MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER"

Transkript

1 Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER 46/08 08/591 DRIFT AV ASYLMOTTAK FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE Vadsø, Rolf Arne Hanssen fung. ordfører

2 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER Saksbehandler: Jarkko Autero Arkivkode: 064 Arkivsaksnr.: 07/3573 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 45/08 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø formannskap vedtar en bevilgning på kr til Varanger Næringssenter AS og forutsetter at Varanger Næringssenter AS, på vegne av Vadsø og Nesseby kommune, gjennomfører oppstart av Etablering av Destinasjon Varanger som prosjekt. Vedlegg: Bakgrunn: Nesseby-, Vadsø- og Vardø kommuner ønsker alle å satse på reiseliv og ønsker å etablere et formelt samarbeid innen reiselivsutvikling i Varanger. Følgende ble vedtatt i Vadsø kommunestyre (sak 135/07) i desember 2007: 1. Vadsø kommune ønsker å formalisere og styrke regionalt samarbeid i Varanger innen reiseliv ved å igangsette etablering av Destinasjon Varanger AS som ivaretar vertskapsfunksjonen og reiselivsutviklingen på vegne av deltakende kommuner og næringslivet. 2. Vadsø kommune bevilger et årlig driftstilskudd til Destinasjon Varanger på inntil kr , avhengig av Vadsø kommunes posisjon i selskapet. Dette finansieres ved en bevilgning på kr som innarbeides i kommunens økonomiplan, og ved å overføre budsjetterte midler på kr fra Vadsø turistinformasjon til Destinasjon Varanger. Størrelsen på Vadsø kommunes årlige bevilgning evalueres etter 2 års drift, og deretter hvert år. Side 2 av 7

3 3. Vadsø formannskap delegeres myndighet til inngåelse og kostnadsfordeling vedrørende drift og etablering i relasjon til deltakende kommuner. Kommunestyret i Nesseby har fattet et likelydende vedtak i sak nr 07/51: 1. Nesseby kommune ønsker å formalisere og styrke regionalt samarbeid i Varanger innen reiseliv ved å igangsette etablering av Destinasjon Varanger AS som ivaretar vertskapsfunksjonen og reiselivsutviklingen på vegne av deltakende kommuner. 2. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere å inngå avtale et årlig driftstilskudd til Destinasjon Varanger på kr Dette skal også dekke kostnader som påløper oss som vertskommune for selskapet. 3. Beløpet utgiftsføres Samfunns- og næringsutviklingsfondet de to første årene, etter dette økes rammen for 1.24 tilsvarende, og beløpet innarbeides i økonomiplanen for Nesseby kommune. 4. Nesseby formannskap delegeres myndighet til inngåelse og kostnadsfordeling vedrørende drift og etablering i relasjon til deltakende kommuner. 5. Nesseby kommunes årlige bidrag til selskapet vurderes etter 2 års drift, og deretter hvert år i samhandling med andre deltakende kommuner 6. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere om det er hensiktmessig for Nesseby kommune å inngå avtale som omtalt i punkt 1 til 5. I vurderingen vil ringvirkninger av en slik avtale for Nesseby kommune være sentral. Vardø har ikke vist samme engasjement som de to andre kommuner og derfor ble det lansert en mulig løsning at selskapet etableres slik at bare Nesseby kommune, Vadsø kommune og næringslivet er med på eiersiden. Saken om etablering av Destinasjon Varanger er ikke blitt realitetsbehandlet i Vardø kommune enda, men kommunen har under den siste tiden signalisert at det er ønskelig å fortsette og evt. videreutvikle samarbeidet i Varangerregionen. Varangergruppa har i tillegg fått henvendelser fra Båtsfjord og Berlevåg kommune som evt. ønsker å slutte seg til varangersamarbeidet. For å komme i gang med etableringsprosessen ønsker Vadsø og Nesseby kommune engasjere Varanger Næringssenter AS til å starte prosessen som et prosjekt med varighet ut Sak 45/08 Vurdering: Saken om etablering av og planlagt fremdrift for etablering av Destinasjon Varanger ble presentert til regionens næringsliv i et orienteringsmøte Målsettingen med selskapsetableringen er å få samordnet den regionale reiselivsutviklingen på en mest mulig effektiv måte. Samlet næringsliv ønsker at man kommer fortest mulig i gang med Side 3 av 7

4 selskapsetablering, med et ønske om at prosessen med forankring mot næringslivet blir grundig gjennomført for å sikre en bredest mulig deltakelse og tilslutning fra næringslivets side. I tillegg ønsker næringslivet at Vadsø og Nesseby fortsatt skal ha et profesjonelt vertskapstilbud, og at en del av destinasjonsselskapets nødvendige kjernefunksjoner og utviklingsoppgaver blir ivaretatt også under etableringsfasen i Sak 45/08 Vadsø og Nesseby kommune har for tiden begrensede ressurser til å kjøre en omfattende prosess i tilknytning til selskapsetableringen. Det foreslås derfor at kommunene i oppstartsperioden kjøper tjenester fra Varanger Næringssenter AS. Dette foreslås organisert som et tidsbegrenset prosjekt med varighet til Prosjektets konkrete målsettinger er: 1. Prosessledelse i etablering av Destinasjon Varanger AS Forankringsprosess mot næringslivet og evt. undersøke Vardø, Berlevåg og Båtsfjord kommunes interesse og deltakelse i selskapsetableringen Praktiske forberedelser i forbindelse med stiftelsen av Destinasjon Varanger AS slik at selskapet skal være fult operasjonelt Ivareta felles vertskapsfunksjon for Varanger i 2008 Drift av turistinformasjon i løpet av prosjektperioden Drift og utvikling av vår felles internettpresentasjon (www.varanger.com) Tematisk kart- og brosjyreproduksjon og distribusjon av disse 3. Bistå i reiselivsutvikling i Varanger Gjennomføring av prioriterte prosjekter/tiltak Oppfølging av strategisk næringsplan innen reiselivsutvikling både i Vadsø og Nesseby kommune Vadsø kommune har vedtatt en årlig bevilgning på kr og Nesseby kommune kr til drift av Destinasjon Varanger AS. Rådmannen foreslår at en del av denne bevilgningen brukes til tjenestekjøp fra Varanger Næringssenter AS. Vadsø kommunes andel i prosjektet blir kr Betingelse for tjenestekjøpet er at Varanger Næringssenter ivaretar alle 3 ovennevnte punkter i prosjektperioden. Nesseby kommune har bevilget kr til gjennomføring av prosjektet. Jens R. Betsi Rådmann Side 4 av 7

5 DRIFT AV ASYLMOTTAK FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE Saksbehandler: Helge Roald Arkivkode: F31 Arkivsaksnr.: 08/591 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 46/08 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø kommune ser det som svært positivt at det etableres en avdeling for enslige mindreårige asylsøkere ved Oscarsgate mottak 2. Vadsø kommune ønsker å samarbeide med mottaket for å finne gode løsninger for etableringen, for de kommunale tilbudene og for framtidig bosetting i kommunen. Vedlegg: Brev fra Per Y. Christensen, daglig leder, Oscarsgata mottak AS, vedr. eventuell oppstart av EM-avdeling Bakgrunn: Den 6. mars 2008 utlyste Utlendingsdirektoratet Regionkontor Nord konkurranse om drift av asylmottak for enslige mindreårige i Troms eller Finnmark. Tidsfristen for å gi tilbud er satt til 10. april. De siste årene er mottakskapasiteten i hele landetredusert betydelig som følge av redusert antall asylsøkere. I Finnmark er Oscarsgate mottak det eneste gjenværende mottaket. Situasjonen har nå endret seg og det er behov for ca 1000 nye plasser på landsbasis. Det opprettes nye mottak i alle regioner. I Nord-Norge planlegges ett nytt ordinært mottak med 150 plasser og to avdelinger for enslige mindreårige med til sammen 50 plasser. Det ene avdelingen er planlagt plassert ved Heimly mottak i Lenvik kommune.i Troms. Den andre vil bli en nyetablering. Kommunen har mottatt brev fra Oscarsgate mottak datert 8. mars Av brevet framgår det at både Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som har ansvaret for bosetting av flyktninger i kommunene har gitt signaler om at de ser det som gunstig om nyetableringen skjer i Finnmark og at EMmottaket bør ligge i tilknytning til et eksisterende asylmottak (p.g.a. samkjørt økonomi, kompetanse og erfaring). Side 5 av 7

6 Sak 46/08 Flyktningvirksomheten har også fått klare signaler fra IMDI om at de vurderer det som viktig å opprettholde bosettingen av enslige mindreårige i Vadsø, som er en av kommunene i landet med mest erfaring i bosetting av enslige mindreårige. De siste to årene har det vært svært få EM-bosettinger her og de fleste som flyktningtjenesten følger opp er nå over 18 år. I brevet fra Oscarsgate mottak bees det om en rask tilbakemelding fra kommunen: Vi ønsker altså med dette å informere Vadsø kommune om UDI s utlysning samt anmodningen vi har fått om å være med i anbudsrunden. Vi er imidlertid ikke interessert i å øke kapasiteten på Oscarsgata mottak hvis ikke Vadsø kommune både administrativt og politisk er positivt innstilt til en slik økning. Vi føler som sagt egentlig ikke at vi har noe veldig stort selvstendig behov for å gjøre mottaket vårt større eller starte op med en ny arbeidsoppgave som jo egentlig drift av en em-avdeling er. Vi skjønner imidlertid behovet UDI og IMDi har ift. mottaksplasser og bosetting av enslige mindreårige og tilknytningen mot Vadsø kommune. Så m.a.o, hvis Vadsø kommune ser en slik emavdeling som ønskelig med tanke på spesielt økning av bosettingen av enslige mindreårige til kommunen, og at dere derfor vil stille dere positivt til at Oscarsgata mottak går inn i anbudsrunden med UDI, vil vi sterkt vurdere å gjøre det.. Vil også nevne at Heimly mottak i Troms har opprette 11 nye hele (?) stillinger i forbindelse med oppstarten av deres 30 em-plasser. I konkurransegrunnlaget framgår det at det er et krav at tilbyder avklarer forhold til vertskommunen: Vertskommunen er en sentral samarbeidspartner for mottaket. Tilbyder skal skriftlig informere vertskommunen v/rådmann vedrørende plan om mottaksetablering med informasjon om mottakets kapasitet og planene for driften. Kopi av toveis korrespondanse med vertskommunen skal vedlegges tilbudet. Sist UDI Nord utlyste konkurranse om drift av EM-mottak var våren Da vedtok bystyret å gi rådmannen fullmakt til å inngi tilbud om kommunalt drevet mottak. Tilbudet beskrev en desentralisert modell i tråd med den modell kommunen hadde valgt for direktebosetting av enslige mindreårige asylsøkere fra Modellen baserte seg på desentralisert bosetting med oppfølging av miljøarbeidere etter individuell barnevernsfaglig vurdering. Oscarsgate mottak la den gang ikke inn tilbud. Kommunen tapte konkurransen på pris til et privat drevet mottak i Lakselv. Dette mottaket ble nedlagt etter kort tid. Utlysningen nå har stort sett det samme konkurransegrunnlaget som i De siste årene har det vært en prinsippdebatt om behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere, og regjerningen har vedtatt at ansvaret skal overføres til barnevernstjenesten. Fra og med i år blir alle enslige mindreårige under 15 år plassert i godkjente barnevernsinstitusjoner. Ifølge intervju med Bjarne Håkon Hansen er det antydet at en tilsvarende overføring av ansvaret for de mellom 15 og 18 vil skje tidligst i Vurdering Side 6 av 7

7 Etablering av enslige mindreårige mottak i Vadsø vil etter rådmannens vurdering være svært positivt for kommunen. Kommunens arbeid med enslige mindreårige har blitt betydelig redusert de siste tre årene og de relative kostnadene med å opprettholde et redusert tilbud har økt. Etableringen vil gjøre det lettere å opprettholde bosetting av enslige mindreårige i kommunen, noe som har stor betydning for å nå de målene som er vedtatt for flyktningarbeidet. Sak 46/08 Erfaringene fra bosetting fra Oscarsgate mottak har vært at det er langt rimeligere og lettere å bosette personer som allerede oppholdt seg i Vadsø før bosetting. Det at de fleste allerede har etablert nettverk og at de ikke trenger å bytte skole eller lignende ved bosetting gjør det enklere og mindre kostnadskrevende. For enslige mindreårige vil det trolig ikke lenger bli nødvendig med reiser for å besøke mottak, noe som til tider har krevd betydelig ressursbruk. Etableringen vil bety rundt 10 nye arbeidsplasser og det. er i seg sjøl svært positivt. Rådmannen vil ikke tilrå at kommunen deltar i konkurransen slik vi gjorde i Den gang deltok ikke Oscarsgate mottak, og det er sannsynlig at vi uansett ville tape på pris, når anbudsgrunnlaget ikke er endret. Det viktigste vil være at mottaket blir etablert i Vadsø og det antas at Oscarsgate mottak har en god mulighet, spesielt om kommunen gir klar støtte til etableringen Jens R. Betsi Rådmann Side 7 av 7

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGG-12/12640-12 6839/14 27.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 12.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer