Vest-Finnmark skyttersamlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vest-Finnmark skyttersamlag"

Transkript

1 Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne Holmgren Sak nr. Sak Hjemmesiden Drøftinger: Hjemmesiden bør inneholde følgende: Samlagets statutter, historiske resultater fra SM og FM samt oversikt over samlagets vinnere i NNM og LS. Det bør også være en oversikt over resultater fra samlagets terminliste noe likt den Honningsvåg har. Det skal også lages en oversikt over organisasjonsmedaljen samt dugleiksmerket. Arnulf ønsker at alle skal få videresendt mail som kommer til samlagets adresse. Steinar tar ansvaret for og vedlikeholde/oppdatere samlagets hjemmeside. Arnulf informerer samtlige skytterlag at alle lag skal sende resultater fra lagets dugleiksmerkeskyting til samlaget. Steinar legger inn videresending fra samlagets adresse til samlagets styremedlemmer.

2 Sak Karusellskyting Drøftinger: I henhold til ombudsmøtevedtak så var styret gitt fullmakt til å tilpasse inkommet forslag fra Hammerfest skytterlag angående karusellskyting. Vedtak: Feltkarusellen: Viser til punkter i forslaget. Punkt 2, kl ASP skal også inngå i karusellen. Punkt 3, Innskuddet er kr 200,- for samtlige klasser. Innbetaling forhåndsbetales til samlagets konto, evnt på første stevne da i forkant av sin skyting. Punkt 4, Alle åpne feltstevner på årets terminliste er med i karusellen. 4 av disse stevnene blir tellende for hver enkelt skytter. Punkt 5, Har skytter skutt mer en 4 tellende stevner skal det dårligste poengplasseringer strykes. Poengskalaen er 50p for seier, 45 for andre plass, 40p for tredjeplass, 38p - 26p for plasseringene 4 til 10 plass. 25p - 1p for 11 til 35 plass. Punkt 6, Dersom det er skyttere med likt antall poeng etter 4 tellende runder, rangeres de etter antall 1 plasser, 2 pl, 3pl osv. Er det fortsatt likt er det den med flest gjennomførte stevner som vinner. punkt 8, Karusellmester blir den som har flest plasseringspoeng etter 4 tellende stevner. Premiering, det premieres 1/2 i rekruttklassene og 1/3 i øvrige klasser. Banekarusellen: Viser til punkter i forslaget. Punkt 2, kl ASP skal også inngå i karusellen. Punkt 3, Innskuddet er kr 200,- for samtlige klasser. Innbetaling forhåndsbetales til samlagets konto, evnt på første stevne da i forkant av sin skyting. Punkt 4, Alle åpne feltstevner på årets terminliste er med i karusellen. 4 av disse stevnene blir tellende for hver enkelt skytter. Punkt 5, Har skytter skutt mer en 4 tellende stevner skal det dårligste poengplasseringer strykes. Poengskalaen er 50p for seier, 45 for andre plass, 40p for tredjeplass, 38p - 26p for plasseringene 4 til 10 plass. 25p - 1p for 11 til 35 plass. Punkt 6, Dersom det er skyttere med likt antall poeng etter 3 tellende runder, rangeres de etter antall 1 plasser, 2 pl, 3pl osv. Er det fortsatt likt er det den med flest gjennomførte stevner som vinner. Premiering, det premieres 1/2 i rekruttklassene og 1/3 i øvrige klasser.

3 Sak Sak Ombudsmøtevedtak Drøftinger: Årets skytter, styret drøftet dette og ser store utfordroinger med denne kåringen. Vi vil derimot ikke legge den bort men den bør drøftes videre med forslagstiller Aust-Finnmark skyttersamlag. Linkskytterepå LS, Steinar henviste til ombudsmøtevedtak på at ombudsmøtet støttet forslaget. Karusell for hele finnmark tana skytterlag, Siv Bente henviste til ombudsmøtevedtak, der ombudsmøtet stillte seg bak Aust Finnmark skyttersamlag sin kommentar. Valg til skyttertinget, Arnulf informerte om ombudsmøtevedtaket der forslaget ble vedtatt enstemmig Svein G som medlem i valgkomiteen. Karl Gustav foreslås som vara. Vedtak: Årets skytter, Arnulf tar kontakt med Aust-Finnmark fo rå kunne arbeide frem et forslag til statutt for denne tildelingen som legges frem for samlagets styre. Styret tar saken til vurdering og legger den evnt frem som ombudsmøtesak i Linkskytterepå LS, Arnulf informerer forslagstiller om ombudsmøtevedtaket. Karusell for hele finnmark tana skytterlag, Arnulf informerer forslagsstiller om ombudsmøtevedtaket. Valg til skyttertinget, Arnulf informerer valgkomiteen i DFS om ombudsmøtets vedtak. Kur i holdninger Drøftinger: Jan Arne Jacobsen har tilbudt samlagstyret og gjennomføre et kurs i holdninskapende arbeid for samlagets skytterlag og skyttere. Styret ser det som positivt at et slikt kurs arrangeres. Det bør innehentes mer opplysninger om innhold pris etc av dette kurset. Styret mener også at for å få flest mulig med på et slikt kurs så bør det legges til en samling. Steinar mener dette kan legges til i en kurskatalog som salaget bør/skal lage for sine skytterlag. Steinar innhenter alle opplysninger fra Jan Arne og legger dette kurset til i kurskatalogen.

4 Sak Sak Langtidsplan Drøftinger: Arnulf henviste til langtidsplanens innhold og ansvaret samlaget har. Styret drøftet planen og dens innhold og er gjort kjent med ansvaret samlaget har ovenfor planen ogogså ovenfor skytterlagene. Styret setter fokus på to områder i 2014, og det er ungdom og rekrutteringsarbeid og utdannign og kompetanse. Med dette skal samlagets ungdomsavdeling legge planer for ungdom og rekruttering mens samlagets utdanningsutvalg skal legge planer for utdanning og kompetanse. Disse planene skal legges frem i egen sak på styremøte 1. mars. Arnulf er ansvarlig for at skytterlagene er kjent med langtidsplanen. Terminlista 2014 Drøftinger: Alta skytterlag har søkt om omberammelse av SM vinterfelt. De ønsker å flytte SM vinterfelt frem en dag til lørdag 26. april. Det vil da bli arrangert samme dag som åpent feltstevne på samme arena. Karasjok skytterlag ønsker å bytte dag på arrangementet FM bane og KM felt. De to seneste årene er det arrangert KM felt på lørdager da det som regel er det mest arbeidskrevnede og tidkrevnde mesterskapet for så å arrangere FM bane på søndag da dette mesterskapet tar minst tid å arrangere. Styret ser det som en fordel å bytte dagene og det bør gjøres til en fast regel. Styret har ingen motforestillinger om flytting. SM vinterfelt skal da arrangeres som første stevne, og finaler med premieutdeling skal være avsluttet før åpent feltstevne kan begynne. Arnulf informerer Alta skytterlag om vedtaket. FM bane KM felt, Arnulf informerer Karasjok skytterlag om styrets vedtak. Arnulf tar kontakt med leder av Aust-Finnmark skyttersamlag for å evnt endre statutter for mesterskapene slik at denne endringen blir permanent. Steinar oppdaterer endringer på terminlisten på hjemmesiden.

5 Sak Sak Premiering SM vinterfelt Drøftinger: Arnulf ønsket klargjøring om hvordan vinterfelte skulle premieres for fremtiden. Ombudsmøtevedatket var at vinterfelten skal premieres som sommerfelten og sommerfelten premieres som vinterfelten. Arnulf klargjorde da at for statestikken vil Sommerfelten fra 2014 være vinterfelt og motsatt. Innskudd/medaljeavgift organisasjonsmedaljen, Arnulf informerte styret om at samlaget har alle utgifter ved premiering av denne skytingen og det bør således legges en påmeldingsavgift med premieinnskudd til samlaget på denne skytingen. I dag er det kun en liten arrangementsavgift som går til skytterlaget i sin helhet. Steinar mente at det sannsynlig er en ombudsmøtesak om man skal begynne og belaste skytterne med premieinnskudd på denne skytingen. Ombudsmøtevedtaket er klargjort og hovedpremiering er for sommerfelten. All historikk fra tidligere sommerfelt blir nå vinterfelt og motsatt. For de som oppdaterer historiske resultater må la det komme frem at endringer er skjedd mht til om det tidligere har vært skutt om sommeren evnt vinteren. Innskudd/medaljeavgift organisasjonsmedaljen, Styret legger frem forslag til arrangementsavgift og premieinskudd for ombudsmøtet Møteplan styremøter Drøftinger: Arnulf ønsket en møteplan for 2014, slik at man på et tidlig stadium kan planlegge med tanke på møtedeltakelse. Møtene bør også legges til stevnehelger/dager og på et slikt tidspunkt at alle kan både skyte og delta på møtet. Saker til styremøte bør leges frem for styrets medlemmer i god tid før møtets start. Styresaker skal sendes Arnulf senest en uke før møtedato. Arnulf sender innkallelse til styremøte med saksliste og sakspairer til styrets medlemmer en uke før styremøtet. Denne møtekalenderen ble vedtatt: 1. mars Billefjord, 6. mai Kvalsund, 14. juni Karasjok, 16. august Alta, 1. november Alta. 29. november Ombudsmøte

6 Sak Sak Utdanning Drøftinger: Steinar informerte om at samlaget skal ha en utdanningskomite og den skal bestå av utdanningskontakt, ungdomsleder og minimum en samlagsinstruktør. Da en av samlagets hovedoppgaver ovenfor skytterlagene er og drive med utdanning skal også samlaget ha en kurskatalog som skytterlagene kan hente kompetanse fra. Svein Tore informerte om erfaringer fra siste feltsamling og anbefaler en finfelt og en grovfelt samling for ettertiden. Styret diskuterte også en sommer/høst samling og hvilke tema og målgruppe denne skulle ha. Styret utnevnte utdanningskomite med Steinar som leder og Sveit Tore og Roy Arthur som medlemmer. Utdanningskomiteen skal ha på plass kurskatalog til styremøte 6. mai. Ungdomsutvalget kommer med innbydelse til feltsamling med program i løpet av mars mnd. Ungdomsutvalget skal også lage en sommer eller høst samling og invitere til denne i god tid. Samlagsinstruktører Drøftinger: Det er styret som utnevner samlagsinstruktører for hvert år, og da samlagsinstruktør Jørn Vedhugnes er flyttet over til annet skyttersamlag, må styret utnevne en ny. I tillegg er Steinar samlagsinstruktør og han ønsker å fortsette som det. I samlaget er det i tillegg Leif Simensen, Tor Inge Mathisen, Torstein Maurstad, Roy Arthur Olsen og Elisabeth Strømeng som innehar kurs/skole for å være samlagsinstruktør. Det er planlagt et instruktør 1a kurs i samlaget helgen 22. februar. Dette kurset kurser nye lagsinstruktører og er første kurs på veien mot instruktør 2 kurs som arrangeres av DFS sentralt. Skytterlagene må oppfordres til å sende så mange navn som mulig til disse kursene da det er veien å gå får flere gode trenere. Styret utnevner Steinar Halvorsen og Roy Arthur Olsen som samlagsinstruktører Steinar er ansvarlig for gjennomføring av 1a kurset helgen 22. februar.

7 Sak Sak Nye statutter FM Drøftinger: Da klasse 2 er blitt en mesterskapsklasse skal de premieres etter dette. Statutter for FM er ikke oppdatert iht til de siste endringer med tanke på premiering. Det skal også premieres mded medalje for kl 1 skytterne. Når det gjelder lagskyting i FM så er det ikke blitt avhold skyting på 100m grunnet manglede skyttere fra aust-finnmark. på 200m har det vært lagskyting da for skytterlag mot skytterlag. Styret synes det er synd at de yngste ikke skal kunne få delta på lagskyting under FM da Vest-Finnmark har mange deltakere i klassene på 100m. Det ble drøftet flere alternativ til lagskyting som inkluderer 100m skytterne og holdningen til VFS er å ta disse med og lage en ny lagskyting på FM Arnulf tar kontakt med AFS for endring av FMs statutter når det gjelder premiering og lagskyting. Forslaget fra styret er en gylt medalje til kl 1 og en gylt medalje til kl 2. Ny lagskyting foreslåes til, 1 skyting 10 ligg, 2 skyting 6 kne 4 ligg, 3 skyting 3 stå 3 kne 4 ligg. Det foreslåes at AFS og VFS setter opp en vandrepokal for denne skytingen. Evt. andre saker Drøftinger: Banekontakten er på valg i år og skal velges for 4 år. Eksisterende banekontakt hhar sittet i 8 år, og styret er av den formening om at det kan være på sin plass og se etter en ny banekontakt. Banekontakten må ha kjennskap til DFS regelverk rundt banesaker, samt kunne være behjelpelig ovenfor skytterlagene med hvor man kan søke om midler for utbygging/nybygging/renovering etc. Det er kommet signaler fra skyttere at skytterlag ikke har avholdt årsmøter. Dette ser styret på som alvorlig, og må følges opp med det første. Steinar hører med Iver Hauan om han kan være interesert i å bli samlagets nye banekontakt, og samtidig gjøre han klar over hva dette inbefatter. Arnulf tar kontakt med samtlige skytterlag i samlaget for å få tilsendt kopi av protokoll fra årsmøte Status angående skytterlag og årsmøter legges frem til styremøte 1. mars. Møtet slutt 21:45 Steinar Halvorsen Referent

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 11. FEBRUAR RICA GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 QUALITY RESIDENCE HOTELL OG SKYTEBANEN PÅ VATNE MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER

Detaljer

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag Ofoten skyttersamlag Sted: Bjerkvik Hotell. Tid: Lørdag 6. desember 2014 kl 11:00 Følgende lag var representert på møtet: Ballangen: 1, Bestebostad: 1, Bjerkvik: 5, Evenes: 3, Gratangen: 0, Idus: 0, Kjøpsnes:

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, ONSDAG 25.03.2015, KL. 18.30 Til stede: Birger Nyheim, Pål Fredriksen, Per Ivar Emanuelsen, Jostein Rubbås-Risvik, Eva Rubbås-Risvik, Harald Johansen (vara

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21. OG 22. SEPTEMBER THON HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Innkalling til årsmøtet 2014 Skytterlagets medlemmer (ALLE!) innkalles herved til årsmøte i skytterhuset på Granerud. Sakliste tirsdag 28. oktober 2014 klokka 1800

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer