Døli skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Døli skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring!"

Transkript

1 Døli skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

2 virksomhetsplan og strategisk plan DØLI SKOLE ENHETSLEDER Trond Jarle Dahl TABELL FOR RAMMER 2016 OG Enhet Regnskap 2015 Justert budsjett 2016 Budsjett Tall i 1000 kr Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Døli skole STYRINGSKORT (MÅL OG RESULTATKRAV) Se eget vedlegg. NØKKELTALL Utvalgte nøkkeltall fra GSI 2013/ / / /17 Ullensakerskolen 2016 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 5,4 5,9 3,7 4,7 6,2 Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 4,3 0,5 0,5 1,4 3,6 Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 2

3 Gjennomsnittlig gruppestørrelse (gr.str 1) 14,3 14,1 16,4 16,0 23,93? STYRINGS- OG PRODUKSJONSDATA 2012/ / / / /17 Elever 1.trinn Elever 2.trinn Elever 3.trinn Elever 4.trinn Elever 5.trinn Elever 6.trinn Elever 7.trinn Sum elever Endring antall elever fra foregående år Antall årsverk lærere 12,67 10,85 13,10 11,49 13,21 Antall andre årsverk til elevrettet arbeid 1,89 0,6 0,95 1,72 1,72 Andel barn i SFO 61,1 55,8 54,8 55,3 55,6 Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 3

4 MEDARBEIDERE Mål Sykefravær i % ** 11,8 % 9,9 % 12,3 % *** 8 % Medarbeidertilfredshet (snitt) * 4,5 * 4,7 Medarbeidertilfredshet (ledelse) * 4,1 * 4,6 *) Arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomføres annethvert år (ref sak i HAMU , saksnr 27/14). Blir ikke gjennomført i 2015 **) Sykefravær for 2014 er ikke sammenlignbart med tidligere år pga innføring av nytt lønns- og personalsystem ***) Sykefravær per PERSONALOVERSIKT PERSONAL Antall årsverk Antall godkjente årsverk pr ,1 Planlagte nye stillinger i, iht enhetens vedtatte budsjett 0,5 Ønsket antall lærlinger 0 Det er i KST bevilget midler til å øke miljøterapeutstillingen fra 50 % til 100 %. Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 4

5 REKTORS VURDERINGER Skolens profil Døli skole er en barneskole med et stort fokus på læring, inkludering og trivsel. Våre verdier bygger på begrepene ansvar, omsorg og respekt. Skolens visjon Sammen for trivsel og læring Satsningsområder Klasseledelse Grunnleggende ferdigheter - Språk-, lese- og skriveopplæringsplanen - Arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag - Intensive lesekurs Vurdering for læring Det psykososiale skolemiljøet Hvilke resultater er skolen mest fornøyd med? Døli skole er mest fornøyd med resultatene på elevundersøkelsen. Våre elever viser en svært positiv utvikling på områdene trivsel og motivasjon. Strategisk plan for 2015 hadde som et av satsningsområdene å utvikle gode rutiner for arbeid med trivsel og trygghet for alle. Det arbeidet som skolen har gjort de siste år, har gitt gode resultater og vil være et arbeid vi skal fortsette med videre. Skolemiljøutvalget (SMU) har gjennom sitt arbeid i 2015 påvirket det systematiske arbeidet med det psykososiale skolemiljøet og ble det første stormøtet avholdt. Halvårsrapporten for SMU lagt frem og forslag om videre arbeid for 2016 ble diskutert. SMU skal fortsette sitt arbeid videre i og være en pådriver for arbeidet med elevenes trivsel og læringsmiljø. Et godt læringsutbytte forutsetter et godt læringsmiljø. Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 5

6 Elevvurdering/Underveisvurdering Døli skole ble høsten 2015 en del av «Vurdering for læring» pulje 6. Skolens delaktighet i dette er en viktig faktor i arbeidet med elevenes læringsutbytte. Ståstedsanalysen viser også at dette er et område som har utviklingsmuligheter. Spesielt på områdene «felles forståelse for hva som er god vurderingspraksis», «hva som bidrar til å fremme elevens læring» og «en felles plattform for det pedagogiske arbeidet». Dette er områder som skolen skal videreutvikle i. Hjem-skolesamarbeid Tydelige og kjente forventninger til skole og hjem er en forutsetning for et godt samarbeid. Samarbeidet med FAU, SU og SMU er viktige plattformer og Døli skole vil fortsette å legge til rette for et godt hjem-skolesamarbeid. Personalets kompetanse Døli skole jobber systematisk for å utvikle faglige og pedagogisk kompetanse. Fokusområdet i vil være digital teknologi og økt kompetanse i bruk av digitale verktøy i et pedagogisk perspektiv. Etablere god praksis og kompetanse gjennom deltakelse i Utdanningsdirektoratets «Vurdering for læring», pulje 6. To av våre lærere tar videreutdanning i TPO og engelsk på småskoletrinnet, og kompetansen vil bli delt med de andre ansatte i skolens PU-tid. Vi opplever elever med utagerende atferd, og vi vil heve kompetansen i personalet i forhold til denne problematikken. Utfordringer og prosjekter Vi har gjennom analyser og refleksjon over kartlegginger, ståstedsanalysen og brukerundersøkelsen på SFO sett at det er nødvendig med et arbeid på systemnivå. Skolen må jobbe målrettet og systematisk med pedagogisk utviklingsarbeid for å nå målene om et økt læringsutbytte hos våre elever. De viktigste arbeidsområdene er: Vurdering for læring Språk-, lese- og skriveplanen Grunnleggende ferdigheter i alle fag Strategisk plan 2015 hadde et fokus på «standard for klasseledelse» Vi har i 2015 startet opp arbeidet med skolevandring og pedagogiske samtaler i etterkant. Dette er et arbeid som tydeliggjør forventingene og som skaper en god dialog på skolen. Høsten 2015 ble «Standard for klasseledelse» evaluert og en ny versjon er oppdatert. Dette er utgangspunktet for skolevandringen i, som vil fortsette slik det er lagt opp til i Hensikten med skolevandringen er som tidligere nevnt, å gi plass til en dialog om undervisningspraksis, tilpasset opplæring og drøfte metoder som skal fremme og øke vår kompetanse. Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 6

7 Arbeidet med å anerkjenne SFO som en del av læringsmiljøet startet i Dette arbeidet vil følges opp videre. Elevene våre skal oppleve en helhetlig skolehverdag som bygger på trivsel og trygghet. Vi har fått til felles planleggingsdag for alle ansatte i 2016, og dette vil vi videreføre i. Overordnede mål for perioden 2020 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foresattes utdanningsnivå tilsier Resultatene på nasjonale elev- og foreldreundersøkelsen ligger over landsgjennomsnittet Elevene i Ullensaker skårer over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i Elevene i Ullensaker har eksamensresultater over landsgjennomsnittet i Elevene i Ullensaker skårer på Akershusgjennomsnittet på nasjonale prøver i Elevene i Ullensaker har eksamensresultater på Akershusgjennomsnittet i Ullensakerskolen gjennomfører kontinuerlig, helhetlig og systematisk kompetanseutvikling for ledere, lærere og personalet i skolen Prioriterte strategiske områder i Ullensakerskolen Den gode leder Den gode lærer God elevvurdering Godt læringsmiljø Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 7

8 Godt hjem-skolesamarbeid SKOLENS STRATEGISKE MÅL - DIMENSJON BRUKER - JFR RÅDMANNENS ØK.PLAN, STYRINGSKORT GRUNNSKOLEN Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Godt læringsutbytte Resultat 2015 Resultat 2016 Res.mål Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål 2020 Kartleggingsprøve 2. trinn lesing 13 % 2 % 10 % 10 % 10 % 10 % Kartleggingsprøve 3. trinn lesing 27 % 19 % 10 % 10 % 10 % 10 % Kartleggingsprøve 2. trinn regning 22 % 0 % 10 % 10 % 10 % 10 % Kartleggingsprøve 3. trinn regning 24 % 18 % 10 % 10 % 10 % 10 % Kartleggingsprøve 3. trinn engelsk lesing/lytting, maks 15 % under kritisk grense 43,5 % / 27,8 % 7,4 % / 11,1 % 15 % 15 % 15 % 15 % Kartleggingsprøve lesing samme elevgruppe fra 2. til 3.trinn 2 % 2 % 2 % 2 % Kartleggingsprøve regning samme elevgruppe fra 2. til 3.trinn 0 % 0 % 0 % 0 % Nasjonale prøver 5. trinn lesing Nasjonale prøver 5. trinn regning Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 8

