STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring!"

Transkript

1 Døli skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

2 virksomhetsplan 2018 og strategisk plan DØLI SKOLE ENHETSLEDER Trond Jarle Dahl TABELL FOR RAMMER 2017 OG 2018 Enhet Regnskap 2016 Justert budsjett 2017 Budsjett 2018 Tall i 1000 kr Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Døli skole STYRINGSKORT (MÅL OG RESULTATKRAV) Se eget vedlegg. NØKKELTALL Utvalgte nøkkeltall fra GSI 2014/ / / /18 Ullensakersko len 2017 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 5,9 3,7 4,7 5,6 6,9 0,5 0,5 1,4 1,9 3,7 Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 2

3 Gjennomsnittlig gruppestørrelse (gr.str 1) 14,1 16,4 16,0 14,02 14,89 STYRINGS- OG 2013/ / / / /18 PRODUKSJONSDATA Elever 1.trinn Elever 2.trinn Elever 3.trinn Elever 4.trinn Elever 5.trinn Elever 6.trinn Elever 7.trinn Sum elever Endring antall elever fra foregående år Antall årsverk lærere 10,85 13,10 11,49 13,21 15,2 Antall andre årsverk til elevrettet arbeid 0,6 0,95 1,72 1,72 1,44 Andel barn i SFO 55,8 54,8 55,3 55,6 54% Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 3

4 MEDARBEIDERE Mål Sykefravær i % 11,8 % 9,9 % 12,3 % 8,2 %** < 8,5 % Medarbeidertilfredshet (snitt) 4,5 * 3,7 * Bedre enn landsgjennomsnittet Medarbeidertilfredshet (ledelse) 4,1 * * Bedre enn landsgjennomsnittet *) Arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomføres annethvert år (ref sak i HAMU , saksnr 27/14). **) Sykefravær per PERSONALOVERSIKT Personal Antall årsverk pr ,6 Nyopprettede stillinger i 2017: Antall/stillingstittel: Antall/stillingstittel: 1 assistent 1 lærer m/spes.ped Antall/stillingstittel: Antall/stillingstittel: Antall/stillingstittel: Antall/stillingstittel: Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 4

5 Antall/stillingstittel: Antall opphør av arbeidsforhold i Antall nyansettelser i Plan for nye stillinger i 2018: 1 Antall nyopprettelser 1 Ønsket antall lærlinger (inkludert fagbeskrivelse) 1 lærling barn- og ungdomsarbeider REKTORS VURDERINGER Skolens profil Døli skole er en barneskole med stort fokus på læring, mestring, inkludering og trivsel. Våre verdier bygger på begrepene ansvar, omsorg og respekt. Skolens visjon «Sammen for trivsel og læring». Satsningsområder Klasseledelse Innføring av nettbrett Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 5

6 - Språk-, lese og skriveopplæringsplanen - Matematikkplanen - Arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag - Intensive lesekurs - Stasjonsundervisning Hvilke resultater er skolen mest fornøyd med? Vi er godt fornøyd med elevmiljøet og resultatene fra elevundersøkelsen. Våre elever opplever skolemiljøet som trygt og godt, og de uttrykker at de blir sett av de voksne og at de blir motivert av lærerne til å gjøre en god innsats på skolen. Skolen har prioritert synlige voksne i skolegården, og vi er tilknyttet trivselslederprogrammet som er med og aktiviserer elevene i friminuttene. Sykefraværet til de ansatte har gått kraftig ned det siste året, og de ansatte uttrykker at de trives godt. Resultatene fra de nasjonale prøvene i 2017 viser en god utvikling både på engelsk og lesing for våre 5. klassinger. Elevvurdering/underveisvurdering Skolen jobber videre med å utvikle en felles plattform for det pedagogiske arbeidet, og en felles forståelse av hva som er god vurderingspraksis er en naturlig del av dette arbeidet. Hjem-skolesamarbeid Tydelige og kjente forventninger til skole og hjem er en forutsetning for et godt samarbeid, og dette er tema på foreldremøter fra innskriving og ut 7. klasse. Samarbeidet med FAU, SU og SMU er viktige plattformer, og Døli skole vil fortsette fokuset på det viktige samarbeidet. er representert i foreldremøtene. Personalets kompetanse Døli skole jobber systematisk for å utvikle faglig og pedagogisk kompetanse. Fokusområdet i 2018 vil være digital teknologi med innføringen av nettbrett og økt kompetanse i bruk av pedagogisk programvare. Personalet jobber systematisk med å utvikle gode pedagogiske opplegg for stasjonsundervisning, og læringspartner brukes i alle klasser. Vi setter av tid til erfaringsdeling i PU-tid. I tillegg skal ny plan for matematisk kompetanse implementeres. Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 6

7 Flere av lærerne tar videreutdanning i engelsk og tilpasset opplæring. Utfordringer og prosjekter 2018 Innføring av nettbrett og implementering av matematikkplanen. Arbeidet med å anerkjenne SFO som en del av læringsmiljøet fortsetter, og vi utvikler opplegg for stasjonsundervisning også der. Elevene våre skal oppleve en helhetlig skolehverdag. Det er innført leksehjelpgruppe også på SFO, og vi må utvikle gode rutiner for samarbeidet mellom lærerne og assistentene. Vi har innført felles planleggingsdager for alle ansatte. Månedlige fellessamlinger for elevene i gymsalen, med ansvarlige klasser, videreføres, og det vil fokuseres på ulike elevopptredener. Skolen har kjøpt inn musikkinstrumenter for at elevene i større grad skal få utviklet sin musikalske kompetanse. Alle elevene skal få oppleve mestring, og de skal bli trygge på å fremføre for en større forsamling. I tillegg skal de trenes på å kunne være gode mottakere og vise respekt for andre mennesker. Overordnede mål for perioden Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foresattes utdanningsnivå tilsier Resultatene på nasjonale elev- og foreldreundersøkelsen ligger over landsgjennomsnittet Elevene i Ullensaker skårer over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i 2018 Elevene i Ullensaker har eksamensresultater over landsgjennomsnittet i 2018 Elevene i Ullensaker skårer på Akershusgjennomsnittet på nasjonale prøver i 2018 Elevene i Ullensaker har eksamensresultater på Akershusgjennomsnittet i 2018 Ullensakerskolen gjennomfører kontinuerlig, helhetlig og systematisk kompetanseutvikling for ledere, lærere og personalet i skolen Prioriterte strategiske områder i Ullensakerskolen Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 7

8 Den gode leder Den gode lærer God elevvurdering Godt læringsmiljø Godt hjem-skolesamarbeid SKOLENS STRATEGISKE MÅL - DIMENSJON BRUKER - JFR RÅDMANNENS ØK.PLAN, STYRINGSKORT GRUNNSKOLEN Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Godt læringsutbytte Resultat 2016 Resultat 2017 Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål 2020 Res. Mål 2021 Kartleggingsprøve 2. trinn lesing 2 % 11,8 % 10 % 10 % 10 % 10 % Kartleggingsprøve 3. trinn lesing 19 % 9,8 % 10 % 10 % 10 % 10 % Kartleggingsprøve 2. trinn regning 0 % 5,6 % 10 % 10 % 10 % 10 % Kartleggingsprøve 3. trinn regning 18 % 7,1 % 10 % 10 % 10 % 10 % Kartleggingsprøve 3. trinn engelsk lesing/lytting, maks 15 % under kritisk grense 7,4 % / 11,1 % 7,7 % / 7,7 % 15 % 15 % 15 % 15 % Kartleggingsprøve lesing samme elevgruppe fra 2. til 3.trinn, andel under kritisk grense redusert med % Andel er økt fra 12,1% til 18,9% Andel er økt fra 1,9% til 9,9% 2 % 2 % 2 % 2 % Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 8

9 Kartleggingsprøve regning samme elevgruppe fra 2. til 3.trinn, andel under kritisk grense redusert med % 1,9% Andel er økt fra 0% til 7,1% 0 % 0 % 0 % 0 % Nasjonale prøver 5. trinn lesing Nasjonale prøver 5. trinn regning Nasjonale prøver 5.trinn engelsk *Nasjonale prøver gjennomføres sept/okt 2016 *** Prikket i henhold til Ullensakerskolens publiseringsregler Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav God elevvurdering Fra elevundersøkelsen, spørsmål: «Snakker lærerne med deg om hva du skal gjøre for å bli bedre i fagene?» %-andel som er fornøyde. Ønsket 80 %, akseptert 70 % Gjennomføres i desember Resultat 2016 Resultat 2017 Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål 2020 Res. Mål ,3% * 80 % 80 % 80 % 80 % Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Godt læringsmiljø Resultat 2016 Resultat 2017 Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål 2020 Res. Mål 2021 Resultat for spørsmål om mobbing: "Er du blitt mobbet de siste månedene?". Ønsket 0 % Resultat for spørsmål om bråk og uro: "Det er god arbeidsro i timene". 6,7% * 0 % 0 % 0 % 0 % 56,8% * 95 % 95 % 95 % 95 % Resultat for spørsmål om håndtering av mobbing: 39,5% * 80 % 80 % 80 % 80 % Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 9

10 "Foresatte er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og lærere håndterer mobbing av elevene på en god måte" % - andel som er fornøyde. Gjennomføres i desember Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Godt hjem-skolesamarbeid Resultat 2016 Resultat 2017 Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål 2020 Res. Mål 2021 Resultat fra foreldreundersøkelsen om dialog og medvirkning: «Foresatte er helt enig i at de blir tatt i mot på en god måte når de kontakter skolen». %-andel som er enige. Resultat fra foreldreundersøkelsen om forventninger: "Foresatte er helt eller delvis enig i at det er kjent hvilke forventninger skolen har til hjemmet når det gjelder samarbeid med skolen»." %- andel som er enige. 86,4% * 95 % 95 % 95 % 95 % 75,3% * 90 % 90 % 90 % 90 % SFO-undersøkelsen samlet. 4,7 * 4,9 4,9 4,9 4,9 Gjennomføres i desember Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Vi gjør SFO så attraktiv at andel barn i SFO på trinn er samlet min. 75 % Vi gjør SFO så attraktiv at andel barn i SFO på 4. trinn er min. 35 % Resultat 2016 Resultat 2017 Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål 2020 Res. Mål % 63,3% 75 % 75 % 75 % 75 % 17,9 % 18,5% 35 % 35 % 35 % 35 % Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 10

11 TILTAK/HANDLINGSPLAN 2018, DIMENSJON: INNBYGGERE/BRUKERE Kvalitet og profesjonalitet I Ullensakerskolen Innbyggere/Brukere Gode, forutsigbare, tilgjengelige og sammenhengende tjenester. Strategiske prioriteringer, dimensjon brukere Tjenestenes omfang / dekningsgrad Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Brukertilfredshet 1.0 Den gode leder 2.0 Den gode lærer 3.0 God elevvurdering 4.0 Godt læringsmiljø 5.0 Godt hjem-skole-samarbeid Tiltak under strategisk pkt 1.0 og 2.0 skal ha som målsetting økt læringsutbytte, jfr styringskort for grunnskolen (se vedlegg, samt Rådmannens budsjettgrunnlag) NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 11

12 1.0 Den gode leder 1.1 Er profesjonell og tett på sine medarbeidere med tydelige krav og forventninger til elevenes læringsutbytte Nasjonale prøver 5. trinn Nasjonale prøver 8. trinn Nasjonale kartlegginger vår og høst 1.2 Har en systematisk tilbakemeldingskultur på skolen og engasjerer seg i lærernes læring Tilbakemeldinger fra ansatte på medarbeiderundersøkelser, læringsdialoger, medarbeidersamtaler og ståstedsanalysen 1.3 Legger til rette for målrettet og systematisk pedagogisk utviklings- og endringsarbeid i rammen av forskningsbaserte tiltak, samt tilrettelegging for etterutdanning og veiledning Nasjonale prøver 2018 for 5. og 8. trinn En felles plattform som kommer alle skolens elever til gode 1.4 Legger til rette for en positiv, kollektiv kultur som preges av samarbeidsevne og delingskultur, nysgjerrighet og vilje til læring og utvikling i en felles, skoleomfattende ramme Medarbeiderundersøkelsen 2018 Elev og foreldreundersøkelsen 2018 En felles plattform som kommer elevene til gode 1.5 Utnytter skolens menneskelige og økonomiske ressurser optimalt til beste for elevens læring og utvikling Tertial og årsrapportering 2018 Nasjonale prøver 2018 for 5. og Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 12

13 8. trinn Nasjonale kartlegginger våren Den gode lærer 2.1 Har god faglig og fagdidaktisk kompetanse, og evner å holde et høyt læringstrykk. Lærerne Nasjonale prøver 2018 for 5. og 8. trinn Nasjonale kartlegginger våren 2018 Elevundersøkelsen Utøver autoritativ og rettvendt klasseledelse, og utvikler en elevkultur som støtter læring. Har gode relasjoner til hele elevgruppa, og har fokus 2.3 på godt læringsmiljø med vekt på sosialt læringsfellesskap, ro og orden. 2.4 Gir positive og fremoverrettede tilbakemeldinger til elevene. Har endringsvilje og vilje til å ta medansvar for å utvikle en positiv, kollektiv kultur som preges av 2.5 samarbeidsevne og delingskultur, nysgjerrighet og vilje til læring og utvikling i felles, skoleomfattende ramme. 3.0 God elevvurdering Lærerne Elevundersøkelsen 2018, lærerne og assistentene Elevundersøkelsen 2018 Jan - des 2018 Lærerne Elevundersøkelsen 2018, lærerne og assistentene Nasjonale prøver 2018 for 5. og 8. trinn Ståstedsanalysen høsten Alle elever gis tilpasset opplæring med utgangspunkt i eget ståsted og potensiale for læringsutbytte. og lærerne Nasjonale prøver 2018 Nasjonale kartleggingsprøver 2018 Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 13

14 Elevundersøkelsen Alle elever får delta i planlegging og gjennomføring av egen opplæring og har god innsikt i hva som er opplæringens mål. og lærerne Elevundersøkelsen 2018 og lærerne Nasjonale prøver Alle elever får jevnlige tilbake- og fremovermeldinger som styrker elevens læring og utvikling. Nasjonale kartleggingsprøver 2018 Elevundersøkelsen Godt læringsmiljø 4.1 Skolen legger til rette for at elevene opplever likeverd, respekt og egenverdi ved sterkt fokus på gode felles holdninger og elevsyn. Dette er tema på fellestid og på jevnlige klasselærermøter. er sterkt involvert i elevsaker og oppfølging av disse ved tydelig tilstedeværelse i skolemiljøet og på samarbeidsmøter. Alle ansatte Elevundersøkelsen Skolen har lokale, skoleomfattende handlingsplaner for godt læringsmiljø og forebygging av vold og mobbing, samt en opptrappingsplan ved hendelser. Elevundersøkelsen Gode, skoleomfattende rutiner legger til rette for et godt læringsmiljø med oppfølging av opplæringslovens 9 A -3., lærerne og assistentene Elevundersøkelsen Skolen har fokus på lærings og klasseledelse. og lærerne Elevundersøkelsen Godt hjem-skole samarbeid Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 14

15 5.1 Foresatte har en positiv holdning til skolen, har tydelige og realistiske forventninger til eleven, oppmuntrer til innsats og gir fortjent ros. De møtes av positive, tydelige medarbeidere både på skole og SFO. De opplever å bli tatt imot på en skikkelig måte når de tar kontakt med skolen, og elevenes potensiale er tema på elevsamtaler og utviklingssamtaler. På foreldremøter er forventningsavklaring skole-hjem tema., lærerne, assistentene, foresatte Elevundersøkelsen 2018 Foreldreundersøkelsen 2018 SFO brukerundersøkelse Skolen legger til rette for involvering og påvirkning av foresatte når det gjelder elevenes læringsutbytte og utvikling., lærerne og assistentene Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 15

16 TILTAK/HANDLINGSPLAN 2018, DIMENSJON: SAMFUNN Samfunn Skolenes bidrag til å nå mål underfokusområde «Samfunn» i overordnet styrkingskort Frafall fra videregående skole reduseres Folkehelse skal være overordnet, særlig barn og unge Andel av befolkning med høgskole- eller universitetsutdannelse øker Andel elever i 10. trinn oppgir at «alt er et slit» reduseres NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket 1.0 Frafall videregående skole reduseres 1.1 Skolen legger til rette for at elevene opplever likeverd, respekt og egenverdi. Skolen legger til rette med god tilpasset opplæring for alle, slik at elevene opplever mestring. Tett oppfølging i samarbeid med de foresatte ved bekymringsfullt fravær. Jan- des 2018 Alle ansatte Elevundersøkelsen Kommunen fremmer aktiv og helsefremmede tiltak 2.1 Fokusering på kroppsøvingsfaget, fysisk aktivitet og varierte aktiviteter i friminuttene ved blant annet Trivselsledere. Gjøre vårt for å oppfylle Folkehelseplanens anbefaling om at barn og unge skal være i aktivitet 60 minutter om dagen., lærerne og assistentene Elevundersøkelsen 2018 Kartlegging av svømmeferdigheter på 4. og 7. trinn 3.0 Kommunens energiforbruk pr m2 reduseres 3.1 Skolen bruker digitalt arkiv og saksbehandlingssystem. og lærerne Foreldreundersøkelsen 2018 Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 16

17 Kommunikasjon via Transponder. Arbeidsplaner, læringskilder m.m. ligger på It`s learning. Innføring av nettbrett. 4.0 Andel av befolkning med høyskole- eller universitetsutdannelse øker 4.1 Skolen legger til rette for at elevene opplever likeverd, respekt og egenverdi. Sterkt fokus på tilpasset opplæring. Alle ansatte Elevundersøkelsen 2018 Leksehjelp på skolen 5.0 Andel elever på 10. trinn som oppgir at «alt er et slit» reduseres TILTAK/HANDLINGSPLAN 2018, DIMENSJON: MEDARBEIDERE/ORGANISASJON Medarbeidere/Organisasjon Kommunen er en effektiv organisasjon med motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere. Medarbeidertilfredshet Sykefraværet reduseres NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 17

18 1.0 Medarbeidertilfredshet 1.1 Har en systematisk tilbakemeldingskultur på skolen, og ledelsen engasjerer seg i lærernes arbeid og læring. Medarbeiderundersøkelsen 2018 Lærernes kompetanse øker Elevenes kompetanse øker 2.0 Bruke av kompetanse 2.1 Legger til rette for målrettet og systematisk pedagogisk utviklings- og endringsarbeid i rammen av forskningsbaserte tiltak, samt tilrettelegge for etterutdanning og veiledning Medarbeiderundersøkelsen Bedre opplæringstilbud for elevene. Lærernes kompetanse øker 3.0 Mestringsorientert ledelse Medarbeiderundersøkelsen 3.1 Skolevandring og god tilbakemeldingskultur Medarbeiderne blir synlige og viktige. Vi -fellesskap 4.0 Sykefravær reduseres 4.1 Tett oppfølging av sykefravær ved å bruke IA-avtalen. Et inkluderende arbeidsmiljø med faste morgenmøter hvor alle lærerne er tilstede. er synlig i alle rom. Fokus på positive arbeidsmiljøtiltak. Redusert sykefravær Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 18

19 TILTAK/HANDLINGSPLAN 2018, DIMENSJON: ØKONOMI Økonomi Bærekraftig kommuneøkonomi Ønsket mindreforbruk 0,5 %, akseptert mindre- og merforbruk +3,0 til -0,5 %. NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket 1.0 God økonomistyring i henhold til gitte rammer Utnytter de økonomiske rammene til å utvikle skolen som en læringsarena med god kvalitet for elevene og med et arbeidsmiljø som fremmer helse. Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 19

Døli skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring!

Døli skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring! Døli skole STRATEGISKE MÅL -2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan og strategisk plan

Detaljer

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Bakke skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk plan 2018-2021 ENHETSLEDER

Detaljer

Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring

Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Trivsel og læring for alle Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan

Detaljer

Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring

Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Trivsel og læring for alle Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan

Detaljer

Nordkisa skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon: God, aktiv læring for alle-trygge, motiverte elever med læringsglede!

Nordkisa skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon: God, aktiv læring for alle-trygge, motiverte elever med læringsglede! Nordkisa skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Visjon: God, aktiv læring for alle-trygge, motiverte elever med læringsglede! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs,

Detaljer

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon: God, aktiv læring for alle-trygge, motiverte elever med læringsglede!

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon: God, aktiv læring for alle-trygge, motiverte elever med læringsglede! Nordkisa skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon: God, aktiv læring for alle-trygge, motiverte elever med læringsglede! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs,

Detaljer

«GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER»

«GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER» Mogreina skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016 «GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER» Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2016 og strategisk

Detaljer

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Bakke skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2017 og strategisk plan 2017-2020 BAKKE

Detaljer

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle.

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle. Åreppen skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018

Detaljer

Allergot ungdomsskole

Allergot ungdomsskole Allergot ungdomsskole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 LEDESTJERNER: KUNNSKAP, LÆRING, INNSATS, MESTRING OG ANERKJENNELSE Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Detaljer

Strategiplan for læringsutbytte

Strategiplan for læringsutbytte Strategiplan for læringsutbytte 2015-2018 Behandles i Kommunestyret 1.12.14 Behandles i Hovedutvalg for skole og barnehage 12.11.14 Ullensakerskolen - grunnskolen i Ullensaker Innhold Innledning... 2 Strategiplan

Detaljer

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 "VI LÆRER NYSGJERRIGE, KREATIVE OG MOTIVERTE ELEVER Å LÆRE FOR LIVET. ELEVENE VÅRE HAR HOLDNINGER, KUNNSKAPER OG TEORETISKE OG PRAKTISKE

Detaljer

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 «GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER»

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 «GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER» Mogreina skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 «GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER» Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk

Detaljer

Allergot ungdomsskole

Allergot ungdomsskole Allergot ungdomsskole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 LEDESTJERNER: KUNNSKAP, LÆRING, INNSATS, MESTRING OG ANERKJENNELSE Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Detaljer

Gystadmarka ungdomsskole

Gystadmarka ungdomsskole Gystadmarka ungdomsskole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 «MESTRING SKAPER TRIVSEL» Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2018 og strategisk

Detaljer

NORDKISA SKOLE Strategiske mål og tiltak

NORDKISA SKOLE Strategiske mål og tiltak NORDKISA SKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «God, aktiv læring for alle - trygge, motiverte elever med læringsglede» NORDKISA SKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE

Detaljer

Nordby ungdomsskole VI SÅR FOR FRAMTIDA STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Nordby ungdomsskole VI SÅR FOR FRAMTIDA STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Nordby ungdomsskole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 VI SÅR FOR FRAMTIDA Nærhet, Opplæring, Respekt, Dannelse, Begeistring, Ytelse Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs,

Detaljer

«GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER»

«GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER» Mogreina skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 «GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER» Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2017 og strategisk

Detaljer

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Mer læring for alle!

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Mer læring for alle! Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Mer læring for alle! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk plan 2018-2021

Detaljer

Gystadmarka ungdomsskole

Gystadmarka ungdomsskole Gystadmarka ungdomsskole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 «MESTRING SKAPER TRIVSEL» Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2017 og strategisk

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016. Algarheim skole vi gjør hverandre gode

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016. Algarheim skole vi gjør hverandre gode Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016 Algarheim skole vi gjør hverandre gode Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2016 og strategisk

Detaljer

Hovin skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord

Hovin skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord Hovin skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord Hovin skole et paradis for kunnskap. Trygghet, positivitet og engasjement gir god læring. virksomhetsplan 2018 og strategisk

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL TILTAK 2013 Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Mer læring for alle!

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Mer læring for alle! Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Mer læring for alle! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2017 og strategisk plan 2017-2020

Detaljer

Hovin skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord

Hovin skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord Hovin skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Visjon/slagord Hovin skole et paradis for kunnskap. Trygghet, positivitet og engasjement gir god læring. virksomhetsplan 2016 og strategisk

Detaljer

Nordby ungdomsskole VI SÅR FOR FRAMTIDA STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017

Nordby ungdomsskole VI SÅR FOR FRAMTIDA STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Nordby ungdomsskole STRATEGISKE MÅL -2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN VI SÅR FOR FRAMTIDA Nærhet, Opplæring, Respekt, Dannelse, Begeistring, Ytelse Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Detaljer

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon Rom for alle-blikk for den enkelte. Aktive svette barn.

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon Rom for alle-blikk for den enkelte. Aktive svette barn. Borgen skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon Rom for alle-blikk for den enkelte. Aktive svette barn. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan

Detaljer

Vesong ungdomsskole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord

Vesong ungdomsskole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord Vesong ungdomsskole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2017 og strategisk plan 2017-2020

Detaljer

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN «En positiv hverdag for læring»

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN «En positiv hverdag for læring» Vesong ungdomsskole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 «En positiv hverdag for læring» Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2018 og strategisk

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL -2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 1 Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent VIRKSOMHETSPLAN OG STRATEGISK PLAN -2021 ENHET: JESSHEIM SKOLE

Detaljer

ALGARHEIM SKOLE Strategiske mål og tiltak

ALGARHEIM SKOLE Strategiske mål og tiltak ALGARHEIM SKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «Vi lærer nysgjerrige, kreative og motiverte elever å lære for livet» ALGARHEIM SKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE

Detaljer

DØLI SKOLE Strategiske mål og tiltak

DØLI SKOLE Strategiske mål og tiltak DØLI SKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «Sammen for trivsel og læring» DØLI SKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE SATSINGER Helhetlig læringsløp Implementering

Detaljer

GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE Strategiske mål og tiltak

GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE Strategiske mål og tiltak GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «Mestring skaper trivsel» GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE SATSINGER Helhetlig

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent VIRKSOMHETSPLAN 2017 OG STRATEGISK PLAN 2017-2020 ENHET:

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2015 og strategisk plan 2015-2018 ENHET

Detaljer

Åreppen skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle.

Åreppen skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle. Åreppen skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2017

Detaljer

BAKKE SKOLE Strategiske mål og tiltak

BAKKE SKOLE Strategiske mål og tiltak BAKKE SKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «Vi skaper begeistring for læring og gjør hverandre gode» BAKKE SKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE SATSINGER Helhetlig

Detaljer

MOGREINA SKOLE Strategiske mål og tiltak

MOGREINA SKOLE Strategiske mål og tiltak MOGREINA SKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «God læring i trygge omgivelser» MOGREINA SKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE SATSINGER Helhetlig læringsløp Implementering

Detaljer

HOVIN SKOLE Strategiske mål og tiltak

HOVIN SKOLE Strategiske mål og tiltak HOVIN SKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «Et paradis for kunnskap. Trygghet, positivitet og engasjement gir god læring.» HOVIN SKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE

Detaljer

Åreppen skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle.

Åreppen skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle. Åreppen skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016 SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2016

Detaljer

NORDBY UNGDOMSSKOLE Strategiske mål og tiltak

NORDBY UNGDOMSSKOLE Strategiske mål og tiltak NORDBY UNGDOMSSKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «Vi sår for framtida» FELLES KOMMUNALE SATSINGER Helhetlig læringsløp Implementering av «Handlingsplan for matematisk kompetanse»

Detaljer

SKOGMO SKOLE OG SENTER FOR TOSPRÅKLIG OPPLÆRING Strategiske mål og tiltak

SKOGMO SKOLE OG SENTER FOR TOSPRÅKLIG OPPLÆRING Strategiske mål og tiltak SKOGMO SKOLE OG SENTER FOR TOSPRÅKLIG OPPLÆRING Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «Eleven i sentrum - trivsel og læring for alle» SKOGMO SKOLE OG SENTER FOR TOSPRÅKLIG OPPLÆRING - Strategiske

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent VIRKSOMHETSPLAN 2015 OG STRATEGISK PLAN 2015-2018 ENHET:

Detaljer

Borgen skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon Rom for alle-blikk for den enkelte. Aktive svette barn.

Borgen skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon Rom for alle-blikk for den enkelte. Aktive svette barn. Borgen skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Visjon Rom for alle-blikk for den enkelte. Aktive svette barn. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Sagene skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Sagene skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2019 Sagene Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...5

Detaljer

Strategiplan for læringsutbytte

Strategiplan for læringsutbytte Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020 Behandles i Hovedutvalg for skole og barnehage 21.03.2018 Ullensakerskolen - grunnskolen i Ullensaker Innhold Innledning...2 Strategiplan for læringsutbytte...2

Detaljer

JESSHEIM SKOLE OG RESSURSSENTER Strategiske mål og tiltak

JESSHEIM SKOLE OG RESSURSSENTER Strategiske mål og tiltak JESSHEIM SKOLE OG RESSURSSENTER Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «En inkluderende skole. Læring - Mangfold - Fellesskap» JESSHEIM SKOLE OG RESSURSSENTER - Strategiske mål og tiltak 2019-2022

Detaljer

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Respektfulle barn med lyst på livet!

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Respektfulle barn med lyst på livet! Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Respektfulle barn med lyst på livet! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2015 og strategisk

Detaljer

Strategiplanfor læringsutbytte 2014-2017

Strategiplanfor læringsutbytte 2014-2017 Strategiplanfor læringsutbytte 2014-2017 Ullensakerskolen - grunnskoleni Ullensaker Strategiplan for læringsutbytte i Ullensakerskolen 2014-2017 Innhold 1. Innledning............ 3 1.1. Strategiplanfor

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

FURUSET SKOLES PROFIL ( )

FURUSET SKOLES PROFIL ( ) FURUSET SKOLES PROFIL Furuset skole har tre satsningsområder i Strategisk plan 2018-22 Et godt skole- og læringsmiljø Lesing Regning Furuset Aktivitetsskole har to satsningsområder i Strategiskplan 2018-22

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrud skole (U22)

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrud skole (U22) Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2019 Ellingsrud skole (U22) Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Morellbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Morellbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2019 Morellbakken skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

GYSTADMARKA SKOLE Strategiske mål og tiltak

GYSTADMARKA SKOLE Strategiske mål og tiltak GYSTADMARKA SKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «Mer læring for alle» GYSTADMARKA SKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE SATSINGER Helhetlig læringsløp Implementering

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sagene skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sagene skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Sagene skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Abildsø skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Abildsø skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Abildsø skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lutvann skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lutvann skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lutvann skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elever og lærlinger

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Disen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Disen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2019 Disen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

BORGEN SKOLE Strategiske mål og tiltak

BORGEN SKOLE Strategiske mål og tiltak BORGEN SKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «Skolen med rom for alle, blikk for den enkelte. Aktive svette barn.» BORGEN SKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE

Detaljer

Mål- og resultatstyring P12 Skole

Mål- og resultatstyring P12 Skole Mål- og styring P12 Skole Virksomhet: Virksomhetsleder: Hvordan fylle ut? Spørsmål? Hallermoen skole Frode Myhre Ellingsen Det er lagt opp til at en kan fylle ut fra 1 til 5 virksomhetsmål per økonomiplanmål,

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2016 RASTA SKOLE

UTVIKLINGSPLAN 2016 RASTA SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2016 RASTA SKOLE OM PLANEN Utviklingsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett med utviklingsplan og årsmelding. Utviklingsplanen for Rasta

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

VESONG UNGDOMSSKOLE Strategiske mål og tiltak

VESONG UNGDOMSSKOLE Strategiske mål og tiltak VESONG UNGDOMSSKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «En positiv hverdag for læring» VESONG UNGDOMSSKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE SATSINGER Helhetlig læringsløp

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Uranienborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Uranienborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2019 Uranienborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Resultatvurdering Smeaheia skole 2018

Resultatvurdering Smeaheia skole 2018 Resultatvurdering Smeaheia skole 2018 SKOLEFAKTA: Rektor: Tor A. Isene Klassetrinn: 1-7 2018-2019 2017-2018 Antall elever 390 393 Antall barn i SFO 156 141 Årsverk lærere 30 24 Årsverk andre ansatte skole

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Skjønnhaug skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Skjønnhaug skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Skjønnhaug skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ekeberg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ekeberg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2019 Ekeberg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bekkelaget skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bekkelaget skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Bekkelaget Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Mål- og resultatstyring P12 Skole

Mål- og resultatstyring P12 Skole Mål- og styring P12 Skole Virksomhet: Virksomhetsleder: Hvordan fylle ut? Spørsmål? Konnerud skole Cathrine Wessmann Det er lagt opp til at en kan fylle ut fra 1 til 5 virksomhetsmål per økonomiplanmål,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Refstad skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

BØ KOMMUNE PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

BØ KOMMUNE PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING BØ KOMMUNE PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2018-2022 Godt fysisk og psykososialt arbeidslæringsmiljø Godt læringsutbytte Trygghet og trivsel for læring og mestring Sikre godt samarbeid skole-hjem Skoleutvikling

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rødtvet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rødtvet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2019 Rødtvet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Refstad skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Granstangen skole (U22)

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Granstangen skole (U22) n Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2019 Granstangen (U22) Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stovner skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stovner skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2019 Stovner skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2019 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011/12

HANDLINGSPLAN 2011/12 HANDLINGSPLAN 2011/12 VISJON: MESTRING OG GLEDE Verdier: På Austrheim skole skal vi være: engasjerte rause lærende modige SATSINGSOMRÅDER A. TIDLIG INNSATS B. LESING OG REGNING GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Tokerud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Tokerud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Tokerud skole Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole

Virksomhetsplan, Prestrud skole Virksomhetsplan, Prestrud skole 2010 2012 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Med denne visjonen vil vi at alle på Prestrud skole skal ta et felles ansvar

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sagene skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sagene skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Sagene skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Lilleborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Stovner skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Stovner skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Stovner skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Fernanda Nissen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Fernanda Nissen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan Fernanda Nissen skole Strategisk Plan - Fernanda Nissen skole - Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2019 Maridalen Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...5

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bekkelaget skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bekkelaget skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Bekkelaget skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer