Namsskogan kommune. Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den , sak 0086/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2006-2008. Namsskogan kommune. Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av"

Transkript

1 Namsskogan kommune Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den , sak 0086/05 Planen er utarbeidet i september 2005 av

2 Innhold: Innledning... 3 Innholdet i selskapskontrollen... 4 Formål... 4 Kontrollutvalgets rolle ved selskapskontroll... 4 Hvilke selskaper kan kontrolleres... 5 Retningslinjer for selskapskontroll... 5 Typer av kontroll... 6 Selskapskontroll... 6 Metodikk ved utarbeidelse av plan for selskapskontroll... 8 Innhenting av opplysninger angående eierskap... 8 Innhenting av opplysninger om eierandeler... 8 Skjematisk framstilling av kommunens eierinteresser... 8 Plan for selskapskontroll Namsskogan kommune, perioden Type kontroll... 9 Prioritering av selskapskontroll... 9 Gjennomføring Rapportering Vedlegg: Grong, 12. oktober 2005 KomSek Trøndelag IKS Per Morten Bjørgum kontrollsekretær

3 Innledning Gjennom de likelydende paragrafene i kommuneloven 1 77 nr 5 og forskrift om kontrollutvalg , er det i lovverket innført bestemmelser om ansvaret for selskapskontroll: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper mv. Hvilke selskap kontrollen skal rettes mot, reguleres av kommunelovens 80: I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr 6 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. Selskapskontroll handler om å kontrollere at den som utøver kommunens eierskap, utøver det i tråd med det som er fastsatt i lovverket som regulerer den aktuelle foretakstypen, eksempelvis aksjeloven 3. I kontrollen inngår også en vurdering av om den som utøver kommunens eierskap gjør dette i samsvar med kommunens sine vedtak og forutsetninger for forvaltningen av kommunens eierinteresser. I siste instans er det kommunestyret som har ansvaret for at kommunen har en forsvarlig selskapsforvaltning. I kommunal sektor er det stadig mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen i fristilte selskap, stiftelser og lignende. Kommunene kan velge å organisere sin virksomhet på flere måter der de mest aktuelle er: Som en kommunal etat, enhet eller virksomhet på tradisjonell måte innenfor forvaltningen Som et kommunalt foretak jfr kommunelovens kap 11. Som interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27, der samarbeidet er et eget rettssubjekt Som interkommunalt selskap jfr lov om interkommunale selskaper av nr 6 Som aksjeselskap Selskapskontroll er aktuelt i aksjeselskap og i interkommunale selskap. Ulike former for selskapsorganisering kan gi styringsmessige utfordringer for kommunestyret som øverste kommunale myndighet. I tillegg reiser selskapsorganisering problemstillinger knyttet til kontroll og tilsyn i denne type virksomheter. Det faktum at en oppgave som tidligere lå innenfor forvaltningen blir organisert inn i et utenforliggende selskap, bør ikke i seg selv føre til mindre tilsyn og oppfølging av kontroll- og tilsynsorganene i kommunen. Tvert om kan det være nødvendig med økt oppfølging og koordinering når tradisjonelle kommunale oppgaver legges utenfor forvaltningen. 1 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av nr Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av nr 44

4 Inntil den nye aksjeloven av trådte i kraft, kunne kommunestyret velge kommunerevisjonen som revisor i selskaper der kommunen alene eller sammen med andre kommuner og/eller fylkeskommunen hadde mer enn 50 % av stemmene. Denne regelen ble ikke videreført i gjeldende aksjelov, og da revisorloven ble fornyet i 1999 ble dette ytterligere stadfestet idet kommunalt og fylkeskommunalt eide foretak mistet muligheten til å velge kommunal eller fylkeskommunal revisjon. Det førte til at kommunene gjennom kontrollutvalget mistet den muligheten for innsyn i kommunalt eide selskaper. Som følge av endringene i kommuneloven ang. tilsyn og kontroll, gjeldende fra ble kontrollutvalget sine oppgaver konkretisert og til dels utvidet i forhold til tidligere. Kontroll og tilsyn med kommunalt eide selskaper ble igjen en prioritert oppgave, og det ble tatt inn egne bestemmelser om selskapskontroll både i kommuneloven og i ny forskrift for kontrollutvalg. Innholdet i selskapskontrollen Formål Formålet med selskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser utøver den myndigheten i tråd med den aktuelle virksomhetsloven, og tar vare på kommunens eierinteresser i tråd med kommunes vedtak og forutsetninger vedrørende forvaltningen av eierinteressene. For å føre kontroll med om kommunens eierinteresser som eier av et selskap blir forvalta økonomisk forsvarlig, kan det være aktuelt å vurdere selskapets status, økonomi og driftsmessige forhold som organisering, ledelse, omstillingsevne og oppnådde resultat sett i forhold til sammenlignbare virksomheter. Selskapskontrollen omfatter ikke en regelmessig kontroll med forretningsmessige disposisjoner, det er en kontroll som faller inn under styrets ansvarsområde. For selskap innen offentlig tjenesteproduksjon vil det også være viktig å vurdere andre faktorer ut over de rent økonomiske. Kontrollutvalgets rolle ved selskapskontroll Kapittel 6 i forskrift om kontrollutvalg inneholder utfyllende bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. Forskriftens 13, 2.ledd omhandler plan for selskapskontroll: Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 3. ledd fortsetter: Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. Det er kontrollutvalget som har rett til å kreve de opplysninger de mener er nødvendige for gjennomføring av kontrollen. Denne retten kan kontrollutvalget videredelegere til aktuell revisor for det enkelte oppdraget. Krav til selskapskontrollen omhandles i forskriftens 14:

5 Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere at de som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jfr. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap 3. Forskriftens 15 omhandler rapportering av kontrollen: Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av selskapskontrollen, og den som utøver kommunenes eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal fremgå av rapporten. Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført samt resultatene av disse. Hvilke selskaper kan kontrolleres Det er fire typer selskaper som er aktuelle for selskapskontroll: 1. Aksjeselskaper der kommunen selv eller sammen med andre kommuner/fylkeskommuner eier alle aksjene 2. Interkommunale selskaper opprettet iht. lov om interkommunale selskap 3. Selskaper der kommunen har aksjer men der øvrige aksjeeiere er private investorer 4. Selskaper der kommunen har gitt tilskudd eller lign næringsstøtte Ved kontroll av selskaper nevnt under pkt 3 og 4, må det eksistere hjemmel for å kreve innsyn. Dette kan være hjemlet i selskapets vedtekter (pkt 3) eller være en forutsetning for å gi næringsstøtte (pkt 4). Ulike samarbeidsløsninger organisert iht. kommunelovens 27 (eksempelvis regionråd) omfattes heller ikke av bestemmelsene om selskapskontroll. Slike samarbeidsformer kan kontrolleres gjennom plan for forvaltningsrevisjon. Retningslinjer for selskapskontroll Før selskapskontroll iverksettes, bør det utarbeides egne retningslinjer for kontrollen. Disse innarbeides i plan for selskapskontroll, og vedtas av kommunestyret sammen med denne. Retningslinjene bør inneholde bestemmelser om: Hvor ofte kontrollutvalget skal rapportere resultatene av selskapskontrollen Hvordan selskapskontrollen skal foregå, dvs. hvorvidt det skal være mulig for kontrollutvalget å initiere forvaltningsrevisjonsprosjekt i selskapet i tillegg til ordinær eierskapskontroll Hvilke dokument selskapet skal sende kontrollutvalget og utøvende revisor for selskapskontrollen. Aktuelle dokumenter er årsregnskapet, revisjonsberetning, nummererte brev fra revisor, møteinnkallinger og protokoller fra generalforsamling/representanskap og styremøter.

6 Typer av kontroll Som det går fram av teksten kan selskapskontroll deles i en obligatorisk og en frivillig del: Obligatorisk eierskapskontroll -kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskap Selskapskontroll Valgfri forvaltningsrevisjon -systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkning ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger Eierskapskontrollen kan igjen deles i to: 1. Kontroll ved selskapsetablering Kontroll ved selskapsetablering eller ved kjøp av aksjer/andeler i selskap. Kontrollen i slike tilfeller går ut på vurdere om verdiene kommunen skyter inn i selskapet er i samsvar med kommunestyrets vedtak/forutsetninger og om de samme verdiene står i et rimelig forhold til motytelsen i form av aksjer, innskuddskapital osv. 2. Ordinær eierskapskontroll I den daglige drifta vil eierskapskontroll bestå av følgende deler: Kontroll med at virksomheten foregår i tråd med gjeldende lover og regler, inkludert selskapets egne vedtekter Kontroll med at virksomheten foregår innenfor rammene av kommunens vedtak og forutsetninger Vurdering av den enkelte virksomhet sett fra eierperspektiv Fokus på om selskapet drives på en økonomisk forsvarlig måte og om selskapet forvalter sine eiendeler og kapital på en sunn og effektiv måte Eventuelt andre forhold Dersom kommunen har oppnevnt medlemmer til selskapets styrende organer (styre, generalforsamling/representantskap), kan det også være aktuelt å vurdere den rolle disse har for å sikre at selskapet drives innefor de rammene kommunen har satt som forutsetning for sitt engasjement i selskapet. Forvaltningsrevisjon utføres gjennom systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkning. En forvaltningsrevisjon skal gi relevant informasjon til kommunestyret om iverksetting og virkninger av offentlige tiltak, som ledd i kommunestyrets kontroll med forvaltninga. Den skal gi kommunestyret et bedre grunnlag til å fatte vedtak, eventuelt endre eller evaluere tidligere vedtak, og dermed medvirke til en bedre og mer effektiv forvaltning. Effektivitet i forvaltningen omfatter både god måloppnåelse og at målene blir nådd med best mulig ressursbruk. Kontrollutvalget vurderer gjennom en egen plan for forvaltningsrevisjon hvilke områder som prioriteres for slik revisjon. En tredje form for kontroll det kan tas inititativ til, er kontroll i eksisterende selskaper som kommunen eier sammen med aktører som ikke er kommunale. Slike selskap er ikke omfattet av kommunelovens 80, og gir dermed ikke mulighet for direkte hjemla innsyn. Skal slik kontroll gjennomføres bør hjemmel for innsyn bli nedfelt i selskapenes vedtekter, etter forslag

7 om vedtektsendring fremmet i generalforsamling. Er slik kontroll ønskelig, anbefales det at kommunen i selskapets generalforsamling fremmer forslag om å gi kommunen ved kontrollutvalget og kommunens revisor adgang til å føre kontroll med kommunens eierinteresser.

8 Metodikk ved utarbeidelse av plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll utarbeides av KomSek Trøndelag IKS på vegne av kontrollutvalget i den enkelte kommune. Planarbeidet gjennomføres etter følgende mal: Innhenting av opplysninger angående eierskap Kommunen ved rådmannen tilskrives og bes om å opplyse hvilke selskaper (Aksjeselskaper og interkommunale selskaper) kommunen har eierinteresser i. Det er utarbeidet et eget svarskjema for disse opplysningene. Kommunene bes opplyse om selskapets navn, forretningsadresse, antall andeler/aksjer og hvem som er gitt fullmakt til å utøve eierskapet på vegne av kommunen. Innhenting av opplysninger om eierandeler I en del tilfeller har kommunen ikke oversikt over hvor stor eierandel kommunen har i forhold til andre eiere, og heller ikke hvorvidt øvrige eiere er offentlige eller private. Det tas da kontakt med det aktuelle selskapet og bes om utskrift av aksjeboken, hvor disse opplysningene framgår. Aksjeboken er et offentlig dokument. Skjematisk framstilling av kommunens eierinteresser Opplysningene som framkommer i undersøkelsene legges inn i et eget skjema, som igjen danner grunnlaget for plan for selskapskontroll. Skjemaet følger planen som vedlegg.

9 Plan for selskapskontroll Namsskogan kommune, perioden Vedlagt er oversikt over selskap som Namsskogan kommune har eierskap i. Oversikten viser at kommunen er inne på eiersiden i 9 selskap som faller inn under reglene om selskapskontroll. Av disse er 1 selskap heleid av kommunen, det gjelder Namsskogan Industribygg AS. Antall selskap som blir gjenstand for selskapskontroll initiert av kontrollutvalget vil begrenses av tilgjengelige kontrollressurser. Det anses likevel riktig å gjøre en prioritering av kontroller; hvilke selskap som skal kontrolleres og hvilken type kontroll som legges til grunn. Type kontroll Aktuelle typer av selskapskontroll er drøftet tidligere i dette dokumentet. Kontrollutvalgets selskapskontroll kan omfatte både den obligatoriske eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjon. Eventuelt valg av selskap for forvaltningsrevisjon bør framkomme i plan for forvaltningsrevisjon. I tillegg til disse kontrollene, kan selskapskontroll også omfatte kontroll med selskaper der kommunen gir tilskudd eller annen form for støtte. Denne kontrollmuligheten er ikke hjemlet i kommuneloven eller annet lovverk, men kan være en forutsetning for å gi tilskudd. I så fall må rett til innsyn i selskapet vedtas i forbindelse med at en gir tilskudd/kjøper aksjer. En er ikke kjent med at det foreligger slike forutsetninger i tidligere gitte tilsagn om støtte. Den fjerde typen av selskapskontroll gjelder selskaper der kommunen eier aksjeselskap sammen med andre (ikke-offentlige) eiere. Også for slike selskaper kan selskapskontroll gjennomføres, men da må bestemmelser om slik kontroll være nedfelt i selskapets egne vedtekter. Dette kan skje ved at kommunen på det enkelte selskaps generalforsamling fremmer forslag om vedtektsendring som gir kommunen og den kommunen bemyndiger adgang til å føre kontroll med kommunens eierinteresser. En er ikke kjent med at slikt innsyn per i dag er hjemlet i gjeldende vedtekter for selskaper der kommunen har eierinteresser. Prioritering av selskapskontroll Det anses riktig å prioritere mellom selskaper og selskapskontroll etter fastsatte kriterier. Aktuelle kriterier er (i prioritert rekkefølge): 1. Selskap som gir et direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere 2. Selskap som har et samfunnsmessig ansvar 3. Selskap som er heleid av kommunen 4. Selskap der kommunen har betydelig eierinteresse i antall aksjer (flertall) eller stor økonomisk del av aksjekapitalen og gjennom selskapets vedtekter har innsynsrett Kriteriene er fastsatt ut fra to hensyn: fokus på brukerperspektivet og fokus på økonomiske interesser. Disse hensynene harmonerer også godt med kommunaldepartementet sine merknader til forskriftsparagrafene om selskapskontroll. Ut fra kartleggingen av Namsskogan kommunes eierinteresser i selskaper mv (vedlegg 1). er følgende selskaper aktuelle for kontroll:

10 Selskap Kategori (kriterie) KomRev Trøndelag IKS 3 KomSek Trøndelag IKS 3 IKT Indre Namdal IKS 3 IKS Namdal Rehabilitering Høylandet Drift 1 IKS Namdal Rehabilitering Høylandet Eiendom 2 Namsskogan Industribygg AS 1 Namdal Arbeidssamvirke AS 1 Trønder- Tre As 2 IN- Vest AS 2 Holmensenteret Eiendom AS* 4 *Namsskogan kommune har betydelige eierandeler (70 %) i Holmensenteret Eiendom AS. Selskapskontroll fordrer vedtektsendring i selskapet. Av disse er IKS Namdal Rehabilitering Drift og IKS Namdal Rehabilitering Eiendom nystartede selskaper som bør få anledning til å ha minst ett normalt driftsår før de kontrolleres. Med bakgrunn i ovenstående prinsipper for prioritering av selskapskontroll gjøres følgende prioritering: Selskap Kategori Prio Kontroll Type (kriterie) år kontroll Namsskogan Industribygg AS 1,2, Forvrev. IKT Indre Namdal IKS Forvrev. Namdal Arbeidssamvirke AS 1, Eiersk. IKS Namdal Rehabilitering Høylandet Drift 1, Eiersk. Trønder- Tre AS 1, Eiersk Holmensenteret Eiendom AS Eiersk. Kommentarer til prioriteringen: Namsskogan Industribygg AS er kommunens eneste heleide aksjeselskap. Selskapet forvalter betydelige verdier i form av utleiebygg, og anses aktuelt for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon. Grong kommunes kontrollutvalg har i sitt forslag til plan for selskapskontroll foreslått å gjennomføre selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i IKT Indre Namdal IKS, og inviterer de øvrige eierkommunene til å delta i denne. For selskapene Namdal Arbeidssamvirke AS, IKS Namdal Rehabilitering Drift og Trønder- Tre AS er samarbeid med kontrollutvalgene i øvrige eierkommuner aktuelt for å få utført selskapskontrollen. I Holmensenteret Eiendom AS har kommunen en betydelig eierpost (70%). Selskapet anses derfor aktuelt for selskapskontroll i form av eierskapskontroll. Før slik kontroll kan gjennomføres i selskapet, må det fremmes forslag om vedtektsendring i selskapets

11 generalforsamling for å gi kontrollutvalget og utfører av selskapskontrollen hjemmel for innsyn. Gjennomføring Selskapskontrollen gjennomføres på oppdrag fra kontrollutvalget. Aktuelle utførere av kontrollen er KomSek Trøndelag IKS (ved eierskapskontroll) og KomRev Trøndelag IKS (ved selskapskontroll som innbefatter forvaltningsrevisjon). Også andre tilbydere (private revisjonsfirmaer mv.) kan være aktuelle for å gjennomføre selskapskontroll. Rekkefølge av prosjekter og tidsplan for gjennomføring av plan for selskapskontroll vedtas i forbindelse med behandlingen av planen. Den som gjennomfører selskapskontroll på vegne av kontrollutvalget kan be om å så utlevert alle opplysninger og dokumenter som anses nødvendige for å gjennomføre kontrollen. Aktuelle dokumenter kan være årsregnskap, revisjonsberetning, nummererte brev fra revisor, møteinnkallinger og protokoller fra generalforsamling/representanskap og styremøter. Rapportering Den som utfører selskapskontrollen rapporterer til kontrollutvalget minimum en gang per år. Likeledes rapporterer kontrollutvalget årlig til kommunestyret. Rullering av planen Kontrollutvalget delegeres å forestå årlig rullering av planen, samt å foreta de endringer i rekkefølge av prosjekter mv som anses nødvendige innenfor planperioden.

12 Vedlegg: Oversikt over kommunens eierinteresser i selskaper mv. Selskap Kommunens aksjer/andeler Balanseført verdi Totalt antall aksjer/andeler Kommunens eierandel Øvrige aksjonærer Prio KomRev Trøndelag IKS % NTFK 17%, Øvrige kommuner i fylket 81% 3 KomSek Trøndelag IKS /85 NTFK 10/85, Øvrige kommuner i fylket 72/85 3 IKT Indre Namdal IKS ,66% Grong kommune 16,66 %, Snåsa kommune 16,66 %, Lierne 3 kommune 16,66 %, Høylandet kommune 16,66 %, Røyrvik kommune 16,66 % IKS Namdal Rehabilitering Drift /27 Øvrige namdalskommuner 25/27 1 IKS Namdal Rehabilitering Eiendom /27 Øvrige namdalskommuner 25/27 2 Namsskogan Industribygg AS % 1 Holmensenteret Eiendom AS % Coop Indre Namdal BA 30 % X Carat Norge AS ,75 % Aksjeselskaper og private investorer 68,25 % X Norsk Miljøkull og Tjære AS ,97 % Aksjeselskaper og private investorer 69,03 % X Namsskogan Familiepark AS 65* ,10 % Aksjeselskaper og private investorer 90,9 % X Vinterlandet Namsskogan AS 30* ,15 % Idrettslag og aksjeselskaper 96,85 % X Namdal Arbeidssamvirke AS % Grong kommune 25 %, Høylandet kommune 25 %, 1 Overhalla kommune 25 % Trønder- Tre AS IN-Vest AS ,33 % Røyrvik kommune 8,33%, Grong kommune 8,33 %, Lierne 2 kommune 8,33 %, Høylandet kommune 8,33 %, Snåsa kommune 8,33 %, NTFK 50 % Indre Namdal Trafikk AS 4, ,84% Snåsa kommune 0,84 %, Høylandet kommune 0,84%, Lierne kommune 0,84 %, Grong kommune 0,84 %, Røyrvik kommune 0,84 %, Private investorer/andre 95 % X * : B- aksjer

Grong kommune. Vedtatt av Grong kommunestyre den , sak 0055/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av

Grong kommune. Vedtatt av Grong kommunestyre den , sak 0055/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av Grong kommune Vedtatt av Grong kommunestyre den 10.11.2005, sak 0055/05 Planen er utarbeidet i september 2005 av Innhold: Innholdet i selskapskontrollen... 4 Formål... 4 Kontrollutvalgets rolle ved selskapskontroll...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Namsskogan kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Namsskogan kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Namsskogan kommune Behandlet i kontrollutvalget 8. 9.2008, sak 021/08 Vedtatt av kommunestyret den 14.10.2008, sak 0084/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Røyrvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Røyrvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Røyrvik kommune Behandlet i kontrollutvalget den 9.9.2008, sak 19/08 Vedtatt av kommunestyret den 20.11.2008-2008, sak 78/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Overhalla kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Overhalla kommune OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Overhalla kommune Behandlet i kontrollutvalget den 5.juni 2008, sak 018/08 Vedtatt av kommunestyret den 24.6.2008, sak 52/08 Fylkets

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Levanger kommune. Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Levanger kommune. Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08 Levanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Levanger kommune Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08 Vedtatt av kommunestyret den 25.6.2008, sak PS 59/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Verdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Verdal kommune VERDAL KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Verdal kommune Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no Innhold: Innledning... 3 Eierskapskontroll...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Leka kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Leka kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Leka kommune Behandlet i kontrollutvalget den 5.6.2008 sak 015-08 Vedtatt av kommunestyret den 27.8.2008, sak 43/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 84/05 85/05 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Stjørdal kommune STJØRDAL KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Stjørdal kommune Behandlet i kontrollkomiteen den 6.6.2008, sak 021/08 Vedtatt av kommunestyret den 19.6.2008, sak PS 67/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/ i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/ i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: MANDAG 10. OKTOBER KL 09.00 STED: GRONG KOMMUNEHUS, MØTEROM II I henhold til vedtatt møteplan kalles faste medlemmer med dette inn til møtet. Den som

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Steinkjer kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Steinkjer kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Steinkjer kommune Behandlet i kontrollutvalget den 17. juni 2008 sak 017/08 Vedtatt av kommunestyret den 15.10.2008, sak PS 08/171 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon

Detaljer

Levanger kommune. Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2005, sak xx/05. Planen er utarbeidet i november 2005 av KomSek Trøndelag IKS

Levanger kommune. Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2005, sak xx/05. Planen er utarbeidet i november 2005 av KomSek Trøndelag IKS Levanger kommune Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2005, sak xx/05 Planen er utarbeidet i november 2005 av KomSek Trøndelag IKS 1 Innhold: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL FOR PERIODEN 2006-2008... 3 INNLEDNING...

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll 2016-2020 Karmøy kommune Februar 2016 www.kpmg.no Forord I kontrollutvalgets møte den 25.11.2015 ble KPMG valgt til å utarbeide plan for selskapskontroll i Karmøy kommune for

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Rådmannen vil gi en orientering om kommunens økonomi under sak 020/05. Ordføreren vil orientere vedrørende habilitetssaken i referatsaker 027/05.

Rådmannen vil gi en orientering om kommunens økonomi under sak 020/05. Ordføreren vil orientere vedrørende habilitetssaken i referatsaker 027/05. Møteinnkalling TID: 23.11.2005 Kl. 10:00 STED: Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som

Detaljer

Plan for selskapskontroll valgperioden

Plan for selskapskontroll valgperioden Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2008/1117-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Plan for selskapskontroll valgperioden 2007-2011 VEDLEGG 1. Utkast

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 HØYLANDET KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Planperiode 2013-2016 Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS Oarje-Finnmãrkku dárkkistanlávdegotte čállingoddi SGO Arkivkode: 4/1 01 Journalnr.: 2012/11047-1

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 12.02.2009 Side 2 av 12 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL GRONG KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL GRONG KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 GRONG KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

«Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens

«Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens Egg] Dukid;1?00123$t17f414-1) i.. KONTROLL UTVAL GEFS E FORSE. AG Til. PLAN FOR åel EKAPSKONTROLL INKL. Mona Nilssen OVElaoRDMErANNYSE _. _ Fra: Tor Henning Jørgensen Sendt: 8. februar 2017 18:24 Til:

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl Møtested: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl Møtested: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl 09.00 Møtested: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

selskapskontroll for perioden

selskapskontroll for perioden Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Sarpsborg kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ,T ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 10. november 2005 kl 13.00 Møtested/lokaler : Orkdal rådhus, formannskapssalen Deltagere

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

RISØRKOMMUNE KONTROLLUTVALGET

RISØRKOMMUNE KONTROLLUTVALGET RISØRKOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÃRSPLANFoR2014 RISØRKOMMUNE KONTROLLUTVALG ET ÃRSPLÅN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Risørkontroilutvalg iegger med dette frem en egen årsplan for bystyret til

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen KomSek Trøndelag IKS Postboks 2564 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: LIER 2012/4714 Dato: 26.06.2012 Melding om vedtak - Plan for selskapskontroll 2012-2015 Verdal kommunestyre

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 RØYRVIK KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/10185 I SÆRUTSKRFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 17/12 - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

FAUSKE KOMMUNE 12/10185 I SÆRUTSKRFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 17/12 - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/10185 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 12/2389 I Saksbehandler: Kontrollutvalget Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 173/12 I KOMMUNESTYRE I Dato: 11.12.2012

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad kommune Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Kontrollutvalgets oppgaver 1 2. Kommunale

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

l orn5ek jrøi)dela -sekretariat for kor}trol1u1ual(1)2qe

l orn5ek jrøi)dela -sekretariat for kor}trol1u1ual(1)2qe 11) OVERHALLA KOMMUNE +++ Kontrollutvalget l orn5ek jrøi)dela -sekretariat for kor}trol1u1ual(1)2qe SAKSPROTOKOLL SAK 023/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Saks an Møtedato Saksbehandler Kontrollutval

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 31. mai 2016 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Plan. for. Selskapskontro ll. Rakkestad kommune

Plan. for. Selskapskontro ll. Rakkestad kommune Plan for Selskapskontro ll Rakkestad kommune 2017-2020 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN 3 2. INNHOLDET I SELSKAPS KONTROLLEN 3 3. FORMÅLET MED SELSKAP SKONTROLLEN 4 4. GJENNOMFØRING OG RAP PORTERING AV

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL FOR SONGDALEN KOMMUNE VALGPERIODEN 2015-2019 Agder Kommunerevisjon IKS E-post: post@agderkomrev.no Avd. Setesdal Postadr.: Postboks 417 Lund Hjemmeside: www.komrevsor.no Kasernevegen

Detaljer

Plan for gjennomføring selskapskontroll Sogndal kommune

Plan for gjennomføring selskapskontroll Sogndal kommune Plan for gjennomføring av selskapskontroll Sogndal kommune 201 6-2019 Sogndal kommune september 2016 i Sogndal kommune 201 6-201 9 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL SNÅSA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL SNÅSA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 SNÅSA KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Fredag 10. juni 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Setra De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEKA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEKA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 LEKA KOMMUNE Mai 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst én

Detaljer

Møteinnkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget TID: KL STED: KOMMUNESTYRESALEN, RØYRVIK

Møteinnkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget TID: KL STED: KOMMUNESTYRESALEN, RØYRVIK RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 15. 12.05 KL. 10.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RØYRVIK Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 10.11.2016 kl. 09.00 10.15 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Fredrikstad kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen...

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 11. juni 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Sætra (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer