Håndbok for Bø Skyttarlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for Bø Skyttarlag"

Transkript

1 Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige medlemmer. Håndboka inneholder praktiske informasjon om enkelte vedtak som er gjort av styret i skytterlaget, samt retningslinjer knyttet til stevner og arrangementer internt i skytterlaget. Det finnes også en oversikt over statutter av pokaler og trofeer som er satt opp til interne skytinger i henhold til terminlistefestede datoer som skal gjennomføres i løpet av sesongen. Håndboka er ment som et informasjons- og hjelpeverktøy i å drifte skytterlaget. D.v.s. at skytterlagets tillitsvalgte eller medlemmer kan bruke det som er formålstjenelig. For å skape kontinuitet i skytterlagets arbeid, er det viktig at håndboka blir gjort kjent for nye tillitsvalgte eller medlemmer. Justeringer eller oppdateringer vil skje fortløpende når styret fatter nye vedtak eller at det skjer endringer som gjør at en kan ta ut gammelt stoff og erstatte med nytt. Håndboka er en kopi/redigering, første gang utarbeidet i oktober 2006 av styret i Ådal skytterlag ved leder Leif Hagen, nestleder Einar Skrutvold og sekretær Heidi Bjerke. Bø Skyttarlag har fått tillatelse til å benytte seg av dette dokumentet. Vi gjør oppmerksom på at innhold i Håndboka vil bli endret når dette er påkrevet. Vi håper at håndboka blir til nytte for skytterlagets arbeid. Side 1 av 13

2 Med vennlig hilsen Styret i Bø skyttarlag Terje Slåttedalen Dag Jacobsen Johannes Eika Leder Nestleder Sekretær Sist endret: Side 2 av 13

3 Bø Skyttarlag 2015 Revisorer: Kristen Hellstad Helge Darrud Valgkomitè: Formann: Jan Vestgarden Medlem: Augon Eika Medlem: Ole Henrik Skindalen Vararepr.: Christoffer Jansen Ungdomsutvalget: Formann: Halvor Eika Medlemmer: Gunnar Reinsborg Tom Knutsen DFS Det Frivillige Skyttervesen Ombudsmøtet Telemark Skyttersamlag Valgte ombudsmenn (5 pers fra Bø Skyttarlag) Samlagsstyret Telemark Skyttersamlag Styret i Bø Skyttarlag Leder: Terje Slåttedalen Nestleder: Dag Jacobsen Kasserer: Sveinung J Børte Sekretær: Johannes Eika Styremedl.: Tom Knutsen Ungd.form.: Halvor Eika Instruktør: Johannes Eika IT-kontakt / Result./Listefører: Terje Slåttedalen Materialforvalter: Kristian Eika Varamedlemmer 1. Hans Christian Hansen 2. Jan Vestgarden Instruktørt: Terje Slåttedalen Nabokontakt: Jaktskytterutvalg: Formann: Kristian Eika Sekretær: Arne Momrak Medlemmer: Se årsmelding Pressekontakt: Terje Slåttedalen Baneutvalg /inspeksjon/ettersyn av baneanlegg: Drift av kiosk: Kathrin Kittilsen Kari W. Reinsborg, Irene Eika Sponsorkontakt: Side 3 av 13

4 Strategidokument for Bø Skyttarlag Bø Skyttarlags hovedmål (innen år 2018): 1. Stor medlemstilslutning blant bygdas jegere og ungdommer (jfr. Grunnreglenes 1-1 og 1-2). 2. Skyttere som hevder seg på nasjonalt nivå (jfr. Grunnreglenes 1-2). 3. De begrensninger som den vedtatte reguleringsplan setter på skyteaktivitet må ikke reduseres, men forsøkes påvirket til utvidet skytevirksomhet. 4. Eget skytterhus klart til bruk innen Terreng for feltskyting, både for trening og konkurranser (jfr. 1-2). 6. Et organisert tilbud til innbyggerne i bygda som ønsker å drive med skyteaktiviteter. 7. Søke oppnåelse av en stabil økonomi, som kan betjene alle utgifter og kostnader som påløper den totale driften av skytterlaget. Bø skyttarlags mål (fra år til år) 1. Sikre tilstrekkelig og tilgjengelig brukstid på skytebanen. 2. Terreng for feltskyting, både for trening og konkurranser (jfr. 1-2). 3. Et organisert tilbud til innbyggerne i region som ønsker å drive med skyteaktiviteter. 4. Sørge for og ivareta alt av bygningsmasse, skiveelektronikk og lagsutstyr. 5. Sikre økonomien vår slik at vi kan betjene alle utgifter som påløper for å kunne drifte et moderne anlegg og alle aktiviteter som medfører å være et aktivt skytterlag. Side 4 av 13

5 Strategi 1. Bø Skyttarlag er bygdas eldste frivillige organisasjon med kontinuerlig drift siden Skyteaktiviteten har i tidligere tider vært lokalisert til xxxxxx 3. Tilbudet til innbyggerne sikres best ved at tilfredsstillende skytebaneanlegg ligger i rimelig avstand fra den tettest befolkede delen av bygda. 4. Rekrutteringsarbeid rettet mot ungdom under 18 år krever at kjøreavstanden er på et bekvemmelig nivå for foresatte på kveldstid. 5. Skytebanen er det naturlige samlingspunkt for lagets aktiviteter og denne må hele tiden søkes beholdt i bygda. 6. Tilstrebe og oppnå en stabil økonomi gjennom sponsormidler, støtteordninger, dugnadsarbeid, arrangementer, og lignende økonomiske bidrag. Håndbok for Bø skyttarlag Side 5 av 13

6 For at den enkelte tillitsvalgt, medlem eller skytter lettere skal kunne orientere seg i vedtak som er gjort i skytterlaget gjennom årene, så vil denne rapporten være et hjelpemiddel for den enkelte. Den er også rettet mot nye/gamle medlemmer, aktive skyttere, samt rekrutteringsskyttere og foreldre. Innhold: 1. Medlemskontingent 2. Avgift på bruk av elektroniske skiver 3. Subsidier (stønad fra skytterlaget) 4. Kjøp av ammunisjon og ladedeler 5. Cup-skytinger alle klasser 6. Kjøregodtgjørelse / tapt arbeidsfortjeneste / styregodtgjørelse (telefon og data bruk) 7. Dugleikmerkestatuett og dugleiksmerkefat 8. Hedersbevisninger Æresmedlem merket 10. Fritak 11. Hovedinntekter 12. Utlån 13. Gravering 14. Arrangement av interne skytinger / mesterskap 15. Premieutregninger ÅM 16. Informasjon og statutter om respittpokaler og andre oppsatte pokaler i laget 1. Medlemskontingent: Medlemskontingenten for alle medlemmer i Bø skyttarlag er for tiden; kr.100,00 2. Avgift på bruk av elektroniske skiver: Det er ikke innført noen avgift for å skyte på banen i Bø. 3. Subsidier (stønad fra skytterlaget): Stevner: Subsidiering av stevner har styret inntil videre vedtatt at ikke er aktuelt. Ammunisjon: Styret behandler priser på ammunisjon til alle aktive skyttere i det siste styremøte før årsmøtet hvert år. Styret har fullmakt til å redusere subsidieutbetalingen ved sesongslutt, dersom økonomien tilsier dette. 4. Kjøp av ammunisjon og ladedeler: 1. Ungdomsskyttere får gratis cal.22 ammunisjon til trening og konkurranse. Kaliber 22 ammunisjon til konkurranse og trening for lagets aktive senior medlemmer kjøpes direkte av Materialforvalter. Det stilles krav til betalt medlemskap. Grovkaliber (konkurranseammunisjon): Til trening og konkurranser (stevner) enten internt i laget eller stevner rundt om i landet, skal ammunisjon kunne kjøpes hos Materialforvalter. Betalt medlemsbevis må legges frem ved forespørsel. 5. Cup-skytinger alle klasser: Styret har vedtatt full dekning av ammunisjon til cup-skytinger. Vedtaket gjelder for alle klasseførte skyttere, veteraner og R/ER/J som deltar i lagskytinger for Bø Skyttarlag. 6. Kjøregodtgjørelse / tapt arbeidsfortjeneste / styregodtgjørelse (telefon og data bruk): Kjøregodtgjørelse kan fordres av foreldre, ungdomsledere eller andre som tar med seg skyttere i sin bil til deltakelse i cup-skytinger, lagskytinger o.l. Kjøregodtgjørelse gjelder også for ombudsmøte eller andre representasjonsoppdrag når flere kjører i samme bil. Kjøreutgiftene vil dekkes etter Statens satser for kjøring utenfor Bø kommunes grenser. Side 6 av 13

7 Tapt arbeidsfortjeneste kan i helt spesielle tilfeller dekkes, men dette må vedtas av styret i Bø skytarlag i hver enkelt sak. Tapt arbeidsfortjeneste vil i så fall bli dekket iht. Statens satser. Styregodtgjørelse er for tiden kr. 0,- til leder, kasserer og ungdomsleder. Kr. 0,- til nestleder, sekretær, styremedlem og materialforvalter. Dette skal dekke opp for utlegg ifb med telefon og data. 7. Dugleiksmerkestatuett og fat: Styret har vedtatt at Dugleiksmerkestatuett og Fat dekkes 100% av laget. 8. Hedersbevisninger Æresmedlem: For å bli tildelt Bø skyttarlags høyeste utmerkelse Æresmedlem av BSL - kreves det at vedkommende har utmerket seg igjennom spesiell innsats for laget i flere år. Det er Styret i BSL som fastslår vedtak om dette. Utmerkelsen er en egen innrammet Diplom til dette formål, samt blomster. Det er også en egen plakett til skyttere fra Bø skyttarlag som har utmerket seg på Landsskytterstevnet med spesielt gode skyteresultater i de grener som Landskytterstevnet favner. Minimumskravet er medalje i bane eller felt - finale i stang eller felthurtig. For kl. 1 og 2 er minimumskravet og bli blant de 3 beste i respektive klasse. Plaketten tildeles skytter - uansett klasse med inngravert sted, årstall, skytegren og resultat. Styret bestemmer når og hvor, tildelingen skal finne sted merket: Skyttere som evner å skyte 350 poeng i stevner som skytterboka til en hver tid aksepterer som godkjent stevne skal tildeles diplom og 350 merket i sølv. Rekvisisjon av diplom gjøres gjennom DFS og rekvisisjon av 350 merket til Brødrene Lohne i Bergen. Begge rekvisjoner kan utføres av skytterlaget, samt at alle kostnader dekkes av Bø skyttarlag. 10. Fritak: Æresmedlemmer er fritatt fra å betale medlemskontingent til Bø skyttarlag. 11. Hovedinntekter: Bø skyttarlag har sine hovedinntekter igjennom dugnadsinnsats fra lagets medlemmer. I tillegg kommer det inntekter til laget stort sett ved stevnearrangementer, loddsalg, bingoinntekter og diverse stønadsordninger. Skytterlaget er avhengig av å få hjelp av alle medlemmer og foresatte til ungdomsskytterne ved stevnearrangementer. Det er også viktig at de som har tillitsverv med å anskaffe sponsormidler i skytterlaget er på offensiven. Dette fordi at denne type midler er med på å bidra til større satsning på ungdomsskytterne. 12. Utlån: I laget finnes det gevær for utlån til lagets rekrutterings skyttere. 13. Gravering: Bø Skyttarlag koster gravering på alle pokaler skytterne tar napp eller aksjer i. NB! Bø Skyttarlag skaffer til veie nye interne pokaler i laget når disse utgår, hvis ikke annet blir bestemt. 14. Arrangement av interne skytinger / mesterskap: Alle interne skytinger / mesterskap enten det er utendørs eller innendørs så vil dette bli satt opp på sesongens eller årets Terminliste for Bø skyttarlag. Den som er stevneleder har ansvaret for at arrangementet blir gjennomført og at det er satt opp en enkel funksjonærliste eller mannskapsliste til skytingen slik at avviklingen kan gå så raskt som mulig. Stevneleder må også sørge for at alt materiell er tilstede og i orden enten det er datautstyr eller skrivemateriell. For eksempel: Til Lagmesterskap i feltskyting; Feltfigurer på plass og program for skytingen satt opp, funksjonærliste med anvisere og standplassledere, påmeldingslister, skrivesaker, feltkort / feltbøker. Stevneleder skal også sørge for annonsering i Bø Blad, samt å få satt inn resultatlisten etter skytingen. Resultatliste skal også sendes til lagets Resultat/Listefører. Side 7 av 13

8 15. Premieutregninger ved Lagmesterskap Styret har tatt en avgjørelse om at det ikke blir betalt påmelding ved lagets interne konkurranser. Laget stiller med gjenstandspremier i ungdomsklassene samt uekte medaljer for alle klasser med 3 eller flere deltakere. Vandrepremier er det laget som står for. Resultatlister følger vanlig praksis innen DFS. 16. Informasjon om respittpokaler og andre oppsatte pokaler i Bø skyttarlag: Nedenfor følger alle de trofeer og pokaler det skal skytes om i løpet av sesongen. MESTERSKAPSPOKAL FELT Mesterskapspokalen felt tilfaller til odel og eie den skytter som først har - 3 napp i pokalen. Det skytes om pokalen en gang i året vanligvis på slutten av feltsesongen. Napp i pokalen får den som vinner Lagmesterskapet i grovfelt i klassene 2 5 og V55. Reglene i DFS/skytterboka skal til en hver tid være gjeldende. Programmet er 5 x 6 skudd hovedskyting (30-skudden) og 2 x 6 skudd finaleomgang, til sammen 42 skudd. Skyttere fra klasse junior som ønsker å skyte Lagmesterskap i grovfelt kan delta ved å skyte i klasse 4 (iht DFS/skytterboka sine regler). V65 og V73 som ønsker å skyte Lagmesterskap i grovfelt kan delta ved å skyte i klasse V55 (iht DFS/skyterboka sine regler). Man kan da ikke delta i mesterskapet i sin opprinnelige klasse. Skulle det vise seg å være helt like poengsummer etter finalen og 42 skudd er det omskyting etter skytterbokas regler. STATUTTER FOR GRUNNLAGSPOKALEN VÅRSKYTING Det skytes om grunnlagspokalen på lagskyting om våren, Det er grunnlaget på 35 skoten som er gjeldende. Grunnlagspokalen vinnes til odel og eie av den skytter som får 3- napp i pokalen. Vanlige regler når det gjelder rangering i DFS gjelder. STATUTTER FOR 35-SKOT POKALEN VÅRSKYTING. Det skytes om 35-skotpokalen på lagskyting om våren. 35-skotpokalen vinnes til odel og eie av den skytter som får 3- napp i pokalen. Vanlige regler når det gjelder rangering i DFS gjelder. STATUTTER FOR GRUNNLAGSPOKALEN, HØST Det skytes om grunnlagspokalen på lagmesterskapet på høsten, Det er grunnlaget på 35 skoten som er gjeldende. Grunnlagspokalen vinnes til odel og eie av den skytter som får 3- napp i pokalen. Vanlige regler når det gjelder rangering i DFS gjelder. STATUTTER FOR MESTERSKAPSPOKALEN, HØST Side 8 av 13

9 Det skytes om 35-skotpokalen på lagmesterskapet om høsten. Mesterskapspokalen vinnes til odel og eie av den skytter som får 3- napp i pokalen. Vanlige regler når det gjelder rangering i DFS gjelder. STATUTTER FOR PRESISJONSPOKALEN, HØST Det skytes om presisjonspokalen på lagskyting om høsten, Den går på første 5-skoten (liggende) av mesterskapet. Skyttere på 100 meter stiller på lik linje som 2/300m skyttere. Presisjonspokalen vinnes til odel og eie av den skytter som får 3- napp i pokalen. Desimaler skal telle hvis vanlig rangering ikke skiller. Lagmesterskap Høst Klasser: 1 5, V55 Iht. mesterskapsprogram 300 meter (35 skudd). Benytt og sett deg inn i regelverk iht. Skytterboka DFS. Arrangeres iht. terminlista BSL. Påmeldingskontingent: kr. 0,- Premiering: Ingen premiering Medaljer: En gylt, en sølv og en bronse medalje, (uekte) tildeles de tre beste Mesterskapsskytterne klasse 3 5. En uekte medalje til beste skytter i klasse 1, 2 og V55 ved min. 3 deltakere. Avstand: 300 meter Mesterskapspokal: Lagmesteren i klasse 3 5 får aksje i Mesterskapspokal bane (se statutter for denne pokal). Funksjonærer: Stevneleder: Iht. terminlista BSL. Kontrollører: Deles på blant deltakerne i stevnet. Resultatansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. NB! Resultater skal sendes Listefører. Servering: Avtales i forkant av arrangementet. Premieansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. Sørg for medaljer og premier til stevnet. Annonsering: Stevneleder. Klasser: ASP, Rekrutt, Eldre rekrutt, Junior, V65, V73 Iht. mesterskapsprogram for 100 meter skyting (35 skudd). Benytt regelverk iht. Skytterboka DFS. Arrangeres iht. terminlista BSL. Påmeldingskontingent: ASP, R, ER, J = kr. 0,- V65, V73 = kr. 0,- Premiering: 100% premiering i alle ungdomsklasser Medaljer: En uekte medalje, tildeles de beste mesterskapsskytterne i klassene R/ER/J, ved min. 3 deltakere. Avstand: 100 meter Side 9 av 13

10 En uekte medalje til beste mesterskapsskytter i klassenev65 og V73 ved min. 3 deltakere. Funksjonærer: Stevneleder: Iht. terminlista BSL. Kontrollører: Avtales i forkant av arrangementet. Resultatansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. NB! Resultater skal sendes Listefører. Servering: Avtales i forkant av arrangementet. Premieansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. Sørg for medaljer og premier til stevnet. Annonsering: Stevneleder. Lagmesterskap innendørs 15 meter Klasser: ASP, Rekrutt, Eldre rekrutt, Junior, V65, V73, V55, 1, 2, 3, 4, 5 Iht. DFS sitt mesterskapsprogram for 15 meter skyting (likt utendørsprogrammet 35 skudd men iht. regelverket skyter klasse 1 og ASP 25 skudd). Benytt og sett deg inn i regelverk iht. Skytterboka DFS. Arrangeres iht. terminlista BSL. Påmeldingskontingent: ASP, R, ER, J = kr. 0,- 1-5 og veteraner = kr. 0,- Avstand: 15 meter Premiering: Ungdom - 100% premiering i alle klasser det er deltakere i. Senior + veteraner ingen premiering. Medaljer: Ungdom - En uekte sølv medalje, tildeles beste skytter i klassene R/ER/J. ved min. 3 deltakere. Senior + veteraner - En gylt, en sølv og en bronse medalje, (uekte) tildeles de tre beste mesterskapsskytterne klasse 3 5. En uekte medalje til beste skytter i klasse 1, 2, V55, V65 og V73 ved min. 3 deltakere. Funksjonærer: Stevneleder: Iht. terminlista ÅSL. Kontrollører: Avtales i forkant av arrangementet. Resultatansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. NB! Resultater skal sendes Listefører. Servering: Avtales i forkant av arrangementet. Premieansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. Sørg for medaljer og premier til stevnet. Annonsering: Stevneansvarlig. Lagmesterskap i felt Side 10 av 13

11 Avstander: 5 hold hvis mulig på ulike avstander (6 skudd x 5 = 30 skudd) + finale som er 2 hold på ulike avstander (6 skudd x 2 = 12 skudd). Klasser: 1 5, V55 Iht. mesterskapsprogram for grovfelt 42 skudd. Benytt og sett deg inn i regelverk iht. Skytterboka DFS. Arrangeres iht. terminlista BSL. Påmeldingskontingent: 1 5, V55 kr. 0,- Premiering: Ingen premiering. Medaljer: En uekte gylt, medalje, tildeles den beste mesterskap skytteren I klasse 2 5 og V55. Lagmesteren i klassene 2 5 og V55 får aksje i Mesterskapspokal felt. pokal: (Se statutter for denne pokal). Funksjonærer: Stevneleder: Iht. terminlista BSL. Figuransvarlig: Stevneleder Anvisere: Det må settes opp en funksjonærliste av stevneansvarlig, med anvisere på de enkelte hold. Resultatansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. NB! Resultater sendes Listefører. Servering: Avtales i forkant av arrangementet. Premieansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. Sørg for medaljer og premier til stevnet. Annonsering: Stevneleder. Avstand: 100 meter Klasser: ASP, Rekrutt, Eldre rekrutt, Junior, V65, V73 Iht. mesterskapsprogram for finfelt 42 skudd. Avstand alle hold er 100 m. Det skytes innledende 30 skudd. Deretter finale 2 x 6 skudd. Benytt og sett deg inn i regelverk iht. Skytterboka DFS. Arrangeres iht. terminlista BSL. Påmeldingskontingent: ASP, R, ER, J kr. 0,-. V65, V73 kr. 0,- Premiering: 100% premiering i alle ungdomsklasser. Medaljer: En uekte sølv medalje, tildeles beste mesterskapsskytter i klassene R/ER/J. ved min. 3 deltakere. En uekte medalje til beste mesterskapsskytter i klassenev65 og V73 ved min. 3 deltakere. Funksjonærer: Stevneleder: Iht. terminlista BSL. Figuransvarlig: Stevneleder. Kontrollører: Avtales i forkant av arrangementet. Resultatansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. NB! Resultater sendes Listefører. Servering: Avtales i forkant av arrangementet. Premieansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. Sørg for medaljer og premier til stevnet. Annonsering: Stevneleder. Side 11 av 13

12 Avstand: 100 meter Dugleiksmerkeskyting 100m Klasser: ASP, Rekrutt, Eldre rekrutt, Junior, V65, V73 Denne skytingen er iht. Dugleiksmerkeskyting for 100 meter og må følges. Benytt regelverk iht. Skytterboka DFS Dugleiksmerkeskyting for de nevnte klasser på 100m. NB! ASP kan ikke skyte med anlegg. Arrangeres iht. terminlista ÅSL. Påmeldingskontingent: Ingen (koster ikke noe) Ammunisjon: Den enkelte skytter skal ha med seg ammunisjon selv. Hvis dette er glemt skal dette noteres og settes opp på skytterens utestående konto. Premiering: Dugleiksmerke (er på samme vis som idrettsmerke) noe man skyter om år etter år og oppnår de forskjellige trinnene som gjelder for denne skytingen. Se for øvrig skytterboka ang. Dugleiksmerke for skyting på 100 meter. Funksjonærer: Stevneleder: Iht. terminlista BSL. Kontrollører: Avtales i forkant av arrangementet. Resultatansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet, men kan også være stevneleder. NB! Resultater skal sendes Listefører. Dugleiksmerkeskyting 300m Avstand: 200 meter Klasser: 1 5, V55, R, ER, J NB! Det er i henhold til regelverket i Skytterboka gitt åpning for at rekrutteringsklassene kan delta på 200 m. Skyteprogrammet er iht. Skytterboka DFS. Skyteprogram for alle klasser iht. Skytterboka og må følges (ref. iht. Skytterboka Dugleiksmerkeskyting for 200/300 meter). Ved tvilstilfeller - benytt regelverk iht. Skytterboka DFS. Vær oppmerksom på at det er forskjellig program. Arrangeres iht. terminlista BSL. Påmeldingskontingent: Ingen (koster ikke noe) Premiering: Dugleiksmerke (er på samme vis som idrettsmerke) noe man skyter om år etter år og oppnår de forskjellige trinnene som gjelder for denne skytingen. Se for øvrig skytterboka ang. krav til Dugleiksmerke for denne skyting. Funksjonærer: Stevneleder: Iht. terminlista ÅSL. Kontrollører: Deles på blant deltakerne i stevnet. Ved elektronikkskyting trengs ikke anvisere. Resultatansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet, men kan også være stevneleder. NB! Resultater skal sendes Listefører. Side 12 av 13

13 Side 13 av 13

Håndbok for Ådal skytterlag

Håndbok for Ådal skytterlag Håndbok for Ådal skytterlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 09.09.16 Side 1 av 19 FORORD «HÅNDBOKA FOR ÅDAL SKYTTERLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 2.12.2009 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER FOR INTERNE SKYTINGER Godkjent på årsmøte 06.11.02 Samt program for Ragnhilds premie godkjent av styret 25.05.03 Revidert på styremøte 28.01.04 Revidert på styremøte 27.04.11

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Statutter for trofeer

Statutter for trofeer Statutter for trofeer Lagskytinger ALLE KLASSER SKYTER SINE RESPEKTIVE PROGRAM OG GIS RESPITT ETTER FØLGENDE TABELL (FÅR SÅ MANGE PROSENT AV TAPTE POENG PÅPLUSSET SUMMEN) Kl J gis anledning til å delta

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

Forslag til statutter

Forslag til statutter Forslag til statutter 18.10.2015 En del trofé som krever tre napp går ut med jevne mellomrom: Begge kvartmatch trofeene, Elgtrofeet, Grunnlagspokalen, Vårmønstringen. Forslag: Fortsetter med tre napp på

Detaljer

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier Ski skytterlag Statutter for interne mesterskap og lagpremier Sist revidert i styremøte 2. oktober 2013 UTENDØRS FELTSKYTING Lagmesterskap i feltskyting Det skal arrangeres et eget lagmesterskap i feltskyting

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 27.11.2014 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering )

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) KAP. 3 SKYTEPROGRAMMET. 3.2. Feltstevnet KAP. 4 MESTERSKAPSSKYTING MESTERSKAPSTROFEER s.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 KAP. l GENERELT s. 2 1.1. Turnusordning, felt 1.2. Turnusordning, bane 1.3. Turnusordning, 15 M 1.4. Skytterlag

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 Tid: 28. - 29 januar 2012. Sted: Program: Påmelding: Premiering: Skytehallen på Bryhnitjernet I henhold til vedtektene for Fylkesmesterskapet 15 m - Hedmark http://www.pamelding.net

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg.

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. 1. Godkjenne innkalling Innkallinga godkjent, med en kommentar fra Frank Sve, vedr. regelverk for innkalling i henhold til

Detaljer

HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG

HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG Sist revidert 26.03.15 VEDLEGG til DEL 1 Rutiner for Leder i Ådal skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup STATUTTER FOR AVVIKLING AV KRETSMESTERSKAP (KM) og KretsCup FOR MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS Vedtatt på styremøte 19.01.2017 Statutter for avvikling av Kretsmesterskap 1. KM arrangeres i de øvelser og

Detaljer

Akershus Skyttersamlag

Akershus Skyttersamlag Invitasjon Romerikscup 2015 for Asp, R, ER & J. Ungdomsutvalget inviterer til Romerikscup 2014. Romerikscupen er en sosial skyting hvor ungdommene får anledning til å skyte i litt mindre og roligere former

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

Regler for Østlendingen-skytingen

Regler for Østlendingen-skytingen Regler for Østlendingen-skytingen 1. Østlendingen-skytingen er åpen for skyttere fra de fire skyttersamlagene i Hedmark fylke Solør, Hedmark, Østerdal og Nord-Østerdal. Østlendingen-skytingen er åpen for

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG - 2012. Styret i 2012 har vært : Klas Eika leder Jan Vestgarden nestleder Sveinung Børte kasserer Gunnar Reinsborg sekretær Stian Hegna styremedlem Terje Slåttedalen leder

Detaljer

Stevneregler for samlagsmesterskap

Stevneregler for samlagsmesterskap Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Dette veiledningen er utarbeidet av samlagsstyret for å gi retningslinjer til arrangører av samlagsstevner bane, felt og 15m samt skytingen om

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2009-2010 Innendørsserien Navn F-år Kl 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. SUM 3 BESTE Aspirant u/anlegg Sebastian Ruste 1995 Asp 232 230

Detaljer

Vedlegg til Skytterboka 2013

Vedlegg til Skytterboka 2013 Vedlegg til Skytterboka 2013 Utgitt av Det frivillige Skyttervesen www.dfs.no Vedtak i Norges Skytterstyre / Skyttertinget 2012 Godkjenning av Sauer 200 STR Rekruttmodell i kaliber.22: 6.144 Løp For Sauer

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

V55 R ER J V65 V73

V55 R ER J V65 V73 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 100 meter: ASP R ER J V65 V73 Skyteprogram på 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 3-5 skyter vanlig DFS mesterskapsprogram 5 skudd liggende 5 skudd stående 5 skudd knestående

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2008-2009 Innendørsserien 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde Sum 3 beste ASPIRANT Stine Englund 231 230 231 228 212 692 Henrik

Detaljer

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012 INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT Lørdag 17. mars 2012 Vestre Trysil skytterlag har som teknisk arrangør gleden av å invitere Deres samlag til det andre Østlandsmesterskapet i finfeltskyting. På

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren ÅRSMELDING FOR 2004 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Olav K. Vaaje Gerd Nerdalen Tore O. Salvesen Helge Sines Tengel J. Digernes Roar Sommerset

Detaljer

LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG VEDTATT I ORDINÆR GENERALFORSAMLING 13/ MED SENERE ENDRINGER

LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG VEDTATT I ORDINÆR GENERALFORSAMLING 13/ MED SENERE ENDRINGER LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG Vedtatt i ordinær generalforsamling 13/4 1935 Endringer for å tilpasses nytt mesterskapsprogram vedtatt på årsmøtet 27/2 1957 Endringer vedtatt på årsmøtet 19/2 1970 Endringer

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN - MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane ble vedtatt på møte i Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert senere: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG - 2014.

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG - 2014. ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG - 2014. Styret i 2013 har vært : Terje Slåttedalen leder Dag Jacobsen nestleder Sveinung Børte kasserer Johannes Eika sekretær Audun Jonsås styremedlem Halvor Eika leder ungdomsutvalget

Detaljer

ELVERUM SKYTTERLAG LOVER - INSTRUKSER- STATUTTER Vedtatt 8. desember 1972. Revidert i november 1982, 1985, 1987, 1992, 2013 og 2014.

ELVERUM SKYTTERLAG LOVER - INSTRUKSER- STATUTTER Vedtatt 8. desember 1972. Revidert i november 1982, 1985, 1987, 1992, 2013 og 2014. Side 1 av 12 ELVERUM SKYTTERLAG LOVER - INSTRUKSER- STATUTTER Vedtatt 8. desember 1972. Revidert i november 1982, 1985, 1987, 1992, 2013 og 2014. DEL I LOVER... 3 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 EKSKLUSJON...

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane vart vedteke av Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert seinare: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30.

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. ÅRSMØTE 2002 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2017 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere 2 Alta Skytterlag ønsker alle medlemmer, jegere og støttespillere et Riktig Godt Nytt År! Vi ser frem til en ny skyte-sesong på alle våre anlegg i 2017! Undertegnede

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Ungdomsutvalgets styre i 2013 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN

RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Vår visjon Vi skal være skyttersportens sentrum i Rana Derfor skal vi være skyttersportens sentrum i Rana: Vi er et lag med mange medlemmer. Vi betyr mye

Detaljer

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG 2013 1. desember 2013 i Etnedal Ombudsmøtesak 1. Innkalling til ombudsmøte. Innkalling og saksdokumenter er utsendt til styret og skytterlagene på epost i henhold til

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18. Årsmelding 2001 Vegårshei skytterlag Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.00 Saksliste 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 Styrets sammensetning 2009: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Materialforvalter

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG

LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG Vedtatt i ordinær generalforsamling 13/4 1935 Endringer for å tilpasses nytt mesterskapsprogram vedtatt på årsmøtet 27/2 1957 Endringer vedtatt på årsmøtet 19/2 1970 Endringer

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 1 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 Ungdomsutvalgets styre i 2006 har bestått av leder Jan Engen, kasserer Nina Gustavsen sekretær Jan Gunnar Langaas. Styremedlemmer: Marianne

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG Terje Strømmen

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG Terje Strømmen ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG - 2017. Styret i 2017 har vært : Terje Slåttedalen leder Tom Knutsen nestleder Sveinung Børte kasserer Johannes Eika sekretær Terje Strømmen styremedlem Varamedlemmer: Jon

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 Styret i Vestfold skyttersamlag i år 2011 Leder Tom Knudsen Nestleder Jan Engen Ungdomsleder Tom Håkon Berger Kasserer Berit Sommerstad Sekretær Linda Herland Utdanningskontakt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 Samlagets ungdomslag LS2016 395p. og 15. plass Anders Hjerkinn Helgetun (res. J), Henrik Volden (J), Siri Anshushaug Bouma (ER), Lars Halland jr

Detaljer

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00.

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. ÅRSMØTE 2003 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

Forr skytterlag 2015 Årsmelding fra arbeidsutvalget

Forr skytterlag 2015 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag har i 2015 hatt følgende ledelse: Forr skytterlag 2015 Årsmelding fra arbeidsutvalget Leder: Nestleder: Trenerutvalget: Ungdomsutvalget: Elgjegerutvalget: Kasserer: Morten Nordtug Leif

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2010 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Oppsummering pr skytter 6. Tillitsvalgte 2010 1. Resultater Odd Arne ble Skytterprins

Detaljer

Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014

Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Dette veiledningen er utarbeidet av samlagsstyret for å gi retningslinjer til arrangører av samlagsstevner bane, felt og 15m samt skytingen om

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015 STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN) ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRET... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM...

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 Oppsummering av sesongen 2012 Rekrutteringsaktivitet 2012 o Innendørstreninger: 21 (+ 19) o Utendørstreninger: 11 o Stevner: 2 + 3 fellesstevner Premieutdeling

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2012

REFERAT OMBUDSMØTE 2012 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2012 Sted: Idretts-og skytterhuset Leite, Straumsnes Tid: Lørdag 1. desember 2012 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen.

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl.17.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2012 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Møtestart kl 19.00 Sted: Ivar Stjern, Bjørgum Til stede: Svein Løvli, Ellen Løvli, Odd Gjeldnes, Ivar Stjern, Roger Svendsen, Lilly Nerenget fra sak 4, 19.30)

Detaljer

Feltskytter helg i Ådal 2012

Feltskytter helg i Ådal 2012 Feltskytter helg i Ådal 2012 25 februar Ådalsmesterskap i felt 26 februar Åpent felt stevne Ansvarlige: Rune Jansen og Einar Skrutvold Sted: Eier: Flaskerud jorde. Thorvald Kaare Lie Innhold: 1. Grunneiertillatelse/kontrakt

Detaljer

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag har i 2014 hatt følgende ledelse: Leder: Nestleder: Trenerutvalget: Ungdomsutvalget: Elgjegerutvalget: Kasserer: Morten Nordtug Leif

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre ÅRSMELDING FOR 2005 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Gerd Nerdalen Jan Solberg Tore O. Salvesen Tengel J. Digernes Roar Sommerset 1. varamann

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

Feltåret 2017 Hva er det?

Feltåret 2017 Hva er det? Feltåret 2017 FELTÅRET 2017 Feltåret 2017 Hva er det? I 2017 skal vi sette økt fokus på våre feltmessige øvelser. Dette gjelder alle ledd i organisasjonen, og vi håper derfor dere i skytterlagene vil bli

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer