NORDMØR SKYTTERSAMLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDMØR SKYTTERSAMLAG"

Transkript

1 NORDMØR SKYTTERSAMLAG Går som innkalling til Medlemmer av samlagsstyret Kopi: Samlagets hjemmeside INNKALLING til møte i samlagsstyret Mandag kl Møtested: Min. banen Asp/Straumsnes (om det er ledigt). Sak 36/13. Godkjenning referat styremøte Sak 37/13. Sak 38/13. Sak 39/13 Sak 40/13 Årets skytterting - saker Gjennomgang sakene på årets skytterting, se hjemmeside DFS og NST om saksdokumentene. Møte Midt Norsk Saklisten er ikke mottatt ennå, men viktige saker er innskudd stevner, terminliste 2014 og orientering fra oss om Midt Norsk 2014 Organisasjonsmedaljen Status årets skyting Status kontroll skytebaner Sak 41/13 Spillemidler 2013 Skal prøve å få tak i oppdatert liste etter årets tildeling Sak 42/13 Sak 43/13 Sak 44/13 Regnskapsrapport Referat ungdomsutvalget Ombudsmøte og tingsak, se forslag fra Sunndal skl vedrørende regelendringer Sak 45/13 Eventuelt Nominering Nordisk Årsmeldinger 2012 Varamedlemmer møter etter spesiell innkalling. Ola Krogstad Leder

2 Sunndal Skytterlag Nordmør skyttersamlag v/ola Krogstad 6490 Eide Leder: Olav Aasen, 6632 Torjulvågen, tlf: Kasserer: Zoraida González, 6613 Gjøra, tlf: Epost: Webside: Bank: Ombudsmøtesak Skyttertingsak Aldersgrense klasse Aspirant. Skytterboken inneholder følgende pkt. når det gjelder alder for Aspirantklassen Rekrutteringsklassene Klasse Aspirant Skyttere i denne klasse skal maksimum fylle17 år i kalenderåret. Nedre aldersgrense på 10 år anbefales for all aktivitet i DFS utenom lagsplan. Ingen skyttere som har deltatt i klassene Rekrutt eller Eldre Rekrutt på noe nivå kan gå tilbake til klasse Aspirant. Skyttere i klasse Aspirant kan skifte til klasse Rekrutt eller Eldre rekrutt i løpet av kalenderåret. Skytteren klassesettes da etter alder. etc. En slik formulering som ovenstående innebærer at det reelt sett ikke eksisterer en nedre aldersgrense idet det kun er en anbefaling. Det kan alltids diskuteres hvilken alder de unge må ha før de begynner å få instruksjon i funksjon og sikkerhet knyttet til våpen, men en forutsetning må være at den unge må være intellektuelt så utviklet at det forstår konsekvenser og alvor ved bruk/misbruk av et våpen. I den nedre del av alders-skalaen bør det muligvis skilles mellom deltakelse i konkurranser og lokal trening/instruksjon slik skytterboken gjør. Et barn som skal delta i stevner bør ha tilegnet seg ansvarfølelse og forståelse for sikkerhet. I og med at reglene kun anbefaler en nedre aldersgrense er det opplagt at barn langt yngre enn 10 år kan delta på stevner. Det er tvilsomt om så unge har denne mentale kapasiteten. Det er derfor ønskelig at den nedre aldersgrense på 10 år blir gjort absolutt for deltakelse utenfor eget lag. Internt i lagene forutsettes at yngre barn får en spesiell oppfølging og tilsyn under opplæringen. Det foreslås derfor at dette punktet i skytterboken endres slik: Rekrutteringsklassene Klasse Aspirant Skyttere i denne klasse skal maksimum fylle17 år i kalenderåret. Det settes en nedre aldersgrense på 10 år for all aktivitet i DFS utenom lagsplan. Ingen skyttere som har deltatt i klassene Rekrutt eller Eldre Rekrutt på noe nivå kan gå tilbake til klasse Aspirant. Skyttere i klasse Aspirant kan skifte til klasse Rekrutt eller Eldre rekrutt i løpet av kalenderåret. Skytteren klassesettes da etter alder. etc. Sunndal skytterlag Olav Aasen leder

3 Sunndal Skytterlag Leder: Olav Aasen, 6632 Torjulvågen, tlf: Kasserer: Zoraida González, 6613 Gjøra, tlf: Epost: Webside: Bank: Nordmør skyttersamlag v/ola Krogstad 6490 Eide Ombudsmøtesak Tingsak Etterbetaling av arrangementsavgift ved nettpåmelding til stevne. Høsten 2012 sendte Sunndal skytterlag brev til Norges skytterstyre der vi bad om en presisering av hvordan skytterbokens regel angående ovennevnte skulle forstås. Brevet og saksbehandlingen vedlegges her. Administrasjonen på skytterkontoret delte vårt syn og foreslo en endring av angjeldende punkt som innebar en slik presisering. Innstillingen åpner imidlertid for et unntak når felt og bane arrangeres samtidig og av samme arrangør. Intimasjonen vurderer dessverre ikke den juridiske delen av et slikt unntak. Det er all mulig grunn til å tro at heller ikke et slikt unntak vil kunne være holdbart. Norges Skytterstyre vedtok å beholde regelen uten endring. Dermed har vi en uklar regel som fører til at forskjellige samlag og/eller landsdelskretser kan forstå bestemmelsene ulikt. Det vil være meget uheldig om man i DFS skal praktisere ulikt for samme type stevne. I verste fall kan en også få endringer år om annet innenfor samme samlag/landsdel etterhvert som tillitsvalgte skiftes ut og nye gjør andre tolkninger. Slik ser vi nå at Mørekretsen har tatt inn i regelverket for landsdelskretsstevnet 15m at det er tillatt med slik etterkreving. Et søk på andre landsdeler/samlag viser en presisering av at dette ikke er tillatt! Vi anmoder derfor om at saken fremmes på ombudsmøtet for Nordmør for eventuell videresendelse til skytterkontoret/skyttertinget. Med bakgrunn i ovenstående foreslås en justering av administrasjonens innstilling slik: Spesifisering av påmeldingsinnskudd Det totale påmeldingsinnskudd deles mellom premieinnskudd og arrangementsavgift. Denne fordeling skal framgå av invitasjon til stevnet og ved oppslag på arenaen. Hele påmeldingsinnskuddet betales ved frammøte. Ved samlagsstevner, landsdelskretsstevner og landsdelsmesterskap kan arrangør innkreve arrangementsavgift av forhåndspåmeldte skyttere på forhånd. For Landsskytterstevnet gjelder egne regler. Vennlig hilsen Sunndal skytterlag Olav Aasen Leder Vedlegg: Brev til Norges skytterstyre Saksdokument fra Norges skytterstyre

4 Sak 96/2012 Etterbetaling av arrangementsavgift Sunndal skytterlag etterlyser i brevs form et mer presist reglement for innkreving av arrangementsavgift for ikke møtte skyttere ved forhåndspåmelding på nett. Skytterlaget tar opp forholdet med at arrangører av eksempelvis landsdelskretsstevner etterkrever arrangementsavgift for ikke møtte skyttere. Skytterlaget henviser til Skytterboka pkt som kan tolkes dit hen at det er kun ved åpne stevner det ikke kan innkreves arrangementsavgift for ikke møtte skyttere, og av den grunn er slik innkreving legalt ved LDK-stevner. Samtidig mener skytterlaget at reglementsteksten ved åpne stevner betales normalt innskudd ved frammøte er å regne som vanlig praksis, og på den måten kan tolkes som et generelt forbud. Skytterlaget ber med dette som argumentasjon om at Skytterstyret drøfter forholdet og gjør en presisering av reglementet på dette området. Det framkommer videre i brevet at skytterlaget ønsker én regel å forholde seg til som gjelder alle stevner, og at skytterlaget i den sammenheng anbefaler et generelt forbud mot å innkreve arrangementsavgift for ikke møtte skyttere ved nettpåmelding. Drøfting: Saken ble sist drøftet av Skyttertinget 2009 med stort flertall for at det ikke skal være anledning til å innkreve arrangementsavgift for ikke møtte skyttere når det benyttes nettpåmelding. I dagens regelverk beskrives at slik innkreving ikke er tillatt ved åpne stevner, og det kan derfor tolkes dit hen at innkreving er tillatt ved andre stevner. I drøftingen til Skyttertinget i 2009 nevnes eller unnlates ingen stevnetyper, og den argumentasjon som benyttes for at innkreving ikke skal være tillatt oppfattes å være av allmenn karakter, uansett stevnetype. Slik sett bør en presisering av regelverket kunne foretas av Skytterstyret ut fra den praksis som i dag råder, uten at saken bringes inn for Tinget på nytt. Administrasjonen støtter Sunndal skytterlag sitt forslag om at det uansett stevnetype ikke skal være tillatt å innkreve arrangementsavgift for ikke møtte skyttere når det benyttes nettpåmelding. Landskytterstevnet må imidlertid være unntatt et slikt krav. Dette begrunnet i stevnets størrelse, omfang og tidsramme. Det er også grunner som tilsier at landsdelskretsstevner bør unntas et generelt forbud. Særlig er det grunn til å vurdere fritak for landsdelskretsstevner som kombinerer bane- og feltskyting, der arrangører er avhengig av å tildele eller tilpasse skytetider. På generelt grunnlag er det forståelig at arrangører opplever en viss frustrasjon ved stort frafall. Diskusjoner og meningsutvekslinger på DFS sin Facebook side viser at dette er en sak som opptar skyttere og arrangører for tiden. For DFS må imidlertid hensynet til skytterne veie tyngst slik at man oppnår størst mulig deltakelse ved stevner, og det er å anta at et krav om etterbetaling om man er påmeldt og ikke møter, generelt vil virke negativt i så måte. Intensjonene med Mitt DFS og det nye påmeldingssystemet er å ha en lavest mulig terskel ved at man kan melde på lags kolleger og venner, og på den måten motivere for deltakelse. En ording med inndriving av arrangementsavgiften vil være svært ødeleggende i så måte. I tillegg vil det kunne være vanskelig å spore hvem som har meldt på skytterkolleger, og med det spørsmålet følger også hvem som er økonomisk ansvarlig når skyttere ikke møter. Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak:

5 Skytterboka pkt gis følgende tekst: Spesifisering av påmeldingsinnskudd Det totale påmeldingsinnskudd deles mellom premieinnskudd og arrangementsavgift. Denne fordeling skal framgå av invitasjon til stevnet og ved oppslag på arenaen. Hele påmeldingsinnskuddet betales ved frammøte. Ved landsdelskretsstevner og landsdelsmesterskap med kombinert bane- og feltskyting kan arrangør innkreve arrangementsavgift av forhåndspåmeldte skyttere på forhånd eller i etterkant av skyttere som ikke møter. For Landsskytterstevnet gjelder egne regler. Olav K. Vaaje foreslo følgende: Dagens regelverk opprettholdes. Vedtak Dagens regelverk opprettholdes. Enstemmig vedtatt.

6 Sunndal Skytterlag Leder: Olav Aasen, 6632 Torjulvågen, tlf: Kasserer: Zoraida González, 6613 Gjøra, tlf: Epost: Webside: Bank: Norges skytterstyre Skytterkontoret Postboks 298 Økern 0511 Oslo Etterbetaling av arrangementsavgift ved nettpåmelding til stevne. Skytterboken inneholder følgende pkt.: Spesifikasjon av innskuddet Det totale innskudd skal deles i premieinnskudd og arrangementsavgift. Denne fordeling skal framgå av stevneinnbydelsen og ved oppslag på stevnet. Ved åpne stevner betales normalt innskuddet ved frammøte. Forhåndspåmeldte skyttere som ikke møter kan ikke kreves for arrangementsavgift. Dessuten henvises til vedtak i Norges skytterstyre sak 73/2006 og sak 04/2009. Dessuten Skyttertingssak 18/2009. Vi har registrert at arrangører av landsdelskretsstevner og andre har begynt med den praksis å etterkreve arrangementsavgiften for disse stevnene. Skytterbokens punkt kan tolkes slik at vedtaket gjelder kun for åpne stevner. På den annen side kan også setningen «ved åpne stevner betales normalt innskuddet ved frammøte» forstås kun som en opplysning om vanlig praksis. I så fall kan punktet tolkes som et generelt forbud. Vi mener derfor at det er behov for en klargjøring. I intimasjonen til nevnte skytterting sies følgende: Ofte er det en person som ordner med påmelding for en gruppe av skyttere. Nettopp dette gjør det fortsatt betenkelig å skulle kreve arrangementsavgift etterbetalt idet påmelding meget vel kan skje uten en presis bekreftelse fra den enkelte, i en slik kollektiv påmelding. Nettopp dette at det vil være vanskelig i hvert enkelt tilfelle å spore påmeldingene og heller ikke få bekreftelse fra den enkelte skytter, gjør praksisen betenkelig. Å kreve etterbetaling fra skytterlaget vil også forutsette at skytterlaget er juridisk ansvarlig for den enkelte skytters handling, noe vi tviler på at det er grunnlag for. I fall dette er riktig, vil det ikke spille noen rolle hvorvidt det er snakk om åpne stevner, landsdelskretsstevner, samlagsstevner eller andre stevner. Da vil det måtte bety et generelt forbud mot etterkreving av denne avgiften. Dette mener vi må være det rette også fordi man da har en og kun en regel å forholde seg til. Vi ber derfor at at Norges skytterstyre gjennomdrøfter dette og eventuelt gjør vedtak om endring av reglene slik at dette blir mer presist. Om nødvendig håper vi saken også kan tas opp i et skytterting. Ved vennlig hilsen Sunndal skytterlag Leder

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 8.-9. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNING Jarle

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. OG 2. JUNI 2014 THON HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. OG 6. DESEMBER KIELFERJA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle Tvinnereim

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21.-22. OKTOBER RICA AIRPORT HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Jarle Tvinnereim, Generalsekretær Styremøte Olav K.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 28. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21. OG 22. SEPTEMBER THON HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 QUALITY RESIDENCE HOTELL OG SKYTEBANEN PÅ VATNE MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER

Detaljer

Referat fra møte i DFS/SFU

Referat fra møte i DFS/SFU Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Referat fra møte i DFS/SFU Møtedag: Fredag 8. februar Tidspunkt: Fra kl. 11.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Asmund O. Amundsen, utvalgsleder Olav

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 11. FEBRUAR RICA GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, ONSDAG 25.03.2015, KL. 18.30 Til stede: Birger Nyheim, Pål Fredriksen, Per Ivar Emanuelsen, Jostein Rubbås-Risvik, Eva Rubbås-Risvik, Harald Johansen (vara

Detaljer

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010.

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Viser til notat fra Norges Skytterstyre vedrørende godkjenning av 5,56 i DFS. Saken ble behandlet på Skyttertinget 2009 hvor det ble fremmet utsettelsesforslag

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

A. Endring av medlemskontingenten Det er utarbeidet forslag til endringer i medlemskontingent, i tråd med diskusjoner foretatt i forrige styremøte.

A. Endring av medlemskontingenten Det er utarbeidet forslag til endringer i medlemskontingent, i tråd med diskusjoner foretatt i forrige styremøte. RESYME AV STYREMØTER I PERIODEN 12.12.2007 11.11.2008 Styre har bestått av følgende: Bjørn Sletvold Trond Trolsrud Tine Trolsrud Tommy Kleiven Steinar Eriksen Bjørn Enerud fra og med 19.5.2008. Ingar Haugerud

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

Tinghefte Norges Fotballforbunds ting 5.-7. mars 2010

Tinghefte Norges Fotballforbunds ting 5.-7. mars 2010 Tinghefte Norges Fotballforbunds ting 5.-7. mars 2010 Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no Innholdsfortegnelse Dagsorden på Forbundstinget...side

Detaljer

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Norges Badminton Forbunds årbok 2012 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for klubber

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt Den norske legeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 647 05/02-005 Deres ref: SHdir: 07/2904- Dato: 13.09.2007

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer