Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker"

Transkript

1 MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: kl. 16:30 Møtested: Møterommet Fraunar, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn på Frogn rådhus (servicetorget). Dokumentene publiseres på Saksliste Side Saker til behandling 53/14 Organisering av kulturminneforvaltning i kommunen - opprettelse av byantikvarstilling 2 Frogn, Knut Erik Robertsen Leder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf / eller e-post Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 13/01375

2 Saker til behandling HMPB-53/14 Organisering av kulturminneforvaltning i kommunen - opprettelse av byantikvarstilling Saksbehandler: Liv Lund Nygaard Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 53/ Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for miljø, plan- og vedtar at det søkes Riksantikvaren om økonomisk tilskudd på kr pr. år i to år for å opprette en byantikvarstilling som en prøveordning. Vedlegg: Søknad om tilskudd til å opprette byantikvarstilling Frogn kommune Drøbak.docx, Invitasjon til å opprette byantikvarstilling feb pdf Side 2 av 6

3 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Søknad om økonomisk støtte fra Riksantikvaren for å opprette en egen byantikvarstilling i Frogn kommune. Bakgrunn for saken: Riksantikvaren har sendt en invitasjon til alle bykommunene i Norge som er registrert på Riksantikvarens NB!-register over byer med kulturmiljøer av nasjonal interesse. Invitasjonen er et tilbud til Frogn kommune om å søke om økonomisk tilskudd for å opprette en byantikvarstilling i kommunen. Riksantikvaren vil bevilge inntil kr pr. år i to år til denne type stilling i 10 utvalgte kommuner. I tillegg vil Riksantikvaren gi faglige støtte og drifte et nettverk for byantikvarer. Målet er å få byantikvarstillingen som en del av kommunens permanente virksomhet. Søknadsfrist er Alternativer: Alternativ 1: Hovedutvalget for miljø, plan- og vedtar at det søkes Riksantikvaren om økonomisk tilskudd på kr pr. år i to år for å opprette en heltids byantikvarstilling i kommunen, som deretter blir permanent. Alternativ 2: Hovedutvalget for miljø, plan- og avslår å søke på Riksantikvarens invitasjon om opprettelse av en byantikvarstilling i Frogn kommune med økonomiske støtte fra Riksantikvaren. Begrunnelsen er at Hovedutvalget ikke ønsker å opprette en permanent byantikvarstilling i Frogn kommune. Miljømessige konsekvenser: En egen byantikvarstilling vil ha stor betydning for kulturmiljøarbeidet i Frogn kommune. Økonomiske konsekvenser: Alternativ 1 innebærer ingen ny bevilgning for kommunens budsjett i 2 år. Grunnen til dette er at eksisterende arkitektstilling på enheten for samfunnsutvikling har ut fra behov gjennomgått en gradvis prosess fra generell byggesaksbehandling til rådgiving i kulturminnefaglige, noe som innebærer en omdisponering av ca kr til kulturminnefaglig arbeid. Med tilskudd fra Riksantikvaren kan dette alternativet endre den 50 % stillingen som kommunen i dag benytter til kulturminnefaglige arbeid til en 100 % byantikvarstilling. Vurdering: Invitasjon til økonomisk støtte til byantikvarstilling Frogn kommune har mottatt en invitasjon fra Riksantikvaren sammen med alle bykommunene i Norge som er registrert på Riksantikvarens NB!-register over byer med kulturmiljøer av nasjonal interesse. Invitasjonen er et tilbud til kommunen om å søke om økonomisk støtte for å opprette en byantikvarstilling i kommunen. Side 3 av 6

4 Riksantikvaren vil bevilge inntil kr pr. år i to år til denne type stilling. I tillegg gir Riksantikvaren faglige støtte og drifter et nettverk for byantikvarer. Målet er å få byantikvarstillingen som en del av kommunens permanente virksomhet. En undersøkelse utført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR ) viser at byantikvaren har en viktig rolle i kommunen både innad og utad, med et tydelig mandat som kommunal faginstans for å ivareta kommunens kulturminneinteresser. I Riksrevisjonens undersøkelse i 2009 viser det seg at mange kommuner mangler både kompetanse og gode planer og oversikter over egne kulturminneverdier. Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren har siden 2011 arbeidet for et kunnskapsløft for kulturminneforvaltning ved bl.a. å legge til rette for og stimulere kommunene til å bygge opp sin egen kulturminnekompetanse. Nåværende invitasjon om å gi støtte til å opprette en byantikvarstilling til utvalgte kommuner er en del av dette arbeidet. Organisering av kommunal kulturminneforvaltning I Frogn kommune er det kulturminnefaglige arbeidet tillagt en arkitektstilling i enheten for samfunnsutvikling under planavdelingen. Denne stillingen har i løpet av en 2-3 års periode gjennomgått en gradvis prosess fra generell byggesaksbehandling til rådgiving i kulturminnefaglige i tillegg til saksbehandling i planavdelingen. Begrunnelsen for endringen er enhetens behov for denne type kompetanse i både plan- og. Dette innebærer en omdisponering av ca 50% av stillingen som utgjør ca kr , fra generell saksbehandling til kulturminnefaglig rådgivning. Dagens organisering av kommunens kulturminnefaglige forvaltning er et resultat av at kommunen aldri har utlyst eller opprettet en egen kulturminnekonsulentstilling. Dette kan ikke tilskrives manglende behov eller oppgaver i administrasjonen innenfor fagfeltet. Det er mange store og krevende oppgaver innenfor kulturminnevernet som kommunen må løse både fortløpende og i framtiden. I dag er følgende oppgaver tillagt arkitektstillingen: - Saksbehandling på planavdelingen, bl.a. revidering av verneplanen Gamle Drøbak. - Intern rådgivning i plan- og i kulturminnefaglige spørsmål - Veileder/rådgiver til private eiere av kulturminner - Intern rådgiving til enheten for teknisk drift og forvaltning, både drift, nye prosjekter og kommunen som eier av kulturminner. - Prosjekter innenfor brannvern, byutvikling, nettverk kulturminner i Akershus Målsetning og stratergi for kommunens kulturminnearbeid I gjeldende kommuneplanen er mål for kulturminnevern nedfelt. Det er innført generelle bestemmelser om kulturminner i kommuneplanen for å sikre tilstrekkelig vurdering og vektlegging av kulturminner i saksbehandlingen. Side 4 av 6

5 Frogn kommune satte i 2011 i gang et prosjekt «Kulturminnevern i Frogn» som skisserte de viktigste målsetningene for det overordnete kulturminnearbeidet i kommunen framover. Dette ble delt opp i to hovedfaser: 1. Første fase omfatter en områderegulering av Gamle Drøbak; ved revidering av reguleringsplanen for antikvarisk spesialområde fra 2000, rev Forut for dette arbeidet skal det utføres en kulturhistorisk stedsanalyse for Drøbak som gir råd og anbefalinger for videre planarbeid. 2. Fase to i prosjektet for kulturminnevern i Frogn innebærer utarbeidelse av en kulturminneplan for hele Frogn kommune. Den forrige kulturminneplanen ble utarbeidet i 1997 og er moden for revidering. Kulturminneplanarbeidet vil også gi ny kunnskap og kunne bidra til styrket fokus på kulturminner som ressurs og til differensiert forvaltning. Vi har i fase 1 utarbeidet en DIVE analyse som ble ferdig desember 2012, og er nå midt i revideringen av reguleringsplanen for Gamle Drøbak, som planlegges 1. gangs behandlet i i oktober Fase 2 med utarbeiding av en kulturminneplan håper vi å kunne starte opp med når reguleringsarbeidet er ferdig vedtatt Når det gjelder mål fra den nasjonale kulturminneforvaltningen så sier riksrevisjonen i sin rapport fra 2009 bl.a.: Innen 2020 skal det foreligge en oversikt over verneverdige kulturminner og kulturmiljø for hver enkelt kommune i Norge, som grunnlag for hva som skal tas vare på. For at kommunen skal kunne følge opp både sine egne og nasjonale mål for kulturminneforvaltning, som innebærer å få en oversikt over kommunens kulturminner, og i tillegg løse øvrige kulturfaglige oppgaver, så er det behov for flere ressurser på fagområdet enn det kommunen stiller til disposisjon i dag. Rådmannen ønsker derfor å rendyrke en 100 % stilling på dette arbeidsfeltet. Opplegg for arbeidsoppgaver ved en 100% byantikvarstilling: Frogn kommune har hele tiden mange store og krevende arbeidsoppgaver og utfordringer som forvaltningsmyndighet for kulturminner og kulturmiljøer. Ved en utvidelse til en 100 % byantikvarstilling kan de overordnete målsetningene kunne prioriteres ved siden av nåværende løpende oppgaver. Dette gjelder oppgaver som: Kulturminneplan med oppstart i Få oversikt ved å gjennomføre en systematisk registrering av alle kulturminnene i kommunen Styrke formidling/veiledning og informasjonsarbeidet til eiere av kulturminner. Øke innsatsen på arbeidet med brannforebyggende tiltak i den tette trehusbebyggelsen i Gamle Drøbak. Her eksisterer det allerede et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, verneforeningen og brannvesenet som har behov for å øke innsatsen ytterligere, bl.a ved innhenting av kunnskap/erfaring om virkningen av ulike branntiltak og støtteordninger. Side 5 av 6

6 Erfaring fra andre kommuner viser at en egen byantikvar/kulturminnekonsulent har god effekt for fokuset og ansvaret for å få ivaretatt kulturminnefaglig oppgaver i kommunen, i tillegg til at det tydeliggjør fagområdet og får det på den politiske dagsorden. Rådmannen mener at ved å opprette en egen byantikvarstilling i Frogn så vil kommunen viser tydelige vilje til å ta ansvar for å forvalte sine kulturminnefaglige oppgaver og samtidig sendes et viktig signal til utbyggere og befolkning om at stedets kulturminner og kulturmiljøer er viktige. Rådmannen ser at det er mange uløste arbeidsoppgaver innenfor kulturminnefeltet i kommunen, og er derfor svært positiv til Riksantikvarens invitasjon om økonomisk og faglig støtte i en periode på 2 år. Etter rådmannens vurdering er det viktig å rendyrke en egen 100 % stilling til dette arbeidsfeltet. Med tilskudd fra Riksantikvaren kan et alternativ være å utvide dagens 50 % stilling, som nå benyttes til kulturminnefaglige arbeid til en 100 % byantikvarstilling. Dette kan gjøre det mulig å starte opp på de nevnte oppgavene ovenfor, som både vil imøtekomme lokale og nasjonale målsetninger og behov innenfor kulturminneforvaltning. Ordningen må anses som en prøveordning som må evalueres før det tas stilling til en permanent ordning. Konklusjon: Hovedutvalget for miljø, plan- og vedtar at det søkes Riksantikvaren om økonomisk tilskudd på kr pr. år i to år for å opprette en byantikvarstilling som en prøveordning i kommunen. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 6 av 6

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 03.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 23.10.2013 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes i henhold til lov. Møtedokumentene

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen NOTAT VEDR. F-SAK 60/14 INVITASJON TIL Å OPPRETTE BYANTIKVARSTILLING SØKNAD TIL RIKSANTIKVAREN. Formannskapet fattet i møte 25.06.2014 i sak 60/14 følgende vedtak: Som følge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås kulturhus, Store salong. 14.02.2013 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås kulturhus, Store salong. 14.02.2013 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås kulturhus, Store salong 14.02.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 25.8.2009 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 25.8.2009 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 25.8.2009 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 23.08.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong. 15.03.2012 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong. 15.03.2012 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong 15.03.2012 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 18.03.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 18.03.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 18.03.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 21.08.2007 kl. 13.15 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Søgne kommune Arkiv: 025 Saksmappe: 2008/2384-21446/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Utv.saksnr

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen : 08.09.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07 Mandal kommune Arkiv: 461 Saksmappe: 05/01695-20 Saksbehandler: Irene Lunde Saksfremstilling Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

R-14,169.g(-( kuk4ar. Prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2014. Vestfold fylkeskommune Svend Foyns gate 9 3126 TØNSBERG

R-14,169.g(-( kuk4ar. Prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2014. Vestfold fylkeskommune Svend Foyns gate 9 3126 TØNSBERG SAKSBEHANDLER Ingunn Holm VÅR REF.DERES 13/02469-37 REF. INNVALGSTELEFON +47 98202805 DERESDATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK.Forvaltningsarkivet 311.1 VÅR DATO 28.11.2013

Detaljer