Utviklingen i norsk økonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingen i norsk økonomi"

Transkript

1 Utviklingen i norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bodø 8 6. september 8

2 Arbeidsdelingen i den økonomiske politikken Pengepolitikken Prisstabilitet Finanspolitikken Kronekurs Lønnsdannelsen, strukturer og insentiver Sysselsetting og vekst

3 Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI. Prosent Variasjon 8 6 KPI 6 Inflasjonsmål ) Det glidende gjennomsnittet er beregnet 7 år tilbake og to år fram ) Båndet rundt KPI er variasjonen i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer i snittperioden, målt ved +/- ett standardavvik Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

4 Økonomisk vekst Årlig volumvekst BNP Fastlands-Norge. Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

5 Befolkningsvekst og nettoinnflytting Antall personer i tusen Registrerte sysselsatte fra nye EU-land Antall personer i tusen 6 Befolkningsvekst Romania Latvia Estland Litauen Polen Nettoinnflytting Kilder: Statistisk sentralbyrå og Sentralskattekontoret for utenlandssaker

6 Bytteforhold til utlandet Indeks, 99=. (-kvartalers glidende snitt) 8 6 Totalt 8 6 Tradisjonelle varer og tjenester Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 6

7 Produktivitet Bruttoprodukt per time. Trend. Årlig vekst. Prosent Norge (Fastland) EU USA Sverige Kilder: Statistisk sentralbyrå, OECD og Norges Bank 7

8 Ledighet (AKU) og lønnsandel ) Prosent Lønnsandel, venstre akse Ledighet, høyre akse ) Lønn som andel av faktorinntekt i markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå, TBU og Norges Bank 8

9 Disponibel realinntekt for Norge Indeks, 98= Norges Bank Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 9

10 Norges Banks regionale nettverk REGION NORD REGION NORDVEST Møreforsking Molde Molde REGION SØRVEST IRIS Stavanger REGION NORD Kunnskapsparken Bodø Bodø REGION MIDT-NORGE Senter for Økonomisk Forskning ved NTNU REGION INNLAND Østlandsforskning Lillehammer REGION ØST Norges Bank REGION SØR Agderforskning Kristiansand Bare eksportrettet industri og tjenesteyting melder om vekst i etterspørselen Fremover ventes uendret veksttakt Klar reduksjon i bedrifter som melder om kapasitetsskranker Høyere sysselsetting i industrien og i bygg og anleggsbransjen Høyere forventet lønns- og prisvekst Kilde: Norges Bank

11 % Off. forvaltning og annen tjenesteyting Sysselsetting etter næring Nordland og hele landet I prosent av samlet sysselsetting. 7 Norges Bank % Norge Nordland % % % % Varehandel, hotell og restaurant Industri og bergverk Bygg og anlegg Jordbruk, skogbruk, fiske Forretningsmessig tjenesteyting Transport, kommunikasjon Finans, tjenesteyting Kraft- og vannforsyning Utvinning av olje og gass Kilde: Statistisk sentralbyrå

12 Registrert arbeidsledighet Sesongjustert. Prosent av arbeidsstyrken Nordland, Troms, Finnmark Nordland Hele landet Kilde: Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Norges Bank

13 Produksjon av oppdrettsfisk Laks og ørret. Tusen tonn. Foreløpige tall. 7 6 Nordland Hordaland 8 Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Troms Sogn og Fjordane Nord- Trøndelag 6 Rogaland Finnmark Øvrige fylker Kilde: Statistisk sentralbyrå

14 Pris på fersk oppdrettslaks Kroner per kilo Kilde: Statistisk sentralbyrå

15 Hvordan påvirkes vi av forholdene ute? Boligmarkedskrise Finanskrise Prissjokk høye råvarepriser, men nå fallende

16 Boligpriser Tolvmånedersvekst. Prosent Storbritannia USA Norge Kilder: Thomson Reuters, NEF, EFF, ECON Pöyry og Finn.no 6

17 Boligpriser Tolvmånedersvekst. Prosent Storbritannia Nord-Norge Norge USA Kilder: Thomson Reuters, NEF, EFF, ECON Pöyry og Finn.no 7

18 Store internasjonale banker Pris på sikring mot kredittrisiko -årige CDS-priser. Basispunkter UBS Merrill Lynch Citigroup Norges Bank JPMorgan Chase okt. 7 jan. 8 apr. 8 jul. 8 Europeisk finans (itraxx-indeks) Kilde: Bloomberg 8

19 Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventet styringsrente ) Basispunkter, -dagers glidende gjennomsnitt i USA og Norge,6,,,8,6,, mnd Norge mnd USA jun.7 des.7 jun.8 ) Forventet styringsrente er avledet fra Overnight Indexed Swap (OIS) renter,6,,,8,6,, mnd Norge mnd USA jun.7 des.7 jun.8 Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank 9

20 6 Oljepris (Brent Blend) i USD per fat Terminpriser (stiplede linjer) 6 Norges Bank Internasjonale råvarepriser ) Indeks Samlet råvareindeks Industrivarer Metaller Matvarer Jordbruksprodukter utenom mat ) I USD Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

21 6 Aksjer Indekser,. januar 7 =. Fremvoksende økonomier (MSCI) 6 Norge (OSEBX) USA (S&P ) Europa (STOXX) Japan (Nikkei) jan.7 mar.7 mai.7 jul.7 sep.7 nov.7 jan.8 mar.8 mai.8 jul.8 sep.8 Kilde: Thomson Reuters

22 OECDs ledende indikatorer Indeks. Historisk gjennomsnitt lik OECD Euroområdet Kilder: Thomson Reuters og OECD

23 BNP i fremvoksende økonomier Prosentvis endring fra samme kvartal året før. 8 Kina India 8 6 Russland 6 Brasil Kilde: Thomson Reuters

24 Konsumprisvekst utland Tolvmånedersvekst. Prosent Russland Brasil Sverige USA UK India ) Euroområdet Japan Kina jan. jan. jan.6 jan.8 jan. jan. jan.6 jan.8 ) Engrospriser, alle varer Kilde: Thomson Reuters

25 Styringsrenter - faktiske og forventede Prosent. Per. september Storbritannia Norge 6 Euroområdet Sverige USA jan.7 jan.8 jan.9 jan. Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

26 Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-) ) Norges Bank 8 88 I- (venstre akse). september september 8 Veid rentedifferanse (høyre akse) ) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs - Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank 6

27 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. KPI,, KPIXE ) -, , ) KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 7

28 Økonomisk vekst Årlig volumvekst BNP Fastlands-Norge. Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 8

29 Samlet igangsetting Areal ( m ). Trend Annet enn bolig Bolig Kilde: Statistisk sentralbyrå 9

30 Stigende Faktisk og forventet produksjon Industri, bygg og anlegg Oljeleverandørnæringen Stigende Hjemmemarkedsindustri Eksportindustri - - Bygg og anlegg Markedsutsikter okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. apr.6 okt.6 apr.7 okt.7 apr.8 okt.8 apr.9 Kilder: Norges Bank og Regionalt nettverk

31 Realvalutakurser Avvik fra gjennomsnittet 97-8 ). Prosent Snitt januar - september 8 Norges Bank Relative lønninger Relative konsumpriser Gjennomsnitt for oljealderen ) Tall for 8 er basert på data fram til. september Kilder: Statistisk sentralbyrå, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), Finansdepartementet og Norges Bank

32 7, 6,7 6,,7,,7, Styringsrenten, pengemarkedsrente ) og bankenes utlånsrenter på nye lån ) Pengemarkedsrente Prosent Boliglånsrente Styringsrenten Norges Bank 7, 6,7 6,,7,,7,,7 mai.7 jul.7 sep.7 nov.7 jan.8 mar.8 mai.8 jul.8 sep.8,7 ) Tremåneders NIBOR (effektiv) ) Renter på nye boliglån på million kroner innenfor 6% av kjøpesum med flytende rente. Tall for de største bankene, vektet etter markedsandeler Kilder: Norsk familieøkonomi AS og Norges Bank

33 Referansebane i PPR /8 Norges Bank 9% 7% % % Styringsrente KPI Produksjonsgap KPIXE ) ) KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

34 Uviklingen i norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bodø 8 6. september 8

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Økonom î ske analyser 1/94 Innhold Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Utviklingen i 1993 7 Utsiktene for 1994 og 1995 9 Konjunkturutviklingen i utlandet 18 Internasjonale markedsforhold

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/21 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Styringen av statens utgifter og inntekter har stor betydning for samlet

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer