Figur 1.1 BNP. Sesongjustert volumindeks. 1. kv. 2008= kv kv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Figur 1.1 BNP. Sesongjustert volumindeks. 1. kv. 2008=100. 1. kv. 2008 4. kv. 2014 110"

Transkript

1 Figur. BNP. Sesongjustert volumindeks.. kv. 8=.. kv. 8. kv USA Euroområdet Storbritannia Sverige Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

2 Figur. BNP hos handelspartnerne. Volum. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 8 ) PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / 7 8 ) Anslag gitt på ulike tidspunkt (stiplet). Anslag fra. kv. for PPR / Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

3 Figur. Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar februar ) USA Euroområdet Storbritannia Sverige ) Til og med januar for USA og Storbritannia Kilde: Thomson Reuters

4 Figur. Styringsrenter og beregnede terminrenter per. desember og. mars. ) Prosent.. januar. desember 8 ) USA Euroområdet ) Storbritannia Sverige 7 8 ) Stiplede linjer viser beregnede terminrenter per. desember. Tynne linjer viser terminrenter per. mars. Terminrentene er basert på Overnight Index Swap (OIS) renter ) Dagstall fra. januar og kvartalstall fra. kvartal ) Eonia for euroområdet fra. kvartal Kilder: Bloomberg og Norges Bank

5 Figur. Renter på års statsobligasjoner. Prosent.. januar. mars USA Tyskland Sveits Danmark Sverige Storbritannia Kilde: Bloomberg

6 Figur. Pengemarkedsrente hos handelspartnerne. Prosent.. kv.. kv. 8 ), PPR / PPR / PPR / PPR / PPR /,,,.kv..kv..kv..kv..kv..kv..kv.7.kv.8 ) Terminrenter på ulike tidspunkt (stiplet). For PPR / benyttes terminrenter per. mars Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

7 Figur.7 Renter på års statsobligasjoner. Prosent.. januar. mars 7 USA Norge Storbritannia Tyskland Sverige Italia 7 Kilde: Bloomberg

8 Figur.8 Priser på råolje. ) ) USD per fat. Januar desember Terminpriser PPR / Terminpriser PPR / Terminpriser PPR / Terminpriser PPR / Terminpriser PPR / 7 8 ) For mars er siste observasjon. mars ) Terminpriser på ulike tidspunkter (stiplet). For PPR / vises terminpriser per. mars Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

9 Figur.9 Oljepris og importveid valutakursindeks (I ). ). januar. mars I, venstre akse Anslag I, PPR / Oljepris, høyre akse 8 7 ) Stigende kurve betyr sterkere kurs Kilde: Norges Bank og Thomson Reuters

10 Figur. Bilaterale valutakursbevegelser - norske kroner. Endring i effektive valutakurser. Prosent.. desember -. mars EUR Svekkelse av norske kroner Styrking av norske kroner SEK GBP USD -% -% -% % % % % Kilder: Bloomberg og Norges Bank

11 Figur. Utlånsrente boliglån ) og finansieringskostnader. Prosent.. januar. mars Styringsrente Differanse pengemarkedsrente og styringsrente Risikopåslag års OMF Estimert finansieringskostnad boliglån ) Utlånsrente boliglån ) Utlånsrenten på totale utlån med pant i bolig gitt av alle banker og kredittforetak i Norge. Utlånsrenten målt ved utgangen av kvartalet ) Estimert ut fra vektet rente på beholdning av OMF lån og vektet innskuddsrente Kilder: DNB Markets, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

12 Figur. Norges Banks regionale nettverks indikator for vekst i produksjon siste tre måneder og forventet vekst i produksjon neste seks måneder. Annualisert. Prosent. Januar 8 juli ) 8 Aggregert Oljeleverandørnæringen Neste seks måneder. Oktober Neste seks måneder. Januar ) Siste observasjon i Regionalt nettverk er januar Kilde: Norges Bank

13 Figur. Norges Banks regionale nettverks indikator for vekst i produksjon siste tre måneder. Annualisert. Prosent. Januar 8 januar 8 8 Industri Bygg og anlegg Varehandel Tjenesteyting 8 9 Kilde: Norges Bank

14 Figur. Forbrukertillit. CCI korrigert for sparing (Opinion) ) og Forventningsbarometeret (TNS Gallup). Ujusterte nettotall.. kv. 8. kv. ) TNS Gallup samleindeks TNS Gallup større anskaffelser TNS Gallup egen økonomi neste år CCI korrigert for sparing, høyre akse 8 9 ) Gjennomsnitt av delindekser for forventninger til egen økonomi, landets økonomi og arbeidsledighet. For CCI er gjennomsnitt av månedstall benyttet som kvartalstall ) Til og med februar for CCI Kilder: TNS Gallup, Opinion og Norges Bank

15 Figur. Norges Banks regionale nettverks indikator for forventet vekst i investeringer neste måneder. Prosent. Januar 8 januar Offentlig sektor Tjenesteyting Varehandel Industri 8 Kilde: Norges Bank

16 Figur. BNP for Fastlands Norge. Faktisk utvikling, anslag i referansebanen og fremskrivninger fra SAM ) med usikkerhetsvifte. Firekvartalersvekst. Volum. Sesongjustert. Prosent.. kv.. kv. ) BNP Fastlands Norge PPR / SAM % % 7% 9% ) System for sammenveiing av korttidsmodeller ) Anslag for. kv.. kv. (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

17 Figur.7 BNP for Fastlands Norge ) og Norges Banks regionale nettverks indikator for vekst i produksjon siste tre måneder og forventet vekst i produksjon neste seks måneder. Prosent.. kv.. kv. ), BNP Fastlands Norge PPR / PPR / Regionalt nettverk,,,,, ) Sesongjustert kvartalsvekst. Volum ) Siste observasjon i Regionalt nettverk er januar. Siste observasjon for BNP vekst er. kvartal Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

18 Figur.8 Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken. AKU ) og NAV. Sesongjustert. Prosent. Januar 8 juni ) AKU NAV NAV m/tiltak 8 9 ) Arbeidskraftundersøkelsen ) Anslag for mars juni (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå, NAV og Norges Bank

19 Figur.9 Norges Banks regionale nettverks indikator for vekst i sysselsetting siste tre måneder og neste tre måneder. Aggregert. Prosent. Januar 8 april,,, Sysselsettingsvekst siste tre måneder Planlagt sysselsettingsvekst neste tre måneder, 8 9 Kilde: Norges Bank

20 Figur. Antall ledige stillinger og antall arbeidsledige. ) Tusen personer. Sesongjustert.. kv.. kv. 8 Ledige stillinger 7 Arbeidsledige ) Registrerte arbeidsledige Kilder: Statistisk sentralbyrå, NAV og Norges Bank

21 Figur. Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft ) i Regionalt nettverk. Prosent. Januar 8 januar Kapasitetsproblemer Tilgang på arbeidskraft ) Andel av kontaktbedrifter som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen og andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft begrenser produksjonen Kilde: Norges Bank

22 Figur. Årslønn. Årlig vekst. Prosent. 99 ) 7 Reallønn Konsumpriser ) Anslag for Kilder: TBU, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

23 Figur. KPI og KPI JAE. ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar juni ) KPI KPI JAE ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) Anslag for mars juni (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

24 Figur. KPI JAE. ) Totalt og fordelt etter leveringssektorer. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar juni ) KPI JAE Importerte konsumvarer Norskproduserte varer og tjenester ), Anslag PPR /,,, ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) Anslag for mars juni (stiplet) ) Norges Banks beregninger Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

25 Figur. Indikator for internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer målt i utenlandsk valuta. Årsvekst. Prosent. ),,,,,,, 7 9 ) Anslag for og Kilde: Norges Bank,

26 Figur. KPI JAE. ) Faktisk utvikling, anslag i referansebanen og fremskrivninger fra SAM ) med usikkerhetsvifte. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. ),,,,, KPI JAE PPR / SAM % % 7% 9%,,,,, ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) System for sammenveiing av korttidsmodeller ) Anslag for. kv.. kv. (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

27 Figur.7 Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet og fire prosent av Statens pensjonsfond utland. Faste priser. Milliarder kroner. 8 ) Strukturelt, oljekorrigert underskudd Fire prosent av SPU ) Anslag for 8 Kilder: Finansdepartementet og Norges Bank

28 Figur.8 Petroleumsinvesteringer. Volum. Årsvekst. Prosent. 8 8 ) PPR / PPR / 8 7 ) Anslag for 8 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

29 Figur.9 Petroleumsinvesteringer. Faste priser. Milliarder kroner. 8 ) Felt i drift Feltutbygging ) Leting Rør og landvirksomhet ) Nedstengning og fjerning ) Anslag for 8. Tallene for er hentet fra investeringstellingen til Statisitsk sentralbyrå og deflatert med prisindeksen for petroleumsinvesteringer i nasjonalregnskapet ) Utgiftene til eksportrørledninger for Johan Sverdrup utbygginen inngår i anslagene for rørtransport og landanlegg Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

30 Figur. Feltutbygging. Faste priser. Milliarder kroner. 9 8 ) Prosjekter som er satt i gang før 7 Johan Sverdrup (fase og ) Maria, Vette og Zidane Snorre og Johan Castberg Andre nye utbygginger ) Anslag for 8. Tallene for 9 er hentet fra investeringstellingen og deflatert med prisindeksen for petroleumsinvesteringer i nasjonalregnskapet. Anslagene er basert på investeringstellingen for. kvartal, prognosene i Sokkelåret fra Oljedirektoratet, stortingsproposisjoner for prosjekter som er satt i gang før, konsekvensutredninger for nye prosjekter og løpende informasjon om utsettelser og antatt oppstart av prosjekter Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

31 Figur. Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI. Årsvekst. Prosent. 98 Variasjon Inflasjonsmål KPI ) Det glidende gjennomsnittet er beregnet år tilbake ) Båndet rundt KPI er variasjonen i KPI i snittperioden, målt ved +/ ett standardavvik Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

32 Figur. Forventet konsumprisvekst om to og fem år. ) Prosent.. kv. 8. kv. Forventet konsumprisvekst om år Forventet konsumprisvekst om år,, 8 9 ) Gjennomsnitt av forventningene til arbeidslivsorganisasjoner og økonomer i finansnæringen og akademia Kilder: TNS Gallup, Opinion og Epinion

33 Figur. Forventet produksjonvekst neste seks måneder i Norges Banks regionale nettverk. Annualisert. Prosent August Oktober Januar Bygg og anlegg Kilde: Norges Bank Eksport industri Hjemme markeds industri Olje leverandør næringen Tjeneste yting hus holdninger Tjeneste yting næringsliv Vare handel

34 Figur.a Anslag på styringsrenten i referansebanen med sannsynlighetsfordeling. Prosent.. kv. 8. kv. 8 ) 7 7 % % 7% 9% ) Anslag for. kv.. kv. 8 (stiplet) Kilde: Norges Bank

35 Figur.b Anslag på produksjonsgapet ) i referansebanen med sannsynlighetsfordeling. Prosent.. kv. 8. kv. 8 % % 7% 9% ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP for Fastlands Norge og anslått potensielt BNP for Fastlands Norge Kilde: Norges Bank

36 Figur.c Anslag på KPI i referansebanen med sannsynlighetsfordeling. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. 8 ) % % 7% 9% ) Anslag for. kv.. kv. 8 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

37 Figur.d Anslag på KPI JAE ) i referansebanen med sannsynlighetsfordeling. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. 8 ) % % 7% 9% ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) Anslag for. kv.. kv. 8 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

38 Figur. Intervall for styringsrenten ved utgangen av hver strategiperiode, faktisk utvikling og anslag på styringsrenten i referansebanen. Prosent.. januar 8. desember /8 /8 PPR / /7 /8 PPR / PPR / 7 Dec 8 /9 / /9 /9 / / / / / / / // / / / / / / / / Kilde: Norges Bank

39 Figur. Styringsrente, tremåneders pengemarkedsrente, ) utlånsrente til husholdninger ) og utenlandske pengemarkedsrenter i referansebanen. Prosent.. kv. 8. kv. 8 ) 8 Styringsrente 7 Utlånsrente, husholdninger Pengemarkedsrente Utenlandske pengemarkedsrenter ) Styringsrente i referansebanen med påslag i det norske pengemarkedet. Beregningene er basert på at varslede renteendringer prises inn i pengemarkedet ) Gjennomsnittlig utlånsrente fra banker og kredittforetak for alle utlån til husholdninger ) Anslag for. kv.. kv. 8 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

40 Figur.7 Inflasjon og produksjonsgapet i referansebanen. Prosent.. kv. 8. kv. 8 Produksjonsgap, venstre akse KPI JAE ), høyre akse ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Anslag for. kv.. kv. 8 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

41 Figur.8 Differansen mellom tremåneders pengemarkedsrente i Norge ) og hos handelspartnerne ) og importveid valutakursindeks (I ). ) Januar 8 desember 8 ) I, venstre akse mnd rentedifferanse, høyre akse Anslag PPR / 8 8 ) Styringsrente i referansebanen med påslag i det norske pengemarkedet. Beregningene er basert på at varslede renteendringer prises inn i pengemarkedet ) Terminrenter for handelspartnere per. mars ) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs ) Anslag fra PPR / for. kv.. kv. 8 (stiplet) Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

42 Figur.9 Husholdningenes konsum ) og disponible realinntekt. ) Årsvekst. Prosent. 8 ) 8 8 Husholdningenes konsum Husholdningenes disponible realinntekt ) Inkluderer konsum i ideelle organisasjoner. Volum ) Eksklusive aksjeutbytte. Inkluderer inntekt i ideelle organisasjoner ) Anslag for 8 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

43 Figur. Husholdningenes sparing og nettofinansinvesteringer som andel av disponibel inntekt. Prosent ) Sparerate Sparerate utenom aksjeutbytte ) Anslag for 8 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Nettofinansinvesteringer utenom aksjeutbytte

44 Figur. Vekst i eksportmarkedene ) og norsk fastlandseksport. Årsvekst. Prosent. 8 8 ) Eksportmarkedsvekst Eksportvekst ) Eksportmarkedsveksten er beregnet som importvekst hos handelspartnere ) Anslag for 8 (stiplet) Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

45 Figur. Lønnskostnader ) relativt til handelspartnerne. ) Indeks. 99=. 99 Egen valuta Felles valuta ) Timelønnskostnader i industrien ) Anslag for (stiplet) Kilder: TBU, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

46 Figur. Husholdningenes gjeld ) og boligpriser. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 8 ) Boligpriser Gjeld ) Innenlandsk kreditt til husholdningene, K ) Anslag for. kv.. kv. 8 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå, Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no og Norges Bank

47 Figur. Husholdningenes gjeldsbelastning ) og rentebelastning. ) Prosent.. kv.. kv. 8 ) 8 Rentebelastning, venstre akse Gjeldsbelastning, høyre akse 7 ) Lånegjeld i prosent av disponibel inntekt korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte og innløsing/nedsettelse av egenkapital. kv. kv. ) Renteutgifter i prosent av disponibel inntekt korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte og innløsing/nedsettelse av egenkapital. kv. pluss renteutgifter ) Anslag for. kv.. kv. 8 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

48 Figur. Tremåneders pengemarkedsrente i referansebanen ) og beregnede terminrenter. ) Prosent.. kv. 8. kv Beregnede terminrenter PPR / Beregnede terminrenter PPR / Pengemarkedsrente i referansebanen PPR / Pengemarkedsrente i referansebanen PPR / ) Styringsrente i referansebanen med påslag i det norske pengemarkedet. Beregningene er basert på at varslede renteendringer prises inn i pengemarkedet ) Terminrentene er basert på rentene i pengemarkedet og renteswapper. Det røde og blå intervallet viser høyeste og laveste rente i henholdsvis tidsrommene. november. desember og 7. februar. mars Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

49 Figur. Styringsrente og renteutvikling som følger av Norges Banks gjennomsnittlige mønster i rentesettingen. ) Prosent.. kv.. kv prosent konfidensintervall Styringsrenten i referansebanen ) Renteutviklingen forklares av utviklingen i inflasjon, BNP vekst i Fastlands Norge, lønnsvekst og tremåneders pengemarkedsrente hos handelspartnerne, samt renten i forrige periode. Likningen er estimert over perioden. kv kv.. Nærmere utdyping er gitt i Norges Bank Staff Memo /8 Kilde: Norges Bank

50 Figur.7a Styringsrenten. Prosent.. kv. 8. kv. 8 Kriterium & Kriterium,& Kilde: Norges Bank

51 Figur.7b Produksjonsgapet. Prosent.. kv. 8. kv. 8 Kriterium & Kriterium,& Kilde: Norges Bank

52 Figur.7c KPI JAE. ) Firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. 8 Kriterium & Kriterium,& ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

53 Figur.8 Styringsrenten i referansebanen fra PPR / med sannsynlighetsfordeling og styringsrenten i referansebanen fra PPR / (oransje linje). Prosent.. kv. 8. kv % % 7% 9% Kilde: Norges Bank

54 Figur.9 Faktorer bak endringer i renteprognosen fra PPR /. Akkumulerte bidrag. Prosentenheter.. kv.. kv. 7 Endringer i renteprognosen Etterspørsel Valutakurs Kostnader Utenlandske renter.kv..kv..kv..kv.7.kv.7 Kilde: Norges Bank

55 Figur. Samlet kreditt ) for Fastlands Norge som andel av BNP for Fastlands Norge. Prosent.. kv. 97. kv. Kreditt/BNP Gjennomsnitt (. kv. 97. kv. ) Kriser ) Summen av K husholdninger og K ikke finansielle foretak i Fastlands Norge (alle ikke finansielle foretak før 99). K inneholder K og utenlandsgjeld Kilder: Statistisk sentralbyrå, IMF og Norges Bank

56 Figur. Gjeld i husholdninger og ikke finansielle foretak og BNP for Fastlands Norge. Firekvartalersvekst. ) Prosent.. kv.. kv. Nominelt BNP Fastlands Norge Gjeld, ikke finansielle foretak (K) ) Gjeld, husholdninger (K) 8 ) Endring i kredittbeholdning målt ved utgangen av kvartalet ) Sum K ikke finansielle foretak og utenlandsgjeld i Fastlands Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

57 Figur. Husholdningenes gjeldsbelastning. ) Prosent.. kv. 99. kv. Firekvartalersvekst i disponibel inntekt ), venstre akse Firekvartalersvekst i husholdningenes lånegjeld ), venstre akse Gjeldsbelastning, høyre akse ) Lånegjeld for husholdninger og ideelle organisasjoner i prosent av disponibel inntekt korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte for og innløsing/nedsettelse av egenkapital. kv.. kv. ) Tall for. og. kv. er beregnet på bakgrunn av kvartalsveksten i disponibel inntekt etter Statistisk sentralbyrås hovedrevisjon. Historiske data er ikke revidert ) Endring i beholdning målt ved utgangen av kvartalet. Siste observasjon. kv. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

58 Figur. Bankenes ) utlån til personmarkedet. ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Mai januar Nedbetalingslån med pant i bolig 8 Rammelån med pant i bolig Lån ellers Tolvmånedersvekst 8 ) Alle banker og kredittforetak ) Personmarkedet omfatter lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter og andre. Serien er bruddjustert for oppstarten av OBOS banken AS i desember Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

59 Figur. Endring i etterspørsel etter lån og kredittpraksis siste kvartal og forventet endring neste kvartal. ) Husholdninger. Prosent.. kv. 7. kv. 8 8 Endring i etterspørsel siste kvartal Neste kvartal Endring i kredittpraksis siste kvartal Neste kvartal ) Negative tall innebærer lavere etterspørsel eller strammere kredittpraksis Kilde: Norges Bank

60 Figur. Boligpriser. Tolvmånedersvekst og sesongjustert månedsvekst. Prosent. Januar februar Boligpriser, sesongjustert månedsvekst, venstre akse Boligpriser, tolvmånedersvekst, høyre akse Kilder: Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no

61 Figur.7 Boligpriser i forhold til disponibel inntekt. Indeks.. kv. 998 =.. kv kv. Boligpriser/disponibel inntekt Gjennomsnitt (. kv kv. ) Kriser Kilder: Statistisk sentralbyrå, Eiendom Norge, Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Finn.no, Eiendomsverdi og Norges Bank

62 Figur.8 Antall omsatte brukte boliger og boliger til salgs i boliger. Formidlingstid i antall dager. Sesongjustert. Januar februar 8 Omsetning siste måneder, venstre akse Formidlingstid, venstre akse Boliger til salgs på Finn.no, høyre akse 8 Kilder: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi

63 Figur.9 Boligpriser. Utvalgte byer. Tolvmånedersvekst. Januar februar Oslo Bergen Trondheim Stavanger Tromsø 8 Kilder: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi

64 Figur. Kreditt fra utvalgte finansieringskilder til norske ikke finansielle foretak. Tolvmånedersvekst. ) Prosent. Januar januar Innenlandsk bankgjeld Innenlandsk sertifikat og obligasjonsgjeld Utenlandsgjeld (fastlandsforetak) ) 7 9 ) Endring i beholdning ) Vekst basert på transaksjoner. Til og med desember Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

65 Figur. Innenlandsk kreditt til norske ikke finansielle foretak (K). Beholdninger. Milliarder kroner. Januar januar 8 Banker og kredittforetak ) 8 Obligasjoner Sertifikater Annet ) I Statistisk sentralbyrås statistikk er Eksportkreditt klassifisert som "andre kilder" og Eksportfinans inngår under "kredittforetak". Klassifiseringen i figuren er endret slik at både Eksportfinans og Eksportkreditt inngår som kredittforetak Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

66 Figur. Emisjonsvolum fra norskregistrerte ikke finansielle foretak i det norske obligasjonsmarkedet. Milliarder kroner. Per måned. Januar februar Lavrisikoforetak ) Høyrisikoforetak ) 8 8 jan. mai. sep. jan. mai. sep. jan. ) Foretak med kredittgradering lik eller høyere enn BBB ) Foretak med kredittgradering lavere enn BBB Kilde: Stamdata

67 Figur. Endring i etterspørsel etter lån og kredittpraksis siste kvartal og forventet endring neste kvartal. ) Foretak. Prosent.. kv. 7. kv. 8 8 Endring i etterspørsel siste kvartal Neste kvartal Endring i kredittpraksis siste kvartal Neste kvartal ) Negative tall innebærer lavere etterspørsel eller strammere kredittpraksis Kilde: Norges Bank

68 Figur. Gjeldsbetjeningsevne ) og egenkapitalandel ) i børsnoterte foretak. Prosent.. kv.. kv. Gjeldsbetjeningsevne 8 Egenkapitalandel ) Resultat før skatt pluss av og nedskrivinger siste fire kvartaler i prosent av rentebærende gjeld for ikke finansielle foretak som er med i OBX indeksen, eksklusive Statoil ) Egenkapital i prosent av eiendeler for norskregistrerte ikke finansielle foretak på Oslo Børs, eksklusive Statoil Kilder: Bloomberg, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

69 Figur. Realpriser på næringseiendom. ) Indeks. 998 =.. kv. 98. kv. Realpriser på næringseiendom Gjennomsnitt (. kv. 98. kv. ) Kriser ) Beregnede salgspriser på kontorlokaler av høy standard, sentralt i Oslo deflatert med BNP deflatoren for Fastlands Norge Kilder: Dagens Næringsliv, OPAK, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

70 Figur. Leiepriser for kontorlokaler i Oslo. Kroner per kvadratmeter per år.. halvår 98. halvår Prestisjelokaler sentralt Høy standard, sentralt God standard, sentralt Eldre, urasjonelle lokaler Kilder: OPAK og Dagens Næringsliv

71 Figur.7 Avkastningskrav ) for de mest attraktive kontorlokalene i Oslo og års swaprente ). Prosent.. halvår. halvår 8 7 Avkastningskrav års swaprente 7 9 ) Avkastningskravet er basert på vurderinger gjort av Dagens Næringslivs ekspertpanel på næringseiendom ) Halvårlig swaprente er beregnet som et gjennomsnitt av daglige renter Kilder: Dagens Næringsliv og Thomson Reuters 8 7

72 Figur.8 Verdi på kontoreiendom. Utvalgte regioner. Indeks. =. 8 Oslo CBD ) Oslo vest og nord Oslo øst og sør 7 Bergen Trondheim Stavanger ) CBD står for "Central Business District" Kilde: Investment Property Databank

73 Figur.9 Bankenes ) markedsfinansieringsandel. Prosent.. kv. 97. kv. Markedsfinansieringsandel Gjennomsnitt (. kv. 97. kv. ) Kriser ) Alle banker og OMF kredittforetak i Norge med unntak av filialer og datterbanker av utenlandske banker Kilde: Norges Bank

74 Figur. Dekomponering av bankenes ) markedsfinansieringsandel. Andel av total finansiering. Prosent.. kv. 99. kv. 8 Sertifikatgjeld i NOK Innskudd fra kredittinstitusjoner i NOK Obligasjonsgjeld i NOK Annen gjeld i NOK Sertifikatgjeld i valuta Innskudd fra kredittinstitusjoner i valuta ) Obligasjonsgjeld i valuta Annen gjeld i valuta ) Alle banker og OMF kredittforetak i Norge med unntak av filialer og datterbanker av utenlandske banker ) Innskudd fra kredittinstitusjoner inkluderer også innskudd fra sentralbanker Kilde: Norges Bank

75 Figur. Gjennomsnittlige risikopåslag ) på ny og utestående obligasjonsgjeld for norske banker. Basispunkter. Januar februar Risikopåslag nye -årige bankobligasjoner Risikopåslag utestående bankobligasjoner Risikopåslag nye -årige OMF Risikopåslag utestående OMF ) Differanse mot -måneder NIBOR Kilder: Bloomberg, Stamdata, DNB Markets og Norges Bank

76 Figur. Bankkonsernenes ) rene kjernekapitaldekning. Prosent. Forvaltningskapital. ) Milliarder kroner. Per. desember ) Systemviktige banker De største regionale sparebankene Andre store banker Krav til ren kjernekapitaldekning fra. juli inkludert en motsyklisk buffer på prosent 8 Krav til ren kjernekapitaldekning fra. juli inkludert en motsyklisk buffer på prosent og en buffer for systemviktighet på prosent ) Bankkonsern med forvaltningskapital over milliarder kroner med unntak av filialer av utenlandske banker i Norge ) Logaritmisk skala ) Beregningene er basert på bankenes forslag til utbytte Kilder: Bankkonsernenes kvartalsrapporter og Norges Bank

77 Figur. Opptrapping av krav til ren kjernekapitaldekning i nytt regelverk. Prosent.. juli. juli Maksimal motsyklisk buffer Motsyklisk buffer Buffer for systemviktige banker Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer Minstekrav,,,, 8,,,, 8,,,,,,,,. juli. juli. juli. juli Kilder: Finansdepartementet og Norges Bank

78 Figur.a Kredittgap. Samlet kreditt ) for Fastlands Norge som andel av BNP for Fastlands Norge. Avvik fra beregnede trender. Prosentenheter.. kv. 98. kv. Gap mot snitt siste år Gap mot trend ved utvidet HP filter ) Gap mot trend ved ensidig HP filter ) Variasjon Kriser ) Summen av K husholdninger og K ikke finansielle foretak i Fastlands Norge (alle ikke finansielle foretak før 99). K inneholder K og utenlandsgjeld ) Ensidig Hodrick Prescott filter beregnet på data utvidet med en enkel prognose. Lambda = ) Ensidig Hodrick Prescott filter. Lambda = Kilder: Statistisk sentralbyrå, IMF og Norges Bank

79 Figur.b Boligprisgap. Boligpriser i forhold til disponibel inntekt som avvik fra beregnede trender. Prosent.. kv. 98. kv. Gap mot snitt (rekursivt) Gap mot trend ved utvidet HP filter ) Gap mot trend ved ensidig HP filter ) Variasjon Kriser ) Ensidig Hodrick Prescott filter beregnet på data utvidet med en enkel prognose. Lambda = ) Ensidig Hodrick Prescott filter. Lambda = Kilder: Statistisk sentralbyrå, Eiendom Norge, Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Finn.no, Eiendomsverdi og Norges Bank

80 Figur.c Næringseiendomsprisgap. Realpriser på næringseiendom ) som avvik fra beregnede trender. Prosent.. kv. 98. kv. 8 Gap mot snitt (rekursivt) Gap mot trend ved utvidet HP filter ) Gap mot trend ved ensidig HP filter ) 8 Variasjon Kriser ) Beregnede salgspriser på kontorlokaler i Oslo deflatert med BNP deflatoren for Fastlands Norge ) Ensidig Hodrick Prescott filter beregnet på data utvidet med en enkel prognose. Lambda = ) Ensidig Hodrick Prescott filter. Lambda = Kilder: Dagens Næringsliv, OPAK, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

81 Figur.d Markedsfinansieringsgap. Bankenes ) markedsfinansieringsandel som avvik fra beregnede trender. Prosentenheter.. kv. 98. kv. Gap mot snitt siste år Gap mot trend ved utvidet HP filter ) Gap mot trend ved ensidig HP filter ) Variasjon Kriser ) Alle banker og OMF kredittforetak i Norge med unntak av filialer og datterbanker av utenlandske banker ) Ensidig Hodrick Prescott filter beregnet på data utvidet med en enkel prognose. Lambda = ) Ensidig Hodrick Prescott filter. Lambda = Kilde: Norges Bank

82 Figur. Estimerte krisesannsynligheter fra ulike modellspesifikasjoner.. kv. 98. kv. Modellvariasjon ),9 Kriser,8,7,,,,,, ,9,8,7,,,,,, ) Modellvariasjonen er representert ved høyeste og laveste krisesannsynlighet basert på ulike modellspesifikasjoner og trendberegninger Kilde: Norges Bank

83 Figur. Referanseverdier for den motsykliske kapitalbufferen ved ulike trendberegninger. Prosent.. kv. 98. kv., Buffer gitt ved gap mot trend ved utvidet HP filter ) Buffer gitt ved gap mot trend ved ensidig HP filter ),,,,,,, ) Ensidig Hodrick Prescott filter beregnet på data utvidet med en enkel prognose. Lambda = ) Ensidig Hodrick Prescott filter. Lambda = Kilder: Statistisk sentralbyrå, IMF og Norges Bank

84 Figur PMI i store land i euroområdet. Diffusjonsindeks rundt.. kv.. kv. og februar. kv.. kv.. kv.. kv. Februar Tyskland Frankrike Italia Spania Kilde: Thomson Reuters

85 Figur Detaljhandel. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar januar - USA - Euroområdet Storbritannia Nyindustrialiserte land i Asia¹) ) Sør-Korea, Singapore, Taiwan og Hong Kong. BNP-vektet Kilder: Thomson Reuters og CEIC

86 Figur Lønnsvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar februar USA Tyskland¹) Storbritannia Sverige 7 9 ) Tremåneders glidende gjennomsnitt Kilde: Thomson Reuters

87 Figur Produksjon av kapitalvarer i Sverige. Tolvmånedersvekst. Tremåneders snitt. Investeringer i maskiner og utstyr i EU. Firekvartalersvekst. Prosent. Januar januar Investeringer i maskiner og utstyr i EU8, venstre akse Produksjon av kapitalvarer i Sverige, høyre akse Kilde: Thomson Reuters -

88 Figur Bidrag til tolvmånedersvekst i konsumprisene i 8 industriland. Prosentenheter. Januar desember Energi Mat Industrivarer Tjenester Totalt - - Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

89 Figur Kina. Investeringer. Årlig verdivekst. Prosent. 9 Kilde: CEIC

90 Figur 7 Fremvoksende økonomier. BNP. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. - - Kina India Brasil Russland Kilde: Thomson Reuters

91 Figur 8 Kina. Import. Volum. Tolvmånedersvekst. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Prosent. Mars februar Kilde: CEIC

92 Figur BNP Fastlands Norge ), sysselsetting og registrert arbeidsledighetsrate. Prosent ) avvik fra estimert trend. ). kv. 98. kv. 8 8 BNP Sysselsetting Arbeidsledighet ) BNP og sysselsetting per innbygger mellom 7 år ) For arbeidsledighetsraten vises prosentenheter avvik fra estimert trend ) Trenden er beregnet med tosidig Hodrick Prescott filter med lambda = Kilder: Statistisk sentralbyrå, NAV og Norges Bank

93 Figur BNP Fastlands Norge ) og yrkesdeltakelse. ) Prosent avvik fra estimert trend. ). kv kv. 8 BNP Yrkesdeltakelse ) BNP per innbygger mellom 7 år ) Sesongjustert arbeidsstyrke fra AKU i prosent av befolkningen mellom 7 år ) Trenden er beregnet med tosidig Hodrick Prescott filter med lambda = Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

94 Figur BNP Fastlands Norge ) og kvalifiserte søkere til studieplass. Prosent avvik fra estimert trend. ) BNP Søkere til studieplasser ) BNP per innbyger mellom 7 år ) Trenden er beregnet med tosidig Hodrick Prescott filter med lambda = på årsdata Kilder: Samordna opptak, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

95 Figur Nettoinnvandring etter opphav og sysselsatte lønnstakere på korttidsopphold. Tusen personer. 99 ) 7 7 Nettoinnvandring øvrige land Nettoinnvandring EU/EØS Endring korttidsopphold ) Serie for endring i sysselsatte lønnstakere på korttidsopphold går fra Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Figur 1.1 BNP. Sesongjustert volumindeks. 1. kv. 2008= kv kv

Figur 1.1 BNP. Sesongjustert volumindeks. 1. kv. 2008= kv kv Figur. BNP. Sesongjustert volumindeks.. kv. 8=.. kv. 8. kv. 8 98 9 9 9 USA Euroområdet Storbritannia Sverige Japan 9 8 9 8 98 9 9 9 9 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Figur. BNP hos handelspartnerne

Detaljer

Figur 1.1 BNP. Sesongjusert volumindeks. 1. kv. 2008= kv kv

Figur 1.1 BNP. Sesongjusert volumindeks. 1. kv. 2008= kv kv Figur. BNP. Sesongjusert volumindeks.. kv. 8=.. kv. 8. kv. 8 98 9 9 9 USA Euroområdet Storbritannia Sverige Japan 9 8 9 8 98 9 9 9 9 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Figur. BNP hos handelspartnerne

Detaljer

Hovedstyret. 4. desember 2013

Hovedstyret. 4. desember 2013 Hovedstyret. desember Referansebaner i PPR / Prosent.. kv.. kv. Styringsrente Produksjonsgap % % - - % - - 9% KPI KPI-JAE - - - - Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Kriterier for en god rentebane

Detaljer

Figur 1.1 BNP. Sesongjustert volumindeks. 1. kv. 2008= kv kv

Figur 1.1 BNP. Sesongjustert volumindeks. 1. kv. 2008= kv kv Figur. BNP. Sesongjustert volumindeks.. kv. 8=.. kv. 8. kv. 8 6 98 96 9 9 USA Euroområdet Storbritannia Sverige Japan 9 8 9 8 6 98 96 9 9 9 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Figur. Priser på råolje

Detaljer

Figur 1.1 BNP hos handelspartnerne. Volum. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv. 2000 2. kv. 2015 15

Figur 1.1 BNP hos handelspartnerne. Volum. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv. 2000 2. kv. 2015 15 Figur. BNP hos handelspartnerne. Volum. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. Industriland Fremvoksende økonomier 6 9 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Figur. Euroområdet. Forbrukertillit og forventninger

Detaljer

HOVEDSTYRET 11. MAI 2016

HOVEDSTYRET 11. MAI 2016 HOVEDSTYRET. MAI Utviklingen ute: BNP hos handelspartnerne Årsvekst. Prosent. Eksportvekter. ) 8 - - - 7 9 ) Anslag for (stiplet linje) Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Fremvoksende økonomier Industriland

Detaljer

Hovedstyret. 19. juni 2013

Hovedstyret. 19. juni 2013 Hovedstyret 9. juni Krav til ren kjernekapitaldekning nye regler fra. juli Prosent Maksimal motsyklisk buffer Buffer for systemviktige banker Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer Minstekrav,,,,, 8,,,, 8,,,,

Detaljer

Hovedstyret. 19. oktober 2011

Hovedstyret. 19. oktober 2011 Hovedstyret 9. oktober Produksjonsgap ) handelspartnere, anslag Prosent.. kv.. kv. - - - - PPR / PPR / - - - - - 7 9 ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP og anslått potensielt

Detaljer

Hovedstyret. 14. mars 2012

Hovedstyret. 14. mars 2012 Hovedstyret. mars % % % 9% Referansebaner PPR / Kvartalstall/firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. Styringsrente 8 9 KPI - - Produksjonsgap 8 9 KPIXE - - - 8 9 - - 8 9 Kilder: Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. DESEMBER BNP-vekst hos handelspartnerne Eksportvekter. Årsvekst. Prosent. 8 8 - - - 8 7 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Industriland Fremvoksende

Detaljer

Hovedstyret. 31. oktober 2012

Hovedstyret. 31. oktober 2012 Hovedstyret. oktober % % 7% 9% Referansebaner med vifte fra PPR / Prosent 7 - Styringsrente 9 KPI 9 PPR / PPR / 7 - - - Produksjonsgap 9 - KPIXE 9 - - - Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Styringsrenten

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 12. DESEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 12. DESEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO,. DESEMBER Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,% Stabil utvikling i produksjon og sysselsetting Fleksibel inflasjonsstyring BNP

Detaljer

HOVEDSTYRET 16. MARS 2016

HOVEDSTYRET 16. MARS 2016 HOVEDSTYRET 6. MARS 6 Markedsutvikling Utvalgte aksjeindekser. jan. =.. jan.. mar. 6 Prisen på kredittforsikring, europeisk banksektor CDS-indekser. Basispunkter.. jan.. mar. 6 8 6 8 6 Senior bank Ansvarlige

Detaljer

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. SEPTEMBER Prisvekst internasjonalt Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. aug. 6 6 USA Euroområdet Storbritannia Sverige - Kilde: Thomson

Detaljer

Industriland Fremvoksende økonomier. 1) Eksportvekter Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

Industriland Fremvoksende økonomier. 1) Eksportvekter Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Figur. Innkjøpssjefsindekser for industrien (PMI) i industriland og fremvoksende økonomier i handelspartneraggregatet. ) Diffusjonsindeks rundt. Sesongjustert. Januar februar Industriland Fremvoksende

Detaljer

Hovedstyret. 13. mars 2013

Hovedstyret. 13. mars 2013 Hovedstyret. mars Nøkkelindikatorer for motsyklisk kapitalbuffer Samlet kreditt som andel av BNP Fastlands-Norge. Prosent Kriser Gjennomsnitt (. kv. 9 -. kv. ) Kreditt/BNP Trend Boligpriser som andel av

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3/12. Figurer

Pengepolitisk rapport 3/12. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Styringsrenter og beregnede terminrenter per. juni og. oktober.¹) Prosent.. januar. desember ²) USA Euroområdet³) Storbritannia 9 ) Stiplete linjer viser beregnede

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 9. SEPTEMBER Anslag på styringsrenten i referansebanen Prosent 7 7 6 6 PPR / PPR / «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten

Detaljer

PPR 1/14 VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET, 26. MARS 2014

PPR 1/14 VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET, 26. MARS 2014 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET,. MARS BNP hos handelspartnere Volum. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. - - PPR / PPR / - - - 9 - Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Rente

Detaljer

Pengepolitisk rapport 2/12. Figurer

Pengepolitisk rapport 2/12. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Renter på -års statsobligasjoner. Prosent.. januar. juni Hellas, venstre akse Tyskland Spania Italia 8 7 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters Figur. Utvikling

Detaljer

Handelspartnerne samlet Industriland Fremvoksende økonomier. 1) Anslag fra 2015 (stiplet) Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

Handelspartnerne samlet Industriland Fremvoksende økonomier. 1) Anslag fra 2015 (stiplet) Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Figur. BNP vekst hos handelspartnerne. Samlet og fordelt på industriland og fremvoksende økonomier. Årsvekst. Prosent. Eksportvekter. 8 ) 8 6 Handelspartnerne samlet Industriland Fremvoksende økonomier

Detaljer

Figur 1.1 BNP. Sesongjustert volumindeks. 1. kv. 2008= kv kv

Figur 1.1 BNP. Sesongjustert volumindeks. 1. kv. 2008= kv kv Figur. BNP. Sesongjustert volumindeks.. kv. 8=.. kv. 8. kv. 8 98 9 9 USA Storbritannia Sverige Euroområdet 9 8 9 8 98 9 9 9 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Figur. BNP hos handelspartnerne. Volum.

Detaljer

Hovedstyret. 22. juni 2011

Hovedstyret. 22. juni 2011 Hovedstyret. juni BNP Årlig volumvekst ). Prosent. ) Verden Euroområdet LatinAmerika Kina USA India - - 7 9 ) PPP-vekter ) Anslag fra IMF for Kilde: IMF Konsumpriser i G Industriland ) og fremvoksende

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 7. SEPTEMBER 8 98 9 9 9 BNP Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 =.. kv. 8. kv. Euroområdet Sverige Storbritannia USA Japan 9 8 8 98 9 9 9 9 8 98 9 9

Detaljer

Hovedstyret. 23. oktober 2013

Hovedstyret. 23. oktober 2013 Hovedstyret. oktober IMFs anslag på BNP-vekst USA,6,6 Euroområdet -,, Storbritannia,,9 Sverige,9, Kina 7,6 7, Fremvoksende økonomier uten Kina,9,6 Handelspartnerne samlet,, Kilde: IMF IMFs anslag på BNP-vekst

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3/11. Figurer

Pengepolitisk rapport 3/11. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Anslag på produksjonsgapet¹) for Norges handelspartnere. Prosent.. kv.. kv. - - - - PPR / PPR / - - - - - 7 9 ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen

Detaljer

Pengepolitisk rapport 2/11. Figurer

Pengepolitisk rapport 2/11. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Effektiv avkastning på -års statsobligasjoner. Differanse mot Tyskland. Prosentenheter.. januar. juni Irland Hellas Spania Portugal Italia jan. jul. jan. 9 jul. 9

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

HOVEDSTYRET 4. NOVEMBER 2015

HOVEDSTYRET 4. NOVEMBER 2015 HOVEDSTYRET. NOVEMBER 5 Utviklingen ute: BNP hos handelspartnerne Volum. Eksportvekter. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 5 8 6 - Fremvoksende økonomier 8 6 - - Industriland -6 6 9 5 Kilder: Thomson

Detaljer

HOVEDSTYREMØTET 24. JANUAR 2017 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED 23. JANUAR 2017

HOVEDSTYREMØTET 24. JANUAR 2017 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED 23. JANUAR 2017 HOVEDSTYREMØTET. JANUAR 7 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED. JANUAR 7 Hovedbildet PPR /7 Styringsrente - 6 8 - Kapasitetsutnytting - - - 6 8 - - - Prisvekst (KPI-JAE) 6 8 Valutakurs (I-) 9 9 8 6 8

Detaljer

Industriland Fremvoksende økonomier. 1) BNP vekter Kilde: Thomson Reuters

Industriland Fremvoksende økonomier. 1) BNP vekter Kilde: Thomson Reuters Figur. Innkjøpssjefsindekser for industrien (PMI) i industriland og fremvoksende økonomier i handelspartneraggregatet. ) Diffusjonsindeks rundt. Sesongjustert. Januar august Industriland Fremvoksende økonomier

Detaljer

Figur 1.1 BNP hos handelspartnerne i PPR 3/13 og PPR 4/13. Volum. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv kv. 2016

Figur 1.1 BNP hos handelspartnerne i PPR 3/13 og PPR 4/13. Volum. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv kv. 2016 Figur. BNP hos handelspartnerne i PPR / og PPR /. Volum. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. PPR / PPR / 8 9 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Figur. Pengemarkedsrente hos handelspartnerne )

Detaljer

Figur 1.1 Indikator for verdenshandelen. 1) Indeks, januar 2002 = 100. Januar 2002 august

Figur 1.1 Indikator for verdenshandelen. 1) Indeks, januar 2002 = 100. Januar 2002 august Figur. Indikator for verdenshandelen. ) Indeks, januar =. Januar august 9 7 9 ) Indeksen er laget på grunnlag av summen av eksport og import for USA, Japan, Tyskland og Kina. Tallene er regnet om til USD

Detaljer

Hovedstyret. 21. september 2011

Hovedstyret. 21. september 2011 Hovedstyret. september Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier¹) Fremvoksende økonomier i Asia¹) - 8 ) Vektet med BNP-vekter (PPP) Kilder:

Detaljer

Pengepolitisk rapport 1/12. Figurer

Pengepolitisk rapport 1/12. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Anslag på produksjonsgapet¹) for Norges handelspartnere. Prosent.. kv.. kv. - - - - PPR / PPR / - - - - - 8 ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 9. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Figur 1.1 BNP i industriland og Kina. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv kv. 2009

Figur 1.1 BNP i industriland og Kina. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv kv. 2009 Figur. BNP i industriland og Kina. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 9 - - - - Sverige USA Euroområdet Japan Kina 7 9 - - - - Kilde: Thomson Reuters Figur. Styringsrente og beregnede terminrenter

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Regionalt nettverk Bodø

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Regionalt nettverk Bodø Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Regionalt nettverk Bodø. oktober Fra finanskrise til gjeldskrise Budsjettbalanser Prosent av BNP. IMFs anslag (september ) Gjeld Prosent av BNP.

Detaljer

Figur 1.1 BNP hos handelspartnerne. Volum. Årsvekst. Prosent. Eksportvekter ) 10 Handelspartnere Industriland Fremvoksende økonomier

Figur 1.1 BNP hos handelspartnerne. Volum. Årsvekst. Prosent. Eksportvekter ) 10 Handelspartnere Industriland Fremvoksende økonomier Figur. BNP hos handelspartnerne. Volum. Årsvekst. Prosent. Eksportvekter. 9 ) Handelspartnere Industriland Fremvoksende økonomier 7 9 7 9 ) Anslag for 6 9 (stiplet) Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

Detaljer

Figur 1.1 Effektiv avkastning på 10-års statsobligasjoner. Differanse mot Tyskland. Prosentenheter. 1. juni juni 2010

Figur 1.1 Effektiv avkastning på 10-års statsobligasjoner. Differanse mot Tyskland. Prosentenheter. 1. juni juni 2010 Figur. Effektiv avkastning på -års statsobligasjoner. Differanse mot Tyskland. Prosentenheter.. juni 7 7. juni Irland Hellas Spania Portugal Italia jun. 7 des. 7 jun. des. jun. 9 des. 9 jun. Kilde: Thomson

Detaljer

Figur 1.1 BNP hos handelspartnerne. Volum. Firekvartalersvekst. Prosent. Eksportvekter. 1. kv kv ) 4,5

Figur 1.1 BNP hos handelspartnerne. Volum. Firekvartalersvekst. Prosent. Eksportvekter. 1. kv kv ) 4,5 Figur. BNP hos handelspartnerne. Volum. Firekvartalersvekst. Prosent. Eksportvekter.. kv.. kv. 9 ),,, Anslag PPR /6 Anslag PPR /,,,,,, 6 7 8 9, ) Anslag for. kv.. kv. 9 (stiplet) Kilder: Thomson Reuters

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median Hovedstyremøte. juni Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mai KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) -, -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE 3. MAI 2017

HOVEDSTYREMØTE 3. MAI 2017 HOVEDSTYREMØTE. MAI 7 BNP hos handelspartnerne Eksportvektet. Kvartalsvekst. Prosent.. kv. 4. kv. 7 ) Handelspartnerne Industrialiserte økonomier Fremvoksende økonomier Anslag PPR /7-4 5 6 7 ) Anslag for.

Detaljer

Hovedstyret. 27. oktober 2010

Hovedstyret. 27. oktober 2010 Hovedstyret 7. oktober BNP-anslag for Vekst i prosent BNP-anslag for Vekst i prosent PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / Kilde: Norges Bank Arbeidsmarkedet Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Januar

Detaljer

Figur 1.1 Industriproduksjon i OECD og fremvoksende regioner. 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 desember

Figur 1.1 Industriproduksjon i OECD og fremvoksende regioner. 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 desember Figur. Industriproduksjon i OECD og fremvoksende regioner. ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar desember 9 - - - - OECD Sentral- og Øst-Europa Asia Latin-Amerika - - - - - - 9 ) Vektet med BNP-vekter (PPP).

Detaljer

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015 HOVEDSTYRET 6. MAI Vekstutsikter i fremvoksende økonomier Anslag for BNP-vekst i gitt på ulike tidspunkt. Prosent 8 6-8 6 - - -6 Russland Brasil India Indonesia - -6 Kilde: Consensus Economics Avtakende

Detaljer

HOVEDSTYREMØTET 25. OKTOBER 2017 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED 23. OKTOBER

HOVEDSTYREMØTET 25. OKTOBER 2017 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED 23. OKTOBER HOVEDSTYREMØTET 5. OKTOBER 7 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED. OKTOBER Hovedbildet i Pengepolitisk rapport /7 Styringsrente - 6 8 - - - Produksjonsgap - 6 8 - - - KPI-JAE 6 8 Valutakurs (I-) 5 95

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Figur 1.1a Anslag på styringsrenten med usikkerhetsvifte og anslag på styringsrenten fra PPR 4/16. 1) Prosent. 1. kv kv.

Figur 1.1a Anslag på styringsrenten med usikkerhetsvifte og anslag på styringsrenten fra PPR 4/16. 1) Prosent. 1. kv kv. Figur.a Anslag på styringsrenten med usikkerhetsvifte og anslag på styringsrenten fra PPR /6. ) Prosent.. kv.. kv. ) Anslag PPR /7 Anslag PPR /6 % % 7% 9% 6 7 8 9 ) Usikkerhetsviftene er basert på historiske

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Bergen, 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Boligmarkedet Pengepolitikken 2 Tema Utsikter for internasjonal

Detaljer

-4,

-4, Figur. Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar februar ¹),,,, - USA Euroområdet Storbritannia Sverige -, - -, 7 8 9 ) Tall til og med januar for USA og Storbritannia Kilde: Thomson Reuters Figur.

Detaljer

Figur 1.1 Arbeidsledighet. Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Januar 2008 mai 2013

Figur 1.1 Arbeidsledighet. Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Januar 2008 mai 2013 Figur. Arbeidsledighet. Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Januar 8 mai Euroområdet USA 8 8 8 9 Kilde: Thomson Reuters Figur. BNP hos handelspartnerne i PPR / ) og PPR /. Firekvartalersvekst. Prosent..

Detaljer

Hovedstyret. 18. september 2013

Hovedstyret. 18. september 2013 Hovedstyret 8. september Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer. Bankene bør bli mer robuste i gode tider. Bufferkravet bør ses i lys av andre krav til bankene. Tilbakeslag i det finansielle systemet

Detaljer

Figur 1.1 BNP hos handelspartnerne. Volum. Eksportvekter. Årsvekst. Prosent ) 10

Figur 1.1 BNP hos handelspartnerne. Volum. Eksportvekter. Årsvekst. Prosent ) 10 Figur. BNP hos handelspartnerne. Volum. Eksportvekter. Årsvekst. Prosent. 9 ) Handelspartnere Industrialiserte land Fremvoksende økonomier 7 9 7 9 ) Anslag for 6 9 (stiplet). Kilder: Statistisk sentralbyrå,

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet Sverige

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank 1, Fredrikstad 4. november 2009

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank 1, Fredrikstad 4. november 2009 Utsiktene for norsk økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank, Fredrikstad. november 9 Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI 3). Prosent. 98 9 KPI Inflasjonsmål 8 8 98

Detaljer

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2008 av Bjørn E. Naug 1/09

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2008 av Bjørn E. Naug 1/09 Etterprøving av Norges Banks anslag for 8 av Bjørn E. Naug Figurer til artikkel i Penger og Kreditt Figurer til artikkel i Penger og Kreditt /9 Figur BNP for Fastlands-Norge. Årlig volumvekst. Prosent.

Detaljer

UTVIKLINGEN I BOLIGMARKEDET OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTVIKLINGEN I BOLIGMARKEDET OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTVIKLINGEN I BOLIGMARKEDET OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Oslo, 7. november 217 Tema Utsikter for norsk økonomi Boligmarkedet Pengepolitikken 2 Tema Utsikter for norsk økonomi Boligmarkedet

Detaljer

Figur 1.1a Anslag på styringsrenten med usikkerhetsvifte og anslag på styringsrenten fra PPR 1/17. 1) Prosent. 1. kv kv.

Figur 1.1a Anslag på styringsrenten med usikkerhetsvifte og anslag på styringsrenten fra PPR 1/17. 1) Prosent. 1. kv kv. Figur.a Anslag på styringsrenten med usikkerhetsvifte og anslag på styringsrenten fra PPR /7. ) Prosent.. kv.. kv. ) Anslag PPR /7 Anslag PPR /7 % % 7% 9% 6 7 8 9 ) Usikkerhetsviftene er basert på historiske

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/13 Figurer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/13 Figurer Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Figurer Figur. BNP hos handelspartnerne i PPR / og /. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv 8. kv. PPR / PPR / 8 9 Kilder: Thomson Reuters og

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009 .. Hovedstyret. september Internasjonale aksjemarkeder. januar. september Aksjekurser Indeksert.. januar = Implisitt volatilitet Standardavvik i basispunkter -dagers glidende gjennomsnitt Euroområdet USA

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3/10. Figurer

Pengepolitisk rapport 3/10. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. BNP i industriland og fremvoksende økonomier ). Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier Fremvoksende økonomier i Asia - -

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi

Utsiktene for norsk økonomi Utsiktene for norsk økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Trondheim 8. oktober Tung vei ut av finanskrisen Rentedifferanse mot Tyskland Prosentenheter..

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6 Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 anslag april anslag april anslag mai anslag mai Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014 HOVEDSTYRET 7. MAI PMI for industrien Eksportvekter. Januar april 6 6 Industriland Fremvoksende økonomier 55 55 5 5 5 5 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters USA Sysselsetting ) og detaljhandel

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Hamar, 29. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Figur 1.1a Styringsrenten med usikkerhetsvifte. 1) Prosent. 1. kv kv ) 5

Figur 1.1a Styringsrenten med usikkerhetsvifte. 1) Prosent. 1. kv kv ) 5 Figur.a Styringsrenten med usikkerhetsvifte. ) Prosent.. kv.. kv. ) Anslag PPR /7 Anslag PPR /7 % % 7% 9% 6 7 8 9 ) Usikkerhetsviftene er basert på historiske erfaringer og stokastiske simuleringer fra

Detaljer

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008 Hovedstyremøte. desember - Vekstanslag for Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April Oktober November Verden Industriland Fremvoksende økonomier og utviklingsland ) - ) IMF har uttalt at det i lys av den

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6.

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6. Hovedstyremøte 7. juni 7 8 7 anslag mai anslag juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 7 8 8 anslag mai 7 anslag juni Asia uten Øst- Latin- Europa Amerika Verden Nord- Vest-

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. april 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 8 7 7 8 anslag mars anslag april 7 anslag mars anslag april 8 Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE 26. OKTOBER 2016

HOVEDSTYREMØTE 26. OKTOBER 2016 HOVEDSTYREMØTE 6. OKTOBER 6 BNP-vekst handelspartnere Eksportvektet. Kvartalsvekst. Prosent.. kv. 4. kv. 9 ) Handelspartnerne Industrialiserte økonomier Fremvoksende økonomier Anslag PPR 3/6-3 6 9 ) Anslag

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05 Hovedstyremøte. juni Anslag for BNP-vekst i hos Norges handelspartnere. Prosent IR / IR / USA Japan Euroomr. Sverige HP Kilde: KPI/HICP-kjerne i USA, euroområdet, Japan og Kina ) Prosentvis vekst fra samme

Detaljer

Figur 1.1 BNP globalt 1) og hos handelspartnerne 2). Volum. Årsvekst. Prosent ) 6 Globalt

Figur 1.1 BNP globalt 1) og hos handelspartnerne 2). Volum. Årsvekst. Prosent ) 6 Globalt Figur. BNP globalt ) og hos handelspartnerne ). Volum. Årsvekst. Prosent. 9 ) 6 Globalt Handelspartnere Anslag PPR /6 Anslag PPR /6 6 6 7 8 9 ) Kjøpekraftsjusterte BNP vekter. ) Eksportvekter. ) Anslag

Detaljer

Hovedstyret. 22. september 2010

Hovedstyret. 22. september 2010 Hovedstyret. september Arbeidsledighet Andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjustert. Januar august Euroområdet Storbritannia Japan USA 7 9 Sverige Spania Tyskland Danmark 7 9 Kilde: Thomson Reuters

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Oslo, 9. november Bytteforhold til utlandet Varer. Indeks,. kv. 99 =,, I alt,, Tradisjonelle varer, 99 997 999, Kilder: Statistisk

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Leknes 11. oktober 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. april Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent. Styringsrente. Produksjonsgap KPI

Hovedstyremøte. 23. april Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent. Styringsrente. Produksjonsgap KPI Hovedstyremøte. april Referansebanene i PPR / med usikkerhetsvifter. Prosent 9% 7% % % 9 Styringsrente 7 7 9 KPI 9 7 Produksjonsgap - - - 7 9 KPI-JAE - - - - 7 9-7 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Pengepolitisk

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009 .. Hovedstyret. mai BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før - - Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) Anslag april - - - Verden Industriland

Detaljer

PENGEPOLITIKK I EN KREVENDE TID SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 5. JANUAR 2015, BORGARTING LAGMANNSRETT

PENGEPOLITIKK I EN KREVENDE TID SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 5. JANUAR 2015, BORGARTING LAGMANNSRETT PENGEPOLITIKK I EN KREVENDE TID SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 5. JANUAR 5, BORGARTING LAGMANNSRETT Norges Bank er landets sentralbank «Det tilkommer Storthinget: at føre Opsyn over Rigets Pengevæsen» Norges

Detaljer

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009 ..9 Hovedstyret. juni 9 Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall.. januar. juni 9 Euroområdet Norge USA Fremvoksende markeder Japan jan. jun. nov. apr. sep. feb. 9 jul. 9 Kilde: Norges Bank ..9 Risikopåslag

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Hovedstyret. 11. august 2010

Hovedstyret. 11. august 2010 Hovedstyret. august Verdenshandel og global industriproduksjon Tre måneders glidende gjennomsnitt. Volum. Sesongjustert. Prosent. Januar mai Tremånedersvekst Nivå 5 5 8 Verdenshandel Industriproduksjon

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. mars Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 februar 2008.

Hovedstyremøte. 13. mars Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 februar 2008. Hovedstyremøte. mars Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar februar,,,,, KPI Vektet median,,,,,, -, -, KPI-JAE prosent trimmet snitt, -, -, -, 7 -, Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007 Hovedstyremøte. oktober 7 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar september 7 KPI Høyeste indikator Laveste indikator - 7 ) Høyeste og laveste indikator

Detaljer

Hovedstyremøte 11. mars 2004

Hovedstyremøte 11. mars 2004 Hovedstyremøte. mars Hovedstyremøte. mars BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. -. Sesongjustert USA Japan Euroområdet Handelspartnere - - - - Hovedstyremøte.

Detaljer