REFERAT OMBUDSMØTE 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT OMBUDSMØTE 2010"

Transkript

1 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet med en minnestund over personer med tilknytning til skyttermiljøet som hadde gått bort i løpet av året, disse er: Einar Waag, Aure, Einar Viken, Aspøy og Straumsnes, Gunnar Steiro, Bæverdalen. Fullmaktskomite: Even Sinnes, Nils Viken Totalt møtte: 53ombud fra 19 skytterlag. I sin åpningstale kom lederen inn på flg. tema: Spennende tid for skytterbevegelsen, vi stor foran store utfordringer. HV-under omorganisering. Styret har foreslått et betydelig beløp til innkjøp av målmateriell for etablering av stangbaner. Forholdet mellom innendørs,- felt og bane, organisasjonen må velge hva som er prioritert fremover. Det frivillige arbeidet er krevende, men da skytesporten har aktive i alle aldere har det til nå vært greit å finne tillitsvalgte, Ansvar som leder i et skytterlag. Saksliste og innkalling: Denne ble enstemmig godkjent. SAK 2: Årsmeldinger a) Samlagsstyret. Årsmeldingen var utsendt pr. e-post til alle lag samt lagt ut på samlagets hjemmeside. Lederen gikk gjennom årsmeldingen. Merknader: Landskytterstevnet: Johanne Ramsli nr.3 må endres (dette var 2009) Landskytterstevnet ble arrangert i Elverum og ikke i Evje. Videre må tas med: Kirsti Rakstang vant klasse 1 og fikk bestemannspremien under Midtnorsk mesterskap. Årsmelding til Norges skytterstyre Alle lag har levert årsmelding. Pr. dato er årsmeldingen fra 2 lag ikke godkjent da navneliste ikke foreligger. Årsmeldingen gjengis i sin helhet nedenfor: Antall skyttere i de ulike klassene Klasse Antall skyttere 2009 Antall skyttere

2 V V V AG 7 7 Rek ER J Asp Skyttere under 25 år Sum Antall skudd Skytingens dag 20 lag med 490 delt. 21 lag med 482 delt. Ikke aktive medlemmer Årsmeldinger fra 28 av totalt 29 skytterlag. Av de leverte årsmelding er 2 ikke godkjent. Ungdomsutvalget Årsmeldingen utsendt pr. til alle lag samt lagt ut på samlagets hjemmeside Meldingen ble referert av leder i ungdomsutvalget. Vedtak: Årsmeldingene enstemmig godkjent. b) Melding fra banekontakten. Alle lagene har levert inn skjemaet kontrollrapport sikkerhet skytebane. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. SAK 3: Regnskap 2010 a) Samlaget: Kasserer gikk gjennom regnskapet og kommenterte postene. Merknader: Midler som benyttes til ungdomsaktiviteten må synliggjøres b) Revisjonsrapport Kasserer refererte revisjonsrapporten. Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent. SAK 4: Budsjett 2011 Kasserer orienterte om neste års budsjett. Merknader: Da økonomien i Mørekretsen er dårlig må samlaget påregne å bli belastet større kostnader enn tidligere. Vedtak: Budsjett for 2011 enstemmig godkjent. SAK 5: Premieutdeling/utmerkelser Samlagets hederstegn: - R/J laget som vant lagskytingen på LS: Beate Skomsøy, Ola Mogstad Strand, Vegard Rakstang og Marius Vollan Elshaug. - Magnus Bøklep for sin prestasjon på felthurtigskytingen under LS. Miljøprisen: Eivind Høgholdt. Årets Nordmørskytter, Kretsmesterskap, Organisasjonsmedaljen. Diplomer dugleiksmerker: Gullkravet 25 ganger: Jens Kåre Øyen, Hov

3 Gullkravet 30 ganger: Leif Peder Fugelsøy, Øvre Surnadal, Harald Snekkevåg, Ivar Gullstein, Kristiansund. Gullkravet 35 ganger: Even Sinnes, Lomundal, Jonas Sollid, Hov Gullkravet 45 ganger: Lars Indreiten, Halsa Diplom for beste prosentvis økning dugleiksmerkeskyting: Smøla skytterlag Diplom for flest deltakere i dugleiksmerkeskyting tildelt Smøla skytterlag Skytingens dag: Vinner av kr. 2000,- ble Surnadal (etter loddtrekking blant arrangørene) Forsvarsmerket krus: Leif Peder Fugelsøy, Øvre Surnadal SAK 6: Valg skyttertinget Leder refererte det forestående valg i DFS. Vedtak: Saken tas til etterretning. SAK 7: Sak DFS kaliber 5,56 tingsak Lederen orienterte. Til saken var det vedlagt: - Notat fra Norges skytterstyre vedrørende godkjenning av 5,56 i DFS. - Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010 fra Ola Tore Dokken. Styrets innstilling til ombudsmøtet: Nordmør skyttersamlag anbefaler at kaliberet 5,56 velges i DFS. Under diskusjonen fremkom følgende: - våpenet er allerede satt i produksjon. - Det leveres ombyggingssett til kaliber 5,56 (som for kal.22) - Presisjonsvåpen på 100 m og ingen rekyl. - Ingen prisbesparelse ved hjemmeladning, undersøkelse som er gjort av leder ungdomsutvalg viser at en må påregne en økning i kostnadene. - Det må benyttes tunge kuler som er noe dyrere enn de som benyttes i dag. - Forsvaret bør komme med signaler. - Hjemmeladding og sikkerheten ved dette, samt dyre ladekomponenter. - Hva med rekrutt ammunisjon og prisen på denne dersom forbruket reduseres. - Utmerket våpen for rekrutter og veteraner. - Må avvente på en bedre utredning. - Unngå at feltskyting blir tilpasset kaliberet. Ola Gujord (våpensmed) viste gjorde rede for noen tekniske utredninger. Styret trakk sin innstilling til ombudsmøte. Vedtak: Ombudsmøtet gir styret fullmakt til å avgi en uttalelse til DFS på grunnlag av de momenter som fremkom under diskusjon av saken. Momenter som må tas med er: -økonomiske og tekniske spørsmål for både skytterlag og den enkelte skytter. -amunisjonstyper og hjemmeladning.

4 SAK 8: Samlagets stevner reglement Leder orienterte. Det vises også til styresak 49/10 Reglement stevner Styrets innstilling: Framlagt endring av reglement godkjennes Under diskusjonen fremkom følgende: - Innføre mesterskapsomgang for klasse 1 og 2 må unngås. - Klasse 1 er en rekrutteringsklasse og 10 skudd på 75 sek. blir for tøft. - Det ble også referert til korrespondanse mellom aktiv skytter DFS- leder samlaget vedr. gjeldende regelverk og de muligheter en har for å fravike disse. - En kan, med dagens regelverk, bli Nordmørsskytter uten å skyte felt. Dette må endres. Vedtak: 1. Regelverk bane- felt og 15 m endres som styrets forslag. Enstemmig. 2. Styrets forslag om endring av normalprogrammet for kl.1 og 2 falt ved votering. (26-24). 3. Regelverk Nordmørsskytter tas opp på kretsvise møter. Sak 9 Sak premiering stevner - tingsak Leder orienterte. Det vises til forslag fra Kvernes skl og styrebehandling i Samlaget i sak 50/10 Styrets innstilling: Skytebokas punkt endres slik: For baneskyting og innendørsskyting skal arrangøren premiere: 25 skudd samlet eller 15 skudd sammenlagt og 10 skudd (to premiegrupper). Dersom arrangør... (slik det står nå). Valgt premiering bør angis i innbydelsen. Vedtak: Styrets forslag etter votering. Enstemmig. SAK 10. Sak fra Sunndal skytterlag Organisasjnsmedaljen/KM Leder orienterte. Det vises også til skriv fra Sunndal skytterlag. Styrets innstilling: 1. KM avsluttes som samlagsinitiert arrangement. Krets(er) som fortsatt ønsker å gjennomføre dette gjør det på eget initiativ, egne regler, steder, skytetider osv. 2. Skytingen om Den Norske Skyttermedalje gjennomføres i Nordmør skyttersamlag på én bane for hele samlaget. Vedtatt med 6 mot 1 stemme. Under diskusjonen i denne saken hadde Lars Indreiten utarbeidet et forslag som ble utdelt blant møtedeltakerne. I sitt innlegg ble følgende nevnt: - To begivenheter i året, skytingens dag og kretsstevnene.

5 - Forslaget fra Sunndal vil ødelegge dette. - Skyting om organisajonsmedaljen har Nordmøre vært høyt opp på landsplan når det gjelder deltakerantall. Forlate kretsstevnet fremmer ikke skyting om organisasjonsmedaljen. Vi må heller utvide kretsstevnene som flg.: endre kretsinndeling, avsette ei helg til kretsstevnet, samling av ny skyttere på slike stevner. - Vi må tenke bredde. Det ble votert over følgende forslag. 1. Styrets innstilling, som også er forslaget fra Sunndal skytterlag. 2. Forslaget fra Lars Indreiten. Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt. Votering SAK 12. Valg Tore Ulset, orienterte om valgkomiteten arbeid. Valgkomiteens innstilling ble fremlagt. Dette ga følgende resultat: Samlagsstyret: Jon Nordvik, Surnadal (gjenvalg) periode Ola Krogstad, Eide og Naas (gjenvalg) periode Aud Gravem, Surnadal, (gjenvalg) periode Ikke på valg: Asbjørg Kanestrøm, Smøla, periode Ola Gujord, Fosna, periode 2011 Alf Høgset, Batnfjord, periode Varamedlemmer: Kåre Grønning (2011) Ingar Waag (2011) Torbjørn Husevåg (2011) Leder i samlagstyret: Ola Krogstad, Eide & Naas, (gjenvalg) periode 2011 Nestleder: Ola Gujord, Fosna, (gjenvalg) periode 2011 Kasserer: Aud Gravem, Surnadal,(gjenvalg) periode Sekretær: Alf Høgset, Batnfjord, (gjenvalg) periode 2011 Ungdomsutvalget Gunnar Øyen, Aspøy og Str.nes, periode 2011 Nils Inge Skomsøy, Smøla,(gjenvalg) periode Marit S. Johnsen, Hjelmen, (ny) periode Leder: Nils Inge Skosøy, Smøla (gjenvalg), periode 2011 Utdanningskontakt: Asbjørg Kanestrøm, Smøla, periode 2011 Samlagsinstruktører: Ivar Bernt Hoel, gjenvalg, periode Arvid Ulset, periode, Revisor: Bjørn Snekvik, periode 2011 Magnus Snekvik, periode

6 Uttakingskomite: Styret velger ut en person fra samlagsstyret i komiteen. Leif Gravem, fra de aktive, periode Leder samlagsstyre. Innspill fra ombud: Samlaget bør utdanne flere instruktører. Vedtak: som valgkomiteens innstilling. Valgkomite: Bjørn Heggeset, leder, periode 2011 Clas Kjøl, periode Gregus Kristensen, periode år SAK 12 Avslutning Leder Ola Krogstad takket for fornyet tilliten. Arne Bjørn Gaupset går nå av som medlem av ungdomsutvalget. Han har gjennom flere perioder sittet i samlagsstyret og vært leder i ungdomsutvalget. Arne Bjørn har nå valgt å satse helt og fullt på det sportslige. Viktig oppdrag ( lefsebaking i Oslo)gjorde at han ikke kunne delta på årets ombudsmøte. Det ble nevnt at dette var hans første fravær siden Arne Bjørn vil få en oppmerksomhet fra samlaget ved en senere anledning. Alf Høgset (ref.)

7 ÅRSMELDING 2010 Samlagsstyret 2010 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder : Ola Gujord Fosna 2. Varam. : Ingar Waag Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn Husevåg Kasserer : Aud Gravem Surnadal Styremedlem : Jon Nordvik Surnadal Styremedlem : Asbjørg Kanestrøm Smøla Leder ungdomsutv. : Nils Inge Skomsøy Smøla Utdanningskontakt : Asbjørg Kanestrøm Smøla Møtevirksomhet 2010 Det er avholdt 5 styremøter der i alt 51 saker er blitt behandlet. Møtene er blitt holdt på Straumsnes hvor samlaget har inngått en avtale om disponering av et eget møterom i Straumsnes HV-område sine lokaler. Samlagets arkiv er også samlet der. Representasjon: Skytterting: Ola Krogstad. Midt- Norge i Sykkylven: Ola Krogstad og Arne B Gaupset Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm, Nils Inge Skomsøy og Arne Bjørn Gaupset. Det er avviklet 3 kretsvise møter med god oppslutning og diskusjon. I alt 20 av samlagets 29 lag var representert og med 47 deltagere. HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER 2010 Nedenfor er styrets årsplan satt inn og og enkelte områder blir omtalt spesielt. Planen har vært styrets opplegg for arbeidet som er utført. I hovedsak er de fleste målene nådd, men vi har ikke rukket å arbeide med alle oppgavene like godt og grundig. Disse vil da bli fulgt opp i det kommende året. Årsplan Nordmør Skyttersamlag Aktivitet Mål Resultat Møter og kurs Styremøter Gjennomføre møter i henhold til plan Gjennomført Ombudsmøte Gjennomføre møte i henhold til plan Gjennomført Kurs og samlinger 22 lag møter opp, organiseres som kurs Kurs nye seniorskyttere 20 lag 47 deltagere 14 deltagere Ikke gjennomført i henhold til plan Ledermøte/kurs og årsmeldingsarbeide Møteplikt alle lag Handlingsplan Alle baner skal være i orden og Gjennomført Skytebaner/sikkerhet godkjente Regnskapsrapportering Gjøres på styremøtene Gjennomført Ungdomsutvalget - rapportering Gjøres på styremøtene Gjennomført Økonomi Skaffe støttemidler Gjennomført Oppfølging lag Være en støttespiller og inspirator for lagene Delvis gjennomført

8 LS Flest mulig deltagere på LS Ca 200 Aktive skyttere Økning i antall aktive skyttere i forhold til skudds skyttere Økning i antall aktive skyttere i forhold til 2009 Skifelt og skogsløp med skyting Skogsløp med skyting lokalt i 10 lag Ikke nådd målet Skytingens dag Arrangement i minst 20 lag Rekruttering innendørs Gjennomført Sikkerhet på skytebanene DFS sentralt har også dette året vektlagt sikkerhet på våre skytebaner meget sterkt. Det må aldri slurves med sikkerheten på og omkring banene. Alle lag har bekreftet sikkerhetskontroll av sine baner. Rekrutteringstiltak Ungdomsutvalget har avholdt kurser for Rekrutteringsskyttere. Mørekretsens ungdomsutvalg sto for kurs/samling for Junior på Setnesmoen oktober. Det var 20 deltakere, derav 8 fra Nordmør. Det rapporteres om en meget lærerik og vellykket samling. Forøvrig vises til årsmelding fra ungdomsutvalget. Informasjonsstrategi i lag og samlag Samlaget oppfordret alle lag til å holde informasjonsmøte om sin virksomhet for bestemte målgrupper i nærmiljøet. SAMARBEIDE MED HEIMEVERNET Samlaget har nå ett HV-distrikt å forholde seg til, Møre og Fjordane HV-distrikt 11. Samarbeidet med HV på regionalt plan er meget godt. KURSVIRKSOMHETEN 2010 Kurs i årsmeldingsrapportering ble avlyst grunnet for få påmeldte. De kretsvise samlingene ble lagt opp slik at de oppfylte kravene til kursstøtte. Totalt 20 lag deltok på disse møtene med 47 deltagere. Det ble også arrangert kurs for ferske seniorskyttere hvor 14 stk deltok. Stang/felthurtig Samlagets utstyr innenfor dette området og det må gjennomføres en drøfting i lagene om hvordan framtiden skal møtes. Det skjer en rivende utvikling teknologisk utvikling innenfor området og styret foreslår å avsette midler i regnskapet til støtte/kjøp av utstyr. Denne saken vil bli diskutert på neste års kretsvise møter. SKYTESESONGEN 15 m innendørs Det er avviklet 7 stevner inkludert samlagsstevne og fylkesstevnet. Deltakelsen ved innendørs skytingen er sterkt økende. Skogsløp med skyting Samlaget har oppfordret lagene til å arrangere interne skogsløp med skyting. Det rapporteres at noen lag har fulgt opp dette. Arrangementet er meget enkelt å lege opp og kan skje på skytebanen.

9 Samlagsstevnet i skogsløp ble arrangert av Bæverdalen med 14 deltagere. Det viser seg krevende å få en stor aktivitet innenfor dette området. Feltskyting Det er blitt avholdt 12 åpne feltstevner. Samlagsstevnet ble godt arrangert under fine forhold av Aspøy og Straumsnes skytterlag med 128 deltagere. Eide og Naas arrangerte landsdelskretsstevnet under vanskelige forhold med 181 deltagere. Skytterne fra vårt samlag gjorde det meget bra med følgende beste plassering av våre skyttere: J: 3 Marius V Elshaug Sunndal ER: 1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal R: 2 Karoline Grønning Fosna V55: 1 Lars Indreiten Halsa V65: 2 Ludvik Gravem Sunndal V73: 1 Jon Oren Surnadal Kl Jørn Hals (tredobbel seier for Nordmør) Kl 1 2 Kirsti Rakstang Asp/Str Kl AG 2 Nils Halse Halsa Stang 1 Magnus Bøklep Hjelmen Stuper 2 Magnus Bøklep HjelmenDet vises ellers til utlagte resultatlister på samlagets hjemmeside.. Baneskyting Det er avholdt 15 åpne banestevner med jevnt god deltakelse på alle stevner. Samlagsstevnet ble arrangert av Smøla skytterlag. Stevnet ble meget godt arrangert på lørdag og søndag og det deltok 168 skyttere. Kretsstevnene ble tradisjonelt arrangert men med et varierende antall deltagere i de ulike kretsene. 37 skyttere deltok under skyting om organisasjonsmedaljen og det var altfor få. Kragens minnestevne ble arrangert av Halsa skl. Breddeserien og Veteranserien ble arrangert etter terminlisten med god deltakelse og med spennende finaler. Under landsdelskretsstevnet i Engesetdal og Skodje fikk samlaget følgende topplasseringer: Mesterskap kl.3-5: 1. Jacob Nørbech Asp/Stra V55 2. Ola Krogstad Eide og Naas ER 1 Beate Skomsøy Smøla J 5. Marius Vollan Elshaug Sunndal V65 3. Håkon Gravem Sunndal Stuper 1 Magnus Bøklep Hjelmen Samlagsskyting veteran 2 Nordmør Samlagsskyting R/ER/J 3 Nordmør Samlagsskyting Kl Nordmør Samlagsskyting U25 2 Nordmør Midt-Norsk mesterskap Sunnmørel skyttersamlag arrangerte Midt-Norsk med Sykkylven og Stranda skl som arrangør. Følgende skyttere fra vårt samlag fikk pallplasseringer: Bane: R 2 Hallgeeir Aspsæter Asp/Stra ER 1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal

10 3 Vegard Engdal Reinsfjell V55 2 Peder Myrset Eide og Naas Kvinne 1 Mali Torvik Reinsfjell V55 2 Peder Myrset Eide & Naas V65 3 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord Feltskyting: Leif Gravem Sunndal 2 Jakob Nørbech Asp/Straumsnes Kl 1 1 Kirsti Rakstang Asp/Straumsnes V55 3 Steinar Løset Rindal R 2 Maren Høgholt Lomunddal V65 3 Håkon T Gravem Sunndal V73 1 Per Torvik Reinsfjell Stang 1 Ruben Ulset Asp/Straumsnes Landsskytterstevnet Årets landskytterstevne ble et godt stevne i Evje med svært mange gode prestasjoner og et utmerket arrangement. Nordmør vant samlagskyting for R/J, Terje Nisja nr 4 i skytingen om kongetittelen Gratulerer. Følgende skyttere fra vårt samlag ble plassert med medalje/stjerne: Felt: Kl Sigbjørn Hopmark Medalje 26 Olav Gravem Medalje 31 Leif Gravem Stjerne 50 Magnus Bøklep Medalje Stuper 2 Magnus Bøklep V73 2 Jon Oren Medalje ER 5 Ola Mogstad Strand Medalje R 3 Johanne Ramsli Medalje Bane: Kl Terje Nisja Stjerne 66 Jacob Nørbech Stjerne V65 2 Birger Indreiten Medalje 3 Ludvik Gravem Medalje 6 Magne Bøklep Medalje V73 11 Marvid Mork Medalje ER 5 Gunhild Brønstad Medalje Årets Nordmørsskytter 2010 Følgende skyttere er året til Årets Nordmørsskytter 2010 i sin klasse : Klasse Navn Lag Poeng 5 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 98 4 Mons Otnes Surnsdal 88 3 Gunnar Hjelen Årvågsfjord 67 2 Axel Skuggevik Surnadal 94 1 Nils Jøran Stenberg Surnadal 100 V55 Ola Krogstad Eide og Naas 92 V65 Håkon T Gravem Sunndal 95 V73 Jon Oren Surnadal 100

11 AG Roar Eriksen Rindal 40 R Maren Høgholt Lomundal 100 ER Beate Skomsøy Johanne Ramsli Smøla Smøla J Marius V Elshaug Sunndal 100 Fra og med 2006 er premieringen utvidet slik at de 3 beste skyttere i hver klasse der deltakerantallet er stort nok får premie. Hele 279skyttere har oppnådd poeng i konkurransen mot 249 i 2009 INFORMASJON TIL LAG OG SKYTTERE All informasjon til lagene er blitt utsendt pr. E-post. All informasjon blir lagt ut på samlagets hjemmeside. Hjemmesiden ble høsten 2006 lagt om slik at den følger det opplegg DFS sentralt har opparbeidet. Igjen stor takk til Arve Holmeide som har lagt ned et stort og meget godt arbeide som webansvarlig også i år. UTMERKELSER/JUBILEER Diplom fra DFS for minimum 10 års lagsledelse: Samlagets fortjenestemedalje: Olav Aasen Jens Kåre Øyen SENTRALE TILLITSVALGTE FRA SAMLAGET Lars Indreiten, Halsa: Leder i Rådgivende utvalg og leder i Mørekretsen. Antall skyttere i de ulike klassene Klasse Antall skyttere 2009 Antall skyttere V V V AG 7 7 Rek ER J Asp Skyttere under 25 år Sum Antall skudd Skytingens dag 20 lag med 490 delt. 21 lag med 482 delt. Ikke aktive medlemmer Det er innen fristen innkommet årsmeldinger fra 26 av totalt 28 skytterlag. TAKK!

12 En takk rettes til Møre og Romsdal fylke for bidrag gjennom Mørekretsen som i store trekk går til ungdoms- og rekrutteringsarbeide og videre støtte fra Sparebank 1 Nordvest og Sparebanken Møre. Samlagstyret vil også takke de mange tillitsvalgte i lagene som står på år etter år for skyttersaken. Det er i lagene aktiviteten skapes og flere lag kan vise til meget høy aktivitet. Vi vil til slutt takke tillitsvalgte fra landsdelen for godt samarbeidet i året som er gått. Straumsnes, 08.november 2010 Ola Krogstad Ola Gujord Alf Høgset Aud Gravem Asbjørg Kanestrøm Jon Nordvik Nils Inge Skomsøy ÅRSMELDING FRA BANEKONTAKTEN Alle lag med egen skytebane har bekreftet at sikkerheten på banene er i orden. Det er viktig å påpeke at det til enhver tid er lagsleder med sitt styre som er ansvarlig for sikkerheten på lagets bane. Et lag har gjennomført omfattende oppgradering og vedlikeholdsarbeide på banen og søkt om ordinært banebidrag. (Standplass, 100 m og 200 m). I denne sammenheng gjennomførte banekontakten inspeksjon av banen. Søknaden ble anbefalt av banekontakten. Halsanaustan, Birger Indreiten banekontakt

13 Årsmelding for 2010 fra Ungdomsutvalget Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder: Nils Inge Skomsøy. Smøla Sekreær: Arne Bjørn Gaupset Batnfjord Nestleder: Gunnar Øyen Aspøy og Straumsnes Møtevirksomhet: Det er avholdt ett utvalgsmøte. Nødvendige drøftelser og kontakt for øvrig har foregått pr. e-post og Telefon. Årsplan: På utvalgsmøtet fordelte vi de gjøremål og oppgaver som er tillagt utvalget. Retningslinjer for uttak av representasjonsskyttere ble lagt. Samling for ungdom ble også drøftet, og videre arbeid med oppgaven ble besluttet. Aktiviteter / Samlinger: 24juni 4. juli Eide og Naas: Kursleder Arne Bj. Gaupset, instruktør Ivar Bernt Hoel Surnadal: Kursleder Gunnar Øyen, instruktør Arvid Ulset Ertvågøya: Kursleder Nils Inge Skomsøy, instruktør Arvid Ulset, Ivar Bernt Hoel og Clas Kjøl Det deltok i alt 35 skyttere på samlingene. Setnesmoen okt. Her deltok Bjørn Heggset, Arvid Ulset og Leif Gravem som instruktører. Arne Bj. Gaupset deltok i planlegging og gjennomføring av opplegget fra DFS instruktørpool Deltakelsen fra Nordmør var 8 stk. Det var tilsammen 20 deltakere. Det var i år samling i lag med HV ungdommen og dette var vellykket. Samlingen hadde et høyt faglig innhold og fokuserte på bane- felt. Samlagene i Mørekretsen legger betydelig midler og engasjement for å tilrettelegge et godt opplegg. Flere av skytterlagene i samlaget burde greie å få deltaker til dette kurset. Skytersesongen 2010 Lagskyting Samlagsstevne bane: Fylkescupen: Landsdelskretsstevne bane: Midtnorsk: Sunndal 1. plass til Smøla Skytterlag som overtok da Sunndal ikke kunne stille lag. 3. plass til Nordmør 3. plass til Nordmør Landsskytterstevnet i Elverum: Våre skyttere presterte å ta 1. plass i samlagsskyting R/J med 399 pt. En kjempe bragd. Ola Mongstad Strand, Beate Skomsøy, Vegar Rakstad og Marius Vollan Elshaug får også Samlagets Hederstegn. Beste individuelle resultater: 5. plass og Ungdomsmedalje til Gunnhild Brønstad 350 pt og 5 pl. Ola M.Strand på felt og Johanne Ramsli på en flott 11pl. Årets Nordmørsskytter Rekrutt: Maren Høgholt Lomunal 100 pt. E.Rekrutt : Beate Skomsøy og Johanne Ramsli Smøla 96 pt. Junior: Marius v. Eldshaug, Sunndal 100 pt. 350 klubben 3 skyttere ble i år medlemmer av klubben Vegard Engdal, Reinsfjell Gunnhild Brønstad, Lomundal Kjell Runar Otnes, Surnadal Takk Ungdomsutvalget vil takke foreldre og foresatte som støtter opp om skyttersaken og de unge skytterne. Takk til instruktører og medhjelpere ved samlingene. Smøla Nils Inge Skomsøy Arne Bj. Gaupset Gunnar Øyen

14 Nordmør Skyttersamlag 2010 ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor Budsjett RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3011 Kontingent fra lag medl , , , Statsbidrag fra DFS til samlaget , , , Tilskudd fra Mørekretsen , , , Inntekter stevner/med.avg.&merker , , , Bidrag DFS trenings og instruktør samlinger , , , Bidrag DFS instr. ungdomsutvalget 0, , , Reklame og annonseinntekter , , , Andre inntekter 5 904,80 765,78 0,00 Sum DriftsInntekter , , ,00 DriftsKostnader 4211 Trenings og instr. utg ungdomsutv 0, ,30 0, Lederutdanning/adm.kurs 0,00 0, , Innkjøpskonto merker ,00 0,00 0, Gavepremier , , , Gavepremier ungd.utv 0,00 0,00 0, Premier, medaljer og gravering , , , Premier, medaljer ungdomsutvalget , , , Tilskudd lagskyttere ungdomsutv , , , Honorarer , , , Honorar ungdomsutvalget , , , Reiseregninger , , , Reisereg. ungdomsutv , , , Administrasjonsutgifter , , , Porto -255,00-280,00-300, Administrasjonsutgifter ungdomsutv. 0,00 0,00 0, Leie e-postkontoer skytterlag/ Web-kost , , , Arr. bidrag til lag , , , Arr.bidrag til lag ungdomsutv. 0,00 0,00 0, Styremøter , , , Ombudsmøtet , , , Andre møter, kurs og samlinger , , , Andre møter, kurs og saml. ungdomsutv ,60 0, , Andre utgifter, gaver og blomster ,75-300, , Skytingens dag gavekort , , , Avsetning til fond for kjøp av utstyr ,00 0,00 0,00 Sum DriftsKostnader , , ,00 DRIFTSRESULTAT 50, ,49 0,00 Finansposter 8010 Renteinntekter 266, ,00 0, Renteutgifter og gebyrer -275,00-291,50 0,00 Sum Finansposter -9, ,50 0,00 RESULTAT FØR SKATTER 41,24 133,01 0,00 ÅRSRESULTAT 41,24 133,01 0,00 Lisensiert til: Nordmør Skyttersamlag (Pr ) Utskriftsdato: kl: 22:53 Side: 1

15 Nordmør Skyttersamlag [Ungdomsutvalget] / ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn KontoSum RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3011 Kontingent fra lag medl. 0, Statsbidrag fra DFS til samlaget 0, Tilskudd fra Mørekretsen 0, Inntekter stevner/med.avg.&merker 0, Bidrag DFS trenings og instruktør samlinger , Bidrag DFS instr. ungdomsutvalget 0, Reklame og annonseinntekter 0, Andre inntekter 0,00 Sum DriftsInntekter ,00 DriftsKostnader 4211 Trenings og instr. utg ungdomsutv 0, Lederutdanning/adm.kurs 0, Gavepremier 0, Gavepremier ungd.utv 0, Premier, medaljer og gravering 0, Premier, medaljer ungdomsutvalget , Tilskudd lagskyttere ungdomsutv , Honorarer 0, Honorar ungdomsutvalget , Reiseregninger 0, Reisereg. ungdomsutv , Administrasjonsutgifter 0, Porto 0, Administrasjonsutgifter ungdomsutv. 0, Leie e-postkontoer skytterlag/ Web-kost 0, Arr. bidrag til lag 0, Arr.bidrag til lag ungdomsutv. 0, Styremøter 0, Ombudsmøtet 0, Andre møter, kurs og samlinger 0, Andre møter, kurs og saml. ungdomsutv , Andre utgifter, gaver og blomster 0, Skytingens dag gavekort 0,00 Sum DriftsKostnader ,76 DRIFTSRESULTAT ,76 Finansposter 8010 Renteinntekter 0, Renteutgifter og gebyrer 0,00 Sum Finansposter 0,00 RESULTAT FØR SKATTER ,76 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 ÅRSRESULTAT ,76 Lisensiert til: Nordmør Skyttersamlag (Pr ) Utskriftsdato: kl: 21:21 Side: 1

16 Nordmør Skyttersamlag 2010 BALANSE KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor EIENDELER Omløpsmidler 1400 Beholdning merker 8 599, , Debitorer ,00 0, Sparebank 1 Nordvest , , Sparebanken Møre , ,14 Sum Omløpsmidler , ,39 SUM EIENDELER , ,39 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital 2010 Egenkapital , , Premiefond , , Fond for kjøp av utstyr ,00 0, Årsresultat (Opptjent egenkapital) 41,24 0,00 Sum Egenkapital , ,89 Kortsiktig Gjeld 2400 Kreditorer 0, , Premier vet. stevne 1 600, ,00 Sum Kortsiktig Gjeld 1 600, ,50 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,39 Lisensiert til: Nordmør Skyttersamlag (Pr ) Utskriftsdato: kl: 20:34 Side: 1

17 Nordmør Skyttersamlag foreløpig KtoNr KontoNavn RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter Budsjett 2011 Budsjett Kontingent fra lag medl Statsbidrag fra DFS til samlaget Tilskudd fra Mørekretsen Inntekter stevner/med.avg.&merker Bidrag DFS trenings og instruktør samlinger Ungdom Bidrag DFS instr. ungdomsutvalget Reklame og annonseinntekter Andre inntekter Sum DriftsInntekter DriftsKostnader 4320 Lederutdanning/adm.kurs Innkjøpskonto merker Gavepremier Gavepremier ungd.utv Premier, medaljer og gravering Premier, medaljer ungdomsutvalget Tilskudd lagskyttere ungdomsutv Honorarer Honorar ungdomsutvalget Reiseregninger Reisereg. ungdomsutv Administrasjonsutgifter Porto Administrasjonsutgifter ungdomsutv Leie e-postkontoer skytterlag/ Web-kost Arr. bidrag til lag Arr.bidrag til lag ungdomsutv Styremøter Ombudsmøtet Andre møter, kurs og samlinger Andre møter, kurs og saml. ungdomsutv Andre utgifter, gaver og blomster Skytingens dag gavekort Sum DriftsKostnader Kontroll 0 0

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I ÅRSMELDING 2012 Samlagsstyret 2012 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2012

REFERAT OMBUDSMØTE 2012 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2012 Sted: Idretts-og skytterhuset Leite, Straumsnes Tid: Lørdag 1. desember 2012 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen.

Detaljer

ÅRSMELDING Midt- Norge i Engesetdal og Skodje Ola Krogstad Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad og Bjørn Walør Heggem

ÅRSMELDING Midt- Norge i Engesetdal og Skodje Ola Krogstad Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad og Bjørn Walør Heggem ÅRSMELDING 2016 Samlagsstyret 2016 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Ingar Waag Surnadal 2. Varam. : Mons Otnes Sekretær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn Husevåg

Detaljer

ÅRSMELDING Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad og Bjørn Walør Heggem

ÅRSMELDING Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad og Bjørn Walør Heggem ÅRSMELDING 2015 Samlagsstyret 2015 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Marita Gujord Fosna 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn Husevåg

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2007 Sted: Skytterhuset Fosna skytterlag, Kristiansund Tid: Lørdag 01.12.07

REFERAT OMBUDSMØTE 2007 Sted: Skytterhuset Fosna skytterlag, Kristiansund Tid: Lørdag 01.12.07 Til skytterlagene REFERAT OMBUDSMØTE 2007 Sted: Skytterhuset Fosna skytterlag, Kristiansund Tid: Lørdag 01.12.07 Sak 1. Åpning/Konstituering Leder ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet ved at leder

Detaljer

Samlagsstevnet 15 m 2008 arrangør: Fosna skytterlag

Samlagsstevnet 15 m 2008 arrangør: Fosna skytterlag Samlagsstevnet 15 m 2008 arrangør: Fosna skytterlag Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal 50 49 49 96 244 Raufossmedalje 2 Beate Skomsøy Smøla 45 48 49 94 236 DFS ungdomsmedalje

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2009

REFERAT OMBUDSMØTE 2009 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2009 Sted: Reinsfjell Skytterhus Tid: Lørdag 5. desember 2009 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet

Detaljer

Samlagstevnet felt 2011 Mesterskap Klasse 2-5 og V55: V55: Junior: Eldre rekrutt:

Samlagstevnet felt 2011 Mesterskap Klasse 2-5 og V55: V55: Junior: Eldre rekrutt: Samlagstevnet felt 2011 Mesterskap Klasse 2-5 og V55: 1. Einar Fævelen, Årvågsfjord 37/02, Vandrepokal mesterskap/ Stjerne 2. Bernt Ole Moen, Øvre Surnadal 35/04, Medalje 3. Arnt Erik Otnes, Valsøyfjord

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

:

: Klasse ASP 25 Skudd 1 Kristian Bjerkeset Solenes Batnfjord 45 48 46 94 233 2* 2 Sigurd Brevik Fosna 45 44 48 90 227 1* 3 Tobias Eidsvåg Fosna 43 41 44 89 217 1* 4 Henning Hommel Fosna 48 49 46 91 234 3*

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

Premieliste 30 skudd kl.2-5/v55 1 Jørn Hals Aspøy og

Premieliste 30 skudd kl.2-5/v55 1 Jørn Hals Aspøy og Premieliste 3 skudd kl.2-5/v55 Jørn Hals Aspøy og 5 6/3 6/ 6/6 6/3 6/ 3/ 2 2 Tore Ulset Aspøy og V55 6/2 6/2 6/3 6/2 6/2 3/ 3 Jakob Nørbech Aspøy og 5 6/3 6/5 6/3 5/3 6/5 29/ 9 4 Frode Stavnes Ertvågøy

Detaljer

100 meter: Lag 1. Skytetid: Fredag

100 meter: Lag 1. Skytetid: Fredag 100 meter: Lag 1 Skytetid: Fredag 1 Steffen Rangnes R Smøla 2 Ottar Skjølberg R Smøla 3 Audulv Skjølberg R Smøla 4 Elias Hunnes Asp Smøla 5 Tiril Næss Asp Smøla 6 Malin Tømmernes Asp Smøla Lag 2 Skytetid:

Detaljer

SAMLAGSSTEVNET I BANESKYTING

SAMLAGSSTEVNET I BANESKYTING SAMLAGSSTEVNET I BANESKYTING BÆVERDALEN SKYTTERLAG 15. 17. august 2014 Mesterskap Klasse 3-5 1 Jørn Hals Aspøy og Straumsnes 240 100 340 8* S 2 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 239 100 339 6* S 3 Ola

Detaljer

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG Vedtatt på ombudsmøtet 07.12.1991, Revidert på ombudsmøtet 06.12.1997, Revidert på ombudsmøtet 04.12.1999, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2001, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2007,

Detaljer

Samlagsstevnet i baneskyting for Nordmør Skyttersamlag. Arrangør: Sunndal skytterlag Dato: august 2007

Samlagsstevnet i baneskyting for Nordmør Skyttersamlag. Arrangør: Sunndal skytterlag Dato: august 2007 Samlagsstevnet i baneskyting for Nordmør Skyttersamlag. Arrangør: Sunndal skytterlag Dato: 18.-19. august 2007 Baneskyting Senior 35 Klasse 3-5 Nr Skytter Skytterlag Klasse Serie 1 Sum Serie 2 Sum Serie

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

Vandrepokaler - Nordmør Skyttersamlag

Vandrepokaler - Nordmør Skyttersamlag Vandrepokaler - Nordmør Skyttersamlag Vandrepokaler samlagsstevnet i bane ( Mesterskapspokalen kl. 3-5 {3 år} ) 1980 Magne Bøklep Sunndal 334 1981 Ola Gujord Fosna 333 1982 Ola Gujord Fosna 332 1983 Peder

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Aspøy og Straumsnes Skl. Innendørs 15m 4-7.feb.2016

Aspøy og Straumsnes Skl. Innendørs 15m 4-7.feb.2016 Aspøy og Skl. Innendørs 15m 4-7.feb.2016 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Erling Waag Surnadal 50 50 50 100 100 350 14* Gylt medalje 2 Mathias Bakk Årvågsfjord 50 50 50 99 100 349 15* 3 Fredrik Høgset

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram Hjelmen 30-skudd kl. R 1. Jorun Snekvik Surnadal 6/5 6/2 6/4 6/6 6/5 30/22 2. Lars Andreas Kirkholt Rindal 5/3 6/5 6/3 6/5 6/3 29/19 3. Karen Snekvik Surnadal 6/4 6/2 6/3 6/2 5/2 29/13 4. John Nordvik

Detaljer

3 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 241

3 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 241 Samlagsstevnet-Bane 14-16.08-08 Arrangør Rindal SKL Mesterskap Klasse 3-5 1 Terje Nisja Sunndal 5 245 2 Jacob Nørbech Aspøy og 5 242 3 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 241 4 Leif Gravem Sunndal 5 242 5 Torkil

Detaljer

Januarstevnet 15m 19. Januar 2014 Arr. Rindal Skytterlag

Januarstevnet 15m 19. Januar 2014 Arr. Rindal Skytterlag Januarstevnet 15m 19. Januar 2014 Arr. Rindal Skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Edvin Aamot Orkla 50 47 50 99 246 11* 1 Terje Nisja Sunndal 50 48 49 99 246 11* 3 Jørn Hals Aspøy og Straumsnes

Detaljer

Samlagsmesterskapet juni 2002 Arrangør : Eide og Naas Skytterlag

Samlagsmesterskapet juni 2002 Arrangør : Eide og Naas Skytterlag Samlagsmesterskapet 14-16.juni 2002 Arrangør : Eide og Naas Skytterlag Lagskyting senior 1 Batnfjord 290 2 Sunndal 288 Veteran 1 Bæverdalen 200 2 Sunndal 1 198 2 Halsa 198 4 Sunndal 2 191 5 Vestre Tustna

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Finale Nordmør Open 2014

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Finale Nordmør Open 2014 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Sara Bråten Eide og Naas 48 49 47 93 237 0,- Gave 1. Vegard Fjærli Bæverdalen 46 49 49 96 240 0,- Gave 1. Christian Forbregd Surnadal 46 46 45 91 228 0,- Gave 1. Even Gjeldnes

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Reidar Bele Bæverdalen 49 50 50 149 120,- 2. Magne Skårild Hemne 49 50 49 148 81,- 3. Anders Magne Ormset Surnadal 50 50 48 148 50,- 4. Geir Atle Kvendset Rindal 50 49 48

Detaljer

02-03.04.2016 Regnskap Premieliste 30 skudd kl. 2-5 og v55 1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal 5 6/4 6/4 6/4 6/2 5/2 29/1 Vandrepokal

02-03.04.2016 Regnskap Premieliste 30 skudd kl. 2-5 og v55 1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal 5 6/4 6/4 6/4 6/2 5/2 29/1 Vandrepokal Samlagsstevnefelt Nordmør 6 -..6 Premieliste skudd kl. - og v Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal 6/ 6/ 6/ 6/ / / Vandrepokal 6 Guro Øie Bævre Bæverdalen 6/ / 6/ 6/ 6/6 / Arnfinn Berdal Rindal 6/ 6/ 6/ /

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Sparebank 1 Nordvest

Sparebank 1 Nordvest Mesterskap Klasse 3-5 1 Jørn Hals Aspøy og 5 50 49 50 96 100 345 17* Straumsnes 2 Jakob Nørbech Aspøy og 5 49 47 50 99 100 345 17* Straumsnes 3 Jo Voldset Salthammer Engesetdal/Skodje 5 49 49 49 98 100

Detaljer

Mørekretsen innendørs 2014 Jan. 2-3-4 Batnfjord N Gjemneshallen 3-5 Ørskog S 10 Rauma R 1.runde seriesk 11-12 Fosna N 11-12 Ertvågøy N Aurehallen

Mørekretsen innendørs 2014 Jan. 2-3-4 Batnfjord N Gjemneshallen 3-5 Ørskog S 10 Rauma R 1.runde seriesk 11-12 Fosna N 11-12 Ertvågøy N Aurehallen Mørekretsen innendørs 2014 Jan. 2-3-4 Batnfjord N Gjemneshallen 3-5 Ørskog S 10 Rauma R 1.runde seriesk 11-12 Fosna N 11-12 Ertvågøy N Aurehallen 9-12 Hildre og Brattvåg S 9-12 Engesetdal/Skodje S 18-19

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse Tove Ingeborg Hansen Heim/Hemne * 2 Kine Otnes Valsøyfjord * 3

Premieliste Mesterskap Klasse Tove Ingeborg Hansen Heim/Hemne * 2 Kine Otnes Valsøyfjord * 3 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Tove Ingeborg Hansen Heim/Hemne 5 49 50 50 97 97 343 15* 2 Kine Otnes Valsøyfjord 5 48 46 49 97 100 340 14* 3 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 50 47 48 95 97 337 10* 4 Lars

Detaljer

Mørekretsen Terminliste 2017 Mørekretsens styre: Christian

Mørekretsen Terminliste 2017 Mørekretsens styre: Christian Mørekretsen Terminliste 2017 Mørekretsens styre: Christian Leder Holstad Lilleng Solstrandv.63, 6264 Tennfjord Tlf.95106968 epost more@krets.no N.leder Ola Krogstad 6490 Eide Tlf.91124797 Kasserer Ola

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Ombudsmøte 23.11. kl 19 23 Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Følgende lag møtte med ombud: Lønset (1), Soknedal (1), Singsås (4), Budal (4), Haltdalen (2), Opdal og Midtbyden (3), Rennebu (5)

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Erling Waag Surnadal 50 48 49 147 115,- 2. Kjell Arne Fjærli Bæverdalen 50 50 47 147 77,- 3. Ronja Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 48 48 50 146 48,- 4. Håkon Brevik Fosna 50

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver:

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver: Mørekretsen Terminliste 2016 Mørekretsens styre: Leder Egil Sotnak 6453 Kleive tlf 93016351 epost more@krets.no N.leder Ola Krogstad 6490 Eide tlf 91124797 Kasserer Ola Rakvåg 64755 Midsund 71278252 Bank

Detaljer

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver:

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver: Mørekretsen Terminliste 2016 Mørekretsens styre: Leder Egil Sotnak 6453 Kleive tlf 93016351 epost more@krets.no N.leder Ola Krogstad 6490 Eide tlf 91124797 Kasserer Ola Rakvåg 64755 Midsund 71278252 Bank

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

NORDMØR SKYTTERSAMLAG

NORDMØR SKYTTERSAMLAG NORDMØR SKYTTERSAMLAG Går som innkalling til Medlemmer av samlagsstyret Kopi: Samlagets hjemmeside 22.06.13 INNKALLING til møte i samlagsstyret Mandag 01.07.2013 kl. 1730 Møtested: Min. banen Asp/Straumsnes

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2006

REFERAT OMBUDSMØTE 2006 NORDMØR SKYTTERSAMLAG STED: Sunndal Kulturhus, Sunndalsøra TID: Lørdag 2. desember 2006 SAK 1: Åpning/Konstituering REFERAT OMBUDSMØTE 2006 Formannen ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet ved at

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Surnadalsstevnet 2016

Surnadalsstevnet 2016 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Harry Fagerheim Smøla 49 50 50 149 183,- 2. Robert Stornes Nidaros 50 49 49 148 124,- 3. Sigurd Bersvend Indergård Reinsfjell 49 50 49 148 77,- 4. Stig Atle Sletvik

Detaljer

Årsmelding fra styret 2016 Romsdal skyttersamlag

Årsmelding fra styret 2016 Romsdal skyttersamlag Molde, 31.05.16 Årsmelding fra styret 2016 Romsdal skyttersamlag Styrets sammensetning: Leder: Harald Valved Nestleder: Svein Sæterøy Medlem / Sekr: Rune Halås Rangnes Medlem: Ove Robin Lund Medlem: Reidar

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet.

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet. Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter. Formann ønsker velkommen til årets ombudsmøte, spesielt de lag fra Senja som blir en del av Troms fra og med neste år. Steinar Haralstad fra landsdelskretsen

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 28. JULI 2011 LANDSSKYTTERSTEVNET i BODØ, 30. JULI 6. AUGUST - RADISSON BLU OG BESTEMORENGA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding,

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding, Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding, 14.12.2008 Følgende ombud møtte: Flå skytterlag Kolbjørn Berg, Ole Aavestrud Bromma skytterlag Kjell Engene, Knut Olav Rauk, Hans Dokken, Ole Tom Dokken

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Januarstevne 15M 17-18 Jan. 2015 Arr: Rindal Sk.l

Januarstevne 15M 17-18 Jan. 2015 Arr: Rindal Sk.l Januarstevne 15M 17-18 Jan. 2015 Arr: Rindal Sk.l Mesterskap Rekrutt 1 Mathias Bakk Årvågsfjord 50 50 49 99 97 345 13 2 Kjell Arne Fjærli Bæverdalen 48 48 49 98 100 343 11 3 Martine Sve Stranda 48 48 50

Detaljer

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 1. Generelt Skytteråret 2016 er over, og styret legger med dette fram årsmelding for nok et meget aktivt og godt sportslig år. 2. Administrasjon Styret har i 2016 bestått

Detaljer

Bæverdalsstevnet 2008 Arrangør:Bæverdalen SKL Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Surnadal Sparebank

Bæverdalsstevnet 2008 Arrangør:Bæverdalen SKL Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Surnadal Sparebank Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Tore Indreiten Stavanger 5 49 46 47 94 100 336 Gylt medalje 2 Dick Brevik Engesetdal/Skodje 5 50 45 48 97 96 336 Sølv medalje 3 Frode Standal Kleive 5 49 45 47 96 98

Detaljer

År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene.

År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene. År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene. Følgende møtte: Austerbygda (4) Blomsøy (2) Brønnøysund (5) Drevja (4) Fustvatn

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Åpent stevne 15m 2016

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Åpent stevne 15m 2016 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Markus Aune Øvre Surnadal 48 47 48 95 238 0,- Gave 1. Aleksander Misfjord BraathenNesjestranda og Skaala 49 48 47 98 242 0,- Gave 1. Synne Dalsegg Øvre Surnadal 48 45 43

Detaljer

Roller og styring 2015

Roller og styring 2015 Roller og styring 2015 Innhold: 1. Arbeid i styret 2. Tillitsvalgte 2015 3. Arbeidsprogram 2014-2015 4. Veiledning tillitsvalgte 5. Statutter i Samlaget 6. Forfallister og oppgavefordeling / tiltak 2015

Detaljer

Åpent stevne 15m 2017

Åpent stevne 15m 2017 Åpent stevne 2017 Premiering 25-skudd kl. NU, 10-15 år 1. Håkon Aune Øvre Surnadal 45 47 43 90 225 0,- Gave 1. Markus Aune Øvre Surnadal 50 48 49 99 246 0,- Gave 1. Lars Ola Fiske Rindal 47 43 45 89 224

Detaljer

Årsberetning for Sunndal skytterlag 2013/2014

Årsberetning for Sunndal skytterlag 2013/2014 Årsberetning for Sunndal skytterlag 2013/2014 Ledelse og administrasjon Styret har siden siste årsmøte bestått av følgende: Leder: Arnfinn Kamsvåg Nestleder: Olav Trygge Aasen Kasserer: Zoraida Maria Gonzáles

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, TIRSDAG 20.01.2015, KL. 18.00 Til stede: Svein Ivar Ingebrigtsen, Jonn Arne Iversen, Asbjørn Tveit (vara for Børge Kristoffersen), Per Ivar Emanuelsen, Jostein

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Målselv skytterlag REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Møtested: Antall fremmøtte: Adm.bygget, Sentralskytebanen 20 stk SAKSLISTE: 1. Åpning v/leder Leder ønsket hjertelig velkommen

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Tid (dato, klokkeslett): 01.10.10 kl.10.00-16.00 Sted: Sandefjord Motor Hotel Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Fra skytterlag: Olav Røsholt

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, TORSDAG 21.01.2016, KL. 18.30 Til stede: Svein Ivar Ingebrigtsen (vara for Harald Johansen), Birger Nyheim (fra Sak 3-16), Pål Fredriksen, Børge Kristoffersen,

Detaljer

Åpent stevne 15m 2017

Åpent stevne 15m 2017 Surnadal Åpent stevne 2017 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 15 sku 10 skudd 25 skudd 1. Tonje Fuglås Kvendbø Surnadal * *X*X 50 XXX*X 50 XXXX* 50 150 *X*9X9XX*X 98 248 (8*) 2. Svein Ingvar Wærum

Detaljer

Januarstevne 15M 16-17\Jan Arr: Rindal Sk.l.

Januarstevne 15M 16-17\Jan Arr: Rindal Sk.l. Januarstevne 15M 16-17\Jan. 2016 Arr: Rindal Sk.l. Klasse ASP 25 Skudd 1 Markus Aune Øvre Surnadal 47 50 49 96 242 3* 2 Aleksander Misfjord Braathen Nesjestranda og Skaala 47 46 47 93 233 6* 3 Synne Dalsegg

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag Ofoten skyttersamlag Sted: Bjerkvik Hotell. Tid: Lørdag 6. desember 2014 kl 11:00 Følgende lag var representert på møtet: Ballangen: 1, Bestebostad: 1, Bjerkvik: 5, Evenes: 3, Gratangen: 0, Idus: 0, Kjøpsnes:

Detaljer

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE 0BDET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 1BMøte i DFS Ungdomsutvalget 6BMØTEREFERAT 7BMANDAG 28. FEBRUAR 8BSKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Utvalgsmøte

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Følgende ombud møtte: Gol skytterlag Skurdalen og Dagali skytterlag Torpo skytterlag Hovet og Hol skytterlag Ødegården skytterlag Flå skytterlag

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Formannsmøte II/2002

Vestfold Skyttersamlag Formannsmøte II/2002 Vestfold Skyttersamlag Formannsmøte II/2002 Tid (dato, klokkeslett): Lør 05.10.02 kl 1000 Sted: Gavelstad Hotell Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Kim Thore Holtan Deltakere: Åge B. Eriksen(form), Tom

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 1 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 Ungdomsutvalgets styre i 2006 har bestått av leder Jan Engen, kasserer Nina Gustavsen sekretær Jan Gunnar Langaas. Styremedlemmer: Marianne

Detaljer

Fylkesstevne 15m 2009

Fylkesstevne 15m 2009 Fylkesstevne 15m 2009 Hovedskyting Klasse 3-5: 1. Terje Nisja, Sunndal 245, 2. Johnny G. Vågen, Nesjestranda og Skaala 244, 3. Monica Sæterøy, Langevåg 243, 4. Jørn Ole Skiri, Rauma 242, 5. Torbjørn Høybakk,

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Ungdomsutvalgets styre i 2013 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

Referat fra Follo skyttersamlags ombudsmøte 1. desember 2014

Referat fra Follo skyttersamlags ombudsmøte 1. desember 2014 Referat fra Follo skyttersamlags ombudsmøte 1. desember 2014 Møtet ble holdt i Langhuset på Ski med 65 frammøtte ombudsmenn, av 78 mulige. Disse fordelte seg slik: Askim 5 Ski 5 Båstad 5 Skiptvet 4 Enebakk

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT 3. MARS OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad, Leder i DFSU FRA

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016 ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016 ADMINISTRASJON: Samlagsstyret har i 2016 bestått av: Leder Nestleder Utdanningskontakt Sekretær Kasserer Ungdomsleder IT kontakt Banekontakt Roger Larsen Snorre

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2014 Generelt. 2014 ble året da skyttere fra Østre Bærums skytterlag for alvor ble lagt merke til på resultatlistene rundt om i skytter-norge. Riktignok har vi ogs tidligere hatt enkelte

Detaljer

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 Aust-Agder skyttersamlags ungdomsutvalg har i 2010 bestått av: Jan Solberg, leder - Trygve Thaule, Arne Hægestøyl, Kåre Storenes og Nils Topland

Detaljer