SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING DRIFTSTILSKUDD TIL NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING HELGELAND FOR 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING DRIFTSTILSKUDD TIL NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING HELGELAND FOR 2009"

Transkript

1 IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 08/1354 Arkivnr.: 223 V30 SAK: SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING DRIFTSTILSKUDD TIL NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING HELGELAND FOR 2009 I II III Saksdokumenter (vedlagt) -Søknad om tilleggsbevilgning fra Norsk Landbruksrådgivning Helgeland v/ styreleder Dag A. Solfjeld av Søknad om tilleggsbevilgning fra Norsk Landbruksrådgivning Helgeland v/ daglig leder Tone Andersen av Møtereferat mellom HALD kommunene og Midt-Helgeland Forsøksring den Regnskap for Midt-Helgeland Forsøksring 2008 med revisjonsrapport Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksutredning: Norsk Landbruksrådgivning Helgeland (NLH) søker den og om tilleggsbevilgning til årlig driftstilskudd med kr , jfr vedlagte søknader. NLH er et fusjonert foretak av tidligere Midt-Helgeland Forsøksring (MHF), Nord-Helgeland Forsøksring og Økoringen Helgeland. I forbindelse med budsjettbehandlingen de senere år har Alstahaug kommune bevilget følgende driftsstøtte til organisasjoner innenfor ansvarsområde til Landbruk- og miljøvernsektor : År Helgeland Landbrukstjenester kr Midt Helgeland Forsøksring kr Økoringen Helgeland kr Instruktørstillinger 4 H kr I søknad av fremholder styreleder i NLH Dag A. Solfjeld: Tidligere Midt-Helgeland Forsøksring - nå Norsk Landbruksrådgiving Helgeland søker Alstahaug Kommune om driftstilskudd på lik linje som de andre Helgelands kommunene. Dette er ett tilskudd som er gitt til forsøksringen over mange år.

2 Under budsjett behandlingen i 2008 vedtok kommunestyret i Alstahaug å halvere dette tilskuddet uvisst av hvilken grunn. Det vi i Forsøksringen har hørt via ryktebørsen er at politikerne har reagert på vår " store " administrasjon?? Vår administrasjon er Daglig leder Tone Andersen som innehar 50 % stilling i Forsøksringen. Av denne bruker hun % til administrative oppdrag for å lede ringen. Resterende 30 % bruker hun til praktisk arbeid som jordprøvetaking, arbeid i forsøksfelt, prosjekt arbeid m.m. Vi er bekymret hvis politikerne baserer sine vedtak på synsing og uvitenhet i forhold til hvordan forsøksringen driftes. Verken jeg som styreleder, styret for øvrig eller daglig leder har hvert kontaktet i forkant av budsjett prosessen. Ett så drastisk kutt til forsøksringen som Alstahaug kommune gjorde i sitt budsjettvedtak kan få store konsekvenser for vår drift. Signaleffekten overfor de andre kommunene i distriktet kan bli at også andre kommuner velger å kutte tilskudd. Alstahaug Kommune som er vertskap for kontor med 2 av 2,5 stillinger i forsøksringen burde ikke gi ut slike signaler. Andre konsekvenser kan bli permitteringer, dette vil igjen gå utover muligheten til å drive prosjekt som også er en del av finansieringen til forsøksringen. Dermed er vi inne i en ond spiral, som til slutt vil utarme og gjøre forsøksringen ute av stand til å utføre sine oppgaver. Jeg vil også minne om at forsøksringen har tette samarbeid med landbrukskontorene. Vi utfører og avlaster de med utrolig mye arbeid som ellers skulle ha hvert utført av landbrukskontoret. Jeg håper at du er villig til å se på denne saken. Forsøksringen vil fremme en søknad om tilleggs bevilgning på det beløpet som Alstahaug kommune reduserte vår opprinnelige søknad med. Vi har fått signaler om at andre politiske partier vil se positivt på en slik søknad. BUDSJETTPROSESS Formannskapets vedtak : Den prosessplan og de økonomiske rammene som fremgår av saksframlegget legges til grunn for arbeidet med budsjett 2009 og økonomiplan Rådmannen får fullmakt til å fordele den foreløpige driftsrammen sektorvis. I kommunens budsjettrundskriv for 2009 av side 3: I møte mellom administrasjonssjef, økonomikonsulent og økonomisjef den ble det enighet om at foreløpig driftsramme for 2009 skal være lik budsjettet for Begrunnelsen for dette er at kommunen er i gang med et omstillingsprosjekt som skal resultere i konkrete kostnadsreduksjoner. I løpet av budsjettprosessen før formannskapets innstillingsmøte til kommunestyret, kom det krav om å redusere driftsnivået og at samtlige sektorer innen området Plan og Utvikling skulle bidra. Dette har vært en budsjettutfordring for de enkelte sektorer i mange år i Alstahaug kommune, som en følge av at kommunen generelt har for høgt driftsnivå i forhold til inntektsgrunnlaget. Ved forrige budsjettrunde ble årlig driftsstøtten til Helgeland Landbrukstjenester redusert med 50 %. Dvs fra kr til , jfr overnevnte oversikt. I år ble årlig driftsstøtte til Midt-Helgeland Forsøksring redusert med 47 % fra kr til kr Alternativet var å nedbemanne landbruk- og miljøvernsektor ytterligere. Korrigert for at landbruk- og miljøvernsektor er pålagt oppgaver tilsvarende en halv stilling innen miljøvern, er det gjennomført en halvering av bemanningen ved kontoret i løpet av 10 år (jfr årsmelding stillinger ved kontoret foruten landbruksvikarer og dagens bemanning med 3,5 stilling). Samtidig opprettholdes hovedlandbruksproduksjon i kommunen på samme nivå som

3 tidligere (melkeproduksjon). Avgjørelsesmyndighet innen sektorens lovverk er i stor grad delegert fra stat til kommunenivå i den samme 10 års perioden. Landbruk- og miljøvernsektor har to ganger i løpet av budsjettprosessen blitt kontaktet pr tlf av daglig leder i MHF Tone Andersen. Hun ble orientert om overnevnte. Likeså ble landbruk- og miljøvernsjef oppringt av styremedlem Svein Åsen i NLH medio februar i år og han fikk samme informasjon. SAKSBEHANDLING Landbruk- og miljøvernsektor har en konsulent som og er gårdbruker og medlem i MHF. En annen av konsulentene (vikariatengasjement) er gift med en av ringlederne i forsøksringen. MHF har i følge årsmelding 2008 i alt 68 medlemmer i Alstahaug ved utgangen av året. Dvs de utgjør 0,94 % av kommunens innbyggere. For å unngå evt mistanke om pleie av egeninteresser og favorisering av en sterkt avgrenset gruppe som MHF utgjør, har ikke nevnte konsulenter vært involvert i saksforberedelsene til budsjettområdet støtte til landbuksorganisasjoner. Saksbehandlingen er utført av landbruk- og miljøvernsjef. Saksbehandler forutsetter at øvrige bidragskommuner også opptrer med skjønnsomhet her. Reduserte offentlige tilskudd til forsøksringen fører til at tjenestene i større grad må faktureres for selvkost til gårdbrukerne. Det er uheldig for tilliten til landbruksforvaltningen hvis kommunale saksbehandlere eller nær familie, som har direkte økonomiske interesser her, deltar i drøftinger og saksbehandling av støttenivå. FORSØKSRINGENS DRIFT Styreleder i NLH fremholder i søknadskommentarer bekymring hvis politiske vedtak i Alstahaug kommune baseres på synsing og uvitenhet i forhold til hvordan forsøksringen driftes. Det kan her vises til vedlagte møtereferat fra hvor det ble avholdt møte mellom MHF og HALD kommunene. Bakgrunn for møte var at MHF ønsket en flerårig avtale for driftstilskudd. Ingen av HALD kommunene ga positive signaler til en slik avtale. Fra Alstahaug kommune møtte kommunalsjef Arve Berg og landbruk- og miljøvernsjef. Fra MHF møtte Wiggo Skulstad, Dag Solfjeld og Skjalg Høberg. Politisk ledelse v/ ordfører var konsultert i forkant av møte og ble orientert i etterkant om hvilke signaler som ble gitt fra administrasjonen i Alstahaug kommune. MHF hadde da som nå 2,5 stilling, men hvor det var planer om nyansettelse pga at en av de eldre ringlederne planla å slutte. Referatet taler for seg. MHF har i ettertid valgt å ansette en ny ringleder selv om det i 2003 ble gitt klare signaler om at sentral politikk er at offentlig medvirkning reduseres. STRUKTURENDRING OG PRODUKTIVITETSVEKST Iflg Statens Landbruksforvaltning er det i Alstahaug kommune en reduksjon i antall søkere fra landbruksforetak om produksjonstilskudd de siste 10 år ( ) med 19 %. Samtidig har produksjonsarealene (jordbruk i drift) økt fra dekar til dekar. Iflg SSB Seksjon for Nasjonalregnskap har arbeidsproduktiviteten i jordbruket målt i bruttoprodukt i faste priser pr utført timeverk, blitt mer en åttedoblet i perioden Dvs at hver arbeidstime gir vel åtte ganger så høgt produksjonsresultat i dag som i Den sterke produktivitets-veksten skyldes utnyttelse av ny teknologi og kunnskap. I perioden har antall medlemmer i MHF i Alstahaug blitt redusert med 15 %, fra 80 medlemmer til 68 medlemmer. I brev fra MHF til kommunestyremedlemmene i Alstahaug av 27 november 2008 (Ad. Budsjettprosessen 2009 og omsøkte driftstilskudd) fremholdes det:

4 De siste 10 årene har rammetilskuddet over jordbruksavtalen blitt mer enn halvert, og fra å representere over 60 % av inntektene, utgjør denne inntektskilden nå kun 19 % av totale inntekter. Dette gjør at medlemmene stadig må betale mer for tjenestene, samt at flere inntekter må komme fra prosjektinntekter. Iflg samme brev opplyses det at offentlige tilskudd utgjør 43 % av totale inntekter til MHF (statlig rammetilskudd 19 % og kommunale tilskudd 24 %). Forsøksringen er i Brønnøysundregistrene registrert med næringskode, Interesseorganisasjoner og organisasjonsform, Forening/lag/innretning. Iflg BEDIN Bedriftsinformasjon kan en forening defineres: som en selveiende institusjon, med medlemmer som har et formål av ideelt, politisk eller annen art som medlemmene har sluttet seg sammen for å fremme. Rettsregler om foreninger er hovedsakelig ulovfestet. Det fremgår av medlemsoversikt (årsmelding 2007 da årsmelding 2008 ikke har medlemsoversikt) at det for Alstahaug kun er private næringsdrivende som er medlemmer av forsøksringen. I Alstahaug og HALD regionen er det et godt utbygd veilednings- og forvaltningsapparat for landbruket. Både TINE Meieriet Nord og Nortura har konsulenter i området. Likeså er det privat veterinærklinikk ved siden av Mattilsynet. Bioforsk Nord Tjøtta og flere regnskapskontor med kompetanse på landbruk holder til i kommunen. Likeså rådgivere i bank- og finansinstitusjoner, maskinfirmaer, Helgeland Landbrukstjenester (arbeidskraftformidling/landbruksavløsere), Helsetjenesten for Landbruket, Alstahaug Planteskole, Skogeierforeningen Nord ved siden av forsøksring og kommunal landbruksforvaltning. Det er og andre aktører og konsulentfirmaer som jobber innenfor Alstahauglandbruket og som nevnes senere. Etter saksbehandlers vurdering må NLH i likhet med øvrige veilednings- og forvaltningstjenester tilpasse seg tidens krav om økt produktivitet ved bruk av stadig mer effektiv IKT (informasjons og kommunikasjonsteknologi). Dvs forbedret programvare for planlegging (gjødsling, miljø, prosjektledelse), digitale gårdskart, medlemsinfo, faglig oppdatering, regnskapsprogram m.v. Når primærjordbruket de siste 15 årene har gjennomført en produktivitetsvekst i underkant av 4 % årlig med tilhørende strukturrasjonalisering, kan det ikke forventes at deler av landbrukets veilednings- og forvaltningstjenester forblir upåvirket. Dagens Alstahaugbonde er en dyktig profesjonell næringsdrivende som er seg bevisst på hvilke veiledningstjenester det er hensiktsmessig å kjøpe. En større andel direktefakturering for tjenestene som forsøksringen utfører ovenfor medlemmer, vil møtes med større krav til kvalitet og kostnadseffektivitet. Over tid vil det tjene så vel forsøksringen som organisasjon og Alstahauglandbruket. Det er en spesiell situasjon for et privat rådgivningsforetak/-forening at sum salgsinntekter utgjør kun 0,96 % av de totale driftsinntekter, jfr vedlagte regnskap for MHF Tilsvarende tall for 2007 var 1,2 %. MHF er samtidig ikke skattepliktig og har iflg regnskapet kun kr i gjeld. Fri egenkapital er på kr Dvs en egenkapitalprosent på 64 % som er et meget akseptabelt nivå. Revisjonsberetningen til regnskapet er datert og utarbeidet ved HL Økonomiservice as v/ autorisert regnskapsfører Magne Kr. Steinholt.

5 Det vil være konkurransevridende hvis Alstahaug kommune skal gi generell støtte til NLH for at organisasjonen skal utføre byggningsplanlegging, jfr vedlagte søknad. Det er flere dyktige profesjonelle aktører på markedet lokalt og de mottar ikke årlig driftsstøtte fra Alstahaug kommune (Kompass as v/ Stein Åge Reppe Karlsen, Helgeland Hydraulikk v/ Arne Meisfjordskar, Nortura v/ spesialrådgiver bygg Tore Stokke, FK-Imek, Overhalla Drifts- og Næringsbygg). I motsetning til øvrige HALD kommuner har Alstahaug kommune i mange år avsatt budsjettmidler til støtte i forbindelse med søknader fra gårdbrukere til statens virkemiddelapparat Innovasjon Norge i forbindelse med bruksutbyggingssøknader. Støttenivået har vært kr pr plan og landbruksforetak uavhengig av hvem som er planlegger. I 2005 vurderte Sandnessjøen Engineering as (SE) om de skulle prøve å komme seg inn på planleggingsmarkedet for landbruksbygg. De valgte etter nærmere vurdering å ikke bruke ressurser på det (pers. medd. SE v/ Ivar Larsen ). Styreleder Dag A. Solfjeld uttaler i Helgelands Blad den : - Midt-Helgeland forsøksring er en solid ring, som ikke sliter. Sammenslåing er ikke et være eller ikke være for vår del. Andre ringer sliter mer. Derfor vil sammenslåing totalt sett være en styrke,.. Den økonomiske planleggingen og styringen fra regnskapet for 2008 ble avsluttet, jfr vedlagte resultatregnskap og fram til søknad fra styreleder den , må ha vært svak hvis det er slik som styreleder hevder at det kan få store konsekvenser for forsøksringens drift hvis Alstahaug kommune ikke imøtekommer søknad om tilleggsbevilgning med kr Styreleders påstand om at forsøksringen utfører og avlaster landbrukskontorene med utrolig mye arbeid som ellers skulle ha vært utført av landbrukskontoret, medfører ikke riktighet. Det vises til brev til kommunestyrerepresentantene i Alstahaug fra MHF av Ad. Budsjettprosessen 2009 og omsøkte driftstilskudd og de tjenester forsøksringen opplyser at de utfører. De lovpålagte oppgaver landbruksforvaltningen utfører ligger utenfor NLH sitt virkeområde i Alstahaug kommune. NLH v/ styreleder anmoder i søknaden Alstahaug kommune om å gi tilskudd pga:.. Dette er et tilskudd som er gitt til forsøksringen over mange år. Saksbehandler vil fraråde å gi offentlig næringsstøtte av gammel vane. Det vil gi negative signaler til øvrig næringsliv og bransjer og svekke omdømme til kommunens næringsapparat. Det er i dagens informasjonssamfunn avgjørende viktig at informasjon og kommunikasjon i størst mulig grad er sann, relevant og interessant. Dette gjelder direkte personlig kommunikasjon, i all elektronisk informasjon og i forhold til aktører utenfor egen organisasjon, inkludert media. Landbruk- og miljøvernsjef tilrår at støtten til Midt-Helgeland Forsøksring opprettholdes som vedtatt i budsjett for 2009, men at søknad om tilleggsbevilgning avslås. IKKE RØR LINJA IKKE RØR LINJA

6 V Sektorleders innstilling: Alstahaug kommune opprettholder driftstilskudd for 2009 til Norsk Landbruksrådgiving Helgeland med kr Dvs budsjettbevilgning til Midt-Helgeland Forsøksring kr og kr til Økoringen Helgeland. Søknad om tilleggsbevilgning med kr avslås. Det settes som vilkår for utbetaling at det fremlegges: -Godkjente vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Helgeland. -Budsjett og virksomhetsplan for Norsk Landbruksrådgiving Helgeland for Kommunevis medlemsoversikt for Norsk Landbruksrådgiving Helgeland med fordeling mellom økologiske og øvrige medlemmer. Samt samlet jordbruksareal for de to kategoriene. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Hans Løvmo landbruk- og miljøvernsjef Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Edith Holand administrasjonssjef IKKE RØR LINJA

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/898 Sakstittel: SØR-TROMS REGIONRÅD- UTVIDET SEKRETARIATSFUNKSJON Rådmannens innstilling ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer