SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:"

Transkript

1 IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kirsten Toft SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 10/2664 Arkivnr.: 150 SAK: OMORGANISERING AV HELSE OG OMSORGSSEKTORENE I II Saksdokumenter (vedlagt): Rapport IKT innen helse og omsorgssektorene Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) OPPSUMMERING: De tre helse- og omsorgssektorene ser behov for en endret sektorstruktur innen våre fagområder som innebærer en sammenslåing av de tre sektorene til en felles helse- og omsorgssektor. Bedre utnyttelse av personell, både klinisk og administrativt er hovedmotivet for endringsforslaget, samt en proffesjonalisering av organisasjonen. Effektiv drift og kvalitetsheving i forvaltningskompetansen er de viktigste målsetninger for omoganiseringen En samlet helse og omsorgstjeneste som arbeider ut fra pasientenes behov, og ikke helsepersonellets egen sektortilhørighet, er hovedvisjonen. Dagens personellgruppe er tenkt videreført, forslaget er etter helse og omsorgsledernes vurdering driftsmessig kostnadsnøytralt Mulig innsparingspotensial på sikt ved effektivisering av drift, færre vaktsjikt, bedre utnyttelse av vikarer osv INNLEDNING: Sektorlederne for Helse, Pleie og omsorg og Tjenesten for funksjonshemmede ser behov ut fra et faglig perspektiv å se på tjenestene som i dag er organisert i tre ulike sektorer som en

2 helhet. Helse og omsorg er to sider av samme sak. Lovverk og saksgang er stort sett samenfallende, likeså krav til kompetanse og internkontroll. Det er enighet mellom sektorlederne at en sammenslåing av de tre sektorene vil kunne effektivisere og proffesjonalisere tjenestene som tilbys. Dette gjelder i særlig grad den administrative delen av tjenesten, men vi ser også klare samdriftsfordeler ved å kunne bruke personell på tvers av dagens sektorer også på pleie og klinikksiden. Det blir stadig flere og lovpålagte krav til internkontroll, HMS arbeid, vedtaksrutiner og faglig forankring av tiltak. Det er stort potensial til forbedring og proffesjonalisering i å sammenknytte dagens resurser som nå er fordelt på tre sektorer. SAKSBEHANDLING: Sektorlederne for helse- og omsorg er ikke tilfreds med dagens kvalitetssikring av rutiner for saksbehandling, vedtak og tildeling av tjenester i kommunen. Et nylig tilsyn av vedtaksrutiner ved avlastningsopphold ved sykehjem gjennomført av Helsetilsynet, avslørte flere funn og mangler ved kommunens vedtaksrutiner. Tilsynsrapporten sier blant annet følgende: Sammendrag: Tilsynet er avgrenset til å gjelde saksbehandlingen ved tildeling av avlastning for omsorgsytere til eldre. 11 vedtak er gjennomgått og vurdert. Tilsynet har sett etter om saksbehandlingen er i samsvar med kravene i forvaltningsloven og sosialtjenesteloven når det gjelder saksutredning og individuell vurdering av omsorgsyter og hjelpetrengendes sitt behov, og om kravene til utforming av vedtakene er ivaretatt når det gjelder begrunnelse, innhold og informasjon om klage. Funn: Manglende kartlegging av pårørendes/omsorgsyters situasjon og behov for avlastning Mangelfull individuell vurdering Feil lovhenvisning ved tildeling av avlastning Alstahaug kommunes vedtak er skriftlige og det fremgår at søknadene er innvilget, jf fvl 27. Kommunen viser i liten grad til de faktiske forhold som vedtaket bygger på, og vedtakene fremstår som standardiserte. Ett vedtak er avslag på avlastning med begrunnelsen at det ikke er ledige plasser ved sykehjemmet, og at det anbefales at det søkes på nytt i januar Her er det ikke foretatt noen konkret vurdering av behov på søknadstidspunktet ut i fra hva en kan se av tilsendte dokumenter. Ny søknad i samme sak ble fremmet i desember 2009 og behandlet i mars 2010 hvor den ble innvilget. Dette er en uforholdsmessig lang saksbehandlingstid. Alstahaug kommune fatter sine vedtak om avlastning etter lov om sosiale tjenester 4-4, hvilket er feil lovanvendelse. Alstahaug kommunes vedtak inneholder opplysninger om klageadgang. Det vil likevel påpekes at Fylkesmannen i Nordland ikke har en sosial og helseavdeling som det vises til i vedtakene. Til oppfølging Tilsynet viser til de funn som er påpekt. Alstahaug kommune har behov for å endre sine saksbehandlingsrutiner på noen områder ved søknad om avlastning, slik at vedtakene oppfyller de krav som fremgår av forvaltningsloven; riktig lovhjemmel individuell vurdering

3 krav til begrunnelse forsvarlig utredning av omsorgsyters/pårørendes behov for avlastning Fylkesmannen/Helsetilsynet Nordland anmoder om Alstahaug kommunes redegjørelse for hvordan kommunen vil endre sin praksis, og ber om tilbakemelding innen 1. januar Sektorlederne for helsesektorene i Alstahaug kommune mener dette er et eksempel på at saksbehandlingen i kommunen trenger å kvalitetssikres. Det er en overhengende mulighet for at det ikke bare er avvik ved kommunens behandling av søknader til avlastningsopphold. Vi tror det er mulighet for en gjennomgående systemsvikt i saksbehandlingen på veldig mange områder innen helse og omsorgssektorene. Eksempler på andre områder som kan sees på i denne sammenhengen er tildeling av støttekontakter, omsorgslønn og praktisk bistand for å nevne noe. Sektorlederne for helse og omsorgsektorene i kommunen ber om at det blir gjennomført tiltak som vil bedre dagens rutiner. En omstrukturering av dagens sektorstruktur mener vi vil gi et godt utgangspunkt for en kvalitetsheving av forvaltningskompetansen, og spiller dette inn som et forslag til tiltak. REKRUTERING OG BEMANNING: Om 20 år vil det være stor mangel på helsepersonell på landsbasis. De største faggruppene innenfor helseog omsorgssektoren er sykepleiere og helsefagarbeidere (tidligere omsorgsarbeider og hjelpepleier), og det er innenfor disse faggruppene at underskuddet på personell vil bli størst. Disse faggruppene har Alstahaug kommune i dag organisert i tre ulike sektorer, nemelig Helse, Pleie og omsorg og Tjenesten for funksjonshemmede.. En befolkning som stadig blir eldre, og økte krav i helse- og omsorgssektoren gjør at det bør tenkes nytt rundt hvordan tjenestene organiseres. Beregninger viser at om lag halvparten av framtidens ungdomskull må velge en utdannelse innen omsorgsyrkene for å opprettholde dagens kapasitet. Tall fra utdanningssektoren viser imidlertid at søkningen til helsefagarbeiderfaget har gått ned, og antallet nye helsefagarbeidere ser ut til å bli halvert i årene fremover. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil det føre til et enda større underskudd på helsefagarbeidere i framtiden. Det er ingen grunn til å forvente at Alstahaug kommune vil ha en enkel tilgang på helsepersonell i årene fremover. Tvert imot har Helgeland som region over lengre tid strevd med et generelt lavt utdanningsnivå blant innbyggerne og stor frafallsprosent på videregående utdanning sammenliknet med resten av landet. Selv med desentralisert sykepleierutdanning i regionen, forventes det at kvalifisert arbeidskraft vil bli en mangelvare for kommunen fram mot Derfor er det av avgjørende betydning for kvaliteten på fremtidens helse- og omsorgstjeneste at Alstahaug nå planlegger rasjonelt og systematisk med tanke på rekruttering og utnyttelse av helsefaglig kompetanse, slik at kommunen står best mulig rustet til å møte disse store utfordringene. I arbidet med rappoprten Framtidens boform, en helhetlig eldreomsorg i Alstahaug kommune diskuterer arbeidsgruppen problemstillingen omkring framtidens rekrutteringsutfordringer. Her gir ansatte og tillitsvalgte tydelige uttrykk for at robuste fagmiljø med bred kompetanse og godt arbeidsmiljø er viktig for rekruttering både i dag og i fremtiden. De tillitsvalgte har uttrykt en forståelse for, og antydet en velvillighet til, at kommunen fremover må ha muligheten til å benytte den enkeltes kompetanse mer på tvers av enhetene som eksisterer i dagens kommune- og sektorstruktur.

4 Som arbeidsgiver bør man derfor evaluere dagens sektorstruktur. Målet må være å tilstrebe en struktur som muliggjør å disponere en stor felles faggruppe med ulikt helsepersonell med ulik fagkompetanse mer fleksibelt en det som er tilfellet i dag. Dette vil ha fordeler både med tanke på reduksjon av ufrivillig deltid i omsorgssektoren, avhjelpe akutte og planlagte vikarbehov og skape bedre og mer robuste fag- og arbeidsmiljø. Sektorlederne for helse- og omsorg mener at en organisering av en felles helse- og omsorgssektor vil være en forutsetning for å få en slik fleksibilitet til å fungere. Arbeidsgruppen i Framtidens boform... ser en klar sammenheng mellom framtidens organisering av heldøgns pleie- og omsorgstjenester og framtidens mulighet for bærekraftig rekruttering av helsepersonell. Sektorlederne for helse- og omsorg mener at en endring av sektorstruktur vil være nødvendig for å få dette til i praksis. Det vil være en forutsetning å organisere tjenesten mest mulig samlet, både fysisk og administrativt. Årsaken til dette er at fysisk nærhet minimerer behovet for flerdelte døgnkontinuerlige vaktsjikt, det vil kunne redusere antall deltidsstillinger og minske kommunens samlede behov for flerlaget kompetanse. En mer samlet omsorgstjeneste vil kunne bygge opp og utnytte den enkelte helsepersonells fagkompetanse mer effektivt. PRAKTISK ORGANISERING: For å visualisere en mulig organisasjonsform har sektorlederne for helse- og omsorg arbeidet fram et forslag til mulig organisering illustrert ved vedlagte organisasjonskart. Hensikten er å inndele arbeidet mer inn i fag. Dette er gjort ved flere sykehus, der dette kalles klinikkstruktur. Det betyr eksempelvis at dersom du har ansvar for smittevern, så har du ansvar for smittevern gjennomgripende i hele helse- og omsorgssektioren, prosedyrer og rutiner er gjennomgående og ikke avhengog av sektortilhørighet.

5 Forslag til endret sektorstruktur, organisasjonskart: sektorleder Ledergruppe med fagansvar Vedtak- og tildelingskontor HMS / IA boligtildeling Merkantile tjenester /IKT Smittevern og internkontroll IP og rehabiliteringsteam folkehelsekoordinator sykehjem Hjemmebaserte tjenester Helsetjenesten Undervisningssykehjemmet i Nordland hejmmesykepleie legesenter Tejensten for psykisk utviklimshemmede helsestasjon psykiatri Fysisk aktivitet og rehabilitering ADMINISTRATIVT PERSONELL: I utgangspunktet tenker sektorledeerne hesle- og omsorg at det ikke bør strammes inn på administrativt prsonell ved en reorgansiering av tjeensten, utover at kommunen bør revurdere en ansettelse av ny Pleie- og omsorgsleder som nylig har vært utlyst. Det anses også viktig å få inn kunnskap på IKT or fagprogram, slik at man kan utnytte det verktøyet som elektroniske journalssystem er ment å være. En styrkning på ett årsverk til dette formålet, gjerne kombinert med andre merkantile tjenester vil være nødvendig for å lukke de avvik innen IKT som ble avdekket under IKT-prosjektet i vår (vedlagt). Ytterligere utøkning anses ikke nødvendig, men omstruktuering av eget personell er en forutsetning. Flere ansatte vil måtte få nye arbeidsoppgaver. Derfor er det viktig dersom kommunen bestemmer seg for å gå videre med dette forslaget, at det nedsettes en arbeids- og implementeringsgruppe der de tillitsvalgte blir involvert på en god måte. IKKE RØR LINJA

6 IKKE RØR LINJA IV Saksbehandlers innstilling: Administrasjonssjefen bes sette ned en arbeidsgruppe for bearbeiding av sektorledernes forslag, før videre gjennomføring og implementering. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Kirsten Toft kommuneoverlege Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Hans Aarsund for Børge Toft Administrasjonssjef IKKE RØR LINJA

LEGETJENESTEN SYKEHJEM L KAL NORME

LEGETJENESTEN SYKEHJEM L KAL NORME LEGETJENESTEN SYKEHJEM I L KAL NORME ALSTA UG K MMUNE Utarbeidet av: Kirsten Toft Vedtatt: Dato: 5.52010 Vers'on 01 Side 1 av 36 INNHOLDSFORTEGNELSE kapittel avsnitt navn sidetall Kap 1 Innlednin 2 1.1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE Forvaltningsrevisjon september 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE MARS 2015 INNHOLD SAMMENDRAG I Formål med prosjektet i Revisjonens oppsummering i Revisjonens samlede

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Tilpasning til samhandlingsreformen

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Tilpasning til samhandlingsreformen Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Tilpasning til samhandlingsreformen Mai 2014 Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Tønsberg kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunens

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Hjemmetjenester

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Hjemmetjenester Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Hjemmetjenester November 2014 Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Tjøme kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten. Hjemmetjenestene

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Forvaltningsrevisjon oktober 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

Kommunale helse- og sosialtjenester

Kommunale helse- og sosialtjenester Styrende dokument Kommunale helse- og sosialtjenester Godkjent av helsedirektør Lars E. Hanssen 23. februar 2005 Denne veilederen er et arbeidsdokument for tilsynsmyndighetene, og den er skrevet for at

Detaljer

Pleie- og omsorgssektoren i Nord-Aurdal kommune

Pleie- og omsorgssektoren i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport fra Pleie- og omsorgssektoren i Nord-Aurdal kommune Område: Pleie- og omsorgssektoren Kommune: Nord-Aurdal Utført i perioden: Juni-September 2006 Revisor: Dagny Thon Hovrud

Detaljer

KORTTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON

KORTTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KORTTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON TILDELINGSPRAKSIS OG INTERNKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE MAI 2015 INNHOLD SAMMENDRAG I Formål med prosjektet i Revisjonens oppsummering i Revisjonens

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjennomgang av Hjemmetjenesten i Vestby kommune Oslo, 26. november 2014

Forvaltningsrevisjon Gjennomgang av Hjemmetjenesten i Vestby kommune Oslo, 26. november 2014 Forvaltningsrevisjon Gjennomgang av Hjemmetjenesten i Oslo, 26. november 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Solbergfoss Tidspunkt: 11.11.2013 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORSAND KOMMUNE AUGUST 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling Internserien 4/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

helse- og omsorgsplan 2025 kommunedelplan

helse- og omsorgsplan 2025 kommunedelplan helse- og omsorgsplan 2025 kommunedelplan Hver enkelt av oss har ansvar for egen helse gjennom fysisk aktivitet, sosialt fellesskap og tilrettelegging av egen livssituasjon. 2 Kjære innbygger. I juni 2009

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAL TEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 20/08 20/08

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

- HELSE UTEN GRENSER - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT INITIERT AV HALD -KOMMUNENE HERØY, ALSTAHAUG, LEIRFJORD, DØNNA

- HELSE UTEN GRENSER - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT INITIERT AV HALD -KOMMUNENE HERØY, ALSTAHAUG, LEIRFJORD, DØNNA - HELSE UTEN GRENSER - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT INITIERT AV HALD -KOMMUNENE HERØY, ALSTAHAUG, LEIRFJORD, DØNNA Utarbeidet av: Kirsten Toft Kommuneoverlege Alstahaug kommune Dato: 21.3.2011 Versjon 03 Side

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg FORVALTNINGSREVISJON Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg Agdenes kommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Kompetansen i hjemmetjenesten

Kompetansen i hjemmetjenesten Kompetansen i hjemmetjenesten Forvaltningsrevisjon 11.08.11 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 1.1 Vurderingskriterier...3 1.2 Avgrensinger...3 1.3 Problemstillinger...4 1.4 Rådmannens kommentarer...4 1.5 Anvendte

Detaljer