Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner"

Transkript

1 Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17

2 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal gjennomføre i løpet av et arbeidsår bygger på erfaringer fra tidligere år, og de tidligere utgaver av retningslinjer for Viken II. Det er i Skytterboka gitt generelle regler for ledelsen av Landsdelskretsen. I tillegg til at det i Skytterboka er gitt regler for gjennomføring av stevner og andre oppgaver som må være felles for organisasjonen Det frivillige Skyttervesen. Dersom noen av de opplysningene som blir gitt her strider med Skytterbokas regler er det Skytterboka som er gjeldende. Styret i Landsdelskretsen Styret i landsdelskrets Viken II består av lederne i skyttersamlagene; Akershus, Follo, Oslo, Solør og Østfold. Styret konstituerer seg med leder, nestleder, valgt ungdomsleder og kasserer. Hvis ønskelig kan det som leder velges en utenforstående. Denne vil da komme i tillegg til de øvrige styremedlemmer. Landsdelskretsens ungdomsutvalg Landsdelskretsens ungdomsutvalg består av samlagenes ledere i ungdomsutvalgene. Leder velges blant ungdomslederne, eller en utenforstående hvis dette er ønskelig. Landsdelskretsens leder innkaller til styremøter. Hvis ønskelig kan også alle ungdomslederne i samlagene innkalles. Økonomi / regnskap Landsdelskretsen har egen kasse. Det føres et enkelt regnskap over midlene. Det må av regnskapet fremgå hvor mye som eventuelt er overskudd av premieinnskuddet til standardpremier ved landsdelskretsstevnet i felt- og baneskyting. Styret fastsetter godtgjøring til leder og kasserer for dekking av diverse utgifter. Denne godtgjøringen er for hver av de ovennevnte pr dd kr. 1000,- Reiseutgifter til landsdelskretsstevnene og samarbeidsmøter i forbindelse med landsdelskretsstevner dekkes med kilometergodtgjørelse. Dette gjelder også for Østlandsmesterskapet i feltskyting når dette arrangeres i landsdelskretsen. Reiseutgifter for øvrige styremedlemmer godtgjøres ikke. Lederen i ungdomsutvalget får dekket reiseutgifter etter de samme regler. For tiden betales det kr. 2,00 pr. km til dekking av reiseutgifter. Styret fastsetter hvert år om det skal kreves driftstilskudd fra samlagene. For tiden er ikke dette nødvendig. Side 2 av 17

3 Terminliste Styret skal oppfordre til samarbeide om terminlistene i samlagene innen landsdelskretsen. Dette for at tidspunktene for de obligatoriske stevnene bør være like for å unngå stevnekollisjoner. Dette bør gjøres tidlig på året slik at fristen for innsendelse til stevneguiden kan overholdes. Det bør også samordnes med de andre landsdelskretsene i Østlandet landsdel. Stevneansvar Styret har ansvar for at landsdelskretsstevner i felt-, baneskyting og 15 m avholdes hvert år etter oppsatt turnus mellom samlagene. Pga banekapasitet kan turnus avvike ved 15 m- stevnene. Samlagslederen i det samlag som etter turnus skal arrangere Viken II stevnet i 15 M, felteller baneskyting er ansvarlig for i god tid å bestemme hvilket skytterlag som skal arrangere, samt gi beskjed til lederen i Viken II. Frist for rapport er primært april/mai året før stevnet. Samlagslederen er også ansvarlig for at det eventuelt avholdes et samarbeidsmøte i god tid før stevnet. Landsdelskretsens leder kan overlate til den aktuelle samlagsleder å godkjenne stevneopplegget. Juryen ved et Viken II stevne består av de samlagsledere som er tilstede + stevneleder + arrangerende skytterlags leder. I de årene ØM arrangeres innen Viken II kretsen, har landsdelskretsens leder overordnet ansvar for arrangementet av Østlandsmesterskapet i feltskyting, dog i samarbeid med aktuell samlagsleder, og arrangerende skytterlag. Landsdelskretsens leder kaller inn til møte for de berørte parter under et ØM om nødvendig. Det er egen turnusliste for mesterskapet. Stevneinnskudd Styret er ansvarlig for å bestemme premieinnskudd og arrangementsavgift ved Viken II stevner i felt og baneskyting og på 15 meter. Medaljer, stjerner og premier Lederen har ansvar for bestilling av alle standardpremier til landsdelskretsstevne i baneskyting, felt og 15 m. Lederen bestiller også nødvendig antall medaljer og stjerner til klasseførte, samt veteranmedaljer og ungdomsmedaljer til rekrutt/juniorskyttere i både bane, felt og 15m. Alle medaljer i uekte valør. Mesterskapsmedaljene for seniorer og veteraner betales av arrangøren. Ungdomsmedaljene betales av kretsen. Statistikk Landsdelskretsen fører statistikk over vinnere av medaljer og stjerner, samt vinnere av faste troféer og vandrepremier. Statistikk over Verneidrettsmedaljen føres av Skytterkontoret. Side 3 av 17

4 Viken II standard Viken II standard tildeles arrangører av landsdelskretsstevner. Standarden tildeles en gang. Viken II standard tildeles også etter nærmere bestemmelser deltagere på vinnerlag i samlagsskyting i feltskyting for senior. Lederen i Viken II kan tildele Viken II bordstandard til enkeltpersoner eller lag/foreninger/firmaer som har gjort en innsats for Viken II landsdelskrets. Det skal føres liste over hvem som er tildelt Viken II standard. Samlagsskyting Det avholdes samlagsskytinger i 15 m, felt og baneskyting etter nærmere bestemte regler. Deltagere på vinnerlag i baneskyting og 15 m i kl. 3-5, veteran og rekrutt/junior tildeles Viken II s uekte medaljer. Det er en spesiell medalje til dette. Medaljen graveres på overstykket med klasse og årstall. Deltagere på vinnerlag i samlagsskyting i feltskyting grovfelt tildeles Viken II standard. Viken II standard tildeles kun første gang en skytter er med på vinnerlaget. Deltagere på vinnerlaget i feltskyting for veteraner tildeles Viken II s uekte medaljer, men med samme bånd (hvitt m/rød stripe) som de offisielle. Deltagere på vinnerlaget i feltskyting for finfelt kl. rekrutt/junior tildeles Viken II s uekte medaljer, men med samme bånd (hvitt m/rød stripe) som de offisielle. Lagskytinger Det arrangerende skytterlag kan selv bestemme om det vil gjennomføre lagskyting under landsdelskretsstevnet. Arrangøren må selv sørge for premiering. Ved landsdelskretsstevnet i feltskyting er det av Viken II oppsatt vandrepremie i lagskyting grovfelt og lagskyting R/J. Innskudd samlagsskyting Samlagene betaler hvert år et beløp for deltagelse i samlagsskytinger 15 M, bane- og feltskyting. Beløpet innbetales direkte til landsdelskretsen, konto Beløpet er beregnet å kunne dekke utgiftene til Viken II i forbindelse med samlagsskytinger 15 meter, bane og felt. Samlagenes avgift er for tiden kr. 300,- pr. stevne, dvs. kr. 900,- pr. år som innkreves ved starten av året. Side 4 av 17

5 TURNUSORDNING FOR VIKEN II ARRANGEMENT År Felt Bane ØM Felt 2000 Follo Solør 2001 Oslo Østfold Akershus 2002 Akershus Oslo 2003 Østfold Akershus 2004 Solør Follo Østfold 2005 Follo Solør 2006 Oslo Østfold 2007 Akershus Oslo Solør 2008 Østfold Akershus 2009 Solør Follo 2010 Follo Solør Oslo 2011 Oslo Østfold Byttet til Oslo 2012 Akershus Oslo Byttet til Østfold 2013 Østfold Akershus Follo 2014 Solør Follo 2015 Follo Solør 2016 Oslo Østfold Akershus 2017 Akershus Oslo 2018 Østfold Akershus 2019 Solør Follo Østfold 2020 Follo Solør 2021 Oslo Østfold 2022 Akershus Oslo Solør 2023 Østfold Akershus 2024 Solør Follo 2025 Follo Solør Oslo Side 5 av 17

6 VIKEN II BANESKYTING Arrangør Arrangementet går på turnus mellom samlagene etter en på forhånd oppsatt liste. Samlagslederen i det aktuelle samlag er ansvarlig for innen mai måned året før å gi beskjed til lederen i Viken II om hvilket skytterlag som er teknisk ansvarlig for stevnet. Samlagslederen er ansvarlig for å sammenkalle til et orienteringsmøte mellom landsdelskretsens leder, ungdomsleder og arrangør i god tid før stevnet. Primært for banestevnet i januar/februar. Innbydelse Innbydelse til landsdelskretsstevnet Viken II sendes til skytterlagene og skyttersamlagene ca. 4 uker før stevnet skal avholdes. Innbydelsen kan i tillegg også tas inn i Norsk Skyttertidende. I innbydelsen må det fremgå tid, sted (gjerne med kart), program og innskudd. Likeledes tas med premiering, og hvilke samlags- og lagskytinger som skal gjennomføres. Innskudd Styret i landsdelskretsen fastsetter hvert år størrelsen på arr. avgift og premieinnskudd. Styret bestemmer også hvor mye som kan kreves i forhåndsbetaling ved skriftlig påmelding. (Normalt er det arr. avgiften). Innskudd 2012: Kl. 1-5 og veteraner: Arrangementavgift: kr. 90,- Premieinnskudd: kr. 160,- Totalt kr. 250,- R/ER/J: Arrangementavgift: kr. 80,- Premieinnskudd: kr. 120,- Totalt kr. 200,- Skyteprogram Det skal skytes det program som til enhver tid er bestemt for mesterskapsskytinger landsdelskretsstevner i Skytterboka, pkt Side 6 av 17

7 Mesterskap Alle mesterskapsskytinger foretas i henhold til Skytterboka. All mesterskapsskyting skal foregår til slutt. For deltagelse i mesterskap, utdeling av medaljer og stjerner vises det til bestemmelser i Skytterboka. (For tiden pkt , , , , , ). Det skal kåres følgende mestere.: 100 meter 200/300 meter Rekrutt Kl. 3-5 Eldre rekrutt V55 Junior Beste kvinnelige mesterskapsskytter V65 Beste mesterskapsskytter o/55 år V73 Beste mesterskapsskytter u/20 år Medaljer og stjerner Medaljer og stjerner utdeles i alle mesterskap etter bestemmelsene i Skytterboka for Landsdelskretsstevnet. Medaljer skaffes til veie av landsdelskretsen, men betales av arrangøren av landsdelskretsstevnet. Utgifter til medaljer dekkes fra arrangementinnskuddet. Medaljer til R/ER/J dekkes av landsdelskretsen. Engangspremier - Faste trofeer For tiden blir faste troféer bestilt av DFS for vinner av mesterskap og beste mesterskapsskytter u/20 år og sendt direkte til landsdelskretsens ledere. Faste trofeer til Nr. 2 i mesterskapet, beste kvinne i mesterskapet og beste o/55 år i mesterskapet skaffes til veie av Viken II. Faste trofeer tildeles for tiden følgende skyttere. Vinner av mesterskap kl DFS Nr. 2 i mesterskap kl. 3-5 Viken II Beste mesterskapsskytter o/55 år, kl. 3-5 Viken II Beste mesterskapsskytter u/20 år, kl DFS Beste kvinnelige mesterskapskytter, kl. 3-5 Viken II Norma-medaljer tildeles de tre beste kvinnelige skyttere kl.3-5 (Gull, sølv og bronse) - DFS Premiering I følge Skytterboka (for tiden pkt ) bestemmer landsdelskretsen til en hvis grad selv hvordan de skal foreta premiering ved landsdelskretsstevner. For Viken II er det bestemt at det skal benyttes sølv standardpremier for hovedskytingen samlet. Godtgjøring pr. utdelt gavepremie bestemmes for hvert år av landsdelskretsens styre. Standardpremier Hovedpremieringen ved stevnet består av standardbeger. Standardbegre utdeles på 25 skudd sammenlagt. Fra 1987 er det besluttet innen Viken II landsdelskrets å innføre premier i form av beger tilsvarende de som benyttes på Landsskytterstevnet. Begrene preges med organisasjonsmerket og er ferdig preget med Landsdelskrets i bue over merket. Side 7 av 17

8 Fra 1996 er det gjennomført prøveordning med 1/3 premiering med en fordeling på 1/3 for hver av de tre størrelsene. Fra 2010 gjennomføres en endring av begertildeling pga en meget høy pris på beger og økonomien dermed ikke bærer seg. Begrenes størrelse er: Stort Mellomstort Lite 8 cm 7 cm 5,2 cm Det vil bli en fordeling av beger iht. deltakere iden enkelte klasse som følger: Antall deltakere Store Middels Små beger beger beger ?? Standardpremier bestilles av landsdelskretsen. Gavepremier Gavepremier utdeles i følge Skytterbokas regler for landsskytterstevnet. (Pkt og ) K1. 3-5; 15 skudd + 10 skudd, Kl. l, Kl 2, veteran- og rekrutteringsklassene; 15 skudd + 10 skudd. Hver utdelt gavepremie godtgjøres med et fast beløp som hvert år bestemmes av landsdelskretsstyret, og som trekkes fra premieinnskuddet. Gavepremiegodtgjøringen er for tiden kr pr. utdelt gavepremie. Samlagsskyting Det avholdes samlagsskyting for k på 2/300 meter, og for klassene rekrutt/junior og veteraner på 100 meter. Det er av Viken II oppsatt vandrepremier i samlagsskytinger for R/J, klasse 3-5 og Veteran. Side 8 av 17

9 Statutter for vandrepremier - samlagsskytinger Kl. 3-5, 2/300 meter Hvert samlag deltar med inntil 2 lag med hhv fire forhåndsuttatte skyttere. Det skytes samme program som ved landsskytterstevnet. Hvert samlag skyter med 1 skytter fra hvert av lag A og B i 3 innledende lag. Skive kapasitet kan føre til at arrangør velger annen gjennomføringsform for innledende lag. Det foretas summering av resultatene og skiveplassering/rangering for ankermennene. Det anvises enkeltvis i siste lag. Er det lik poengsum rangeres det iht. skytterboka. For å vinne vandrepokalen til odel og eie må et samlag vinne 5 aksjer. Klasse Veteran, 100 meter Hvert samlag deltar med fire forhåndsuttatte skyttere. To av skytterne skal være fra klassene V65 og/eller V73. De to siste fra klasse V55. Skytterne fra V55 skyter til slutt. Det skytes samme program som ved landsskytterstevnet. Hvert samlag skyter først med to skyttere samtidig (avhengig av skivekapasitet), så foretas det summering av resultatene og skiveplassering/rangering for ankermennene skyter i siste lag. Det anvises enkeltvis i siste lag. For klassebestemmelser gjelder samme regel som for Landsskytterstevnet. Er det lik poengsum rangeres det iht. skytterboka. For å vinne vandrepokalen til odel og eie må et samlag vinne 5 aksjer. Klasse rekruttklassene, 100 meter Hvert samlag deltar med inntil 2 lag med hhv fire forhåndsuttatte skyttere. To av skytterne fra klasse R og/eller ER, og 2 juniorer. Programmet er som ved landsskytterstevnet. Hvert samlag skyter med 1 skytter fra hvert av lag A og B i 3 innledende lag. Skive kapasitet kan føre til at arrangør velger annen gjennomføringsform for innledende lag. Det foretas summering av resultatene og skiveplassering/rangering for ankermennene (juniorskytter) i siste lag. Det anvises enkeltvis i siste lag. For klassebestemmelser gjelder samme regel som for Landsskytterstevnet. Er det lik poengsum rangeres det iht. skytterboka. For å vinne vandrepokalen til odel og eie, må et samlag vinne 5 aksjer. Side 9 av 17

10 Lagskyting (skytterlag) Arrangøren kan selv bestemme om det skal gjennomføres lagskyting for skytterlag i de forskjellige klassene. Arrangøren bestemmer innskudd og forestår selv premieringen. Stevnerapport Senest 4 uker etter stevnet skal en skriftlig rapport med premieregnkap og resultatlister for stevnet være utfylt og sendt til lederen i Viken II. Det er eget skjema for premieregnskap. Resultatlister Komplett premieliste sendes til alle skytterlag og skyttersamlag senest 4 uker etter stevnet. Til skyttersamlagene sendes også resultatlistene til ungdomslederne. Resultatlistene skal inneholde: Resultater for samtlige deltagere Premieregnskap for alle klasser Alle medaljevinnere Vinnere av alle trofeer Side 10 av 17

11 VIKEN II FELTSKYTING Arrangør Arrangementet går på turnus mellom samlagene etter en på forhånd oppsatt liste. Samlagslederen i det aktuelle samlag er ansvarlig for innen mai måned året før å gi beskjed til lederen i landsdelskrets Viken II om hvilke skytterlag som er teknisk ansvarlig for stevnet. Samlagslederen er ansvarlig for eventuelt å sammenkalle til et orienteringsmøte mellom landsdelskretslederen, landsdelskretsens ungdomsleder og arrangør i god tid før stevnet. Primært for feltstevnet i oktober året før. Innbydelse Innbydelse til landsdelskretsstevnet Viken II sendes til skytterlagene og skyttersamlagene ca. 4 uker før stevnet skal avholdes. Innbydelsen kan i tillegg også tas inn i Norsk Skyttertidende. I innbydelsen må det fremgå tid, sted (gjerne med kart), program og innskudd. Likeledes tas med premiering, og hvilke samlags- og lagskytinger som skal gjennomføres. Påmelding for de enkelte samlag fordeles utover formiddagen slik at det samlag der arrangementet foregår har tidligste tid for fremmøte og videre slik at det samlaget med lengst reisevei har seneste fremmøtetid. Anbefalte seneste møtetider er: kl , k , kl , k og kl Tidene kan fravikes, men det må fremgå av invitasjon når fremmøte er. Skyteprogram Det skal skytes program som bestemt i Skytterboka for feltskyting, pkt og Det henstilles til arrangøren av stevnet å variere opplegget, gjerne med tanke på at de første holdene ikke skal være for vanskelige. Det gis en tid på 2 minutter til klargjøring etter at skytterne er kommet til standplass. Utgangsstilling er ferdigstilling Skytetiden varieres etter følgende anbefalte skytetider; Knestående maks. skytetid ett minutt Liggende 40 sekunder til 1 minutt, avhengig av avstand og figurstørrelse. (Ved korte skytetider tas det hensyn til valg av figur). Det kan eventuelt benyttes et hold med to figursett (dobbelthold), og 3 skudd mot hver figur. Det skal evt. ikke være stillingsskifte. Finale: - Arrangeres på ukjente avstander - Det skal skytes 6 skudd knestående og 6 skudd liggende (3 + 3 godkjent, uten stillingsskifte ) - Skytetid: 35 sek. på liggende og 45 sek. på kne - Ved omskyting reduseres skytetiden med 5 sek. i hver stilling. - Ved kan skytetiden utvides med inntil 10 sek. Side 11 av 17

12 Fra 2011 har Viken II styret vedtatt følgende anbefalte skytetider for finfelt. - Arrangøren kan på inntil to hold velge skytetid ned til 1,5 minutter på hovedskytingen. - Øvrige hold på hovedskytingen skal ha 2 minutter skytetid. - Skyttere som lader enkeltskudd skal ha ett minutt forlenget skytetid. - For finaleskytingene kan skytetiden variere ut fra hver enkelt klasse, men det anbefales å ikke ha raskere skytetid enn 1 minutt for noen klasse. - Skyttere som i finalen lader enkeltskudd skal ha ett minutt forlenget skytetid. Premiering All premiering er i henhold til Skytterboka, og gjeldende bestemmelser. Det kan benyttes gavepremier. Fra 2010 gjennomføres en endring av begertildeling pga en meget høy pris på beger og økonomien dermed ikke bærer seg. Det vil bli en fordeling av beger iht. deltakere i den enkelte klasse som følger: Antall deltakere Store Middels Små beger beger beger ?? Standardpremier bestilles av landsdelskretsen. Innskudd Styret i landsdelskrets Viken II fastsetter hvert år størrelsen på arrangementsavgiften og premieinnskuddet. Landsdelskretsens styre godkjenner også eventuelle innskudd til lagskytinger. Innskudd 2012: Grovfelt og veteraner finfelt: Arrangementavgift: kr. 90,- Premieinnskudd: kr. 160,- Totalt kr. 250,- Finfelt: R/ER/J: Arrangementavgift: kr. 80,- Premieinnskudd: kr. 120,- Totalt kr. 200,- I tillegg til arrangement- og premieinnskudd kan det tas betalt for eventuell busstransport. Side 12 av 17

13 Mesterskap All mesterskapsskyting skal foregå til slutt. For deltagelse i mesterskapene vises det til bestemmelser i Skytterboka. For å få en rask avvikling av mesterskapene, spesielt for finfelt, bør det vurderes om det skal benyttes to opplegg til å fordele de forskjellige klassene på. Medaljer Det utdeles medaljer i alle mesterskap som bestemt i Skytterboka. Medaljer skaffes av landsdelskretsen, men betales av arrangøren av landsdelskretsstevnet. Utgifter til medaljer dekkes fra arrangementinnskuddet. Medaljer til R/ER/J dekkes av landsdelskretsen Troféer Vinner av mesterskap grovfelt tildeles et trofe som for tiden er gitt av DFS sentralt. SKYTTERLINKENS VINTERPOKAL VIKEN II er satt opp i 2011 og skal tildes beste 30- skudd i klasse 2-5 og gå i 10 år. Skytter med fleste napp vinner pokalen til odel og eie i Samlagsskytinger Deltageravgift for samlagsskytingen (kr. 300,-) betales av samlagene direkte til landsdelskretsen på begynnelsen av året. Samlagsskyting Grovfelt. kl. 2-5/V55 Samlagenes forhåndsuttatte 10 skyttere. Laget må være påmeldt før skytterne starter feltrunden. Ved likhet med treff/innertreff benyttes rangering etter Skytterboka. (For tiden pkt rangering andre skytinger felt). Vandrepokal vinnes til odel og eie av det skyttersamlag som først har 5 aksjer. Premiering Deltagerne på vinnerlaget i samlagsskyting grovfelt tildeles Viken II standard. Standarden tildeles samlagsskytteren bare første gang han/hun deltar på vinnerlaget. Det overlates til det enkelte skyttersamlag å påskjønne skytterne som senere deltar på vinnerlaget. Samlagsskyting rekruttklassene Hvert samlag stiller med 6 forhåndsuttatte skyttere. Laget skal være påmeldt før skytterne går ut. På et samlagslag skal alle klasser være representert, Dvs. det skal være minimum en rekrutt, en eldre rekrutt og en junior med på laget. De tre øvrige skytterne er valgfrie. Vandrepokal vinnes til odel og eie av det skyttersamlag som først har 5 aksjer. Premiering Deltagere på vinnerlaget tildeles Viken II s uekte medaljer, men med samme bånd (hvitt m/rød stripe) som de offisielle. Side 13 av 17

14 Samlagsskyting veteranklassene Hvert samlag forhåndsuttar 3 skyttere. En fra klasse V55 som skyter grovfelt og to skyttere fra klassene V65/V73. Laget skal være påmeldt før første skytter går ut. V55 skytter som deltar på veteranlaget kan ikke delta på laget for samlagsskyting grovfelt kl. 2-5/V55 Vandrepokal vinnes til odel og eie av det skyttersamlag som først får 5 aksjer. Premiering Deltagere på vinnerlaget tildeles Viken II s uekte medaljer, men med samme bånd (hvitt m/rød stripe) som de offisielle. Lagskyting for skytterlag Lagskyting kl 2-5/V55, 30 skudd Det er lagskyting for beste forhåndsmeldte 4 manns-lag. Hvert skytterlag kan stille med 1 lag. Det innkreves en avgift på kr. 50,- pr. skytterlag. Beløpet innbetales til landsdelskretsen. Dette for å dekke utgiftene til vandrepremien. Vandrepokal vinnes til odel og eie av det skytterlag som først har 3 aksjer. Pokalen ble skutt om første gang i 1978, og vunnet til odel og eie i Ny pokal er oppsatt i Pokal vunnet til odel og eie Ny pokal satt opp Lagskyting Rekruttklassene Det er lagskyting for beste forhåndspåmeldte 3 mannslag. Hvert skytterlag kan stille med 1 lag. Det er ikke krav om klassefordeling. Det innkreves en avgift på kr. 50,- pr. skytterlag. Beløpet innbetales til landsdelskretsen. Dette for å dekke utgiftene til vandrepremien. Vandrepokal vinnes til odel og eie av det skytterlag som først har 3 aksjer. Stevnerapport Senest 4 uker etter stevnet skal en skriftlig rapport med premieregnskap og resultatlister for stevnet være utfylt og sendt til lederen i Viken II. Resultatlister Komplett premieliste sendes til alle skytterlag og skyttersamlag senest 4 uker etter stevnet. Til skyttersamlagene sendes også resultatlistene til ungdomslederne. Resultatlistene skal inneholde: Resultater for samtlige deltagere Premieregnskap for alle klasser Alle medaljevinnere Side 14 av 17

15 VIKEN II 15 meter Arrangør Arrangementet går på turnus mellom samlagene etter en på forhånd oppsatt liste. Denne turnusen kan fravikes dersom et samlag ikke har stor nok kapasitet på innendørs skytebaner i samlaget. Samlagslederen i det aktuelle samlag er ansvarlig for innen mai måned året før å gi beskjed til lederen i Viken II om hvilket skytterlag som er teknisk ansvarlig for stevnet. Samlagslederen er ansvarlig for å sammenkalle til et orienteringsmøte mellom landsdelskretsens leder, ungdomsleder og arrangør i god tid før stevnet. Innbydelse Innbydelse til landsdelskretsstevnet Viken II sendes til skytterlagene og skyttersamlagene ca. 4 uker før stevnet skal avholdes. Innbydelsen kan i tillegg også tas inn i Norsk Skyttertidende. I innbydelsen må det fremgå tid, sted (gjerne med kart), program og innskudd. Likeledes tas med premiering, og hvilke samlags- og lagskytinger som skal gjennomføres. Innskudd Styret i landsdelskretsen fastsetter hvert år størrelsen på arr. avgift og premieinnskudd. Styret bestemmer også hvor mye som kan kreves i forhåndsbetaling ved skriftlig påmelding. (Normalt er det arr. avgiften). Innskudd 2012: 1-5 og veteraner: Arrangementavgift: kr. 70,- Premieinnskudd: kr. 140,- Totalt kr. 210,- R/ER/J: Arrangementavgift: kr. 60,- Premieinnskudd: kr. 110,- Totalt kr. 170,- Skyteprogram Det skal skytes det program som til enhver tid er bestemt i Skytterboka for skyting på 15 m som hovedskyting, pkt Mesterskap Det ble fra 2010 gjennomført finaleskyting i alle klasser, inkludert klasse 1, 2, 3 og 4 etter følgende finaleprogrammer. Klasse R, ER, V65, V73 og kl. 1 skyter 5 skudd liggende i serie, avsluttes med 5 enkle liggende skudd. Klasse J, V55 og klasse 2 skyter 5 skudd liggende i serie, avsluttes med 5 enkle knestående skudd. Klasse 3, 4 og 5 skyter 5 skudd knestående i serie, avsluttes med 5 enkle stående skudd. Side 15 av 17

16 Viken II 15 meter er et offisielt mesterskap men det deles det ikke ut offisielle medaljer. Fra og med 2010 er medaljefordeling som følger: Medaljer i alle klasser. Stevnevinner får gylt medalje, øvrige klasser sølv medaljer. Fra 2011 benyttes uekte medaljer i alle klasser. Det skal kåres følgende mestere.: 15 m 15 m Rekrutt Kl. 3-5 V65 Eldre rekrutt V55 V73 Junior Beste kvinnelige mesterskapsskytter V65 Beste Mesterskapsskytter o/55 år V73 Beste mesterskapsskytter u/20 år Medaljer og stjerner Det deles ikke ut offisielle medaljer eller stjerner. Viken II-styret vil vurdere om det skal innføres ordning med stjerner på lik linje som felt- og baneskyting. Dette vil i så fall være uekte stjerner. Medaljer skaffes til veie og betales av arrangøren av landsdelskretsstevnet. Utgifter til medaljer dekkes fra premieinnskuddet. Engangspremier - Faste trofeer For tiden blir faste troféer bestilt av landsdelskretsens styre og tildeles for tiden følgende skyttere: Vinner av mesterskap kl. 3-5 Nr. 2 og 3 i mesterskap kl. 3-5 Beste mesterskapsskytter o/55 år, kl. 3-5 Beste mesterskapsskytter u/20 år, kl. 3-5 Beste kvinnelige mesterskapskytter, kl. 3-5 Vinner klasse V55 Vinner klasse V65 Vinner klasse V73 Vinner klasse R Vinner klasse ER Vinner klasse J Det er i tillegg et vandretrofe i krystall til vinner av stevnet klasse napp for odel og eie. Standardpremier Fra og med 2010 innføres det standardpremier i krystall. Krystallpremiene skal være av 3 forskjellige størrelser. Det skal være 1/3 premiering med standardpremier i alle klasser og med lik fordeling av premiens størrelse. Dersom det ikke kan deles ut like antall premier skal det deles ut flest små premier. Standardpremien skal sandblåses med DFS sin logo og med påskrift: Viken II 15 m Landsdelskretsen fører regnskap over et eventuelt overskudd på premieinnskuddet, slik at det til enhver tid kommer frem hvilke beløp som er til disposisjon når summen for godtgjørelse Side 16 av 17

17 pr. utdelt gavepremie er trukket fra. Dette skal komme fremtidens premieinnskudd tilgode når det fastsettes. Standardpremier bestilles av landsdelskretsen. Gavepremier Gavepremier utdeles i følge Skytterbokas regler. I alle klasser deles gavepremier ut etter 25 skudd. Hver utdelt gavepremie godtgjøres med et fast beløp som hvert år bestemmes av landsdelskretsstyret, og som trekkes fra premieinnskuddet. Gavepremiegodtgjøringen er for tiden kr pr. utdelt gavepremie. Samlagsskyting Det avholdes samlagsskyting for k1. 3-5, rekrutt/junior og veteraner. Det er oppsatt vandrepremier i alle samlagsskytinger. Det deles ut medaljer til delatgere på vinnende lag. Det utdeles ikke deltakerpremier til deltakerne på vinnerlagene Statutter for vandrepremier - samlagsskytinger Kl. 3-5 Hvert samlag deltar med 1 lag med fire forhåndsuttatte skyttere. Det rangeres iht. skytterboka For å vinne vandrepokalen til odel og eie må et samlag vinne 5 aksjer. Klasse Veteran Hvert samlag deltar med 1 lag med fire forhåndsuttatte skyttere. To av skytterne skal være fra klassene V65 og/ellerv73. De to siste fra klasse V55. Det rangeres iht. skytterboka For å vinne vandrepokalen til odel og eie må et samlag vinne 5 aksjer. Klasse rekrutt/junior Hvert samlag deltar med 1 lag med fire forhåndsuttatte skyttere. To av skytterne fra klasse R og/eller ER, og 2 juniorer. Det rangeres iht. skytterboka For å vinne vandrepokalen til odel og eie, må et samlag vinne 5 aksjer. Lagskyting (skytterlag) Arrangøren kan selv bestemme om det skal gjennomføres lagskyting for skytterlag i de forskjellige klassene. Arrangøren forestar selv premieringen. Stevnerapport Senest 4 uker etter stevnet skal en skriftlig rapport med premieregnkap og resultatlister for stevnet være utfylt og sendt til lederen i Viken II. Det er spesielle skjemaer for dette. Resultatlister Komplett premieliste sendes til alle skytterlag og skyttersamlag senest 4 uker etter stevnet. Til skyttersamlagene sendes også resultatlistene til ungdomslederne. Resultatlistene skal inneholde: Resultater for samtlige deltagere Premieregnskap for alle klasser Alle medaljevinnere Vinnere av alle trofeer Side 17 av 17

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 NJFF 0 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2010 til 31.12.2014 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg. Vedtatt av NJFFs styre 30.09.2009

Detaljer

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REGLER FOR JAKTSKYTING: HAGLE OG RIFLE GYLDIG FRA 01.01.2015 WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 1 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2019 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg.

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Del 1 - Generelt 1 Regelverkets oppbygning. 1.1 Generelt 1.2 Teknisk arrangør 1.3 Deltakere og konkurranse 1.4 Klasse og krav til bilder 1.5 Jury og juryering

Detaljer

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport Gyldig fra Januar 2015 Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2015 Dette reglementet beskriver generelle regler for samtlige

Detaljer

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER INNHOLDSOVERSIKT LOVER L 1 Navn L 12 Lov- og dommerutvalg L 2 Formål L 13 Generalsekretær L 3 Opptak og medlemskap L 14 Rapportering L 4 Hovedorganer L 15 Startlisens

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2014 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling LagNM Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen med LagNM

Detaljer

NIHF Stevnestruktur for 2015

NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015... 1 1. Formål.... 2 2. Gyldighet og tidsfrister.... 2 2.1 Stevnestrukturen... 2 2.2 Terminliste... 2 3. Generelle retningslinjer... 2 3.1 Stevnehåndbok...

Detaljer

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november Nr. 3 September 2006 60. årgang Finn Amundsen med Stangbeger nummer 50 Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november For mer informasjon se side 13. 50 STANGBEGER

Detaljer

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg.

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. Dette heftet avløser regelheftet datert 24. november 2004. Reglene gjøres gjeldende fra og med 1. desember 2009 og til et nytt regelverk

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger Isfiske Sjøfiske Tradisjonelt meitefiske Havfiske Moderne meitefiske 1 Erik Tanche Nilssen AS - 2010 Forsidefoto: Steinar

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

Veiledning for Utstillingsarrangører 2011

Veiledning for Utstillingsarrangører 2011 Veiledning for Utstillingsarrangører 2011 Søknadsrutiner for 2012 Innholdsfortegnelse Arrangere utstilling, lydighet og/eller agility...4 Søknad om avholdelse av utstilling...5 Søknadsfrist...5 Søknadsrutiner

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER KAP 7 KONKURRANSER 7.1 Generelt Alle nasjonale konkurranser skal godkjennes av NMF og skal være åpne. 7.2 Åpne konkurranser Med mindre annet er angitt er alle konkurranser åpne. 7.3 Søknad om godkjennelse

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Regler for brukshundprøver

Regler for brukshundprøver Regler for brukshundprøver Gyldig fra 01.01.2015-31.12.2017 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER.... 2 1.1. Arrangement... 2 1.2. Deltakelse.... 3 1.3. Prøvedeltakers plikter og

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer