NBT AS. Sjekkliste / viktige punkter gjennomgått: Personopplysningsblankett (om nødvendig) leveres dagen etter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NBT AS. Sjekkliste / viktige punkter gjennomgått: Personopplysningsblankett (om nødvendig) leveres dagen etter"

Transkript

1 Sjekkliste / viktige punkter gjennomgått: Kontrakt gjennomgått og signert av begge parter Oppstartstidspunkt (muntlig gjennomgang) Kommunikasjonsrutiner Uteblitte besøk (muntlig gjennomgang) Skattekort (info om 50 % om ikke før den 10.) Personopplysningsblankett (om nødvendig) leveres dagen etter Dette må gjennomgås i løpet av første arbeidsdag. Daglig leder skal ha dokumentene tilgjengelig samme dag. Sted og dato: For bedriften Arbeidstaker 1

2 Arbeidsavtale: 1. Partenes identitet Navn: Fødselsdato: Adresse: Telefon: har inngått følgende arbeidsavtale med firma: NBT AS Kontrakten gjelder fra og med: 2. Arbeidsplassen Arbeidssted: 3. Beskrivelse av arbeidet Arbeidets art: Sjåfør / lagermedarbeider Stillingsinstruksen følger rutinebeskrivelsen for de til enhver tid tildelte oppgaver. Se rutinebeskrivelse permer for den enkelte tildelte oppgave. Arbeidsavtalen skjer på de betingelser som er fastsatt i bedriftens arbeidsreglement. Innenfor arbeidsreglementet har arbeidsgiveren, når forholdene gjør det nødvendig, rett til å sette arbeidstakeren til et annet arbeid enn det som er nevnt ovenfor. Som for eksempel ved sykdom / ferieavvikling / annet. Herunder følger det at man kan få andre ruter av kortere / lengre varighet. Herunder følger at man for en kortere periode (maks 1 måned) kan få en rute / oppgaver i ett annet geografisk område enn opprinnelig avtalt. Tilbud om overnatting etc. vil da bli gitt den ansatte. 4. Ferie Ferietid og feriepenger i reguleres av ferieloven. 5. Oppsigelsesfrister Den gjensidige oppsigelsesfristen er: 1 (en) måned Oppsigelsesfristen reguleres av Arbeidsmiljølovens bestemmelser i

3 6. Lønn m.m. - lønnsutbetalingsterminene Lønn, naturalytelser og annen godtgjørelse: 22848,- fast pr. måned. Fast overtidskompensasjon i dette beløpet: 2000,- pr. måned. Avgrenset til 11 timer. For overtid utover dette betales det ut ett tillegg på 55,- pr. time. Selve overtidstimene (utover de 11) avspaseres i sin helhet i samsvar med arbeidsgiver i avtalte tidsrom eventuelt betales ut ved nærmere avtale. Utbetales den 12. i hver måned etterskuddsvis. Er det en lønningsdag foretatt feil utlønning, kan bedriften etter nærmere avtale med arbeidstaker foreta den nødvendige justering neste lønningsdag. 7. Arbeidstiden Viser til arbeidstilsynets info (www.arbeidstilsynet.no), samt arbeidsmiljøloven. Stillingen er en heltidsstilling ( 100 %). Arbeidstiden er satt til grensene for normal arbeidstid ihht. loven. Dvs. at arbeidstiden er inntil 9 timer ekskludert ubetalt pause (30 min) pr. dag, dog maksimalt 40 timer ukentlig (42,5 timer inkludert pause ukentlig). I praksis betyr dette at ingen dag normalt skal overstige 9 timer, og uken totalt sett ikke over 40 timer. Herunder som eksempel at en rute på en mandag kan ta 9 timer, mens ruten på tirsdag tar 7 timer, onsdag tar 8 timer, torsdag tar 7 timer og fredag 9 (lossing / lessing inkludert). Alt arbeid utover 9 / 40 timer skal være av ekstraordinær karakter (ihht. gjeldende arbeidstidsbestemmelser). Overtidslister føres av den ansatte, med ukentlig godkjenning av gruppesjef som signerer den ukentlige listen. Arbeidet kan legges innenfor tidsrammen og vil kunne bli endret med tre ukers varsel. Ditt normale oppstartstidspunkt vil være Dette gjelder dersom annet ikke er varslet 3 uker (21 dager) før i en ukesplan for kommende periode. Sykdom skal varsles innen klokken 0500 samme dag. 8. Pause Ihht. arbeidsmiljøloven. Dvs det er ubetalt 30 min pause hver arbeidsdag. Det presiseres at dette må gjennomføres særlig under langkjøring. 9. Pensjoner / forsikringer NBT AS har til enhver tid lovpålagte forsikringer i orden. Pensjon er standard OTP 2 %. DNB forvalter inntil videre dette. 10. Prøvetid Prøvetid 6 måneder. I prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, jf. arbeidsmiljøloven 15-3 nr. 7. Dersom arbeidstaker har fravær i prøvetiden som ikke skyldes arbeidsgiver, vil prøvetiden bli tilsvarende forlenget, jf. arbeidsmiljøloven 15-6 nr. 4. For fornyelse av aktive kontrakter utgår dette. Sted og dato: For bedriften Arbeidstaker Avtalen utstedes i 1 eksemplar hvorav den ansatte mottar scannet kopi av hele dokumentet på oppgitt mail innen 3 dager etter signatur. 3

4 Personalopplysninger: Navn Adresse Telefon Personnummer E-post (for lønnsslipper) Pårørende (relasjon, adresse, tlf, e-post) Kontonummer Regnr på den bilen man normalt skal benytte (skriv opp synlige skader) Skriv tydelig.. 4

5 Personalhåndbok Enkelte presiseringer: Drivstoffkort tilhører den enkelte bil og skal ikke byttes mellom biler uten at dette avklares med gruppesjef av regnskapsmessige hensyn. Drivstoffkortet benyttes utelukkende til fylling av drivstoff. Dersom det er behov for ett ekstrakort be om dette fra gruppesjef. Lånes ut på midlertidig basis etter behov. Feilsortering kan skje den beste. Det aksepteres noe feil når sortering skal skje i bil underveis. En feilmargin på denne sorteringen forventes å ligge på under 0,75-1 % av totalt antall bøker. For sortering på lager i tørre og bedre omgivelser forventes ett maksimum av 0,25-0,5 % feilmargin. Dette er feilmarginer som avtales med våre kunder, og en for høy prosent vil kunne medføre en fare for kontraktene. Søppel skal jevnlig tas ut av bilene. Likedan med brusflasker etc. Dette skaper lukt i bilen og unødvendig dårlig arbeidsmiljø. Alle sjåfører skal i den grad det lar seg gjøre, gjøre klar ruten sin dagen før. Dvs når man kommer inn på lageret. Dette letter en eventuell omlegging dagen etter for eksempel ved sykdom / annet. Videre forutsettes det at Vegtrafikloven følges da dette er den enkelte sjåførs ansvar ihht. norsk lov. Sign: dato: sted: 5

6 Navigasjonspakke: GPS navigasjon og sporingsbrikke i samtlige biler. Den ønskede effekten er å kunne enda mer effektivt distribuere informasjon / oppdrag. Videre vil systemet bli brukt til å dokumentere ovenfor våre kunder at vi faktisk har vært innom de. Samtlige kunder vil få tilgang til systemet. Kunder vil i sanntid få opp hvor langt man er unna, slik at disse kan avslutte sitt arbeid i god tid før vi ankommer. Det gjøres oppmerksom på at systemet tar opp historikken til alle biler og har mulighet for å generere de fleste typer rapporter (detaljerte) knyttet til bilbruken. Sign: dato: sted: 6

7 Bilbruk: Alle får lov til å til å låne bil med hjem 1 dag pr. kalendermåned, hvorav de første 50 km er gratis. Pr km over dette blir man trekt 2,- pr. km. Dette beløpet vil også bli innberettet skattemessig på den enkelte ansatt. Det vil ikke være anledning til å spare opp flere dager, og man kan heller ikke overføre sin dag til andre ansatte. Bilen kan ikke stå hjemme over natta, dvs. at den må leveres tilbake på kvelden samme dag man har lånt den. Bilbruk må avklares på forhånd, og hvilken bil / dag man skal benytte den. Det må ikke tas med bil hjem på kvelden, selv om man starter veldig tidlig dagen etter. Kommer man veldig sent tilbake en kveld, må bilen også parkeres på lageret ved endt rute, og ikke beholdes hjemme til dagen etter. Bilbruk som ikke er avtalt, vil bli ansett som ett tillitsbrudd, og skal ikke forekomme. Parkering: Parkeringsgebyr som pådras på hjemstedsadresse og vårt lager vil medføre en samtale om eventuelt trekk i lønn. Parkering på lageret i Oslo skal ikke skje uten gyldig parkeringstillatelse. Dersom en ansatt parkerer uten denne på plass, vil NBT anse dette som ett brudd på gjeldende personalhåndbok, og samtale om trekk i lønn vil bli gjennomført. Parkering på lager i Oslo kan skje helt uten risiko ved bruk av gyldig parkeringstillatelse. Ta kontakt med gruppesjef umiddelbart (telefon på kontor kan benyttes gratis) dersom parkeringstillatelse ikke foreligger i bilen du har parkert. Sign: dato: sted: 7

8 Kommunikasjon: Ved spørsmål eller annet skal den enkelte ansatte kontakt NBT AS på telefon uansett hva det måtte være. Kunder skal opplyses om nr dersom de etterspør kontaktinfo. Kundehenvendelser kan også rettes til 8

9 Taushetserklæring: Jeg forplikter meg herved til ikke å bruke, åpenbare, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende informasjon om data og bedrifts- eller forretningshemmeligheter, personopplysninger, eller bedrifts- eller forretningsmessig know-how som jeg har fått kjennskap til i mitt arbeid ved bedriften. Jeg vil også vise aktsomhet i omtale av andre forhold som jeg blir kjent med eller erfarer under mitt arbeid. Jeg har lest de lovbestemmelser som er anført på de neste sidene av denne erklæring. Jeg er dermed klar over straffelovens 145, 294 og 405a samt markedsføringslovens 7 og 8. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre straffeansvar, oppsigelse eller avskjed. Jeg er også klar over at denne taushetserklæring gjelder etter opphør av ansettelsesforholdet eller oppdraget i henhold til lovene referert i avsnittet ovenfor...., den Sted Dato... Underskrift... Navn i blokkbokstaver 9

10 Uteblitte besøk hos kundene: Samtlige kunder skal ha besøk den dagen de er oppført, i den rekkefølgen som er angitt. Unntak skal ikke forekomme, uten at NBT AS er varslet på om dette. Uteblitt besøk hos en avsidesliggende kunde vil bli betraktet i skjerpende omstendighet da dette medfører en vesentlig besparelse av tid for den ansatte, og vil derfor bli vurdert som unnasluntring. Det er samtidig satt opp en automatisk varslingstjeneste som er knyttet til din bils GPS system. Dette går ut på at samtlige steder følges med på, og vi vil innen klokken 1800 hver dag få automatisk mail om hvilke steder bilen ikke har vært. Det praktiseres en policy. Denne går ut på at ved 2 avviksmeldiner (uteblitt besøk) vil man få automatisk en muntlig advarsel. Ved 2 til vil man automatisk få skriftlig advarsel nr. 1. Ved ytterligere 2 utelatte besøk vil man bli kalt inn til drøftelsesmøte, og oppsigelse vil bli vurdert. Sign: dato: sted: 10

11 SYKDOM Det informeres med dette om at eventuell sykdom skal varsles innen klokken 0500 til gruppesjef på telefon. Signert for lest: Navn i blokkbokstaver: 11

12 Norsk språk For de fremmedspråklige som leser og signerer dette norske formularet bes det om kommentarer knyttet til missforståelser av språket. Herunder følger det at dersom det ikke foreligger kommentarer, forutsettes teksten som forstått / godkjent i sin helhet. Sign: dato: sted: Ikke aksepterte / ikke forståtte punkter: 12

13 Du gjøres med dette oppmerksom på, og anbefales med dette å sjekke ut / lese innholdet på På denne siden finnes mer informasjon om ditt arbeidsforhold, samt en del spørsmål og svar om lønn, ferie, feriepenger, pensjon etc. 13

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VERDIGRUNNLAG I FIRST HOTELS... 4 1.1 Etiske retningslinjer... 5 2 PERSONALPOLITIKK... 6 2.1 Mangfold... 7 2.2 Mobbing og seksuell trakassering...

Detaljer

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS Velkommen som medarbeider i Max Marketing Gruppen AS. Vi er stolte over at du har valgt MMG som din arbeidsplass. Om det er den første arbeidsplassen

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Mai 2015 Velkommen til Manpower Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Fri ved religiøse høytider Våre verdier Våre

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv.

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Navn Adresse Postnummer poststed Vår saksbehandler (entes fra saksbehandler) Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Hentes fra sak. TILBUD OM TILSETTING I TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer