Algarheim skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent"

Transkript

1 Algarheim skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

2 virksomhetsplan 2015 og strategisk plan ENHET ENHETSLEDER Stein Malerstuen TABELL FOR RAMMER 2014 OG 2015 Enhet Regnskap 2013 Justert budsjett 2014 Budsjett 2015 Tall i 1000 kr Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Algarheim skole STYRINGSKORT (MÅL OG RESULTATKRAV) Se eget vedlegg NØKKELTALL Utvalgte nøkkeltall fra GSI 2011/ / / /15 Ullensakerskolen 2014 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 7,5 5,0 3,0 3,6 6,8 Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 2,6 4,5 1,6 2,1 0,97 Gjennomsnittlig gruppestørrelse (gr.str 1) *) 17,3 16,7 16,13 * * Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 2

3 STYRINGS- OG PRODUKSJONSDATA 2010/ / / / /15 Elever 1.trinn Elever 2.trinn Elever 3.trinn Elever 4.trinn Elever 5.trinn Elever 6.trinn Elever 7.trinn Sum elever Endring antall elever fra foregående år Antall årsverk lærere 14,7 14,5 14, ,2 Antall andre årsverk til elevrettet arbeid 1,5 2,6 1,81 1,96 1,94 Andel barn i SFO 68,4 71,3 70,5 71,4 62,7 MEDARBEIDERE Mål Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 3

4 Sykefravær i % 6,5 % 9,7% Medarbeidertilfredshet (snitt) 4,5 4,5 * 4,8 5,0 Medarbeidertilfredshet (ledelse) 4,8 4,6 * 5,0 5,0 *ikke gjennomført i 2013 PERSONALOVERSIKT Faste vedtatte årsverk pr i 100 % stilling: Lærere: 16,2 Konsulent: 0,8 Rektor og avdelingsledere: 1,5 Fagarbeidere/assistenter: 6,1 hvorav 2,8 i skolen Miljøterapeut: Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 4

5 Type stilling: Tidsperiode: Stillingsstørrelse: Ny/eksisterende: Engasjementer: Forslag nye stillinger: Kontaktlærer Fast fra august % Ny Lese- og regnelærer Fast fra august % Ny Fagarbeider Fra august % Ny Forslag inndragelse av stillinger: Lærlinger: REKTORS VURDERINGER Svært gode resultater på kartleggingsprøvene og nasjonale prøver fra Utdanningsdirektoratet viser at skolen har økt læringsutbytte for elevene! Dette har vi gjort gjennom systematisk jobbing med forskningsbaserte metoder som veiledet lesing, vekt på god klasseledelse og godt læringsmiljø (PALS). Vi har jobbet med veiledet lesing i fem år, og vi ser at det kommer elevene til gode ved at de opparbeider seg gode lesestrategier som gjør det enklere for dem å angripe en tekst og hente ut informasjon fra teksten. Vi ser at vi nå har få elever i det laveste mestringsnivået og at vi har veldig mange elever i mellomsjiktet. Med de rette tiltakene ser vi at vi kan løfte flere elever opp i den øverste prøveklassen. Vi har i fellesskap gjennom prosesser utarbeidet vår «Standard for klasseledelse» som beskriver hvordan vi mener klasseledelse skal og bør ivaretas på Algarheim. Prosessen som endte opp i dette dokumentet har hatt forskningsbaserte tiltak som rammeverk. Dokumentet vil vi hele tiden evaluere, drøfte og videreutvikle. Standarden beskriver både rammer og innhold for en god undervisningsøkt, og er retningsgivende for hva vi strekker oss etter som klasseledere. Standarden er også utgangspunktet for en egenevaluering i forkant av at ledelsen er ute og observerer i klasserommet. Observasjonen vare én time hver gang, og gjøres med utgangspunkt i Standard for klasseledelse. Etter egenvurdering, observasjon og tilbakemelding, har ledelsen og lærerne på hvert trinn «trinnsamtaler». Til denne samtalen har alle med Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 5

6 en vurdering av hver enkelt elevs progresjon fylt inn i en felles mal. Utgangspunktet er progresjonen innenfor regning, lesing og engelsk. Dette er grunnlaget for refleksjon og dialog rundt metoder og tiltak mellom lærere og ledelse. Alt dette skjer systematisk hvert halvår, og er viktig for at ledelsen skal kunne ha innsikt i jobben lærerne gjør i klasserommet og være i stand til å gi best mulig støtte og veiledning. Høsten 2014 har vi hatt regning som grunnleggende ferdighet som tema. Vi arbeidet med dette temaet over to dager på seminaret i oktober og vil fortsette dette arbeidet i Det skal ende ut i en felles praksis på Algarheim skole for «hvordan arbeider vi med regning som grunnleggende ferdighet på Algarheim skole». Det drives mye god elevvurdering på Algarheim skole. Vi har etablert en «standard for tilpasset opplæring og vurdering» som er forpliktende for alle lærere. Vi ser likevel behov for enkelte presiseringer, slik at vi vil kommende periode splitte denne planen i to og tydeliggjøre vår praksis i vurderingsarbeidet vårt. Bruk av læringspartner er noe vi vil innføre kommende periode. Vi har endret noe på skjemaene for utviklingssamtalene slik at de skal være brukervennlige, men likevel presise. Tilbakemeldingene fra foresatte på dette var gode. Vi arbeider systematisk hver dag for at alle våre elever skal oppleve et trygt og inkluderende læringsmiljø. Bruk av PALS-metodikken, videreutvikling av trivselslederprogrammet, elevrådet, klassens time vil videreføres. I november skal skolen og foresatte ha foredrag om nettvett og sosiale medier dette er et arbeid som vil ha stort fokus hos oss fremover. For 2015 vil vi ha fokus på å videreføre mange av de tiltakene vi allerede har iverksatt, tiltak vi ser fører oss frem mot målene vi har satt oss. Vi gjør noen justeringer og presiseringer i strategiplanen for 2015for noen av målene, i tillegg til at vi skal arbeide mye med implementeringen av en felles praksis for de grunnleggende ferdighetene og god elevvurdering: Grunnleggende ferdigheter, med fokus på regning, IKT og lesing PALS; fokus på problematferd Vurdering; fokus på former for egenvurdering, læringssamtale og læringspartner Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 6

7 Overordnede mål for perioden Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foresattes utdanningsnivå tilsier Resultatene på nasjonale elev- og foreldreundersøkelsen ligger over landsgjennomsnittet Elevene i Ullensaker skårer over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i 2015 Elevene i Ullensaker har eksamensresultater over landsgjennomsnittet i 2015 Elevene i Ullensaker skårer på Akershusgjennomsnittet på nasjonale prøver i 2016 Elevene i Ullensaker har eksamensresultater på Akershusgjennomsnittet i 2016 Ullensakerskolen gjennomfører kontinuerlig, helhetlig og systematisk kompetanseutvikling for ledere, lærere og personalet i skolen Prioriterte strategiske områder i Ullensakerskolen Den gode leder Den gode lærer God elevvurdering Godt læringsmiljø Godt hjem-skolesamarbeid 1 Jfr overordnet Strategiplan for læringsutbytte i Ullensakerskolen Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 7

8 SKOLENS STRATEGISKE MÅL - DIMENSJON BRUKER - JFR RÅDMANNENS ØK.PLAN, STYRINGSKORT GRUNNSKOLEN Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Godt læringsutbytte Resultat 2013 Resultat 2014 Res.mål 2015 Res.mål 2016 Res.mål 2017 Res.mål 2018 Kartleggingsprøve 2. trinn lesing, maks 10 % under kritisk grense 9% 1,3% 10% 10% 10% 10% Kartleggingsprøve 3. trinn lesing, maks 10 % under kritisk grense 12% 19,6% 10% 10% 10% 10% Kartleggingsprøve 2. trinn regning, maks 10 % under kritisk grense 5% 3% 10% 10% 10% 10% Kartleggingsprøve 3. trinn regning, maks 10 % under kritisk grense 13% 16,2% 10% 10% 10% 10% Kartleggingsprøve 3. trinn engelsk lesing/lytting, maks 15 % under kritisk grense 10% / 8% 12,8% / 33,3% 15% / 15% 15% / 15% 15% / 15% 15»/15% Nasjonal prøve 5, trinn lesing, maks 20 % på mestringsnivå 1 20% 17% 20% 20% 20% 20% Nasjonal prøve 5, trinn lesing, min. 30 % på mestringsnivå 3 29% 42% 30% 30% 30% 30% Nasjonal prøve 5. trinn regning, maks 20 % på mestringsnivå 1 9% 15% 20% 20% 20% 20% Nasjonal prøve 5, trinn regning, min. 30 % på mestringsnivå 3 38% 22% 30% 30% 30% 30% Nasjonal prøve 5. trinn engelsk, maks 20 % på mestringsnivå 1 29% 15% 20% 20% 20% 20% Nasjonal prøve 5, trinn engelsk, min. 30 % på mestringsnivå 3 32% 29% 30% 30% 30% 30% *resultater fra nasjonale prøver 5. trinn foreligger foreløpig ikke. Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 8

9 Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav God elevvurdering Fra elevundersøkelsen, spørsmål: «Snakker lærerne med deg om hva du skal gjøre for å bli bedre i fagene?» %-andel som er fornøyde. Ønsket 80 %, akseptert 70 % Gjennomføres i desember Resultat 2013 Resultat 2014 Res.mål 2015 Res.mål 2016 Res.mål 2017 Res.mål % * 80% 80% 80% 80% Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Resultat 2013 Resultat 2014 Res.mål 2015 Res.mål 2016 Res.mål 2017 Res.mål 2018 Godt læringsmiljø Resultat for spørsmål om mobbing: " Er du blitt mobbet de siste månedene?". Ønsket 0 % Resultat for spørsmål om bråk og uro: "Det er god arbeidsro i timene". Ønsket 100 %, akseptert 95 % Resultat for spørsmål om håndtering av mobbing: "Foresatte er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og lærere håndterer mobbing av elevene på en god måte" %-andel som er fornøyde. Ønsket 80 %, akseptert 70 % Gjennomføres i desember 5% * 0% 0% 0% 0% 85% * 95% 95% 95% 95% 69% * 90% 90% 90% 90% Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 9

10 Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Resultat 2013 Resultat 2014 Res.mål 2015 Res.mål 2016 Res.mål 2017 Res.mål 2018 Godt hjem-skolesamarbeid Resultat fra foreldreundersøkelsen om dialog og medvirkning: Foresatte er svært eller noe fornøyd med måten de blir tatt i mot dersom de har behov for kontakt med skolen. %-andel som er fornøyde. Ønsket 95 %, akseptert 90 % Resultat fra foreldreundersøkelsen om forventninger: "Jeg/vi er usikre på hvilke forventninger skolen har til meg/oss når det gjelder samarbeid med skolen." %- andel som er usikre. Ønsket 10 %, akseptert 25 % SFO-undersøkelsen samlet. Ønsket andel 5,0, akseptert 4,6 Gjennomføres i desember 86% * 95% 95% 95% 95% 24% * 15% 10% 10% 10% 4,9 * 5,0 5,0 5,0 5,0 Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Vi gjør SFO så attraktiv at andel barn i SFO på trinn er samlet min. 75 % Vi gjør SFO så attraktiv at andel barn i SFO på 4. trinn er min. 35 % Resultat 2013 Resultat 2014 Res.mål 2015 Res.mål 2016 Res.mål 2017 Res.mål % * 80% 80% 80% 80% 47% * 35% 35% 35% 35% Gjennomføres i desember Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 10

11 TILTAK/HANDLINGSPLAN 2015, DIMENSJON: BRUKER Brukere Gode og forutsigbare tjenester. Strategiske prioriteringer, dimensjon brukere Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling 1.0 Den gode leder 2.0 Den gode lærer 3.0 God elevvurdering 4.0 Godt læringsmiljø 5.0 Godt hjem-skole-samarbeid NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 11

12 1.0 Den gode leder 1.1 Skolevandring Skolevandring ved ledelsen gjennom hele året, uformelt og uanmeldt Avtalt observasjon av alle lærere to ganger i året. Den første observasjonen er basert på «standard for klasseledelse», mens den andre observasjonen er på områder den enkelte ønsker veiledning/observasjon på Kontinuerlig Rektor og avdelingsledere Alle lærere skal ha blitt observert i minimum to økter i halvåret av en fra ledelsen. Måles på spørsmål i medarbeiderundersøkelsen om i hvilken grad leder har innsikt i den jobben læreren gjør. Måles på spørsmål i ståstedsanalysen om ledelsen gir tilbakemelding på utført arbeid og om lærerne får støtte, hjelp og veiledning. 1.2 Trinnsamtaler Trinnsamtaler med fokus på læringsmiljø og læringsutbytte hvert halvår Til samtalene benyttes resultatprogresjonsdokumentet i de grunnleggende ferdighetene Samtalene skal ha fokus på mål, tiltak og effektmåling av tiltakene Kontinuerlig Rektor og avdelingsledere Alle trinnteam skal ha hatt resultatdialog med ledelsen minst to ganger i løpet av et skoleår. Måles på spørsmål i medarbeiderundersøkelsen om i hvilken grad leder har gitt tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben læreren gjør. 1.3 Medarbeidersamtalen skal ha fokus på klasseledelse, trivsel på arbeidsplassen, skoleutvikling og individuelle mål for det videre arbeidet Februar 2015 Rektor og avdelingsledere Alle lærere skal ha hatt minst en medarbeidersamtale med fokus på klasseledelse og resultater. Måles på spørsmål i medarbeiderundersøkelsen om i hvilken grad leder har gitt tilstrekkelig tilbakemelding på Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 12

13 den jobben læreren gjør Skolens plan for PU-tid skal systematisk ivareta de målene som er synliggjort i strategiplanen. Variasjon i metodebruk og tydelige prosesser Deltagerne i plangruppa skal være involvert i arbeidet med innholdet i PU-tiden Juni og desember 2015 Rektor og plangruppa Medarbeiderne har fått gode halvårsplaner for PU-tid og opplever at disse ivaretar områdene i skolens strategiplan. Måles ved halvårlig evaluering. 1.5 Avsette tid til refleksjon i ledelsen ukentlig med fokus på oppfølging av strategisk plan og medarbeidere månedlig Rektor Mer kompetent skoleledelse 1.6 Er profesjonell og rettvendt og er tett på sine medarbeidere. Gi tilbakemelding på utført arbeid Gi ansatte god støtte, hjelp og veiledning Løfter og holder ved like «V I-skole»begrepet Hvert halvår Rektor og avdelingsledere Måles på om vi har innsikt i den jobben lærerne gjør og om lærerne får tilbakemeldinger på utført arbeid 2.0 Den gode lærer 2.1 Utvikle en modell for lekser på Algarheim som tydelig synliggjør hva som er lærers ansvar og hva som er foresattes ansvar for den enkelte elevs læringsutbytte og hjemmearbeid.. Juni 2015 Personalet 2.2 Utvikle en felles praksis der vi systematisk anvender digitale verktøy i alle fag. Fokus på digitale tavler, nettbrett, pedagogisk/nettbasert programvare og it s learning.. «Slik jobber vi med IKT som grunnleggende Desember 2015 Personalet Ved spørsmål om IKT som grunnleggende ferdighet i ståstedsanalysen, har vi mer Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 13

14 ferdighet på Algarheim skole 60% grønt Skriftliggjøre og videreutvikle vår felles praksis for hvordan vi systematisk anvender lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag: «Slik jobber vi med lesing som grunnleggende ferdighet på Algarheim skole» Utvikle en felles praksis for hvordan vi systematisk anvender regning som grunnleggende ferdighet i alle fag: «Slik jobber vi med regning som grunnleggende ferdighet på Algarheim skole» Desember 2015 Desember 2015 Personalet Personalet Ved spørsmål om lesing som grunnleggende ferdighet i ståstedsanalysen, har vi mer 60% grønt. Ved spørsmål om regning som grunnleggende ferdighet i ståstedsanalysen, har vi mer 60% grønt. 2.5 Videreutvikle «Standard for klasseledelse» og jevnlig og systematisk dele erfaringer og justere planen Jevnlig Personalet Måles ved observasjon under skolevandring og spørsmål i medarbeiderundersøkelsen om forventninger fra leder og kompetanseutvikling i jobben. 2.6 Videreutvikle felles mal og struktur på årsplanene og ukeplanene slik at arbeidet med de grunnleggende ferdighetene tydelig kommer frem Alle halvårs-/årsplaner er skrevet i samme mal og samlet i mappe på ITL. Alle planene har stikkord for metodevalg og materiell, for på sikt å bygge opp en idé- og kildebase som «arves». Planene konkretiserer hvordan de grunnleggende ferdighetene skal trenes i de ulike fagene. Veiledet lesing benyttes av alle lærere i alle fag hvor det er hensiktsmessig. Måles gjennom evaluering i resultatdialog og Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 14

15 medarbeidersamtale. Begge lærerteamene skal lage halvårsplaner for 2.7 teammøtene der det pedagogiske utviklingsarbeidet på teamene synliggjøres 3.0 God elevvurdering Hvert halvår Teamledere Begge team har halvårsplaner for samarbeidstiden sin. 3.1 Utvikle en felles praksis for hvordan vi driver god elevvurdering på Algarheim skole - læringssamtale - underveisvurdering - gode framovermeldinger - egenvurdering - kameratvurdering Juni 2015 og desember 2015 Personalet Kvaliteten på gjennomføring av planen vil kunne måles ved spørsmål på elevundersøkelsen om læreren forteller deg hva du skal gjøre for å bli bedre. 3.2 Alle trinn skal skaffe seg erfaring i bruken av læringspartner Desember 2015 Personalet God elevvurdering 3.3 Alle elever skal, i dialog med lærer, medvirke aktivt i eget læringsarbeid. De skal forstå læringsmål, delta i det å sette kriterier og å vurdere egen måloppnåelse i forhold til disse. Desember 2015 Personalet Kvaliteten på gjennomføring av planen vil kunne måles ved spørsmål på elevundersøkelsen om læreren forteller deg hva du skal gjøre for å bli bedre. 3.4 Alle lærere skal anvende tydelige læringsmål, anvende vurderingskriterier i læringsarbeidet og evaluere måloppnåelse underveis. Desember 2015 Personalet 3.5 Etablere gode rutiner for elever som har svak faglig progresjon Ressursteam Leder i ressursteam Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 15

16 4.0 Godt læringsmiljø 4.1 Videreføre skolens satsing på PALS, trivselsledere og skolens felles arrangementer Kontinuerlig Rektor og avdelingsledere Måles i elevundersøkelsen om elevene trives på skolen og om de opplever felles regler og håndtering av felles regler på skolen 4.2 Bruke skolens mobbeplan aktivt Ledelsen informere om planen ved oppstart av skoleåret og løfter frem planen jevnlig Lærerne informerer om og samtaler rundt planen på foreldremøter og i klassen Vi har lav terskel begge veier for kontakt med hjemmet Kontinuerlig Ledelsen og personalet Vi blir direkte målt på vår håndtering av slike saker i elevundersøkelsen spørsmål om læringsmiljø, del 3, samt foreldreundersøkelsens spørsmål om «skolen håndterer mobbing på en god måte» Lærerne skal ha løpende informasjon til foresatte om arbeidet med læringsmiljøet i klassen 4.3 Elevrådet har en sak om læringsmiljøet på agendaen på hvert elevrådsmøte Månedlig Elevrådskontakt Elevundersøkelsens del 3 om læringsmiljøet 5.0 Godt hjem-skole-samarbeid 5.1 Vi skal bruke ITL som arena for informasjon og dialog og sørge for at alle foresatte har brukernavn og passord Kontinuerlig IKT-veileder ITL Skolen kan bli målt på dette i foreldreundersøkelsens spørsmål «kommunikasjon mellom hjem og skole» 5.2 Alle foresatte skal kjenne til hvilke forventninger skolen har til dem ved å: - løfte forventningsplakaten og sørge for Kontinuerlig Ledelsen og personalet Forventningsplakaten er blitt løftet på alle foreldremøter. Alle trinn har «ukas forventning» Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 16

17 forventningsavklaring på foreldremøtene på ukeplanen hver uke. - ha ukas forventning til elever og ukas forventning til foresatte på ukeplanen Vi blir målt på dette tiltaket i foreldreundersøkelsens spørsmål om «jeg/vi er usikre på hvilke forventninger skolen har til meg/oss når det gjelder samarbeidet med skolen» 5.3 Foreldremøtene skal oppleves som nyttig gjennom temaer som: - strategier for læring - bruk av elementer fra «rutinebeskrivelse for foreldremøter» Vår 2015 og høst 2015 Lærere foreldreundersøkelsens spørsmål om «jeg/vi er usikre på hvilke forventninger skolen har til meg/oss når det gjelder samarbeidet med skolen» 5.4 Foresatte på 1. trinn får eget foreldrekurs høst og vinter i regi av ledelsen og lærere - hva forventes av foresatte i læringsarbeidet? - hva er forventet progresjon for eleven? - ITL kurs - Skole/hjem samarbeid Desember 2015 Ledelsen foreldreundersøkelsens spørsmål om «jeg/vi er usikre på hvilke forventninger skolen har til meg/oss når det gjelder samarbeidet med skolen» 5.5 Mal for utviklingssamtalen revideres årlig og samles i en felles mappe på ITL. Tidspunkt for samtalene er tidlig høst og vår Vår 2015 og høst 2015 Ledelsen og personalet TILTAK/HANDLINGSPLAN 2015, DIMENSJON: SAMFUNN Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 17

18 Samfunn Tilhørighet, nettverk og identitet i en kommune i sterk endring og vekst. Positiv utvikling i risikofaktorer for folkehelse slik disse er dokumentert av nasjonale myndigheter. Kommunen skal dokumentere et positivt bidrag til å redusere CO2- utslipp til atmosfæren NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket 1.0 Mindre kopiering Desember 2015 Personalet Vi er bevisste på kopieringen vår, og tar ikke unødvendige kopier. Vi informerer digitalt så langt det lar seg gjøre. Samtidig er det viktig at vårt mål om mindre kopiering ikke skal gå på bekostning av varierte og tilpassede opplegg. Enkle grep som ikke å skrive ut e-poster osv. gjennomføres. Vi kan måle effekten ved hjelp av den digitale telleren på kopimaskinen? 2.0 Bedre søppelsortering ved nytt anlegg for søppelsortering og bevisstgjøring av ansatte og elever Desember 2015 Ledelsen og elevrådet Elevrådet har informert og minnet på klassene om system for sortering. Måles på tilbakemelding fra KOMEI. 3.0 Trivselslederprogrammet videreutvikles for at alle elever skal være i aktivitet i friminuttene Løpende møter hver 2. uke Elevrådsleder Trivselsprogrammet legger til rette for økt aktivitet i skolegården. Effekten av Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 18

19 programmet evalueres kontinuerlig i klassemøter på alle trinn, samt i elevrådet og ved en anonym spørreundersøkelse før skoleslutt juni Skolen er opptatt av å ivareta «hele mennesket» i opplæringen. Vi skal gjennom årsplan med aktivitetskalender, samt vår lokale kulturelle skolesekk, sørge for dette. Løpende Evalueres fortløpende Plangruppa Vi gjennomfører aktivitetsdager, sangstunder og skolens kvarter etter oppsatt plan. Vi kan måles på dette i ståstedsanalysens spørsmål om «lærerne formidler skolens verdigrunnlag (??) og levendegjør verdiene i skolehverdagen» Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 19

20 5.0 Aktivt søke ut mot nærmiljøet og benytte oss av de ressursene som ligger i nærheten av oss, eks: - Fonbekk - Joggeløypa - biblioteket - Kjerkestua - Skogen Juni 2015 Desember 2015 Ressursteam Skolen samarbeider godt med Fonbekk besøksgård. Vi har faste møter ved skolestart og etter jul der plan for kommende periode utarbeides. Hele klasser, samt gruppe med enkeltbarn, er på besøk på denne alternative læringsarenaen. Vi måles på dette i ståstedsanalysens spørsmål om skolen» brukerlokalmiljøet og ressurspersoner omkring skolen aktivt i undervisningen». 6.0 Stimulere til fysisk aktivitet gjennom trivselslederprogrammet, uteskole og ulike aktivitetsdager. Løpende Desember 2015 Plangruppa og team Gjennom gode halvårs- og årsplaner, samt skolens årshjul med aktivitetsplan, legger vi til rette for jevnlig fysisk aktivitet. Vi benytter trivselslederprogrammet for økt aktivitet i friminuttene. Dette måles gjennom ståstedsanalysens spørsmål om «skolen legger til rette for fysisk aktivitet hver dag». Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 20

21 TILTAK/HANDLINGSPLAN 2015, DIMENSJON: MEDARBEIDERE Kvalitet og profesjonalitet I Ullensakerskolen Medarbeidere Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere. Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet. Alle stillinger skal besittes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet. Sykefraværet reduseres fra foregående år. Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsutviklingssystemet. NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 21

22 1.0 Kompetanseheving i de grunnleggende ferdighetene Løpende Desember 2015 IKT-ansvarlige Ved å ha god årsplan for PU-tid sørger vi for å gi nødvendig påfyll i bruken av digitale tavler. Kan måles i medarbeiderundersøkelsens spørsmål om «kompetanseutvikling som er viktig for jobben din» og ståstedsanalysen på spørsmål om jevnlig bruk av digitale verktøy 2.0 Fysiske og kulturelle aktiviteter i PU-tid Løpende 3.0 Sosiale sammenkomster 2-3 ganger årlig Løpende Musikklærere og plangruppa Velferdskomitéen Vi har en kultur som er opptatt av å ivareta skolens visjon om å se «det hele mennesket». Personalet har lærerkor som et trivselsfremmende tiltak, og kan måles i medarbeiderundersøkelsens spørsmål om trivsel på arbeidsplassen Skolen har relativt mange «nye» ansatte, det er viktig å ha enkelte sosiale sammenkomster utenom arbeidsplassen. Dette kan måles i medarbeiderundersøkelsens spørsmål om «i hvilken grad trives du sammen med dine kolleger?». Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 22

23 4.0 Tett oppfølging av hver enkelt lærer, faglig og sosialt, fra ledelsen. Sørge for anerkjennelse, raushet, inkludering og åpenhet. Gjennom skolevandring, evalueringssamtaler, resultatdialoger og spontane samtaler skal ledelsen være tett på hver ansatt. Løpende Ledelsen Ledelsen er jevnlig innom arbeidsrom og klasserom og samtaler med ansatte og elever. Kan måles i medarbeiderundersøkelsens spørsmål om «i hvor stor grad har din nærmeste leder innsikt i jobben du gjør, «gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på jobben» og «gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben». Måles også på spørsmål i medarbeiderundersøkelsens om trivsel på arbeidsplassen TILTAK/HANDLINGSPLAN 2015, DIMENSJON: ØKONOMI Økonomi Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. Ønsket mindreforbruk 0,5 %, akseptert mindre- og merforbruk +3,0 til -0,5 %. NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 23

24 1.0 Månedlige økonomimøter rektor - stab Økonomien er innenfor styringskortet (+/- 3 %)ved årsslutt 2.0 Holde bemanningen på et forsvarlig nivå samtidig som vi sørger for midler til kompetanseheving, utvikling fornyelse og ivaretakelse. Økonomien er innenfor styringskortet (+/- 3 %)ved årsslutt Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 24

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Ullensakerskolen - RAK Rettvendt - Ambisiøs - Kompetent 2 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT 2013 INNHOLD

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Hovin skole og barnehage skal drives etter lov om opplæring og tilhørende forskrifter, som

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Virksomhetsplan for Holum skole 2012

Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon... 3 2. Virksomhetsplan... 4 3. Sammendrag 2011... 4 4. Verdigrunnlag... 6 5. Presentasjon av enheten... 7 5.1.

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Virksomhetsplan for Ime skole 2012 Virksomhetsplan for Ime skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Virksomhetsplan... 3 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år:... 3 5. Verdigrunnlag...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012 Skrevet av Mona Søbyskogen og Jon Stanley Fredriksen Mandag 3. desember, 2012 Tilstandsrapport for Askimskolen 2011/2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 Tilstandsrapport 2015 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 1 2. OM TILSTANDSRAPPORTEN 1 TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGGING TILSTANDSRAPPORTENS

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert".

Lø skole er en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert. Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert". VIRKSOMHETSPLAN FOR LØ SKOLE 2009-2013 Skoleåret 2012/13 Bilde SKOLEÅRENE 2009/2013 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon

Detaljer

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning...

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning... 0 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Kapittel 1. Kvalitet i ledelse og kompetanseutvikling... 5 Medarbeidertilfredshet... 5 Generelt... 5 Medarbeiderne... 5 Resultatenhetslederne... 6 Sykefravær...

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui HANDLINGSPLAN FOR BIRKENESSKOLEN 2014-2018 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Birkenesskolen En god skole for alle! sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Detaljer