9 Nasjonale prøver 5.trinn engelsk *Nasjonale prøver gjennomføres sept/okt 2016 *** Prikket i henhold til Ullensakerskolens publiseringsregler Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav God elevvurdering Resultat 2015 Resultat 2016 Res.mål Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål 2020 Fra elevundersøkelsen, spørsmål: «Snakker lærerne med deg om hva du skal gjøre for å bli bedre i fagene?» %-andel som er fornøyde. Ønsket 80 %, akseptert 70 % Gjennomføres i desember 76 % * 80 % 80 % 80 % 80 % Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Godt læringsmiljø Resultat for spørsmål om mobbing: " Er du blitt mobbet de siste månedene?". Ønsket 0 % Resultat for spørsmål om bråk og uro: "Det er god arbeidsro i timene". Resultat 2015 Resultat 2016 Res.mål Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål 2020 ** * 0 % 0 % 0 % 0 % 72 % * 95 % 95 % 95 % 95 % Resultat for spørsmål om håndtering av mobbing: "Foresatte er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og lærere håndterer mobbing av elevene på en god måte" % -andel som er fornøyde. 54 % * Gjennomføres i desember ** Prikket i henhold til Ullensakerskolens publiseringsregler 80 % 80 % 80 % 80 % Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 9

10 Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Resultat 2015 Resultat 2016 Res.mål Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål 2020 Godt hjem-skolesamarbeid Resultat fra foreldreundersøkelsen om dialog og medvirkning: «Foresatte er helt enig i at de blir tatt i mot på en god måte når de kontakter skolen». %-andel som er enige. Resultat fra foreldreundersøkelsen om forventninger: "Foresatte er helt eller delvis enig i at det er kjent hvilke forventninger skolen har til hjemmet når det gjelder samarbeid med skolen»." %- andel som er enige. SFO-undersøkelsen samlet. Gjennomføres i desember 91 % * 95 % 95 % 95 % 95 % 82 % * 90 % 90 % 90 % 90 % 4,7 * 4,9 4,9 4,9 4,9 Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Vi gjør SFO så attraktiv at andel barn i SFO på trinn er samlet min. 75 % Vi gjør SFO så attraktiv at andel barn i SFO på 4. trinn er min. 35 % Resultat 2015 Resultat 2016 Res.mål Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål ,3 % 65,7 % 75 % 75 % 75 % 75 % 21,4 % 17,9 % 35 % 35 % 35 % 35 % Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 10

11 TILTAK/HANDLINGSPLAN, DIMENSJON: INNBYGGERE/BRUKERE Kvalitet og profesjonalitet I Ullensakerskolen Innbyggere/Brukere Gode, forutsigbare, tilgjengelige og sammenhengende tjenester. Strategiske prioriteringer, dimensjon brukere Tjenestenes omfang / dekningsgrad Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Brukertilfredshet 1.0 Den gode leder 2.0 Den gode lærer 3.0 God elevvurdering 4.0 Godt læringsmiljø 5.0 Godt hjem-skole-samarbeid Tiltak under strategisk pkt 1.0 og 2.0 skal ha som målsetting økt læringsutbytte, jfr styringskort for grunnskolen (se vedlegg, samt Rådmannens budsjettgrunnlag) NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 11

12 1.0 Den gode leder Nasjonale prøver for 5. tr. 1.1 Er profesjonell og rettvendt og er tett på sine medarbeidere med tydelige krav og forventninger til elevenes læringsutbytte Nasjonale prøver for 8. tr. Nasjonal kartleggingsprøve vår Kartleggeren vår og høst 1.2 Har en systematisk tilbakemeldingskultur på skolen og engasjerer seg i lærernes læring Tilbakemelding fra ansatte på medarbeiderundersøkelsen og gjennom medarbeidersamtalene og ståstedsanalysen 1.3 Legger til rette for målrettet og systematisk pedagogisk utviklings- og endringsarbeid i rammen av forskningsbasert tiltak, samt tilrettelegging for etterutdanning og veiledning. Nasjonale prøver for 5. tr. Nasjonale prøver for 8. tr. Ståstedsanalysen høst 1.4 Legger til rette for en positiv, kollektiv kultur som preges av samarbeidsevne og delingskultur, nysgjerrighet og vilje til læring og utvikling i en felles, skoleomfattende ramme. Medarbeiderundersøkelsen Ståstedsanalysen Elev- og foreldreundersøkelsen 1.5 Utnytter skolens menneskelige og økonomiske ressurser optimalt til beste for elevens læring og utvikling Tertial- og årsrapportering Nasjonale prøver for 5. tr. Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 12

13 Nasjonale prøver for 8. tr Nasjonale Kartleggingsprøver vår for 1., 2. og 3. tr. 2.0 Den gode lærer Lærerne Nasjonale prøver for 5. tr. 2.1 Har god faglig og fag didaktisk kompetanse og evner å holde høyt læringstrykk Nasjonale prøver for 8. tr. Nasjonale kartleggingsprøver for 1., 2. og 3. tr. våren Elevundersøkelsen 2.2 Utøver autoritativ og rettvendt klasseledelse, og utvikler en elevkultur som støtter læring Har gode relasjoner til hele elevgruppa og har fokus på 2.3 godt læringsmiljø med vekt på sosialt læringsfellesskap, ro og orden 2.4 Gir positive og fremoverrettede tilbakemeldinger til elevene. 2.5 Har endringsvilje og vilje til å ta medansvar for å utvikle en positiv, kollektiv kultur som preges av samarbeidsevne og delingskultur, nysgjerrighet og vilje til læring og utvikling i en felles, skoleomfattende ramme. 3.0 God elevvurdering Lærerne Elevundersøkelsen Lærerne Elevundersøkelsen Lærerne Elevundersøkelsen og lærerne Nasjonale prøver for 5. tr. Nasjonale prøver for 8. tr. Ståstedsanalysen 3.1 Alle elever gis tilpasset opplæring med utgangspunkt i eget ståsted og potensiale for læringsutbyttet og lærerne Nasjonale prøver Nasjonale kartleggingsprøver Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 13

14 Elevundersøkelsen 3.2 Alle elever får delta i planlegging og gjennomføring av egen opplæring og har god innsikt i hva som er opplæringens mål. og lærerne Elevundersøkelsen og lærerne Nasjonale prøver 3.3 Alle elever får jevnlig tilbake- og fremovermeldinger som styrker elevens læring og utvikling Nasjonale kartleggingsprøver Elevundersøkelsen 4.0 Godt læringsmiljø 4.1 Skolen legger til rette for at elevene opplever likeverd, respekt og egenverdi og lærerne Elevundersøkelsen 4.2 Skolen har lokale, skoleomfattende handlingsplaner for godt læringsmiljø og forebygging av vold og mobbing samt opptrappingsplan ved hendelser og lærerne Elevundersøkelsen 4.3 Gode skoleomfattende rutiner legger til rette for et godt læringsmiljø med oppfølging av Opplæringslovens 9A-3 og lærerne Elevundersøkelsen 4.4 Skolen har fokus på lærings- og klasseledelse og lærerne Elevundersøkelsen 5.0 Godt hjem-skole samarbeid 5.1 Foresatte har en positiv holdning til skole, har tydelige og realistiske forventinger til eleven, oppmuntrer til innsats og gir fortjent ros, lærerne, FAU Elevundersøkelsen Foreldreundersøkelsen SFO-brukerundersøkelse Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 14

15 5.2 Skolen legger til rette for involvering og påvirkning av foresatte når det gjelder elevenes læringsutbytte og utvikling og lærerne Foreldreundersøkelsen SFO-brukerundersøkelsen TILTAK/HANDLINGSPLAN, DIMENSJON: SAMFUNN Samfunn Skolenes bidrag til å nå mål underfokusområde «Samfunn» i overordnet styrkingskort Frafall fra videregående skole reduseres Folkehelse skal være overordnet, særlig barn og unge Andel av befolkning med høgskole- eller universitetsutdannelse øker Andel elever i 10. trinn oppgir at «alt er et slit» reduseres NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 15

16 1.0 Frafall videregående skole reduseres 1.1 Skolen legger til rette for at elevene opplever likeverd, respekt og egenverdi. Skolen legger til rette med god tilpasset opplæring for alle, slik at elevene opplever mestring. Tett oppfølging i samarbeid med de foresatte ved bekymringsfullt fravær. Elevundersøkelsen 2.0 Kommunen fremmer aktiv og helsefremmede tiltak 2.1 Fokusering på kroppsøvingsfaget, fysisk aktivitet og varierte aktiviteter i friminuttene ved blant annet Trivselsledere. Gjøre vårt for å oppfylle Folkehelseplanens anbefaling om at barn og unge skal være i aktivitet 60 minutter om dagen. og lærerne Elevundersøkelsen Kartlegging av svømmeferdigheter på 4. og 7 trinn 3.0 Kommunens energiforbruk pr m2 reduseres 3.1 Skolen utvider hvert år med et trinn som skal være «papirløst» Arbeidsplaner, læringskilder etc. ligger på skolens digitale plattform It s Learning og lærerne Foreldreundersøkelsen 4.0 Andel av befolkning med høyskole- eller universitetsutdannelse øker Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 16

17 4.1 Skolen legger til rette for at elevene opplever likeverd, respekt og egenverdi. Sterkt fokus på tilpasset opplæring. Elevundersøkelsen 5.0 Andel elever på 10. trinn som oppgir at «alt er et slit» reduseres 5.1 Skolen legger til rette for at elevene opplever likeverd, respekt og egenverdi. Sterkt fokus på tilpasset opplæring for å sørge for gode mestringsopplevelser. Elevundersøkelsen TILTAK/HANDLINGSPLAN, DIMENSJON: MEDARBEIDERE/ORGANISASJON Medarbeidere/ Organisasjon Kommunen er en effektiv organisasjon med motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere. Medarbeidertilfredshet Sykefraværet reduseres NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 17

18 1.0 Medarbeidertilfredshet 1.1 Har en systematisk tilbakemeldingskultur på skolen og engasjerer seg i lærernes arbeid og læring. Medarbeiderundersøkelsen 2.0 Bruke av kompetanse 2.1 Legger til rette for målrettet og systematisk pedagogisk utviklings- og endringsarbeid i rammen av forskningsbaserte tiltak, samt tilrettelegge for etterutdanning og veiledning Medarbeiderundersøkelsen Ståstedsanalysen 3.0 Mestringsorientert ledelse 3.1 Skolevandring og god tilbakemeldingskultur 4.0 Sykefravær reduseres Medarbeiderundersøkelsen 4.1 Tett oppfølging av sykefravær ved å bruke IA-avtalen. Et inkluderende arbeidsmiljø med faste morgenmøter hvor alle lærerne er tilstede. Redusert sykefravær Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 18

19 TILTAK/HANDLINGSPLAN, DIMENSJON: ØKONOMI Økonomi Bærekraftig kommuneøkonomi Ønsket mindreforbruk 0,5 %, akseptert mindre- og merforbruk +3,0 til -0,5 %. NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket 1.0 God økonomistyring i henhold til de gitte rammer Utnytte de økonomiske rammene til å utvikle skolen som en læringsarena med god kvalitet for elevene og med et arbeidsmiljø som fremmer helse. Strategiske mål og tiltak Døli skole, Ullensaker kommune Side 19

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring!

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring! Døli skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2018 og strategisk

Detaljer

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Bakke skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk plan 2018-2021 ENHETSLEDER

Detaljer

Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring

Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Trivsel og læring for alle Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan

Detaljer

Nordkisa skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon: God, aktiv læring for alle-trygge, motiverte elever med læringsglede!

Nordkisa skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon: God, aktiv læring for alle-trygge, motiverte elever med læringsglede! Nordkisa skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Visjon: God, aktiv læring for alle-trygge, motiverte elever med læringsglede! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs,

Detaljer

«GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER»

«GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER» Mogreina skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016 «GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER» Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2016 og strategisk

Detaljer

Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring

Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Trivsel og læring for alle Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan

Detaljer

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon: God, aktiv læring for alle-trygge, motiverte elever med læringsglede!

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon: God, aktiv læring for alle-trygge, motiverte elever med læringsglede! Nordkisa skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon: God, aktiv læring for alle-trygge, motiverte elever med læringsglede! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs,

Detaljer

Strategiplan for læringsutbytte

Strategiplan for læringsutbytte Strategiplan for læringsutbytte 2015-2018 Behandles i Kommunestyret 1.12.14 Behandles i Hovedutvalg for skole og barnehage 12.11.14 Ullensakerskolen - grunnskolen i Ullensaker Innhold Innledning... 2 Strategiplan

Detaljer

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Bakke skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2017 og strategisk plan 2017-2020 BAKKE

Detaljer

Allergot ungdomsskole

Allergot ungdomsskole Allergot ungdomsskole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 LEDESTJERNER: KUNNSKAP, LÆRING, INNSATS, MESTRING OG ANERKJENNELSE Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Detaljer

«GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER»

«GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER» Mogreina skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 «GOD LÆRING I TRYGGE OMGIVELSER» Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2017 og strategisk

Detaljer

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 "VI LÆRER NYSGJERRIGE, KREATIVE OG MOTIVERTE ELEVER Å LÆRE FOR LIVET. ELEVENE VÅRE HAR HOLDNINGER, KUNNSKAPER OG TEORETISKE OG PRAKTISKE

Detaljer

Gystadmarka ungdomsskole

Gystadmarka ungdomsskole Gystadmarka ungdomsskole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 «MESTRING SKAPER TRIVSEL» Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2017 og strategisk

Detaljer

Gystadmarka ungdomsskole

Gystadmarka ungdomsskole Gystadmarka ungdomsskole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 «MESTRING SKAPER TRIVSEL» Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2018 og strategisk

Detaljer

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Mer læring for alle!

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Mer læring for alle! Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Mer læring for alle! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk plan 2018-2021

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016. Algarheim skole vi gjør hverandre gode

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016. Algarheim skole vi gjør hverandre gode Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016 Algarheim skole vi gjør hverandre gode Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2016 og strategisk

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL TILTAK 2013 Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Mer læring for alle!

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Mer læring for alle! Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Mer læring for alle! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2017 og strategisk plan 2017-2020

Detaljer

Nordby ungdomsskole VI SÅR FOR FRAMTIDA STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017

Nordby ungdomsskole VI SÅR FOR FRAMTIDA STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Nordby ungdomsskole STRATEGISKE MÅL -2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN VI SÅR FOR FRAMTIDA Nærhet, Opplæring, Respekt, Dannelse, Begeistring, Ytelse Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Detaljer

Vesong ungdomsskole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord

Vesong ungdomsskole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord Vesong ungdomsskole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2017 og strategisk plan 2017-2020

Detaljer

Hovin skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord

Hovin skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord Hovin skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Visjon/slagord Hovin skole et paradis for kunnskap. Trygghet, positivitet og engasjement gir god læring. virksomhetsplan 2016 og strategisk

Detaljer

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN «En positiv hverdag for læring»

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN «En positiv hverdag for læring» Vesong ungdomsskole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 «En positiv hverdag for læring» Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2018 og strategisk

Detaljer

Hovin skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord

Hovin skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord Hovin skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord Hovin skole et paradis for kunnskap. Trygghet, positivitet og engasjement gir god læring. virksomhetsplan 2018 og strategisk

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon Rom for alle-blikk for den enkelte. Aktive svette barn.

STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon Rom for alle-blikk for den enkelte. Aktive svette barn. Borgen skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon Rom for alle-blikk for den enkelte. Aktive svette barn. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2015 og strategisk plan 2015-2018 ENHET

Detaljer

Borgen skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon Rom for alle-blikk for den enkelte. Aktive svette barn.

Borgen skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon Rom for alle-blikk for den enkelte. Aktive svette barn. Borgen skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Visjon Rom for alle-blikk for den enkelte. Aktive svette barn. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan

Detaljer

Åreppen skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle.

Åreppen skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle. Åreppen skole STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2017

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2017-2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2017 Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent VIRKSOMHETSPLAN 2017 OG STRATEGISK PLAN 2017-2020 ENHET:

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent VIRKSOMHETSPLAN 2015 OG STRATEGISK PLAN 2015-2018 ENHET:

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Åreppen skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle.

Åreppen skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle. Åreppen skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016 SKOLEN med trygghet, trivsel og vekst for alle. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2016

Detaljer

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Respektfulle barn med lyst på livet!

Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Respektfulle barn med lyst på livet! Gystadmarka skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Respektfulle barn med lyst på livet! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2015 og strategisk

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

Strategiplanfor læringsutbytte 2014-2017

Strategiplanfor læringsutbytte 2014-2017 Strategiplanfor læringsutbytte 2014-2017 Ullensakerskolen - grunnskoleni Ullensaker Strategiplan for læringsutbytte i Ullensakerskolen 2014-2017 Innhold 1. Innledning............ 3 1.1. Strategiplanfor

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bekkelaget skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bekkelaget skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Bekkelaget Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011/12

HANDLINGSPLAN 2011/12 HANDLINGSPLAN 2011/12 VISJON: MESTRING OG GLEDE Verdier: På Austrheim skole skal vi være: engasjerte rause lærende modige SATSINGSOMRÅDER A. TIDLIG INNSATS B. LESING OG REGNING GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ellingsrud skole Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ljan skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ljan skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ljan skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Stovner skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Stovner skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Stovner skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Morellbakken Strategisk Plan- Morellbakken - 2016 Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende

Detaljer

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Enhetsleders innledning Li skole har ca 500 elever i ordinært opplæringstilbud. Vi har Young Mentors (YouMe). YouMe-elevene

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Refstad skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer

STRATEGISK PLAN KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE

STRATEGISK PLAN KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE STRATEGISK PLAN KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE 2012-2016 Strategisk plan Dette er en fireårig strategisk plan for Krohnengen og Eventyrskogen skole. Vi beskriver hvordan vi vil utvikle oss innenfor

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Mål- og resultatstyring P12 Skole

Mål- og resultatstyring P12 Skole Mål- og styring P12 Skole Virksomhet: Virksomhetsleder: Hvordan fylle ut? Spørsmål? Hallermoen skole Frode Myhre Ellingsen Det er lagt opp til at en kan fylle ut fra 1 til 5 virksomhetsmål per økonomiplanmål,

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sagene skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sagene skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Sagene skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bekkelaget skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bekkelaget skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Bekkelaget skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole

Virksomhetsplan, Prestrud skole Virksomhetsplan, Prestrud skole 2010 2012 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Med denne visjonen vil vi at alle på Prestrud skole skal ta et felles ansvar

Detaljer

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap"

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap VEDLEGG 19 Gjennomgående målekart 2011 Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap" Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Styrings-indikator Målemetode Frekvens

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lutvann skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lutvann skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lutvann skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elever og lærlinger

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Manglerud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Manglerud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Manglerud skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Læringsutbytte. Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak

VIRKSOMHETSPLAN Læringsutbytte. Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak VIRKSOMHETSPLAN 2014 Læringsutbytte Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak Alle Tilpasset opplæring Tidlig innsats: - Prioritere ressurser på 1.-4.trinn - Aktivt ressursteam

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lilleborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Maridalen skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole

Virksomhetsplan, Prestrud skole Virksomhetsplan, Prestrud skole 2010 2012 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Med denne visjonen vil vi at alle på Prestrud skole skal ta et felles ansvar

Detaljer

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 Byggingen av nye Solberg skole er godt i gang. Innflytting mars 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever

Detaljer

xxx Kvalitet i Ullensakerskolen vignett KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 xxx

xxx Kvalitet i Ullensakerskolen vignett KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 xxx vignett Kvalitet i xxx xxx Ullensakerskolen av xxx - tilstandsrapport for grunnskolen 2014-15 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Side 1 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring SIKT (Skoleplattform Oslo) FAU Annet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lysejordet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lysejordet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lysejordet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Godlia skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rustad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rustad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Rustad skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ullevål skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ullevål skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ullevål skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Hvordan få ny kunnskap om læring, basert på forskning og data, implementert i klasserommet?

Hvordan få ny kunnskap om læring, basert på forskning og data, implementert i klasserommet? H Hvordan få ny kunnskap om læring, basert på forskning og data, implementert i klasserommet? Gullaug skole 230 elever på 1.-7. trinn 28 ansatte i skole og sfo Fokusområder: klasseledelse, lesing, vurdering,

Detaljer

Resultatvurdering Austrått skole

Resultatvurdering Austrått skole Resultatvurdering Austrått skole SKOLEFAKTA: Rektor: Kirsti Sævik Klassetrinn: 1-7 2016-2017 2015-2016 Antall elever 288 309 Antall barn i SFO 74 99 Årsverk lærere 17,76 19,06 Årsverk andre ansatte skole

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer