STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG"

Transkript

1 STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, ONSDAG , KL Til stede: Birger Nyheim, Pål Fredriksen, Per Ivar Emanuelsen, Jostein Rubbås-Risvik, Eva Rubbås-Risvik, Harald Johansen (vara for Svein Ivar Ingebrigtsen). Forfall/ikke møtt: Svein Ivar Ingebrigtsen, Jonn Arne Iversen, Børge Kristoffersen, Ole-Reidar Olsen, Børre Pedersen SAK 09-15: GODKJENNING AV MØTEREFERAT FRA Referatet godkjent. SAK 10-15: REFERATSAKER I følge skytterboka så skal Utdanningskontakt være et fullverdig medlem av samlagsstyret. Det betyr selvfølgelig at han også skal ha stemmerett. Saken, med eventuelle endringer i vedtekter for Troms skyttersamlag på grunn av dette, tas opp på neste styremøte. Roy Håkstad i rådgivende utvalg blir invitert til et styremøte for å informere om arbeidet som utvalget står ovenfor. Børre Pedersen, Bjørghild Nymo Johnsen, Per Ivar Emanuelsen og Eva Rubbås-Risvik deltok på regionalt samling for Nord-Norge og Midt-Norge på Gardermoen i begynnelsen av februar. Ett hovedtema var å få i gang aktivitet i lag som ikke er så aktive lengere. Ett annet tema var spørsmålet om enkelte skytterlag burde slå seg sammen med andre. Det ble også avgjort at det blir Instruktørkurs 1a, sannsynligvis på Setermoen, i november Nils Erik Lundon fra Skytterkontoret holdt ungdomsledersamling for ledere (og medlemmer) av ungdomsutvalg for alle skytterlag i Troms på Brenna i begynnelsen av mars. Det var deltakere fra kun 13 forskjellige skytterlag. Nye regler for Frifond i Skytterlag som oppfyller kriteriene som støtteberettigede skytterlag, vil nå få utbetalt tilskudd uten forutgående søknad. Kravene er blant annet at skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer under 26 år, og en medlemskontingent på minimum 50 kr. Medlemskontingent må være registrert som «Fullt betalt» i Mitt DFS. Skytterlaget må ha levert årsrapport for grunnlagsåret. DFS skal ha mottatt en bekreftelse fra skytterlagene på at de har brukt opp fjorårets tilskudd før årets tilskudd utbetales til skytterlagene. Les mer om de nye retningslinjene i vedlegg 1. Ungdomssamling på Brenna i begynnelsen av mars. Det var 18 deltakere og 5 instruktører på samlingen. Marthe Lundnes skrev en flott rapport fra samlingen (vedlegg 2).

2 SAK 11 15: SAK FRA STORSTEINNES SKYTTERLAG: GODKJENNING AV OPPLEGG I FORBINDELSE MED SM-FELT 2015 Styret godkjenner opplegget for SM-felt SAK 12 15: SAK FRA TROMSØ SKYTTERLAG: PÅMELDINGSFRISTER TIL STEVNER «Som nevnt på ungdomsledersamlinga på lørdag har jeg et ønske om at lag kan melde på større grupper til stevner da de ofte blir fort fulle og vi ikke kan kjøre samlet. Dette er uheldig om vi skal ha med nye skyttere. Forslag: 4 uker før har lag frist til å komme med samlede lister for påmelding til stevnet (min 5 skyttere) 3 uker før åpnes påmelding til stevnet for enkeltindivider. Dersom alle i Troms gjør dette vil vi få en forutsigbarhet i påmeldingen og lagene kan planlegge påmeldingen. Mvh Tor-Erik Iversen (Tromsø skytterlag)» Lagene oppfordres til å praktisere dette på kommende stevner. Når skytterlagene sender lister til arrangørlag, så må de inkludere skytter ID sammen med navnet på alle som skal meldes på. Lagene må huske å melde av skyttere som ikke kommer til å delta på stevner i god tid, slik at de ikke opptar plasser for andre skyttere. Styret vi ta opp saken på senere styremøter eller på Ombudsmøtet. SAK 13 15: REVIDERING AV INSTRUKS FOR SM-FELT Styret viser til «Vedlegg til Skytterboka 2015» om «Endringer i regelverk feltskyting, siktekant og innskytingshold». Instruks for SM-felt er endret i henhold til regelverket. Revidert instruks er lagt inn på samlagets hjemmesider under «Vedtekter». https://www.dfs.no/verdt-a-vite/lover-og-regler/skytterboka/ SAK 14-15: HÅLOGALANDSMESTERSKAP 2015 Instruksen for Hålogalandsmesterskapet feltskyting er endret. Revidert instruks er lagt inn på samlagets hjemmesider under «Vedtekter». SAK 15-15: KURS VÅREN 2015 Feltinstruktørkurs arrangeres en ukekveld i løpet av april/mai. Innbydelse blir sendt ut til skytterlagene når tid og sted er klar. En mulig dato er onsdag 15. april. Et mulig sted er Brenna, Storfjord. Møtet ble hevet kl. 20:40. Per Ivar Emanuelsen (Referent)

3 VEDLEGG 1 Retningslinjer for DFS Frifond Organisasjon 2015 Retningslinjer for bruk og fordeling av Frifond-midlene til skytterlagene, vedtatt i Norges Skytterstyre i sak 2/2015 den Krav og retningslinjer fra LNU vil i tilfelle motstrid være bestemmende. 1. Formål Frifond Organisasjon er en støtteordning til frivillige lag og foreninger som driver barneog ungdomsvirksomhet, herunder skytterlag tilknyttet DFS. Støtteordninga skal bidra til å stimulere barn og unges aktivitet lokalt i skytterlagene. 5 % av midlene kan brukes av sentralleddet til administrasjon av Frifond-ordninga. Frifond-midler kan ikke brukes til: Innkjøp av rusmidler, herunder alkohol og tobakk Mellomliggende lag (skyttersamlag) Lønne ansatte, innsamlingsaktivitet eller å bygge egenkapital Brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet 2. Målgruppe Midler fra DFS Frifond Organisasjon tildeles som driftsstøtte til skytterlagene, og skal kun brukes til aktivitet på lagsplan for barn og unge under fylte 26 år i grunnlagsåret. 3. Krav for å kunne være støtteberettiga skytterlag Skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer under fylte 26 år, og en medlemskontingent på minimum 50 kr. Medlemskontingent må være registrert som «Fullt betalt» i Mitt DFS. Medlemsregistreringa i Mitt DFS må minst inneholde navn, fødselsår og adresse. Skytterlaget må ha levert årsrapport for grunnlagsåret. Skytterlaget må, i henhold til standardlov for skytterlag 5-10, ha et valgt ungdomsutvalg. DFS skal ha mottatt en bekreftelse fra skytterlagene på at de har brukt opp fjorårets tilskudd (innlevert rapport) før årets tilskudd utbetales til skytterlagene. 4. Fordelingsnøkkel for tildeling av driftsstøtte a) Driftsstøtte - grunntilskudd i. 20 % tildeles alle skytterlag som oppfyller kravene etter pkt. 3 om støtte. ii. 20 % fordeles etter antall tellende medlemmer under fylte 26 år for støtteberettiga lag etter pkt. 4.a.i. b) Driftsstøtte relatert til aktivitet for støtteberettiga lag etter pkt. 4.a.i. i. 30 % tildeles alle skytterlag som har arrangert minst ett terminfestet stevne i en DFS-aktivitet i grunnlagsåret, der resultatene er registrert i Mitt DFS. ii. 30 % tildeles alle skytterlag som har minst en deltaker som er 17 år eller yngre ved minst ett samlagsstevne i grunnlagsåret.

4 5. Aktiviteter som driftsstøtten kan brukes til Aktivitet knyttet opp imot langtidsplanen. Innkjøp av utstyr til skyteaktivitet. Herunder våpen, skyteutstyr, etc. Midlene kan ikke brukes til elektroniske skiver utendørs, ventilasjon, støvsugere etc. Utgifter til barn og unge med særskilte behov Miljøtiltak i regi av skytterlaget (sosiale tiltak). Ammunisjon, støtte til kjøp av kaliber 22. og rekruttpatroner kal. 6,5. Midlene skal nyttes til tiltak på lagsplan som eksempelvis instruksjon og opplæring, og kan ikke fordeles ut til enkeltskytteres egne aktiviteter. 6. Utbetaling av driftsstøtte DFS søker LNU om midler fra Frifond Organisasjon innen søknadsfrist i tilskuddsåret, og får normalt svar på søknaden i juni. Frifondmidler til skytterlagene beregnes etter mottatt tilskudd fra LNU. Grunnlaget for beregninga er kriterier etter pkt. 3 og fordelingsnøkkel i pkt. 4. DFS sender akseptskjema med svarfrist til skytterlagene snarest etter at DFS sentralt har fått sin tildeling fra LNU. Eventuelle restmidler som følge av manglende svar på akseptskjema fordeles likt på lag som har svart. Utbetaling av midlene skjer normalt snarest etter mottatt akseptskjema, og senest innen 1. desember i tilskuddsåret. Skytterlagene skal ha benyttet midlene innen 1. juni i kalenderåret etter tildelingsåret. 7. Rapportering Skytterlagene skal rapportere bruk av midler på eget skjema senest 1. juni i kalenderåret etter tilskuddsåret. Rapporten skal inneholde et enkelt regnskap for bruk av midlene. Dersom rapportskjema ikke sendes inn, skal de tildelte midlene tilbakebetales. Skytterlagene skal bekrefte at de har brukt opp fjorårets støtte før DFS sentralt utbetaler årets støtte. DFS vil kreve tilbake ubrukte midler. DFS kan kreve ytterligere dokumentasjon eller stille særskilte vilkår for tilsagnet for å sikre at tildelte midler blir brukt i tråd med retningslinjene. 8. Klageadgang Vedtak om tildeling eller avslag kan påklages til Norges Skytterstyre. Det gis likevel ikke klageadgang på vedtak om en reduksjon av tilskuddet der det ligger til grunn en lik prosentvis fordeling blant alle søkere. Skriftlig klage skal sendes Skytterkontoret senest 3 uker etter at melding om tildeling av tilskudd er mottatt (akseptskjema).

5 VEDLEGG 2 Deltagerliste: Torinn Håkstad R Lakselvdal Daniel Isaksen R Storsteinnes Gabriel Pettersen R Storsteinnes Henrik Stand R Storsteinnes Martin Håkonsen R Storsteinnes Emma-Cathrin Holmebukt R Nedre Målselv Vinjar S. Holmebukt R Nedre Målselv Andrea Melkild Vorhaug R Nedre Målselv Trygve Arild-Hansen R Målselv Markus ER Lakselvdal Oscar Stagrum Ottem ER Tromsø Sondre Grønnvoll ER Målselv Tiril Lundnes ER Nedre Målselv Ingvild Østgård ER Nedre Målselv Sondre Arild-Hansen J Målselv Bendik Steinhaug J Storsteinnes Arne Ivar Asmo Hansen J Gisund Sebastian Toldnes J Storsteinnes Instruktør: Marius Roy Håkstad Ulf Marthe Lundnes Bjørn Toldnes lørdag lørdag søndag lørdag og søndag lørdag og søndag Lørdag 0930 Dagen startet med en presentasjon der alle deltagerne presentere seg med navn, hvordan klasse de skyter i og hvor mye de har skutt felt før. Det samme gjorde instruktørene.

6 Når det va ferdig hadde Marius et framlegg om hvordan man skal kle seg når man er ute på vinteren og skal skyte felt. Det varte i ca 45 minutter. Deretter hadde Roy en presentasjon om feltskyting, hva som er viktig og huske på, viste kjapt hvordan anvisningen foregår og andre faktorer innenfor felt lunsj og bekledning 1300 etter lunsj gikk alle opp på standplass, der Roy tok litt om hvordan man skal bedømme vinden, spesielt for rekruttene. Roy og Bjørn hjalp rekruttene på innskytingen, Marthe hjalp ER og J. Innskytinga varte til i 1600 tiden, og da hadde alle skutt våpnene godt inn. Det var litt vind, så det var vanskelige forhold for de minste Når alle var ferdig med skytingen var det pause der vi skulle spise og skifte før vi skulle dra til Skibotn å bade. Vi spiste tørrmat før vi dro i bassenget. Alle koste seg i bassenget og de sa de synes det var morsomt. Marthe, Tiril og Sebastian satt på kanten og følte med da vi var tilbake fra badingen var det middag og taco, noe Bjørn, Lars Tore, Birgit og John Arne hadde ordnet. Når middagen var ferdig var det fri. Noen spilte kort, og andre slappet av. Det sosiale som skulle være når det var middag var en quiz, men alle var så fort ferdig og hadde forlatt bordet at det utgikk. (quiz får vente til neste samling) De fikk beskjed om at kl.2400 skulle alle være i soveposene og kl.0200 skulle det være helt stille. Bjørn satt vakt fra kl.0000 til 0300, Lars Tore satt fra og Marthe satt fra Det var helt stille i halv 3 3 tiden.

7 Søndag 0900 frokost og opprydning fram til kl Det gikk fint for seg, alle kom seg opp og fikk spist før vi startet skytingen Vi delte inn i tre grupper. Bjørn tok de som var helt nye på felt og hadde litt om de forskjellige figurene og anvisning. Marthe tok juniorene og de eldste i ER opp på standplass for å trene litt kne. Ulf tok resten og hadde tørrtrening konkurransen startet og alle fikk skutt 30 skudd. Vanskelige forhold for rekruttene men de var i godt humør likevel. Så snart lagene var ferdig gikk de ned til huset og spiste Oppsummering om hvordan de synes helgen hadde vært og hva de hadde lært. De fleste var fornøyd og hadde lært mye nytt. De som aldri hadde skutt felt før synes det var artig og kom til å fortsette. Oppsummering vellykket helg, kunne kanskje vært litt flere voksne med fra de forskjellige langene. Det var kun 3 voksne som var der om natten. Manglet voksen fra Gisund og Tromsø. Deltagerne fra Lakselvdal var kun med på lørdagen. Når kvelden kom og det ikke var mere opplegg så var det to grupper. De eldste satt på ett bord og rekruttene fra Storsteinnes var for seg selv. Men alle virket fornøyd med det. Forbedring flere voksne og instruktør.

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

Referat fra Ombudsmøtet

Referat fra Ombudsmøtet Referat fra Ombudsmøtet Troms skyttersamlag Brenna skytterhus, Storfjord søndag 4. desember 011 Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter Følgende ombud har møtt: SKYTTERLAG OMBUD ANT. Balsfjord Stein-Are

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund Navn - type kvalitetsdokument Hovedprosess: Q4 USF Styret og utvalgsprosessen Delprosess: Fast agenda styremøter USF Utgave 1 Dato: 30.05.2007 Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010.

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Viser til notat fra Norges Skytterstyre vedrørende godkjenning av 5,56 i DFS. Saken ble behandlet på Skyttertinget 2009 hvor det ble fremmet utsettelsesforslag

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer