Pengepolitisk rapport 3/11. Figurer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pengepolitisk rapport 3/11. Figurer"

Transkript

1 Pengepolitisk rapport / Figurer

2 Figur. Anslag på produksjonsgapet¹) for Norges handelspartnere. Prosent.. kv.. kv PPR / PPR / ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP og anslått potensielt BNP hos Norges handelspartnere Kilder: IMF, Thomson Reuters og Norges Bank -

3 Figur. Renter på -års statsobligasjoner. Differanse mot Tyskland. Prosentenheter.. januar 8. oktober 8 9 Hellas Irland Portugal Spania Italia 8 9 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. jul. jan. jul. Kilde: Thomson Reuters

4 Figur. Utvikling i aksjemarkedene. Indeks.. januar 8 =.. januar 8. oktober 8 8 USA Euroområdet Norge Japan Fremvoksende markeder jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. jul. jan. jul. Kilde: Thomson Reuters

5 Figur. Renter på -års statsobligasjoner. Prosent.. januar. oktober USA Tyskland Kilde: Thomson Reuters

6 Figur. Differansen mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente¹). Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt.. januar 8. oktober USA Norge Euroområdet jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. jul. jan. jul. ) Forventet styringsrente er avledet fra Overnight Indexed Swap (OIS) renter. For Norge er Norges Banks anslag på markedets forventede styringsrente brukt Kilder: Bloomberg L.P., Thomson Reuters og Norges Bank

7 Figur. Styringsrente, pengemarkedsrente¹), rente på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)²) og vektet utlånsrente fra bankene på nye boliglån³). Prosent.. januar 8. oktober Pengemarkedsrente Styringsrente Utlånsrente nye boliglån Rente på OMF med års løpetid jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. jul. jan. jul. ) Tremåneders NIBOR (effektiv) ) Sum av mnd NIBOR og indikative kredittpåslag for OMF med -års løpetid ) Renter på nye boliglån på million kroner innenfor prosent av kjøpesum med flytende rente. Tall for de største bankene, vektet etter markedsandeler Kilder: Norsk familieøkonomi AS, DnB Nor Markets, Statististisk sentralbyrå og Norges Bank 9 8 7

8 Figur.7 Styringsrenter og beregnede terminrenter per. juni og. oktober.¹) Prosent.. januar 8. desember ²) USA Euroområdet³) Storbritannia 8 9 ) Stiplete linjer viser beregnede terminrenter per. juni. Tynne linjer viser terminrenter per. oktober. Terminrentene er basert på Overnight Indexed Swap (OIS) renter ) Dagstall fra. juli 8 og kvartalstall fra. kvartal ) EONIA for euroområdet fra. kvartal Kilder: Bloomberg L.P. og Norges Bank

9 Figur.8 Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar september 7, KPI prosent trimmet snitt KPI-JAE ¹) KPIXE ²) KPI-FV ³) KPIM⁴) 7,,, -, -, ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. Realtidstall. Se Staff Memo 7/8 og /9 fra Norges Bank ) KPI justert for frekvens av prisendringer. Se Aktuell kommentar 7/9 fra Norges Bank ) Modellbasert indikator for underliggende inflasjon. Se Aktuell kommentar / fra Norges Bank Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

10 Figur.9 Inflasjon. Glidende tiårs gjennomsnitt¹) og variasjon²) i KPI³). Prosent Variasjon Inflasjonsmål KPI ) Det glidende gjennomsnittet er beregnet år tilbake ) Båndet rundt KPI er variasjonen i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer i snittperioden, målt ved +/- ett standardavvik ) I beregningen er anslag for KPI fra denne rapporten lagt til grunn Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

11 Figur. Forventet konsumprisvekst om to og fem år.¹) Prosent.. kv.. kv. Forventet konsumprisvekst om år Forventet konsumprisvekst om år,, ) Gjennomsnitt av forventningene til arbeidslivsorganisasjoner og økonomer i finansnæringen og akademia Kilder: TNS Gallup og Perduco

12 Figur. Differansen mellom femårs terminrenter¹) om fem år i Norge og euroområdet.²) Prosentenheter.. januar. oktober,,,, ) Basert på swaprenter ) Inflasjonsforventningene kan avledes ut i fra den langsiktige rentedifferansen. Høyere inflasjonsmål i Norge gjør at den langsiktige rentedifferansen normalt vil ligge i området, prosentenheter, avhengig av risikopremie Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

13 Figur. Tremåneders pengemarkedsrente hos handelspartnerne.¹) Prosent.. kv. 8. kv. Markedet PPR / (per. juni) Markedet PPR / (per. oktober) 8 9 ) Markedsrentene er basert på rentene i pengemarkedet og renteswapper Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

14 Figur. Husholdningenes gjeldsbelastning¹) og rentebelastning²). Prosent. Kvartalstall.. kv kv. 8 Rentebelastning, venstre akse Gjeldsbelastning, høyre akse ) Lånegjeld i prosent av disponibel inntekt korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte og innløsing/nedsettelse av egenkapital ) Renteutgifter etter skatt i prosent av disponibel inntekt korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte og innløsing/nedsettelse av egenkapital pluss renteutgifter Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

15 Figur.a Anslag på styringsrenten i referansebanen med usikkerhetsvifte. Prosent.. kv. 8. kv. 8 7 % % 7% 9% Kilde: Norges Bank

16 Figur.b Anslag på produksjonsgapet¹) i referansebanen med usikkerhetsvifte. Prosent.. kv. 8. kv % % 7% 9% ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP for Fastlands-Norge og anslått potensielt BNP for Fastlands-Norge Kilde: Norges Bank -

17 Figur.c Anslag på KPI i referansebanen med usikkerhetsvifte. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. % % 7% 9% Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -

18 Figur.d Anslag på KPIXE¹) i referansebanen med usikkerhetsvifte. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. % % 7% 9% ) KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. Fra august 8 er KPIXE en realtidsserie. Se Staff Memo 7/8 og /9 fra Norges Bank Kilde: Norges Bank -

19 Figur. Intervall for styringsrenten ved utgangen av hver strategiperiode, faktisk utvikling og anslag på styringsrenten i referansebanen. Prosent. Januar 8 desember 8 7 Strategiperiode /8 /7 /8 PPR / PPR / 8 7 /8 PPR / Styringsrente 7. des. 8 / / / / / / /9 /9 /9 8 9 Kilde: Norges Bank

20 Figur. Differansen mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente.¹) Prosentenheter.. kv. 8. kv., Påslag PPR / Påslag PPR /,,, 8 9 ) Norges Banks anslag fra. kvartal Kilde: Norges Bank

21 Figur.7 Differansen mellom tremåneders pengemarkedsrenter i Norge¹) og hos handelspartnerne og importveid valutakurs (I-)²). Januar desember ³) I-, venstre akse - mnd rentedifferanse, høyre akse 7 9 ) Styringsrente i referansebanen med påslag i det norske pengemarkedet. Beregningene er basert på at varslede renteendringer prises inn i pengemarkedet ) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs ) Månedstall fra januar og Norges Banks anslag fra. kvartal Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank -

22 Figur.8 Anslag på inflasjonen¹) og produksjonsgapet i referansebanen. Prosent.. kv. 8. kv Produksjonsgap, venstre akse KPIXE, høyre akse ) KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. Fra august 8 er KPIXE en realtidsserie. Se Staff Memo 7/8 og /9 fra Norges Bank Kilde: Norges Bank -

23 Figur.9 Realvalutakurser. Avvik fra gjennomsnittet i perioden 97. Årstall. Prosent. 97 ¹) Relative konsumpriser Relative lønninger ) Punktene viser gjennomsnitt for utviklingen hittil i. Stigende kurve indikerer svakere konkurranseevne Kilder: Statistisk sentralbyrå, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), Finansdepartementet og Norges Bank

24 Figur.a Styringsrenten. Prosent.. kv. 8. kv. 8 7 Kriterium Kriterium & Kriterium,& Referansebanen Kilde: Norges Bank

25 Figur.b Produksjonsgapet. Prosent.. kv. 8. kv Kriterium Kriterium & Kriterium,& Referansebanen Kilde: Norges Bank -

26 Figur.c KPIXE¹). Firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv.,,,, Kriterium Kriterium & Kriterium,& Referansebanen,,,, 8 9 ) KPI justert for avgiftsendring og uten midlertidige endringer i energipriser. Fra august 8 er KPIXE en realtidsserie. Se Staff Memo 7/8 og /9 fra Norges Bank Kilde: Norges Bank

27 Figur. Styringsrente og beregnede enkle renteregler.¹) Prosent.. kv. 8. kv. 8 7 Taylor-regel Vekstregel Regel med utenlandsk rente Styringsrenten i referansebanen ) Beregningene er basert på Norges Banks anslag på produksjonsgap, vekstgap, konsumpriser og tremåneders pengemarkedsrente hos handelspartnerne. For å sammenlikne med styringsrenten er de enkle reglene justert for risikopremien i tremåneders pengemarkedsrente Kilde: Norges Bank

28 Figur. Tremåneders pengemarkedsrente i referansebanen¹) og beregnede terminrenter²). Prosent.. kv. 8. kv. 8 7 Beregnede terminrenter Pengemarkedsrenten i referansebanen ) Styringsrente i referansebanen med påslag i det norske pengemarkedet. Beregningene er basert på at varslede renteendringer prises inn i pengemarkedet ) Terminrentene er basert på rentene i pengemarkedet og renteswapper. Det blå intervallet viser høyeste og laveste rente i tidsrommet. september. oktober Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

29 Figur. Styringsrente og renteutvikling som følger av Norges Banks gjennomsnittlige mønster i rentesettingen.¹) Prosent.. kv.. kv prosent konfidensintervall Styringsrenten i referansebanen ) Renteutviklingen forklares av utviklingen i inflasjon, BNP-vekst i Fastlands-Norge, lønnsvekst og -måneders pengemarkedsrente hos handelspartnerne. Likningen er estimert over perioden. kv kv.. Nærmere utdyping er gitt i Staff Memo /8 Kilde: Norges Bank

30 Figur.a Styringsrenten i referansebanen og i de alternative utviklingsbanene. Prosent.. kv. 8. kv. 8 7 Referansebane Høyere vekst ute Svakere vekst ute 8 7 % % 7% 9% 8 9 Kilde: Norges Bank

31 Figur.b Produksjonsgapet i referansebanen og i de alternative utviklingsbanene. Prosent.. kv. 8. kv. - Referansebane Høyere vekst ute Svakere vekst ute % % 7% 9% Kilde: Norges Bank -

32 Figur.c KPIXE¹) i referansebanen og i de alternative utviklingsbanene. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. Referansebane Høyere vekst ute Svakere vekst ute % % 7% 9% 8 9 ) KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. Fra august 8 er KPIXE en realtidsserie. Se Staff Memo 7/8 og /9 fra Norges Bank Kilde: Norges Bank

33 Figur Styringsrenten i referansebanen fra PPR / med usikkerhetsvifte og styringsrenten i referansebanen fra PPR / (rød linje). Prosent.. kv. 8. kv % % 7% 9% Kilde: Norges Bank

34 Figur Faktorer bak endringer i renteprognosen fra PPR /. Akkumulerte bidrag. Prosentenheter.. kv.. kv. Vekst ute Kapasitetsutnytting Priser og kostnader Påslag Renter ute Tilleggsvurdering Endring i renteprognosen kv..kv..kv..kv..kv..kv..kv. Kilde: Norges Bank -

35 Figur. BNP-vekst i G-industriland og G-fremvoksende økonomier. ) Kvartalsvekst.. kv.. kv. - - G - industriland G - fremvoksende økonomier ) Vektet med BNP-vekter (PPP) Kilder: IMF, Thomson Reuters og Norges Bank

36 Figur. Endring i gjeld for husholdninger ) og offentlig sektor ). Prosentpoeng. Målt fra. kv. til toppnivå og fra. kv. til dagens nivå Husholdningene: fra til toppnivå Offentlig sektor: fra til toppnivå Husholdningene: fra til dagens nivå Offentlig sektor: fra til dagens nivå USA Euroområdet Storbritannia Spania Sverige ) Bruttogjeld i prosent av disponibel inntekt ) Bruttogjeld i prosent av BNP Kilder: Thomson Reuters, ESB og Norges Bank

37 Figur. Boligmarkedsindikatorer for USA. Indeks, januar =. Januar august 8 Igangsetting Salg av brukte boliger Sl Salg av nye bli boliger Kilde: Thomson Reuters

38 Figur. Private investeringer. ) Indeks,.kv. 8 =.. kv. 7. kv. 9 8 USA Euroområdet Storbritannia Sverige Tyskland ) Totale investeringer for euroområdet, Tyskland og Sverige. Private investeringer utenom boliginvesteringer for USA. Bedriftsinvesteringer for Storbritannia Kilde: Thomson Reuters

39 Figur. Konsumpriser uten matvarer og energi. ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar august USA Euroområdet Storbritannia Sverige ) HICP utenom energi, mat, alkohol og tobakk for euroområdet, Storbritannia og Sverige Kilde: Thomson Reuters

40 Figur. Lønnskostnader per produsert enhet. Hele økonomien. Firekvartalersvekst. Prosent..kv.. kv. 8 USA Euroområdet Storbritannia Kilde: OECD -

41 Figur.7 Kjerneprisvekst i fremvoksende økonomier¹). Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar - august 8 - Brasil Russland Kina India ) India: engrospriser på industrivarer Kilde: Thomson Reuters

42 Figur.8 Oljepris (Brent Blend) og pris på norsk petroleumseksport¹). USD/fat. Januar april 8 Oljepris Terminpriser Terminpriser ved PPR / Terminpriser ved PPR / Petroleumspris 8 8 ) Vektet gjennomsnitt av norsk råolje- og gasseksport Kilder: Statistisk sentralbyrå, Thomson Reuters og Norges Bank

43 Figur.9 Priser på kull, råolje og naturgass. USD per MMBTU. Januar august Kull USA¹) Olje¹) Gass Storbritannia¹) Gass USA¹) Gass Russland Gass Norge²) Terminpriser 7 9 ) For oktober er gjennomsnitt av dagstall brukt ) For Norge er beregning av fremtidig gasspris basert på forutsetninger i Nasjonalbudsjettet Kilder: IMF, Thomson Reuters, Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Norges Bank

44 Figur. Råvarepriser. USD. Spot- og terminpriser. Indeks, januar =. Januar oktober 7 Aluminium Kobber Hvete Bomull Terminpriser Kilder: CME Group og Thomson Reuters

45 Figur. KPI, KPI-JAE ) og KPIXE ). Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 8 juni ) 7, 7, KPI KPI-JAE KPIXE,, 8 9 ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. Realtidstall. Se Staff Memo 7/8 og /9 fra Norges Bank ) Anslag for oktober juni (stiplet). Månedstall fram til mars, deretter kvartalstall Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

46 Figur. KPI-JAE ). Totalt og fordelt etter leveringssektorer. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 8 juni ) 7, 7, KPI-JAE Importerte konsumvarer Norskproduserte varer og tjenester ³),, -, 8 9 ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) Anslag for oktober juni (stiplet). Månedstall fram til mars, deretter kvartalstall ) Norges Banks beregninger Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -,

47 Figur. Priser på importerte konsumvarer i KPI-JAE og priser på klær i KPI. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 8 september Importerte konsumvarer Klær Kilde: Statistisk sentralbyrå -

48 Figur. Indikator for internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer målt i utenlandsk valuta. Årsvekst. Prosent. ),, -, -, - - -, 8 -, ) Anslag for og Kilde: Norges Bank

49 Figur. KPI-JAE ). Faktisk utvikling, anslag i referansebanen og fremskrivninger fra SAM ) med usikkerhetsvifte. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. ) PPR / SAM KPI-JAE % % 7% 9% des. jun. des. jun. ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) System for sammenveiing av korttidsmodeller ) Anslag for. kv.. kv. (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

50 Figur. BNP for Fastlands-Norge,) og Norges Banks regionale nettverks indikator for vekst i produksjon siste tre måneder og forventet vekst i produksjon neste seks måneder. Prosent.. kv.. kv. ) Regionalt nettverk BNP-vekst Fastlands-Norge ) Sesongjustert kvartalsvekst. Volum ) Høy kraftproduksjon kan bidra med om lag ¼ prosentenhet høyere kvartalsvekst i BNP Fastlands-Norge i. kv. enn vist i figuren ) Siste observasjon i Regionalt nettverk er september. Siste observasjon for BNP-vekst er. kvartal, anslag for. kv. kv. (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -

51 Figur.7 Bytteforhold. Indeks.. kvartal =.. kv.. kv. Fastlands-Norge Totalt Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

52 Figur.8 BNP for Fastlands-Norge. Faktisk utvikling, anslag i referansebanen ) og fremskrivninger fra SAM ) med usikkerhetsvifte. Firekvartalersvekst. Volum. Sesongjustert. Prosent.. kv.. kv. ) 7 7 % % 7% 9% PPR / SAM BNP Fastlands-Norge mar. sep. mar. sep. mar. ) Høy kraftproduksjon kan bidra med om lag ¼ prosentenhet høyere kvartalsvekst i BNP Fastlands-Norge i. kv. enn vist i figuren ) System for sammenveiing av korttidsmodeller ) Anslag for. kv.. kv. (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

53 Figur.9 Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft ) i Regionalt nettverk og anslag på produksjonsgapet. Prosent. Januar september - Produksjonsgap PPR /, venstre akse Kapasitetsproblemer, høyre akse Tilgang på arbeidskraft, høyre akse ) Andel av kontaktbedrifter som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen og andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft begrenser produksjonen Kilde: Norges Bank

54 Figur. Eksport fra Fastlands-Norge. Faste 7-priser. Milliarder kroner. 99 ) Tjenester Tradisjonelle varer ) Anslag for og Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

55 Figur. Husholdningenes konsum ) og disponible realinntekt ). Årsvekst. Prosent. ) 8 8 Husholdningenes konsum Husholdningenes disponible realinntekt 7 9 ) Inkluderer konsum i ideelle organisasjoner. Volum ) Eksklusive aksjeutbytte. Inkluderer inntekt i ideelle organisasjoner ) Anslag for (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

56 Figur. Husholdningenes sparing og nettofinansinvesteringer som andel av disponibel inntekt. Prosent. 99 ) Sparerate utenom aksjeutbytte Sparerate, korrigert ²) Nettofinansinvesteringsrate utenom aksjeutbytte ) Anslag for (stiplet) ) Korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte og innløsning/nedsettelse av egenkapital Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -

57 Figur. Igangsatt boligareal ) og ordretilgang for bygging av boliger ).. kv. 99. kv. 8 Ordretilgang, høyre akse Igangsetting, venstre akse ) I kvadratmeter. Sesongjustert ) Sesongjustert verdiindeks deflatert med prisindeksen for boliginvesteringer fra nasjonalregnskapet. Forskjøvet to kvartaler fram. 7 = Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

58 Figur. Planlagt vekst i investeringer neste måneder sammenliknet med foregående måneder. Indeks. ) Oktober september Industri Varehandel Tjenesteyting ) Skalaen går fra - til +, der - indikerer stort fall, mens + indikerer kraftig vekst. Se artikkelen "Regionalt Nettverk: Fersk og nyttig informasjon" i Penger og Kreditt /9 for nærmere omtale Kilde: Norges Bank

59 Figur. Investeringer i Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning. Faste 7-priser. Milliarder kroner. 99 ) Næringer Boliger ) Anslag for Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

60 Figur. Sysselsetting ) og Norges Banks regionale nettverks indikator for vekst i sysselsetting og forventet vekst i sysselsetting neste tre måneder. Prosent.. kv.. kv. ) Regionalt nettverk Sysselsettingsvekst ) Sesongjustert kvartalsvekst i kvartalsvis nasjonalregnskap ) Siste observasjon for Regionalt nettverk er september. Siste sysselsettingsobservasjon i kvartalsvis nasjonalregnskap er. kvartal, anslag for. kv.. kv. (stiplet linje) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -

61 Figur.7 Befolkningsvekst, nettoinnflytting og fødselsoverskudd. Sum siste fire kvartaler. personer.. kv.. kv. ) 7 Nettoinnflytting Fødselsoverskudd Befolkningsvekst ) Anslag for. kv. -. kv. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

62 Figur.8 Faktisk trend i arbeidsstyrken og arbeidsstyrke som følge av den demografiske utviklingen ). personer. Januar desember 7 7 Yrkesdeltakelse på -nivå Yrkesdeltakelse på 7-nivå Faktisk arbeidsstyrke, trend 8 ) Arbeidsstyrken gitt at yrkesdeltakelsen i hver aldersgruppe holdes uendret på /7-nivå Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

63 Figur.9 Registrert ledighet. Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert.. kv.. kv. ) ) Anslag for. kv.. kv. (stiplet) Kilder: NAV, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

64 Figur. Bruttoprodukt per arbeidstime for Fastlands-Norge. Indeks,. kv. 997 =. Sesongjustert. Markedsverdi.. kv kv. ) ) Anslag for. kv.. kv. (stiplet linje) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 9

65 Figur. Oljekorrigert og strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd. I prosent av BNP for Fastlands-Norge. ) 7 Oljekorrigert underskudd Strukturelt, oljekorrigert underskudd ) Anslag for og Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå 7

66 Figur. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet og forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland. Faste -priser. Milliarder kroner. ) 8 8 Strukturelt, oljekorrigert underskudd Forventet realavkastning ) Anslag for Kilder: Finansdepartementet og Norges Bank

67 Figur. Petroleumsinvesteringer. Faste 7-priser. Milliarder kroner. 99 ) ) Anslag for Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Hovedstyret. 19. oktober 2011

Hovedstyret. 19. oktober 2011 Hovedstyret 9. oktober Produksjonsgap ) handelspartnere, anslag Prosent.. kv.. kv. - - - - PPR / PPR / - - - - - 7 9 ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP og anslått potensielt

Detaljer

Pengepolitisk rapport 2/11. Figurer

Pengepolitisk rapport 2/11. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Effektiv avkastning på -års statsobligasjoner. Differanse mot Tyskland. Prosentenheter.. januar. juni Irland Hellas Spania Portugal Italia jan. jul. jan. 9 jul. 9

Detaljer

Hovedstyret. 14. mars 2012

Hovedstyret. 14. mars 2012 Hovedstyret. mars % % % 9% Referansebaner PPR / Kvartalstall/firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. Styringsrente 8 9 KPI - - Produksjonsgap 8 9 KPIXE - - - 8 9 - - 8 9 Kilder: Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

-4,

-4, Figur. Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar februar ¹),,,, - USA Euroområdet Storbritannia Sverige -, - -, 7 8 9 ) Tall til og med januar for USA og Storbritannia Kilde: Thomson Reuters Figur.

Detaljer

Pengepolitisk rapport 1/12. Figurer

Pengepolitisk rapport 1/12. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Anslag på produksjonsgapet¹) for Norges handelspartnere. Prosent.. kv.. kv. - - - - PPR / PPR / - - - - - 8 ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom

Detaljer

Pengepolitisk rapport 2/12. Figurer

Pengepolitisk rapport 2/12. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Renter på -års statsobligasjoner. Prosent.. januar. juni Hellas, venstre akse Tyskland Spania Italia 8 7 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters Figur. Utvikling

Detaljer

Figur 1.1 Effektiv avkastning på 10-års statsobligasjoner. Differanse mot Tyskland. Prosentenheter. 1. juni juni 2010

Figur 1.1 Effektiv avkastning på 10-års statsobligasjoner. Differanse mot Tyskland. Prosentenheter. 1. juni juni 2010 Figur. Effektiv avkastning på -års statsobligasjoner. Differanse mot Tyskland. Prosentenheter.. juni 7 7. juni Irland Hellas Spania Portugal Italia jun. 7 des. 7 jun. des. jun. 9 des. 9 jun. Kilde: Thomson

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3/12. Figurer

Pengepolitisk rapport 3/12. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Styringsrenter og beregnede terminrenter per. juni og. oktober.¹) Prosent.. januar. desember ²) USA Euroområdet³) Storbritannia 9 ) Stiplete linjer viser beregnede

Detaljer

Hovedstyret. 22. juni 2011

Hovedstyret. 22. juni 2011 Hovedstyret. juni BNP Årlig volumvekst ). Prosent. ) Verden Euroområdet LatinAmerika Kina USA India - - 7 9 ) PPP-vekter ) Anslag fra IMF for Kilde: IMF Konsumpriser i G Industriland ) og fremvoksende

Detaljer

Hovedstyret. 31. oktober 2012

Hovedstyret. 31. oktober 2012 Hovedstyret. oktober % % 7% 9% Referansebaner med vifte fra PPR / Prosent 7 - Styringsrente 9 KPI 9 PPR / PPR / 7 - - - Produksjonsgap 9 - KPIXE 9 - - - Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Styringsrenten

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Regionalt nettverk Bodø

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Regionalt nettverk Bodø Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Regionalt nettverk Bodø. oktober Fra finanskrise til gjeldskrise Budsjettbalanser Prosent av BNP. IMFs anslag (september ) Gjeld Prosent av BNP.

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3/10. Figurer

Pengepolitisk rapport 3/10. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. BNP i industriland og fremvoksende økonomier ). Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier Fremvoksende økonomier i Asia - -

Detaljer

Hovedstyret. 4. desember 2013

Hovedstyret. 4. desember 2013 Hovedstyret. desember Referansebaner i PPR / Prosent.. kv.. kv. Styringsrente Produksjonsgap % % - - % - - 9% KPI KPI-JAE - - - - Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Kriterier for en god rentebane

Detaljer

Figur 1.1 BNP i industriland og Kina. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv kv. 2009

Figur 1.1 BNP i industriland og Kina. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv kv. 2009 Figur. BNP i industriland og Kina. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 9 - - - - Sverige USA Euroområdet Japan Kina 7 9 - - - - Kilde: Thomson Reuters Figur. Styringsrente og beregnede terminrenter

Detaljer

Figur 1.1 Industriproduksjon i OECD og fremvoksende regioner. 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 desember

Figur 1.1 Industriproduksjon i OECD og fremvoksende regioner. 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 desember Figur. Industriproduksjon i OECD og fremvoksende regioner. ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar desember 9 - - - - OECD Sentral- og Øst-Europa Asia Latin-Amerika - - - - - - 9 ) Vektet med BNP-vekter (PPP).

Detaljer

Figur 1.1 Indikator for verdenshandelen. 1) Indeks, januar 2002 = 100. Januar 2002 august

Figur 1.1 Indikator for verdenshandelen. 1) Indeks, januar 2002 = 100. Januar 2002 august Figur. Indikator for verdenshandelen. ) Indeks, januar =. Januar august 9 7 9 ) Indeksen er laget på grunnlag av summen av eksport og import for USA, Japan, Tyskland og Kina. Tallene er regnet om til USD

Detaljer

Hovedstyret. 27. oktober 2010

Hovedstyret. 27. oktober 2010 Hovedstyret 7. oktober BNP-anslag for Vekst i prosent BNP-anslag for Vekst i prosent PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / Kilde: Norges Bank Arbeidsmarkedet Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Januar

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median Hovedstyremøte. juni Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mai KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) -, -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

PPR 1/14 VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET, 26. MARS 2014

PPR 1/14 VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET, 26. MARS 2014 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET,. MARS BNP hos handelspartnere Volum. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. - - PPR / PPR / - - - 9 - Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Rente

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Hovedstyret. 19. juni 2013

Hovedstyret. 19. juni 2013 Hovedstyret 9. juni Krav til ren kjernekapitaldekning nye regler fra. juli Prosent Maksimal motsyklisk buffer Buffer for systemviktige banker Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer Minstekrav,,,,, 8,,,, 8,,,,

Detaljer

Hovedstyret. 13. mars 2013

Hovedstyret. 13. mars 2013 Hovedstyret. mars Nøkkelindikatorer for motsyklisk kapitalbuffer Samlet kreditt som andel av BNP Fastlands-Norge. Prosent Kriser Gjennomsnitt (. kv. 9 -. kv. ) Kreditt/BNP Trend Boligpriser som andel av

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi

Utsiktene for norsk økonomi Utsiktene for norsk økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Trondheim 8. oktober Tung vei ut av finanskrisen Rentedifferanse mot Tyskland Prosentenheter..

Detaljer

Hovedstyret. 21. september 2011

Hovedstyret. 21. september 2011 Hovedstyret. september Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier¹) Fremvoksende økonomier i Asia¹) - 8 ) Vektet med BNP-vekter (PPP) Kilder:

Detaljer

Hovedstyret. 11. august 2010

Hovedstyret. 11. august 2010 Hovedstyret. august Verdenshandel og global industriproduksjon Tre måneders glidende gjennomsnitt. Volum. Sesongjustert. Prosent. Januar mai Tremånedersvekst Nivå 5 5 8 Verdenshandel Industriproduksjon

Detaljer

Hovedstyret. 22. september 2010

Hovedstyret. 22. september 2010 Hovedstyret. september Arbeidsledighet Andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjustert. Januar august Euroområdet Storbritannia Japan USA 7 9 Sverige Spania Tyskland Danmark 7 9 Kilde: Thomson Reuters

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median Hovedstyremøte. august 8 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar juli 8 KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) KPIXE ) -, 8 -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer

Detaljer

Hovedstyret. 16. mars 2011

Hovedstyret. 16. mars 2011 Hovedstyret. mars BNP-anslag for Vekst i prosent BNP-anslag for Vekst i prosent PPR / PPR / PPR / CF feb. PPR / CF feb. IMF WEO update jan. IMF WEO update jan. HP USA Euroområdet HP USA Euroområdet Kilder:

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. april Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent. Styringsrente. Produksjonsgap KPI

Hovedstyremøte. 23. april Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent. Styringsrente. Produksjonsgap KPI Hovedstyremøte. april Referansebanene i PPR / med usikkerhetsvifter. Prosent 9% 7% % % 9 Styringsrente 7 7 9 KPI 9 7 Produksjonsgap - - - 7 9 KPI-JAE - - - - 7 9-7 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Pengepolitisk

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank 1, Fredrikstad 4. november 2009

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank 1, Fredrikstad 4. november 2009 Utsiktene for norsk økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank, Fredrikstad. november 9 Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI 3). Prosent. 98 9 KPI Inflasjonsmål 8 8 98

Detaljer

Hovedstyret. 12. mai 2011

Hovedstyret. 12. mai 2011 Hovedstyret. mai BNP-anslag for og fra IMF World Economic Outlook april. Vekst i prosent 9 8 7 USA Euroområdet Kina India 9 8 7 Kilde: IMF Risiko i aksjemarkedet VIX ). Prosent.. januar 8. mai 9 8 7 jan.

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2008 av Bjørn E. Naug 1/09

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2008 av Bjørn E. Naug 1/09 Etterprøving av Norges Banks anslag for 8 av Bjørn E. Naug Figurer til artikkel i Penger og Kreditt Figurer til artikkel i Penger og Kreditt /9 Figur BNP for Fastlands-Norge. Årlig volumvekst. Prosent.

Detaljer

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009 .. Hovedstyret. september Internasjonale aksjemarkeder. januar. september Aksjekurser Indeksert.. januar = Implisitt volatilitet Standardavvik i basispunkter -dagers glidende gjennomsnitt Euroområdet USA

Detaljer

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008 Hovedstyremøte. desember - Vekstanslag for Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April Oktober November Verden Industriland Fremvoksende økonomier og utviklingsland ) - ) IMF har uttalt at det i lys av den

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007 Hovedstyremøte. oktober 7 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar september 7 KPI Høyeste indikator Laveste indikator - 7 ) Høyeste og laveste indikator

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. mars Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 februar 2008.

Hovedstyremøte. 13. mars Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 februar 2008. Hovedstyremøte. mars Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar februar,,,,, KPI Vektet median,,,,,, -, -, KPI-JAE prosent trimmet snitt, -, -, -, 7 -, Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. SEPTEMBER Prisvekst internasjonalt Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. aug. 6 6 USA Euroområdet Storbritannia Sverige - Kilde: Thomson

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008 Hovedstyremøte. oktober 8 Pris på sikring mot kredittrisiko Store internasjonale banker. -årige CDS-priser. Basispunkter.. juli. oktober 8 Morgan Stanley 8 UBS 8 DnB NOR Bank of America Goldman Sachs Europeisk

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6 Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 anslag april anslag april anslag mai anslag mai Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika

Detaljer

Gjennomføringen av pengepolitikken

Gjennomføringen av pengepolitikken Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Stortingets finanskomité. mai Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI ). Prosent. - Variasjon KPI Inflasjonsmål ) Det

Detaljer

HOVEDSTYRET 11. MAI 2016

HOVEDSTYRET 11. MAI 2016 HOVEDSTYRET. MAI Utviklingen ute: BNP hos handelspartnerne Årsvekst. Prosent. Eksportvekter. ) 8 - - - 7 9 ) Anslag for (stiplet linje) Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Fremvoksende økonomier Industriland

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mars 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mars 2009 .. Hovedstyret. mars BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) - - - Verden Industriland Fremvoksende

Detaljer

Hovedstyret. 18. september 2013

Hovedstyret. 18. september 2013 Hovedstyret 8. september Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer. Bankene bør bli mer robuste i gode tider. Bufferkravet bør ses i lys av andre krav til bankene. Tilbakeslag i det finansielle systemet

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

Hovedstyret. Styringsrenten. 28. mai Norges Bank. Norges Bank. Strategiintervall PPR 1/08 1/08 3/07 2/07 1/07 3/06 2/06 1/06 3/05 1/05 2/05 3/04

Hovedstyret. Styringsrenten. 28. mai Norges Bank. Norges Bank. Strategiintervall PPR 1/08 1/08 3/07 2/07 1/07 3/06 2/06 1/06 3/05 1/05 2/05 3/04 Hovedstyret 8. mai 8 Styringsrenten 9 8 7 / / / / / / / /8 /7 /7 /7 Strategiintervall PPR /8 9 8 7 7 8 9 Kilde: , Styringsrenten i referansebanen og beregnede terminrenter ) Prosent,,7,,,,7, Markedet.

Detaljer

HOVEDSTYRET 16. MARS 2016

HOVEDSTYRET 16. MARS 2016 HOVEDSTYRET 6. MARS 6 Markedsutvikling Utvalgte aksjeindekser. jan. =.. jan.. mar. 6 Prisen på kredittforsikring, europeisk banksektor CDS-indekser. Basispunkter.. jan.. mar. 6 8 6 8 6 Senior bank Ansvarlige

Detaljer

Hovedstyret. 23. oktober 2013

Hovedstyret. 23. oktober 2013 Hovedstyret. oktober IMFs anslag på BNP-vekst USA,6,6 Euroområdet -,, Storbritannia,,9 Sverige,9, Kina 7,6 7, Fremvoksende økonomier uten Kina,9,6 Handelspartnerne samlet,, Kilde: IMF IMFs anslag på BNP-vekst

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. april 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 8 7 7 8 anslag mars anslag april 7 anslag mars anslag april 8 Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. DESEMBER BNP-vekst hos handelspartnerne Eksportvekter. Årsvekst. Prosent. 8 8 - - - 8 7 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Industriland Fremvoksende

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi

Utsiktene for norsk økonomi .9.9 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem, Norges Bank,. september 9 Indikator for verdenshandelen Prosent. Tolvmånedersvekst. Januar juli 9 - - - - - - - - - - Industriproduksjon

Detaljer

Hovedstyremøte. 29. juni Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 2/06

Hovedstyremøte. 29. juni Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 2/06 Hovedstyremøte 9. juni Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram.

Detaljer

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. desember Pengepolitisk rapport / Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars, med mindre

Detaljer

Hovedstyret. 20. juni 2012

Hovedstyret. 20. juni 2012 Hovedstyret. juni % % 7% 9% Referansebaner med vifte fra PPR / Firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. 7 - Styringsrente 8 9 KPI 8 9 7 - - - Produksjonsgap 8 9 - KPIXE 8 9 - - - PPR / PPR / Kilder: Statistisk

Detaljer

Hovedstyret. 10. august 2011

Hovedstyret. 10. august 2011 Hovedstyret. august Budsjettunderskudd, offentlig gjeld, driftsbalanse, bankenes balanser og kostnadsnivå i I prosent av landets BNP. Anslag fra EU-kommisjonen BNP Gj.sn - Budsjettbalanse Statsgjeld )

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Oslo, 9. november Bytteforhold til utlandet Varer. Indeks,. kv. 99 =,, I alt,, Tradisjonelle varer, 99 997 999, Kilder: Statistisk

Detaljer

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015 HOVEDSTYRET 6. MAI Vekstutsikter i fremvoksende økonomier Anslag for BNP-vekst i gitt på ulike tidspunkt. Prosent 8 6-8 6 - - -6 Russland Brasil India Indonesia - -6 Kilde: Consensus Economics Avtakende

Detaljer

Utviklingen i norsk økonomi

Utviklingen i norsk økonomi Utviklingen i norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bodø 8 6. september 8 Arbeidsdelingen i den økonomiske politikken Pengepolitikken Prisstabilitet Finanspolitikken Kronekurs Lønnsdannelsen, strukturer

Detaljer

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 7. SEPTEMBER 8 98 9 9 9 BNP Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 =.. kv. 8. kv. Euroområdet Sverige Storbritannia USA Japan 9 8 8 98 9 9 9 9 8 98 9 9

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009 .. Hovedstyret. mai BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før - - Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) Anslag april - - - Verden Industriland

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE 3. MAI 2017

HOVEDSTYREMØTE 3. MAI 2017 HOVEDSTYREMØTE. MAI 7 BNP hos handelspartnerne Eksportvektet. Kvartalsvekst. Prosent.. kv. 4. kv. 7 ) Handelspartnerne Industrialiserte økonomier Fremvoksende økonomier Anslag PPR /7-4 5 6 7 ) Anslag for.

Detaljer

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august Hovedstyremøte. september Finansielle begivenheter Bear Stearns,. mars Roskilde Bank,. august Fannie Mae og Freddie Mac,. september Merrill Lynch,. september Lehman Brothers,. september AIG,. september

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 9. SEPTEMBER Anslag på styringsrenten i referansebanen Prosent 7 7 6 6 PPR / PPR / «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten

Detaljer

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv.

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv. Hovedstyremøte. desember BNP-vekst handelspartnere Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før.. kv.. kv., USA Handelspartnere,, Sverige, -, Euroområdet -, - - Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi

Utsiktene for norsk økonomi Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd. april 7 Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Inflasjonsmål 9 9 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Hovedstyremøte. 16. mars Vekstanslag BNP vekst i prosent ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0. Norges Bank. Norges Bank 4,0 3,5 3,0 2,5

Hovedstyremøte. 16. mars Vekstanslag BNP vekst i prosent ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0. Norges Bank. Norges Bank 4,0 3,5 3,0 2,5 Hovedstyremøte. mars, Vekstanslag BNP vekst i prosent 7,, Anslag IR / Anslag IR /, Anslag IR / Anslag IR /,,,,,,,,,,,,, USA Norges handelspartnere Japan Euroområdet Sverige Storbritannia, USA Norges handelspartnere

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Bergen, 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Boligmarkedet Pengepolitikken 2 Tema Utsikter for internasjonal

Detaljer

HOVEDSTYREMØTET 24. JANUAR 2017 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED 23. JANUAR 2017

HOVEDSTYREMØTET 24. JANUAR 2017 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED 23. JANUAR 2017 HOVEDSTYREMØTET. JANUAR 7 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED. JANUAR 7 Hovedbildet PPR /7 Styringsrente - 6 8 - Kapasitetsutnytting - - - 6 8 - - - Prisvekst (KPI-JAE) 6 8 Valutakurs (I-) 9 9 8 6 8

Detaljer

Hovedstyremøte. 24. januar Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 12 Anslag desember. Norges Bank.

Hovedstyremøte. 24. januar Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 12 Anslag desember. Norges Bank. Hovedstyremøte. januar 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 7 Anslag desember Anslag januar Anslag desember Anslag januar USA Japan Euroområdet Sverige Kina USA Japan Euroområdet

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Hovedstyret. 15. desember 2010

Hovedstyret. 15. desember 2010 Hovedstyret. desember BNP-anslag for fra Consensus Forecast Firekvartalersvekst. Markedspriser og kjøpekraftsparitet ). Prosent 9 USA September Oktober November Desember Euroområdet ) Vekstanslag for verden

Detaljer

Hovedstyremøte. 1. november Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. september oktober. september oktober.

Hovedstyremøte. 1. november Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. september oktober. september oktober. Hovedstyremøte. november Vekstanslag Consensus Forecasts september oktober september oktober Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia uten Japan

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/13 Figurer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/13 Figurer Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Figurer Figur. BNP hos handelspartnerne i PPR / og /. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv 8. kv. PPR / PPR / 8 9 Kilder: Thomson Reuters og

Detaljer

HOVEDSTYRET 4. NOVEMBER 2015

HOVEDSTYRET 4. NOVEMBER 2015 HOVEDSTYRET. NOVEMBER 5 Utviklingen ute: BNP hos handelspartnerne Volum. Eksportvekter. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 5 8 6 - Fremvoksende økonomier 8 6 - - Industriland -6 6 9 5 Kilder: Thomson

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014 HOVEDSTYRET 7. MAI PMI for industrien Eksportvekter. Januar april 6 6 Industriland Fremvoksende økonomier 55 55 5 5 5 5 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters USA Sysselsetting ) og detaljhandel

Detaljer

Hovedstyremøte. 16. august BNP-vekst hos handelspartnere (1) Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent. 1. kv kv.

Hovedstyremøte. 16. august BNP-vekst hos handelspartnere (1) Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent. 1. kv kv. Hovedstyremøte. august BNP-vekst hos handelspartnere () Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent.. kv.. kv.,, USA, Japan,,,,,, Euroområdet, -, -, Kilder: EcoWin / Nasjonale statistikkilder og

Detaljer

UTVIKLINGEN I BOLIGMARKEDET OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTVIKLINGEN I BOLIGMARKEDET OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTVIKLINGEN I BOLIGMARKEDET OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Oslo, 7. november 217 Tema Utsikter for norsk økonomi Boligmarkedet Pengepolitikken 2 Tema Utsikter for norsk økonomi Boligmarkedet

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Hamar, 29. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05 Hovedstyremøte. juni Anslag for BNP-vekst i hos Norges handelspartnere. Prosent IR / IR / USA Japan Euroomr. Sverige HP Kilde: KPI/HICP-kjerne i USA, euroområdet, Japan og Kina ) Prosentvis vekst fra samme

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

HOVEDSTYREMØTET 25. OKTOBER 2017 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED 23. OKTOBER

HOVEDSTYREMØTET 25. OKTOBER 2017 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED 23. OKTOBER HOVEDSTYREMØTET 5. OKTOBER 7 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED. OKTOBER Hovedbildet i Pengepolitisk rapport /7 Styringsrente - 6 8 - - - Produksjonsgap - 6 8 - - - KPI-JAE 6 8 Valutakurs (I-) 5 95

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Hovedstyremøte 26. mai 2004

Hovedstyremøte 26. mai 2004 Hovedstyremøte. mai Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent 8 9 9

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Figur 1.1 BNP. Sesongjustert volumindeks. 1. kv. 2008= kv kv

Figur 1.1 BNP. Sesongjustert volumindeks. 1. kv. 2008= kv kv Figur. BNP. Sesongjustert volumindeks.. kv. 8=.. kv. 8. kv. 8 98 9 9 9 USA Euroområdet Storbritannia Sverige Japan 9 8 9 8 98 9 9 9 9 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Figur. BNP hos handelspartnerne

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6.

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6. Hovedstyremøte 7. juni 7 8 7 anslag mai anslag juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 7 8 8 anslag mai 7 anslag juni Asia uten Øst- Latin- Europa Amerika Verden Nord- Vest-

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. desember Vekstanslag OECD. BNP, prosentvis vekst fra året før. 4 Anslag juni

Hovedstyremøte. 13. desember Vekstanslag OECD. BNP, prosentvis vekst fra året før. 4 Anslag juni Hovedstyremøte. desember Vekstanslag OECD BNP, prosentvis vekst fra året før.... 7 Anslag juni Anslag november.... Anslag juni Anslag november USA Japan Euro OECD området USA Japan Euro OECD området Boligpriser

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. januar 8 Pengepolitisk rapport /7 Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars 8, med mindre

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 12. DESEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 12. DESEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO,. DESEMBER Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,% Stabil utvikling i produksjon og sysselsetting Fleksibel inflasjonsstyring BNP

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver ..9 Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar 9 Fall i alle land og markeder Indeks.. januar =.. januar. februar 9 Aksjekurser

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september BNP Indeks, = Euroområdet USA Brasil India Kina Kilder: IMF og Norges Bank BNP Indeks, = Euroområdet USA Brasil

Detaljer