Jessheim skole og ressurssenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jessheim skole og ressurssenter"

Transkript

1 Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

2 virksomhetsplan 2014 og strategisk plan ENHET ENHETSLEDER Rannveig Kogstad TABELL FOR RAMMER 2013 OG 2014 Enhet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Budsjett 2014 Tall i 1000 kr Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Jessheim skole Endelige driftsrammer for 2014 ble vedtatt i Kommunestyret STYRINGSKORT (MÅL OG RESULTATKRAV) Se eget vedlegg NØKKELTALL Utvalgte nøkkeltall fra GSI 2010/ / / /14 Ullensakerskolen 2013 Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 2

3 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 13,2 10,9 10,7 11% Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 4,8 7,3 7,8 8,4% Gjennomsnittlig gruppestørrelse (gr.str 1) *) 11,4 11,4 11,1 10,9 STYRINGS- OG PRODUKSJONSDATA 2009/ / / / /14 Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 3

4 Elever 1.trinn Elever 2.trinn Elever 3.trinn Elever 4.trinn Elever 5.trinn Elever 6.trinn Elever 7.trinn Sum elever Endring antall elever fra foregående år Antall årsverk lærere 37,8 37,8 38,5 40,1 Antall andre årsverk til elevrettet arbeid 10,9 10,9 11,5 7,9 Andel barn i SFO 32,6 30,1 26,3 54,2 MEDARBEIDERE Mål Sykefravær i % 9,4 % 7,6 % 9,9 % Medarbeidertilfredshet (snitt) 4,2 4,2 4,5 Medarbeidertilfredshet (ledelse) 4,4 4,2 4,6 *) Fra 2010 rapporteres det ikke på elever per lærerårsverk i KOSTRA, men gjennomsnittlig gruppestørrelse Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 4

5 PERSONALOVERSIKT Faste vedtatte årsverk pr i 100 % stilling: Lærere: 50,84 Konsulent: 1,50 Rektor og avdelingsledere: 4,50 Fagarbeidere/assistenter: 20,78 Miljøterapeut: 0 Engasjementer: Forslag nye stillinger: Type stilling: Tidsperiode: Stillingsstørrelse: Ny/eksisterende: Forslag inndragelse av stillinger: Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 5

6 Lærlinger: Barne-og ungdomsarbeiderfag 2013/ % Eksisterende IKT 2014/ % NY Barne-og ungdomsarbeiderfag 2014/ % NY REKTORS VURDERINGER Skolens profil Satsingsområder: Grunnleggende ferdigheter, hovedfokus lese-og skriveopplæring gjennom hele løpet, IKT Klasseledelse inkludert vurderingsarbeid Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 6

7 Hvilke resultater er skolen mest fornøyd med? Vi er mest fornøyd med at våre resultater fra kartlegginger og nasjonale prøver over tid har en relativt lik score. Arbeider for at scoren skal vise jevnt stigende resultater. Kvalitet på godt læringsarbeid for oss er å unn gå store forskjeller i score fra år til år. Ståstedsanalysen viser at det foregår mye godt arbeid og at vi er en lærende organisasjon. Elevvurdering I forbindelse med klasseledelse er vurderingsarbeidet et hovedfokus. Implementering av årshjul med vekt på den uformelle underveisvurderinga er prioritert. Hjem-skolesamarbeid Vi skal opprettholde og videreutvikle det gode samarbeide med FAU. FASU har ulike arbeidsgrupper som har hovedansvar for å følge opp sine områder. Trafikkgruppa følger opp utbygginga av Ringveien for å ivareta elevenes sikkerhet best mulig gjennom utbyggingsperioden. Læringsmiljøgruppa arbeider med ordensregler, kommer med spørsmål og innspill i forhold til læringsmiljøet, eks organisering av skoledagen. Rektor har månedlig møte med FAUleder. Personalets kompetanse Gjennom to år har vi arbeidet med relasjonsbasert ledelse i samarbeid med institutt for relasjonsbasert ledelse. Dette arbeidet videreføres også i 2014 som et ledd i kompetanseheving knyttet til ledelse og klasseledelse. Vi har fokus på intern skolering, deltakelse på kommunale kompetansehevende kursrekker og benytter også avtaler om bindingstid for kompetansegivende videreutdanning. UTFORDRINGER OG PROSJEKTER 2014 Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 7

8 Overordnede mål for perioden Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foresattes utdanningsnivå tilsier Resultatene på nasjonale elev- og foreldreundersøkelsen ligger over landsgjennomsnittet Elevene i Ullensaker skårer over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i 2014 Elevene i Ullensaker har eksamensresultater over landsgjennomsnittet i 2014 Elevene i Ullensaker skårer på Akershusgjennomsnittet på nasjonale prøver i 2016 Elevene i Ullensaker har eksamensresultater på Akershusgjennomsnittet i 2016 Ullensakerskolen gjennomfører kontinuerlig, helhetlig og systematisk kompetanseutvikling for ledere, lærere og personalet i skolen Prioriterte strategiske områder i Ullensakerskolen Den gode leder Den gode lærer God elevvurdering Godt læringsmiljø Godt hjem-skolesamarbeid 1 Jfr overordnet Strategiplan for læringsutbytte i Ullensakerskolen Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 8

9 SKOLENS STRATEGISKE MÅL - DIMENSJON BRUKER - JFR RÅDMANNENS ØK.PLAN, STYRINGSKORT GRUNNSKOLEN Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Godt læringsutbytte Resultat 2012 Resultat 2013 Res.mål 2014 Res.mål 2015 Res.mål 2016 Res.mål 2017 Kartleggingsprøve 2. trinn lesing, maks 10 % under kritisk grense 9% 9% 9% 9% 6% Kartleggingsprøve 3. trinn lesing, maks 10 % under kritisk grense 16% 19% 12% 10% 10% Kartleggingsprøve 2. trinn regning, maks 10 % under kritisk grense 8% 7% 12% 10% 10% Kartleggingsprøve 3. trinn regning, maks 10 % under kritisk grense 24% 13% 15% 10% 10% Kartleggingsprøve 3. trinn engelsk lesing/lytting, maks 15 % under kritisk grense 6% / 10% 27% / 28% 5% / 10% 5% / 10% 5% / 10% Nasjonal prøve 5, trinn lesing, maks 20 % på mestringsnivå 1 26% 31% 20% 20% 20% Nasjonal prøve 5, trinn lesing, min. 30 % på mestringsnivå 3 33% 25% 35% 35% 35% Nasjonal prøve 5. trinn regning, maks 20 % på mestringsnivå 1 30% 33% 20% 20% 20% Nasjonal prøve 5, trinn regning, min. 30 % på mestringsnivå 3 20% 18% 30% 30% 30% Nasjonal prøve 5. trinn engelsk, maks 20 % på mestringsnivå 1 23% 25% 20% 20% 20% Nasjonal prøve 5, trinn engelsk, min. 30 % på mestringsnivå 3 19% 25% 30% 30% 30% Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 9

10 Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav God elevvurdering Resultat 2012 Resultat 2013 Res.mål 2014 Res.mål 2015 Res.mål 2016 Res.mål 2017 Fra elevundersøkelsen, spørsmål: «Snakker lærerne med deg om hva du skal gjøre for å bli bedre i fagene?» %-andel som er fornøyde. Ønsket 80 %, akseptert 70 % 58% * 80% 80% 80% Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Resultat 2012 Resultat 2013 Res.mål 2014 Res.mål 2015 Res.mål 2016 Res.mål 2017 Godt læringsmiljø Resultat for spørsmål om mobbing: " Er du blitt mobbet de siste månedene?". Ønsket 0 % Resultat for spørsmål om bråk og uro: "Det er god arbeidsro i timene". Ønsket 100 %, akseptert 95 % Resultat for spørsmål om håndtering av mobbing: "Foresatte er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og lærere håndterer mobbing av elevene på en god måte" %-andel som er fornøyde. Ønsket 80 %, akseptert 70 % Ikke gjennomført i % * 0% 0% 0% ** * 64% * 80% 80% 80% ** Ikke sammenlignbare tall grunnet endringer i styringskort Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 10

11 Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Resultat 2012 Resultat 2013 Res.mål 2014 Res.mål 2015 Res.mål 2016 Res.mål 2017 Godt hjem-skolesamarbeid Resultat fra foreldreundersøkelsen om dialog og medvirkning: Foresatte er svært eller noe fornøyd med måten de blir tatt i mot dersom de har behov for kontakt med skolen. %-andel som er fornøyde. Ønsket 95 %, akseptert 90 % Resultat fra foreldreundersøkelsen om forventninger: "Jeg/vi er usikre på hvilke forventninger skolen har til meg/oss når det gjelder samarbeid med skolen." %- andel som er usikre. Ønsket 10 %, akseptert 25 % SFO-undersøkelsen samlet. Ønsket 5,0 %, akseptert 4,6 % Ikke gjennomført i 2013 * * * Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 11

12 Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Vi gjør SFO så attraktiv at andel barn i SFO på trinn er samlet min. 75 % Vi gjør SFO så attraktiv at andel barn i SFO på 4. trinn er min. 35 % Ikke gjennomført i 2013 Resultat 2012 Resultat 2013 Res.mål 2014 Res.mål 2015 Res.mål 2016 Res.mål 2017 Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 12

13 TILTAK/HANDLINGSPLAN 2014, DIMENSJON: BRUKER Brukere Gode og forutsigbare tjenester. Strategiske prioriteringer, dimensjon brukere Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling 1.0 Den gode leder 2.0 Den gode lærer 3.0 God elevvurdering 4.0 Godt læringsmiljø 5.0 Godt hjem-skole-samarbeid NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket 1.1 Ledergruppa arbeider videre med relasjonell ledelse i samarbeid med Institutt for relasjonell ledelse gjennom kompetanseheving og veiledning Rektor i samarbeid med IRL Elever, foresatte og ansatte skal oppleve seg sett, hørt og tatt på alvor Høyere score på foreldreundersøkelsen 1.2 Ledergruppa har fokus på pedagogiske dilemmaer og setter av tid på ukentlige ledermøtene til drøftinger Rektor 1.3 Avdelingsleder skal ut i læringsrommet» 15 minutter Rektor/avdelingsledere (Skoleledelsen er godt orientert om det daglige arbeidet som Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 13

14 hver utføres ved skolen. 1.5 Større fokus på refleksjon i læringsdialogene Rektor Skoleledelsen gi tilbakemelding på utført arbeid.) Få innsikt i hva som skjer i klasserommet og øke refleksjonsnivået for medarbeider knyttet til læringsarbeidet Økt læringsutbytte Teamene tar felles ansvar for elevenes læringsutbytte 2.1 Alle ansatte skal heve sin kompetanse på og arbeide etter prinsippene med relasjonsbasert ledelse (kompetanseheving, veiledning og erfaringsdeling) Alle Elever og foresatte skal oppleve seg sett, hørt og tatt på alvor Lærernes ved skole har nødvendig kompetanse til å bruke teknologi i daglig læringsarbeid Økt læringsutbytte 2.2 Sterkt fokus på klasseledelse og vurderingsarbeid Kontaktlærere/timelærere Lærerne forklarer elevene hva som skal til for å nå kompetanseog læringsmålene, slik at elevene forstår hvilke kompetanse- og læringsmål de arbeider mot. Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 14

15 På vår skole er det sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsmåtene og vurderingsarbeidet. Elevene får oppgaver tilpasset sitt nivå. Lærerne følger opp resultater fra kartlegginger og prøver i det daglige arbeidet med hver enkelt elev. Skolen bruker resultater fra kartlegginger når vi planlegger nye læringsaktiviteter. Lærerne på vår skole aktiviserer elevenes forkunnskaper. På skolen har vi en felles forståelse av hva som er god vurderingspraksis. Elevene får begrunnet tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold til kompetansemålene. På vår skole gir lærerne tydelige framovermeldinger til alle sine elever. Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 15

16 2.3 Aktiv bruk av LEZBRA og veiledet lesing Utvikle leketilbudet på SFO Kontaktlærere Avdelingsleder SFO Kvalitet og profesjonalitet I Ullensakerskolen Leseutviklingen følges opp tett og relevante tiltak settes raskt inn Leselærer og ressursteam har til enhver tid god oversikt over elevgruppa og kan veilede på tiltak Økt læringsutbytte Høyere dekningsgrad og bedret brukertilfredshet 2.5 Utvikle en felles forståelse av hva grunnleggende ferdigheter innebærer Rektor og ansatte Elevene utvikler digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, leseferdigheter, regneferdigheter og skriveferdigheter som redskap for læring i alle fag. 3.1 Personalet fra JSR skaldelta i utarbeide helhetlig kommunal opplæringsplan i regning Vår 2014 Utvalgt personale Heve læreplankompetanse og bidra til god implementering av planen på egen skole 3.2 Gjøre innkjøp av lærebøker etter pedagogisk vurdering i RLE, samfunnsfag, geografi og naturfag Vår 2014 Rektor Lærerne kan bruke mer tid til TPO Kvalitetssikre læringsutbytte 3.3 Utvikle vurderingspraksisen slik at all vurdering er god vurdering for læring i tråd med Ullensakerskolens årshjul for vurdering Kontaktlærere/timelærere Lærerne gir god læringsveiledning fortløpende slik at elevene vet hvordan de skal komme videre i læringsarbeidet Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 16

17 Høyere score på elevundersøkelsen Lærerne gir tydelige framovermeldinger til alle sine elever. Elevene er kjent med hvilke kriterier de vurderes ut i fra. Lærerne på vår skole legger til rette for at elevene får reflektere over egen læring. Elevene får trening i å vurdere hvordan de best lærer. IKT-koordinator/rektor Kvalitetssikre læringsutbytte 3.4 Implementere lokal strategi- og opplæringsplan IKT 2014 God håndbok for læring i planlegging og gjennomføring av læringsarbeidet 3.5 Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 17

18 Rektor/Alle Trygge, tydelige og gode lærere 4.1 Ha stort fokus på klasseledelse. Heve kompetanse på hva forskning sier at virker gjennom veiledning og erfaringsdeling Skolen skriftliggjør felles retningslinjer for god klasseledelse. Retningslinjene implementeres. 4.2 Utvikle kompetanse og ha erfaringsdeling på ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) Rektor/ASK-gruppa Alle voksne kan kommunisere med alle elevene på sitt trinn 4.3 Utvikle en bedre modell for organisering av spesialundervisning og evt. søke forsøk 2014 Arbeidsgruppa/rektor Finne annen og bedre modell som kan prøves ut gjennom forsøk 4.4 Følge opp skolens forebyggende plan «Alle med» ( 9a- 3) Alle ansatte Forebyggende arbeid holdes opp og meldte /oppdagede saker tas slik planen skisserer 4.5 Utvikle leketilbudet på SFO med tanke på utvikling av sosial kompetanse Avdelingsleder SFO/ansatte SFO Økt læringsutbytte Høyere dekningsgrad og bedret brukertilfredshet 4.6 Oppfølging av resultatene i elevundersøkelsen relatert til ståstedsanalysen Rektor/FAU På skolen vår er vi bevisste på hvordan vi kan utvikle elevenes selvfølelse Elevene kan løse konflikter på en konstruktiv måte Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 18

19 Opplæringen utvikler elevenes evne til kritisk tenkning Opplæring utvikler elevenes evne til kreativitet På vår skole er lærerne bevisste på hvordan de kan motivere elevene i læringsarbeidet Elevene er motivert i læringsarbeidet Elevene på skolene er engasjert i egen læring Skolen vår tilrettelegger for at alle elevene opplever mestring Skolen arbeider kontinuerlig for å fremme elevenes medvirkning i skolesamfunnet Skolen har et godt fungerende elevråd Elevene deltar i utforming av regler og rutiner Lærer n har sammen med elevene innarbeidet tydelige regler og rutiner for elevgruppa På vår skole utvikler vi en læringskultur der elevene Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 19

20 5.1 Rektor har månedlige samarbeidsmøte med FAU-leder Rektor opplever at det er positivt å gjøre sitt beste På vår skole opplever alle elevene at de tilhører et sosialt fellesskap Det er god arbeidsro i undervisningsøktene på vår skole Holde hverandre ajour på ting og ha et tett samarbeid 5.2 Rektor/ledergruppa samarbeider med FAU i forbindelse med tema og arrangement tilknytning til FAU s arbeidsgrupper Rektor/avd.ledere Et bedre læringsmiljø for elevene som vises med økt tilfredshet på elevundersøkelsen 5.3 Øke informasjon på ITL fra SFO Aktiv oppfølging fra FAU og skole på ITL som infokanal 2014 Avdelingsleder SFO Rektor/FAU-leder Foresatte opplever å være informert Høyere score på SFOundersøkelsen Foresatte opplever å være informert Høyere score på SFOundersøkelsen 5.5 Oppfølging av resultatene i foreldreundersøkelsen relatert til ståstedsanalysen Rektor/FAU Foreldrene blir gjort kjent med hvilke kompetansemål og læringsmål elevene arbeider mot Forventingene mellom skolen og foreldrene avklart Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 20

21 På vår skole arbeider vi bevisst med hvordan foreldre kan bidra positivt til elevenes læring og utvikling På vår skole har vi gode rutiner for å ta opp eventuelle bekymringer med hjemmet På vår skole gir vi ærlige tilbakemeldinger til hjemmet Det er god arbeidsro i undervisningsøktene på vår skole Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 21

22 TILTAK/HANDLINGSPLAN 2014, DIMENSJON: SAMFUNN Samfunn Tilhørighet, nettverk og identitet i en kommune i sterk endring og vekst. Positiv utvikling i risikofaktorer for folkehelse slik disse er dokumentert av nasjonale myndigheter. Kommunen skal dokumentere et positivt bidrag til å redusere CO2- utslipp til atmosfæren NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket 6.1 Fullføre plan for utvikling/oppgradering av uteområdet i tråd med universell utforming i samarbeide med elevråd, FAU og KOMEI. Innen 2014 Rektor Planen er ferdigbehandlet og sluttført 6.2 Jobbe aktivt for at flere barn velger frukt og grønt på SFO Avd.leder Sunnere elever 6.3 Øke aktiviteten i utetid SFO Avdelingsleder SFO/ansatte SFO Elevene er mer aktive Sunnere elever 6.4 Ha folkehelse i fokus på aktivitetsdager også knyttet til mat og drikke på disse dagene Rektor/Alle Sunnere elever 6.5 Redusere kopivolum bla ved at skole, og FAU bruker ITL og hjemmesida som infokanal Rektor/Alle Faktisk redusert kopivolum Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 22

23 TILTAK/HANDLINGSPLAN 2014, DIMENSJON: MEDARBEIDERE Kvalitet og profesjonalitet I Ullensakerskolen Medarbeidere Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere. Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet. Alle stillinger skal besittes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet. Sykefraværet reduseres fra foregående år. Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsutviklingssystemet. NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket 7.1 Ledergruppa arbeider videre med relasjonell ledelse i samarbeid med Institutt for relasjonell ledelse gjennom kompetanseheving og veiledning 2016 Rektor i samarbeid med IRL Ledergruppa skal stå fram som trygg og profesjonelle på relasjon og kommunikasjon 7.2 Sette av tid til å implementere nytt kvalitetssystem Ledergruppa Kvalitetssystemet er i aktiv bruk 7.3 Enheten viderefører månedlige AMU-møter Rektor Åpenhet og felles ansvar for arbeidsmiljøet Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 23

24 TILTAK/HANDLINGSPLAN 2014, DIMENSJON: ØKONOMI Økonomi Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. Ønsket mindreforbruk 0,5 %, akseptert mindre- og merforbruk +3,0 til -0,5 %. NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket 8.1 Månedlig oppfølging med økonomikonsulent Rektor God økonomistyring Strategiske mål og tiltak Jessheim skole og ressurssenter, Ullensaker kommune Side 24