MØTEINNKALLING DEL 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING DEL 2"

Transkript

1 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade MØTEINNKALLING DEL 2 Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: Tid: Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE DEL 2 Type 77/12 OSCARSBORG FESTNING SOM KULTURELT FYRTÅRN Side Drøbak, den Kjell Engebretsen Utvalgsleder

2 FROGN KOMMUNE Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur SAKNR: 77/12 Oscarsborg fyrtårn OSCARSBORG FESTNING SOM KULTURELT FYRTÅRN Saksbehandler: Pål Mørk Arkivsaksnr.: 12/2274 Løpenr.: 17032/12 Arkiv: C30 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 77/ INNSTILLING: 1. Frogn kommune er positiv til å utvikle Oscarsborg som kulturelt fyrtårn i samarbeid med Forsvarsbygg og Akershus fylkeskommune. 2. Rådmannen tar initiativ til å avklare fremtidig driftsform av Oscarsborg som kulturelt fyrtårn med Akershus fylkeskommune og Forsvarsbygg. 3. Rådmannen legger frem en ny sak når konsept for ytterligere utredninger foreligger. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Akershus fylkeskommune har utpekt Oscarsborg festning som ett av flere kulturelle fyrtårn i fylket. Det har vært satt ned en arbeidsgruppe for å se på Oscarsborg muligheter. Frogn kommune har vært representert i denne gruppa. Arbeidet resultert i en rapport, «Mulighetsstudie for Oscarsborg», som ble fulgt opp av et dialogseminar på festningen hvor en rekke aktuelle brukere var representert. I forbindelse med rullering av fylkets Kunstpolitiske plan (KKP) er mottoet «Ny aktivitet på historisk grunn» lansert. Her anbefales det bl.a. at det etableres et driftsselskap for kunstformidling på Oscarsborg, hvor fylkeskommunen bidrar med kr ,- over en treårsperiode. Rådmannen ser positivt på synergieffekten som et samarbeid om utviklingen av Oscarsborg kan gi for aktørene, men ønsker en nærmere avklaring av konsekvensene av ulike måter å organisere samarbeidet på før Frogn kommune tar endelig stilling til saken. Bakgrunn for saken Akershus fylkesting behandlet i møte sak 91/12 Oscarsborg som kulturelt fyrtårn. Fylkestinget vedtok enstemmig å utsette saken. Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilte til fylkestinget å utsette saken i påvente av at saken behandles politisk i Frogn kommune. Fylkesrådmannens innstilling i saken er som følger:

3 - Fylkestinget vedtar at inntil kr ,- stilles til rådighet for etablering av et nytt Driftsselskap på Oscarsborg over en 3-års periode fra Midlene stilles til disposisjon under forutsetning av vesentlige økonomiske og faglige bidrag fra de andre to samarbeidspartene Frogn kommune og Forsvarsbygg. - Fylkestinget anbefaler at det som selskapsform velges aksjeselskap med Akershus fylkeskommune, Frogn kommune og eventuelt de etablerte kulturaktørene på Oscarsborg som eiere. - I første halvår 2015 skal det fremmes en ny sak for fylkestinget med en redegjørelse for status for driftsselskapets arbeid og en anbefaling om eventuelt videre drift på permanent basis. - I etableringsfasen kan det ved behov leies inn nødvendig konsulentbistand for å sikre at alle formaliteter og avtaler mellom involverte parter ivaretas på en forsvarlig måte. Utgifter til dette dekkes innenfor den vedtatte rammen på kr ,-. Akershus fylkeskommune har utpekt Oscarsborg festning som ett av flere kulturelle fyrtårn i fylket. Det har vært satt ned en arbeidsgruppe for å se på Oscarsborg muligheter. Frogn kommune har vært representert i denne gruppa. Arbeidet resultert i en rapport, «Mulighetsstudie for Oscarsborg som kulturelt fyrtårn» (se vedlegg), som ble fulgt opp av et dialogseminar på festningen hvor en rekke aktuelle brukere var representert. I forbindelse med rullering av fylkeskommunens Kunstpolitiske plan (KKP) er mottoet «Ny aktivitet på historisk grunn» lansert. Her anbefales det bl.a. at det etableres et driftsselskap for kunstformidling på Oscarsborg, hvor fylkeskommunen bidrar med kr ,- over en treårsperiode. I forbindelse med rulleringen av Handlingsprogrammet til fylkets KPP, som ble vedtatt i 2012, har Forsvarsbygg utviklet ideen om «Ny aktivitet på historisk grunn». Kunst og kunstformidling er viktig for å oppfylle denne ambisjonen, og Forsvarsbygg har lagt opp til høy kunstnerisk kvalitet og tilbud til publikum i alle aldre. Så langt har OscarsborgOperaen oppfylt denne ambisjonen, ikke minst med sin høye kvalitet på operaoppsetninger gjennom 10 år. Andre aktiviteter på festningen i dag, foruten de militære, er utstillinger i regi av Avistegnerens Hus, teateroppsetninger av Akershus Teater og Akustisk festival som så dagens lys Den kulturelle skolesekken har faste opplegg på festningen, i tillegg planlegger kulturskolen i Frogn å legge noen av sine aktiviteter til Oscarsborg. Øya er et viktig sted for rekreasjon, friluftsliv og opplevelsesarena for barn og familier. Det var ideen om å etablere en egen festival på Oscarsborg som var bakgrunnen for at den nevnte arbeidsgruppa ble nedsatt for mer enn 2 år siden. Denne ble raskt utvidet med både politisk og administrativ representasjon fra Frogn kommune, Akershus fylkeskommune samt næringsaktører på Oscarsborg. Det har vært jevnlige møter de siste to årene. Det ble tidlig i arbeidsgruppens prosess anbefalt å få på plass en rolleavklaring mellom de tre samarbeidspartene: Frogn kommune som vertskommune for Oscarsborg, Akershus fylkeskommune som utviklingsaktør i forhold til innhold og Forsvarsbygg som arealforvalter. De andre anbefalingene var å utarbeide vedlagte rapport, samt etablere et driftsselskap som skal ha en koordinerende og samlende funksjon. Driftsselskapet er tenkt å ha en operativ

4 funksjon i forhold til samordning og profilering av aktivitetene på festningen, kontraktere ulike aktører, holde orden på leieforholdet til Forsvarsbygg, samt andre stordriftsfordeler. Forsvarsbygg har som eiendomsforvalter hele tiden i møtene i arbeidsgruppa understreket sitt krav om inntjening. Dette og andre forhold som vedrører leieforhold og bruken av øya er nøye beskrevet i forslaget til avtaleutkastet Forsvarsbygg har presentert fylket. (Vedlagt) Deler av avtaleutkastet har vært diskutert med skepsis fra enkelte aktører, blant annet OscarsborgOperaen, som de siste 10 årene har spilt sine forestillinger på Oscarsborg med minimal administrasjon, og ingen fortjeneste å legge inn i framtidige produksjoner, til tross for betydelig publikums-suksess. En lenge uttalt ambisjon for arbeidsgruppa har vært å tilby gratis transport av publikum til de ulike kulturarrangementene. I dag er det Forsvarsbygg som har ansvaret for å frakte publikum over fjorden, og erfaringen har vært en for dyr og for mangelfull kapasitet ved flere arrangementer, for eksempel i forbindelse med operaoppsettinger. Det er en utfordring at fergeprisene har økt ytterligere, og at det planlegges avgiftsparkering på Kopås. Etter at Oscarsborg ble omgjort fra militært til sivile formål, har mange private aktører vært på banen med til dels store ambisjoner om bruk av stedet til allmennyttige formål. Alt fra å gjøre øya til et sted med internasjonal betydning som et senter for tankekraft, til små konsertserier. Blant de mange kreative innspillene er ideen om at Nobels fredsprisvinnere skal kunne komme til arenaen for hendelsene 9. april 1940, for å holde sin «Oscarsborgtale», og festningen skal være en symbolsk talerstol i forhold til demokrati, toleranse og ytringsfrihet. I saken som Akershus fylkeskommune foreløpig har utsatt, er fylkesrådmannens innstilling at det etableres et aksjeselskap som selskapsform, og at det i 2015 fremmes en ny sak med en redegjørelse for status for driftsselskapets arbeid og en anbefaling om eventuell videre drift på permanent basis. Begrunnelsen fra fylkeskommunen for å etablere et aksjeselskap er at dette er lett å håndtere, det fordrer lave innskudd, det skal ikke ha en kommersiell profil og det er enkelt å oppløse. Det er presisert i saksforelegget at Forsvarsbygg ikke ønsker å delta på eiersiden i et driftsselskap av fare for å komme i habilitetskonflikter. Det skal være mulig av alle aktører på festningen å kjøpe aksjer i selskapet, men at det i utgangspunktet ikke skal utbetales utbytte. Fylkesrådmannen mener det gjennom det foreslåtte driftsstyre skal være lettere å se helheten og arbeide videre med å realisere de forventningene som ligger i Mulighetsstudien for Oscarsborg, og de forventningene fylkeskommunen har for sin investering på festningen. Forsvarsbygg har vært tydelige på at de av habilitetshensyn ikke ønsker å gå inn på eiersiden i driftsselskapet. Innstilling Alternativ 1: Som rådmannens innstilling. Alternativ 2: 1. Frogn kommune stiller kr til rådighet for etablering av et driftsselskap på Oscarsborg over en 3-års periode fra Midlene stilles til disposisjon under forutsetning av vesentlige økonomiske og faglige bidrag fra de andre to samarbeidspartene Akershus fylkeskommune og Forsvarsbygg. 2. Midlene søkes innarbeidet i Handlingsprogram

5 3. Som selskapsform velges aksjeselskap med Akershus fylkeskommune, Frogn kommune og eventuelt de etablerte kulturaktørene på Oscarsborg som eiere. 4. Rådmannen legger i første halvår 2015 frem en ny sak med en redegjørelse for status for driftsselskapets arbeid og en anbefaling om eventuelt videre drift på permanent basis. Alternativ 3: Frogn kommune deltar ikke i noen driftsorganisasjon knyttet til Oscarsborg som kulturelt fyrtårn. Vurdering Rådmannen vurderer Oscarsborg festning, og dens framtid som kulturell arena, som en spennende og viktig samarbeidspartner for Frogn kommune, ikke minst når det gjelder den videre satsingen på turisme og næringsliv i kommunen. Samtidig er det viktig å kunne se Oscarsborg festning og tettstedet Drøbak i en kulturhistorisk helhet og sammenheng. I den forbindelse er det verdt å nevne at en del av festningsanlegget er plassert på landsiden, og utgjør i seg selv interessante besøksmål. Det er rådmannens oppfatning at det i større grad enn Oscarsborg alene er markedsføringen av Drøbak, og dens beliggenhet, attraksjoner og historie som samlet trekker turister og besøkende til kommunen. Oscarsborg har en by tett innpå seg, en by som i dag tilbyr en rekke kulturaktiviteter av variert karakter. Rådmannen mener at dersom en ser disse tilbudene i sammenheng gir dette mulighet for større synergier for næringslivet og kulturlivet enn dagens aktiviteter på Oscarsborg gjør alene. Drøbak vil på denne måten kunne støtte opp om og styrke Oscarsborg som kulturelt fyrtårn og Oscarsborg om Drøbak som kulturbasert turistby. Etter rådmannens oppfatning er dette et viktig perspektiv som må vektlegges i det videre arbeidet. Når det er sagt mener rådmannen det er et positivt arbeid som er gjort når det gjelder å synliggjøre Oscarsborg som et kulturelt fyrtårn i kommunen. Det er samtidig et faktum at kultur avler kultur, og det er derfor grunn til å tro at økt kulturaktivitet på Oscarsborg ikke vil forringe interessen for tilbudene på landsiden, snarere tvert imot. Rådmannen mener det er en del problemstillinger i saken som kommer fra fylkeskommunen som krever en nærmere avklaring, bl.a.: Ønsker Frogn kommune å bidra økonomisk med inntil kr årlig over tre år til et driftsselskap på Oscarsborg, som i utgangspunktet har få konkrete kulturaktiviteter å tilby? Hva er nødvendig i aksjekapital ved etablering av selskapet og hvor stor andel av selskapet skal kommunen ha? (Hva som vil anses som «forsvarlig aksjekapital» ved etableringen vil være avhengig av risikoen og omfanget av virksomheten og dette er ikke omtalt nærmere) Hvem skal bidra med øvrig aksjekapital? Har kommunen oppsparte midler eller løpende inntekter til å finansiere etablering av selskapet? (Det er ikke lov å finansiere kjøp av aksjene gjennom låneopptak). Hvilke konsekvenser medfører organiseringen som aksjeselskap, og på hvilke alternative måter kunne driften organiseres? Hvordan påvirker organiseringen det som skjer etter den skisserte treårige prøveperioden, og når leieavtalen med Forsvarsbygg går ut etter fem år?

6 Bør Forsvarsbygg være en likeverdig part i et driftsselskap fremfor en kontraktspart som leier ut til driftsselskapet? Hva skjer etter tre år, og etter fem år når leieavtalen med Forsvarsbygg går ut. Hvilke potensielle inntektskilder har et slikt driftsselskap? Finnes det kulturmidler selskapet kan søke om som tilskudd eller må all driftskostnader dekkes av deltakerne? Hvilken innflytelse vil kommunen ha over selskapet? Skal kommunen kreve representasjon i styret for å være med i selskapet eller er innflytelsen som kan utøves gjennom generalforsamlingen tilstrekkelig? Rådmannen vil allerede nå påpeke at det er grunnlag for å stille spørsmål ved om aksjeselskap er den riktige formen for et slikt samarbeid om etablering av en driftsorganisasjon. Akershus fylkeskommune og Frogn kommune er forventet å være de mest sentrale aktørene og eventuelt aksjeeierne. Forsvaret som samfunnsaktør burde etter rådmannens oppfatning vært en likeverdig partner, men finner det problematisk å delta i et slikt aksjeselskap av habilitetsmessige hensyn. Da Forsvarsbygg ikke finner slik deltakelse mulig er dette alene tilstrekkelig til å begrunne at Frogn kommune bør være tilbakeholdne med å delta i et slikt aksjeselskap. Dette må imidlertid være en del av vurderingen i den kommende prosessen. Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at et mål for kommunens deltakelse bør være å få alle de tre offentlige partnerne likeverdig inn i driftsorgansisasjonen. Miljømessige konsekvenser Frogn kommunens innsats som premissleverandør av infrastruktur på landsiden kan føre til nødvendige utbedringer av parkeringsareal og skilting. I tillegg kommer eventuell opprusting av kaianlegg på Sjøtorget, med de miljømessige konsekvenser det måtte få. Økonomiske konsekvenser Etter rådmannens oppfatning er det riktig at Frogn kommune bør delta for å skape økt aktivitet på Oscarsborg slik det er skissert i saken fra fylkesrådmannen. Økt aktivitet i vårt område vil øke verdiskapningen i kommunen. På den annen side vil økt trafikkbelastning i området, gi økte kostnader til infrastruktur. I saken er det forutsatt at Frogn kommune skal gi vesentlige økonomiske bidrag over en 3 års periode, anslagsvis inntil 0,5mill kroner pr år. I tillegg kommer eventuell aksjekapital som antas å være lavere enn kroner. De økonomiske direkte konsekvensene vil dermed være det årlige driftstilskuddet. Konklusjon Det ble tidlig i prosessen anbefalt å få på plass en rolleavklaring mellom de tre samarbeidspartene Frogn kommunen som vertskommune for Oscarsborg, Akershus fylkeskommune som utviklingsaktør i forhold til innhold og Forsvarsbygg som arealforvalter. Rådmannen ser at det på nåværende tidspunkt er flere forhold rundt samarbeidet som bør avklares før Frogn kommune tar stilling til saken. Rådmannen vil derfor ta initiativ til å foreta de nødvendige avklaringene, og legge frem en ny sak når disse er på plass. Rådmannen i Frogn, den Harald K. Hermansen

7 Vedlegg: 1. Saksfremlegg sak 91/12 i Akershus fylkesting Rapport «Oscarsborg som kulturelt fyrtårn» datert Oppgaver i forholdet mellom Forsvarsbygg, Frogn kommune og Akershus fylkeskommune vedrørende utvikling av Oscarsborg til et kulturelt fyrtårn 4. Oppsummering av dialogseminar Avtaleutkast Følgende dokumenter ligger på saken:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen.

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen. Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer