaasihoob lühikeste pauside korral «MIN» pea le; tambits töötab tühikäigul. Pikemate katkestuste korral ja pärast töö lõpetage mootor ja sulgege kütusekraankütusekraan. 1

17 3. Käsitsemine Töötunniloendur Eritarvikuna on saadaval töötunniloendur (1). Pärida saab kolme informatsiooni. Töötava mootori korral näidatakse displeil mootori pöördear - vu. Seisatud mootori korral näidatakse töötunde. Pärast mootoriõli vahetusintervalli (100 h järel) saavutamist vil gub näit vas ta valt h va rem ja h hil jem. Valiku- ja seadistusvõimalused puuduvad. Aku vahetamine pole vajalik. 13

18 4. Transportimine 4.1 Transportimine ja pealelaadimine 4.1. Trans por ti mi ne lü hi kes te va he maa de taha Üldised juhised Oht elu le rip pu va las ti tõttu! Ini me sed ei tohi rip pu va te las ti de alla as tu da, rip pu va te las ti de all seis ta, rippuvatel lastidel kaasa sõita. Trans por ti ge ja laa di ge ma si nat pea le ai nult sei - sa tud moo to ri ga. Tehke kindlaks, et inimesi ei seata masina üm - ber kal du mi se või ära li bi se mi se tõttu ohtu. Si du ge ma sin nii kin ni, et see on ära vee re mi se, ära li bi se mi se ja üm ber kuk ku mi se vas tu kind lu - statud. Riputage tõstevahend masina tõstmisel ettenähtud ris ti var va kül ge. Ma sin pe aks rip pu vas sei sun dis vähe pen del da - ma. Ärge seiske rippuvate lastide all. Kind lus ta ge ai nult tur va li si ja kandevõimelisi tõstevahendeid. Transportige tambitsat lühikestel vahemaadel seisatud moo - toriga lebavalt Pealelaadimine Riputage tambitsa pealelaadimiseks haakevahend ristivarva (1) külge. Ärge asetage tambitsat karburaatoriküljele. 14

19 4. Transportimine Kinnisidumine Siduge tambits pärast pealelaadimist transpordivahendil juht - looga ja käepideme kaudu kinni. 15

20 5. Hool dus 5.1 Üldised juhised Hoo li kas hool dus: pi kem elui ga, suu rem ta lit lu so hu tus, lühemad seisakuajad, suu rem töö kind lus, vä ik se mad re mon di ku lud. Jär gi ge ohutusnõudeid! Te os ta ge hool dus tö id ai nult sei sa tud moo to ri kor ral. Tõmmake enne hool dus tö id süü te kü ün la pis tik maha. Pu has ta ge enne hool dus tö id moo tor ja ma sin. Seisake masin tasasel aluspinnal, kindlustage äraveeremise ja äralibisemise vastu. 5. Hooldusülevaade Hoo lit se ge käi tu sai ne te ja väl ja va he ta tud osa de ohu tu ning keskkonnasõbraliku uti li see ri mi se eest. Väl ti ge tin gi ma ta voo lu juh ti va tel kaa bli tel lü hi seid. Ärge prit si ge ma si na pu has ta mi sel kõrgrõhu-vee joa ga va he tult elek tri li si de tai le. Pu hu ge lek ke voo lu de väl ti mi seks koos te de tai lid pä rast pe se mist suruõhuga kui vaks. Tööd Intervallid kord päe vas Masina puhastamine Mootoriõli taseme kontrollimine1) Mootoriõli vahetamine 1) Õhufiltri kontrollimine1) Õhufiltri kontrollimine, puhastamine 1) 1) ) Õhufiltrisüdamiku vahetamine Ohutusõhufiltri kontrollimine, puhastamine 1) 0 h 50 h 100 h 00 h 300 h 3) va ja du se jär gi Ohutusõhufiltri vahetamine 1) ) Kütusesõela puhastamine Kütusefiltri vahetamine Süüteküünla kontrollimine/ seadistamine1) 1) ) Süüteküünla vahetamine Klapilõtku kontrollimine1) 1) Sädemepüüduri puhastamine Gaasijaotusrihma kontrollimine1) Lõõtsmuhvi kontrollimine Tampimissüsteem: õlitaseme kontrollimine ) Tampimissüsteem: õli vahetamine Kummipuhvrite kontrollimine Poltliidete kontrollimine 3) 1)Järgige mootori käitusjuhendit. )Vähemalt 1 aastas. 3)Es ma kord selt. 16

21 5. Hool dus 5.3 Määrimisplaan Mää ri mis koht Kogus Va he tus-in ter val lid [töötunnid] Mä är deai ne Tel li mis-nr 1. Moo tor Hon da GX l Es ma kord selt 0 h jä rel, siis iga 100 h ta gant. Tam pi miss üs te em Mootoriõli API SG-CE SAE 10W l 00 h jä rel või 1 aas tas Mootoriõli API SG-CE SAE 10W Alternatiivsete firmade määrdeainete tabel 17

22 6. Mootori hooldus 6.1 Kütusesüsteem Kü tu se kva li teet Ben si in on äär mi selt tu le oht lik ja plah va tusvõimeline, Te võite saa da tan ki mi sel põletusi või raskeid vigastusi. Tan ki ge ai nult sei sa tud moo to ri ga. Lah ti ne tuli kee la tud. Ärge suitsetage. Ärge tan ki ge su le tud ruu mi des. Ärge hingake kütuseaure sisse. Ärge lok su ta ge kü tust üle; püh ki ge üle lok su ta - tud kü tus kohe ära. Keskkonnasaaste oht üleloksutatud kütuse tõttu. Ärge täitke kütusemahutit üle ega loksutage kü - tust üle. Pü üd ke väl ja tun giv kü tus kin ni ja uti li see ri ge vastavalt kohalikele keskkonnanõuetele. Mootor on heaks kiidetud käitamiseks pliivaba bensiiniga Research ok taa ni ar vu ga 91 või kõrgem («Pump Oc tan Num ber» 86 või kõrgem). Kasutage ainult pliivaba bensiini, mis ei sisalda üle 10 mahu-% eta noo li (E10) või 5 mahu-% me ta noo li. Metanool peab sisaldama ka kosolvente ja korrosiooniinhibiito - reid. Ülal esitatust kõrgema etanooli- või metanoolisisaldusega kütus - te kasutamise tõttu võivad tekkida käivitus- ja/või võimsusprobleemid. Samuti võivad tekkida kütusesüsteemi metall-, kumm- ja plasto - sadel kahjustused. Mootorikahjustused ja võimsusehäired ülal esitatust kõrgemate etanooli või metanooli protsendimääradega kütuse kasutuse tõttu pole garantiiga kaetud. 18

23 6. Mootori hooldus 6.1. Kütuse juurdevalamine Seisake masin tasasel kõval aluspinnal. Seisake mootor. Puhastage kütusetäiteotsaku (1) ümbrus. Avage kütusetäiteotsak. Kontrollige vaatluskontrolliga kütuse taset. Tankige madala kütusetaseme korral täis. Ärge kasutage kunagi ettenähtust kauem seisnud või mustunud bensiini või vastavalt õli/bensiini segu. Jälgige, et mustus ega vesi ei pääse kütusepaaki. Valage kütust sisse kuni kütusepaagi maksimaalse täitetase - mepiiri alaservani. Ärge täitke ülemääraselt. Kasutage ainult pliivaba kütust. Pühkige üleloksunud kütus enne mootori käivitamist ära. Sulgege paagikork () tugevasti. 19

24 6. Mootori hooldus Kütusesõela pu has ta mi ne Vabastage kütusevoolik (1) ja tõmmake maha. Laske kütus välja ja püüdke kinni. Keerake kütusesõel () välja ja puhastage pesubensiinis. Paigaldage kütusesõel; vaj. korral kasutage uut tihendit (3). monteerige kütusevoolik. 0

25 6. Mootori hooldus Kü tu se fil ter Vahetage kütusefilter (1) välja. 1

26 6. Mootori hooldus 6. Mootoriõli tase Keskkonnaoht käitusainete tõttu. Pü üd ke vana õli kin ni ja uti li see ri ge keskkonnasõbralikult. Ärge laske õlil pinnasesse ega kanalisatsiooni im bu da. Asen da ge vii vi ta ma tult de fekt sed ti hen did. Seisake masin tasasel kõval aluspinnal. Seisake mootor. Valage õli vaj. korral kuni ülemise piirmärgini (täiteotsaku alaserv) sis se. Ärge tä it ke ülemääraselt. Keerake õlitäitekork/mõõtevarras (1) sisse ja lukustage. Keerake õlitäitekork/mõõtevarras (1) välja ja puhastage. Pistke õlitäitekork/mõõtevarras (1) täiteotsakusse, ärge kee - rake sisse. Tõmmake õlitäitekork/mõõtevarras (1) väl ja ja kon trol li ge õlitaset.

27 6. Mootori hooldus 6.3 Õhufilter Õhufilter Tu le kah ju- ja plah va tu soht süttimisvõimeliste ai - ne te tõttu. Ärge ka su ta ge õhufiltrisüdamiku pu has ta mi - seks ku na gi ben sii ni või ma da la leek punk ti ga pu has tus la hu seid. Ärge suit se ta ge töö pi ir kon nas. Väl ti ge lah tist tuld ja sä de meid, tu le kah ju- ning plah va tu soht! Vahetage filtersüdamik välja: kahjustatud filterelemendi korral, niiske või õlise määrdumise korral, kui moo to ri võimsus lang eb, vä he malt üks kord aas tas. Ärge laske mustusel õhukanalisse ja karburaatorisse sattuda. Ärge käitage mootorit kunagi ilma õhufiltrisüdamikuta. Puhastage sisselaskeavad (1). Vabastage tiibpolt (). Võtke filtrikaas (3) koos tiibpoldiga maha ja puhastage. Tõmmake filterpadrun (4) ettevaatlikult filtri korpusest (5) välja. 3

28 6. Mootori hooldus Puhastage filtri korpus (5), eelkõige tagumises piirkonnas. Pu hu ge fil ter pa drun (4) kui va suruõhuga (max 5 bar) seest - poolt väljapoole läbi. Kontrollige filterpadrunit (4) kaldasendis vastu valgust või lambiga läbi valgustades pragude ja muude kahjustuste suh - tes. Vi ga stu soht. Suruõhuga töö ta mi sel võivad võõrkehad sil mi ta - ba da. Kandke kaitseprille. Ärge suu na ke suruõhujuga ku na gi ini mes te ega iseenda peale. Märkige puhastuste arv filterpadrunile. Pange filterpadrun (4) ettevaatlikult sisse. Monteerige filtrikaas (3). 4

29 6. Mootori hooldus 6.3. Eel se pa raa tor (tsü klon) - (su vand) Optilise hooldusnäidikuga (3) saab ka seisatud mootori korral õhufiltri tegeliku määrdumisastme maha lugeda. Kollane näidukolb fikseerub 1 astmes. Näiduväljalt loetakse kasvava määr - du mi se kor ral õhufiltri allesjäänud kasutusaeg maha. Eriteostusena on saadaval integreeritud mustuseseparaatoriga () sisselaskeõhu eelseparaator (1) ühenduses õhufiltri optilise hooldusnäidikuga (3). Selle tulemuseks on õhufiltri pikem kasutusaeg. Eelseparaator on hooldusvaba. Fil tri hool dus osu tub va ja li kuks, kui kol la ne kolb on jõudnud pu - nasesse alasse. Viige filtri hooldus läbi lõigus kirjeldatud viisil Lähtestage pärast hoolduse toimumist hooldusnäidik jälle nupuvajutusega. 5

30 = 7. Masina hooldus 7.1 Masina hooldus Pu has ta mi ne Tu le kah ju- ja plah va tu soht süttimisvõimeliste ai - ne te tõttu. Ärge ka su ta ge ku na gi ben sii ni või ma da la leek - punk ti ga pu has tus la hu seid Pingutusmomendid Iselukustuvad mutrid tuleb iga kord pärast demontaaži uutega asendada. Masina puhastamisel kõrgsurvepuhastiga mitte prit - sida otse elektriliste seadmete suunas. Masina puhastamisel kõrgsurvepuhastiga mitte suunata õhu sissevoolupiirkonna peale. Puhastage masinat kord päevas. Kontrollige pärast puhastamist kaablid, voolikud, torustikud ja keermesliited ebatiheduste, lõtvunud ühenduste, hõõrdekohtade ning muu de kah jus tu sed suhtes üle. Kõrvaldage tuvastatud puudused kohe. Tugevusklassid töötlemata, määrimata pealispinnaga poltide - le. Väärtused annavad tulemuseks venituspiiri 90 %-lise äraka - sutamise; hõõrdeteguri µots 0,14 kor ral. Pingutusmomentidest kinnipidamist kontrollitakse momentvõtmetega. Määrdeaine MoS kasutamisel esitatud väärtused ei kehti. 6

31 7. Masina hooldus Poltliited Kummipuhvrite kontrollimine Vibroseadmetel on tähtis teatud ajavahemike tagant poltliide - te tugevat kinnitust kontrollida. Järgige pingutusmomente. Kontrollige kummipuhvreid (1) pragude ja väljamurrete ning tugeva kinnituse suhtes, vahetage kahjustuste korral kohe välja Lõõtsmuhvi kontrollimine Kontrollige lõõtsmuhvi (1) seisundit ja tugevat kinnitust. Asen - dage viivitamatult defektne lõõtsmuhv. Kontrollige kinnitusklambrite () tugevat kinnitust. 7

32 7. Masina hooldus Tampimisjalg: õlitaseme kontrollimine Seisake vibrotambits horisontaalselt. Seisake mootor. Laske vibrotambitsal lühikest aega seista, et õli saaks tagasi korpusse voolata Tampimisjalg: õlivahetus Viige alljärgnevad tööd läbi äärmise puhtuse ja hoo - likusega. Ärge las ke mus tu sel või võõrkehadel avat ud re duk - torikorpusse või silindritorusse kukkuda. Vii ge õlivahetus läbi soo ja õli kor ral. Puhastage õlivaateklaas. Kontrollige õlitaset. Õli peab ulatuma vähemalt vaateklaasi ülaservani. Vaj. korral valage õli juurde. Puhastage õlivaateklaas (1), kallutage tambitsat tahapoole ja keerake õlivaateklaas välja. Las ke vana õli väl ja. Keskkonnaoht käitusainete tõttu. Pü üd ke vana õli kin ni ja uti li see ri ge keskkonnasõbralikult. Ärge laske õlil pinnasesse ega kanalisatsiooni im bu da. 8

33 7. Masina hooldus Se ad ke tam bits jäl le püs ti, kee ra ke õlivaateklaas (1) koos ti - hendiga () sisse. Valage uus õli vahetult juhttorusse. Puhastage tihenduspinnad kaane (3) ja korpuse vahel; vältige kahjustusi. Võtke korpusekaas (3) maha. Monteerige kaas (3) koos tihendiga (4); pöörake tähelepanu tihendi korrektsele istule. Asendage defektsed tihendid. Kontrollige vaateklaasis õlitaset, vaj. korral lisage. 9

34 8. Ümberehitus 8.1 Tampimisjalg Lühenduse/pikenduse monteerimine Eritarvikuna on töökõrguse muutmiseks saadaval tampimisjala lühendus ja kaks pikendust. Selleks tuleb tampimisjala ja ve - druamortisaatori vahetükk välja vahetada. Asetage tambits kõvale alusele (mitte karburaatoriküljel). Keerake lühem vahetükk või vastavalt jalapikendus (4) külge ning pingutage kinni. Järgige paigaldusasendit. Vabastage tampimisjalg (1) käepidemega () ja võtke ära. Vabastage vahetükk (3) ja võtke ära. Säilitage vahetükki hilisemaks taaskasutuseks häs - ti. Monteerige tampimisjalg (1) käepidemega () ja pingutage kinni. 30

35 9. Abi ri ke te kor ral Üldised juhised Jär gi ge ohutusnõudeid. Re mon di tö id to hi vad te os ta da ai nult kva li fit see ri tud ja sellekohase ülesande saanud isikud. Lu ge ge ri ke te kor ral veel kord käi tus- ja hool dus ju hen dist õige kä sit se mi se ning hool du se kohta järele. Kui Te ei suu da rik ke põhjust ise tu vas ta da või kõrvaldada, siis pö ör du ge pa lun Am man ni esin du se teen in du se poole. Kon trol li ge ala ti es malt kõige pa re mi ni li gi pää se ta vad või kõrge liht sa mi ni kon trol li ta vaid põhjusi (kaits med, val - gus di oo did jms). Väl ti ge kok ku puu det pö ör le va te osa de ga Stö rungs ta bel le Rike Võimalik põhjus Abinõu Mootor ei käivitu Kütusekraan suletud Starteri rakendamisel mootor ei pöörle Tagasitõmbestarteri star ter - inöör ei lähe lähteasendisse tagasi Kütusepaak tühi Süütesäde puudub Süütelüliti «OFF» peale Süütelüliti defektne Mootoriõli tase lii ga ma dal Starter defektne Vedru murdunud Määrdumine Vedru murdunud Mootor ei lähe täispööretele Gaasitross defektne Gaasitrossi seadistus vale Õhufilter ummistunud Mootor defektne Karburaator defektne Summuti ummistunud Kütusekraan «ON» peale Tankige Vahetage süüteküünal, laske kahju kõrvaldada Süütelüliti «ON» peale Vahetage süütelüliti Kontrollige mootoriõli taset; kontrolllamp vilgub starterikäepideme rakendamisel Vahetage starter Vahetage starter Puhastage starter Vahetage starter Vahetage Seadistage gaasitross Puhastage või vahetage filterpadrun Vahetage mootor/laske kahju kõrvaldada Vahetage karburaator Puhastage Mootor töötab kõrge pöörde - arvuga, kuid vibratsioon puudub Tambits töötab rahutult, hüppab Tsentrifugaalsidur defektne Keps murdunud Vale pöördearv Vedrud murdunud Gaa si hoob pole «max» peal Vahetage tsentrifugaalsidur Laske Ammanni klienditeenindusel uuega asen - dada Korrigeerige pöördearvu Laske Ammanni klienditeenindusel uuega asen - dada Gaasihoob «max» peale 31

36 10. Ladustamine Lattu panemine Masina seismapanemise korral pikemaks ajavahemikuks (kau - em kui 6 nädalat) tuleks see seisata seisustabiilselt tasasel kõval aluspinnal asuval kaubaalusel. Ladustuskoht peaks olema kuiv ja kaitstud. Ümbrustemperatuur peaks olema vahemikus 0 C kuni 45 C. Masin tuleb enne ladustamist põhjalikult puhastada lekete ja kahjustuste suhtes üle uurida; tuvastatud puudused kõrvaldada. kaitsetendiga kinni katta Taaskäikuvõtmine Enne taaskäikuvõtmist tu leb ma sin lekete, defektsete või ebatihedate hüdraulikavoolikute või muude kahjustuste suhtes üle uurida. Kõrvaldage tuvastatud puudused. Kontrollige kõiki poltliiteid ja pingutage üle. 3

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Ammann Verdichtung GmbH Josef-Dietzgen-Straße Hennef Phone /017

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Takksemd fire songar for kor. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Takksemd fire songar for kor. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takksemd fire songar for kor Tekster av Trygve Berkrheim Musikk av Tim Rishton 2010 Til 175 års uileum i Berkreim kyrke Innhald 1. Takk for det liv du gav oss, Gud 1 2. Fram mot det store 7 3. Våren gav

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

STIHL MS 170, 180 Kasutusjuhend

STIHL MS 170, 180 Kasutusjuhend STIH) STIHL MS 170, 180 Kasutusjuhend Sisukord BA_SE_094_002_52_16.fm Trükitud kloorita pleegitatud paberile. Trükivärvid sisaldavad taimseid õlisid. Paberit on võimalik taasväärtustada. ANDREAS STIHL

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Torstein Aagaard-Nilsen. Ars vivendi. for. kor, vibrafon og strykeorkester. (dikt av Georg Johannesen) KOR

Torstein Aagaard-Nilsen. Ars vivendi. for. kor, vibrafon og strykeorkester. (dikt av Georg Johannesen) KOR Torstein AagaardNilsen Ars vivendi or kor, viraon og strykeorkester (dikt av Georg ohannesen) KOR 01, rev 01 Tekst: Ars vivendi (eller de syv levemåter), dikt av Georg ohannesen Bestilt av Collegium Musicum

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

FLERE HAR AVSLUTTET ARBEIDSAVKLARINGS PEN GER ETTER REGELVERKSENDRINGENE I DE FLES TE TIL UFØRETRYGD EL LER JOBB

FLERE HAR AVSLUTTET ARBEIDSAVKLARINGS PEN GER ETTER REGELVERKSENDRINGENE I DE FLES TE TIL UFØRETRYGD EL LER JOBB FLERE HAR AVSLUTTET ARBEIDSAVKLARINGS PEN GER ETTER REGELVERKSENDRINGENE I 2018 - DE FLES TE TIL UFØRETRYGD EL LER JOBB Inger Cathrine Kann og Therese Dokken 1 Sammendrag I januar 2018 ble det innført

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I: Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

FÆRRE FÅR INNVILGET ARBEIDSAVKLARINGS PENGER MED NYTT REGELVERK

FÆRRE FÅR INNVILGET ARBEIDSAVKLARINGS PENGER MED NYTT REGELVERK FÆRRE FÅR INNVILGET ARBEIDSAVKLARINGS PENGER MED NYTT REGELVERK Sigrid Lande Sammendrag Fra 1. januar 2018 ble det innført flere endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger, og noen av endringene

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

NRS 9 FU SJON. Regn skap. Re vi dert stand ard:

NRS 9 FU SJON. Regn skap. Re vi dert stand ard: Re vi dert stand ard: NRS 9 FU SJON Regn skaps fø ring av fu sjon føl ger av NRS 9 Fu sjon. I ok to ber 2009 kom stan dar den i revi dert ut ga ve, som inne bæ rer både ny struk tur og ma te rielle end

Detaljer

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av:

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av: Del I: Skattefri omorganisering mv. over landegrensene Nye reg ler gir krav på skat te fri tak ved gren se over skri den de om or ga ni se rin ger mv. og ved ut flyt ting av sel ska per. Ar tik ke len

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

«Glokal» kommunikasjon og kultur:

«Glokal» kommunikasjon og kultur: 20 «Glokal» kommunikasjon og kultur: regionale forskjeller i forretningskultur i Norge Gil li an War ner-sø der holm er lek tor og fors ker ved In sti tutt for kom mu ni ka sjon, kul tur og språk ved Han

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Roth Gatevarmesystem Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Innhold side Roth SnowFlex 3 Fordeler i PEH 4 Fordeler i messing 4 Styring og regulering 4 Økonomi 4 Dimensjonering 5 Prinsippskisse 5

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Ledelse, styring og verdier

Ledelse, styring og verdier MAGMA 0111 fagartikler 25 Ledelse, styring og verdier Gro La de Gård har sin doktorgrad fra NHH i Bergen. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås, og ved Høgskolen

Detaljer

r r F r r pram de har tatt. yin -

r r F r r pram de har tatt. yin - j C c1 C j 0 C,, () c, 0 H 0 C 0 nj me du du du den et le 2 Sommenatt ved foden Dt maj7 G7sus4 G7 C m B1 9 Dt /Et E1 Dt fe, El 2Sopa 4 pam som de ha tatt. leg sta ved yin du i natt og en fi pam de ha tatt.

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens hverdag I den ne del II av ar tik ke len ser vi på re gel ver ket som re gu le rer hvor dan regn skaps fø rer

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner Ka pit tel 6 Av Før s te AMA nu en sis i Ge ne rell Psy Ko lo gi The re se Kobbel tvedt og Før s te AMA nu en sis i Kog ni tiv Psy Ko lo gi Wi BeC Ke Brun, Uni ver si te tet i Ber gen Kog ni ti ve, af

Detaljer

Møte med et «løvetannbarn»

Møte med et «løvetannbarn» 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom H. Hjor BAR NE HJEM: Le ben s- bornbarn i le ke rom met på Kinderheim Godt haab i Bæ rum. Foto: Nor ges Hjem me front mu se um Møte med et «løvetannbarn» 29 33 Vi

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort In ter vju Kjell UN DER LID Født 1950. Nyt ting nes i Flo ra kom mu ne Pro fes sor i psy ko lo gi ved Høg sko len i Ber gen Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort Fat tig dom mens lukt og smak

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

For skjel le ne fra GRS

For skjel le ne fra GRS IFRS SME del I: For skjel le ne fra GRS Artikkelen er forfattet av: Stats au to ri sert re vi sor Hege Kors mo Sæ ther Den nor ske Re vi sor for en ing Re gi strert re vi sor Rune Ty stad Den nor ske Re

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning MAGMA 1009 fagartikler 33 Teknologi eller personlig service: Hvordan påvirkes kundenes lojalitet? Line Lervik Olsen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, institutt for markedsføring. Hun har ansvar

Detaljer

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len.

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. BO LIG EN BOHEM I BALANSE Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. TEKST: ELIN SCOTT STYLING: TONE KRO KEN FOTO: YVON

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer