Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei"

Transkript

1 Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: 1. Oversikt over opplysninger om kommunen i Brønnøysund-registrene 2. Oversikt over eierskap i Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS 3. Vedtak i kommunestyret i saken Selskapskontroll av HRA AS Vedlagt: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Informasjon om kommunens eierskap og deltakelse i interkommunale samarbeid tas til orientering. 2. Ny plan for selskapskontroll skal inkludere alle typer samarbeid med andre kommuner (også samarbeid som ikke er organisert som egne selskaper/rettssubjekter). 3. Selskapskontroll prioriteres overfor følgende selskaper mv., og innarbeides i ny plan: xx xx 4. Innlandet Revisjon IKS bes om å lage et forslag til gjennomføring av eierskapskontroll, evt. foreta en enkel foranalyse som grunnlag for vurdering av eventuelt forvaltningsrevisjon av ovennevnte selskaper mv. FAKTA: Bakgrunn: I forrige møte i kontrollutvalget (3/12-07) ble forberedelse til rullering av dagens plan drøftet. Det ble fattet slikt vedtak (sak 41/07, pkt. 2): Som innspill til rullering av utvalgets Plan for selskapskontroll bes utvalgssekretær om å legge frem en oversikt over kommunens interesser i selskaper til neste møte. 1

2 Vedlagt følger oversikt over registreringer i Brønnøysundregistrene (vedlegg 1). Utskriften viser kun registrerte eierskap i andre selskaper med over 10 % eierandel. Nedenfor følger de viktigste/største eierskapene for kommunen som sekretær har oversikt over: Aksjeselskaper: Lunner Produkter AS (100%) HRA AS (14%) Hadeland Kraft AS (12,75%) Hadeland Energi AS (8,5%) Hadelandsprodukter AS (11,1%, øvrige eiere er kommuner, banker, forsikringsselskap og organisasjoner) Randsfjordmuseene AS (11%, øvrige eiere er museumslag og andre kommuner) Interkommunale selskaper: Innlandet Revisjon IKS (4,82%) Andre interkommunale samarbeid/avtaler (ikke egne rettssubjekter): Voksenopplæring (Avtale Lunner og Gran. Vertskommune er Lunner) Brann (Avtale Lunner og Gran. Vertskommune er Gran) Flyktningetjeneste (Avtale Lunner og Gran. Vertskommune Lunner) Interkommunalt vannverk (Avtale Lunner og Gran. Vertskommune Lunner?) Kulturkontoret for Lunner og Gran (Avtale Lunner og Gran. Vertskommune Gran) Landbrukskontoret for Hadeland (Jevnaker, Lunner og Gran. Vertskommune Gran) Skatteoppkreveren som Hadeland (avtale Jevnaker, Lunner og Gran. Vertskommune Lunner) Interkommunalt innkjøpssamarbeid på Hadeland (avtale Jevnaker, Lunner og Gran. Vertskommune Gran) I tillegg kommer en del mindre/andre typer samarbeid og felles prosjekter: Bedriftshelsetjeneste, OPUS Hadeland, Kunnskapsløftet 2005, Barn og unge på Hadeland velger positiv livsstil, NAV, Skjønnsmiddelprosjektene 2004, Bioreg Kort om kontrollutvalgets oppgave og ansvar: Med virkning fra ble selskapskontroll en obligatorisk oppgave for kontrollutvalget, jf. endringer i Forskrift for kontrollutvalg: 13. Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 2

3 Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. 14. Selskapskontrollens innhold Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap Rapportering om selskapskontrollen Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal fremgå av rapporten. Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført samt om resultatene av disse. Kontrollutvalgets plan for selskapskontroll (2005): I 2005 laget det tidligere kontrollutvalget Plan for selskapskontroll som ble godkjent i kommunestyret. Det ble i kommunestyrets vedtak forutsatt at planen skulle rulleres senest i løpet av I planen fra 2005 ble følgende selskaper prioritert: Selskap m.m. Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA AS) Hovedbegrunnelse for gjennomføring Betydelig selskap Kommunen overlatt lovpålagte oppgaver til selskapet. Selskapets utgifter har stor betydning for fastsettelse av avløpsgebyret. Selskapet driver dels monopolvirksomhet og dels forretningsvirksomhet. Store endringer bransjen senere år. Lunner Produkter AS 100 % heleid av Lunner kommune. Et av kommunens større eierskap i andre selskaper. Det er foretatt undersøkelser for begge de prioriterte selskapene: 3

4 HRA AS: På oppdrag fra kontrollutvalgene i Gjøvik-regionen gjennomførte Innlandet Revisjon IKS et revisjonsprosjekt rettet mot HRA AS i Kontrollutvalget oversendte rapporten til kommunestyret som behandlet saken i møte den Kommunestyrets vedtak er vedlagt til orientering (vedlegg 3). Lunner Produkter AS: Forrige kontrollutvalg gjennomførte et bedriftsbesøk som et ledd i en foranalyse. Det ble konkludert med at man ikke ønsket å prioritere nærmere kontroll med selskapet. VURDERING: Selskapskontroll består av obligatorisk eierskapskontroll og valgfri forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll (se forskriftens 14) kan gjennomføres uavhengig av kommunal eierandel i selskapet, mens forvaltingsrevisjon bare kan gjennomføres i selskaper mv. der kommunen (alene eller sammen med andre) eier 100 %. Følgende vil derfor falle utenfor forvaltingsrevisjon: Stiftelser (stiftelsesloven) 27 samarbeid som er egne rettssubjekter Selskaper som har privat eierskap Dette betyr at følgende selskaper mv. er aktuelle mht forvaltningsrevisjon: Kommunale foretak (kommuneloven, ikke eget rettssubjekt) Interkommunale selskaper (IKS-loven) Heleide aksjeselskaper (aksjeloven) I tillegg har kommunen inngått en rekke samarbeid med andre kommuner som ikke er organisert som egne rettssubjekter. Det mest vanlige her er såkalte 27 samarbeid (kommuneloven), eller vertskommunesamarbeid, der en kommune har ansvaret for gjennomføringen. Sekretær mener det er naturlig å se alle typer samarbeid (egne rettssubjekter eller ikke) under ett når man drøfter prioritering av kontroll på dette området. Dette betyr en utvidelse av begrepet selskapskontroll, slik det er definert i kommuneloven med tilhørende forskrift om kontrollutvalg. Sekretær mener det kan være behov for økt fokus og kontroll med interkommunale samarbeid bl.a. på grunn av utfordringer knyttet til styring og oppfølging av disse. Ved å løfte alle typer samarbeid inn under paraplybegrepet Selskapskontroll mv, vil man få økt fokus og diskusjon på området. Bakgrunnen for forslaget er sekretærens erfaring med utvikling av planen for forvaltningsrevisjon i 2005, der denne type samarbeid ble lite fokusert og muligens falt mellom to stoler. Planprosessen og utforming av plandokument: I likhet med forrige runde med utarbeidelse av Plan for selskapskontroll (2005) foreslås det at planarbeidet kjøres parallelt med arbeidet med arbeidet med Plan for forvaltningsrevisjon. Dette fordi man arbeider metodisk svært likt (vurdering av risiko og vesentlighet), og fordi forvaltningsrevisjon også kan være aktuelt å gjennomføre i selskaper. Ut over kravet om at det skal lages en plan, stilles det ikke noe krav i lovverket til omfanget av selskapskontrollen. Som sist (2005) kan man vurdere å lage ett felles plandokument som omfatter både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Selv om dette er praktisk, mener sekretær at man bør 4

5 vurdere å skille de to dokumentene denne gangen. Dersom man utvider selskapskontrollen til også å gjelde alle typer samarbeid, kan det være hensiktsmessig å fremstille dette i et eget plannotat. Det kan antas at to plannotater med ulike innfallsvinkler kan bidra til økt interesse og fokus ved behandling av planene i kommunestyret. Samarbeid med andre kommuner / kontrollutvalg: Det en anbefalt løsning (fra departementet) at kontrollutvalgene forsøker å samordne kontroller/revisjoner rettet mot selskaper man eier i fellesskap. Sekretær vil bidra til koordinering mellom kontrollutvalgene i regionen dersom dette er ønskelig. Dette er også i tråd med ønske fra lovgiver. Det vises her til departementets kommentar til 14 i forskrift om kontrollutvalg: Dersom flere eierkommuner ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon i samme selskap, kan det være hensiktsmessig at slik kontroll eller revisjon koordineres mellom selskapets eiere. Valg/prioritering av selskaper mv. for kontroll: I departementets merknader til forskriftens 14 (om selskapskontrollens innhold) sies følgende: Behovet for å gjennomføre selskapskontroll vil normalt være større der selskapet er tillagt et samfunnsmessig ansvar i tillegg til rent forretningsmessig virksomhet. Saken vedr. selskapskontroll av HRA AS, og kommunestyret vedtak (vedlegg 3), ligger vel til rette for oppfølging fra kontrollutvalgets side. 5

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder )

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Utarbeidet av arbeidsgruppa for selskapskontroll, 3. mai 2010 og behandlet i NKRFs styre 11. mai 2010. (Det er foretatt noen mindre justeringer og presiseringer

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Sogndal kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Sogndal kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Sogndal kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Sogndal kommune

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL Gjøvik kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012 2015 Behandlet i kontrollutvalget: 19. oktober 2012. Vedtatt av kommunestyret: INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. PLANPROSESSEN...3

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Årsrapport 2011 Kontrollutvalgets virksomhet 1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 2. Medlemmer og sekretariat 3. Aktivitet 4. Økonomi 5. srevisjon 6. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset 10.09.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer