STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon: God, aktiv læring for alle-trygge, motiverte elever med læringsglede!

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon: God, aktiv læring for alle-trygge, motiverte elever med læringsglede!"

Transkript

1 Nordkisa skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon: God, aktiv læring for alle-trygge, motiverte elever med læringsglede! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

2 virksomhetsplan 2018 og strategisk plan ENHET NORDKISA SKOLE ENHETSLEDER Linda Sundseth TABELL FOR RAMMER 2017 OG 2018 Enhet Regnskap 2016 Justert budsjett 2017 Budsjett 2018 Tall i 1000 kr Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Nordkisa skole STYRINGSKORT (MÅL OG RESULTATKRAV) Se eget vedlegg. NØKKELTALL Utvalgte nøkkeltall fra GSI 2014/ / / /18 Ullensakerskolen 2017 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring Gjennomsnittlig gruppestørrelse (gr.str 1) 4,0 5,2 5,8 6,3 6,9 1,33 1, ,7 13,8 15,1 16,75 15,22 14,89 Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 2

3 STYRINGS- OG PRODUKSJONSDATA 2013/ / / / /18 Elever 1.trinn Elever 2.trinn Elever 3.trinn Elever 4.trinn Elever 5.trinn Elever 6.trinn Elever 7.trinn Sum elever Endring antall elever fra foregående år Antall årsverk lærere 11,4 10,83 9,75 10,53 10,4 Antall andre årsverk til elevrettet arbeid 2,3 1,33 3,3 2,3 1,0 Andel barn i SFO 58,8 64,5 53,8 68,9 54% Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 3

4 MEDARBEIDERE Mål Sykefravær i % 7,8% 5,1% 3,3% 6,6% 6,0 % Medarbeidertilfredshet (snitt) Medarbeidertilfredshet (ledelse) 4,9 * 5 * 4,8 * * Mer enn landsgjennomsnittet Mer enn landsgjennomsnittet *Arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomføres annethvert år (ref sak i HAMU , saksnr 27/14). ** Sykefravær per Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 4

5 PERSONALOVERSIKT Personal Antall årsverk pr ,20 Nyopprettede stillinger i 2017: Antall/stillingstittel: Antall/stillingstittel: 1/ Fagarbeiderstilling 1/ Miljøterapeut Antall/stillingstittel: Antall/stillingstittel: Antall/stillingstittel: Antall/stillingstittel: Antall/stillingstittel: Antall opphør av arbeidsforhold i Antall nyansettelser i Plan for nye stillinger i 2018: Antall nyopprettelser 3, herav 2 LOS-veiledere og arbeid med tilsetting av avdelingsleder Ønsket antall lærlinger (inkludert fagbeskrivelse) Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 5

6 Skolens profil: Barneskole trinn og Senter for Elevmestring og Læringsmiljø REKTORS VURDERINGER Skolens visjon er: God, aktiv læring for alle trygge, motiverte elever med læringsglede! Satsingsområder: A. Lesing og skriving i alle fag B. Innføring av læringsbrett C. Anvendelse av resultater D. Kollektiv læring og teamarbeid E. Videreutvikle skolens kompetansesenter, SEL Hvilke resultater er skolen mest fornøyd med? Udirs kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.-3.trinn viser at det er færre elever under kritisk grense på Nordkisa skole enn tidligere år. Nasjonal kartleggingsprøve i lesing for 2.trinn skoleåret 2016/2017 viser 6,67 % under kritisk grense på en delprøve. Utover dette er alle elever på trinnet over kritisk grense. Samme trinn viser fremgang fra året før der 7,69 % var under kritisk grense på alle delprøver. Fra elevundersøkelsen viser 80,6 % av eleven at lærerne snakker med de om hva som skal til for å bli bedre i alle/fleste (53,2 %) eller mange fag (27,4 %). Elevvurdering/underveisvurdering God vurdering er avgjørende for god læring. I læringsprosessen til den enkelte elev legger vi vekt på at lærer skal gi eleven gode framovermeldinger, slik at eleven er kjent med hva han mestrer og hva som skal til for at han skal utvikle seg videre faglig. Elev- og underveisvurdering er knyttet til utviklingssamtaler, i undervisningssituasjon og tilbakemeldinger på elevarbeid. Hjem-skolesamarbeid Det avholdes minimum 2 foreldremøter og utviklingssamtaler pr. skoleår. Ved behov avholdes det flere. I 2017 ble standard for foreldremøter utarbeidet av i et samarbeid mellom hjem og skole. Denne standarden ble vedtatt i SU, november 2017, og skal iverksettes fra har møter med FAU-leder, i tillegg til SU/SMU. Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 6

7 Personalets kompetanse Skolen har god kompetanse i småskolepedagogikk Skolen har god kompetanse i norsk og matematikk Skolen mangler noe kompetanse i engelsk Skolen har spesialpedagogisk og praktisk-estetisk kompetanse Skolen har sosialpedagogisk kompetanse SEL har miljøterapeutisk kompetanse, men mangler noe pedagogisk kompetanse Over 50 % av skolens assistenter er fagarbeidere UTFORDRINGER OG PROSJEKTER 2018 Skolens ledelse er liten og er derfor sårbar ved enkelthendelser. For mer kontinuitet og for å bidra til elevenes læring i større grad, ser vi at det er nødvendig med en utvidelse av lederressursen på Nordkisa skole. Dette er i tråd med nyeste forskning på skoleledelse. Anvendelse av resultater fra ulike kartleggingsprøver o Læringsdialoger mellom lærere og ledelse o Gjennomgang av resultater gjennom hele året på team og i ressursteam o Tilpasse opplæringen på bakgrunn av resultatene vi har Grunnleggende ferdigheter o Innføring av klasselesekurs for alle klasser i samarbeid med leseveileder o Anvendelse av Skrivehjulet i samarbeid med leseveileder o Implementering av Handlingsplan for matematisk kompetanse etter oppsatt plan, i samarbeid med lærerspesialistene Implementering av læringsbrett Kompetanseutvikling i personalet o PU-plan som underbygger satsninger og prosjekter og som legger til rette for kollektiv læring o Målrettet rekrutteringsarbeid o Videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet Skolemiljø o Utarbeide en helhetlig plan for sosial kompetanse for elever på Nordkisa skole o Gode rutiner for oppfølging av elevsaker knyttet til 9A Senter for elevmestring og læringsmiljø o Fortsette arbeidet med å bygge opp et kompetansesenter o Evaluering av fagkompetanser på et kompetansesenter o Utbygging av LOS-veilederfunksjon Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 7

8 Overordnede mål for perioden : Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foresattes utdanningsnivå tilsier Resultatene på nasjonale elev- og foreldreundersøkelsen ligger over landsgjennomsnittet Elevene i Ullensaker skårer over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i 2018 Elevene i Ullensaker har eksamensresultater over landsgjennomsnittet i 2018 Elevene i Ullensaker skårer på Akershusgjennomsnittet på nasjonale prøver i 2018 Elevene i Ullensaker har eksamensresultater på Akershusgjennomsnittet i 2018 Ullensakerskolen gjennomfører kontinuerlig, helhetlig og systematisk kompetanseutvikling for ledere, lærere og personalet i skolen Prioriterte strategiske områder i Ullensakerskolen Den gode leder Den gode lærer God elevvurdering Godt læringsmiljø Godt hjem-skolesamarbeid Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 8

9 SKOLENS STRATEGISKE MÅL - DIMENSJON BRUKER - JFR RÅDMANNENS ØK.PLAN, STYRINGSKORT GRUNNSKOLEN Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Godt læringsutbytte Resultat 2016 Resultat 2017 Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål 2020 Res.mål 2021 Kartleggingsprøve 2. trinn lesing 6,3% 1,7% 10% 10% 10% 10% Kartleggingsprøve 3. trinn lesing 5,6% 12,5% 10% 10% 10% 10% Kartleggingsprøve 2. trinn regning 10,5% 6,7% 10% 10% 10% 10% Kartleggingsprøve 3. trinn regning 5,3% 38,1% 10% 10% 10% 10% Kartleggingsprøve 3. trinn engelsk lesing/lytting, maks 15 % under kritisk grense * * 15%/15% 15%/15% 15%/15% 15%/15% Kartleggingsprøve lesing samme elevgruppe fra 2. til 3.trinn, andel under kritisk grense redusert med % Kartleggingsprøve regning samme elevgruppe fra 2. til 3.trinn, andel under kritisk grense redusert med % 1,66% Andel er økt fra 6,2% til 12,5% 79,2% Andel er økt fra 10,5% til 38,1% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% Nasjonale prøver 5.trinn lesing Nasjonale prøver 5. trinn regning Nasjonale prøver 5. trinn engelsk *Ikke rapportert for 2016 og 2017 **Prikket i henhold til Ullensakerskolens publiseringsregler Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 9

10 Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav God elevvurdering Fra elevundersøkelsen, spørsmål: «Snakker lærerne med deg om hva du skal gjøre for å bli bedre i fagene?» %-andel som er fornøyde. Ønsket 80 %, akseptert 70 % gjennomføres i desember Resultat 2016 Resultat 2017 Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål 2020 Res.mål ,4% * 80% 80% 80% 80% Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Godt læringsmiljø Resultat for spørsmål om mobbing: " Er du blitt mobbet de siste månedene?". Ønsket 0 % Resultat for spørsmål om bråk og uro: "Det er god arbeidsro i timene". Resultat 2016 Resultat 2017 Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål 2020 Res.mål 2021 ** * 0% 0% 0% 0% ** * 95% 95% 95% 95% Resultat for spørsmål om håndtering av mobbing: "Foresatte er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og lærere håndterer mobbing av elevene på en god måte" %-andel som er fornøyde. gjennomføres i desember ** Prikket i henhold til Ullensakerskolens publiseringsregler 94,8% * 80% 80% 80% 80% Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 10

11 Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Resultat 2016 Resultat 2017 Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål 2020 Res.mål 2021 Godt hjem-skolesamarbeid Resultat fra foreldreundersøkelsen om dialog og medvirkning: «Foresatte er helt enig i at de blir tatt i mot på en god måte når de kontakter skolen» %-andel som er enige. Resultat fra foreldreundersøkelsen om forventninger: "Foresatte er helt eller delvis enig i at det er kjent hvilke forventninger skolen har til hjemmet når det gjelder samarbeid med skolen." %-andel som er enige. 94,8% * 95% 95% 95% 95% 76,4% * 90% 90% 90% 90% SFO-undersøkelsen samlet. 5,0 * 4,9 4,9 4,9 4,9 gjennomføres i desember Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Vi gjør SFO så attraktiv at andel barn i SFO på trinn er samlet min. 75 % Vi gjør SFO så attraktiv at andel barn i SFO på 4. trinn er min. 35 % Resultat 2016 Resultat 2017 Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål 2020 Res.mål ,7% * 75% 75% 75% 75% 33,3% * 35% 35% 35% 35% Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 11

12 Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 12

13 TILTAK/HANDLINGSPLAN 2018, DIMENSJON: INNBYGGERE/BRUKERE Kvalitet og profesjonalitet I Ullensakerskolen Innbyggere/Brukere Gode, forutsigbare, tilgjengelige og sammenhengende tjenester. Strategiske prioriteringer, dimensjon brukere Tjenestenes omfang / dekningsgrad Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Brukertilfredshet 1.0 Den gode leder 2.0 Den gode lærer 3.0 God elevvurdering 4.0 Godt læringsmiljø 5.0 Godt hjem-skole-samarbeid Tiltak under strategisk pkt 1.0 og 2.0 skal ha som målsetting økt læringsutbytte, jfr styringskort for grunnskolen (se vedlegg, samt Rådmannens budsjettgrunnlag) NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 13

14 1.0 Den gode leder Langsiktig mål: Tilsette avdelingsleder til skolen Ledelsen etablerer tydelige mål og forventninger Involvering av medarbeiderne Ledelsen forsikrer seg om at ressursene disponeres på en strategisk god måte Ledelsen forsikrer seg om kvaliteten på undervisningen som gis Gjennom ressursteam, analyse av resultater, læringsdialoger og skolerusling OTL Open To Learning-metodikk Ledelsen leder de ansattes læring og utvikling PU-plan som understøtter skolens satsningsområder Ledelsen leder og deltar i den kollektive læringen Begrense kursing mv. som ikke understøtter skolens satsningsområder Teamsamarbeid Ledelsen sikrer et velordnet og trygt læringsmiljø Følge opp aktivitetsplaner knyttet til 9A Legge til rette for utarbeidelse av rutiner 2.0 Den gode lærer Når økonomien tillater det Høst 2018 Gjennom hele året Gjennom hele året Gjennom hele året Gjennom hele året Gjennom hele året Avdelingsledere Avdelingsledere Avdelingsledere Avdelingsledere Avdelingsleder er tilsatt Medarbeiderne føler seg sett og hørt. Felles forpliktelse knyttet til målene. Elevene mottar undervisning basert på gjennomarbeidede mål og planer. Høyere nærvær til arbeidsplassen. Ressurser og økonomi understøtter satsninger og læringen som skal skje. Ledelsen er kjent med elevresultatene. Medarbeidere opplever ledelsen som tilstede og engasjert. Medarbeidere og elever opplever forutsigbarhet og struktur i hverdagen Elevene opplever at det er trygt på Nordkisa skole og at skolen tar tak i det som ikke oppleves som trygt. Mindre tid benyttes til skjønnsmessige vurderinger av enkeltsaker, effektivisering. Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 14

15 2.1 Følge standard for god læringsøkt Skolens lærere Alle timer er gode 2.2 Være bidragsyter i erfaringsdeling, i team og i PU-tid 2.3 Gjennomføre klasselesekurs, etter helhetslesingsprinsipper, på alle trinn to ganger pr år 2.4 Benytte seg av resultater fra ulike kartlegginger i planlegging av den enkelte elevs lærings, samt læring på klassenivå 2.5 Innarbeide gode rutiner for anvendelse av læringsbrett i undervisningen 3.0 God elevvurdering Skolens lærere Kollektiv læring endring av praksis Vår/ Høst 2018 Skolens lærere Skolens lærere Ressursteam Skolens lærere Ledelsen Bedre resultater i den grunnleggende ferdigheten lesing Alle elever har progresjon i sin læring Elever benytter læringsbrett aktivt i sin læringssituasjon Gi elevene tilbakemelding på læringsprosesser og arbeid underveis. Mål utarbeides for øktene. Disse skal vise sammenheng mellom generell del av læreplanen, formål i fagene og de ulike kompetansemålene Skolens lærere Skolens lærere Elevene vet hva de gjør bra og hva de kan forbedre underveis i prosessen Elevene vet hva de skal lære og hvorfor de skal lære, i de ulike øktene Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 15

16 4.0 Godt læringsmiljø Utarbeide plan for utvikling av sosial kompetanse for elever på Nordkisa Skole Fortsette arbeidet med rutineendringer knyttet til lovendring om 9A Mai 2018 Utarbeide en plan for sosiale aktiviteter elevene skal Desember 2018 delta på Revidere dokumentet for god klasseledelse for å tilpasse det digitale klasserommet Desember 2018 Miljøterapeut Miljøterapeut Ressursteam Alle ansatte Ledelsen i samarbeid med alle ansatte Skolens lærere Skolens elever, foresatte og ansatte opplever en kontinuitet i elevenes sosiale utvikling Skolen oppdager, undersøker, griper inn, dokumenterer og utarbeider tiltak Styrke den sosiale tilhørigheten blant elevene. Lik praksis i klasserommet. Elevene opplever dette som trygt. 5.0 Godt hjem-skole samarbeid Iverksette rutine for gjennomføring av foreldremøter Vår/ høst 2018 på Nordkisa skole har faste møter med FAU-leder gjennom året Ca 1 gang pr mnd Skolen sender ut informasjonsbrev til foresatte i Gjennom året forkant av alle ferier Skolens lærere Foreldre opplever foreldremøtene som nyttige FAU og skolen er informert om hverandres arbeid Foresatte opplever at informasjonen fra skolen bedres Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 16

17 TILTAK/HANDLINGSPLAN 2018, DIMENSJON: SAMFUNN Samfunn Skolenes bidrag til å nå mål underfokusområde «Samfunn» i overordnet styrkingskort Frafall fra videregående skole reduseres Folkehelse skal være overordnet, særlig barn og unge Andel av befolkning med høgskole- eller universitetsutdannelse øker Andel elever i 10. trinn oppgir at «alt er et slit» reduseres NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket 1.0 Frafall videregående skole reduseres LOS-veiledere jobber målrettet med tiltak mot skolevegring i ungdomsskolen. Tilsetting av 2 LOS-veiledere til arbeid i barneskolene Tidlig innsats, gi mestringsopplevelser som gir økt lærelyst Kommunen fremmer aktiv og helsefremmede tiltak Vår 2018 Avdelingsleder SEL Avdelingsleder SEL Alle Flere elever gjennomfører ungdomsskolen Tidlig hjelp ved tegn på skolevegring Motiverte elever Læringsøktene er varierte, også med vekt på fysisk Skolens lærere Elevene opplever varierte og aktive 2.1 aktivitet læringsøkter 2.2 Elever på 1. og 2. trinn gjennomfører uteskole ukentlig Trinnets lærere Elevene er på uteskole hver uke Utarbeide rutine for samarbeid med KOMEI/ FAU og Avdelingsleder SFO Aktive barn i lokalmiljøet 2.3 Hauerseter Sportsklubb om bruk av aktivitetsområdet Desember 2018 i skolens nærmiljø 3.0 Kommunens energiforbruk pr m2 reduseres 3.1 Sørge for at dører lukkes og varm luft ikke slippes ut unødvendig Alle ansatte Kommunens energiforbruk pr m2 Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 17

18 reduseres 4.0 Andel av befolkning med høyskole- eller universitetsutdannelse øker Gi elevene best mulig grunnleggende ferdigheter som et godt grunnlag for videre utdanning Andel elever på 10. trinn som oppgir at «alt er et slit» reduseres Lærere og ledelse Ullensaker framstår som attraktiv skolekommune Samarbeid med ungdomsskolen slik at de kan nyttiggjøre seg de læringsstrategiene som elevene har lært på barneskolen LOS-veiledere jobber målrettet med elever og skoler som har utfordringer med skolevegring Vår 2018 Trinnets lærere Ledelsen LOS-veileder Avdelingsleder SEL Andel elever på 10.trinn som oppgir at «alt er et slit» reduseres Andel elever på 10.trinn som oppgir at «alt er et slit» reduseres 5.3 Senter for elevmestring og læringsmiljø er tett på elever og skoler i forbyggende arbeid. Ansatte på SEL Avdelingsleder SEL Andel elever på 10.trinn som oppgir at «alt er et slit» reduseres Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 18

19 TILTAK/HANDLINGSPLAN 2018, DIMENSJON: MEDARBEIDERE/ORGANISASJON Kvalitet og profesjonalitet I Ullensakerskolen Medarbeidere/Organisasjon Kommunen er en effektiv organisasjon med motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere. Medarbeidertilfredshet Sykefraværet reduseres NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 19

20 1.0 Medarbeidertilfredshet Medarbeidere opplever at de blir sett og hørt i sitt arbeid. Medarbeidere får tilbakemelding og fremovermeldinger på arbeidet de gjør. / medarbeidersamtaler Avdelingsledere Avdelingsledere Medarbeidere opplever mestring og innflytelse over egen arbeidssituasjon. 1.3 Det legges til rette for kollektiv læring, erfaringsdeling og relevant kompetanseheving. Ved planlegging av PU-tid/ kontinuerlig 2.0 Bruke av kompetanse Rekruttere riktig kompetanse til skolen PU-plan skal understøtte skolens satsninger, samt bidra til erfaringsdeling og kollektiv læring Ved utlysninger Undervisningskompetanse i flere fag for flere medarbeider Medarbeidere opplever kontinuitet i utviklingsarbeidet. 3.0 Mestringsorientert ledelse Legge til rette for erfaringsdeling kollektiv læring Medarbeidere opplever 3.1 mestring i arbeidet og Vår/Høst 2018 videreutvikler egen praksis 3.2 Læringsdialoger mellom ledelse og lærere/ team 4.0 Sykefravær reduseres 4.1 Utarbeide gode rutiner for oppfølgings av syke medarbeidere. Mai Iverksette intern rutine for tettere oppfølging av syke medarbeidere. August 2018 SFO-leder Rutine er klar for gjennomgang i personalet med tanke på oppstart skoleåret 2018/2019 Økt nærvær - redusert sykefravær Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 20

21 TILTAK/HANDLINGSPLAN 2018, DIMENSJON: ØKONOMI Økonomi Bærekraftig kommuneøkonomi Ønsket mindreforbruk 0,5 %, akseptert mindre- og merforbruk +3,0 til -0,5 %. NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket 1.0 Gode rutiner for oppfølging av enhetens økonomi Mindre- og merforbruk mellom +3,0 til -0,5 %. Strategiske mål og tiltak Nordkisa skole, Ullensaker kommune Side 21

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Bakke skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk plan 2018-2021 ENHETSLEDER

Detaljer

Nordkisa skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon: God, aktiv læring for alle-trygge, motiverte elever med læringsglede!

Nordkisa skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon: God, aktiv læring for alle-trygge, motiverte elever med læringsglede! Nordkisa skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Visjon: God, aktiv læring for alle-trygge, motiverte elever med læringsglede! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs,

Detaljer

Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring

Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Trivsel og læring for alle Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan

Detaljer

Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring

Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Trivsel og læring for alle Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan

Detaljer

Døli skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring!

Døli skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring! Døli skole STRATEGISKE MÅL -2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan og strategisk plan

Detaljer

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring!

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring! Døli skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2018 og strategisk

Detaljer

«GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER»

«GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER» Mogreina skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016 «GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER» Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2016 og strategisk

Detaljer

Allergot ungdomsskole

Allergot ungdomsskole Allergot ungdomsskole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 LEDESTJERNER: KUNNSKAP, LÆRING, INNSATS, MESTRING OG ANERKJENNELSE Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Detaljer

NORDKISA SKOLE Strategiske mål og tiltak

NORDKISA SKOLE Strategiske mål og tiltak NORDKISA SKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «God, aktiv læring for alle - trygge, motiverte elever med læringsglede» NORDKISA SKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE

Detaljer

Allergot ungdomsskole

Allergot ungdomsskole Allergot ungdomsskole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 LEDESTJERNER: KUNNSKAP, LÆRING, INNSATS, MESTRING OG ANERKJENNELSE Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Detaljer

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle.

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle. Åreppen skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018

Detaljer

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 «GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER»

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 «GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER» Mogreina skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 «GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER» Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk

Detaljer

Nordby ungdomsskole VI SÅR FOR FRAMTIDA STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Nordby ungdomsskole VI SÅR FOR FRAMTIDA STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Nordby ungdomsskole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 VI SÅR FOR FRAMTIDA Nærhet, Opplæring, Respekt, Dannelse, Begeistring, Ytelse Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs,

Detaljer

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 "VI LÆRER NYSGJERRIGE, KREATIVE OG MOTIVERTE ELEVER Å LÆRE FOR LIVET. ELEVENE VÅRE HAR HOLDNINGER, KUNNSKAPER OG TEORETISKE OG PRAKTISKE

Detaljer

Gystadmarka ungdomsskole

Gystadmarka ungdomsskole Gystadmarka ungdomsskole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 «MESTRING SKAPER TRIVSEL» Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2018 og strategisk

Detaljer

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Bakke skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2017 og strategisk plan 2017-2020 BAKKE

Detaljer

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Mer læring for alle!

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Mer læring for alle! Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Mer læring for alle! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk plan 2018-2021

Detaljer

«GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER»

«GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER» Mogreina skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 «GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER» Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2017 og strategisk

Detaljer

Nordby ungdomsskole VI SÅR FOR FRAMTIDA STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017

Nordby ungdomsskole VI SÅR FOR FRAMTIDA STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Nordby ungdomsskole STRATEGISKE MÅL -2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN VI SÅR FOR FRAMTIDA Nærhet, Opplæring, Respekt, Dannelse, Begeistring, Ytelse Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL TILTAK 2013 Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016. Algarheim skole vi gjør hverandre gode

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016. Algarheim skole vi gjør hverandre gode Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016 Algarheim skole vi gjør hverandre gode Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2016 og strategisk

Detaljer

Hovin skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord

Hovin skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord Hovin skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord Hovin skole et paradis for kunnskap. Trygghet, positivitet og engasjement gir god læring. virksomhetsplan 2018 og strategisk

Detaljer

Gystadmarka ungdomsskole

Gystadmarka ungdomsskole Gystadmarka ungdomsskole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 «MESTRING SKAPER TRIVSEL» Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2017 og strategisk

Detaljer

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Mer læring for alle!

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Mer læring for alle! Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Mer læring for alle! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2017 og strategisk plan 2017-2020

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

Hovin skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord

Hovin skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord Hovin skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Visjon/slagord Hovin skole et paradis for kunnskap. Trygghet, positivitet og engasjement gir god læring. virksomhetsplan 2016 og strategisk

Detaljer

Vesong ungdomsskole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord

Vesong ungdomsskole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord Vesong ungdomsskole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2017 og strategisk plan 2017-2020

Detaljer

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN «En positiv hverdag for læring»

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN «En positiv hverdag for læring» Vesong ungdomsskole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 «En positiv hverdag for læring» Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2018 og strategisk

Detaljer

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon Rom for alle-blikk for den enkelte. Aktive svette barn.

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon Rom for alle-blikk for den enkelte. Aktive svette barn. Borgen skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon Rom for alle-blikk for den enkelte. Aktive svette barn. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan

Detaljer

ALGARHEIM SKOLE Strategiske mål og tiltak

ALGARHEIM SKOLE Strategiske mål og tiltak ALGARHEIM SKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «Vi lærer nysgjerrige, kreative og motiverte elever å lære for livet» ALGARHEIM SKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent VIRKSOMHETSPLAN 2015 OG STRATEGISK PLAN 2015-2018 ENHET:

Detaljer

NORDBY UNGDOMSSKOLE Strategiske mål og tiltak

NORDBY UNGDOMSSKOLE Strategiske mål og tiltak NORDBY UNGDOMSSKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «Vi sår for framtida» FELLES KOMMUNALE SATSINGER Helhetlig læringsløp Implementering av «Handlingsplan for matematisk kompetanse»

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL -2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 1 Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent VIRKSOMHETSPLAN OG STRATEGISK PLAN -2021 ENHET: JESSHEIM SKOLE

Detaljer

SKOGMO SKOLE OG SENTER FOR TOSPRÅKLIG OPPLÆRING Strategiske mål og tiltak

SKOGMO SKOLE OG SENTER FOR TOSPRÅKLIG OPPLÆRING Strategiske mål og tiltak SKOGMO SKOLE OG SENTER FOR TOSPRÅKLIG OPPLÆRING Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «Eleven i sentrum - trivsel og læring for alle» SKOGMO SKOLE OG SENTER FOR TOSPRÅKLIG OPPLÆRING - Strategiske

Detaljer

GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE Strategiske mål og tiltak

GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE Strategiske mål og tiltak GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «Mestring skaper trivsel» GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE SATSINGER Helhetlig

Detaljer

HOVIN SKOLE Strategiske mål og tiltak

HOVIN SKOLE Strategiske mål og tiltak HOVIN SKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «Et paradis for kunnskap. Trygghet, positivitet og engasjement gir god læring.» HOVIN SKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE

Detaljer

BAKKE SKOLE Strategiske mål og tiltak

BAKKE SKOLE Strategiske mål og tiltak BAKKE SKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «Vi skaper begeistring for læring og gjør hverandre gode» BAKKE SKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE SATSINGER Helhetlig

Detaljer

Åreppen skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle.

Åreppen skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle. Åreppen skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2017

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2015 og strategisk plan 2015-2018 ENHET

Detaljer

MOGREINA SKOLE Strategiske mål og tiltak

MOGREINA SKOLE Strategiske mål og tiltak MOGREINA SKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «God læring i trygge omgivelser» MOGREINA SKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE SATSINGER Helhetlig læringsløp Implementering

Detaljer

Åreppen skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle.

Åreppen skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle. Åreppen skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016 SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2016

Detaljer

JESSHEIM SKOLE OG RESSURSSENTER Strategiske mål og tiltak

JESSHEIM SKOLE OG RESSURSSENTER Strategiske mål og tiltak JESSHEIM SKOLE OG RESSURSSENTER Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «En inkluderende skole. Læring - Mangfold - Fellesskap» JESSHEIM SKOLE OG RESSURSSENTER - Strategiske mål og tiltak 2019-2022

Detaljer

Borgen skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon Rom for alle-blikk for den enkelte. Aktive svette barn.

Borgen skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon Rom for alle-blikk for den enkelte. Aktive svette barn. Borgen skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Visjon Rom for alle-blikk for den enkelte. Aktive svette barn. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan

Detaljer

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Respektfulle barn med lyst på livet!

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Respektfulle barn med lyst på livet! Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Respektfulle barn med lyst på livet! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2015 og strategisk

Detaljer

GYSTADMARKA SKOLE Strategiske mål og tiltak

GYSTADMARKA SKOLE Strategiske mål og tiltak GYSTADMARKA SKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «Mer læring for alle» GYSTADMARKA SKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE SATSINGER Helhetlig læringsløp Implementering

Detaljer

Strategiplan for læringsutbytte

Strategiplan for læringsutbytte Strategiplan for læringsutbytte 2015-2018 Behandles i Kommunestyret 1.12.14 Behandles i Hovedutvalg for skole og barnehage 12.11.14 Ullensakerskolen - grunnskolen i Ullensaker Innhold Innledning... 2 Strategiplan

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent VIRKSOMHETSPLAN 2017 OG STRATEGISK PLAN 2017-2020 ENHET:

Detaljer

BORGEN SKOLE Strategiske mål og tiltak

BORGEN SKOLE Strategiske mål og tiltak BORGEN SKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «Skolen med rom for alle, blikk for den enkelte. Aktive svette barn.» BORGEN SKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 Planen bygger på: Mål og visjoner for Drammenssamfunnet: Miljø og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap. Visjon og hovedmål for grunnskolen

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Lilleborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

FURUSET SKOLES PROFIL ( )

FURUSET SKOLES PROFIL ( ) FURUSET SKOLES PROFIL Furuset skole har tre satsningsområder i Strategisk plan 2018-22 Et godt skole- og læringsmiljø Lesing Regning Furuset Aktivitetsskole har to satsningsområder i Strategiskplan 2018-22

Detaljer

DØLI SKOLE Strategiske mål og tiltak

DØLI SKOLE Strategiske mål og tiltak DØLI SKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «Sammen for trivsel og læring» DØLI SKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE SATSINGER Helhetlig læringsløp Implementering

Detaljer

VESONG UNGDOMSSKOLE Strategiske mål og tiltak

VESONG UNGDOMSSKOLE Strategiske mål og tiltak VESONG UNGDOMSSKOLE Strategiske mål og tiltak 2019-2022 Skolens visjon «En positiv hverdag for læring» VESONG UNGDOMSSKOLE - Strategiske mål og tiltak 2019-2022 FELLES KOMMUNALE SATSINGER Helhetlig læringsløp

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Fernanda Nissen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Fernanda Nissen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan Fernanda Nissen skole Strategisk Plan - Fernanda Nissen skole - Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Abildsø skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Abildsø skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Abildsø skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrudåsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrudåsen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ellingsrudåsen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stovner skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stovner skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2019 Stovner skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Skjønnhaug skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Skjønnhaug skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Skjønnhaug skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lilleborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Tåsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Tåsen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2018 Tåsen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lusetjern skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrudåsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrudåsen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2019 Ellingsrudåsen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2019 Maridalen Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...5

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrud skole (U22)

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrud skole (U22) Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2019 Ellingsrud skole (U22) Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Refstad skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Morellbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Morellbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2019 Morellbakken skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sagene skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sagene skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Sagene skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Tonsenhagen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Tonsenhagen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2019 Tonsenhagen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lutvann skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lutvann skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lutvann skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elever og lærlinger

Detaljer

Strategiplan for læringsutbytte

Strategiplan for læringsutbytte Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020 Behandles i Hovedutvalg for skole og barnehage 21.03.2018 Ullensakerskolen - grunnskolen i Ullensaker Innhold Innledning...2 Strategiplan for læringsutbytte...2

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Utkast per 08.04.2014 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Gode tjenester iverksettes for å nå dette Elevene skal ha gode lese-, skrive- og regneferdigheter,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kastellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kastellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Kastellet skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Refstad skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2019 Lilleborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan. Korsvoll skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan. Korsvoll skole Utdanningsetaten Strategisk plan Korsvoll skole 2018 Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Ullevål skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Ullevål skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan Ullevål Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...5

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan. Korsvoll skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan. Korsvoll skole Utdanningsetaten Strategisk plan Korsvoll skole 2019 Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

Strategiplanfor læringsutbytte 2014-2017

Strategiplanfor læringsutbytte 2014-2017 Strategiplanfor læringsutbytte 2014-2017 Ullensakerskolen - grunnskoleni Ullensaker Strategiplan for læringsutbytte i Ullensakerskolen 2014-2017 Innhold 1. Innledning............ 3 1.1. Strategiplanfor

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2018 Lusetjern skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

Fokusområder for økt kvalitet og deltakelse i AKS i Oslo 2016/2017 Aktivitetsskolen Nordpolen

Fokusområder for økt kvalitet og deltakelse i AKS i Oslo 2016/2017 Aktivitetsskolen Nordpolen Fokusområder for økt kvalitet og deltakelse i AKS i Oslo 2016/2017 Aktivitetsskolen Nordpolen 1 MÅL OG HENSIKT Aktivitetsskolen skal gi alle elever et kvalitativt godt og likeverdig tilbud som støtter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ekeberg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ekeberg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2019 Ekeberg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Tonsenhagen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Tonsenhagen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Tonsenhagen skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Sagene skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Sagene skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2019 Sagene Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...5

Detaljer

Utdanningssektoren - Volla skole

Utdanningssektoren - Volla skole Utdanningssektoren - Volla skole Virksomhetsplan 2019 1 Forord... 3 Programområder... 4 Sektorovergripende mål 1... 5 Sektorovergripende mål 2... 5 Sektorovergripende mål 3... 6 Sektorovergripende mål

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Godlia skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Stovner skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Stovner skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Stovner skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Kjelsås skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Kjelsås skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Kjelsås Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan. Bjørnsletta skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan. Bjørnsletta skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Bjørnsletta Innhold Skolens profil...3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv A20 Arkivsaksnr. 19/1279. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kultur- og oppvekstutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv A20 Arkivsaksnr. 19/1279. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kultur- og oppvekstutvalget SAKSFREMLEGG Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv A20 Arkivsaksnr. 19/1279 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kultur- og oppvekstutvalget 21.05.2019 TILSTANDSRAPPORT LÆRINGSMILJØ 2018-2019 Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lysejordet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lysejordet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lysejordet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer