SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland"

Transkript

1 SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF Bystyret ETABLERING AV REGIONALT OPERASELSKAP SAMMENDRAG Utvalg for kultur - og oppvekst gikk inn for, i vedtak januar 2009, at Sandnes kommune skulle være med å etablere og eie regionalt operaselskap. Forutsetningen for selskapsetableringen var at det først måtte komme statlige bevilgninger. Bystyret fulgte senere opp med å legge inn midler til drift av selskapet i økonomiplanen. Rogaland fylkeskommune sendte, uten å få uttelling, søknad om statlig bevilgning i 2009, 2010 og Kulturdepartementet har signalisert at det ikke gis tilskudd til et selskap som ikke er etablert. Kulturhussjef anbefaler at det nå tas grep slik at Rogaland og Sandnes får del i den statlige, desentraliserte satsingen på opera. Det anbefales etablering av operaselskap i Rogaland i løpet av våren 2012 eid av Sandnes kommune v/sandnes kulturhus og Stavanger konserthus IKS, med åpning for ytterligere medeierskap fra Haugesund kommune v/ Festiviteten, Stavanger symfoniorkester og Rogaland fylkeskommune. Operaselskapet skal formidle og produsere profesjonell opera på høyt nivå. Saken behandles parallelt i styret for Stavanger konserthus IKS OPERA NASJONALT Det er stor interesse for opera i Norge. I tillegg til operaaktiviteten i hovedstaden, er det stor regional operaaktivitet med god publikumstilstrømning. I Rogaland er det fulle hus hver gang Den Norske opera og ballett (DNO) kommer med fullskala oppsetninger i samarbeid med SSO, Sandnes kulturhus og Festiviteten konserthus i Haugesund. I Rogaland er en prisgitt DNO s turnéplaner for å få gode, fullskala operaoppsetninger i regionen. Det kan gå flere år mellom hver gang DNO gjester Rogaland. I løpet av de siste årene har DNO hatt oppsetninger i Rogaland i 2005, 2007 og Etter stortingets vedtak i 1998 om bygging av nytt operabygg i Oslo og styrking av operaaktiviteten i hele Norge, har det blitt stiftet regionale operaselskap over hele landet. Flere av disse har fast statlig tilskudd.

2 Oversikten viser statlig tilskudd for 2012 til regionale operaselskap: Operaselskap Statsbudsjettet 2012 Den Nye opera (Bergen) Operaen i Kristiansund Opera sør Ringsakeroperaen Opera Nordfjord Opera Østfold Trondheim symfoniorkester musikkteater * Nordnorsk opera - og symfoniorkester * *Har operavirksomhet med bevilgninger over statsbudsjettet. Bevilgning til operavirksomhet er integrert i institusjonens totale tilskudd. Rogaland er det eneste fylket i Norge med profesjonelt symfoniorkester som ikke har eget operaselskap, og som ikke har tilskudd til operavirksomhet over statsbudsjettet. OPERASAMARBEID I ROGALAND I 2001 ble det inngått en intensjonsavtale mellom DNO, SSO, Festiviteten, Sandnes kulturhus, Haugesund kommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune om samarbeid om opera i Rogaland. Den skulle gjelde for 2002 med åpning for forlengelse. Avtalen ble formelt sett ikke forlenget, men har praksis vært gjeldende for operasamarbeid med DNO frem til nå. Det ble i 2008 satt ned en arbeidsgruppe, som skulle skrive en utredning om fremtidig operasamarbeid i Rogaland, med representanter fra Rogaland fylkeskommune, Stavanger symfoniorkester, Festiviteten, Sandnes kulturhus, Haugesund kommune, Stavanger kommune og Sandnes kommune. Arbeidsgruppen leverte utredningen høsten Det ble deretter skrevet felles politisk sak om etablering av regionalt operaselskap. Den ble behandlet i utvalg for kultur og oppvekst i Sandnes, Rogaland fylkesting, Stavanger formannskap og styret i Kultur og festivalutvikling KF (Haugesund) Sandnes kommune: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for kultur og oppvekst slutter seg til operautvalgets anbefalinger med følgende presiseringer: Forutsatt 70% tilskudd fra departementet så fordeles den regionale tilskuddsandelen med 10% fra Rogaland fylkeskommune og med de siste 20% likt fordelt mellom Haugesund, Stavanger og Sandnes kommuner. 2. Utvalg for kultur og oppvekst godkjenner at det, i påvente av tilbakemelding fra departementet, utarbeides en intensjonsavtale mellom fylkeskommunen og de tre kommunene tidlig i Utvalg for kultur og oppvekst godkjenner at det sendes inn søknad per 1. mars 2009 til Kirke- og kulturdepartementet om tilskudd til det planlagte operaselskapet fra 2010 med en budsjettramme som skissert i operautvalgets utredning.

3 Rogaland Fylkeskommune: Fylkestinget Innen søknadsfristen 1.mars sendes det søknad til Kirke- og kulturdepartementet om støtte til det planlagte regionale operaselskapet fra 2010 og med en budsjettramme som skissert i operautvalgets utredning. 2. Rogaland fylkeskommune trer inn på eiersiden sammen med kommunene Sandnes, Haugesund og Stavanger. Valg av organisasjonsform utsettes til det foreligger tildeling fra departementet. Under forutsetning av statlig støtte på 70% av budsjettet fordeles den regionale andelen med 10% fra Rogaland fylkeskommune og 20% fordelt mellom Sandnes, Haugesund og Stavanger. 3. I løpet av våren 2009 utarbeides det en intensjonsavtale om operasamarbeid Haugesund kommune: Styret for kultur- og festivalutvikling KF Styret for Kultur og festivalutvikling KF slutter seg til operautvalgets anbefalinger med følgende presiseringer: Forutsatt 70% tilskudd fra departementet så fordeles den regionale tilskuddsandelen med 10% fra Rogaland fylkeskommune og med de siste 20% fordelt mellom Haugesund, Stavanger og Sandnes kommuner i forhold til innbyggertall. 2. Styret for Kultur og festivalutvikling KF godkjenner at det, i påvente av tilbakemelding fra departementet, utarbeides en intensjonsavtale mellom fylkeskommunen og de tre kommunene tidlig i Styret for Kultur og festivalutvikling KF godkjenner at det sendes inn søknad per 1. mars 2009 til Kirke- og kulturdepartementet om tilskudd til det planlagte operaselskapet fra Styret for Kultur og festivalutvikling KF tar forbehold om at de økonomiske konsekvenser må behandles i forbindelse med budsjettet / økonomiplanen for Saken fremmes for Formannskapet og Bystyret før avtale eventuelt inngås. Stavanger kommune: Formannskapet Formannskapet slutter seg til operautvalgets anbefalinger med følgende presiseringer: Forutsatt 70% tilskudd fra departementet så fordeles den regionale tilskuddsandelen med 10% fra Rogaland fylkeskommune og med de siste 20% likt fordelt mellom Haugesund, Stavanger og Sandnes kommuner. 2. Formannskapet godkjenner at det, i påvente av tilbakemelding fra departementet, utarbeides en intensjonsavtale mellom fylkeskommunen og de tre kommunene tidlig i Formannskapet godkjenner at det sendes inn søknad per 1. mars 2009 til Kirke- og kulturdepartementet om tilskudd til det planlagte operaselskapet fra 2010 med en budsjettramme som skissert i operautvalgets utredning på kr

4 JUSTERTE PLANER De involverte kommunene og Rogaland fylkeskommune ønsket etablering og medeierskap i et operaselskap i Rogaland, men ville ha statlig tilskudd på plass før en etablerte selskapet. Rogaland fylkeskommune sendte deretter, på vegne av operasamarbeidet i Rogaland, søknad til kulturdepartementet om støtte til operaselskap. Dette har blitt gjort årlig siden 2009 uten uttelling i form av statlig bevilgning. Det ble heller ikke skrevet en intensjonsavtale, som forutsatt, mellom partene. Regionens strategi om etablering av operaselskap i Rogaland har så langt ikke lykkes. SSO s direktør har, i møte med kulturdepartementet, fått bekreftet vår mistanke om at selskapet må etableres før det gis tilskudd fra staten. Siden våren 2011 har det vært jobbet administrativt med å få planene om etablering av operaselskap i Rogaland over i et annet spor. Det har vært møtevirksomhet mellom partene. Prosessen har avdekket følgende: Rogaland fylkeskommunes administrasjon ønsker ikke å gå inn som eier i et operaselskap. Operaselskapet søker fylkeskommunen om driftsmidler. Stavanger symfoniorkester skal ha en sentral tilknytning som samarbeidspartner til selskapet. Haugesund kommunes kulturadministrasjon ønsker i prinsippet å være medeier men har for tiden stram økonomi og ikke muligheter for å gi selskapet driftstilskudd. Sandnes kommune v/sandnes kulturhus KF og Stavanger konserthus IKS har et felles ønske om å opprette, eie og drive operaselskap i Rogaland. Sandnes kommune har avsatt midler til opprettelse og drift av operaselskap. Stavanger konserthus arbeider med sin del av finansieringen. Sandnes kulturhus og Stavanger konserthus er enige om følgende: 1. Det etableres et operaselskap i Rogaland i løpet av våren Operaselskapet skal formidle og produsere profesjonell opera på høyt nivå. 2. Selskapet skal eies av Sandnes kommune v/sandnes kulturhus og Stavanger konserthus IKS. Det åpnes for å utvide eierskapet: f.eks. Haugesund kommune v/festiviteten, SSO og Rogaland fylkeskommune. 3. Det anbefales å velge aksjeselskap som selskapsform fordi det best ivaretar kombinasjonen av eierkontroll og mulighetene for å ha et bredt eierskap. 4. Eierne forplikter seg til å gi årlig driftstilskudd. En fastsatt sum eller verdi i form av tjeneste per aksje. 5. Mest mulig av ressursene skal brukes til direkte operaaktivitet. Det ansettes ingen i selskapet i første omgang. Daglig leder konstitueres i en liten deltidsstilling og rekrutteres fra eierinstitusjonene. 6. Parallelt med etablering av selskapet sendes søknad til kulturdepartementet om tilskudd på statsbudsjettet fra 2013.

5 OPPSUMMERING Etablering av et bredt og forpliktende operasamarbeid gjennom etablering av et operaselskap har som mål å utløse statlige og regionale midler til operaproduksjon, men egenverdien av etablering av et regionalt operaselskap må ikke undervurderes. Kultur/konserthusene får ved etablering av selskapet et verktøy til å samordne programmering og markedsføring av opera i Stavanger regionen. I kommunens økonomiplan er det satt av kr ,- årlig til regionalt operaselskap. Det anbefales at midlene finansierer aksjekjøp og Sandnes kommunes andel av driftstilskuddet. Kulturhussjef mener at etablering av Opera Rogaland AS vil gi Sandnes kulturhus et godt verktøy for å videreutvikle den gode og vedtektsfestede satsningen på musikkteater. Forslag til VEDTAK: Styret i Sandnes kulturhus KF anbefaler bystyret å vedta følgende: 1. Sandnes kommune går inn for etablering av et operaselskap i Rogaland sammen med Stavanger konserthus IKS. Selskapsformen skal være aksjeselskap. Sandnes kommune skal ha like mange aksjer som Stavanger konserthus IKS. 2. Kommunens eierskap forvaltes gjennom Sandnes kulturhus KF. 3. Eierne skal gjensidig forplikte seg til å gi årlig driftstilskudd. En fastsatt sum eller verdi i form av tjeneste per aksje. Avsatte midler i økonomiplanen til regionalt operaselskap finansierer aksjekjøp og Sandnes kommunes andel av driftstilskuddet for Det lages egen sak vedrørende selve stiftelsen av operaselskapet. 5. Parallelt med etablering av selskapet sendes søknad til kulturdepartementet om tilskudd på statsbudsjettet fra Sandnes Anders Netland kulturhussjef

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGG-12/12640-12 6839/14 27.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 12.02.2014

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Oppretting av et felles interkommunalt selskap (IKS) for å ivareta drift av Vigo og et eventuelt samarbeid om skoleadministrative systemer

Oppretting av et felles interkommunalt selskap (IKS) for å ivareta drift av Vigo og et eventuelt samarbeid om skoleadministrative systemer Arkivsak 200503763-3 Arkivnr. E: 064 A43 Saksbehandler Leif B Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 06.12.2010 32/10 Fylkestinget 14.12.2010 82/10 Oppretting av et felles interkommunalt

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Arkivsak-dok. 201100966-1 Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Felles forvaltning

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08 EIERSKAP OG STYRING - MELDING TIL BYSTYRET INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE KS Nord-Trøndelag, 07.09.2005 Innhold: A Krav til framtidig eierskap... 3 1. Fylkestingets forutsetninger og krav til ny framtidig

Detaljer

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune.

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune. Byrådssak 216/14 Etablering av arrangementsselskap BOBS ESARK-0042-201416217-1 Hva saken gjelder: Byrådets intensjon om å etablere et arrangementsselskap finnes i flere kommunale dokumenter. I byrådets

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Haugalandmuseene. Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT

Haugalandmuseene. Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT Haugalandmuseene Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 14/2014 Tittel: Haugalandmuseene Undertittel: Anbefalinger om fremtidig organisering TF-notat nr:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Selskapskontroll i VEST-AGDER MUSEET IKS Rapport til kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse FORORD TIL RAPPORTEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1. Etablering

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg.

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Kongsberg 21/8 2014 Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Bakgrunn: KKPE AS er et aksjeselskap der Bolten Eiendom (BE) ved inngåelsen eier 60 % og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer