MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING 50/14 14/1374 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - RESTAURANT SOPRANO AS Sakspapirene er sendt medlemmene pr post. Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på NB. Ring inn til møtet på ( fra utlandet) Pinkode er: # Vi ber om at evt. forfall blir meldt snarest. Sandnessjøen, Bård Anders Langø ordfører

2 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 20/14 Formannskapet /14 Formannskapet Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/550 Arkivnr.: U63 SAK: SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING I II Saksdokumenter (vedlagt): Kopi av brev fra Lensmannen i Alstahaug og Leirfjord, datert Saksdokumenter (ikke vedlagt): Serveringsbevilling, datert Saksprotokoll, f-sak 20/14. Kopi av mottatt mail fra Diar Hamid om adresse, datert Kopi av brev fra Alstahaug kommune til Le Chef v/diar Hamid, datert ( u.off.l 13) Kopi av brev i retur fra Posten. III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Firma Le Chef ( org.nr ) fikk ved administrativ vedtak, innvilget serveringsbevilling , for drift av restaurant i Torolv Kveldulvsonsgt. 33, Sandnessjøen. Alstahaug formannskap innvilget skjenkebevilling til samme firma i møte sak 20/14. Eier av firmaet er: Diar Hamid. Saksbehandling foregikk i hht. Alkohollov og Serveringslov. Det ble innhentet uttalelse fra 2

3 Sak 49/14 Lensmannen i Alstahaug og Leirfjord for vurdering av vandel for eier Diar Hamid, daglig leder og skjenkebestyrer Kim Hauvik og stedfortreder Hege Hauvik. Skatteoppkreveren i HALD for vurdering av vandel for daglig leder og skjenkebestyrer Kim Hauvik Kemneren i Narvik for vurdering av eier Diar Hamid. Skatteoppkreveren i Steinkjær for vurdering av firma le Chef ( org.nr ) Ingen av instansene hadde merknader til ovennevnte personer. Helse /velferd v/kommuneoverlege Kirsten Toft hadde i sin uttalelse ingen merknader til oppstart av drift av restaurant Le Chef. Mattilsynet var informert og hadde foretatt tilsyn Mattilsynet hadde intet å bemerke. I brev av fra politiet v/lensmann Oddbjørn Lorvik, får så Alstahaug kommune melding om at restauranten Le Chef med org.nr er stengt grunnet ulovlig virksomhet. Den ulovlige virksomheten er at eier/driver Diar Hamid, ikke har lovlig arbeidsog oppholdstillatelse i Norge. I brevet opplyses også at Diar Hamid p.t. oppholder seg i Irak. Lensmannen ber i samme brev om at «Alstahaug kommune snarest inndrar alkohol- og serveringsbevillingene fordi vilkårene ikke er til stede for å inneha slike bevillinger. Bevillingene styres av Kim Hauvik, men er linket opp til Le Chef sin virksomhet.» Fra alkohollovens 1.7b om krav til vandel: «Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Serveringsloven 6: Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffeloven. Om saksbehandlingsregler i forb. med inndragning av bevillinger: Fra Alkohollovens 1-8 «Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom vilkårene i 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lovs formål.» Alkohollovens Side 3 av 10

4 Sak 49/14 «Inndraging av bevilling er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b. Et inndragingsvedtak blir da underlagt de krav som forvaltningsloven stiller til behandlingsmåten ved enkeltvedtak. Før vedtak treffes henhold til forvaltningsloven 16 skal bevillingshaver varsles om at bevillingsmyndighetene vurderer å inndra bevillingen. Bevillingshaver må gis en rimelig tid til å uttale seg i sakens anledning. Av forvaltningslovens 17 følger det at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Dette omfatter bl.a. å sørge for at uttalelser fra bevillingshaver vurderes, og at kontrollmyndigheten foretar de undersøkelser som saken krever. I forvaltningslovens 18 og 19 er det regler om hva en part kan kreve innsyn i. Dette gjelder først og fremst alle sakens dokumenter». Det vises også til serveringslovens 19 om tilbakekalling av serveringsbevilling. «Dersom lovens krav i 4 til 6, jf. 7, ikke er oppfylt eller spesielle grunner i tilknytning til serveringsstedet eller driften av dette gjør det utilrådelig ar serveringsstedet drives, kan kommunen tilbakekalle bevillingen etter at det er gitt varsel med rimelig tid til å rette opp forholdene.» I mail av opplyser Diar Hamid at hans adresse er: «Gamle Konge vei 44a, 7725 Steinkjær.» I henhold til fvl. 16 er Le Chef v/eier Diar Hamid tilskrevet med frist til å uttale seg om saken til Brevet er nå kommet i retur med påskrift om at adressaten er flyttet. Saksbehandler finner at krav om varsling i hht. alkohollovens er oppfylt, ettersom brev er sendt til nylig oppgitt adresse. Saksbehandler viser til Alkohollovens 1-7b og serveringslovens 6 om krav til vandel, hvor vilkårene ikke er oppfylt ettersom eier Diar Hamid ikke har oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. Saksbehandler tilrår at skjenkebevilling og serveringsbevilling inndras. Vedtaket kan påklages, jf. Alkoholloven Side 4 av 10

5 Sak 49/14 IV Saksbehandlers innstilling: Under henvisning til alkohollovens 1-8 og serveringsloven 19 inndrar Alstahaug formannskap serverings- og skjenkebevilling for Le Chef ( org.nr ) i forb. med drift av restaurant i Torolv Kveldulvsonsgt. 33, S.sjøen. Begrunnelse: Eier av Le Chef ( org.nr ), Diar Hamid, fyller ikke kravene til vandel i alkohollovens 1-7b og serveringslovens 6 ettersom eier Diar Hamid ikke har arbeids- og oppholdstillatelse i Norge Vedtaket kan påklages i hht. Alkoholloven 1-16 og Forvaltningsloven 28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Sandnessjøen, den V Enhetsleders innstilling: Grethe Tønder saksbehandler Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Enhetsleders navn Enhetsleder Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Side 5 av 10

6 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 50/14 Formannskapet Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/1374 Arkivnr.: U63 SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - RESTAURANT SOPRANO AS I Saksdokumenter (vedlagt): Søknad II Saksdokumenter (ikke vedlagt): Bestått etablererprøve om Serveringsloven for Kim Roger Hauvik Bestått kunnskapsprøve om Alkoholloven for Kim Roger Hauvik og Svein Gunvald Ingebrigtsen. Attest om restanse på skatt/avgift for eier Anne Berit Tilrem og eier/daglig leder/skjenkebestyrer Kim Roger Hauvik, u.off. 13. Uttalelse fra Lensmannen i Alstahaug og Leirfjord vedr. eier Anne Berit Tilrem, eier/daglig leder/skjenkebestyrer Kim Roger Hauvik og stedfortreder Svein Gunvald Ingebrigtsen, u.off 13. Administrativ behandling av søknad om serveringsbevilling. Firmaattest. Leiekontrakt. Arbeidskontrakt for stedfortreder Svein Gunvald Ingebrigtsen. Mail fra Mattilsynet, datert Arbeidskontrakt for stedfortreder Svein Gunvald Ingebrigtsen III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) 6

7 Sak 50/14 Alstahaug kommune har mottatt søknad om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i restaurant fra firma Sopranos AS ( org.nr ), Torolv Kveldulvsonsgt. 33, Sandnessjøen( tidligere lokaler til restauranten Le Chef.) Søknaden gjelder også skjenking ute. Eier av firmaet er : Anne Berit Tilrem, f % Kim Roger Hauvik, f % Daglig leder og skjenkebestyrer: Kim Roger Hauvik, Sandnessjøen Stedfortreder for skjenkebestyrer: Svein Gunvald Ingebrigtsen f , Sandnessjøen Lovgrunnlag: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av (alkoholloven) Delegering. Vedtaksmyndighet er delegert fra kommunestyret til formannskapet Alkoholloven 1.4a Salg skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter denne lov. Alkoholloven1.4.b Bevilling etter denne lov gis til den for hvis regning virksomheten drives. Alkoholloven 1.7b Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Personer som eier en vesentlig del av virksomheten eller av et selskap som driver, som oppebærer en vesentlig del av avkastningen eller som i kraft av sin stilling som leder har vesentliginnflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentlig innflytelse på virksomheten. Fra Alkoholloven1.7c For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller i arbeid i virksomheten i kraft av eierstilling. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Ved vurdering av styrers og stedfortreders vandel, kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år. For å få skjenkebevilling må det foreligge serveringsbevilling. Søker har sendt melding til Mattilsynet. Mattilsynet har foretatt tilsyn ved bedriften Mattilsynet har ingen merknader til bedriften. Ved administrativt vedtak ble det, , gitt flg. serveringsbevilling til firma Restaurant Soprano AS ( org.nr ). Side 7 av 10

8 Sak 50/14 «I medhold av lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) 3, innvilges serveringsbevilling til firma Restaurant Soprano AS ( org.nr ), for kafe/restaurantdrift i Torolv Kveldulvsonsgt. 33, Sandnessjøen. Som daglig leder godkjennes Kim Roger Hauvik, f Bevillingen gjelder bare det sted, Torolv Kveldulvsonsgt. 33, Sandnessjøen, som går frem av bevillingen. Ved skifte av bevillingshaver/daglig leder, skal det straks meddeles skriftlig til Alstahaug kommune.» Daglig leder Kim Roger Hauvik har bestått etablererprøven for Serveringsloven. Søknaden er sendt: en i Alstahaug og Leirfjord for vurdering av vandel for eier Anne Berit Tilrem, eier, daglig leder og skjenkebestyrer KimRoger Hauvik og stedfortreder Svein Gunvald Ingebrigtsen. em, og eier og daglig leder Kim Hauvik. Skatteoppkreveren i HALD har ingen merknader til nevnte personer. Fra Lensmannen i Alstahaug fremkommer ingen merknader til nevnte personer. Saken er også sendt Helse/velferd ved kommuneoverlege Kirsten Toft for uttalelse. Pr. telefon opplyser Helse/velferd v/kommuneoverlege Kirsten Toft flg.: Det er ingen innvendinger fra kommunehelsetjenesten ang. saken om skjenkebevilling Soprano AS, Torolv Kveldulvsonsgt. 33, S.sjøen ( tidligere lokaler for restauranten Le Chef) Skjenkebestyrer Kim Roger Hauvik og stedfortreder Svein Gunvald Ingebrigtsen har gjennomført og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Det vises videre til gjeldende fellesbestemmelser vedtatt i kommunestyret sak 63/12 Pkt. 1: Skjenketiden for øl og vin er fra kl til alle dagene i uken hele året Når det gjelder brennevin starter skjenkingen kl til alle dagene i uken.. P kt. 3: Alle som har fått innvilget skjenkebevilling og arrangerer dansefester og større arrangement skal også ha godkjente vakter fra kl til uavhengig av ukedag. Dette er et vilkår knyttet til bevillingen Det gjøres oppmerksom på at kommunestyret i forbindelse med behandling av ruspolitisk plan i møte vedtok å redusere skjenketiden fra kl til Iverksettingstidspunkt er imidlertid ikke avklart. Melding vil bli gitt. Hva gjelder søknad om uteskjenking vises til formannskapets vedtak i forbindelse med søknad fra restauranten Det Lille Extra, Torolv Kveldulvsonsgt. 33, Sandnessjøen ( gjelder samme lokale.) Side 8 av 10

9 Sak 50/14 Firma Det Lille Extra as (org.nr ) gis serveringsbevilling og bevilling for skjenking av øl og vin på fortauet ved inngangspartiet til Torolv Kveldulvsonsgt. 30, S.sjøen, i hht. til vedlagte skisse, under flg. forutsetning: Avskjermingen må trekkes inn min. 1.2 m fra regulert kjøreareal for å sikre fri passasje for gående. Avskjermingen må anordnes slik at den på enkelt vis kan fjernes når sommersesongen er over eller når kommunen krever det. Type avskjerming må aksepteres av kommunen (gjerne samme type som f eks. Torolvs gt. 33 (tidl. bakeri), før uteservering/skjenking starter. I hht. gjeldende fellebestemmelser for skjenkebevilling i Alstahaug kan uteskjenking av øl og vin starte fra kl. 12 til på hverdager, og fra kl til fredag og lørdag, hele året. Alstahaug formannskap vedtok i møte å innføre torgavgift fra for alle uteserveringsstedene i sentrum som foregår på offentlig grunn, uavhengig av regulering. Innkreving av torgleie foretas av parkeringsordningen og avgiften følger torgsatsene. IV Saksbehandlers innstilling: 1. Alstahaug formannskap gir firma Restaurant Soprano AS ( org.nr ) skjenkebevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i /restaurant i Torolv Kveldulvsonsgt. 33, Sandnessjøen. 2. Som skjenkebestyrer godkjennes Kim Roger Hauvik og som stedfortreder godkjennes Svein Gunvald Ingbrigtsen. 3. Bevillingsperioden er fra d.d. til I flg. fellesbestemmelser for Alstahaug kommune, vedtatt i Alstahaug kommunestyre, er skjenketiden for øl og vin fra kl til alle dagene. Når det gjelder brennevin starter skjenkingen kl til alle dagene i uken. (Det gjøres oppmerksom på at Alstahaug kommunestyre i forbindelse med behandling av ruspolitisk plan i møte vedtok å redusere skjenketiden fra kl til Iverksettingstidspunkt er imidlertid ikke avklart. Melding vil bli gitt.) 5. Ved større arrangementer skal restauranten ha godkjente vakter fra kl Firma Restaurant Soprano AS ( org.nr ) gis skjenkebevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på fortauet ved inngangspartiet til Torolv Kveldulvsonsgt. 33, S.sjøen, avgrenset område. Avskjermingen skal være trukket inn min. 1.2 m fra regulert kjøreareal for å sikre fri passasje for gående. Avskjermingen må anordnes slik at den på enkelt vis kan fjernes når sommersesongen er over eller når kommunen krever det. I hht. gjeldende fellesbestemmelser for skjenkebevilling i Alstahaug kan skjenking av øl og vin ute starte fra kl. 12 til på hverdager, og fra kl til fredag og lørdag, hele året. Brennevin fra kl Side 9 av 10

10 Sak 50/14 7. Gjeldende gebyrer for torgleie legges til grunn for vedtak om uteservering/skjenking. Sandnessjøen, den V Enhetsleders innstilling: Grethe Tønder saksbehandler Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Enhetsleders navn Enhetsleder Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Side 10 av 10

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET...

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL.

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. Dyrøy kommune SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet):...

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune Dønna kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 SALGSSTEDET SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 Butikkens navn... Adresse:...Postnr:...Poststed:... Telefonnr.:... Telefaksnr.:...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder...

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder... Beiarn Kommune 8110 Moldjord SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn...

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06.

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06. STEIGEN KOMMUNE Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201105908-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12 Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET :

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET : VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 Alkoholholdige drikkevarer mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol SØKNADEN GJELDER : Fornyelse av bevilling Ny bevilling Oppstart av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201412425-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Til: Stab Kopi til: Saksnr.: 200512802-76 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 8. januar 2015

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen - Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9 rådgiver Stian Eriksen Bevilling for en enkelt anledning Bevilling for en enkelt anledning Kommunen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK Utvalg: NATURRESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.03.2010 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING Forord Alle bevillingshavere skal ha skriftlige internkontrollrutiner for å sikre at utøvelsen av bevillingen skjer i lovlige

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 124/14 Behandling: Innstillingen vedtatt med 9 stemmer mot 2 (KrF). Vedtak: Karmøy

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer