REFERAT OMBUDSMØTE 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT OMBUDSMØTE 2010"

Transkript

1 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet med en minnestund over personer med tilknytning til skyttermiljøet som hadde gått bort i løpet av året, disse er: Einar Waag, Aure, Einar Viken, Aspøy og Straumsnes, Gunnar Steiro, Bæverdalen. Fullmaktskomite: Even Sinnes, Nils Viken Totalt møtte: 53ombud fra 19 skytterlag. I sin åpningstale kom lederen inn på flg. tema: Spennende tid for skytterbevegelsen, vi stor foran store utfordringer. HV-under omorganisering. Styret har foreslått et betydelig beløp til innkjøp av målmateriell for etablering av stangbaner. Forholdet mellom innendørs,- felt og bane, organisasjonen må velge hva som er prioritert fremover. Det frivillige arbeidet er krevende, men da skytesporten har aktive i alle aldere har det til nå vært greit å finne tillitsvalgte, Ansvar som leder i et skytterlag. Saksliste og innkalling: Denne ble enstemmig godkjent. SAK 2: Årsmeldinger a) Samlagsstyret. Årsmeldingen var utsendt pr. e-post til alle lag samt lagt ut på samlagets hjemmeside. Lederen gikk gjennom årsmeldingen. Merknader: Landskytterstevnet: Johanne Ramsli nr.3 må endres (dette var 2009) Landskytterstevnet ble arrangert i Elverum og ikke i Evje. Videre må tas med: Kirsti Rakstang vant klasse 1 og fikk bestemannspremien under Midtnorsk mesterskap. Årsmelding til Norges skytterstyre Alle lag har levert årsmelding. Pr. dato er årsmeldingen fra 2 lag ikke godkjent da navneliste ikke foreligger. Årsmeldingen gjengis i sin helhet nedenfor: Antall skyttere i de ulike klassene Klasse Antall skyttere 2009 Antall skyttere

2 V V V AG 7 7 Rek ER J Asp Skyttere under 25 år Sum Antall skudd Skytingens dag 20 lag med 490 delt. 21 lag med 482 delt. Ikke aktive medlemmer Årsmeldinger fra 28 av totalt 29 skytterlag. Av de leverte årsmelding er 2 ikke godkjent. Ungdomsutvalget Årsmeldingen utsendt pr. til alle lag samt lagt ut på samlagets hjemmeside Meldingen ble referert av leder i ungdomsutvalget. Vedtak: Årsmeldingene enstemmig godkjent. b) Melding fra banekontakten. Alle lagene har levert inn skjemaet kontrollrapport sikkerhet skytebane. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. SAK 3: Regnskap 2010 a) Samlaget: Kasserer gikk gjennom regnskapet og kommenterte postene. Merknader: Midler som benyttes til ungdomsaktiviteten må synliggjøres b) Revisjonsrapport Kasserer refererte revisjonsrapporten. Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent. SAK 4: Budsjett 2011 Kasserer orienterte om neste års budsjett. Merknader: Da økonomien i Mørekretsen er dårlig må samlaget påregne å bli belastet større kostnader enn tidligere. Vedtak: Budsjett for 2011 enstemmig godkjent. SAK 5: Premieutdeling/utmerkelser Samlagets hederstegn: - R/J laget som vant lagskytingen på LS: Beate Skomsøy, Ola Mogstad Strand, Vegard Rakstang og Marius Vollan Elshaug. - Magnus Bøklep for sin prestasjon på felthurtigskytingen under LS. Miljøprisen: Eivind Høgholdt. Årets Nordmørskytter, Kretsmesterskap, Organisasjonsmedaljen. Diplomer dugleiksmerker: Gullkravet 25 ganger: Jens Kåre Øyen, Hov

3 Gullkravet 30 ganger: Leif Peder Fugelsøy, Øvre Surnadal, Harald Snekkevåg, Ivar Gullstein, Kristiansund. Gullkravet 35 ganger: Even Sinnes, Lomundal, Jonas Sollid, Hov Gullkravet 45 ganger: Lars Indreiten, Halsa Diplom for beste prosentvis økning dugleiksmerkeskyting: Smøla skytterlag Diplom for flest deltakere i dugleiksmerkeskyting tildelt Smøla skytterlag Skytingens dag: Vinner av kr. 2000,- ble Surnadal (etter loddtrekking blant arrangørene) Forsvarsmerket krus: Leif Peder Fugelsøy, Øvre Surnadal SAK 6: Valg skyttertinget Leder refererte det forestående valg i DFS. Vedtak: Saken tas til etterretning. SAK 7: Sak DFS kaliber 5,56 tingsak Lederen orienterte. Til saken var det vedlagt: - Notat fra Norges skytterstyre vedrørende godkjenning av 5,56 i DFS. - Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010 fra Ola Tore Dokken. Styrets innstilling til ombudsmøtet: Nordmør skyttersamlag anbefaler at kaliberet 5,56 velges i DFS. Under diskusjonen fremkom følgende: - våpenet er allerede satt i produksjon. - Det leveres ombyggingssett til kaliber 5,56 (som for kal.22) - Presisjonsvåpen på 100 m og ingen rekyl. - Ingen prisbesparelse ved hjemmeladning, undersøkelse som er gjort av leder ungdomsutvalg viser at en må påregne en økning i kostnadene. - Det må benyttes tunge kuler som er noe dyrere enn de som benyttes i dag. - Forsvaret bør komme med signaler. - Hjemmeladding og sikkerheten ved dette, samt dyre ladekomponenter. - Hva med rekrutt ammunisjon og prisen på denne dersom forbruket reduseres. - Utmerket våpen for rekrutter og veteraner. - Må avvente på en bedre utredning. - Unngå at feltskyting blir tilpasset kaliberet. Ola Gujord (våpensmed) viste gjorde rede for noen tekniske utredninger. Styret trakk sin innstilling til ombudsmøte. Vedtak: Ombudsmøtet gir styret fullmakt til å avgi en uttalelse til DFS på grunnlag av de momenter som fremkom under diskusjon av saken. Momenter som må tas med er: -økonomiske og tekniske spørsmål for både skytterlag og den enkelte skytter. -amunisjonstyper og hjemmeladning.

4 SAK 8: Samlagets stevner reglement Leder orienterte. Det vises også til styresak 49/10 Reglement stevner Styrets innstilling: Framlagt endring av reglement godkjennes Under diskusjonen fremkom følgende: - Innføre mesterskapsomgang for klasse 1 og 2 må unngås. - Klasse 1 er en rekrutteringsklasse og 10 skudd på 75 sek. blir for tøft. - Det ble også referert til korrespondanse mellom aktiv skytter DFS- leder samlaget vedr. gjeldende regelverk og de muligheter en har for å fravike disse. - En kan, med dagens regelverk, bli Nordmørsskytter uten å skyte felt. Dette må endres. Vedtak: 1. Regelverk bane- felt og 15 m endres som styrets forslag. Enstemmig. 2. Styrets forslag om endring av normalprogrammet for kl.1 og 2 falt ved votering. (26-24). 3. Regelverk Nordmørsskytter tas opp på kretsvise møter. Sak 9 Sak premiering stevner - tingsak Leder orienterte. Det vises til forslag fra Kvernes skl og styrebehandling i Samlaget i sak 50/10 Styrets innstilling: Skytebokas punkt endres slik: For baneskyting og innendørsskyting skal arrangøren premiere: 25 skudd samlet eller 15 skudd sammenlagt og 10 skudd (to premiegrupper). Dersom arrangør... (slik det står nå). Valgt premiering bør angis i innbydelsen. Vedtak: Styrets forslag etter votering. Enstemmig. SAK 10. Sak fra Sunndal skytterlag Organisasjnsmedaljen/KM Leder orienterte. Det vises også til skriv fra Sunndal skytterlag. Styrets innstilling: 1. KM avsluttes som samlagsinitiert arrangement. Krets(er) som fortsatt ønsker å gjennomføre dette gjør det på eget initiativ, egne regler, steder, skytetider osv. 2. Skytingen om Den Norske Skyttermedalje gjennomføres i Nordmør skyttersamlag på én bane for hele samlaget. Vedtatt med 6 mot 1 stemme. Under diskusjonen i denne saken hadde Lars Indreiten utarbeidet et forslag som ble utdelt blant møtedeltakerne. I sitt innlegg ble følgende nevnt: - To begivenheter i året, skytingens dag og kretsstevnene.

5 - Forslaget fra Sunndal vil ødelegge dette. - Skyting om organisajonsmedaljen har Nordmøre vært høyt opp på landsplan når det gjelder deltakerantall. Forlate kretsstevnet fremmer ikke skyting om organisasjonsmedaljen. Vi må heller utvide kretsstevnene som flg.: endre kretsinndeling, avsette ei helg til kretsstevnet, samling av ny skyttere på slike stevner. - Vi må tenke bredde. Det ble votert over følgende forslag. 1. Styrets innstilling, som også er forslaget fra Sunndal skytterlag. 2. Forslaget fra Lars Indreiten. Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt. Votering SAK 12. Valg Tore Ulset, orienterte om valgkomiteten arbeid. Valgkomiteens innstilling ble fremlagt. Dette ga følgende resultat: Samlagsstyret: Jon Nordvik, Surnadal (gjenvalg) periode Ola Krogstad, Eide og Naas (gjenvalg) periode Aud Gravem, Surnadal, (gjenvalg) periode Ikke på valg: Asbjørg Kanestrøm, Smøla, periode Ola Gujord, Fosna, periode 2011 Alf Høgset, Batnfjord, periode Varamedlemmer: Kåre Grønning (2011) Ingar Waag (2011) Torbjørn Husevåg (2011) Leder i samlagstyret: Ola Krogstad, Eide & Naas, (gjenvalg) periode 2011 Nestleder: Ola Gujord, Fosna, (gjenvalg) periode 2011 Kasserer: Aud Gravem, Surnadal,(gjenvalg) periode Sekretær: Alf Høgset, Batnfjord, (gjenvalg) periode 2011 Ungdomsutvalget Gunnar Øyen, Aspøy og Str.nes, periode 2011 Nils Inge Skomsøy, Smøla,(gjenvalg) periode Marit S. Johnsen, Hjelmen, (ny) periode Leder: Nils Inge Skosøy, Smøla (gjenvalg), periode 2011 Utdanningskontakt: Asbjørg Kanestrøm, Smøla, periode 2011 Samlagsinstruktører: Ivar Bernt Hoel, gjenvalg, periode Arvid Ulset, periode, Revisor: Bjørn Snekvik, periode 2011 Magnus Snekvik, periode

6 Uttakingskomite: Styret velger ut en person fra samlagsstyret i komiteen. Leif Gravem, fra de aktive, periode Leder samlagsstyre. Innspill fra ombud: Samlaget bør utdanne flere instruktører. Vedtak: som valgkomiteens innstilling. Valgkomite: Bjørn Heggeset, leder, periode 2011 Clas Kjøl, periode Gregus Kristensen, periode år SAK 12 Avslutning Leder Ola Krogstad takket for fornyet tilliten. Arne Bjørn Gaupset går nå av som medlem av ungdomsutvalget. Han har gjennom flere perioder sittet i samlagsstyret og vært leder i ungdomsutvalget. Arne Bjørn har nå valgt å satse helt og fullt på det sportslige. Viktig oppdrag ( lefsebaking i Oslo)gjorde at han ikke kunne delta på årets ombudsmøte. Det ble nevnt at dette var hans første fravær siden Arne Bjørn vil få en oppmerksomhet fra samlaget ved en senere anledning. Alf Høgset (ref.)

7 ÅRSMELDING 2010 Samlagsstyret 2010 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder : Ola Gujord Fosna 2. Varam. : Ingar Waag Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn Husevåg Kasserer : Aud Gravem Surnadal Styremedlem : Jon Nordvik Surnadal Styremedlem : Asbjørg Kanestrøm Smøla Leder ungdomsutv. : Nils Inge Skomsøy Smøla Utdanningskontakt : Asbjørg Kanestrøm Smøla Møtevirksomhet 2010 Det er avholdt 5 styremøter der i alt 51 saker er blitt behandlet. Møtene er blitt holdt på Straumsnes hvor samlaget har inngått en avtale om disponering av et eget møterom i Straumsnes HV-område sine lokaler. Samlagets arkiv er også samlet der. Representasjon: Skytterting: Ola Krogstad. Midt- Norge i Sykkylven: Ola Krogstad og Arne B Gaupset Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm, Nils Inge Skomsøy og Arne Bjørn Gaupset. Det er avviklet 3 kretsvise møter med god oppslutning og diskusjon. I alt 20 av samlagets 29 lag var representert og med 47 deltagere. HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER 2010 Nedenfor er styrets årsplan satt inn og og enkelte områder blir omtalt spesielt. Planen har vært styrets opplegg for arbeidet som er utført. I hovedsak er de fleste målene nådd, men vi har ikke rukket å arbeide med alle oppgavene like godt og grundig. Disse vil da bli fulgt opp i det kommende året. Årsplan Nordmør Skyttersamlag Aktivitet Mål Resultat Møter og kurs Styremøter Gjennomføre møter i henhold til plan Gjennomført Ombudsmøte Gjennomføre møte i henhold til plan Gjennomført Kurs og samlinger 22 lag møter opp, organiseres som kurs Kurs nye seniorskyttere 20 lag 47 deltagere 14 deltagere Ikke gjennomført i henhold til plan Ledermøte/kurs og årsmeldingsarbeide Møteplikt alle lag Handlingsplan Alle baner skal være i orden og Gjennomført Skytebaner/sikkerhet godkjente Regnskapsrapportering Gjøres på styremøtene Gjennomført Ungdomsutvalget - rapportering Gjøres på styremøtene Gjennomført Økonomi Skaffe støttemidler Gjennomført Oppfølging lag Være en støttespiller og inspirator for lagene Delvis gjennomført

8 LS Flest mulig deltagere på LS Ca 200 Aktive skyttere Økning i antall aktive skyttere i forhold til skudds skyttere Økning i antall aktive skyttere i forhold til 2009 Skifelt og skogsløp med skyting Skogsløp med skyting lokalt i 10 lag Ikke nådd målet Skytingens dag Arrangement i minst 20 lag Rekruttering innendørs Gjennomført Sikkerhet på skytebanene DFS sentralt har også dette året vektlagt sikkerhet på våre skytebaner meget sterkt. Det må aldri slurves med sikkerheten på og omkring banene. Alle lag har bekreftet sikkerhetskontroll av sine baner. Rekrutteringstiltak Ungdomsutvalget har avholdt kurser for Rekrutteringsskyttere. Mørekretsens ungdomsutvalg sto for kurs/samling for Junior på Setnesmoen oktober. Det var 20 deltakere, derav 8 fra Nordmør. Det rapporteres om en meget lærerik og vellykket samling. Forøvrig vises til årsmelding fra ungdomsutvalget. Informasjonsstrategi i lag og samlag Samlaget oppfordret alle lag til å holde informasjonsmøte om sin virksomhet for bestemte målgrupper i nærmiljøet. SAMARBEIDE MED HEIMEVERNET Samlaget har nå ett HV-distrikt å forholde seg til, Møre og Fjordane HV-distrikt 11. Samarbeidet med HV på regionalt plan er meget godt. KURSVIRKSOMHETEN 2010 Kurs i årsmeldingsrapportering ble avlyst grunnet for få påmeldte. De kretsvise samlingene ble lagt opp slik at de oppfylte kravene til kursstøtte. Totalt 20 lag deltok på disse møtene med 47 deltagere. Det ble også arrangert kurs for ferske seniorskyttere hvor 14 stk deltok. Stang/felthurtig Samlagets utstyr innenfor dette området og det må gjennomføres en drøfting i lagene om hvordan framtiden skal møtes. Det skjer en rivende utvikling teknologisk utvikling innenfor området og styret foreslår å avsette midler i regnskapet til støtte/kjøp av utstyr. Denne saken vil bli diskutert på neste års kretsvise møter. SKYTESESONGEN 15 m innendørs Det er avviklet 7 stevner inkludert samlagsstevne og fylkesstevnet. Deltakelsen ved innendørs skytingen er sterkt økende. Skogsløp med skyting Samlaget har oppfordret lagene til å arrangere interne skogsløp med skyting. Det rapporteres at noen lag har fulgt opp dette. Arrangementet er meget enkelt å lege opp og kan skje på skytebanen.

9 Samlagsstevnet i skogsløp ble arrangert av Bæverdalen med 14 deltagere. Det viser seg krevende å få en stor aktivitet innenfor dette området. Feltskyting Det er blitt avholdt 12 åpne feltstevner. Samlagsstevnet ble godt arrangert under fine forhold av Aspøy og Straumsnes skytterlag med 128 deltagere. Eide og Naas arrangerte landsdelskretsstevnet under vanskelige forhold med 181 deltagere. Skytterne fra vårt samlag gjorde det meget bra med følgende beste plassering av våre skyttere: J: 3 Marius V Elshaug Sunndal ER: 1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal R: 2 Karoline Grønning Fosna V55: 1 Lars Indreiten Halsa V65: 2 Ludvik Gravem Sunndal V73: 1 Jon Oren Surnadal Kl Jørn Hals (tredobbel seier for Nordmør) Kl 1 2 Kirsti Rakstang Asp/Str Kl AG 2 Nils Halse Halsa Stang 1 Magnus Bøklep Hjelmen Stuper 2 Magnus Bøklep HjelmenDet vises ellers til utlagte resultatlister på samlagets hjemmeside.. Baneskyting Det er avholdt 15 åpne banestevner med jevnt god deltakelse på alle stevner. Samlagsstevnet ble arrangert av Smøla skytterlag. Stevnet ble meget godt arrangert på lørdag og søndag og det deltok 168 skyttere. Kretsstevnene ble tradisjonelt arrangert men med et varierende antall deltagere i de ulike kretsene. 37 skyttere deltok under skyting om organisasjonsmedaljen og det var altfor få. Kragens minnestevne ble arrangert av Halsa skl. Breddeserien og Veteranserien ble arrangert etter terminlisten med god deltakelse og med spennende finaler. Under landsdelskretsstevnet i Engesetdal og Skodje fikk samlaget følgende topplasseringer: Mesterskap kl.3-5: 1. Jacob Nørbech Asp/Stra V55 2. Ola Krogstad Eide og Naas ER 1 Beate Skomsøy Smøla J 5. Marius Vollan Elshaug Sunndal V65 3. Håkon Gravem Sunndal Stuper 1 Magnus Bøklep Hjelmen Samlagsskyting veteran 2 Nordmør Samlagsskyting R/ER/J 3 Nordmør Samlagsskyting Kl Nordmør Samlagsskyting U25 2 Nordmør Midt-Norsk mesterskap Sunnmørel skyttersamlag arrangerte Midt-Norsk med Sykkylven og Stranda skl som arrangør. Følgende skyttere fra vårt samlag fikk pallplasseringer: Bane: R 2 Hallgeeir Aspsæter Asp/Stra ER 1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal

10 3 Vegard Engdal Reinsfjell V55 2 Peder Myrset Eide og Naas Kvinne 1 Mali Torvik Reinsfjell V55 2 Peder Myrset Eide & Naas V65 3 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord Feltskyting: Leif Gravem Sunndal 2 Jakob Nørbech Asp/Straumsnes Kl 1 1 Kirsti Rakstang Asp/Straumsnes V55 3 Steinar Løset Rindal R 2 Maren Høgholt Lomunddal V65 3 Håkon T Gravem Sunndal V73 1 Per Torvik Reinsfjell Stang 1 Ruben Ulset Asp/Straumsnes Landsskytterstevnet Årets landskytterstevne ble et godt stevne i Evje med svært mange gode prestasjoner og et utmerket arrangement. Nordmør vant samlagskyting for R/J, Terje Nisja nr 4 i skytingen om kongetittelen Gratulerer. Følgende skyttere fra vårt samlag ble plassert med medalje/stjerne: Felt: Kl Sigbjørn Hopmark Medalje 26 Olav Gravem Medalje 31 Leif Gravem Stjerne 50 Magnus Bøklep Medalje Stuper 2 Magnus Bøklep V73 2 Jon Oren Medalje ER 5 Ola Mogstad Strand Medalje R 3 Johanne Ramsli Medalje Bane: Kl Terje Nisja Stjerne 66 Jacob Nørbech Stjerne V65 2 Birger Indreiten Medalje 3 Ludvik Gravem Medalje 6 Magne Bøklep Medalje V73 11 Marvid Mork Medalje ER 5 Gunhild Brønstad Medalje Årets Nordmørsskytter 2010 Følgende skyttere er året til Årets Nordmørsskytter 2010 i sin klasse : Klasse Navn Lag Poeng 5 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 98 4 Mons Otnes Surnsdal 88 3 Gunnar Hjelen Årvågsfjord 67 2 Axel Skuggevik Surnadal 94 1 Nils Jøran Stenberg Surnadal 100 V55 Ola Krogstad Eide og Naas 92 V65 Håkon T Gravem Sunndal 95 V73 Jon Oren Surnadal 100

11 AG Roar Eriksen Rindal 40 R Maren Høgholt Lomundal 100 ER Beate Skomsøy Johanne Ramsli Smøla Smøla J Marius V Elshaug Sunndal 100 Fra og med 2006 er premieringen utvidet slik at de 3 beste skyttere i hver klasse der deltakerantallet er stort nok får premie. Hele 279skyttere har oppnådd poeng i konkurransen mot 249 i 2009 INFORMASJON TIL LAG OG SKYTTERE All informasjon til lagene er blitt utsendt pr. E-post. All informasjon blir lagt ut på samlagets hjemmeside. Hjemmesiden ble høsten 2006 lagt om slik at den følger det opplegg DFS sentralt har opparbeidet. Igjen stor takk til Arve Holmeide som har lagt ned et stort og meget godt arbeide som webansvarlig også i år. UTMERKELSER/JUBILEER Diplom fra DFS for minimum 10 års lagsledelse: Samlagets fortjenestemedalje: Olav Aasen Jens Kåre Øyen SENTRALE TILLITSVALGTE FRA SAMLAGET Lars Indreiten, Halsa: Leder i Rådgivende utvalg og leder i Mørekretsen. Antall skyttere i de ulike klassene Klasse Antall skyttere 2009 Antall skyttere V V V AG 7 7 Rek ER J Asp Skyttere under 25 år Sum Antall skudd Skytingens dag 20 lag med 490 delt. 21 lag med 482 delt. Ikke aktive medlemmer Det er innen fristen innkommet årsmeldinger fra 26 av totalt 28 skytterlag. TAKK!

12 En takk rettes til Møre og Romsdal fylke for bidrag gjennom Mørekretsen som i store trekk går til ungdoms- og rekrutteringsarbeide og videre støtte fra Sparebank 1 Nordvest og Sparebanken Møre. Samlagstyret vil også takke de mange tillitsvalgte i lagene som står på år etter år for skyttersaken. Det er i lagene aktiviteten skapes og flere lag kan vise til meget høy aktivitet. Vi vil til slutt takke tillitsvalgte fra landsdelen for godt samarbeidet i året som er gått. Straumsnes, 08.november 2010 Ola Krogstad Ola Gujord Alf Høgset Aud Gravem Asbjørg Kanestrøm Jon Nordvik Nils Inge Skomsøy ÅRSMELDING FRA BANEKONTAKTEN Alle lag med egen skytebane har bekreftet at sikkerheten på banene er i orden. Det er viktig å påpeke at det til enhver tid er lagsleder med sitt styre som er ansvarlig for sikkerheten på lagets bane. Et lag har gjennomført omfattende oppgradering og vedlikeholdsarbeide på banen og søkt om ordinært banebidrag. (Standplass, 100 m og 200 m). I denne sammenheng gjennomførte banekontakten inspeksjon av banen. Søknaden ble anbefalt av banekontakten. Halsanaustan, Birger Indreiten banekontakt

13 Årsmelding for 2010 fra Ungdomsutvalget Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder: Nils Inge Skomsøy. Smøla Sekreær: Arne Bjørn Gaupset Batnfjord Nestleder: Gunnar Øyen Aspøy og Straumsnes Møtevirksomhet: Det er avholdt ett utvalgsmøte. Nødvendige drøftelser og kontakt for øvrig har foregått pr. e-post og Telefon. Årsplan: På utvalgsmøtet fordelte vi de gjøremål og oppgaver som er tillagt utvalget. Retningslinjer for uttak av representasjonsskyttere ble lagt. Samling for ungdom ble også drøftet, og videre arbeid med oppgaven ble besluttet. Aktiviteter / Samlinger: 24juni 4. juli Eide og Naas: Kursleder Arne Bj. Gaupset, instruktør Ivar Bernt Hoel Surnadal: Kursleder Gunnar Øyen, instruktør Arvid Ulset Ertvågøya: Kursleder Nils Inge Skomsøy, instruktør Arvid Ulset, Ivar Bernt Hoel og Clas Kjøl Det deltok i alt 35 skyttere på samlingene. Setnesmoen okt. Her deltok Bjørn Heggset, Arvid Ulset og Leif Gravem som instruktører. Arne Bj. Gaupset deltok i planlegging og gjennomføring av opplegget fra DFS instruktørpool Deltakelsen fra Nordmør var 8 stk. Det var tilsammen 20 deltakere. Det var i år samling i lag med HV ungdommen og dette var vellykket. Samlingen hadde et høyt faglig innhold og fokuserte på bane- felt. Samlagene i Mørekretsen legger betydelig midler og engasjement for å tilrettelegge et godt opplegg. Flere av skytterlagene i samlaget burde greie å få deltaker til dette kurset. Skytersesongen 2010 Lagskyting Samlagsstevne bane: Fylkescupen: Landsdelskretsstevne bane: Midtnorsk: Sunndal 1. plass til Smøla Skytterlag som overtok da Sunndal ikke kunne stille lag. 3. plass til Nordmør 3. plass til Nordmør Landsskytterstevnet i Elverum: Våre skyttere presterte å ta 1. plass i samlagsskyting R/J med 399 pt. En kjempe bragd. Ola Mongstad Strand, Beate Skomsøy, Vegar Rakstad og Marius Vollan Elshaug får også Samlagets Hederstegn. Beste individuelle resultater: 5. plass og Ungdomsmedalje til Gunnhild Brønstad 350 pt og 5 pl. Ola M.Strand på felt og Johanne Ramsli på en flott 11pl. Årets Nordmørsskytter Rekrutt: Maren Høgholt Lomunal 100 pt. E.Rekrutt : Beate Skomsøy og Johanne Ramsli Smøla 96 pt. Junior: Marius v. Eldshaug, Sunndal 100 pt. 350 klubben 3 skyttere ble i år medlemmer av klubben Vegard Engdal, Reinsfjell Gunnhild Brønstad, Lomundal Kjell Runar Otnes, Surnadal Takk Ungdomsutvalget vil takke foreldre og foresatte som støtter opp om skyttersaken og de unge skytterne. Takk til instruktører og medhjelpere ved samlingene. Smøla Nils Inge Skomsøy Arne Bj. Gaupset Gunnar Øyen

14 Nordmør Skyttersamlag 2010 ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor Budsjett RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3011 Kontingent fra lag medl , , , Statsbidrag fra DFS til samlaget , , , Tilskudd fra Mørekretsen , , , Inntekter stevner/med.avg.&merker , , , Bidrag DFS trenings og instruktør samlinger , , , Bidrag DFS instr. ungdomsutvalget 0, , , Reklame og annonseinntekter , , , Andre inntekter 5 904,80 765,78 0,00 Sum DriftsInntekter , , ,00 DriftsKostnader 4211 Trenings og instr. utg ungdomsutv 0, ,30 0, Lederutdanning/adm.kurs 0,00 0, , Innkjøpskonto merker ,00 0,00 0, Gavepremier , , , Gavepremier ungd.utv 0,00 0,00 0, Premier, medaljer og gravering , , , Premier, medaljer ungdomsutvalget , , , Tilskudd lagskyttere ungdomsutv , , , Honorarer , , , Honorar ungdomsutvalget , , , Reiseregninger , , , Reisereg. ungdomsutv , , , Administrasjonsutgifter , , , Porto -255,00-280,00-300, Administrasjonsutgifter ungdomsutv. 0,00 0,00 0, Leie e-postkontoer skytterlag/ Web-kost , , , Arr. bidrag til lag , , , Arr.bidrag til lag ungdomsutv. 0,00 0,00 0, Styremøter , , , Ombudsmøtet , , , Andre møter, kurs og samlinger , , , Andre møter, kurs og saml. ungdomsutv ,60 0, , Andre utgifter, gaver og blomster ,75-300, , Skytingens dag gavekort , , , Avsetning til fond for kjøp av utstyr ,00 0,00 0,00 Sum DriftsKostnader , , ,00 DRIFTSRESULTAT 50, ,49 0,00 Finansposter 8010 Renteinntekter 266, ,00 0, Renteutgifter og gebyrer -275,00-291,50 0,00 Sum Finansposter -9, ,50 0,00 RESULTAT FØR SKATTER 41,24 133,01 0,00 ÅRSRESULTAT 41,24 133,01 0,00 Lisensiert til: Nordmør Skyttersamlag (Pr ) Utskriftsdato: kl: 22:53 Side: 1

15 Nordmør Skyttersamlag [Ungdomsutvalget] / ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn KontoSum RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3011 Kontingent fra lag medl. 0, Statsbidrag fra DFS til samlaget 0, Tilskudd fra Mørekretsen 0, Inntekter stevner/med.avg.&merker 0, Bidrag DFS trenings og instruktør samlinger , Bidrag DFS instr. ungdomsutvalget 0, Reklame og annonseinntekter 0, Andre inntekter 0,00 Sum DriftsInntekter ,00 DriftsKostnader 4211 Trenings og instr. utg ungdomsutv 0, Lederutdanning/adm.kurs 0, Gavepremier 0, Gavepremier ungd.utv 0, Premier, medaljer og gravering 0, Premier, medaljer ungdomsutvalget , Tilskudd lagskyttere ungdomsutv , Honorarer 0, Honorar ungdomsutvalget , Reiseregninger 0, Reisereg. ungdomsutv , Administrasjonsutgifter 0, Porto 0, Administrasjonsutgifter ungdomsutv. 0, Leie e-postkontoer skytterlag/ Web-kost 0, Arr. bidrag til lag 0, Arr.bidrag til lag ungdomsutv. 0, Styremøter 0, Ombudsmøtet 0, Andre møter, kurs og samlinger 0, Andre møter, kurs og saml. ungdomsutv , Andre utgifter, gaver og blomster 0, Skytingens dag gavekort 0,00 Sum DriftsKostnader ,76 DRIFTSRESULTAT ,76 Finansposter 8010 Renteinntekter 0, Renteutgifter og gebyrer 0,00 Sum Finansposter 0,00 RESULTAT FØR SKATTER ,76 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 ÅRSRESULTAT ,76 Lisensiert til: Nordmør Skyttersamlag (Pr ) Utskriftsdato: kl: 21:21 Side: 1

16 Nordmør Skyttersamlag 2010 BALANSE KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor EIENDELER Omløpsmidler 1400 Beholdning merker 8 599, , Debitorer ,00 0, Sparebank 1 Nordvest , , Sparebanken Møre , ,14 Sum Omløpsmidler , ,39 SUM EIENDELER , ,39 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital 2010 Egenkapital , , Premiefond , , Fond for kjøp av utstyr ,00 0, Årsresultat (Opptjent egenkapital) 41,24 0,00 Sum Egenkapital , ,89 Kortsiktig Gjeld 2400 Kreditorer 0, , Premier vet. stevne 1 600, ,00 Sum Kortsiktig Gjeld 1 600, ,50 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,39 Lisensiert til: Nordmør Skyttersamlag (Pr ) Utskriftsdato: kl: 20:34 Side: 1

17 Nordmør Skyttersamlag foreløpig KtoNr KontoNavn RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter Budsjett 2011 Budsjett Kontingent fra lag medl Statsbidrag fra DFS til samlaget Tilskudd fra Mørekretsen Inntekter stevner/med.avg.&merker Bidrag DFS trenings og instruktør samlinger Ungdom Bidrag DFS instr. ungdomsutvalget Reklame og annonseinntekter Andre inntekter Sum DriftsInntekter DriftsKostnader 4320 Lederutdanning/adm.kurs Innkjøpskonto merker Gavepremier Gavepremier ungd.utv Premier, medaljer og gravering Premier, medaljer ungdomsutvalget Tilskudd lagskyttere ungdomsutv Honorarer Honorar ungdomsutvalget Reiseregninger Reisereg. ungdomsutv Administrasjonsutgifter Porto Administrasjonsutgifter ungdomsutv Leie e-postkontoer skytterlag/ Web-kost Arr. bidrag til lag Arr.bidrag til lag ungdomsutv Styremøter Ombudsmøtet Andre møter, kurs og samlinger Andre møter, kurs og saml. ungdomsutv Andre utgifter, gaver og blomster Skytingens dag gavekort Sum DriftsKostnader Kontroll 0 0

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 19. oktober kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22:10 Behandlede saker Sak 1 Konstituering 1. Godkjenning

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag Ofoten skyttersamlag Sted: Bjerkvik Hotell. Tid: Lørdag 6. desember 2014 kl 11:00 Følgende lag var representert på møtet: Ballangen: 1, Bestebostad: 1, Bjerkvik: 5, Evenes: 3, Gratangen: 0, Idus: 0, Kjøpsnes:

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015 Vedlegg til Skyttertingsdokumentet 2015 Innholdsfortegnelse for Vedlegg Vedlegg: Side: 1. Norges Skytterstyres årsmelding for 2014 1-16 2. Årsberetning 2014 med årsberetning 17-29 2b. Revisors beretning

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 26. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Innkalling til årsmøtet 2014 Skytterlagets medlemmer (ALLE!) innkalles herved til årsmøte i skytterhuset på Granerud. Sakliste tirsdag 28. oktober 2014 klokka 1800

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 11. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 QUALITY RESIDENCE HOTELL OG SKYTEBANEN PÅ VATNE MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER

Detaljer

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009.

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. 8 medlemmer møtte fram. Sakliste: Stormoen skytebane fredag 20. november kl.19.00. 1. Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2009. 3.

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. OG 2. JUNI 2014 THON HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21. OG 22. SEPTEMBER THON HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer