TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOIMIVUSDEKLARATSIOON"

Transkript

1 ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON kooskõlas lisaga III määrusest (EL) nr 305/2011 (Ehitustoodete määrus) Hilti tulekindel vaht CFS-F FX Nr Hilti CFS 0843-CPD Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Hilti tulekindel vaht CFS-F FX 2. Kavandatud kasutusala(d): Tuletõkke- ja tihendustoode läbiviigu tihenditele, vt ETA-10/0109 ( ) Kaablite läbiviigud Kaablid, kaablikimbud, ümbrised Rakendusala peab olema kooskõlas Torude läbiviigud Plasttorud, metalltorud seotud Segaläbiviigud Kaablid, kaablirennid, metall- ja plasttorud ETA-10/ Tootja: HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtensteini Vürstiriik 4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem 1 5. Euroopa hindamisdokument: ETAG nr ja ETAG nr Euroopa tehniline hinnang: ETA-10/0109 ( ) Tehnilise hindamise asutus: SINTEF Building and infrastructure Teavitatud asutus(ed): UL International (UL) Ltd, nr Deklareeritud toimivus: Põhiomadused Tuletundlikkus Tulepüsivus Õhuläbilaskvus Ohtlikud ained Löögi-/liikumiskindlus Kaitse müra vastu Vastupidavus ja hooldatavus Muu Deklareeritud toimivus / ühtlustatud tehniline kirjeldus Klass E vastavalt EN le Tulepüsivuse toimivus ja rakendusala on kooskõlas EN ga. Vt lisa Vastavalt EN 1026-le Vt lisa Vt lisa Testitud vastavalt EOTA tehnilisele aruandele - TR001. Vt lisa Vastavalt EN ISO le, EN ISO le la EN ISO le. Vt lisa Y2, (-20/+70) C, vastavuses EOTA tehnilise aruandega - TR024 Pole rakendatav / toimivus pole kindlaks määratud Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. Tootja eest ja vastutusel allkirjastanud: Martin Althof Kvaliteedijuht Kemikaalide äriüksus Hilti Corporation Schaan, märts 2016 DoP_et_03-00_ _Hilti CFS 0843-CPD-0100

2 3.2 Õhu läbilaskvus ja läbilaskvus mõnede teiste gaaside suhtes Läbilaskvust on testitud vastavalt standardile EN Antud õhusurve erinevuste ( p) kohta saavutati õhu läbilaskvuse jaoks järgmised kaks voolukiirust (q) pindala kohta (A): p [Pa] q / A [m 3 /(h* m 2 )] Kihi paksus 50 0, , Gaaside N 2, CO 2 ja CH 4 (metaan) kohta käiv läbilaskvus on 174 mm paksuse vahukihi jaoks määratud kindlaks järgmiselt; voolukiiruse indeks q näitab gaasi tüüpi: p [Pa] q N2 / A [m 3 /(h m 2 )] q CO2 / A [m 3 /(h m 2 )] Q CH4 / A [m 3 /(h m 2 )] 50 0,0006 0,0004 0, ,0031 0,0021 0,0035 Deklareeritud väärtused osutavad Hilti tulekindlast vahust CFS-F FX valmistatud läbiviigu tihendile ilma mistahes läbistava paigalduseta. 3.3 Ohtlike ainete või kiirguse emissioon Lähtuvalt tootja deklaratsioonist on toote kirjeldust võrreldud Euroopa Komisjoni ohtlike ainete nimekirjaga, tegemaks kindlaks, et see ei sisalda selliseid aineid üle vastuvõetavate piirväärtuste. ETA-tunnustuse omaniku poolt esitati selle kohta käiv kirjalik deklaratsioon. Lisaks selles Euroopa tehnilises tunnustuses (ETA) sisalduvatele ohtlike ainetega seotud konkreetsetele punktidele võib leiduda muid toote kohta kehtivaid nõudeid, mis selle rakendusvaldkonda jäävad (nt üle võetud Euroopa õigusaktid ja riiklikud seadused, regulatsioonid ning haldusnormid). Rahuldamaks Euroopa Liidu ehitustoodete direktiivi sätteid, peavad need nõuded vastama nõuetele seal, kus ja millal need kehtivad. 3.4 Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus EOTA TR001 järgi läbi viidud löökkatsetel täideti kõrgeima riskitsooni tüübi (tüüp IV) nõuded nii, nagu need on seesmiste seinte ohutuse jaoks EOTA TR 001 A.1 järgi määratletud nii kasutamisel (500 Nm pehme keha löök, 10 Nm kõva keha löök) kui hooldatavusel (120 Nm pehme keha löök, 6 Nm kõva keha löök). Tulemused kehtivad läbiviigu tihendi maksimaalsele suurusele, mis on võrdne või madalam kui 0,4 m x 0,4 m.

3 3.6 Õhumüra isolatsioon Ette on valmistatud ka testitulemused müra vähendamise mõõtmiste kohta vastavalt standarditele EN ISO :2010+A1:2012, EN ISO :2010 ja EN ISO 717-1: Nende testitulemuste järgi on ühenumbrilised väärtused järgmised: Kaalutud müra vähendamise indeks: Kaalutud elemendi-normaliseeritud taseme erinevus: R w(c;c tr) = 61(-2;-6) db D n,e,w(c;c tr) = 69(-2;-7) db Akustilise mõõtmise katsetulemused kehtivad katsenäidise kohta nii, nagu seda on järgnevalt kirjeldatud. Väärtuse D n,e,w (C;C tr): A o = 10 m 2 kontrollala suhtes Allolevas tabelis kirjeldatud seinaelemendi kogupaksus: t wall = 155 mm. Sama seina välismõõtmed: L x K = 1200 mm x 1480 mm. Seda seinaelementi läbistas ruudukujuline ava (l x k = mm 2 ), mis oli täidetud Hilti tulekindla vahuga CFS-F FX. Läbiviigu tihendi kogupaksus oli 200 mm, st 45 mm võrra paksem kui seinaelement. Selle tegi võimalikuks igale küljele ava ümber paigaldatud 3 kipslaadi kihti. Seinaelemendi kirjeldus, kihtides 2 x 12,5 mm kipsplaat 50 mm terasraam koos 40 mineraalvillaga 5 mm õhuvahe, st kaugus 50 mm terasraam koos mineraalvillaga 2 x 12,5 mm kipsplaat Antud tulemused kehtivad mõõtmisele, kus tihendit ei läbistanud ükski kaabel ("tühi tihend"). Asjakohaste mõõtmiste järgi ei ole tihendil mingit akustilist mõju seinaelementidele, mille R w väärtused on kuni ligikaudu 61 db; eeldades samu "läbiviigu tihendi kuubiku" mõõtmeid, mille paksus on 155 mm lähedal, läbi seina paigaldusel. Paigalduste korral, kus läbiviigu tihendit läbistavad kaablirennid, torud jne, peab eeldama teistsuguseid tulemusi.

4 LISA 2 HILTI TULEKINDLA VAHU CFS-F FX TULEPÜSIVUSE KLASSIFIKATSIOON 2.1 Üldine Konkreetsed ehitised, kus läbiviigu tihendiks võib kasutada Hilti tulekindlat vahtu CFS-F FX, on järgmised: Paindlikud seinad: Sein peab koosnema puidust või terasest tugedest, mis on mõlemal välisküljel kaetud vähemalt 2 kihi 12,5 mm paksuste plaatidega. Puidust tugedega seinte korral peab tihendi ja mistahes toe vaheline vahekaugus olema vähemalt 100 mm. Õõnsus peab olema täidetud vähemalt 100 mm klassi A 1 või A 2 isolatsiooniga kooskõlas standardiga EN Seina minimaalne paksus nagu on määratletud lisas 2 Jäigad seinad: Sein peab koosnema betoonist, poorbetoonist või müüritisest, mille vähim tihedus on 650 kg/m 3. Seina minimaalne paksus nagu on määratletud lisas 2 Jäigad põrandad: Põranda minimaalne paksus peab olema 150 mm ja see peab koosnema poorbetoonist või betoonist, mille minimaalne tihedus on 2200 kg/m 3. See ETAtunnustus ei kata selle toote kasutamist läbiviigu tihendina kihiliste paneelidega ehituste korral. Tihendeid võivad läbistada vaid lisas 2 kirjeldatud teenused. Teised osad või tugikonstruktsioonid ei tohi tihendit läbistada. Teeninduse tugikonstruktsioon peab olema kinnitatud läbiviigu tihendit sisaldava ehituselemendi külge või sobiva külgneva ehituselemendi külge mõlemal küljel sel viisil, et tulekahju korral ei koormata tihendit täiendava koormusega. Lisaks sellele eeldatakse, et see tugi säilitatakse paljastamata küljel nõutavaks tulepüsivuse perioodiks. Konkreetsed kaalutlused: Seotud kaablikimpude korral ei pea kaablite vahel olev ruum olema tihendatud. Kaablite kogu ristlõige (sh sellised kaabli tugisüsteemid nagu kaablirennid jne) ei tohi olla suurem kui 60% tihendi (avause) kogusuurusest. Torud peavad olema tihendi pinna suhtes ristloodis. Toru tihendi toimimine pneumaatiliste lähetussüsteemide, surve all oleva õhu süsteemide jne korral on garanteeritud vaid siis kui süsteemid on tule korral välja lülitatud. Heakskiit ei kehti mistahes riskidele, mis on seotud tulekahju korral toru(de) tõrke poolt põhjustatud ohtlike vedelike või gaaside lekkimisega. Kestvuse hinnang ei võta arvesse läbiviigu tihendil olevast torust läbi tungivate ainete võimalikku mõju. Metall- ja plasttorude klassifikatsioonid on seotud C/U (suletud ahju sees/avatud väljas), U/C (avatud ahju sees/suletud väljas) ja U/U'ga (avatud ahju sees/avatud väljas). Täiendava teabe saamiseks vaadake riiklikke määrusi.

5 Läbiviigu tihendi tulepüsivuse hindamiseks kasutades "Hilti tulekindlat vahtu CFS-F FX" nii, nagu on määratletud lisas 2, on eeldatud, et - läbiviigu tihendi paigaldus ei mõjuta külgnevate ehituselementide stabiilsust isegi tulekahju korral - on paigaldused kinnitatud külgnevate ehituselementide (mitte tihendi) külge kooskõlas asjakohaste määrustega sel viisil, et tulekahju korral ei koormata tihendit täiendava mehaanilise koormusega; - paigalduste tugi säilitatakse nõutavaks klassifitseerimisperioodiks ja - pneumaatilised lähetussüsteemid, surve all oleva õhu süsteemid jne on tulekahju korral täiendavate meetodite teel välja lülitatud. Tulepüsivuse klassifitseerimine on viidud läbi kooskõlas EN :2007 punktiga Klassifitseerimised nõuavad lisas 3 ära toodud paigaldamisreeglite järgmist. Eraldavad elemendid peavad olema klassifitseeritud kooskõlas standardiga EN nõutavaks tulepüsivuse perioodiks või täitma asjakohase euronormi nõudmisi. id ei kehti kihiliste paneelidega ehituste jaoks. Läbiviigu tihendid vajavad vähemalt 200 mm vahekaugust. Teenuste vähimate kauguste kohta läbiviigu tihendi sees (läbiviigu mitmik- või segatihend) vaadake lisa Kaablite ja torude tugikonstruktsioonide minimaalse kauguse kohta seina- ja põrandatihenditest vaadake lisa

6 Läbistuste ettenähtud kasutus ja viitamine asjakohastele osadele (loetelu ei ole ammendav, muud torude kasutused võivad olla võimalikud) Kaablid Rakendus Küttetorud Läbistuse materjal Kihiti Traadid seotud kimbud Tootja, toode (näidised) Soojust. vaadake lisa 2 Paindlik ja jäik sein 100 mm Kaablikaitsetorud PVC, PO Vask CS LS Joogivee torud Jahutatud vee torud Reoveetorud Pneumaatilised torud Tööstuse torud Teras, roostevaba Al-komposiit Vask Roostevaba Al-komposiit Vask Teras, roostevaba Geberit: Mepla Fränkische RW: Alpex duo Geberit: Mepla Fränkische RW: Alpex duo CS LS CS - CS LS CS LS CS CS LS CS LS Jäik põrand 150 mm EN ISO 15494, PE - DIN 8074/ PE EN PVC-U EN ISO PVC-U EN ISO Vask Teras, roostevaba - CS LS CS LS Al-komposiit Geberit: Mepla CS Fränkische RW: Alpex duo PE EN ISO 15494, DIN 8074/ PVC-U EN ISO Õhukonditsioneer Clima Split torude kimbud CS

7 2.1.1 Tihendi paksus Kohas, kus lisas 2 antud nõutav tihendi paksus t A on suurem kui seina või põranda paksus t E, peab kooskõlas standardiga EN paigaldama Hilti tulekindla vahu CFS-F FX toetamiseks tugiraami (E 1), mis on valmistatud A 1 või A 2 klassi materjalist (nt kipsplaat) nii, nagu on selgitatud joonisel 1. Raam võib olla paigaldatud avause sisse (selle minimaalne sügavus on tihendi paksus t A) juhul kui läbiviigu tihend on seina suhtes keskpunktis. Teisel juhul võib ava ümber oleva seina või põranda külge kinnitada kipsplaadist raami (laius w A 50 mm seinarakenduste jaoks, w A 75 mm põrandarakenduste jaoks, seina pluss raami kogupaksus tihendi paksus t A). Raam peab olema kinnitatud vähemalt 2 metallist kruviga raami külje kohta ning kruvidevaheline maksimaalne kaugus on 150 mm. Seinas oleva läbiviigu tihendi korral peab raam olema mõlemale küljele nii paigaldatud, et läbiviigu tihend on seina suhtes keskpunktis. Lühendite selgituseks vaadake seotud teksti ja lisa 4 Joon. 1: Tugiraamide valikud (tihendi paksus on suurem kui seina/põranda paksus) Mõnede põrandarakenduste jaoks võib betoonpõrandasse valada PVC-torudest valmistatud torumuhvi (F); toru läbimõõt 75 mm 110 mm, kusjuures 200 mm pikkuses on see paigaldatud põranda alumise pinnaga ühes tasapinnas nii, nagu on näidatud joonisel 2. Joon. 2: Muhvid põrandarakenduste jaoks Ava raamistik Juhul kui tegemist on paindliku seinaga, mille paneelide vahel ei ole isolatsioonimaterjali, isolatsiooniga, mis ei täida vooderduste vahelist ruumi täielikult, isolatsiooniga, mille tihendus on väiksem kui 100 kg/m 3 või isolatsiooniga, mis on valmistatud klaasvillast, peab avale paigaldama raamistiku. See peab olema valmistatud seina ehitamiseks kasutatud materjalist, st plaadi minimaalse paksusega 12,5 mm toed ja plaadid nii, nagu on näidatud joonisel 3.

8 Lühendite selgituseks vaadake seotud teksti ja lisa 4 Joon. 3 Ava raamistik Tihendi suurus Tulemused kehtivad mistahes läbiviigu tihendile, mis on võrdne või madalam kui: tihendi suurus: tihendi paksus: l x k Ø t A Seina läbistused EI x 600 mm 600 mm 100 mm EI x 400 mm 400 mm 150 mm Põranda läbistused EI x 400 mm 400 mm 150 mm Tingimusel, et teenuste koguhulk (sh isolatsioon) on võrdne või madalam kui 60% läbistuste pinnast.

9 2.1.3 Minimaalsed kaugused läbistuse korral Kaugused kehtivad üksik-, mitmik- ja segaläbistustele. Sein Põrand s 1 (kaablite/kaablitugede ja tihendi ääre vaheline kaugus) s 2 (kaablitugede vaheline kaugus) 25 0 s 3 (kaablite ja tihendi ülemise ääre vaheline kaugus) 0 0 s 4 (kaablitugede ja tihendi alumise ääre vaheline kaugus) s 5 (kaablite ja kaablitoe vaheline kaugus ülevalt) 0 20 s 6 (metalltorude ja tihendi ääre vaheline kaugus) 20 - s 7 (metalltorude ja tihendi ülemise ääre vaheline kaugus) 0 15 s 8 (metalltorude vaheline kaugus) sirgjooneline asetus (metalltorude vaheline kaugus) rühmitatud asetus 0 20 s 9 (plasttorude/torude sulgemisvahendite ja tihendi ääre vaheline kaugus) 20 - s 10 (plasttorude/torude sulgemisvahendite ja tihendi ülemise ääre vaheline kaugus) s 11 (plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) s 12 (metall- ja plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) s 13 (kaablite/kaablitugede ja metalltorude vaheline kaugus) s 14 (kaablite/kaablitugede ja plasttorude/torude sulgemisvahendite vaheline kaugus) 50 80

10 2.1.4 Kaugused torude ja kaablite tugikonstruktsioonide jaoks Tugikonstruktsioonide kaugused ehituselementidest on: Sein (kaugus seina välisküljest mõlemal küljel): Põrand (kaugus põranda ülemisest küljest) Torud 300 mm 250 mm Kaablid 500 mm 415 mm Lisakomponendid torude läbistuste jaoks Mõnede kergesti süttivate isolatsioonidega plast- ja metalltorude korral (tuletundlikkuse klass B kuni E vastavalt standardile EN ) on toru ümber mähitud Hilti tulekindel sidematerjal CFS-B (vt ETA-10/0212). Sidematerjal asetatakse nii, et pool selle laiusest (62,5 mm) on tihendi sees (keskne tähistusjoon tihendi pinnal) ja traadiga kinnitatud. Vajamineva sidematerjali kihtide arvu jaoks vaadake asjakohast peatükki lisas 2 (erilist hoolt tuleb kanda selle eest, et juhul kui nõutav Hilti tulekindla vahu CFS-F FX tihendi paksus on suurem kui seina või põranda paksus, kasutatakse õiget asendit) Vahtmaterjalist elastomeersed isolatsioonitooted torude isoleerimiseks Torude isolatsiooniks võib kasutada järgnevat tüüpi vahtmaterjalist elastomeerseid isolatsioonitooteid: Tootja Toote nimetus Armacell International GmbH Armaflex AF (CE-märgisega vastavalt EN 14304), Armaflex SH, Armaflex Ultima, Armaflex HT NMC Group Insul-Tube (nmc), Insul-Tube H-Plus (nmc), Kaimann GmbH Kaiflex KK plus, Kaiflex KK L Isolante K-Flex l'isolante K-Flex HT, l'isolante K-Flex ECO, l'isolante K-Flex ST, l'isolante K-Flex H, l'isolante K-Flex ST Plus Nimetatud materjali võib kasutada isoleerimistoru, -sideme/-mähise või -plaatide kujul. Kaitsva isolatsiooni D P kasutamisel peaks see olema tehtud samast elastomeersest materjalist, mis toru enda soojusisolatsioon.

11 2.2 Tühjad tihendid Ehituse üksikasjad: Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) paksusega t A, keskjoondatud lähtuvalt ehituselemendi paksusest (E). Juhul kui tihendi paksus t A > ehituselemendi paksus t E, vaadake lisa Sümbolite ja lühendite jaoks vaadake lisa 4. * Kui teenuseid lisatakse tühjale tihendile hiljem, võib nõutava klassifikatsiooni täitmiseks lisada vaid allolevates tabelites loetletud teenuseid Tühi tihend paindlikes ja jäikades seintes vastavalt lisale 2.1 tihendi suurus: tihendi paksus: tihendi suurus: tihendi paksus: l x k 600 x 600 mm t A 100 mm l x k 400 x 400 mm t A 150 mm EI 90 EI Tühi tihend jäikades seintes vastavalt lisale 2.1, tihendi suurus: tihendi paksus: l x k 400 x 400 mm t A 150 mm EI 120

12 2.3 Kaablid Ehituse üksikasjad: Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) paksusega t A, keskjoondatud lähtuvalt ehituselemendi paksusest (E). Juhul kui tihendi paksus t A > ehituselemendi paksus t E, vaadake lisa Sümbolite ja lühendite jaoks vaadake lisa 4. A) Kaablid kaablirennides (kaugused vastavalt lisale 2.1.3): Kaabli tugikonstruktsioon: augustatud metallist kaablirennid, mille sulamispunkt on kõrgem kui 1100 C (nt tsingitud teras, roostevaba teras). Orgaaniliste katetega rennid on kaetud siis kui nende üldine klassifikatsioon on standardist EN lähtuvalt vähemalt A 2.

13 B) Kaablirennita kaablid: Vähim kaugus ilma kaablirennideta (mm): Kaablist tihendi ääreni (s 1): 0 Kaablist kaablini (s 2): 0 Kaablist kaablikimbuni (s 2): 33

14 2.3.1 Kaablid paindlike ja jäikade seinakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1. Läbiviigu tihend/teenused t A 200 t A 200 Kõik Euroopa ehituspraktikas käesoleval hetkel ja tavaliselt kasutatavad kaetud kaabli tüübid (nt toite-, kontroll-, signaal-, telekommunikatsiooni-, andmesidekaablid, valguskaablid), mille läbimõõt on: Ø 21 mm EI 60 EI Ø 50 mm EI 60 EI Ø 80 mm EI 60 EI 90 Kõik kaetud ühe südamikuga kaablid Ø 21 mm EI 120 EI 120 Kaetud mitme südamikuga halogeenivabad kaablid vasatvalt HD Ø 50 mm EI 90 Ühe kattega mitme südamikuga kummist kaablid vastavalt HD 22.4 Ø 80 mm EI 120 Seotud kaablikimp 6, ühe kaabli maksimaalne läbimõõt 21 mm Katteta kaablid Ø 100 mm, EI 60 EI 120 Ø 24 mm, - EI Kaablid jäikade põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1. Läbiviigu tihend/teenused t A 250 t A 250 t A 200 Kõik Euroopa ehituspraktikas käesoleval hetkel ja tavaliselt kasutatavad kaetud kaabli tüübid (nt toite-, kontroll-, signaal-, telekommunikatsiooni-, andmesidekaablid, valguskaablid), mille läbimõõt on: Ø 21 mm EI 60 EI 120 EI Ø 50 mm EI 60 EI 90 EI Ø 80 mm EI 60 EI 90 EI 90 Seotud kaablikimp 6, ühe kaabli maksimaalne läbimõõt 21 mm Katteta kaablid Ø 100 mm, EI 60 EI 120 EI 120 Ø 24 mm, - - EI 90 1 Definitsiooni jaoks vaadake peatükki Tihendi maks. suuruse jaoks vaadake lisa 2.1.2

15 2.4 Kaablikaitsetorud ja torud Ehituse üksikasjade ja joonise jaoks vaadake lisa Kaablikaitsetorud ja torud paindlike ja jäikade seinakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1. Läbiviigu tihend/teenused Terasest kaablikaitsetorud ja torud, Ø 16 mm 1 (kaablitega ja ilma) t A 100 t A 200 EI 90 U/U EI 120 C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metallist kaablikaitsetorudele või torudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt madallegeerterased, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid). Plastikust kaablikaitsetorud ja torud, Ø 16 mm Painduvad plastikust kaablikaitsetorud (polüolefiin, PVC), 16mm Ø 32 mm Jäigad plastikust kaablikaitsetorud (polüolefiin, PVC), 16mm Ø 32 mm Plastikust kaablikaitsetorude kimp (polüolefiin, PVC), painduvad või jäigad kaablikaitsetorud,16mm Ø 32 mm Ø 100 mm EI 120 U/U EI 120 U/U - EI 120 U/U - EI 120 U/U - EI 120 U/U Kaablikaitsetorud ja torud jäikade põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1. Läbiviigu tihend/teenused Terasest kaablikaitsetorud ja torud, Ø 16 mm 1 (kaablitega ja ilma) t A 150 mm t A 200 mm EI 120 U/U EI 120 C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metallist kaablikaitsetorudele või torudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt madallegeerterased, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid). Plastikust kaablikaitsetorud ja torud, Ø 16 mm Painduvad plastikust kaablikaitsetorud (polüolefiin, PVC), 16mm Ø 32 mm Jäigad plastikust kaablikaitsetorud (polüolefiin, PVC), 16mm Ø 32 mm Plastikust kaabikaitsetorude kimp (polüolefiin, PVC), painduvad või jäigad kaablikaitsetorud, 16mm Ø 32 mm Ø 100 mm EI 120 U/U EI 120 U/U - EI 120 U/U - EI 120 U/U - EI 120 U/U 2.5 Metalltorud Ehituse üksikasjad: Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) paksusega t A, keskjoondatud lähtuvalt ehituselemendi paksusest (E). Juhul kui tihendi paksus t A > ehituselemendi paksus t E, vaadake lisa Kaugused vastavalt lisale Sümbolite ja lühendite jaoks vaadake lisa 4.

16 2.5.1 Isolatsioonita metalltorud paindlike ja jäikade seinakonstruktsioonidega + põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale Isolatsioonita vasktorud Toru läbimõõt (d C) t A 200 mm 28 1,0 14,2 3 EI 90-C/U 3 14,2 mm on EN eeskirjade poolt kaetud maksimaalne väärtus. See väärtus võib olla piiratud toru konkreetse läbimõõdu saadavusega tegelikkuses

17 2.5.2 Mineraalvillast isolatsiooniga metalltorud A) Jätkuv isolatsioon B) Lokaalne isolatsioon: Mineraalvillast isolatsiooniga terastorud Paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos püsiva isolatsiooniga (D), mis on tehtud materjalist Rockwool RS800 või samaväärsest materjalist Mineraalvillast isolatsiooniga terastorud paindliku või jäiga seinakonstruktsiooniga vastavalt lisale 2.1 Pideva isolatsiooniga (D) terastorud (C) püsiv C/U t A 150 mm

18 Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) 33,7 2,6 14, EI 120 C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3,4 40 EI 120 C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) terastorud (C) püsiv C/U läbimõõt (d C) t A 150 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 33,7 2,6 14, EI 120 C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3, EI 120 C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid). Sein: 4 Minimaalse seina paksuse interpolatsioon toru läbimõõtudeks vahemikus 2,6 läbimõõdu 33,7 jaoks ja 3,6 läbimõõdu 114,3 jaoks.

19 Mineraalvillast isolatsiooniga terastoru põrandakonstruktsiooniga vastavalt lisale 2.1 Pideva isolatsiooniga (D) terastorud (C) püsiv C/U t A 150 mm Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) 33,7 2,6 14, EI 120 C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3,4 40 EI 120 C/U 114, ,6/14 14,2 3,5 40 EI 120 C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) terastorud (C) püsiv C/U läbimõõt (d C) t A 150 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 33,7 2, EI 120 C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3 14,2 3, EI 120 C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid). Põrand: 5 Minimaalse seina paksuse interpolatsioon vahemikus 3,6 läbimõõdu 114,3 jaoks ja 14 läbimõõdu 168 jaoks.

20 Mineraalvillast isolatsiooniga vasktorud Paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos püsiva isolatsiooniga, mis on tehtud materjalist Rockwool RS800 või samaväärsest materjalist Mineraalvillast isolatsiooniga vasktorud paindliku või jäiga seinakonstruktsiooniga vastavalt lisale 2.1 Pideva isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U t A 150 mm t A 200 mm Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3,6 20 EI 60 C/U - 88,9 2,0 14, EI 90 C/U ,0/1,5 14,2 3, EI 120-C/U 48 88,9 1,5/2,0 14,2 3, EI 120-C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U läbimõõt (d C) t A 150 mm t A 200 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3, EI 60 C/U - 88,9 2,0 14, EI 90 C/U ,0/1,5 14,2 3, EI 120-C/U 48 88,9 1,5/2,0 14,2 3, EI 120-C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui vasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt legeerimata terased, madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni ja Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid). 6 Minimaalse seina paksuse interpolatsioon toru läbimõõtudeks vahemikus 1,0 läbimõõdu 28 jaoks ja 2,0 läbimõõdu 88,9 jaoks. 7 Minimaalse seina paksuse interpolatsioon toru läbimõõtudeks vahemikus 1,0 läbimõõdu 12 jaoks ja 1,5 läbimõõdu 48 jaoks. 8 Minimaalse seina paksuse interpolatsioon toru läbimõõtudeks vahemikus 1,5 läbimõõdu 48 jaoks ja 2,0 läbimõõdu 88,9 jaoks

21 Vasktorud koos mineraalvillaga isoleeritud põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1 Pideva isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U t A 150 mm t A 200 mm Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3,6 20 EI 120 C/U ,0/1,5 14,2 3, EI 90 C/U 48 88,9 1,5/2,0 14,2 3, EI 120-C/U Lokaalse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U läbimõõt (d C) t A 150 mm t A 200 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) tihendi paksus t A ( mm) t A 150 mm t A 200 mm 28 88,9 1,0/2,0 14, EI 120 C/U ,0/1,5 14,2 3, EI 90-C/U 48 88,9 1,5/2,0 14,2 3, EI 120-C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui vasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt legeerimata terased, madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni ja Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) Mineraalvillaga isoleeritud vasktorud põrandakonstruktsioonides vastavalt lisale 2.1, koos sisse valatud muhvidega Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) PVC-muhvides, läbimõõt 75 mm 110 mm, muhvi pikkus 200 mm, ehitatud ehituselemendi (E) alumise küljega ühes tasapinnas. Lokaalse mineraalvillast isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U läbimõõt (d C) t A 200 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 28 1,0 14, EI 120-C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui vasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt legeerimata terased, madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni ja Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid).

22 2.5.3 Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga metalltorud Ehituse üksikasjad: Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) paksusega t A, keskjoondatud lähtuvalt ehituselemendi paksusest (E). Juhul kui tihendi paksus t A > ehituselemendi paksus t E, vaadake lisa Sümbolite ja lühendite jaoks vaadake lisa 4. A) Jätkuv isolatsioon B) Lokaalne isolatsioon:

23 Mõnede põrandarakenduste korral PVC-muhv (F), läbimõõt 75 mm 110 mm, pikkus 200 mm, ehitatud ehituselemendi (E) alumise küljega ühes tasapinnas. Seejärel kantakse selle muhvi siseküljele Hilti tulekindlat vahtu CFS-F FX, mille tulemuseks on tihendi paksus t A = 200 mm Minimaalne vahemaa muhviga põrandarakenduste korral (mm): toru ja PVC-muhvi ääre vahel - 10 kahe PVC-muhvi vahel: Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga vasktorud paindlike ja jäikade seinakontsruktsioonidega vastavalt lisale 2.1 paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) lähtuvalt lisast Pideva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U t A 200 mm Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) ,0/1,2 14,2 3 7,0/9,0 EI 90-C/U ,0 14,2 3 7,0/8,0 EI 120-C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui vasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt legeerimata terased, madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni ja Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga vasktorud põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1 paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) lähtuvalt lisast Pideva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U t A 200 mm Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) ,0/1,2 14,23 7,0/9,0. EI 120-C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui vasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt legeerimata terased, madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni ja Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid).

24 Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga terastorud, põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1 koos sisse valatud muhvidega Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) PVC-muhvides (F), läbimõõt 75 mm 110 mm, muhvi pikkus 200 mm, ehitatud ehituselemendi (E) alumise küljega ühes tasapinnas. Lokaalse isolatsiooniga (D) terastorud (C) püsiv C/U läbimõõt (d C) t A 200 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 33,7 2,6 14, EI 120-C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B metalltorud Ehituse üksikasjad: Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) paksusega t A, keskjoondatud lähtuvalt ehituselemendi paksusest (E). Juhul kui tihendi paksus t A > ehituselemendi paksus t E, vaadake lisa Teenused on mõlemal küljel kaetud kahe kihi Hilti tulekindla sidematerjaliga CFS-B. Sidematerjal on paigutatud nii, et selle keskkoht on joondatud tihendi pinnaga tasapinnaliselt. Sümbolite ja lühendite jaoks vaadake lisa 4. A) Jätkuv isolatsioon

25 B) Lokaalne isolatsioon: Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B terastorud Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B terastorud paindliku ja jäiga seinakonstruktsiooniga vastavalt lisale 2.1, t E 112 mm paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos vahtmaterjalist elastomeersest isolatsioonist valmistatud isolatsiooniga (D), lähtuvalt lisast Pideva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) terastorud (C) püsiv C/U t A 150 mm Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3,4 19 EI 60-C/U EI 60-C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 12, EI 90-C/U - Lokaalse vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) terastorud (C) püsiv C/U t A 150 mm Toru Isolatsioon läbimõõt (d C) seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3, EI 60-C/U EI 60-C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 12, EI 90-C/U -

26 Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B terastorud põrandakonstruktsioon vastavalt lisale 2.1 paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos vahtmaterjalist elastomeersest isolatsioonist valmistatud isolatsiooniga (D), lähtuvalt lisast Pideva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) terastorud (C) püsiv C/U t A 150 mm Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3,4 19 EI 90-C/U EI 60-C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 12, EI 120-C/U - Lokaalse vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) terastorud (C) püsiv C/U t A 150 mm Toru Isolatsioon läbimõõt (d C) seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 33,7 114,3 2,6/3,6 14,2 3, EI 90-C/U EI 60-C/U 33,7 114,3 2,6/3,6 12, EI 120-C/U -

27 Põrand : Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui legeerimata terasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid) Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B vasktorud Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga vasktorud paindliku ja jäiga seinakonstruktsiooniga vastavalt lisale 2.1 paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) lähtuvalt lisast Pideva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U t A 200 mm Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) ,0/1,5 14,2 3,9 8,5/9,0 35,0/38,0 EI 90-C/U ,0/1,5 14,2 3,9 8,5 35,0/38,0 EI 120-C/U Lokaalse vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U läbimõõt (d C) t A 200 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) ,0/1,5 14,2 3,9 8,5/9,0 35,0/38,0 500 EI 90-C/U ,0/1,5 14,2 3,9 8,5 35,0/38,0 500 EI 120-C/U Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui vasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt legeerimata terased, madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni ja Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid). 9 Minimaalse seina paksuse interpolatsioon toru läbimõõtudeks vahemikus 1,0 läbimõõdu 28 jaoks ja 1,5 läbimõõdu 54 jaoks

28 Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B vasktorud paindliku ja jäiga seinakonstruktsiooniga vastavalt lisale 2.1, t E 112 mm paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos vahtmaterjalist elastomeersest isolatsioonist valmistatud isolatsiooniga (D), lähtuvalt lisast Pideva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U t A 150 mm Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3,6 19 EI 60-C/U EI 60-C/U 28 1,0 14, EI 120-C/U - Lokaalse vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U läbimõõt (d C) t A 150 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3, EI 60-C/U EI 60-C/U 28 1,0 14, EI 90-C/U - Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui vasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt legeerimata terased, madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni ja Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid).

29 Sein : Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooni ja Hilti tulekindla materjaliga CFS-B vasktorud põrandakonstruktsioon vastavalt lisale 2.1 paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos vahtmaterjalist elastomeersest isolatsioonist valmistatud isolatsiooniga (D), lähtuvalt lisast Pideva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U t A 150 mm t A 200 mm Toru läbimõõt (d C) Toru seina paksus (t C) Isolatsiooni paksus (t D) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3,6 19 EI 90-C/U EI 60-C/U ,0 14, EI 120-C/U ,0/1,5 14,2 3,9 8,5/9,0 35,0/38,0 EI 90-C/U ,0/1,5 14,2 3,9 8,5 35,0/38,0 EI 120-C/U Lokaalse vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) vasktorud (C) püsiv C/U läbimõõt (d C) t A 150 mm t A 200 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 28 88,9 1,0/2,0 14,2 3, EI 90-C/U EI 60-C/U 28 1,0 14, EI 120-C/U ,0/1,5 14,2 3,9 8,5/9,0 35,0/38,0 500 EI 90-C/U ,0/1,5 14,2 3,9 8,5 35,0/38,0 500 EI 120-C/U

30 Põrand, tihendi paksus t A 150 mm: Põrand, tihendi paksus t A 200 mm: Ülaltoodud rakendusvaldkond kehtib ka teistele metalltorudele, mille soojusjuhtivus on madalam kui vasel ja mille sulamispunkt on vähemalt 1050 C; nt legeerimata terased, madallegeerterased, malm, roostevabad terased, Ni ja Ni sulamid (NiCu, NiCr ja NiMo sulamid). 2.6 Al-komposiittorud Vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga Al-komposiittorud paindliku ja jäiga seinakonstruktsiooniga + põrandakonstruktsiooniga vastavalt lisale 2.1 paigutatud sirgjooneliselt või rühmana koos vahtmaterjalist elastomeersest isolatsioonist valmistatud isolatsiooniga (D), lähtuvalt lisast 2.1.6

31 Ehituse üksikasjad: Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) paksusega t A, keskjoondatud lähtuvalt ehituselemendi paksusest (E). Juhul kui tihendi paksus t A > ehituselemendi paksus t E, vaadake lisa Sümbolite ja lühendite jaoks vaadake lisa Pideva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) Al-komposiittorud "Mepla" (C) püsiv C/U Tootja: Geberit Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) t A 200 mm ,0 3,0 8,0 9,0 EI 120-C/U Pideva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (D) Al-komposiittorud "Alpex duo" (C) püsiv C/U Tootja: Fränkische Rohrwerke Toru läbimõõt (d C) Isolatsiooni paksus (t D) t A 200 mm ,0 3,0 8,0 9,0 EI 120-C/U

32 2.7 Plasttorud Ehituse üksikasjad: Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) paksusega t A, keskjoondatud lähtuvalt ehituselemendi paksusest (E). Juhul kui tihendi paksus t A > ehituselemendi paksus t E, vaadake lisa Sümbolite ja lühendite jaoks vaadake lisa 4. Mõnel juhul on teenused mõlemal küljel kaetud kahe kihi Hilti tulekindla sidematerjaliga CFS-B. Sidematerjal on paigutatud nii, et selle keskkoht on joondatud tihendi pinnaga tasapinnaliselt.

33 Mõnede põrandarakenduste korral on PVC-muhvid, läbimõõduga 75 mm 110 mm, pikkusega 200 mm, ehitatud ehituselemendi (E) alumise küljega ühes tasapinnas. Seejärel kantakse selle muhvi siseküljele Hilti tulekindlat vahtu CFS-F FX, mille tulemuseks on tihendi paksus t A = 200 mm Minimaalne vahemaa muhviga põrandarakenduste korral (mm): toru ja PVC-muhvi ääre vahel - 10 kahe PVC-muhvi vahel: PE-torud paindlike ja jäikade seinakonstruktsioonidega + põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale PE-torud (C) vastavalt standarditele EN ISO ja DIN 8074/8075 U/U Toru läbimõõt (d C) t A 200 mm 40 2,3 3,7 EI 120-U/U PE-torud (C) vastavalt standarditele EN ja DIN 8074/8075 U/C paigutatud sirgjooneliselt t A 150 mm t A 150 mm Toru läbimõõt (d C) 50 2,9 4,6 EI 120-U/C EI 60-U/C PE-torud (C) vastavalt standarditele EN ISO ja DIN 8074/8075 U/U Hilti tulekindla sidematerjaliga CFS-B Toru läbimõõt (d C) t A 200 mm ,9/2,7 10,0 EI 120-U/U

34 2.7.2 PVC-U torud paindlike ja jäikade seinakonstruktsioonidega + põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale PVC-U torud (C) vastavalt standarditele EN ISO , EN ISO ja DIN 8061/8062 U/U t A 200 mm Toru läbimõõt (d C) 40 1,9 3,0 EI 120-U/U PVC-U torud (C) vastavalt standarditele EN ja DIN 8061/8062 U/U paigutatud sirgjooneliselt t A 150 mm t A 150 mm Toru läbimõõt (d C) 50 3,7 EI 120-U/U PVC-U torud (C) vastavalt EN ja DIN 8061/8062 U/C paigutatud sirgjooneliselt t A 150 mm t A 150 mm Toru läbimõõt (d C) 50 3,7 5,6 EI 120-U/C EI 60-U/C PVC-U torud (C) vastavalt EN ja DIN 8061/8062 U/U Hilti tulekindla sidematerjaliga CFS-B t A 200 mm Toru läbimõõt (d C) seinarakenduste jaoks ,8/2,2 12,3 EI 120-U/U põrandarakenduste jaoks ,8 12,3 EI 120-U/U

35 2.7.3 PVC-torud põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1 koos sisse valatud muhvidega Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) PVC-muhvides (F), läbimõõt 75 mm 110 mm, muhvi pikkus 200 mm, ehitatud ehituselemendi (E) alumise küljega ühes tasapinnas. PVC-torud (C) U/U läbimõõt (d C) t A 200 mm Toru Isolatsioon seina paksus (t C) paksus (t D) pikkus (L D) 32 1,9 - - EI 120-U/U 2.8 Eriläbistused Ehituse üksikasjad: Läbistav teenus on 2 vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga vasktorust, 2 kaablist ja 1 plasttorust koosnev kimp. Hilti tulekindel vaht CFS-F FX (A) paksusega t A, keskjoondatud lähtuvalt ehituselemendi paksusest (E). Juhul kui tihendi paksus t A > ehituselemendi paksus t E, vaadake lisa Sümbolite ja lühendite jaoks vaadake lisa 4. Minimaalsed kaugused (mm): sein põrand teenuste ja tihendi ääre vahel (s 1): 0 20 kõigi "clima split" kimbu sees oleva teenuste vahel (s 2): 0 0 teenuste ja tihendi ülemise ääre vahel 20 -

36 2.8.1 Torude & kaablite "clima split" kimbud paindlike ja jäikade seinakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1 "Clima split" kimbud (C) Kimp (C), mis koosneb järgnevast: 2 pideva püsiva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (t D:7-9mm) vasktorud (C 1) 2 kaablit (C 2) 1 PVC-toru (C 3) Läbistaja Tüüp / läbimõõt (d C) vasktorud (C 1) kaablid (C 2) PVC-torud (C 3) seina paksus (t C) toru ots ,0 C/U 5 x 1,5mm 2 5 x 6mm² paindlik paindlik 40 2,4 - U/U t A 200 mm EI 90 Kimp (C), mis koosneb järgnevast: 2 pideva püsiva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (t D:7-9mm) vasktorud (C 1) 2 kaablit (C 2) 1 PVC-toru (C 3) vasktorud (C 1) kaablid (C 2) PVC-torud (C 3) ,0 C/U 5 x 1,5mm 2 5 x 6mm² paindlik paindlik 40 2,4 - U/U EI Torude & kaablite "Clima split" kimbud, PVC-U torud põrandakonstruktsioonidega vastavalt lisale 2.1 "Clima split" kimbud (C) Kimp (C), mis koosneb järgnevast: 2 pideva püsiva vahtmaterjalist elastomeerse isolatsiooniga (t D:7-9mm) vasktorud (C 1) 2 kaablit (C 2) 1 PVC-toru (C 3) Läbistaja Tüüp / läbimõõt (d C) vasktorud (C 1) seina paksus (t C) toru ots t A 200 mm ,0 C/U EI 120

37 LISA 4 LÜHENDID JA VIITEDOKUMENDID Joonistel kasutatud lühendid Lühend Kirjeldus Lühend Kirjeldus A, A 1, A 2,.. Tuletõkketoode k Läbiviigu tihendi kõrgus/pikkus C, C 1, C 2,.. Läbistavad teenused s 1, s 2 Kaugused D Toru isolatsioon t A Läbiviigu tihendi paksus E, Ehituselement (sein, põrand) t c Toru seina paksus E 1, E 2, Ava- või tugiraamistik t D Isolatsiooni paksus F sisse valatud torumuhv t E Ehituselemendi paksus L D Isolatsiooni pikkus l Läbiviigu tihendi paksus d c Toru läbimõõt w A Raamistiku laius

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad .. A0 (EI0) 07 D. Välisnurk/sisenurk D. Nurk, sisemine/välimine Kinnipahteldatav nurgaliist Nurgaprofiil Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Max 00 mm Kinnipahteldatav nurgaliist Norgipsi pahteldussüsteem

Detaljer

Hilti Brannstopp bandasje

Hilti Brannstopp bandasje Hilti Brannstopp bandasje CFS-B Enkel brannsikring til isolerte stål- og kobberrør Bruksområder Brannsikring rundt isolerte (varm/kald) rør Rør: kobber, stål og andre metaller med varmeledningsevne lavere

Detaljer

YTELSESERKLÆRING. i henhold til vedlegg III av forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen) Hilti Brannstopp innstøpingsenhet CFS-CID

YTELSESERKLÆRING. i henhold til vedlegg III av forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen) Hilti Brannstopp innstøpingsenhet CFS-CID NO YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III av forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen) Hilti Brannstopp innstøpingsenhet CFS-CID Nr. Hilti CFS "0843-CPR-0293" 1. Entydig identifikasjonskode

Detaljer

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1)

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1) Kompleksarvud Imaginaarühik Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil x 0. Et oleks võimalik lahendada iga ruutvõrrandit, on kasutusele võetud imaginaarühik,

Detaljer

GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN GARAAŽIUKSED KATALOOG

GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN GARAAŽIUKSED KATALOOG GARAAŽIUKSED GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN KATALOOG 2016 1 GARAAŽIUKSED seeria Wayne Dalton Wayne Dalton 9100 Comfort... 4-5 Wayne Dalton 9600 Classic... 6-7 seeria KRONway KRONway K-4 Thermo Plus... 8-9

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. Ärikliendi Internet teenus on mittemüüdav 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s 78,85 94,62 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s 142,85 171,42

Detaljer

FIBO KORRALIK KORSTEN

FIBO KORRALIK KORSTEN KORRALIK KORSTEN FIBO KORRALIK KORSTEN maxit Estonia AS on pakkunud kvaliteetseid korstnasüsteeme Eesti turul juba 10 aastat. Euroopas on FIBOtüüpi korstnaid toodetud ja paigaldatud üle 30 aasta LECA kaubamärgi

Detaljer

RT K et. RT/KH et. FINNFOAMI ISOLEERPLAADID Finnfoam Oy. Finnfoam Oy CAD

RT K et. RT/KH et. FINNFOAMI ISOLEERPLAADID Finnfoam Oy. Finnfoam Oy CAD CAD www.rakennustieto.fi/rt-cad Detsember 2005 Kehtib jaanuarini 2009 1 (6) polüstüreen vahtplastist isoleermaterjalid RT K-37080 et RT/KH 375.2-37080 et 27.14 Talo 2000 FINNFOAMI ISOLEERPLAADID Finnfoam

Detaljer

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar FX 330 er en brannmansjett for å lage brannheende gjennomføringer i vegger og gulv.

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING FOR LIFE MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE MONTAAŽIJUHEND

MONTERINGSVEILEDNING FOR LIFE MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE MONTAAŽIJUHEND E-240 GBS E-340 GBS E-440 GBS E-640 GBS S-240 GBS S-340 GBS S-440 GBS S-640 GBS Gratis nedlasting Gratis download Lataa ilmaiseksi Tasuta Allalaadimine MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEJLEDNING ASENNUSOHJE

Detaljer

ORYX Collar FX 330. ORYX, lidenskap for passiv brannsikring

ORYX Collar FX 330. ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX Collar FX 330 ORYX, lidenskap for passiv brannsikring Versjon 1.0, 21-03-2016 ORYX er spesialisert i passiv brannsikring for bygninger. Takket være vår kompetanse og store produktspekter tilbyr ORYX

Detaljer

Tehnilised andmed TEHNILINE KATALOOG

Tehnilised andmed TEHNILINE KATALOOG Tehnilised andmed 5 2008 TEHNILINE KATALOOG Sisukord PURMO 3 Paneelradiaatorid ÜLDIST / GARANTII TINGIMUSED 4 PURMO COMPACT 5 Tehnilised andmed ja radiaatoritüübid 5 Ühendused ja paigaldusmõõdud 6 Soojusväljastuse

Detaljer

Reoveekanalisatsioon. Eluks vajalikud ühendused

Reoveekanalisatsioon. Eluks vajalikud ühendused Reoveekanalisatsioon Eluks vajalikud ühendused Hea klient, Tere tulemast tutvuma reoveekanalisatsiooni torustikke käsitleva brošüüriga. Käesolevas trükises vaatleme ainult hooneväliseid isevoolseid kanalisatsioonitorustikke.

Detaljer

06/2009. Komplektalajaamad HEKA

06/2009. Komplektalajaamad HEKA Komplektalajaamad HEKA HEKA komplektalajaamad on tüüpkatsetatud tehasetootelised alajaamad, mis koosnevad kaitsekestas paiknevatest trafodest, madalpinge- ja kõrgepingejaotlast, ühendustest ja abiseadmetest.

Detaljer

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli isolatsioonitooteid on valmistatud soojust ja heli isoleerivast, tulekindlast ning vett

Detaljer

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd Eksami käigus tuleb teostada erinevaid administreerimise alaseid operatsioone. Mõned neist on lihtsamad ja mõned keerukamad. Operatsioone teostage /root kaustas ja juurkasutaja õigustes, kui pole öeldud

Detaljer

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus Käsiraamat Sisukord Autor: Priit Tuuna Toimetaja: Evelin Kivimaa Keel ja korrektuur: Liina Smolin Kujundus: www.arteverumstudio.com

Detaljer

TOETUSE TAOTLUS 1 ÜHTEKUULUVUSFOND

TOETUSE TAOTLUS 1 ÜHTEKUULUVUSFOND Majandus- ja taristuministri 03.oktoobri 2014.a määrus nr 85 Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014-2020 LISA TOETUSE TAOTLUS 1 ÜHTEKUULUVUSFOND 2014-2020 [Projekti nimi] Prioriteetne suund:

Detaljer

Teknisk Datablad. Hilti Brannstopp Mansjett CFS-C EL. European Technical Assessment ETA N o 14 / 0085

Teknisk Datablad. Hilti Brannstopp Mansjett CFS-C EL. European Technical Assessment ETA N o 14 / 0085 Teknisk Datablad Hilti Brannstopp mansjett CFS-C EL Hilti Brannstopp Mansjett CFS-C EL European Technical Assessment ETA N o 14 / 0085 Issue 04 / 2014 Hilti Brannstopp mansjett CFS-C EL Utgivelse 04 /

Detaljer

Teknisk Datablad. Hilti Brannstopp Akryl Fugemasse CFS-S ACR

Teknisk Datablad. Hilti Brannstopp Akryl Fugemasse CFS-S ACR Teknisk Datablad Hilti Brannstopp Akryl Fugemasse CFS-S ACR European Technical Approval ETA N o 10/ 0389 (linear joint seals ETA N o 10/ 0292 (penetration seals 10/2016 Utgave 10/2016 1 Brannstopp akryl

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

ORYX Acrylic FR. EMBALLERING OG LAGRING - Leveres ii 310 ml patroner - Oppbevares tørt og frostfritt ved temperaturer mellom +5 C og +40 C

ORYX Acrylic FR. EMBALLERING OG LAGRING - Leveres ii 310 ml patroner - Oppbevares tørt og frostfritt ved temperaturer mellom +5 C og +40 C ORYX Acrylic FR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Acrylic FR er en brannsikker akryl fugemasse til innendørs bruk. ORYX Acrylic FR kan brukes til tetting

Detaljer

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi määrustik 11. väljaanne, kehtiv alates 1. jaanuarist 2014 Muudatused kehtivad alates 1. jaanuarist 2017 Printed in Switzerland Copyright 2017 Fédération

Detaljer

Ekspanderende brannstopp skum

Ekspanderende brannstopp skum Ekspanderende brannstopp skum CFS-F FX Bruksområder Permanent branntetting i små og mellomstore åpninger (Størrelsesområde: 100 x 100 mm til 300 x 300 mm Kabelgater, single kabler, kabelbunter, små rør

Detaljer

EUROOPA PARLAMENT. Istungidokument

EUROOPA PARLAMENT. Istungidokument EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0017/2006 2003/0262(COD) 19/01/2006 Ühisseisukoht Nõukogu 8. detsembri 2005. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus

Detaljer

U. Kallavus MATERJALIDE UURIMISMEETODID I 3 - VALGUSMIKROSKOOPIA KUJUTIS

U. Kallavus MATERJALIDE UURIMISMEETODID I 3 - VALGUSMIKROSKOOPIA KUJUTIS 1 KUJUTIS Kui inimene lähendab mingit eset oma silmadele, siis tekib tema ajus pidevalt suurenev kujutis kuni kauguseni 25 cm, mida nimetatakse I PARIMA NÄGEMISE KAUGUSEKS. Parima nägemise kaugus cm on

Detaljer

KASVUHOONE STRONG LIGHT

KASVUHOONE STRONG LIGHT KASVUHOONE STRONG LIGHT 2,1m 3,0m min 4m ! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni juhendist ja ohutusjuhistest Kasutusjuhend Enne kasutamist tuleb kasvuhoone vastavalt paigaldusjuhendile

Detaljer

OHUTUSKAART MORBELA OÜ TÄNASSILMA TEE 13 SAKU VALD HARJUMAA

OHUTUSKAART MORBELA OÜ TÄNASSILMA TEE 13 SAKU VALD HARJUMAA Lehekülg 1 of (millestki?) 10 OHUTUSKAART MORBELA OÜ TÄNASSILMA TEE 13 SAKU VALD HARJUMAA ALAPUNKT (-JAOTUS) 1 PRODUKT JA KOMPANII IDENTIFIKATSIOON Käesolev (kemikaali) ohutuskaart vastab ülaltoodud läbivaatamise

Detaljer

ORYX Collar WR PRODUKTBESKRIVELSE

ORYX Collar WR PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar WR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar WR er strimler til opprettelse av brannsikre gjennomganger i vegger og gulv. ORYX Collar WR-strimlene

Detaljer

ORYX Acrylic FR Versjon 1.3, (Norsk)

ORYX Acrylic FR Versjon 1.3, (Norsk) ORYX Acrylic FR Versjon 1.3, 01-09-2018 (Norsk) ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX er spesialist innenfor passiv brannsikring av bygninger. Takket være vår ekspertkompetanse på området og vårt

Detaljer

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR Teknisk datablad Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR Europeisk Teknisk godkjenning ETA Nº 10/ 0389 (Lineær fugetetting) ETA Nº 10/ 0292 (Gjennomføringstetting) Brannstopp akryl fugemasse CFS-S ACR

Detaljer

ORYX Grafite FR Versjon 1.1, (Norsk)

ORYX Grafite FR Versjon 1.1, (Norsk) ORYX Grafite FR Versjon., 5-0-07 (Norsk) ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX er spesialist innenfor passiv brannsikring av bygninger. Takket være vår ekspertkompetanse på området og vårt brede

Detaljer

ORYX Collar WR Versjon 1.1, (Norsk)

ORYX Collar WR Versjon 1.1, (Norsk) ORYX Collar WR Versjon., 5-0-07 (Norsk) ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX er spesialist innenfor passiv brannsikring av bygninger. Takket være vår ekspertkompetanse på området og vårt brede

Detaljer

HENSOMASTIK. Branntettingssystem EI 30 / EI 60. I henhold til den europeiske tekniske bedømmelsen ETA 15/0294

HENSOMASTIK. Branntettingssystem EI 30 / EI 60. I henhold til den europeiske tekniske bedømmelsen ETA 15/0294 HENSOMASTIK Branntettingssystem EI 30 / EI 60 I henhold til den europeiske tekniske bedøelsen ETA 15/0294 Produktdatablad og montasjeanvisning for HENSOMASTIK Branntettingssystem for enkeltplate Innhold

Detaljer

EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED

EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMISE ALUSED Kalju Loorits Ivar Talvik Tallinn 2007 2 Eurokoodeksite programmi tagapõhi 1975 aastal alustas Euroopa Ühenduse Komisjon, toetudes riikide vahelisele lepingule

Detaljer

KEMIKAALI OHUTUSKAART

KEMIKAALI OHUTUSKAART Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART AQUATOP 276002 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Detaljer

MOLEKULAARFÜÜSIKA LABORATOORSETE TÖÖDE JUHENDID

MOLEKULAARFÜÜSIKA LABORATOORSETE TÖÖDE JUHENDID MOLEKULAARFÜÜSIKA LABORATOORSETE TÖÖDE JUHENDID TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL Üldfüüsika kateeder MOLEKULAARFÜÜSIKA LABORATOORSETE TÖÖDE JUHENDID Teine, parandatud trükk Koostanud J.Salm T A R T U 198 8 Kinnitatud

Detaljer

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse!

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Estisk versjon Sissejuhatus Teretulemast töövõtjana Norrasse. Siin on kindlasti paljud asjad teistmoodi, kui teie kodumaal. Võibolla olete juba natuke Norra ehitusalal

Detaljer

Eksperimentaalfüüsika konspekt

Eksperimentaalfüüsika konspekt Eksperimentaalfüüsika konspekt 04.03.011 Koostanud: Tõnu Laas 1 Arvutustehnika rakendamine mõõtmistel...3 1.1. Analoog-digitaalmuundurid. Digitaal-analoogmuundurid...3 1.. Koodid...4 1.3. Diskreetimine...6

Detaljer

ORYX Grafite FR. MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE

ORYX Grafite FR. MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Grafite FR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Grafite FR er en volumøkende, akrylbasert forsegling som utvider seg ved brann. Fordi produktet danner

Detaljer

FIRESAFE FT Acrylic CE 0957

FIRESAFE FT Acrylic CE 0957 Side: 1 av 14 PRODUKTBESKRIVELSE FIRESAFE FT Acrylic er en varmeekspanderende, en komponent akryl- basert fugemasse. FIRESAFE FT Acrylic utvides ved en temperatur på ca 180ºC, til 2 ganger det opprinnelige

Detaljer

KEMIKAALI OHUTUSKAART

KEMIKAALI OHUTUSKAART 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Detaljer

KASUTUSJUHEND PRESTIGE-S SERIES

KASUTUSJUHEND PRESTIGE-S SERIES KASUTUSJUHEND PRESTIGE-S SERIES Kasutusjuhend Kasutusjuhendi originaali tõlge 0077-00 / et / 0.009 PRESTIGE 990-S DYNAMIC POWER CLIMATRONIC PRESTIGE 00-S DYNAMIC POWER CLIMATRONIC PLUS 6607 / 0! EN 60335--7:003+A:009

Detaljer

Füüsikaline maailmapilt (II osa)

Füüsikaline maailmapilt (II osa) Füüsikaline maailmapilt (II osa) Sissejuhatus... 2 3. Vastastikmõjud... 2 3.1. Gravitatsiooniline vastastikmõju... 3 3.2. Elektromagnetiline vastastikmõju... 4 3.3. Tugev ja nõrk vastastikmõju... 8 4.

Detaljer

3 Madalpingevõrgud. 3.1 Elektrivarustus madalpingel Põhimõisted

3 Madalpingevõrgud. 3.1 Elektrivarustus madalpingel Põhimõisted 3 Madalpingevõrgud Elektrit tarbitakse valdavalt madalpingel. Kuigi jaotusvõrkude ehituse ja käidu probleemid seonduvad enamasti kõrgepingega, peavad ala spetsialistid tundma ka madalpingevõrkude ja -paigaldiste

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Maa-amet KÕRGUSVÕRGU REKONSTRUEERIMISE JA NIVELLEERIMISE JUHEND

Maa-amet KÕRGUSVÕRGU REKONSTRUEERIMISE JA NIVELLEERIMISE JUHEND Maa-amet KÕRGUSVÕRGU REKONSTRUEERIMISE JA NIVELLEERIMISE JUHEND 2006 SISUKORD 1. Üldsätted... 3 2. Kõrgusvõrgu ülesehitus... 4 3. Kõrgusvõrgu ülevaatus ja ehitamine... 8 4. Reeperite (tsentrite) tüübid...16

Detaljer

HENSOMASTIK. Branntettingssystem EI 90 / EI 120. I henhold til den europeiske tekniske bedømmelsen ETA 15/0295 av

HENSOMASTIK. Branntettingssystem EI 90 / EI 120. I henhold til den europeiske tekniske bedømmelsen ETA 15/0295 av HENSOMASTIK Branntettingssystem EI 90 / EI 1 I henhold til den europeiske tekniske bedøelsen ETA 15/0295 av 17.08.16 Produktdatablad og montasjeanvisning for HENSOMASTIK Branntettingssystem for dobbelplate

Detaljer

FIRESAFE FT Graphite CE 0957 PRODUKTBESKRIVELSE BRUKSOMRÅDE BRANNMOSTAND

FIRESAFE FT Graphite CE 0957 PRODUKTBESKRIVELSE BRUKSOMRÅDE BRANNMOSTAND PRODUKTBESKRIVELSE Side: 1 av 12 FIRESAFE FT Graphite er en varmeekspanderende, en komponent grafitt fugemasse på vannbasis. Fugemassen ekspanderer allerede ved temperatur på ca 180 C, den ekspanderer

Detaljer

Proovide käsitsemine IR spektroskoopias ATR-IR spektroskoopia

Proovide käsitsemine IR spektroskoopias ATR-IR spektroskoopia Proovide käsitsemine IR spektroskoopias ATR-IR spektroskoopia Sobivad materjalid ja lahustid Ideaalsed materjalid ja lahustid on sellised, mis ei neela märkimisväärselt IR kiirgust 4000-400 cm - vahemikus

Detaljer

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend USER S MANUAL SISUKORD Üldinfo.... 2 Kasutusjuhendi eesmärk.... 2 Tootja ja seadme identifitseerimine.... 3 Informatsioon ohutuse kohta.... 3 Ohutusnõuded... 3 Turvavarustus.... 4 Ohutussignaalid.... 5

Detaljer

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut AAR0030 Sessejuhatus Robotitehnikasse Kodutöö Tööstusroboti Kinemaatika ja Juhtimine Mitsubishi RV-3S Koostanud: Sergei Astapov 0987

Detaljer

KEMIKAALI OHUTUSKAART

KEMIKAALI OHUTUSKAART Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 453/2010 - Euroopa Toote nimetus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Detaljer

Brannstopp mansjetter

Brannstopp mansjetter Brannstopp mansjetter CFS-C Brannstopp for plastrør med europeisk teknisk godkjenning. Bruksområder Tette rundt brennbare rør fra 50 til 160 diameter, i gjennomføringer i branncelle vegg og dekke. Rørmaterialer:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Nytt om ETA. Kontakt og informasjonsmøte om produktdokumentasjon Meet Ullevål 14. februar 2018

Nytt om ETA. Kontakt og informasjonsmøte om produktdokumentasjon Meet Ullevål 14. februar 2018 Nytt om ETA Kontakt og informasjonsmøte om produktdokumentasjon Meet Ullevål 14. februar 2018 Hans Boye Skogstad Godkjenningsleder, SINTEF Certification European Organisation for Technical Assessment ETA

Detaljer

Originaalkäitusjuhend (ET)

Originaalkäitusjuhend (ET) Originaalkäitusjuhend (ET) ATR 60 C Seeria-nr 1805494- ATR 68 C Seeria-nr 1805519- Honda GX100 Book ID: EG-Kon for mi täts er klä rung EY-vaa ti mus ten mu kai su us va kuu tus / EU-Sams vars er klæ ring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend USER S MANUAL SISUKORD Üldinfo.... 2 Kasutusjuhendi eesmärk.... 2 Tootja ja seadme identifitseerimine.... 3 Informatsioon ohutuse kohta.... 3 Ohutusnõuded... 3 Turvavarustus.... 4 Ohutussignaalid.... 5

Detaljer

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend

SISUKORD. 1 Kasutusjuhend USER S MANUAL SISUKORD Üldinfo.... 2 i eesmärk.... 2 Tootja ja seadme identifitseerimine.... 3 Informatsioon ohutuse kohta.... 3 Ohutusnõuded... 3 Turvavarustus.... 4 Ohutussignaalid.... 5 Tehniline informatsioon....

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

User Guide. Eesti. Nasal Pillows System

User Guide. Eesti. Nasal Pillows System User Guide Eesti Nasal Pillows System Fitting / Tillpassning / Tilpasning / Tilpasning / Sovittaminen / Paigaldamine 1 2 3 Adjustment / Justering / Justering / Justering / Säätäminen / Kohendamine Removal

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Pioneering for You Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL et Paigaldus- ja kasutusjuhend 2 535 457-Ed.03 / 2015-11-Wilo Fig. 1a: Fig. 1b: Fig. 1c: Fig. 2a: Fig. 2b: Fig. 3: Fig.

Detaljer

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid Hankija nimi: PALUPERA VALLAVALITSUS KINNITATUD Palupera vallavalitsuse 11.veebruari 2016.a. korraldusega nr 21 RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE -

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Küttesüsteemid eramutes

Küttesüsteemid eramutes Küttesüsteemid eramutes See on sinu teejuht eramajade ringluspumpadele Grundfos PAIGALDAJA KÄSIRAAMAT 4. väljaanne Käsiraamat koosneb järgmistest osadest: Rakendused Pumbavalik Lisavarustus Teooria Nõuanded

Detaljer

) liikumise suunda, kiirust v ja kiirendust a. Võrrand, x x0. 2 t, kus t väljendab aega sekundites, võimaldab seda ülesannet

) liikumise suunda, kiirust v ja kiirendust a. Võrrand, x x0. 2 t, kus t väljendab aega sekundites, võimaldab seda ülesannet 1. I Kinemaatika osa nõutavad teoreetilised teadmised. Mehaaniliseks liikumiseks nimetatakse keha asukoha muutumist teiste kehade suhtes. Kehi käsitletakse punktmassina, kui ülesande tingimustes võib nende

Detaljer

KASUTUSJUHEND INSPIRATION SERIES

KASUTUSJUHEND INSPIRATION SERIES KASUTUSJUHEND INSPIRATION SERIES Kasutusjuhend 1004235-00A / et / 06.2008 Inspiration 400 Super Power Inspiration 400 Twin Power Inspiration 400 Turbo Power Inspiration 450 Super Power Inspiration 450

Detaljer

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Kabeldisk CFS-D 25. European teknisk vurdering ETA N o 16/0050

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Kabeldisk CFS-D 25. European teknisk vurdering ETA N o 16/0050 Teknisk datablad Hilti Brannstopp Kabeldisk CFS-D 25 European teknisk vurdering ETA N o 16/0050 08 / 2016 08/2016 1 Brannstopp kabeldisk CFS-D 25 Lav spenning, data og signal kabler Spenningskabler Trekkerør,

Detaljer

Magnet. Füüsika 11.klassile

Magnet. Füüsika 11.klassile Magnet Füüsika 11.klassile Hans Christian Oersted Taani füüsik ja keemik, Sünnikoht Rudkobing Füüsikaprofessor. Ehitas esimese termoelektrilise patarei. 1825 kasutas esimesena alumiiniumi eraldamiseks

Detaljer

KIRJALIKE TÖÖDE JUHEND

KIRJALIKE TÖÖDE JUHEND KIRJALIKE TÖÖDE JUHEND Mõdriku 2009 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. TÖÖ KOOSTAMINE... 4 1.1 Üliõpilastööde liigid... 4 1.2 Teema valik... 5 1.3 Uurimistöö kava koostamine... 6 1.4 Uurimistöö ülesehitus...

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

2. Matemaatiline põhivara

2. Matemaatiline põhivara Maemaailine põhivara Maemaaika olulisus Teooria on maailmapil ehk maailma mudel, mis käiviub meie mõlemises Mõlemise ugev külg on suhelisel keerukae süseemide kiire kvaliaiivne analüüs Kuid mõõmise ulemuseks

Detaljer

Brannstopp mansjetter

Brannstopp mansjetter Brannstopp mansjetter FS- P Brannstopp for brennbare rør opp til 250 mm i diameter med europeisk teknisk godkjenning. Bruksområder Tette rundt brennbare rør fra 50mm til 250mm diameter, i \ gjennomføringer

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SPFR 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

Brannstopp akryl fugemasse

Brannstopp akryl fugemasse Brannstopp akryl fugemasse CFS-S ACR En akrylbasert brannstopp fugemasse som gir rom for bevegelsesevne i brannklassifiserte fuger og gjennomføringstetninger Bruksområder Innenfor eller mellom fleksible

Detaljer

KATUSEKATTED JA MEMBRAANID VÄÄRTUSI KAITSEV KATUSEKATE. Meie lahendused tagavad lihtsa ehitusprotsessi ja katuse, mis on vastupidav loodusjõudele.

KATUSEKATTED JA MEMBRAANID VÄÄRTUSI KAITSEV KATUSEKATE. Meie lahendused tagavad lihtsa ehitusprotsessi ja katuse, mis on vastupidav loodusjõudele. KATUSEKATTED JA MEMBRAANID VÄÄRTUSI KAITSEV KATUSEKATE Meie lahendused tagavad lihtsa ehitusprotsessi ja katuse, mis on vastupidav loodusjõudele. Protan kaitseb väärtusi Protan on Norra tööstuskontsern,

Detaljer

FIRESAFE FT Acrylic CE 0957

FIRESAFE FT Acrylic CE 0957 Side: 1 av 9 PRODUKTBESKRIVELSE Firesafe FT Acrylic er en varmeekspanderende, en komponent akryl- basert fugemasse. BRUKSOMRÅDE Brannsikker fugetetting av større fuger og spalter, gjennomføringstetting

Detaljer

Kuni 100 kw kütteseadmed Kondensatsioonitüüpi katlad Boilerid Päikesekollektorid Soojuspumbad Tahkekütusega töötavad katlad

Kuni 100 kw kütteseadmed Kondensatsioonitüüpi katlad Boilerid Päikesekollektorid Soojuspumbad Tahkekütusega töötavad katlad Buderus Kataloog Alates.04 27 Kuni 100 kw kütteseadmed Kondensatsioonitüüpi katlad Boilerid Päikesekollektorid Soojuspumbad Tahkekütusega töötavad katlad www.buderus.ee Paigaldamine Kütus Võimsusvahemik

Detaljer

EESTI LCD TELER JUHISED 0516MTH-VT-VT

EESTI LCD TELER JUHISED 0516MTH-VT-VT EESTI LCD TELER JUHISED 0516MTH-VT-VT Lugupeetud klient Antud seade on kooskõlas kehtivate Euroopa direktiivide ja standarditega elektromagnetiliste ühilduvuse ja elktri ohutusega. Tootja Euroopa esindaja:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

KASUTUSJUHEND OPEN SUN 1050

KASUTUSJUHEND OPEN SUN 1050 KASUTUSJUHEND OPEN SUN 050 Kasutusjuhend 0066-00- / et / 03.007 OPEN SUN 050 ULTRA POWER 0750 / 0 53 / JK-Global Service GmbH Rottbitzer Straße 69 53604 Bad Honnef (Rottbitze) GERMANY +49 (0) 4 / 88-86

Detaljer

Helsingisse

Helsingisse Helsingisse 1.01.-30.04.2005 E-L Tallinn 18.00-2130 Helsinki P Tallinn 16.00-19.30 Helsinki Helsinki 8.00-11.30 Tallinn Helsinki 10.00-13.30 Tallinn Hinnad 1.01.-30.04., Eesti kroonides Tekipiletid Täiskasvanud

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

ORYX Silicone FR Versjon 1.1, (Norsk)

ORYX Silicone FR Versjon 1.1, (Norsk) ORYX Silicone FR Versjon., 5-05-07 (Norsk) ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX er spesialist innenfor passiv brannsikring av bygninger. Takket være vår ekspertkompetanse på området og vårt brede

Detaljer

Brannstopp blokk. Teknisk data. Produktbeskrivelse Dimensjoner Minimum ordreantall. Produktbeskrivelse Innhold mengde Minimum ordreantall

Brannstopp blokk. Teknisk data. Produktbeskrivelse Dimensjoner Minimum ordreantall. Produktbeskrivelse Innhold mengde Minimum ordreantall Brannstopp blokk CFS-BL Bruksområder Midlertidig eller varig tetting rundt kabler, kabelbunter og kabelgater i vegg- og dekkegjennomføringer Kabler, kabelbunter og kabelgater Rør og rørbunter Koaksialkabler

Detaljer

Brannstopp silikon fugemasse

Brannstopp silikon fugemasse Brannstopp silikon fugemasse CFS-S SIL lineære fuger Bruksområder Vertikale fuger i og mellom veggkonstruksjoner og gulv Horisontale fuger i overgang vegg / gulv, dekke eller tak Forbindelser mellom stålbjelker

Detaljer

Air Fire Tech system RORCOL. Rorcol V30 EI120 Rorcol V60 EI120 Rorcol AV60. for avløpsrør av plast, utvidede og spesielle bruksområder.

Air Fire Tech system RORCOL. Rorcol V30 EI120 Rorcol V60 EI120 Rorcol AV60. for avløpsrør av plast, utvidede og spesielle bruksområder. Brannsikringssystem Installasjonsmanual Air Fire Tech system tilsvarende den europeiske tekniske godkjennelsen ETA-13/0758 Rorcol V30 Rorcol V60 Rorcol for avløps av plast for avløps av plast, utvidede

Detaljer

Eelmine kuupäev

Eelmine kuupäev 1 / 7 KESTO VEDELDI NR 3 Koostamise kuupäev 07.08.2000 TOOTE OHUTUSKAART Eelmine kuupäev 15.10.1998 1. ANDMED KEMIKAALI JA SELLE TOOTJA KOHTA 1.1 Andmed aine või toote kohta Toote nimi KESTO VEDELDI NR

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g K j ø r b ekk d a l en 12 D 220 / 211 m. fl R e g u l e r i n g s be s te mm e ls e r sist date r t 27.09.17. P l an k a r t sist

Detaljer

KÄESOLEV NOTEERIMISPROSPEKT JA AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED (EDASPIDI KOOS NIMETATUD KA KUI PROSPEKT ) ON KOOSTATUD SEISUGA 16. MAI A.

KÄESOLEV NOTEERIMISPROSPEKT JA AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED (EDASPIDI KOOS NIMETATUD KA KUI PROSPEKT ) ON KOOSTATUD SEISUGA 16. MAI A. KÄESOLEV NOTEERIMISPROSPEKT JA AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED (EDASPIDI KOOS NIMETATUD KA KUI PROSPEKT ) ON KOOSTATUD SEISUGA 16. MAI 2005. A. KORRALDA- JAD (NAGU DEFINEERITUD OSAS ÜLDINE INFORMATSIOON

Detaljer

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus Tallinn, 2010 sisukord Sissejuhatus 3 ÕPPEKAASUSED Piip ja Tuut Mängumajad 4 Võrumaa turismiarengu strateegia 6 Elisa Eesti 8 Enics

Detaljer

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah PÕRGU JA PARADIIS Abu Seyfullah Esimene väljaanne Autoriõigus 2011 See raamat on autoriõigusega kaitstud. raamatu osi või tervet raamatut on lubatud kasutada hariduslikel eesmärkidel tingimusel, et kasutatud

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

LOODUSTURISMI KESKUSE EHITUSPROJEKT

LOODUSTURISMI KESKUSE EHITUSPROJEKT Äriregistri kood 0055 MTR REG. NR. EP 0055-000 MKA tegevusloa reg.nr. E 7/006 TÖÖ NR. 0-- TELLIJA: OÜ SAKKOSE AADRESS: Rebaase küla, Kambja vald, Tartumaa 60 TELEFON: 7 5, 566 07 E-POST: info@sakkose.ee;

Detaljer

ORYX Silicone FR. ORYX, lidenskap for passiv brannsikring

ORYX Silicone FR. ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX Silicone FR ORYX, lidenskap for passiv brannsikring Versjon 1.0, 15-03-2016 ORYX er spesialisert i passiv brannsikring for bygninger. Takket være vår kompetanse og store produktspekter tilbyr ORYX

Detaljer

ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE

ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE Aivo Sildnik ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE Eesti Mesinike Liit Aivo Sildnik ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames. Autor: Aivo Sildnik Toimetaja

Detaljer