MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Møtetid: kl. 14:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn på Servicetorget. Dokumentene publiseres på Saksliste Side Orienteringer 6/15 Status utskrivningsklare pasienter pr. april /15 Notat til OOK vedr. Digital skole - opplæring av elever, ansatte og foresatte 3 8/15 Endre turnus, tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene 3 9/15 Orientering om ny lederavtale i Frogn kommune 3 Saker til behandling 1/15 Etiske retningslinjer for Frogn kommune - revidering 4 2/15 Kommunikasjonsstrategi /15 Regnskap og årsmelding /15 Tertialrapport nr Spørsmål fra medlemmene - 13/00327

2 Frogn, Rita Hirsum Lystad leder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf / Guro Merlid eller e-post v/guro Merlid Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Side 2 av 18

3 Orienteringer 6/15 Status utskrivningsklare pasienter pr. april / /15 Notat til OOK vedr. Digital skole - opplæring av elever, ansatte og foresatte 14/ /15 Endre turnus, tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene 14/ /15 Orientering om ny lederavtale i Frogn kommune 15/ Side 3 av 18

4 Saker til behandling ADM-1/15 Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Frogn kommune - revidering Saksbehandler: Guro Merlid Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 1/ Formannskap 33/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: Forslag til reviderte etiske retningslinjer for Frogn kommune vedtas. Vedlegg: Etiske retningslinjer - viser endringer fra tidligere.doc Etiske retningslinjer revidert.pdf Side 4 av 18

5 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Kommunestyret har bedt om at etiske retningslinjer revideres. En politisk arbeidsgruppe har gitt innspill til endringer i retningslinjene og har sluttet seg til forslaget. Representanter for arbeidstakerorganisasjonene støtter også forslaget. Rådmannen anbefaler at forslaget til reviderte etiske retningslinjer vedtas. Bakgrunn for saken: Kommunestyret gjorde følgende vedtak den , sak 11/15 «Kommunens styrende dokumenter oppfølging av redaktørforeningens rapport». Utdraget av vedtaket viser teksten som er relevant for etiske retningslinjer): «Dokumentene «Etisk reglement for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune» og «Kommunikasjonsstrategi for Frogn kommune» rulleres. Dokumentene skal blant annet vurderes opp mot prinsippene om innsyn og åpenhet i forvaltningene, og gjeldende rett på området. De reviderte dokumentene legges frem for kommunestyret til behandling i løpet av » Kommunestyret har satt ned en arbeidsgruppe med representanter for alle partiene. Oppgaven er å evaluere den politiske organiseringen. Arbeidsgruppe har også gitt innspill om endringer av etiske retningslinjer. Oslo Redaktørforening har utarbeidet en rapport om etiske reglementer, kommunikasjonsreglementer og innsynsreglementer i kommunene i Akershus, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Rapporten ble publisert Rådmannen kommenterte rapporten i et notat som ble delt ut i kommunestyret Notatet følger vedlagt. Gjeldende etiske retningslinjer ble vedtatt i kommunestyret den , sak 83/07. Alternativer: Alternativ 1: Som rådmannens innstilling. Alternativ 2: Det foretas følgende endringer i forslaget til reviderte etiske retningslinjer for Frogn kommune:.. Medbestemmelse: Forslaget til reviderte etiske retningslinjer er drøftet med hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. De hovedtillitsvalgte slutter seg til forslaget. Vurdering: Side 5 av 18

6 Rådmannen har tatt utgangspunkt i gjeldende retningslinjer og foretatt en oppdatering basert på innspill fra politisk arbeidsgruppe som evaluerer den politiske organiseringen i Frogn kommune. I vedlagte forslag til etiske retningslinjer vises endringene i forhold til de gjeldende retningslinjer. I hovedsak er det foretatt følgende endringer: «Folkevalgt» er tatt inn i teksten i de punktene det passer: I gjeldende reglement er det opplyst i overskriften at det også gjelder for folkevalgte uten at det kommer frem i selve reglementet. I forslaget til endringer er «folkevalgt» tatt inn i teksten der dette passer. Det er også foretatt endringer og tilføyelser i teksten slik at det blir tydelig hva som gjelder for folkevalgte. Kommunens 4 verdier er tatt inn: Kommunens 4 verdier er bestemt etter at gjeldende retningslinjer ble vedtatt. I forslaget er det omtalt at de 4 verdiene; «respekt», «engasjement», «raushet» og «profesjonalitet» skal ligge til grunn for arbeidet i Frogn kommune. Transparency International er omtalt: Frogn kommune er medlem i Transparency International Norge. Gjennom dette medlemskapet har Frogn kommune sluttet seg til foreningens formål som er å motarbeide alle former for korrupsjon og misbruk av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet. Det er naturlig at Transparency International omtales i retningslinjene. Punktet om «Ytringsfrihet» handler kun om dette. Rapporteringsplikt er fjernet fra dette punktet: Denne endringen ble anbefalt i rapporten fra Oslo Redaktørforening. Rådmannen har tidligere vurdert innspillet i sitt notat til kommunestyret og viser til dette. For å unngå misforståelser anbefaler rådmannen å fjerne punktet om «rapporteringsplikt» fra punktet om «ytringsfrihet». Punktet om varsling er oppdatert: Punktet om varsling er oppdatert i forhold til gjeldende bestemmelse i arbeidsmiljøloven. Denne endringen ble anbefalt i rapporten fra Oslo Redaktørforening. Styrevervregisteret er omtalt: Frogn kommune er tilknyttet «styrevervregisteret» som er et verktøy fra Kommunenes Sentralforbund. Her kan allmenheten søke på ansatte og folkevalgte og se deres ulike roller som folkevalgt ansatt, styreleder, styremedlem og eventuelt andre næringsinteresser. Styrevervregisteret er omtalt forslaget til endrede retningslinjer. Side 6 av 18

7 «Innledende generelle bestemmelser» er redusert: Bakgrunnen for dette er å forkorte reglementet slik at det blir mer oversiktlig. Teksten er i alt hovedsak gjentatt i selve retningslinjene og det blir da noe overflødig også å ha den med i innledningen. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at reviderte etiske retningslinjer vedtas. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Rapport fra Oslo Redaktørforening av Vedlegg til sak Side 7 av 18

8 ADM-2/15 - Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2015 Saksbehandler: Sigrid Kvam Østmark Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 2/ Formannskap 35/ Kommunestyre Rådmannens innstilling: «Kommunikasjonsstrategi for Frogn kommune» (april 2015) vedtas. Vedlegg: Frogn kommunes kommunikasjonsstrategi april 2015.docx Kommunikasjonsstrategi for Frogn kommune doc Saksutskrift - Kommunens styrende dokumenter - oppfølging av redaktørforeningens rapport Side 8 av 18

9 SAKSUTREDNING: Sammendrag: I sak 14/ vedtok Kommunestyret at kommunens kommunikasjonsstrategi skulle rulleres. Dokumentet skulle blant annet vurderes opp mot prinsippene om innsyn og åpenhet i forvaltningen samt gjeldende rett på området i tillegg til å oppdateres både med tanke på innhold, språk og utvikling. Den nye kommunikasjonsstrategien er utarbeidet i samarbeid med arbeidsgruppe for politisk organisering og er godkjent av fagforeningene i drøftingsmøte 28. april Rådmannen tilrår at Frogn kommunes kommunikasjonsstrategi (april 2015) vedtas. Bakgrunn for saken: I sak 14/ vedtok Kommunestyret at kommunens kommunikasjonsstrategi skulle rulleres. Dokumentet skulle blant annet vurderes opp mot prinsippene om innsyn og åpenhet i forvaltningen samt gjeldende rett på området i tillegg til å oppdateres både med tanke på innhold, språk og utvikling. Oslo Redaktørforening publiserte en rapport om etiske reglementer, kommunikasjonsreglementer og innsynsreglementer i kommunene i Akershus, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. I rapporten ble det hevdet at tre av fire kommuner i Akershus opererer i strid med lovverket når det gjelder innsyn og åpenhet. I rapporten fremkommer det synspunkter om endringer som bør gjøres i Frogn kommunes planverk, herunder kommunikasjonsstrategien. Som en konsekvens av rapporten ga Rådmannen en foreløpig vurdering av påstått lovstridighet i Kommunestyremøtet Den nye kommunikasjonsstrategien hensyntar innspillene fra Norsk Redaktørforening, og er utarbeidet i samarbeid med arbeidsgruppe for politisk organisering. Den ble godkjent av fagforeningene i drøftingsmøte 28. april Alternativer: Alternativ 1. Som innstillingen Alternativ 2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i Kommunikasjonsstrategien Miljømessige konsekvenser: Ingen Side 9 av 18

10 Økonomiske konsekvenser: Ingen Medbestemmelse: Det reviderte dokumentet er utarbeidet i samarbeid med arbeidsgruppe for politisk organisering og er forelagt fagforeningene i drøftingsmøte 28. april Fagforeningene var enige i forslaget. Vurdering: Den gjeldende kommunikasjonsstrategi ble utarbeidet i 2009 og var såpass gammel at Rådmannen allerede hadde vurdert en fullstendig rullering i løpet av Redaktørforeningens rapport synliggjorde ytterligere behovet for en grundigere vurdering av dokumentene opp mot prinsippene om åpenhet og innsyn, sett i sammenheng med rettspraksis på området. Pkt 4 ble vedtatt fjernet i Kommunestyret , men strategien trengte ytterligere fornyelse. Den nye kommunikasjonsstrategien er oppdatert både i form og innhold. Her er det lagt vekt på status, konkrete strategier og klarspråk. Arbeidsgruppen for politisk organisering har vært delaktig i arbeidet i løpet av våren 2015, og innspill derfra er ivaretatt. Fagforeningene godkjente strategien i drøftingsmøte i april Implementering av strategien hos folkevalgte og ansatte er viktig, og vil bli fulgt opp fremover. Konklusjon: Rådmannen tilrår at Frogn kommunes kommunikasjonsstrategi (april 2015) vedtas. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Rapport fra Norsk redaktørforening Vurdering Rådmannen kommunestyremøte november 2014 Side 10 av 18

11 Vedlegg til sak Side 11 av 18

12 ADM-3/15 Regnskap årsmelding Regnskap og årsmelding 2014 Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 11/ Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 5/ Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 2/ Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 5 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 14/ / Formannskap 31/ Kommunestyre Rådmannens innstilling Formannskapet: 1. Det framlagte regnskapet for 2014 fastsettes som Frogn kommunes årsregnskap. 2. Overskuddet i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. 3. Årsmeldingen for 2014 vedtas. Utvalgene: 1. Årsmeldingen tas til orientering Vedlegg: Frogn kommune Endelig regnskap 2014v Årsmelding 2014 v6, endelig Særutskrift til Kommunestyret fra kontrollutvalget Vedlegg Revisjonsberetningen Side 12 av 18

13 SAKSUTREDNING: Sammendrag: I henhold til forskrift hjemlet i kommuneloven skal årsregnskap og årsmelding vedtas av kommunestyret senest innen 1. juli. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse. Regnskapet er avsluttet med et netto driftsresultat på 24,7mill kroner. Driftsregnskapet etter bruk og avsetninger av fond viser et overskudd på 4,74 millioner kroner. I henhold til kommuneloven er det Formannskapet som innstiller til Kommunestyret i sak om regnskap og årsmelding. Innstillingen er derfor delt. Bakgrunn for saken: I henhold til forskrift hjemlet i kommuneloven skal årsregnskap (vedlegg 1) og årsmelding (vedlegg 2) vedtas av kommunestyret senest innen 1. juli. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse. Revisjonsberetningen og Kontrollutvalgets uttalelse: Beretningen er vedlagt og inneholder ingen merknader eller presiseringer, jf. vedlegg 3. Overskudd/underskudd: Det foreslås at overskuddet i driftsregnskapet kroner 4,74 millioner avsettes til disposisjonsfond. Utvalgene skal ta årsmelding og regnskap til orientering formannskapet innstiller til kommunestyret. Alternativer: På bakgrunn av revisjonsberetningen kan ikke rådmannen se at det er noen grunn til at kommunestyret ikke skal fastsette det framlagte regnskapet som Frogn kommunes regnskap. Miljømessige konsekvenser: Ikke aktuelt i denne saken. Økonomiske konsekvenser: Ikke aktuelt i denne saken. Vurdering: Ingen spesielle forhold til vurdering. Medbestemmelse: Saken er ikke drøftet. Side 13 av 18

14 Konklusjon: Det framlagte regnskapet fastsettes som Frogn kommunes årsregnskap for Overskuddet i driftsregnskapet avsettes til disposisjonsfond. Årsmeldingen for 2014 vedtas. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 14 av 18

15 ADM-4/15 - Tertialrapport Tertialrapport nr Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 12/ Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 6/ Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 3/ Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 5 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 15/ / Formannskap 8 Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det fremgår i del 4.4 og 4.8 i rapporten Vedlegg: Tertialrapport nr Tertialrapport nr pdf Vedlegg 1 Rapportering trafikksikkerhetsplanen.pdf Vedlegg 2 Rapportering plan for idrett, nærmiljø og friluftsliv.pdf Side 15 av 18

16 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Netto driftsresultat for 2014 anslås til 4,5 millioner kroner. Dette er 13,5 millioner kroner lavere enn vedtatt i Handlingsprogrammet Årsakene til dette er: Bruk av disposisjonsfond 15,0 millioner kroner Forventet underskudd selvkost 7,0 millioner kroner Reduserte frie inntekter 6,0 millioner kroner Feil i selvkostbudsjettet 6,0 millioner kroner Reduserte pensjonsutgifter -3,6 millioner kroner Reduserte finansutgifter -7,5 millioner kroner Netto mindreforbruk (enhetene samlet) -9,4 millioner kroner Av styringsindikatorene som enhetene måles på oppnår 25 av indikatorene ønsket resultat eller godt nok resultat, mens 24 av indikatorene ligger under godt nok og er kommentert ytterligere i rapporten. Frogn kommune har en målsetting om et nærvær i forhold til legemeldt fravær på 95 prosent. Per 1. tertial 2015 er nærværet på ca. 92 prosent. Av dette er 6,3 prosent langtidsfravær og 2 prosent korttidsfravær. Bakgrunn for saken: Tertialrapportering er fast rapportering til kommunestyret. Det vises til separat trykt rapport. Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i styringsindikatorer, med måleindikatorer og målemetode. Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. Enkelte av måleindikatorene og-/eller målemetodene har vist seg vanskelige å måle, og i enkelte tilfeller gir de ikke den beste statusen for målet de er satt til å måle. Rådmannen vil i prosessen med handlingsprogrammet for perioden vurdere alle indikatorene på nytt, og gjøre nødvendige endringer. Det er også opprettet et eget utvalg som vurderer behovet for endringer i blant annet styringsindikatorer og rapportering. Alternativer: Side 16 av 18

17 I vedlagt 1. tertialrapport 2015, avsnitt 4.4 og 4.8 foreslår rådmannen budsjettjusteringer for Kommunestyret kan velge å vedta tabellen slik den står eller vedta alternativer ved ta ut eller legge til budsjettjusteringer. Alternativ 1 rådmannens innstilling 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det fremgår i del 4.4 og 4.8 i rapporten Alternativ 2 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik at enhetene får lavere budsjetter. Utvalgte enheter eller alle. Miljømessige konsekvenser: Se vedlagte tertialrapport nr Økonomiske konsekvenser: Netto driftsresultat anses som hovedindikator for økonomisk balanse i kommunesektoren og angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, hvor netto finansutgifter er medregnet. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til fremtidig bruk og til eventuell egenfinansiering av investeringer, og bør ligge på minimum 1,75 prosent av driftsinntektene for å sikre økonomisk handlefrihet til fremtidig bruk. Prognosen for 1. tertial 2015 viser et netto driftsresultat på 0,5 prosent og er en kraftig endring fra 2013 og I forhold til budsjettert netto driftsresultat 2015, viser prognosen en nedgang på 13,5 millioner kroner. Vurdering: Enhetene er gitt fornuftige rammebetingelser for å kunne levere et tjenestetilbud i tråd med målsettingene i handlingsprogrammet. Rådmannen understreker viktigheten av at enhetene opparbeider seg buffere for uforutsette hendelser. Dette innebærer fortsatt fokus på gode tjenester på riktig nivå, samt gode insentiver til effektiv drift som blant annet overføring av mer-/mindreforbruk til påfølgende år. Forutsigbare rammer er viktig for ro i organisasjonen og det anbefales at større justeringer av enhetenes rammer gjøres i behandlingen av handlingsprogrammet og ikke gjennom året. Rådmannen forventer at enhetene leverer et mindreforbruk som tilsvarer en buffer på 2 % av brutto utgiftsramme. På bakgrunn av dette anbefales det ikke ytterligere reduksjoner i enhetenes rammer. Medbestemmelse: Konklusjon: Budsjettet foreslås justert i tråd med vedlagt tertialrapport. Side 17 av 18

18 Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Vedlegg til sak Spørsmål fra medlemmene Side 18 av 18

MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING Møtetid: 03.06.2014 kl. 16:30 Presentasjon fra kl. 15.30 Møtested: Møterommet "Fraunar" Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes.

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Formannskap

MØTEINNKALLING 1 Formannskap MØTEINNKALLING 1 Møtetid: 22.10.2014 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Frogn kommune INVITASJON KL 16.00 INNKALLING KL 16.30 MØTEINNKALLING. Kommunestyre

Frogn kommune INVITASJON KL 16.00 INNKALLING KL 16.30 MØTEINNKALLING. Kommunestyre MØTEINNKALLING Møtetid: 16.06.2014 kl. INVITASJON kl. 16:00 INNKALLING kl. 16.30 Møtested: Fraunar møterom, Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 29.04.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 29.04.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 29.04.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal 25.09.2013 kl. 16.30 Møtet avsluttes kl. 17.30 pga. ekstraordinært møte i formannskapet Møtet er åpent for publikum

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 06.12.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 06.12.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 06.12.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset 10.09.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 1.12.2009 kl. 12.30

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 1.12.2009 kl. 12.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 1.12.2009 kl. 12.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 23.10.2013 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes i henhold til lov. Møtedokumentene

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 03.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje 12.11.2009 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer