MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 12/1107 SØKNAD OM OMBYGGING AV BYGG TIL UTLEIE - SKOTSVÆR. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 12/1107 SØKNAD OM OMBYGGING AV BYGG TIL UTLEIE - SKOTSVÆR. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: NATURRESSURSUTVALGET Møtested: Botnkrona, Rådhuset Møtedato: Tid: 12:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/14 13/2404 NAUST-OFFERSØY SAKSLISTE 10/14 14/328 HØRING - FORVALTNINGSPLAN GÅS /14 12/1107 SØKNAD OM OMBYGGING AV BYGG TIL UTLEIE - SKOTSVÆR 12/14 14/1128 FELLINGSTILLATELSE RÅDYR /14 14/1126 FELLINGSTILLATELSE ELG /14 11/1294 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 15/14 14/718 U.off Ofl 13 SØKNAD OM DISPENSASJON Sakspapirer deles ut i møtet. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Sandnessjøen, Guri Bosness leder

2 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 9/14 Naturressursutvalget Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter Særlov: Ja x Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 13/2404 Arkivnr.: GNR 85/4 SAK: NAUST-OFFERSØY I II III Saksdokumenter (vedlagt): Søknad Situasjonsplan Søknad om dispensasjon Naturbase Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Søknaden gjelder et naust på 29 m2 på Offersøy. Tiltaket ligger i strandsonen og i LNF sone hvor friluftsliv er viktig. I dispensasjonssøknaden heter det at det søkes om et enkelt naust til lagring av fiskeredskaper og at søker tidligere har drevet med fiske i tillegg til landbruk og vurderer å begynne med det igjen. Naturressursutvalget skal vurdere saken etter Naturmangfoldloven og ut fra allmenhetens mulighet til ferdsel i strandsonen (Friluftsloven) 2

3 Sak 9/14 Tiltaket er plassert på et sted som har en rekke registreringer av fugler : Tjeld, Sangsvane, Storlom, Horndykker, Svartand, Stokkand, Nordlig sildemåke, Smålom, Havelle, Sjøorre, Gulnebblom, Gråhegre, Gravand, Prakærfugl, Storskarv, Ærfugl, siland og rasteområde for vade, måke og alkefugler. I tillegg er det et strandberg område av B kvalitet. Vurdering: Dette er et naust tenkt brukt i tilknytning til næring og det er et relativt lite tiltak. Et naust må nesten plasseres i 100 meterssonen for å ha sin funksjon. Størrelsen på naustet gjør at det privatiserer mindre enn hva for eksempel en hytte ville ha gjort. Når det gjelder naturverdier så er det mye registrert på Offersøy genrelt og også her hvor dette tiltaket er planlagt. En må derfor vurdere størrelsen på tiltaket samt nytten av tiltaket opp mot ulempene tiltaket får for verdiene. Dette er et lite naust planlagt til bruk i tilknytning til driften. Hvis søker skal kunne sette opp naust så vil det uansett berøre noen naturverdier på hans eiendom. Spørsmålet blir derfor om han skal få tillatelse om bruk i forbindelse med næring er dispensasjonsgrunn god nok. IV Saksbehandlers forslag til uttalelse: Naturressursutvalget vurderer det slik at dette er et lite tiltak som skal brukes i tilknytning til stedbunnen næring og anbefaller derfor dispensasjon. Sandnessjøen, 28/5-14 V Enhetsleders innstilling: Ragna Gunn Bye skogbrukssjef Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Halvor Hofstad Fung.enhetsleder Avventer innstilling til sluttbehandling i planutvalget. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Side 3 av 13

4 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 10/14 Naturressursutvalget Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Naturressursutvalget Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter Særlov: Ja x Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/328 Arkivnr.: K40 &13 SAK: HØRING - FORVALTNINGSPLAN GÅS 2014 I II Saksdokumenter (vedlagt): Høring Gåseforvaltningsplanen Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Naturressursutvalget har hatt Gåseplanen på høring og sendt innspill til den. Nå foreligger gåseplanen for endelig godkjenning. Vurdering: Saksbehandler har gjennomgått planen ut fra vår høring. Det som har med grunneierforhold sier han at så lenge han ikke har hørt at grunneiere ønsker endring så videreføres tidligere brukte friområder. Vi er avhengige av en godkjent plan for å kunne søke om tidligjakt på gås. IV Saksbehandlers innstilling: Naturressursutvalget godkjenner gåseforvaltningsplanen Sandnessjøen, 28/5-14 Ragna Gunn Bye skogbrukssjef 4

5 Sak 10/14 V Enhetsleders innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Halvor Hofstad Fung.enhetsleder Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Side 5 av 13

6 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 11/14 Naturressursutvalget Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter Særlov: Ja x Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 12/1107 Arkivnr.: GNR 88/1 SAK: SØKNAD OM OMBYGGING AV BYGG TIL UTLEIE - SKOTSVÆR I II Saksdokumenter (vedlagt): Søknad plantegninger foto rapport om Skotsvær Saksdokumenter (ikke vedlagt): Etasjeskiller III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Naturressursutvalget har fått denne saken til høring og skal behandle den ut fra natur og miljøhensyn samt allmenhetens mulighet til ferdsel. I søknaden heter det at tiltaket ligget mer enn 100 meter fra sjøen. Dette har tidligere vært en driftsbygning hvor alt untatt murene er revet. På murene har det vært tak og kjelleren er brukt som redskapshus. De ønsker nå å sette hus på murene igjen. Dette huset skal romme tre utleie leiligheter. Skotsvær har en spesiell status da det er registrert som egg og dunvær. Vurdering: Tiltaket er utenfor 100meterssonen og det er i tilknytning til et eksisterende tun. Dette med drift av ærfugl er avhengig av mennesklig aktivitet så dette skulle ikke være til hinder for utleieleiligheter. Det er snarere en mulighet til inntekter slik at tun og bygningsmasse blir tatt vare på. 6

7 Sak 11/14 Bygningen som er tenkt oppført ser ut til å være tilpasset at dette tidligere har vært brukt som uthus. Det ligger også ganske skult i terrenget. Kan ikke se at dette bør frarådes. IV Saksbehandlers forslag til uttalelse: Naturressursutvalget ser ikke at dette tiltaket berører naturverdier negativt eller hindrer allmenhetens mulighet til ferdsel så utvalget har ingen merknader til tiltaket. Sandnessjøen, 28/5-14 V Enhetsleders innstilling: Ragna Gunn Bye skogbrukssjef Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Halvor Hofstad Fung.enhetsleder Avventer innstilling til sluttbehandling i planutvalget. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Side 7 av 13

8 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 12/14 Naturressursutvalget Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja x Nei Etter Særlov: x Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/1128 Arkivnr.: K46 SAK: FELLINGSTILLATELSE RÅDYR 2014 I Saksdokumenter (vedlagt): II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Denne behandlingen blir regulert av FOR Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Under jakta ble kvoten fylt på de valdene som er på Austbø. Det er også gitt flere tilbakemeldinger fra Austbø om at det er mange dyr der. Det er også her ute det er meldt om mest irregulær avgang. Dette gjør at man her må vurdere om man skal bruke 50% regelen på minstearealet. Dvs. at man tildeler et rådyr for hver 400 dekar(daa). Men det ser ut til at man like i nærheten hos Valelgen (Blomsøy/Hestøysund) har problemer med å få fatt i dyr. Tidligere Altern- og Sørøy- rådyrvald er nå slått sammen til et vald (Austbø). Med tilleggsareal ble det nye valdet 3600 daa. Mulig tildeling for 2014: Vald Minsteareal daa Mulig tildeling Alsten elgregion Fri tildeling Mindland Valelgen Fagervold Austbømarka Austbø Åkerøy

9 Sak 12/14 IV Saksbehandlers innstilling: Vald Minsteareal daa Mulig tildeling Alsten elgregion Fri tildeling Mindland Valelgen Fagervold Austbømarka Austbø Åkerøy Sandnessjøen, 28/5-14 V Enhetsleders innstilling: Ragna Gunn Bye skogbrukssjef Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Halvor Hofstad Fung.enhetsleder Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Side 9 av 13

10 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 13/14 Naturressursutvalget Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Naturressursutvalget Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja x Nei Etter Særlov: x Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/1126 Arkivnr.: K46 SAK: FELLINGSTILLATELSE ELG 2014 I Saksdokumenter (vedlagt): II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) IV Saksbehandlers innstilling: Vald nr. Navn Voksen hanndyr Voksen hunndyr Kalv 1. Alsten elgregion 2. Mindland Tro Røøy, Tangen, Flatøy 5. Øyelgen Valelgen 1 1 Alsten elgregion får i henhold til planen 45 friedyr. Sandnessjøen, Ragna Gunn Bye skogbrukssjef 10

11 Sak 13/14 V Enhetsleders innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Halvor Hofstad Fung.enhetsleder Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Side 11 av 13

12 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 80/11 Formannskapet /11 Kommunestyret /12 Fast utvalg for plansaker /12 Formannskapet /12 Fast utvalg for plansaker /13 Naturressursutvalget /13 Formannskapet /13 Fast utvalg for plansaker /13 Fast utvalg for plansaker /13 Kommunestyret /13 Fast utvalg for plansaker /13 Kommunestyret /13 Kommunestyret /14 Fast utvalg for plansaker /14 Formannskapet /14 Naturressursutvalget Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter Særlov: Ja x Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 11/1294 Arkivnr.: 026 SAK: KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL I II Saksdokumenter (vedlagt): Kommuneplanens samfunnsdel for perioden Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: Naturressursutvalget er blant de som har fått Kommuneplanens samfunnsdel på høring. Naturressursutvalget kan gi høringsuttalelse ut fra sitt arbeidsfelt: Naturressursutvalget har ansvaret for miljøarbeid i kommunen. - Med miljøarbeid i denne sammenheng menes sektorovergripende miljøvern og 12

13 Sak 14/14 naturressursforvaltning, herunder forurensningssaker, gjenbruk og gjenvinning, forbrukerspørsmål, nærmiljø, natur-, kultur- og ressursvern, vilt-, fisk-, og friluftsforvaltning. I kapitlet om Alstahaug i dag beskrives blant annet naturgrunnlaget i kommunen (s. 6). Det beskrives at vi har en rik kommune med et særegent landskapsbilde som er høyt verdsatt av fastboende og tilreisende. Det er ikke beskrevet at vi har kulturlandskap som er klasifisert som nasjonalt, regional og lokalt viktig. Det er heller ikke nevnt noe om at vi har et «Utvalgt kulturlandskap» som på grunn av sine verdier både botanisk og kulturhistorisk, er et av 22 slike områder i Norge. Når det gjelder tilrettelegging og tilgjengelighet beskrives det at vi har rik tilgang til natur og rekreasjonsområder, men det er få som er sikret og tilrettelagt. Av sikret område har vi Statlig sikret frilufstområde på Skålvær. Det er allikevel mye tilrettelagt i kommunen. Noe av dette kunne vært bedre vedlikehold og sikkert bedre sikret. Innsatsområder (s. 11) Her er det satt opp en del punkter som skal vurderes og konkretiseres ved rullering av kommuneplanens arealdel. En kan nevne markagrense Åsen, registrering av friluftsområder, kartlegging av funksjonell strandsone, kulturlandskap og kulturminner kartlegges og omfang og plassering av fritidsbebyggelse. Det er ikke nevnt at man skal vurdere strandsone problematikk som flytebrygger og plassering av disse. For tilgjengeligheten må det være flytebrygger og annet kaianlegg rundt om i øyriket, men skulle man ikke ha vurdert plassering og mulighet for fellestiltak? IV Saksbehandlers forslag til høringsuttalelse: Naturressursutvalget ønsker det i beskrivelsen av kommunen skal nevnes at vi har kulturlandskap som har status som nasjonalt viktig. Vi har også et område som på grunn av botaniske og kulturhistoriske verdier er plukket ut som et av 22 områder i Norge, som har status som Utvalgt kulturlandskap. Naturressurutvalget mener at Alstahaug kommune har mye tilrettelagte turområder, men ser at det for framtidig bruk og vedlikehold kan være nødvendig med langsiktige avtaler for å sikre allmenheten. Naturressursutvalget ønsker et eget punkt om at kommunen ved rullering av kommuneplanens arealdel skal se på dette med adkoms fra sjø. Registrere, vurdere behov, se på hvor det kan brukes fellesløsninger og innformasjon til allmenheten om muligheter. Sandnessjøen den V Enhetsleders forslag til høringsuttalelse: Tiltrer saksbehandlers forslag til uttalelse. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Ragna Gunn Bye Skogbrukssjef Halvor Hofstad Fung.enhetsleder Avventer innstilling til sluttbehandling i planutvalget. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Side 13 av 13

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK Utvalg: NATURRESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.03.2010 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 61/09 09/1666 ETABLERING AV AVLASTNINGSBOLIG I ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 61/09 09/1666 ETABLERING AV AVLASTNINGSBOLIG I ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 17.09.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/12 11/360 KJØP AV NYTT UTRYKNINGSKJØRETØY FOR OVERORDNET VAKT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/12 11/360 KJØP AV NYTT UTRYKNINGSKJØRETØY FOR OVERORDNET VAKT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 70/11 11/1986 SØKNAD NÆRINGSFOND - RULLERING LANDBRUKSPLAN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 70/11 11/1986 SØKNAD NÆRINGSFOND - RULLERING LANDBRUKSPLAN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING - TILLEGGSBEVILGNING FOR 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING - TILLEGGSBEVILGNING FOR 2011 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.09.2011 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.08.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes snarest mulig og seinest 20.08.04

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/981 REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/981 REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNIKASJONSUTVALGET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 05.06.2015 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MILJØREVISJON ALLMENNHETENS TILGANG TIL STRANDOMRÅDENE

MILJØREVISJON ALLMENNHETENS TILGANG TIL STRANDOMRÅDENE SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT MILJØREVISJON ALLMENNHETENS TILGANG TIL STRANDOMRÅDENE LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 2.3/2003 FORVALTNINGSREVISJON Tinnbuen, Levanger Behandlet i kontrollutvalget i sak

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Rådhuset og Hammerfest bibliotek i tiden 18.01.05 25.01.05. Møtet er åpent for publikum.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Rådhuset og Hammerfest bibliotek i tiden 18.01.05 25.01.05. Møtet er åpent for publikum. Hammerfest kommune Møteinnkalling Møte 1/05 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 25.01.05 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 00 til Sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/11 11/912 GBNR 042/093 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN OG BYGNINGSLOVEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/11 11/912 GBNR 042/093 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN OG BYGNINGSLOVEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen sendes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 18.11.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN

SAKSFRAMLEGG SAK: HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2009. ØKONOMIPLAN

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2009. ØKONOMIPLAN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2008 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: VURDERING AV MULIG BRUK AV SØVIK OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG SAK: VURDERING AV MULIG BRUK AV SØVIK OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Rådmannens innstilling: Forslag til avtale godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.01.2002 sak 0023/02

Rådmannens innstilling: Forslag til avtale godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.01.2002 sak 0023/02 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sak

Detaljer