Figur 1.1 BNP i industriland og Kina. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv kv. 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Figur 1.1 BNP i industriland og Kina. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv kv. 2009"

Transkript

1 Figur. BNP i industriland og Kina. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv Sverige USA Euroområdet Japan Kina Kilde: Thomson Reuters

2 Figur. Styringsrente og beregnede terminrenter per. mars 9 og. juni 9 ). Prosent.. juni 7. desember 7 7 USA Euroområdet Storbritannia jun.7 jun. jun.9 jun. jun. jun. ) Prikkete linjer viser beregnede terminrenter per. mars 9. Tynne linjer viser terminrenter per. juni 9. Terminrentene er basert på Overnight Indexed Swap (OIS) renter Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

3 Figur. Kredittrisiko på statsgjeld. Målt ved -års CDS-priser. Basispunkter.. juni 7. juni 9 Irland Storbritannia Hellas Spania Tyskland Italia USA jun. 7 sep. 7 des. 7 mar. jun. sep. des. mar. 9 jun. 9 Kilder: Bloomberg og Thomson Reuters

4 Figur. BNP for Fastlands-Norge. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal. Sesongjustert.. kv.. kv Kilde: Statistisk sentralbyrå

5 Figur. Arbeidsledige. Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Februar 997 mai 9 AKU-ledighet Registrerte ledige Registrerte ledige og på tiltak Kilder: Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Norges Bank

6 Figur. Styringsrente, pengemarkedsrente ) og vektet utlånsrente fra bankene på nye lån ). Prosent.. juni 7. juni Pengemarkedsrente Utlånsrente nye lån Styringsrente jun. 7 sep. 7 des. 7 mar. jun. sep. des. mar. 9 jun. 9 ) Tremåneders NIBOR (effektiv) ) Renter på nye boliglån på million kroner innenfor % av kjøpesum med flytende rente. Tall for de største bankene, vektet etter markedsandeler Kilder: Norsk familieøkonomi AS og Norges Bank

7 Figur.7 Utvikling i aksjemarkedene. Indeks.. juni 7 =.. juni 7. juni 9 Euroområdet Japan Norge USA Fremvoksende markeder jun. 7 sep. 7 des. 7 mar. jun. sep. des. mar. 9 jun. 9 Kilde: Thomson Reuters

8 Figur. Differansen mellom tremåneders pengemarkedsrente og markedets forventninger om styringsrenten ). Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. Historisk (dagstall fra. juni 7) og fremover (kvartalstall per. juni 9) Norge USA Handelspartnere 7 9 ) Norges Banks anslag fra. kvartal 9 Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank

9 Figur.9 Valutakurser ). Den importveide valutakursindeksen (I-), 99 =. EURNOK og USDNOK. Uke uke 9 7 I-, venstre akse EURNOK, høyre akse USDNOK, høyre akse 7 9 ) Stigende kurve betyr svakere kronekurs Kilde: Norges Bank

10 Figur. Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mai 9 7, 7, KPI KPI-JAE ) Vektet median prosent trimmet snitt KPIXE ),, -, 7 9 ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. Se Staff Memo /7 og Staff Memo 9/ fra Norges Bank for en beskrivelse av KPIXE Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -,

11 Figur. Forventet konsumprisvekst om to og fem år. ) Prosent.. kv.. kv. 9,, Forventet konsumprisvekst om år Forventet konsumprisvekst om år 7 9 ) Gjennomsnitt av forventningene til arbeidslivsorganisasjoner og eksperter i finansnæringen og akademia Kilder: TNS Gallup og Perduco

12 Figur. Differansen mellom langsiktige terminrenter i Norge og euroområdet ). Prosentenheter.. januar. juni 9,,,, 7 9 ) Femårs terminrenter om fem år Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

13 Figur. Inflasjon. Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI. Prosent. 9 9 ) Variasjon KPI Inflasjonsmål ) Det glidende gjennomsnittet er beregnet sju år tilbake og to år fram ) Båndet rundt KPI er variasjonen i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer i gjennomsnittsperioden, målt ved +/- ett standardavvik ) I beregningen er anslag for 9 fra PPR /9 lagt til grunn Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

14 Figur. Differansen mellom tremåneders pengemarkedsrenter i Norge og hos handelspartnerne ), og importveid valutakurs (I-) ). Månedstall (historisk) og kvartalstall (fremover). Januar desember I-, venstre akse - mnd rentedifferanse, høyre akse ) Differansen mellom pengemarkedsrenten i referansebanen og et vektet gjennomsnitt av terminrentene for handelspartnerne i tidsrommet.. juni 9 ) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank -

15 Kilde: Norges Bank Figur.a Anslag på styringsrenten i referansebanen med usikkerhetsvifte. Kvartalstall. Prosent.. kv. 7. kv. % % 7% 9%

16 Figur.b Anslag på produksjonsgapet i referansebanen med usikkerhetsvifte. Kvartalstall. Prosent.. kv. 7. kv % % 7% 9% Kilde: Norges Bank

17 Figur.c Anslag på KPI i referansebanen med usikkerhetsvifte. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 7. kv. 7 % % 7% 9% Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

18 Figur.d Anslag på KPIXE ) i referansebanen med usikkerhetsvifte. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 7. kv. % % 7% 9% 7 9 ) KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. Se Staff Memo /7 og Staff Memo 9/ fra Norges Bank for en beskrivelse av KPIXE Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

19 Figur. Styringsrenten i referansebanen i PPR /, 7. desember, PPR /9 og PPR /9. Prosent.. kv. 7. kv. 9 7 PPR / 7. des. PPR /9 PPR / Kilde: Norges Bank

20 Figur.7 Styringsrente og tremåneders pengemarkedsrente i referansebanen. Prosent.. kv. 7. kv. 9 7 Styringsrente i referansebanen Pengemarkedsrente i referansebanen Kilde: Norges Bank

21 Figur. Anslag på inflasjonen og produksjonsgapet i referansebanen. Prosent. Kvartalstall.. kv. 7. kv Produksjonsgap, venstre akse KPI, høyre akse KPIXE, høyre akse ) ) KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. Se Staff Memo /7 og Staff Memo 9/ fra Norges Bank for en beskrivelse av KPIXE Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

22 Figur.9 Styringsrente, Taylor-rente, vekstregel og regel med utenlandsk rente ). Prosent.. kv. 7. kv Styringsrente Taylor-rente Vekstregel Regel med utenlandsk rente 7 9 ) Beregningene er basert på Norges Banks anslag på produksjonsgapet, konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser (KPIXE) og tremåneders pengemarkedsrente. For å sammenlikne med styringsrenten er de enkle reglene justert for risikopremien i tremåneders pengemarkedsrente Kilde: Norges Bank

23 Figur. Styringsrente og renteutvikling som følger av Norges Banks gjennomsnittlige mønster i rentesettingen ). Prosent.. kv.. kv Renteutvikling som følger av Norges Banks gjennomsnittlige mønster i rentesettingen med 9 prosent konfidensintervall Styringsrenten ) Renteutviklingen forklares av utviklingen i inflasjon, BNP-vekst i Fastlands-Norge, lønnsvekst og styringsrente hos handelspartnerne. Nærmere utdyping er gitt i Staff Memo / Kilde: Norges Bank

24 Figur. Pengemarkedsrente i referansebanen og beregnede terminrenter ). Prosent. Kvartalstall.. kv. 7. kv. 9 7 Beregnede terminrenter Pengemarkedsrente i referansebanen ) Terminrentene er basert på rentene i pengemarkedet og renteswapper. Det blå intervallet viser høyeste og laveste rente i tidsrommet. -. juni 9 Kilde: Norges Bank

25 Figur. Faktisk og forventet BNP for Fastlands-Norge og handelspartnere Vekst fra forrige kvartal. Prosent.. kv 7. kv. BNP Fastlands-Norge BNP handelspartnere Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

26 Figur.a Styringsrenten i referansebanen og i alternativene med høyere og lavere etterspørsel. Prosent. Kvartalstall.. kv. 7. kv. 9 7 Referansebane Lavere etterspørsel Høyere etterspørsel % % 7% 9% Kilde: Norges Bank

27 Figur.b Produksjonsgapet i referansebanen og i alternativene med høyere og lavere etterspørsel. Prosent. Kvartalstall.. kv. 7. kv. - Referansebane Lavere etterspørsel Høyere etterspørsel % % 7% 9% Kilde: Norges Bank

28 Figur.c KPIXE ) i referansebanen og i alternativene med høyere og lavere etterspørsel. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 7. kv. Referansebane Lavere etterspørsel Høyere etterspørsel % % 7% 9% 7 9 ) KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. Se Staff Memo /7 og Staff Memo 9/ fra Norges Bank for en beskrivelse av KPIXE Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

29 Figur. Intervall for styringsrenten ved utgangen av hver strategiperiode, faktisk utvikling ) og anslag. Prosent. Januar desember 9 7 / Strategiperiode / / / // / / / / /7 /7/ /7 / / 7. des. /9 /9 9 7 Styringsrente 7 9 ) Hovedstyrets beslutning 7. juni 9 er ikke innarbeidet Kilde: Norges Bank

30 Figur Styringsrenten i referansebanen fra PPR /9 med usikkerhetsvifte og styringsrenten i referansebanen fra PPR /9 (rød linje). Prosent. Kvartalstall.. kv. 7. kv % % 7% 9% Kilde: Norges Bank

31 Figur Faktorer bak endringer i renteprognosen fra PPR /9. Akkumulerte bidrag. Prosentenheter.. kv. 9. kv. Rentepåslag Utenlandske renter - Utenlandsk etterspørsel Endring i renteprognosen Kapasitetsutnytting - -.kv.9.kv..kv..kv..kv..kv..kv. - Kilde: Norges Bank

32 Figur Tildeling per bank i bytteordningen. I prosent av forvaltningskapital % % %,% % % 9.% % % % % % %.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.% % % % %.%.%.% % Kilde: Norges Bank

33 Figur Rentepåslag på bankobligasjoner og tremåneders pengemarkedsrente. Basispunkter. Uke 7 uke 9 år bankobligasjon ) Rentepåslag i pengemarkedet ( mnd) ) år bankobligasjon ) 7 9 )Påslag på obligasjoner over swaprente )Norges Banks anslag Kilder: DnB NOR Markets,Thomson Reuters og Norges Bank

34 Figur Utviklingen i strukturell og samlet likviditet. Millioner kroner.. januar 7. juni 9 Strukturell likviditet Samlet likviditet Kilde: Norges Bank

35 Figur. Kapasitetsutnytting i industrien. Sesongjustert indeks. =. Januar 9 juni 9 USA Euroområdet ) Japan Sverige ) ) Omregnet fra kvartalstall Kilde: Thomson Reuters

36 Figur. PMI ) i industriland og Kina. Indeks. Sesongjustert. Januar mai USA Euroområdet Japan Sverige Kina 7 9 ) Industri Kilde: Thomson Reuters

37 Figur. Oljepris (Brent Blend) i USD per fat.. januar. juni 9. Terminpriser (stiplete linjer) PPR /9 og PPR /9 Brent Blend PPR /9 (mai 9 september ) PPR /9 (juli 9 desember ) 7 7 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

38 Figur. Råvarepriser i dollar. Indeks.. januar =.. januar. juni 9. Terminpriser fra. juni 9 (stiplet linje). Juli 9 desember Bomull Hvete Aluminium Kobber Kilder: Thomson Reuters, Chicago Board of Trade og Norges Bank

39 Figur. KPI og KPIXE ). Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mars ) 7, 7, KPI KPIXE,, -, 7 9 ) KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. Se Staff Memo /7 og Staff Memo 9/ fra Norges Bank for omtale av KPIXE ) Anslag for juni 9 mars (stiplet). Månedstall fram til september 9, deretter kvartalstall Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -,

40 Figur. KPI-JAE ). Totalt og fordelt etter leveringssektorer. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mars ) KPI-JAE Norskproduserte varer og tjenester ) Importerte konsumvarer ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) Anslag for juni 9 mars (stiplet). Månedstall fram til september 9, deretter kvartalstall ) Norges Banks beregninger Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

41 Figur.7 Lønnskostnader per produsert enhet i Fastlands-Norge og priser på norskproduserte varer og tjenester i KPI-JAE ). Firekvartalersvekst. Glattet. Prosent.. kv.. kv. ) 7 Lønnskostnader per produsert enhet Priser på norskproduserte varer og tjenester 7 ) Norges Banks beregninger ) Anslag for.kv. 9.kv. (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

42 Figur. Indikator for internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer målt i utenlandsk valuta. Årsvekst. Prosent. ) ) Anslag for 9 Kilder: Thomson Reuters, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

43 Figur.9 KPI-JAE ). Faktisk utvikling, anslag i referansebanen og fremskrivninger fra SAM ). Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 9 ) KPI-JAE SAM 7 9 ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) System for sammenveiing av kortidsmodeller ) Anslag for.kv. 9.kv. 9 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

44 Figur. Energiprisene i KPI ) og beregnet energitrend ). Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar desember ) Energiprisene i KPI Beregnet trend PPR /9 Beregnet trend PPR / ) Varegruppene elektrisitet, brensel, drivstoff og smøremidler ) Trenden er beregnet ved hjelp av et HP-filter på den faktiske og anslåtte utviklingen i energiprisene i KPI, se Staff Memo /7 og Staff Memo 9/ fra Norges Bank ) Anslag for juni 9 desember (stiplet) Kilder: Nord Pool, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -

45 Figur. Indikatorer for faktisk vekst i produksjon siste måneder og forventet vekst i produksjon neste måneder. Indeks ). Oktober oktober 9 Tjenesteyting til husholdninger og næringsliv, samlet - Varehandel Tjenesteyting til næringsliv Tjenesteyting til husholdninger ) Skalaen går fra - til +, der - indikerer stort fall, mens + indikerer kraftig vekst. Se artikkelen "Norges Banks regionale nettverk" i Penger og Kreditt / for nærmere omtale Kilde: Norges Banks regionale nettverk -

46 Figur. BNP for Fastlands-Norge. Faktisk utvikling, anslag i referansebanen og fremskrivinger fra SAM ). Firekvartalersvekst. Volum. Sesongjustert. Prosent.. kv.. kv. 9 ) BNP Fastlands-Norge PPR /9 SAM ) System for sammenveiing av modeller for kortsiktige prognoser ) Anslag for. kv. 9. kv. 9 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -

47 Figur. Industriproduksjon. Ulike industrigrupper. Trend. Indeks ) Januar 7 april Kjemiske råvarer Maskinindustri Metallindustri Møbler og annen industri jan. 7 mai. 7 sep. 7 jan. mai. sep. jan. 9 ) April = Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 7

48 Figur. Eksport fra Fastlands-Norge. Årlig volumvekst. Prosent ) ) Anslag for 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

49 Figur. Bytteforhold overfor utlandet. Indeks )..kv..kv. 9,,, Totalt Fastlands-Norge,,,,,,,,9,9, 7 9 ).kv. = Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank,

50 Figur. Investeringsstatistikk for industrien. Antatte og utførte investeringer (løpende priser). Milliarder kroner. 7 9 mai aug nov feb mai aug nov faktisk Anslag for kommende år Anslag for inneværende år Faktisk Kilde: Statistisk sentralbyrå

51 Figur.7 Private fastlandsinvesteringer. Totalt og fordelt på foretak og bolig. Sesongjusterte tall. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. ) Foretak Bolig Private fastlandsinvesteringer ) Anslag for.kv. 9.kv. (stiplet) Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

52 Figur. Husholdningenes sparing. Prosent av disponibel inntekt. Årstall. 9 ) Sparerate ) Sparerate utenom aksjeutbytte ) Anslag for 9 (stiplet) ) Korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte og innløsning/nedsettelse av egenkapital Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -

53 Figur.9 Husholdningenes disponible realinntekt ) og konsum ). Vekst fra året før. Prosent. 9 ) Husholdningenes disponible realinntekt Husholdningenes konsum - 9 ) Korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte og innløsning/nedsettelse av egenkapital 9 ) Inkluderer konsum i ideelle organisasjoner. Volum ) Anslag for 9 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -

54 Figur. Indikator for faktisk vekst i sysselsetting og forventet vekst i sysselsetting neste måneder. Indeks ). Oktober juli ) Skalaen går fra - til +, der - indikerer stort fall, mens + indikerer kraftig vekst. Se artikkelen "Norges Banks regionale nettverk" i Penger og Kreditt / for nærmere omtale Kilde: Norges Banks regionale nettverk -

55 Figur. Bruttoprodukt per arbeidstime. Firekvartalersvekst. Sesongkorrigerte tall. Basisverdi. Prosent..kv..kv. ) ) Anslag for.kv. 9.kv. (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -

56 Figur. Årslønnsvekst ) og arbeidsledighetsrate (AKU). Prosent ) Årslønnsvekst Arbeidsledighetsrate ) Gjennomsnitt alle grupper. Inkludert anslag for kostnader knyttet til økt ferie og innføring av obligatorisk tjenestepensjon ) Anslag for 9 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) og Norges Bank

57 Figur. Forventet årslønnsvekst inneværende år. Prosent. Oktober april 9 7 Industri Bygg og anlegg 7 Varehandel Tjenesteyting Offentlig Aggregert 7 9 Kilde: Norges Banks regionale nettverk

58 Figur. Oljekorrigert budsjettunderskudd. Milliarder kroner Kilde: Finansdepartementet

59 Figur. Strukturelt oljekorrigert underskudd ) og forventet realavkastning av Statens pensjonsfond Utland. Milliarder 9-kroner. Forventet realavkastning Strukturelt, oljekorrigert underskudd 7 9 ) Norges Banks anslag for (stiplet) Kilder: Finansdepartementet og Norges Bank

60 Figur. Investeringsstatistikk for petroleumsvirksomheten. Antatte og utførte investeringer (løpende priser). Milliarder kroner mai aug nov feb mai aug nov feb Anslag kommende år Kilde: Statistisk sentralbyrå Anslag inneværende år Faktisk

61 Figur.7 Petroleumsinvesteringer. Årlig volumvekst. Prosent. ) ) Anslag for 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

62 Figur Lånegjeld som andel av disponibel inntekt ). Prosent. Årstall. 97 ) ) Korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte og innløsning/nedsettelse av egenkapital fra ) Anslag for 9 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

63 Figur Rentebelastning i ulike husholdningsgrupper. ) Inndelt i desiler for inntekt etter skatt. Prosent. Årstall. 9 ) Desil - Desil -7 Desil ) Fremskrevet fra ) Anslag for 9 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

64 Figur Husholdningenes nettofinansinvesteringer ) og brutto gjeldsopptak. Milliarder kroner. Årstall. ) - - Gjeldsopptak Nettofinansinvesteringer 7 9 ) Nettofinansinvesteringene er fra inntektsregnskapet. Korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte og innløsning/nedsettelse av egenkapital ) Anslag for 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank - -

Figur 1.1 Indikator for verdenshandelen. 1) Indeks, januar 2002 = 100. Januar 2002 august

Figur 1.1 Indikator for verdenshandelen. 1) Indeks, januar 2002 = 100. Januar 2002 august Figur. Indikator for verdenshandelen. ) Indeks, januar =. Januar august 9 7 9 ) Indeksen er laget på grunnlag av summen av eksport og import for USA, Japan, Tyskland og Kina. Tallene er regnet om til USD

Detaljer

Hovedstyret. 19. oktober 2011

Hovedstyret. 19. oktober 2011 Hovedstyret 9. oktober Produksjonsgap ) handelspartnere, anslag Prosent.. kv.. kv. - - - - PPR / PPR / - - - - - 7 9 ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP og anslått potensielt

Detaljer

Hovedstyret. 31. oktober 2012

Hovedstyret. 31. oktober 2012 Hovedstyret. oktober % % 7% 9% Referansebaner med vifte fra PPR / Prosent 7 - Styringsrente 9 KPI 9 PPR / PPR / 7 - - - Produksjonsgap 9 - KPIXE 9 - - - Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Styringsrenten

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median Hovedstyremøte. juni Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mai KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) -, -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten

Detaljer

Hovedstyret. 22. juni 2011

Hovedstyret. 22. juni 2011 Hovedstyret. juni BNP Årlig volumvekst ). Prosent. ) Verden Euroområdet LatinAmerika Kina USA India - - 7 9 ) PPP-vekter ) Anslag fra IMF for Kilde: IMF Konsumpriser i G Industriland ) og fremvoksende

Detaljer

Hovedstyret. 14. mars 2012

Hovedstyret. 14. mars 2012 Hovedstyret. mars % % % 9% Referansebaner PPR / Kvartalstall/firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. Styringsrente 8 9 KPI - - Produksjonsgap 8 9 KPIXE - - - 8 9 - - 8 9 Kilder: Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Figur 1.1 Industriproduksjon i OECD og fremvoksende regioner. 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 desember

Figur 1.1 Industriproduksjon i OECD og fremvoksende regioner. 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 desember Figur. Industriproduksjon i OECD og fremvoksende regioner. ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar desember 9 - - - - OECD Sentral- og Øst-Europa Asia Latin-Amerika - - - - - - 9 ) Vektet med BNP-vekter (PPP).

Detaljer

Hovedstyret. 27. oktober 2010

Hovedstyret. 27. oktober 2010 Hovedstyret 7. oktober BNP-anslag for Vekst i prosent BNP-anslag for Vekst i prosent PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / Kilde: Norges Bank Arbeidsmarkedet Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Januar

Detaljer

Figur 1.1 Effektiv avkastning på 10-års statsobligasjoner. Differanse mot Tyskland. Prosentenheter. 1. juni juni 2010

Figur 1.1 Effektiv avkastning på 10-års statsobligasjoner. Differanse mot Tyskland. Prosentenheter. 1. juni juni 2010 Figur. Effektiv avkastning på -års statsobligasjoner. Differanse mot Tyskland. Prosentenheter.. juni 7 7. juni Irland Hellas Spania Portugal Italia jun. 7 des. 7 jun. des. jun. 9 des. 9 jun. Kilde: Thomson

Detaljer

Hovedstyret. 4. desember 2013

Hovedstyret. 4. desember 2013 Hovedstyret. desember Referansebaner i PPR / Prosent.. kv.. kv. Styringsrente Produksjonsgap % % - - % - - 9% KPI KPI-JAE - - - - Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Kriterier for en god rentebane

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Hovedstyret. 21. september 2011

Hovedstyret. 21. september 2011 Hovedstyret. september Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier¹) Fremvoksende økonomier i Asia¹) - 8 ) Vektet med BNP-vekter (PPP) Kilder:

Detaljer

PPR 1/14 VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET, 26. MARS 2014

PPR 1/14 VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET, 26. MARS 2014 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET,. MARS BNP hos handelspartnere Volum. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. - - PPR / PPR / - - - 9 - Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Rente

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3/11. Figurer

Pengepolitisk rapport 3/11. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Anslag på produksjonsgapet¹) for Norges handelspartnere. Prosent.. kv.. kv. - - - - PPR / PPR / - - - - - 7 9 ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank 1, Fredrikstad 4. november 2009

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank 1, Fredrikstad 4. november 2009 Utsiktene for norsk økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank, Fredrikstad. november 9 Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI 3). Prosent. 98 9 KPI Inflasjonsmål 8 8 98

Detaljer

Pengepolitisk rapport 2/11. Figurer

Pengepolitisk rapport 2/11. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Effektiv avkastning på -års statsobligasjoner. Differanse mot Tyskland. Prosentenheter.. januar. juni Irland Hellas Spania Portugal Italia jan. jul. jan. 9 jul. 9

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3/12. Figurer

Pengepolitisk rapport 3/12. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Styringsrenter og beregnede terminrenter per. juni og. oktober.¹) Prosent.. januar. desember ²) USA Euroområdet³) Storbritannia 9 ) Stiplete linjer viser beregnede

Detaljer

-4,

-4, Figur. Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar februar ¹),,,, - USA Euroområdet Storbritannia Sverige -, - -, 7 8 9 ) Tall til og med januar for USA og Storbritannia Kilde: Thomson Reuters Figur.

Detaljer

Pengepolitisk rapport 2/12. Figurer

Pengepolitisk rapport 2/12. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Renter på -års statsobligasjoner. Prosent.. januar. juni Hellas, venstre akse Tyskland Spania Italia 8 7 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters Figur. Utvikling

Detaljer

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2008 av Bjørn E. Naug 1/09

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2008 av Bjørn E. Naug 1/09 Etterprøving av Norges Banks anslag for 8 av Bjørn E. Naug Figurer til artikkel i Penger og Kreditt Figurer til artikkel i Penger og Kreditt /9 Figur BNP for Fastlands-Norge. Årlig volumvekst. Prosent.

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Regionalt nettverk Bodø

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Regionalt nettverk Bodø Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Regionalt nettverk Bodø. oktober Fra finanskrise til gjeldskrise Budsjettbalanser Prosent av BNP. IMFs anslag (september ) Gjeld Prosent av BNP.

Detaljer

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008 Hovedstyremøte. desember - Vekstanslag for Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April Oktober November Verden Industriland Fremvoksende økonomier og utviklingsland ) - ) IMF har uttalt at det i lys av den

Detaljer

Hovedstyret. 19. juni 2013

Hovedstyret. 19. juni 2013 Hovedstyret 9. juni Krav til ren kjernekapitaldekning nye regler fra. juli Prosent Maksimal motsyklisk buffer Buffer for systemviktige banker Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer Minstekrav,,,,, 8,,,, 8,,,,

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mars 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mars 2009 .. Hovedstyret. mars BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) - - - Verden Industriland Fremvoksende

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi

Utsiktene for norsk økonomi Utsiktene for norsk økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Trondheim 8. oktober Tung vei ut av finanskrisen Rentedifferanse mot Tyskland Prosentenheter..

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. april Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent. Styringsrente. Produksjonsgap KPI

Hovedstyremøte. 23. april Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent. Styringsrente. Produksjonsgap KPI Hovedstyremøte. april Referansebanene i PPR / med usikkerhetsvifter. Prosent 9% 7% % % 9 Styringsrente 7 7 9 KPI 9 7 Produksjonsgap - - - 7 9 KPI-JAE - - - - 7 9-7 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Pengepolitisk

Detaljer

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009 .. Hovedstyret. september Internasjonale aksjemarkeder. januar. september Aksjekurser Indeksert.. januar = Implisitt volatilitet Standardavvik i basispunkter -dagers glidende gjennomsnitt Euroområdet USA

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. mars Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 februar 2008.

Hovedstyremøte. 13. mars Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 februar 2008. Hovedstyremøte. mars Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar februar,,,,, KPI Vektet median,,,,,, -, -, KPI-JAE prosent trimmet snitt, -, -, -, 7 -, Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3/10. Figurer

Pengepolitisk rapport 3/10. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. BNP i industriland og fremvoksende økonomier ). Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier Fremvoksende økonomier i Asia - -

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median Hovedstyremøte. august 8 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar juli 8 KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) KPIXE ) -, 8 -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer

Detaljer

Hovedstyret. 13. mars 2013

Hovedstyret. 13. mars 2013 Hovedstyret. mars Nøkkelindikatorer for motsyklisk kapitalbuffer Samlet kreditt som andel av BNP Fastlands-Norge. Prosent Kriser Gjennomsnitt (. kv. 9 -. kv. ) Kreditt/BNP Trend Boligpriser som andel av

Detaljer

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. SEPTEMBER Prisvekst internasjonalt Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. aug. 6 6 USA Euroområdet Storbritannia Sverige - Kilde: Thomson

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Hovedstyret. 22. september 2010

Hovedstyret. 22. september 2010 Hovedstyret. september Arbeidsledighet Andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjustert. Januar august Euroområdet Storbritannia Japan USA 7 9 Sverige Spania Tyskland Danmark 7 9 Kilde: Thomson Reuters

Detaljer

Pengepolitisk rapport 1/12. Figurer

Pengepolitisk rapport 1/12. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Anslag på produksjonsgapet¹) for Norges handelspartnere. Prosent.. kv.. kv. - - - - PPR / PPR / - - - - - 8 ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom

Detaljer

HOVEDSTYRET 11. MAI 2016

HOVEDSTYRET 11. MAI 2016 HOVEDSTYRET. MAI Utviklingen ute: BNP hos handelspartnerne Årsvekst. Prosent. Eksportvekter. ) 8 - - - 7 9 ) Anslag for (stiplet linje) Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Fremvoksende økonomier Industriland

Detaljer

HOVEDSTYRET 16. MARS 2016

HOVEDSTYRET 16. MARS 2016 HOVEDSTYRET 6. MARS 6 Markedsutvikling Utvalgte aksjeindekser. jan. =.. jan.. mar. 6 Prisen på kredittforsikring, europeisk banksektor CDS-indekser. Basispunkter.. jan.. mar. 6 8 6 8 6 Senior bank Ansvarlige

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. DESEMBER BNP-vekst hos handelspartnerne Eksportvekter. Årsvekst. Prosent. 8 8 - - - 8 7 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Industriland Fremvoksende

Detaljer

Hovedstyret. 11. august 2010

Hovedstyret. 11. august 2010 Hovedstyret. august Verdenshandel og global industriproduksjon Tre måneders glidende gjennomsnitt. Volum. Sesongjustert. Prosent. Januar mai Tremånedersvekst Nivå 5 5 8 Verdenshandel Industriproduksjon

Detaljer

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009 ..9 Hovedstyret. juni 9 Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall.. januar. juni 9 Euroområdet Norge USA Fremvoksende markeder Japan jan. jun. nov. apr. sep. feb. 9 jul. 9 Kilde: Norges Bank ..9 Risikopåslag

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6 Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 anslag april anslag april anslag mai anslag mai Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009 .. Hovedstyret. mai BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før - - Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) Anslag april - - - Verden Industriland

Detaljer

Hovedstyret. Styringsrenten. 28. mai Norges Bank. Norges Bank. Strategiintervall PPR 1/08 1/08 3/07 2/07 1/07 3/06 2/06 1/06 3/05 1/05 2/05 3/04

Hovedstyret. Styringsrenten. 28. mai Norges Bank. Norges Bank. Strategiintervall PPR 1/08 1/08 3/07 2/07 1/07 3/06 2/06 1/06 3/05 1/05 2/05 3/04 Hovedstyret 8. mai 8 Styringsrenten 9 8 7 / / / / / / / /8 /7 /7 /7 Strategiintervall PPR /8 9 8 7 7 8 9 Kilde: , Styringsrenten i referansebanen og beregnede terminrenter ) Prosent,,7,,,,7, Markedet.

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Oslo, 9. november Bytteforhold til utlandet Varer. Indeks,. kv. 99 =,, I alt,, Tradisjonelle varer, 99 997 999, Kilder: Statistisk

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008 Hovedstyremøte. oktober 8 Pris på sikring mot kredittrisiko Store internasjonale banker. -årige CDS-priser. Basispunkter.. juli. oktober 8 Morgan Stanley 8 UBS 8 DnB NOR Bank of America Goldman Sachs Europeisk

Detaljer

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv.

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv. Hovedstyremøte. desember BNP-vekst handelspartnere Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før.. kv.. kv., USA Handelspartnere,, Sverige, -, Euroområdet -, - - Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

Hovedstyremøte. 1. november Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. september oktober. september oktober.

Hovedstyremøte. 1. november Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. september oktober. september oktober. Hovedstyremøte. november Vekstanslag Consensus Forecasts september oktober september oktober Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia uten Japan

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi

Utsiktene for norsk økonomi .9.9 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem, Norges Bank,. september 9 Indikator for verdenshandelen Prosent. Tolvmånedersvekst. Januar juli 9 - - - - - - - - - - Industriproduksjon

Detaljer

Hovedstyret. 23. oktober 2013

Hovedstyret. 23. oktober 2013 Hovedstyret. oktober IMFs anslag på BNP-vekst USA,6,6 Euroområdet -,, Storbritannia,,9 Sverige,9, Kina 7,6 7, Fremvoksende økonomier uten Kina,9,6 Handelspartnerne samlet,, Kilde: IMF IMFs anslag på BNP-vekst

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. april 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 8 7 7 8 anslag mars anslag april 7 anslag mars anslag april 8 Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. desember Pengepolitisk rapport / Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars, med mindre

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 9. SEPTEMBER Anslag på styringsrenten i referansebanen Prosent 7 7 6 6 PPR / PPR / «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05 Hovedstyremøte. juni Anslag for BNP-vekst i hos Norges handelspartnere. Prosent IR / IR / USA Japan Euroomr. Sverige HP Kilde: KPI/HICP-kjerne i USA, euroområdet, Japan og Kina ) Prosentvis vekst fra samme

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Bergens næringsråd 1. november 18 Prosent Rentebeslutningene i høst 7 6 5 Styringsrente Anslag Hovedstyret vedtok å heve renten med,5 prosentenheter

Detaljer

HOVEDSTYRET 4. NOVEMBER 2015

HOVEDSTYRET 4. NOVEMBER 2015 HOVEDSTYRET. NOVEMBER 5 Utviklingen ute: BNP hos handelspartnerne Volum. Eksportvekter. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 5 8 6 - Fremvoksende økonomier 8 6 - - Industriland -6 6 9 5 Kilder: Thomson

Detaljer

Gjennomføringen av pengepolitikken

Gjennomføringen av pengepolitikken Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Stortingets finanskomité. mai Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI ). Prosent. - Variasjon KPI Inflasjonsmål ) Det

Detaljer

Gjennomføringen av pengepolitikken

Gjennomføringen av pengepolitikken Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Stortingets finanskomité,. mai Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI ). Prosent. - Variasjon KPI Inflasjonsmål )

Detaljer

Hovedstyremøte. 29. juni Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 2/06

Hovedstyremøte. 29. juni Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 2/06 Hovedstyremøte 9. juni Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram.

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6.

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6. Hovedstyremøte 7. juni 7 8 7 anslag mai anslag juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 7 8 8 anslag mai 7 anslag juni Asia uten Øst- Latin- Europa Amerika Verden Nord- Vest-

Detaljer

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september Hovedstyremøte. september 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 7 7 9 anslag august anslag august anslag september anslag september 7 Asia uten Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

Hovedstyremøte. 16. mars Vekstanslag BNP vekst i prosent ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0. Norges Bank. Norges Bank 4,0 3,5 3,0 2,5

Hovedstyremøte. 16. mars Vekstanslag BNP vekst i prosent ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0. Norges Bank. Norges Bank 4,0 3,5 3,0 2,5 Hovedstyremøte. mars, Vekstanslag BNP vekst i prosent 7,, Anslag IR / Anslag IR /, Anslag IR / Anslag IR /,,,,,,,,,,,,, USA Norges handelspartnere Japan Euroområdet Sverige Storbritannia, USA Norges handelspartnere

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Hovedstyremøte. 16. august BNP-vekst hos handelspartnere (1) Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent. 1. kv kv.

Hovedstyremøte. 16. august BNP-vekst hos handelspartnere (1) Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent. 1. kv kv. Hovedstyremøte. august BNP-vekst hos handelspartnere () Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent.. kv.. kv.,, USA, Japan,,,,,, Euroområdet, -, -, Kilder: EcoWin / Nasjonale statistikkilder og

Detaljer

Hovedstyret. 20. juni 2012

Hovedstyret. 20. juni 2012 Hovedstyret. juni % % 7% 9% Referansebaner med vifte fra PPR / Firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. 7 - Styringsrente 8 9 KPI 8 9 7 - - - Produksjonsgap 8 9 - KPIXE 8 9 - - - PPR / PPR / Kilder: Statistisk

Detaljer

Hovedstyret. 16. mars 2011

Hovedstyret. 16. mars 2011 Hovedstyret. mars BNP-anslag for Vekst i prosent BNP-anslag for Vekst i prosent PPR / PPR / PPR / CF feb. PPR / CF feb. IMF WEO update jan. IMF WEO update jan. HP USA Euroområdet HP USA Euroområdet Kilder:

Detaljer

Hovedstyret. 18. september 2013

Hovedstyret. 18. september 2013 Hovedstyret 8. september Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer. Bankene bør bli mer robuste i gode tider. Bufferkravet bør ses i lys av andre krav til bankene. Tilbakeslag i det finansielle systemet

Detaljer

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015 HOVEDSTYRET 6. MAI Vekstutsikter i fremvoksende økonomier Anslag for BNP-vekst i gitt på ulike tidspunkt. Prosent 8 6-8 6 - - -6 Russland Brasil India Indonesia - -6 Kilde: Consensus Economics Avtakende

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007 Hovedstyremøte. oktober 7 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar september 7 KPI Høyeste indikator Laveste indikator - 7 ) Høyeste og laveste indikator

Detaljer

Hovedstyremøte. 24. januar Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 12 Anslag desember. Norges Bank.

Hovedstyremøte. 24. januar Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 12 Anslag desember. Norges Bank. Hovedstyremøte. januar 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 7 Anslag desember Anslag januar Anslag desember Anslag januar USA Japan Euroområdet Sverige Kina USA Japan Euroområdet

Detaljer

Hovedstyremøte 26. mai 2004

Hovedstyremøte 26. mai 2004 Hovedstyremøte. mai Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent 8 9 9

Detaljer

Hovedstyret. 12. mai 2011

Hovedstyret. 12. mai 2011 Hovedstyret. mai BNP-anslag for og fra IMF World Economic Outlook april. Vekst i prosent 9 8 7 USA Euroområdet Kina India 9 8 7 Kilde: IMF Risiko i aksjemarkedet VIX ). Prosent.. januar 8. mai 9 8 7 jan.

Detaljer

HOVEDSTYREMØTET 25. OKTOBER 2017 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED 23. OKTOBER

HOVEDSTYREMØTET 25. OKTOBER 2017 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED 23. OKTOBER HOVEDSTYREMØTET 5. OKTOBER 7 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED. OKTOBER Hovedbildet i Pengepolitisk rapport /7 Styringsrente - 6 8 - - - Produksjonsgap - 6 8 - - - KPI-JAE 6 8 Valutakurs (I-) 5 95

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

Hovedstyremøte 3. november 2004

Hovedstyremøte 3. november 2004 Hovedstyremøte. november Den økonomiske utviklingen Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum USA Euroområdet - - - - - Japan - - - - 7 - Kilde:

Detaljer

Hovedstyremøte 11. mars 2004

Hovedstyremøte 11. mars 2004 Hovedstyremøte. mars Hovedstyremøte. mars BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. -. Sesongjustert USA Japan Euroområdet Handelspartnere - - - - Hovedstyremøte.

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august Hovedstyremøte. september Finansielle begivenheter Bear Stearns,. mars Roskilde Bank,. august Fannie Mae og Freddie Mac,. september Merrill Lynch,. september Lehman Brothers,. september AIG,. september

Detaljer

Hovedstyret. 15. desember 2010

Hovedstyret. 15. desember 2010 Hovedstyret. desember BNP-anslag for fra Consensus Forecast Firekvartalersvekst. Markedspriser og kjøpekraftsparitet ). Prosent 9 USA September Oktober November Desember Euroområdet ) Vekstanslag for verden

Detaljer

Hovedstyremøte 1. juli 2004

Hovedstyremøte 1. juli 2004 Hovedstyremøte. juli Foliorenten ) 7 7 jan apr jul okt jan apr ) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: BNP i USA, euroområdet, Japan og UK. Endring fra samme kvartal året før. Prosent..

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Hamar, 29. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

USA

USA Hovedstyremøte. desember BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv., USA,, UK, -, Japan Euroområdet -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat,

Detaljer

Utviklingen i norsk økonomi

Utviklingen i norsk økonomi Utviklingen i norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bodø 8 6. september 8 Arbeidsdelingen i den økonomiske politikken Pengepolitikken Prisstabilitet Finanspolitikken Kronekurs Lønnsdannelsen, strukturer

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver ..9 Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar 9 Fall i alle land og markeder Indeks.. januar =.. januar. februar 9 Aksjekurser

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014 HOVEDSTYRET. OKTOBER Anslag på BNP-vekst Norges handelspartnere (5 HP) 5 PPR / PMI industri Industriland og fremvoksende økonomier blant 5 HP. Jan. sep. 55 55 5 Kilder: IMF, Thomson Reuters og Norges Bank

Detaljer

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014 HOVEDSTYRET 7. MAI PMI for industrien Eksportvekter. Januar april 6 6 Industriland Fremvoksende økonomier 55 55 5 5 5 5 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters USA Sysselsetting ) og detaljhandel

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Bergen, 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Boligmarkedet Pengepolitikken 2 Tema Utsikter for internasjonal

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi

Utsiktene for norsk økonomi Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd. april 7 Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Inflasjonsmål 9 9 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 7. SEPTEMBER 8 98 9 9 9 BNP Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 =.. kv. 8. kv. Euroområdet Sverige Storbritannia USA Japan 9 8 8 98 9 9 9 9 8 98 9 9

Detaljer