Figur 1.1 Indikator for verdenshandelen. 1) Indeks, januar 2002 = 100. Januar 2002 august

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Figur 1.1 Indikator for verdenshandelen. 1) Indeks, januar 2002 = 100. Januar 2002 august"

Transkript

1 Figur. Indikator for verdenshandelen. ) Indeks, januar =. Januar august ) Indeksen er laget på grunnlag av summen av eksport og import for USA, Japan, Tyskland og Kina. Tallene er regnet om til USD Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

2 Figur. Konsumpriser i industriland. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar september USA Euroområdet Storbritannia Japan Kilde: Thomson Reuters

3 Figur. Styringsrenter og beregnede terminrenter per 7. juni 9 og. oktober 9. ) Prosent.. juni 7. desember ) 7 7 USA Euroområdet Storbritannia jun.7 jun. jun.9 jun. jun. jun. ) Stiplete linjer viser beregnede terminrenter per 7. juni 9. Tynne linjer viser terminrenter per. oktober 9. Terminrentene er basert på Overnight Indexed Swap (OIS) renter ) Dagstall fra. juni 7 og kvartalstall per. oktober 9 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

4 Figur. Arbeidsledige. Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Januar september 9 Registrerte ledige Registrerte ledige og på tiltak AKU-ledighet 7 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Norges Bank

5 Figur. Husholdningenes forventninger. Nettotall. Kvartalstall.. kv. 99. kv. 9 - TNS Gallup, venstre akse Forbrukermeteret (CCI), høyre akse ) ) Kvartalstall omgjort fra månedstall Kilder: TNS Gallup, Opinion og Norges Bank

6 Figur. Innenlandsk kreditt til husholdningene ) og boligprisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar september Kreditt til husholdningene Boligpriser ) K Kilder: Eiendomsmeglerbransjen (NEF, EFF, FINN.no og ECON Pöyry) og Statistisk sentralbyrå -

7 Figur.7 Differansen mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventninger om styringsrenten i markedet. Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt.. juni 7. oktober 9 USA Handelspartnere Norge jun. 7 des. 7 jun. des. jun. 9 Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank

8 Figur. Styringsrente, pengemarkedsrente ), vektet utlånsrente fra bankene på nye lån ) og gjennomsnittlig utlånsrente for foretak ). Prosent.. juni 7. oktober Pengemarkedsrente Styringsrente Utlånsrente nye lån Gjennomsnittlig utlånsrente foretak jun. 7 des. 7 jun. des. jun. 9 ) Tremåneders NIBOR (effektiv) ) Renter på nye boliglån på million kroner innenfor prosent av kjøpesum med flytende rente. Tall for de største bankene, vektet etter markedsandeler ) Ikke-finansielle foretak.. kv. 7. kv. 9 Kilder: Norsk familieøkonomi AS, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

9 Figur.9 Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar september 9 7, KPI KPI-JAE ) 7, Vektet median prosent trimmet snitt KPIXE ) KPI-FV ),, -, 7 9 ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser Se Staff Memo /7 og Staff Memo 9/ fra Norges Bank for omtale av KPIXE ) KPI justert for frekvens av prisendringer. Se egen ramme s. 7 og Aktuell kommentar 7/9 fra Norges Bank for omtale av KPI-FV Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -,

10 Figur. Forventet konsumprisvekst om to og fem år. ) Prosent.. kv.. kv. 9 Forventet konsumprisvekst om år Forventet konsumprisvekst om år,, 7 9 ) Gjennomsnitt av forventningene til arbeidslivsorganisasjoner og økonomer i finansnæringen og akademia Kilder: TNS Gallup og Perduco

11 Figur. Differansen mellom femårs terminrenter om fem år i Norge og euroområdet. Prosentenheter.. januar. oktober 9,,,, 7 9 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

12 Figur. Inflasjon. Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI ). Prosent. 9 9 Variasjon KPI Inflasjonsmål ) Det glidende gjennomsnittet er beregnet 7 år tilbake og to år fram ) Båndet rundt KPI er variasjonen i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer i snittperioden, målt ved +/- ett standardavvik ) I beregningen er anslag for 9 - fra PPR /9 lagt til grunn Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

13 Kilde: Norges Bank Figur.a Anslag på styringsrenten i referansebanen med usikkerhetsvifte. Kvartalstall. Prosent.. kv. 7. kv. % % 7% 9%

14 Figur.b Anslag på produksjonsgapet ) i referansebanen med usikkerhetsvifte. Kvartalstall. Prosent.. kv. 7. kv % % 7% 9% ) Prosentvis avvik mellom faktisk nivå og beregnet normalnivå for BNP Fastlands-Norge Kilde: Norges Bank -

15 Figur.c Anslag på KPI i referansebanen med usikkerhetsvifte. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 7. kv. % % 7% 9% 7 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

16 Figur.d Anslag på KPIXE ) i referansebanen med usikkerhetsvifte. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 7. kv. % % 7% 9% 7 9 ) KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. Se Staff Memo /7 og Staff Memo 9/ fra Norges Bank for omtale av KPIXE Kilde: Norges Bank

17 Figur. Styringsrenten i referansebanen 7. desember, PPR /9, PPR /9 og PPR /9. Prosent.. kv. 7. kv des. PPR /9 PPR /9 PPR / Kilde: Norges Bank

18 Figur. Styringsrenten i referansebanen og styringsrenten med påslag i det norske pengemarkedet. ) Prosent.. kv. 7. kv. 9 7 Styringsrente i referansebanen Styringsrente pluss påslag i pengemarkedet ) Norges Banks anslag fra. kvartal 9 Kilde: Norges Bank

19 Figur. Differansen mellom tremåneders pengemarkedsrenter i Norge og hos handelspartnerne, og importveid valutakurs (I-) ). Månedstall (historisk) og kvartalstall (fremover). Januar desember I-, venstre akse - mnd rentedifferanse, høyre akse - ) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

20 Figur.7 Realvalutakurser. Avvik fra gjennomsnittet i perioden 97. Prosent ) Relative konsumpriser Relative lønninger ) Punktene viser gjennomsnittet for.. oktober 9. Stigende kurve indikerer svakere konkurranseevne Kilder: Statistisk sentralbyrå, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), Finansdepartementet og Norges Bank -

21 Figur. Anslag på inflasjonen og produksjonsgapet i referansebanen. Prosent. Kvartalstall.. kv. 7. kv Produksjonsgap, venstre akse KPI, høyre akse KPIXE, høyre akse Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

22 Figur.9 BNP-vekst fra forrige kvartal. Norge og handelspartnere. Sesongjustert. Prosent.. kv. 7. kv. ) BNP Fastlands-Norge BNP handelspartnere ) Anslag fra. kv. 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -

23 Figur. Styringsrente og beregnede enkle renteregler. ) Prosent.. kv. 7. kv. 7 Styringsrente Taylor-regel Vekstregel Regel med utenlandsk rente 7 9 ) Beregningene er basert på Norges Banks anslag på produksjonsgapet, konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser (KPIXE) og tremåneders pengemarkedsrente. For å sammenlikne med styringsrenten er de enkle reglene justert for risikopremien i tremåneders pengemarkedsrente Kilde: Norges Bank 7

24 Figur. Styringsrente og renteutvikling som følger av Norges Banks gjennomsnittlige mønster i rentesettingen. ) Prosent.. kv.. kv prosent konfidensintervall Styringsrenten ) Renteutviklingen forklares av utviklingen i inflasjon, BNP-vekst i Fastlands-Norge, lønnsvekst og styringsrente hos handelspartnerne. Nærmere utdyping er gitt i Staff Memo / Kilde: Norges Bank

25 Figur. Tremåneders pengemarkedsrente i referansebanen og beregnede terminrenter ). Prosent. Kvartalstall.. kv. 7. kv. 9 7 Beregnede terminrenter Pengemarkedsrente i referansebanen ) Terminrentene er basert på rentene i pengemarkedet og renteswapper. Det blå intervallet viser høyeste og laveste rente i tidsrommet 9.. oktober 9 Kilde: Norges Bank

26 Figur.a Styringsrenten i referansebanen og i de alternative utviklingsbanene Prosent. Kvartalstall.. kv. 7. kv. 9 7 Referansebane Lavere pris- og kostnadsvekst Høyere vekst i etterspørselen 9 7 % % 7% 9% 7 9 Kilde: Norges Bank

27 Figur.b Produksjonsgapet i referansebanen og i de alternative utviklingsbanene. Prosent. Kvartalstall.. kv. 7. kv. - Referansebane Lavere pris- og kostnadsvekst Høyere vekst i etterspørselen % % 7% 9% Kilde: Norges Bank -

28 Figur.c KPIXE i referansebanen og i de alternative utviklingsbanene. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 7. kv. Referansebane Lavere pris- og kostnadsvekst Høyere vekst i etterspørselen % % 7% 9% 7 9 Kilde: Norges Bank

29 Figur. Intervall for styringsrenten ved utgangen av hver strategiperiode, faktisk utvikling ) og anslag. Prosent. Januar desember / Strategiperiode / / / // / / / / /7 /7/ /7 / / 7. des. /9 /9 /9 7 Styringsrente 7 9 ) Hovedstyrets rentebeslutning. oktober 9 er ikke innarbeidet Kilde: Norges Bank

30 Figur Styringsrenten i referansebanen fra PPR /9 med usikkerhetsvifte og styringsrenten i referansebanen fra PPR /9 (rød linje). Prosent. Kvartalstall.. kv. 7. kv. 9 7 % % 7% 9% Kilde: Norges Bank

31 Figur Faktorer bak endringer i renteprognosen fra PPR /9. Akkumulerte bidrag. Prosentenheter.. kv. 9. kv. - Rentepåslag Produktivitet, lønn og priser - Utenlandske renter og valutakurs Etterspørsel - Endring i renteprognosen.kv.9.kv..kv..kv..kv..kv..kv. - Kilde: Norges Bank

32 Figur. Industriproduksjon i OECD og fremvoksende regioner ). Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar august OECD Øst-Europa Asia Latin-Amerika ) Vektet med BNP-vekter (PPP). Se Aktuell kommentar /9 for hvilke land som inngår i de ulike regionene Kilder: IMF, Thomson Reuters og Norges Bank

33 Figur. Investeringer, kredittvekst og detaljhandel i Kina. Tolvmånedersvekst. Januar september 9 Detaljhandel, venstre akse ) Kredittvekst, høyre akse Realinvesteringer i urbane områder, høyre akse ) 7 9 ) Deflatert med KPI, tre måneders glidende gjennomsnitt ) Vekst hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor Kilder: Thomson Reuters, CEIC og Norges Bank

34 Figur. Oljepris (Brent Blend) i USD per fat.. januar. oktober 9 Terminpriser (stiplet) PPR /9 og PPR /9 Brent Blend PPR /9 (august 9 februar ) PPR /9 (desember 9 mai ) 7 7 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

35 Figur. Råvarepriser i dollar. Indeks.. januar =.. januar. oktober 9. Terminpriser fra. oktober 9 (stiplet). Desember 9 august Kobber Hvete Bomull Aluminium Kilder: Thomson Reuters, Chicago Board of Trade, ICE og Norges Bank

36 Figur. KPI og KPIXE ). Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar juni ) 7, 7, KPI KPIXE,, -, 7 9 ) KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. Se Staff Memo /7 og Staff Memo 9/ fra Norges Bank for omtale av KPIXE ) Anslag for oktober 9 juni (stiplet). Månedstall fram til mars, deretter kvartalstall Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -,

37 Figur. KPI-JAE ). Totalt og fordelt etter leveringssektorer. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar juni ) KPI-JAE Importerte konsumvarer Norskproduserte varer og tjenester ) ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) Anslag for oktober 9 juni (stiplet). Månedstall fram til mars, deretter kvartalstall ) Norges Banks beregninger Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -

38 Figur.7 Lønnskostnader per produsert enhet i Fastlands-Norge ) og priser på norskproduserte varer og tjenester i KPI-JAE ). Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 7 Lønnskostnader per produsert enhet Priser på norskproduserte varer og tjenester 7 ) Anslag fra og med. kv. 9 (stiplet) ) Norges Banks beregninger. Anslag fra og med. kv. 9 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

39 Figur. Indikator for internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer målt i utenlandsk valuta. Årsvekst. Prosent. ) ) Anslag for 9 Kilde: Norges Bank

40 Figur.9 KPI-JAE ). Faktisk utvikling, anslag i referansebanen og fremskrivninger fra SAM ). Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. ) PPR /9 SAM 7 9 ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) System for sammenveiing av kortidsmodeller ) Anslag for. kv. 9. kv. (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

41 Figur. Energiprisene i KPI ) og beregnet energitrend ). Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar desember ) Energiprisene i KPI Beregnet trend PPR /9 Beregnet trend PPR /9 7 9 ) Varegruppene elektrisitet, brensel, drivstoff og smøremidler ) Trenden er beregnet ved hjelp av et HP-filter på den faktiske og anslåtte utviklingen i energiprisene i KPI, se Staff Memo /7 og Staff Memo 9/ fra Norges Bank ) Anslag for oktober 9 desember (stiplet) Kilder: Nord Pool, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank - - -

42 Figur. Indikatorer for faktisk vekst i produksjon siste tre måneder og forventet vekst i produksjon neste seks måneder. Indeks ). Oktober mars ) ) Skalaen går fra - til +, der - indikerer stort fall, mens + indikerer kraftig vekst. Se artikkelen "Norges Banks regionale nettverk" i Penger og Kreditt / for nærmere omtale ) Siste observasjon er september 9 Kilde: Norges Banks regionale nettverk -

43 Figur. BNP for Fastlands-Norge. Faktisk utvikling, anslag i referansebanen og fremskrivninger fra SAM ). Firekvartalersvekst. Volum. Sesongjustert. Prosent.. kv. 7. kv. ) PPR /9 SAM ) System for sammenveiing av korttidsmodeller ) Anslag for. kv. 9. kv. (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -

44 Figur. Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft ). Prosent. Januar 7 september Arbeidskraft Kapasitet 7 9 ) Andel av kontaktbedrifter som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en (uventet/ventet) vekst i etterspørselen og andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft begrenser produksjonen Kilde: Norges Banks regionale nettverk

45 Figur. Eksport. Norge ) og fire handelspartnere ). Sesongjustert. Indeks,. kv. =.. kv.. kv. 9 USA Euroområdet Storbritannia Sverige Fastlands-Norge 9 9 jun. sep. des. mar.9 jun.9 ) Eksport fra Fastlands-Norge ) Tall basert på OECDs Economic Outlook Kilder: OECD og Statistisk sentralbyrå

46 Figur. Bytteforhold overfor utlandet. Indeks,. kv. =.. kv.. kv. 9,,, Totalt Fastlands-Norge,,,,,,,,,,9,9, 7 9, Kilde: Statistisk sentralbyrå

47 Figur. Eksport fra Fastlands-Norge. Årsvekst. Volum. Prosent. 97 ) ) Anslag for 9 og Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

48 Figur.7 Private investeringer. Norge ) og fire handelspartnere ). Sesongjustert. Indeks,. kv. =.. kv.. kv. 9 9 USA Euroområdet Storbritannia Sverige Fastlands-Norge 9 7 jun. sep. des. mar.9 jun.9 7 ) Investeringer i Fastlands-Norge ) Tall basert på OECDs Economic Outlook Kilder: OECD og Statistisk sentralbyrå

49 Figur. Investeringsstatistikk for industrien. Antatte og utførte investeringer. Milliarder kroner. 7 9 mai aug nov feb mai aug nov faktisk Anslag for kommende år Anslag for inneværende år Faktisk Kilde: Statistisk sentralbyrå

50 Figur.9 Privat konsum ) og realpriser på boliger. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 99. kv Boligpriser deflatert med KPI, høyre akse Privat konsum, venstre akse ) Sesongjustert og glattet. Volum Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

51 Figur. Husholdningenes disponible realinntekt ) og konsum ). Vekst fra året før. Prosent. ) Husholdningenes disponible realinntekt Husholdningenes konsum ) Ekskludert aksjeutbytte ) Inkluderer konsum i ideelle organisasjoner. Volum ) Anslag for 9 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

52 Figur. Husholdningenes sparing og netto finansinvesteringer som andel av disponibel inntekt. Prosent. 9 ) Sparerate utenom aksjeutbytte Sparerate, korrigert ) Nettofinansieringsrate utenom aksjeutbytte ) Anslag for 9 (stiplet) ) Korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte og innløsning/nedsettelse av egenkapital Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -

53 Figur. Utvikling i produktiviteten i Fastlands-Norge etter vendepunktet i en høykonjunktur. BNP per timeverk (basisverdi). Sesongjusterte kvartalstall. Indeks ). kv. 7 kv. 9. kv ) Indeksen settes lik i det kvartalet kapasitetsutnyttingen var på sitt høyeste. Serienavnene referer til dette kvartalet. Kapasitetsutnytting er beregnet ved hjelp av et HP-filter Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

54 Figur. Indikator for faktisk vekst i sysselsetting og forventet vekst i sysselsetting neste tre måneder. Indeks. ) Oktober desember 9 ) - - Totalt Industri Bygg og anlegg Offentlig sektor ) Skalaen går fra - til +, der - indikerer stort fall, mens + indikerer kraftig vekst. Se artikkelen "Norges Banks regionale nettverk" i Penger og Kreditt / for nærmere omtale ) September 9 er siste observasjon Kilde: Norges Banks regionale nettverk -

55 Figur. Registrert ledighet. Tusen personer. Faktiske tall og Norges Banks anslag fra juni 9. Januar 7 desember 9 ) Registrert ledighet (ikke sesongjusterte tall) Anslag fra juni 9 (ikke sesongjusterte tall) 7 9 ) Siste observasjon september 9 Kilder: NAV og Norges Bank

56 Figur. Registerert ledighet. Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert.. kv.. kv. ) 7 9 ) Anslag fra. kv. 9. kv. (stiplet) Kilder: NAV, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

57 Figur. Årslønnsvekst ) og arbeidsledighetsrate (AKU). Prosent. 99 ) Årslønnsvekst Arbeidsledighetsrate ) Inkludert anslag for kostnader knyttet til økt ferie og innføring av obligatorisk tjenestepensjon ) Anslag for 9 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) og Norges Bank

58 Figur.7 Forventet årslønnsvekst inneværende år. Prosent. Oktober september 9 7 Industri Bygg og anlegg Varehandel Tjenesteyting Offentlig Aggregert Kilde: Norges Banks regionale nettverk

59 Figur. Oljekorrigert budsjettunderskudd. Milliarder kroner. ) 7 9 ) Anslag for 9 og Kilde: Finansdepartementet

60 Figur.9 Strukturelt oljekorrigert underskudd og forventet realavkastning av Statens pensjonsfond Utland. Milliarder -kroner. 7 ) Strukturelt, oljekorrigert underskudd Forventet realavkastning 7 9 ) Anslag fra Finansdepartementet og Norges Bank for 9 Kilder: Finansdepartementet og Norges Bank

61 Figur. Investeringsstatistikk for petroleumsvirksomheten. Antatte og utførte investeringer. Milliarder kroner mai aug nov feb mai aug nov feb 7 Anslag kommende år Kilde: Statistisk sentralbyrå Anslag inneværende år Faktisk

62 Figur. Petroleumsinvesteringer. Faste -priser. Milliarder kroner. 9 ) ) Anslag for 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

63 Figur. Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar september 9 7, KPI KPI-JAE ) 7, Vektet median prosent trimmet snitt KPIXE ) KPI-FV ),, -, 7 9 -, ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. Se Staff Memo /7 og Staff Memo 9/ fra Norges Bank for omtale av KPIXE ) KPI justert for frekvens av prisendringer Kilder: Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank

Figur 1.1 Industriproduksjon i OECD og fremvoksende regioner. 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 desember

Figur 1.1 Industriproduksjon i OECD og fremvoksende regioner. 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 desember Figur. Industriproduksjon i OECD og fremvoksende regioner. ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar desember 9 - - - - OECD Sentral- og Øst-Europa Asia Latin-Amerika - - - - - - 9 ) Vektet med BNP-vekter (PPP).

Detaljer

Figur 1.1 BNP i industriland og Kina. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv kv. 2009

Figur 1.1 BNP i industriland og Kina. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv kv. 2009 Figur. BNP i industriland og Kina. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 9 - - - - Sverige USA Euroområdet Japan Kina 7 9 - - - - Kilde: Thomson Reuters Figur. Styringsrente og beregnede terminrenter

Detaljer

Figur 1.1 Effektiv avkastning på 10-års statsobligasjoner. Differanse mot Tyskland. Prosentenheter. 1. juni juni 2010

Figur 1.1 Effektiv avkastning på 10-års statsobligasjoner. Differanse mot Tyskland. Prosentenheter. 1. juni juni 2010 Figur. Effektiv avkastning på -års statsobligasjoner. Differanse mot Tyskland. Prosentenheter.. juni 7 7. juni Irland Hellas Spania Portugal Italia jun. 7 des. 7 jun. des. jun. 9 des. 9 jun. Kilde: Thomson

Detaljer

Hovedstyret. 31. oktober 2012

Hovedstyret. 31. oktober 2012 Hovedstyret. oktober % % 7% 9% Referansebaner med vifte fra PPR / Prosent 7 - Styringsrente 9 KPI 9 PPR / PPR / 7 - - - Produksjonsgap 9 - KPIXE 9 - - - Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Styringsrenten

Detaljer

Hovedstyret. 27. oktober 2010

Hovedstyret. 27. oktober 2010 Hovedstyret 7. oktober BNP-anslag for Vekst i prosent BNP-anslag for Vekst i prosent PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / Kilde: Norges Bank Arbeidsmarkedet Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Januar

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank 1, Fredrikstad 4. november 2009

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank 1, Fredrikstad 4. november 2009 Utsiktene for norsk økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank, Fredrikstad. november 9 Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI 3). Prosent. 98 9 KPI Inflasjonsmål 8 8 98

Detaljer

Hovedstyret. 19. oktober 2011

Hovedstyret. 19. oktober 2011 Hovedstyret 9. oktober Produksjonsgap ) handelspartnere, anslag Prosent.. kv.. kv. - - - - PPR / PPR / - - - - - 7 9 ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP og anslått potensielt

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median Hovedstyremøte. juni Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mai KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) -, -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten

Detaljer

Hovedstyret. 22. juni 2011

Hovedstyret. 22. juni 2011 Hovedstyret. juni BNP Årlig volumvekst ). Prosent. ) Verden Euroområdet LatinAmerika Kina USA India - - 7 9 ) PPP-vekter ) Anslag fra IMF for Kilde: IMF Konsumpriser i G Industriland ) og fremvoksende

Detaljer

Hovedstyret. 14. mars 2012

Hovedstyret. 14. mars 2012 Hovedstyret. mars % % % 9% Referansebaner PPR / Kvartalstall/firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. Styringsrente 8 9 KPI - - Produksjonsgap 8 9 KPIXE - - - 8 9 - - 8 9 Kilder: Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Hovedstyret. 21. september 2011

Hovedstyret. 21. september 2011 Hovedstyret. september Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier¹) Fremvoksende økonomier i Asia¹) - 8 ) Vektet med BNP-vekter (PPP) Kilder:

Detaljer

Pengepolitisk rapport 2/11. Figurer

Pengepolitisk rapport 2/11. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Effektiv avkastning på -års statsobligasjoner. Differanse mot Tyskland. Prosentenheter.. januar. juni Irland Hellas Spania Portugal Italia jan. jul. jan. 9 jul. 9

Detaljer

Hovedstyret. 4. desember 2013

Hovedstyret. 4. desember 2013 Hovedstyret. desember Referansebaner i PPR / Prosent.. kv.. kv. Styringsrente Produksjonsgap % % - - % - - 9% KPI KPI-JAE - - - - Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Kriterier for en god rentebane

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3/10. Figurer

Pengepolitisk rapport 3/10. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. BNP i industriland og fremvoksende økonomier ). Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier Fremvoksende økonomier i Asia - -

Detaljer

-4,

-4, Figur. Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar februar ¹),,,, - USA Euroområdet Storbritannia Sverige -, - -, 7 8 9 ) Tall til og med januar for USA og Storbritannia Kilde: Thomson Reuters Figur.

Detaljer

Pengepolitisk rapport 2/12. Figurer

Pengepolitisk rapport 2/12. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Renter på -års statsobligasjoner. Prosent.. januar. juni Hellas, venstre akse Tyskland Spania Italia 8 7 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters Figur. Utvikling

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3/12. Figurer

Pengepolitisk rapport 3/12. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Styringsrenter og beregnede terminrenter per. juni og. oktober.¹) Prosent.. januar. desember ²) USA Euroområdet³) Storbritannia 9 ) Stiplete linjer viser beregnede

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3/11. Figurer

Pengepolitisk rapport 3/11. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Anslag på produksjonsgapet¹) for Norges handelspartnere. Prosent.. kv.. kv. - - - - PPR / PPR / - - - - - 7 9 ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen

Detaljer

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2008 av Bjørn E. Naug 1/09

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2008 av Bjørn E. Naug 1/09 Etterprøving av Norges Banks anslag for 8 av Bjørn E. Naug Figurer til artikkel i Penger og Kreditt Figurer til artikkel i Penger og Kreditt /9 Figur BNP for Fastlands-Norge. Årlig volumvekst. Prosent.

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. april Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent. Styringsrente. Produksjonsgap KPI

Hovedstyremøte. 23. april Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent. Styringsrente. Produksjonsgap KPI Hovedstyremøte. april Referansebanene i PPR / med usikkerhetsvifter. Prosent 9% 7% % % 9 Styringsrente 7 7 9 KPI 9 7 Produksjonsgap - - - 7 9 KPI-JAE - - - - 7 9-7 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Pengepolitisk

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6 Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 anslag april anslag april anslag mai anslag mai Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

PPR 1/14 VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET, 26. MARS 2014

PPR 1/14 VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET, 26. MARS 2014 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET,. MARS BNP hos handelspartnere Volum. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. - - PPR / PPR / - - - 9 - Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Rente

Detaljer

Hovedstyret. 22. september 2010

Hovedstyret. 22. september 2010 Hovedstyret. september Arbeidsledighet Andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjustert. Januar august Euroområdet Storbritannia Japan USA 7 9 Sverige Spania Tyskland Danmark 7 9 Kilde: Thomson Reuters

Detaljer

Hovedstyret. 19. juni 2013

Hovedstyret. 19. juni 2013 Hovedstyret 9. juni Krav til ren kjernekapitaldekning nye regler fra. juli Prosent Maksimal motsyklisk buffer Buffer for systemviktige banker Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer Minstekrav,,,,, 8,,,, 8,,,,

Detaljer

Hovedstyret. 13. mars 2013

Hovedstyret. 13. mars 2013 Hovedstyret. mars Nøkkelindikatorer for motsyklisk kapitalbuffer Samlet kreditt som andel av BNP Fastlands-Norge. Prosent Kriser Gjennomsnitt (. kv. 9 -. kv. ) Kreditt/BNP Trend Boligpriser som andel av

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median Hovedstyremøte. august 8 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar juli 8 KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) KPIXE ) -, 8 -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer

Detaljer

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008 Hovedstyremøte. desember - Vekstanslag for Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April Oktober November Verden Industriland Fremvoksende økonomier og utviklingsland ) - ) IMF har uttalt at det i lys av den

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Regionalt nettverk Bodø

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Regionalt nettverk Bodø Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Regionalt nettverk Bodø. oktober Fra finanskrise til gjeldskrise Budsjettbalanser Prosent av BNP. IMFs anslag (september ) Gjeld Prosent av BNP.

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. mars Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 februar 2008.

Hovedstyremøte. 13. mars Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 februar 2008. Hovedstyremøte. mars Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar februar,,,,, KPI Vektet median,,,,,, -, -, KPI-JAE prosent trimmet snitt, -, -, -, 7 -, Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Pengepolitisk rapport 1/12. Figurer

Pengepolitisk rapport 1/12. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Anslag på produksjonsgapet¹) for Norges handelspartnere. Prosent.. kv.. kv. - - - - PPR / PPR / - - - - - 8 ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Oslo, 9. november Bytteforhold til utlandet Varer. Indeks,. kv. 99 =,, I alt,, Tradisjonelle varer, 99 997 999, Kilder: Statistisk

Detaljer

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. SEPTEMBER Prisvekst internasjonalt Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. aug. 6 6 USA Euroområdet Storbritannia Sverige - Kilde: Thomson

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mars 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mars 2009 .. Hovedstyret. mars BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) - - - Verden Industriland Fremvoksende

Detaljer

Hovedstyremøte. 1. november Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. september oktober. september oktober.

Hovedstyremøte. 1. november Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. september oktober. september oktober. Hovedstyremøte. november Vekstanslag Consensus Forecasts september oktober september oktober Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia uten Japan

Detaljer

Gjennomføringen av pengepolitikken

Gjennomføringen av pengepolitikken Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Stortingets finanskomité. mai Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI ). Prosent. - Variasjon KPI Inflasjonsmål ) Det

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi

Utsiktene for norsk økonomi Utsiktene for norsk økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Trondheim 8. oktober Tung vei ut av finanskrisen Rentedifferanse mot Tyskland Prosentenheter..

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. april 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 8 7 7 8 anslag mars anslag april 7 anslag mars anslag april 8 Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv.

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv. Hovedstyremøte. desember BNP-vekst handelspartnere Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før.. kv.. kv., USA Handelspartnere,, Sverige, -, Euroområdet -, - - Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder

Detaljer

HOVEDSTYRET 16. MARS 2016

HOVEDSTYRET 16. MARS 2016 HOVEDSTYRET 6. MARS 6 Markedsutvikling Utvalgte aksjeindekser. jan. =.. jan.. mar. 6 Prisen på kredittforsikring, europeisk banksektor CDS-indekser. Basispunkter.. jan.. mar. 6 8 6 8 6 Senior bank Ansvarlige

Detaljer

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009 .. Hovedstyret. september Internasjonale aksjemarkeder. januar. september Aksjekurser Indeksert.. januar = Implisitt volatilitet Standardavvik i basispunkter -dagers glidende gjennomsnitt Euroområdet USA

Detaljer

Hovedstyret. 11. august 2010

Hovedstyret. 11. august 2010 Hovedstyret. august Verdenshandel og global industriproduksjon Tre måneders glidende gjennomsnitt. Volum. Sesongjustert. Prosent. Januar mai Tremånedersvekst Nivå 5 5 8 Verdenshandel Industriproduksjon

Detaljer

HOVEDSTYRET 11. MAI 2016

HOVEDSTYRET 11. MAI 2016 HOVEDSTYRET. MAI Utviklingen ute: BNP hos handelspartnerne Årsvekst. Prosent. Eksportvekter. ) 8 - - - 7 9 ) Anslag for (stiplet linje) Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Fremvoksende økonomier Industriland

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009 .. Hovedstyret. mai BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før - - Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) Anslag april - - - Verden Industriland

Detaljer

Hovedstyremøte. 16. mars Vekstanslag BNP vekst i prosent ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0. Norges Bank. Norges Bank 4,0 3,5 3,0 2,5

Hovedstyremøte. 16. mars Vekstanslag BNP vekst i prosent ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0. Norges Bank. Norges Bank 4,0 3,5 3,0 2,5 Hovedstyremøte. mars, Vekstanslag BNP vekst i prosent 7,, Anslag IR / Anslag IR /, Anslag IR / Anslag IR /,,,,,,,,,,,,, USA Norges handelspartnere Japan Euroområdet Sverige Storbritannia, USA Norges handelspartnere

Detaljer

Hovedstyremøte. 29. juni Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 2/06

Hovedstyremøte. 29. juni Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 2/06 Hovedstyremøte 9. juni Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram.

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05 Hovedstyremøte. juni Anslag for BNP-vekst i hos Norges handelspartnere. Prosent IR / IR / USA Japan Euroomr. Sverige HP Kilde: KPI/HICP-kjerne i USA, euroområdet, Japan og Kina ) Prosentvis vekst fra samme

Detaljer

Hovedstyret. Styringsrenten. 28. mai Norges Bank. Norges Bank. Strategiintervall PPR 1/08 1/08 3/07 2/07 1/07 3/06 2/06 1/06 3/05 1/05 2/05 3/04

Hovedstyret. Styringsrenten. 28. mai Norges Bank. Norges Bank. Strategiintervall PPR 1/08 1/08 3/07 2/07 1/07 3/06 2/06 1/06 3/05 1/05 2/05 3/04 Hovedstyret 8. mai 8 Styringsrenten 9 8 7 / / / / / / / /8 /7 /7 /7 Strategiintervall PPR /8 9 8 7 7 8 9 Kilde: , Styringsrenten i referansebanen og beregnede terminrenter ) Prosent,,7,,,,7, Markedet.

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6.

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6. Hovedstyremøte 7. juni 7 8 7 anslag mai anslag juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 7 8 8 anslag mai 7 anslag juni Asia uten Øst- Latin- Europa Amerika Verden Nord- Vest-

Detaljer

Hovedstyret. 12. mai 2011

Hovedstyret. 12. mai 2011 Hovedstyret. mai BNP-anslag for og fra IMF World Economic Outlook april. Vekst i prosent 9 8 7 USA Euroområdet Kina India 9 8 7 Kilde: IMF Risiko i aksjemarkedet VIX ). Prosent.. januar 8. mai 9 8 7 jan.

Detaljer

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009 ..9 Hovedstyret. juni 9 Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall.. januar. juni 9 Euroområdet Norge USA Fremvoksende markeder Japan jan. jun. nov. apr. sep. feb. 9 jul. 9 Kilde: Norges Bank ..9 Risikopåslag

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. DESEMBER BNP-vekst hos handelspartnerne Eksportvekter. Årsvekst. Prosent. 8 8 - - - 8 7 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Industriland Fremvoksende

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 9. SEPTEMBER Anslag på styringsrenten i referansebanen Prosent 7 7 6 6 PPR / PPR / «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten

Detaljer

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015 HOVEDSTYRET 6. MAI Vekstutsikter i fremvoksende økonomier Anslag for BNP-vekst i gitt på ulike tidspunkt. Prosent 8 6-8 6 - - -6 Russland Brasil India Indonesia - -6 Kilde: Consensus Economics Avtakende

Detaljer

Hovedstyremøte. 16. august BNP-vekst hos handelspartnere (1) Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent. 1. kv kv.

Hovedstyremøte. 16. august BNP-vekst hos handelspartnere (1) Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent. 1. kv kv. Hovedstyremøte. august BNP-vekst hos handelspartnere () Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent.. kv.. kv.,, USA, Japan,,,,,, Euroområdet, -, -, Kilder: EcoWin / Nasjonale statistikkilder og

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. januar Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag oktober anslag januar. Kilde: Consensus Forecasts

Hovedstyremøte. 25. januar Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag oktober anslag januar. Kilde: Consensus Forecasts Hovedstyremøte. januar Vekstanslag Consensus Forecasts anslag oktober anslag januar anslag oktober anslag januar Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika Europa Øst- Latin-

Detaljer

HOVEDSTYREMØTET 24. JANUAR 2017 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED 23. JANUAR 2017

HOVEDSTYREMØTET 24. JANUAR 2017 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED 23. JANUAR 2017 HOVEDSTYREMØTET. JANUAR 7 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED. JANUAR 7 Hovedbildet PPR /7 Styringsrente - 6 8 - Kapasitetsutnytting - - - 6 8 - - - Prisvekst (KPI-JAE) 6 8 Valutakurs (I-) 9 9 8 6 8

Detaljer

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september Hovedstyremøte. september 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 7 7 9 anslag august anslag august anslag september anslag september 7 Asia uten Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

Gjennomføringen av pengepolitikken

Gjennomføringen av pengepolitikken Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Stortingets finanskomité,. mai Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI ). Prosent. - Variasjon KPI Inflasjonsmål )

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. mars Vekstanslag Consensus Forecasts anslag oktober. anslag januar 7 anslag februar.

Hovedstyremøte. 15. mars Vekstanslag Consensus Forecasts anslag oktober. anslag januar 7 anslag februar. Hovedstyremøte. mars 7 Vekstanslag Consensus Forecasts 9 8 7 Verden 7 9 anslag oktober anslag oktober 8 anslag januar anslag januar 7 anslag februar anslag februar Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia

Detaljer

Hovedstyremøte. 24. januar Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 12 Anslag desember. Norges Bank.

Hovedstyremøte. 24. januar Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 12 Anslag desember. Norges Bank. Hovedstyremøte. januar 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 7 Anslag desember Anslag januar Anslag desember Anslag januar USA Japan Euroområdet Sverige Kina USA Japan Euroområdet

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007 Hovedstyremøte. oktober 7 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar september 7 KPI Høyeste indikator Laveste indikator - 7 ) Høyeste og laveste indikator

Detaljer

Hovedstyret. 23. oktober 2013

Hovedstyret. 23. oktober 2013 Hovedstyret. oktober IMFs anslag på BNP-vekst USA,6,6 Euroområdet -,, Storbritannia,,9 Sverige,9, Kina 7,6 7, Fremvoksende økonomier uten Kina,9,6 Handelspartnerne samlet,, Kilde: IMF IMFs anslag på BNP-vekst

Detaljer

Hovedstyret. 18. september 2013

Hovedstyret. 18. september 2013 Hovedstyret 8. september Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer. Bankene bør bli mer robuste i gode tider. Bufferkravet bør ses i lys av andre krav til bankene. Tilbakeslag i det finansielle systemet

Detaljer

HOVEDSTYREMØTET 25. OKTOBER 2017 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED 23. OKTOBER

HOVEDSTYREMØTET 25. OKTOBER 2017 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED 23. OKTOBER HOVEDSTYREMØTET 5. OKTOBER 7 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED. OKTOBER Hovedbildet i Pengepolitisk rapport /7 Styringsrente - 6 8 - - - Produksjonsgap - 6 8 - - - KPI-JAE 6 8 Valutakurs (I-) 5 95

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Bergens næringsråd 1. november 18 Prosent Rentebeslutningene i høst 7 6 5 Styringsrente Anslag Hovedstyret vedtok å heve renten med,5 prosentenheter

Detaljer

Hovedstyret. 15. desember 2010

Hovedstyret. 15. desember 2010 Hovedstyret. desember BNP-anslag for fra Consensus Forecast Firekvartalersvekst. Markedspriser og kjøpekraftsparitet ). Prosent 9 USA September Oktober November Desember Euroområdet ) Vekstanslag for verden

Detaljer

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. desember Pengepolitisk rapport / Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars, med mindre

Detaljer

Utviklingen i norsk økonomi

Utviklingen i norsk økonomi Utviklingen i norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bodø 8 6. september 8 Arbeidsdelingen i den økonomiske politikken Pengepolitikken Prisstabilitet Finanspolitikken Kronekurs Lønnsdannelsen, strukturer

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi

Utsiktene for norsk økonomi Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd. april 7 Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Inflasjonsmål 9 9 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

HOVEDSTYRET 4. NOVEMBER 2015

HOVEDSTYRET 4. NOVEMBER 2015 HOVEDSTYRET. NOVEMBER 5 Utviklingen ute: BNP hos handelspartnerne Volum. Eksportvekter. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 5 8 6 - Fremvoksende økonomier 8 6 - - Industriland -6 6 9 5 Kilder: Thomson

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver ..9 Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar 9 Fall i alle land og markeder Indeks.. januar =.. januar. februar 9 Aksjekurser

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Hovedstyremøte 3. november 2004

Hovedstyremøte 3. november 2004 Hovedstyremøte. november Den økonomiske utviklingen Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum USA Euroområdet - - - - - Japan - - - - 7 - Kilde:

Detaljer

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014 HOVEDSTYRET 7. MAI PMI for industrien Eksportvekter. Januar april 6 6 Industriland Fremvoksende økonomier 55 55 5 5 5 5 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters USA Sysselsetting ) og detaljhandel

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008 Hovedstyremøte. oktober 8 Pris på sikring mot kredittrisiko Store internasjonale banker. -årige CDS-priser. Basispunkter.. juli. oktober 8 Morgan Stanley 8 UBS 8 DnB NOR Bank of America Goldman Sachs Europeisk

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi

Utsiktene for norsk økonomi .9.9 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem, Norges Bank,. september 9 Indikator for verdenshandelen Prosent. Tolvmånedersvekst. Januar juli 9 - - - - - - - - - - Industriproduksjon

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. desember Vekstanslag OECD. BNP, prosentvis vekst fra året før. 4 Anslag juni

Hovedstyremøte. 13. desember Vekstanslag OECD. BNP, prosentvis vekst fra året før. 4 Anslag juni Hovedstyremøte. desember Vekstanslag OECD BNP, prosentvis vekst fra året før.... 7 Anslag juni Anslag november.... Anslag juni Anslag november USA Japan Euro OECD området USA Japan Euro OECD området Boligpriser

Detaljer

Hovedstyret. 16. mars 2011

Hovedstyret. 16. mars 2011 Hovedstyret. mars BNP-anslag for Vekst i prosent BNP-anslag for Vekst i prosent PPR / PPR / PPR / CF feb. PPR / CF feb. IMF WEO update jan. IMF WEO update jan. HP USA Euroområdet HP USA Euroområdet Kilder:

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. januar 8 Pengepolitisk rapport /7 Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars 8, med mindre

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 9. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet

Detaljer

Hovedstyremøte 1. juli 2004

Hovedstyremøte 1. juli 2004 Hovedstyremøte. juli Foliorenten ) 7 7 jan apr jul okt jan apr ) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: BNP i USA, euroområdet, Japan og UK. Endring fra samme kvartal året før. Prosent..

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Trondheim,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Konjunkturbarometer

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

Hovedstyremøte 11. august 2004

Hovedstyremøte 11. august 2004 Hovedstyremøte. august Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent 8

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. mai BNP-vekst blant handelspartnerne. Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag. Kina 1) 8

Hovedstyremøte. 25. mai BNP-vekst blant handelspartnerne. Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag. Kina 1) 8 Hovedstyremøte. mai BNP-vekst blant handelspartnerne Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag Kina ) Verden ) handelspartnere ) 999 ) Kilde: IMF ) Kilde: Kvartalsvis endring i BNP USA, euroområdet

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Hovedstyremøte 11. mars 2004

Hovedstyremøte 11. mars 2004 Hovedstyremøte. mars Hovedstyremøte. mars BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. -. Sesongjustert USA Japan Euroområdet Handelspartnere - - - - Hovedstyremøte.

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk

Detaljer

USA

USA Hovedstyremøte. desember BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv., USA,, UK, -, Japan Euroområdet -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat,

Detaljer