HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG"

Transkript

1 DEL 2 HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG Sist revidert VEDLEGG til DEL 1 Rutiner for Leder i Ådal skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Ådal skytterlag og har det overordnede koordineringsansvaret for komiteer, utvalg m.m i skytterlaget. 3. Ansvar for at det blir planlagt og avholdt styremøter i skytterlaget. 4. Være skytterlagets kontaktperson mot DFS, Ringerike skyttersamlag, forsvaret (HV), media og kommune/fylkeskommune. 5. Leder skal holde seg oppdatert som leder i forhold til dagens krav til å lede et skytterlag. 6. Leder skal sørge for at de oppsatte skytinger iht. terminliste blir gjennomført. Alle skytinger skal ha en ansvarlig. Større stevner (åpne stevner) skal alltid ha en stevneleder enten Leder eller en av lagets mest erfarne skyttere. Leder sørger for at det foreligger funksjonærliste med fordeling av oppgaver ved slike stevner. 7. Sørge for at Dugleikmerkerapport blir sendt Ringerike skyttersamlag før 1.november. 8. Ansvarlig for at årsrapporter, årsberetninger, regnskapsberetninger m.m er utført og klargjort til Årsmøtet i skytterlaget. 9. Sørge for at DFS Årsmelding fra skytterlaget blir lagt inn i Tillitsnett før 1.november. 10. Kontakt med valgkomiteen i god tid i forveien føre avholdelse av Årsmøtet. 11. Ansvar for å sørge for at det blir satt opp budsjett for virksomheten i skytterlaget, som skal vedtas av Årsmøtet. 12. Ansvar for å planlegge og avholde Årsmøte i skytterlaget. 13. Representerer skytterlaget utad i alle sammenhenger. 14. Ved utlån av våpen fra ÅSL er det kun Leder og Ungdomsleder som kan signere på dokumentet Utlån av våpen. Side 1 av 15

2 Rutiner for Nestleder i Ådal skytterlag 1. Nestleder velges av årsmøtet og velges for to år. 2. Nestleder skal være leders stedfortreder ved behov og skal være oppdatert på de oppgaver og plikter som leder har i skytterlaget. 3. Etter avtale med leder og styret utføre arbeidsoppgaver, herunder representasjonsoppgaver for skytterlaget. 4. I samarbeide med Styret og Ungdomsgruppa være en inspirator for miljøaktivitet (trivsel og dugnadsånd) i skytterlaget. Være pådriver for arbeidet med markedsføring, presse og media. 5. Sportslig ansvarlig, sørge for at det blir utarbeidet forslag til intern terminliste i skytterlaget i desember/januar. Side 2 av 15

3 Rutiner for Kasserer i Ådal skytterlag 1. Kasserer velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Kasserer skal i hovedsak forvalte alle inn og utbetalinger, holde god orden på alle bilag, kontoutskrifter m.m. Kassere skal ved behov ha kontakt med styret. Det skal samarbeides med styret om et regnskapsoppsett og sørge for at regnskapet blir revidert i god tid før årsmøtet i ÅSL, som normalt er i slutten av november. 3. Etter at Årsmøtet er avholdt skal subsidiering av ammunisjon/ammunisjonsdeler utbetales til lagets skyttere som faller inn under denne ordning. Utbetalingen skjer i samsvar med Årsmøtevedtak og Materialforvalters oppsett. Utbetalingen skjer fra Hovedkassa og gjennom Kasserer. 4. Ved skytterårets slutt (før 31.10) skal det utbetales pengepremier til skyttere som har deltatt på stevner i inneværende sesong. Kasserer tar kontakt med Leder og eventuelt den som er lagets Listefører for koordinering. Utbetalingen skjer fra Premiekontoen. 5. Det skal innkreves startkontingent av lagets skyttere som har deltatt på Landskytterstevne, Viken 1- stevne, Fylkesstevne m.fl. i forbindelse med årsslutt. Kasserer tar kontakt med Leder/Ungdomsleder og eventuelt den som er lagets Listefører for koordinering. Det er Kasserer som er ansvarlig for innkrevingen. 6. Det skal utbetales telefonpenger til Styret (iht. gjeldende styrevedtak). Dette skjer gjennom Hovedkassa. Utbetalingen skal skje innen siste Styremøte før Årsmøtet. Det er Kasserer som utfører dette. 7. Kasserer skal innen betale baneleien i henhold til kontrakt til grunneier Ole Alexander Heen. Baneleien er i henhold til kontrakt og indeksreguleres hvert år. 8. I samarbeid med Leder og styret følge opp lagets inntektskilder. I samarbeide med Leder utarbeide budsjett for skytterlagets drift, som skal vedtas av Årsmøtet. Sørge for at forsikringene skytterlaget blir jevnlig fulgt opp. 9. Kasserer skal holde en dialog/kommunikasjon med Leder og Ungdomsleder, eventuelt lagets Listefører med hensyn til nye medlemmer, påmeldingskontingenter, medlemskontingenter, pengepremier m.m. 10. Kasserer skal holde en dialog/kommunikasjon med Leder for Jaktutvalget med hensyn til Jegerkontoen til Jaktutvalget. Side 3 av 15

4 Rutiner for Sekretær i Ådal skytterlag 1. Sekretær velges av årsmøtet og velges for to år. 2. Sekretær skal i hovedsak føre møtereferat fra styremøtene i ÅSL. 3. I samarbeid med formann skal sekretær sørge for innkallinger til styremøter eventuelt andre møter. 4. Formidle intern informasjon i laget. Dette gjøres både gjennom lagets internett side, og for øvrig etter oppdrag fra styret. 5. Sekretær kan være behjelpelig med å à jour holde internett siden. Materialet til internett siden kan for eksempel være; resultater og viktig informasjon om lagets drift. Dette kan fåes gjennom styret og eventuelt av andre av laget medlemmer. 6. Være behjelpelig med å utarbeide og fordele bemanningslister, funksjonærlister og lignende. 7. Utarbeider ÅSL s Årsberetning i god tid før årsmøte som normalt arrangeres i slutten av november. Årsberetningen anbefales å settes opp iht. eget oppsett (se egen fil i dataprogrammet). 8. Sørge for at det er tilstrekkelig med medaljer, premier til interne arrangement og ekte sølv (skjeer o.l.) Side 4 av 15

5 Rutiner for Styremedlem i Ådal skytterlag 1. Styremedlem velges av årsmøtet og velges for to år. 2. Styremedlem skal sørge for at skytterlagets anlegg - skytebaner og bygninger er tilfredsstillende vedlikeholdt og sikkerhetsmessig i orden. I samarbeid med banekomiteen sørge for at det blir utført inspeksjon på baneanleggene iht. direktiver fra DFS - sjekkliste for sikkerhet på skytebaner - og forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1.juli Være en pådriver for dugnader og vedlikehold i samarbeid med Styret. 4. Sørge for, i samarbeide med leder og styret, at informasjonsaktiviteten i skytterlaget er tilfredsstillende og kommer ut til lagets medlemmer. Side 5 av 15

6 Rutiner for Ungdomsleder/Ungdomsutvalg i Ådal skytterlag 1. Ungdomsutvalget velges av årsmøtet. Ungdomsleder velges for ett år, mens øvrige medlemmer velges for to år. Ungdomsutvalget er underlagt ÅSL s styre. 2. Ungdomsleder skal i hovedsak administrere ungdomsvirksomheten. Fordele oppgaver i Ungdomsutvalget, sette opp turnusliste for treninga og legge mest mulig til rette for ungdoms- og rekrutteringsskytterne i laget. Utvalget har også som oppgave å rekruttere voksne når forholdene ligger til rette for dette, herunder skytter i klasse Ungdomsutvalget skal sørge for at nye skyttere blir orientert om hva som er sikkerhetsrutinene i skytterlaget. 4. Ved utlån av våpen fra ÅSL er det kun Leder og Ungdomsleder som kan signere på dokumentet Utlån av våpen. 5. Ungdomsleder/ Ungdomsutvalget har også følgende oppgaver: Utføre oppgaver pålagt av styret Lage planer for Ungdoms- og rekrutteringsarbeidet Administrere og lede opplæringstiltak Gjennomføre skyteskole når det blir tilrettelagt for det i gjennom skole, foreldre og foresatte Ta ut lag til lagskytinger Skape variasjon gjennom sosiale aktiviteter, turer, samlinger m.m. Aktivisere foreldre og foresatte Samordning av transport og reiser Føre kontroll med lagsvåpen og ammunisjon som benyttes til opplæring Fremme forslag for ÅSL s styre vedrørende aktuelle saker Gi individuell oppfølging når situasjonen tilsier dette Lage egen årsberetning om ungdomsaktiviteten Side 6 av 15

7 Rutiner for Materialforvalter i Ådal skytterlag 1. Materialforvalter velges av årsmøtet og velges for to år. 2. Materialforvalter skal være tilknyttet styret i ÅSL og møter på styremøtet med samme rettigheter som et styremedlem. 3. Materialforvalter har en særstilling i skytterlaget av rent sikkerhetsmessig karakter. All ammunisjon / ammunisjonsdeler skal være innlåst i godkjente skap. Det kan oppbevares inntil patroner til håndvåpen, og inntil når minst er i kaliber.22. Ammunisjon skal være nedlåst i godskjent skap. Mengde krutt som kan oppbevares er avhengig av hvor mange patroner som blir lagret. DFS har aksept fra DSB etter en omregningsregel der man beregner ett gram krutt pr. ferdigladet patron. Eksempel blir da; har man patroner kan man ha 5 kg krutt. Materialforvalter plikter å overholde disse regler. DFS er også overfor skytterlaget en samarbeidspart med hensyn til å overholde disse regler. 4. Materialforvalter skal i hovedsak sørge for at det til en hver tid er et fornuftig lager av ammunisjon og ammunisjonsdeler til lagets medlemmer (i henhold til regelverket). Dette lagret skal være både konkurranse ammunisjon og jakt ammunisjon. 5. Materialforvalter skal også være behjelpelig ved bestilling av materiell til skytterlaget eller ved spesiell tilfeller overfor medlemmer av ÅSL. Dette kan være skivemateriell, klistrelapper, våpendeler etc. 6. Materialforvalter skal holde en dialog/kommunikasjon med Leder for Jaktutvalget med hensyn til et lite lager av jaktammunisjon som selges ut under jegertreninger/oppskyting av jegerprøve. 7. Materialforvalter skal koordinere ammunisjonssalg og rapportere dette til kasserer ved avtalte mellomrom. Det er kasserer som forvalter alle inn og utbetalinger og skal holde god orden på alle bilag, kontoutskrifter m.m. Ved årsslutt, etter den skal Materialforvalter, i samarbeid med Kasserer, sette opp regnskapsoversikt over årets saldo og sørger for at materialregnskapet blir revidert i god tid før årsmøtet i ÅSL, som normalt er i slutten av november. Dette punkt revideres fortløpende. 8. Før Årsmøtet skal subsidieringen av ammunisjon/ammunisjonsdeler til lagets skyttere som faller inn under denne ordning legges frem for Styret i ÅSL. Styret skal legge frem innstilling for Årsmøtet om utbetaling av subsidier. Eventuell utbetalingen skjer i samsvar med Årsmøtevedtak og Materialforvalters oppsett. Utbetalingen skjer fra Hovedkassa og gjennom Kasserer. Side 7 av 15

8 RUTINE FOR BRUK AV BUSS I ÅDAL SKYTTERLAG Hensikt: Hensikten er å ha en felles norm å gå etter ved bruk av buss ved skytterarrangementer. Fremgangsmåte: Buss bestilles og det gjøres en avtale med eller uten sjåfør. Kostnadene må være overkommelige knyttet til hvor mange ungdomsskyttere som skal delta og hvor mange foresatte, foreldre og voksne skyttere som skal være med. Kasserer og Leder skal være delaktig i avgjørelsen. Ådal skytterlag skal betale for alle ungdomsskyttere under 20 år. Skyttere over 20 år, foreldre, foresatte og andre betaler sin andel selv. Låses på inntil to tur pr år. Fortrinnsvis et landsdels stevne, enten bane, felt eller 15m stevne og Østlandscup for ungdomsskytterne. Ådal Skytterlag dekker maksimum 50% av total leiesum. Side 8 av 15

9 Kjøreliste Kjøregodtgjørelse kan fordres av foreldre, ungdomsledere eller andre som tar med seg skyttere i sin bil til deltakelse i miniatyrserien i Ringerike skyttersamlag. Kjøregodtgjørelse gjelder også for ombudsmøte eller andre representasjonsoppdrag når flere kjører i samme bil. Kjøreutgiftene dekkes med kr. 3,00 pr. km. for kjøring lengre enn 30 km. Kjøreliste fylles ut med: Navn sjåfør: Fra: Til: Møte / stevne: Kjørte km: x kr.3,- = kr. Dato: Underskrift Side 9 av 15

10 Kvalitetssikring av Ådal Skytterlag viktigste dokumenter Element System Ansvar/sted Kontrakt Kontrakt/leieavtale mellom grunneier og Ådal Skytterlag Skytebanen Instruks for Somma skytebane Protokoll for Somma Skytebane Perm Perm Protokoll Formann Formann Formann Forsikringer Forsikringspolisen bygninger m.m Kasserer Styreprotokoller Siste versjon av protokoll Protokoller tilbake i tid (ca. 1970) Protokoll Protokoll Sekretær. Arkivskap Somma Gamle protokoller Interne ordninger/vedtak Æredsmedlemmer Kontingentsatser Pokaler, statutter, premier, subsidier m.m Protokoller interne skytinger Årsmelding Kopi papirversjon/lagret på diskett eller CD (tilhører adm.programmet) PC-programmer Diverse Adm. program for skytterlag - Kontingent - Stevner - Premier - Klasser m.m Møtereferat fra diverse samarbeidsmøter Notater m.m Perm Perm Håndbok Protokoll Papirkopi/ Diskett/CD Ring. Sparebank Formann Kasserer/Formann Styret - Egen håndbok Listefører Formann/sekr. Diskett/CD Formann/kasserer/ listefører/sekr. Perm Sekretær Side 10 av 15

11 Standplassinstruks ved Hallingby skytesenter Definisjon: Standplassleder/Skyteleder er den person som har ansvaret inne i standplassbua og som benytter dataanlegget, mikrofon og standplasskomandoen. Standplasskontrollører er standplass-/skyteleders medhjelpere ved organisert trening og stevner og skal være ute på standplassen for å se etter at sikkerheten blir i varetatt. Kontrollør skal være standplass-/skyteleders øyne og ører av det som blir kommunisert fra skytterene. Instruks: Standplass-/skytelederen skal være minimum 18 år og ha tilstrekkelig kjennskap til godkjente våpen slik at sikkerheten kan ivaretas. Dessuten må standplass-/ skytelederen ha nødvendig kunnskap om; sikkerhetsregler bruken av skyteanlegget (rent data teknisk) visitasjonsregler skytereglement Når det skal drives organisert skyting skal det være en standplassleder som har ansvaret for sikkerheten og ledelsen av skytingen. Alle skal rette seg etter hans ordre både foresatte, tilskuere og skyttere. Standplassleder har det fulle ansvar for at skytereglementet og gjeldene bestemmelser for treningsskyting eller konkurranseskyting blir overholdt. På standplassen skal ingen andre enn standplasslederen, hans medhjelpere og de som skal skyte oppholde seg. Foresatte kan i visse sammenhenger ta opphold bak på standplassen hvis standplasslederen finner dette forsvarlig ut i fra sikkerhet eller forstyrrelser. Spørsmålet skal vurderes for hvert enkelt tilfelle eller skyting. Standplasskontrollør skal ha samme kunnskaper som standplassleder. Kontrollørene skal sørge for at skytterne forholder seg til sikkerhetsbestemmelsene og skal se etter at ingen av skytterene bryter reglementet. Henvisning: For øvrig henvises til Skytterboka Skyteledelse. Side 11 av 15

12 Standplassinstruks 100meter - Somma skytebane Sist revidert Standplassleder er den person som har ansvaret inne i standplassbua og som benytter dataanlegget, mikrofon og standplasskommandoen. Standplasskontrollører er standplassleders medhjelpere og skal være ute på standplassen for å se etter at sikkerheten blir i varetatt. Kontrollør skal være standplassleders øyne og ører av det som blir kommunisert fra skytterne. Standplasskontrollør benytter signalvest som henger inne i standplassbua. Instruks for skyteledelse: Standplasslederen skal være minimum 18 år og ha tilstrekkelig kjennskap til godkjente våpen slik at sikkerheten kan ivaretas. Dessuten må standplasslederen ha nødvendig kunnskap om; sikkerhetsregler bruken av skyteanlegget (rent data teknisk) visitasjonsregler skytereglement Når det skal drives organisert skyting skal det være en standplassleder som har ansvaret for sikkerheten og ledelsen av skytingen. Alle skal rette seg etter hans ordre både foresatte, tilskuere og skyttere. Standplassleder har det fulle ansvar for at skytereglementet og gjeldene bestemmelser for treningsskyting eller konkurranseskyting blir overholdt. På standplassen skal ingen andre enn standplasslederen, hans medhjelpere og de som skal skyte oppholde seg. Foresatte eller de som venter på å skyte, kan i visse sammenhenger ta opphold bak på standplassen hvis standplasslederen finner dette forsvarlig ut i fra sikkerhet eller forstyrrelser. Spørsmålet skal vurderes for hvert enkelt tilfelle eller skyting. Standplasskontrollør skal ha samme kunnskaper som standplassleder. Kontrollørene skal sørge for at skytterne forholder seg til sikkerhetsbestemmelsene og skal se etter at ingen av skytterne bryter reglementet. Det er ikke tillatt å røyke på standplass! Elektroniske skiver: Hvis det oppstår feil eller andre årsaker som gjør at standplassledere/ kontrollører/ ansvarlige for skytingen MÅ frem til skivene så SKAL signalvest benyttes og sikkerhetsmerket skal henges opp på skivene. Dette finnes inne i standplassbua. Henvisning: For øvrig henvises til Skytterboka Skyteledelse. Side 12 av 15

13 Standplassinstruks 200meter - Somma skytebane Sist revidert Standplassleder er den person som har ansvaret inne i standplassbua og som benytter dataanlegget, mikrofon og standplasskommandoen. Standplasskontrollører er standplassleders medhjelpere og skal være ute på standplassen for å se etter at sikkerheten blir i varetatt. Kontrollør skal være standplassleders øyne og ører av det som blir kommunisert fra skytterne. Standplasskontrollør benytter signalvest som henger inne i standplassbua. NB! Standplasskontrollør er ikke påkrevet ved organisert trening på 200 meter. Instruks for skyteledelse: Standplasslederen skal være minimum 18 år og ha tilstrekkelig kjennskap til godkjente våpen slik at sikkerheten kan ivaretas. Dessuten må standplasslederen ha nødvendig kunnskap om; sikkerhetsregler bruken av skyteanlegget (rent data teknisk) visitasjonsregler skytereglement Når det skal drives organisert skyting enten det er stevner eller trening så skal standplassleder ha ansvaret for sikkerheten og ledelsen av skytingen. Alle skal rette seg etter hans ordre. Standplasskontrollør er ikke påkrevet ved organisert trening på 200 meter. Ved større stevner vil det være naturlig å benytte standplasskontrollør. Standplassleder har det fulle ansvar for at skytereglementet og gjeldene bestemmelser for treningsskyting eller konkurranseskyting blir overholdt. På standplassen skal ingen andre enn standplasslederen, hans medhjelpere og de som skal skyte oppholde seg. De som venter på å skyte, kan i visse sammenhenger ta opphold bak på standplassen hvis standplasslederen finner dette forsvarlig ut i fra sikkerhet eller forstyrrelser. Spørsmålet skal vurderes for hvert enkelt tilfelle eller skyting. Standplasskontrollør skal ha samme kunnskaper som standplassleder. Kontrollørene skal sørge for at skytterne forholder seg til sikkerhetsbestemmelsene og skal se etter at ingen av skytterne bryter reglementet. Det er ikke tillatt å røyke på standplass! Elektroniske skiver: Hvis det oppstår feil eller andre årsaker som gjør at standplassledere/ kontrollører/ ansvarlige for skytingen MÅ frem til skivene så SKAL signalvest benyttes og sikkerhetsmerket skal henges opp på skivene. Dette finnes inne i standplassbua. Henvisning: For øvrig henvises til Skytterboka Skyteledelse. Side 13 av 15

14 Loggføring av all aktivitet på Somma Skytebane Ådal Skytterlag har fra innføre pliktig loggføring av all skyting på Somma skytebane. Annen aktivitet på Somma skal også registreres. Hvorfor? 1. Dette for å kunne dokumentere vår bruk av banen og fange opp uønsket aktivitet som kan skade vår fremtid på Somma. 2. Loggføringen er ment som et hjelpemiddel og huskelapp for å kvalitetsikre bruken av banen med det ansvaret dette innebærer. 3. Sikre styret av Ådal Skytterlag et sporingssystem over brukere av banen. 4. Sikre at de som bruker banen er under ledelse av godkjent skyteleder som kjenner til reglene og instruksen for bruk av Somma skytebane. Skytelederne skal på forhånd godkjennes av styret i Ådal Skytterlag. Dette er ikke ment som en innskrenkning på bruken av Somma skytebane, men som et hjelpemiddel for å sikre vår eksistens på banen i fremtiden. Skyteledere: Skal godkjennes etter befaring på skytebanen med gjennomgang av sikkerhetsrutiner og prosedyrer. Skyteledere godkjennes av 2 personer av styret i Ådal Skytterlag. Godkjenningen er permanent dersom ingen misligheter forekommer. Styret av skytterlaget kan inndra en slik godkjenning med umiddelbar virkning dersom skytterlagets krav ikke blir ivaretatt. Loggføring: All aktivitet som innbefatter: Bruk av skytebane ankomst klokkeslett / reist klokkeslett. Bruk av nøkler i nøkkelboks. Bruk av hus/brakke. Signal flagg opp / ned. Loggene er plassert følgende steder: 1 stk. i standplassbu på 200m. 1 stk. i standplassbu på 100m. Mvh. Styret i Ådal Skytterlag Side 14 av 15

15 Side 15 av 15 Sist revidert

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL KLUBBHÅNDBOK Vår hovedmålsetting er: Hinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere,

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

Statutter for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening. Vedtatt den 10. november 2009 Oppdatert 21.

Statutter for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening. Vedtatt den 10. november 2009 Oppdatert 21. Statutter for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening Vedtatt den 10. november 2009 Oppdatert 21. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Statutter for medlemskap...

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 NJFF 0 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2010 til 31.12.2014 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg. Vedtatt av NJFFs styre 30.09.2009

Detaljer

Administrative rutiner 2015 1. ORGANISERING AV STYRETS VIRKSOMHET... 2 1.1. STYRETS OPPGAVER... 2 2. ARBEIDSOPPGAVER STYRETS MEDLEMMER...

Administrative rutiner 2015 1. ORGANISERING AV STYRETS VIRKSOMHET... 2 1.1. STYRETS OPPGAVER... 2 2. ARBEIDSOPPGAVER STYRETS MEDLEMMER... EIKER O-LAG Administrative rutiner 2015 1. ORGANISERING AV STYRETS VIRKSOMHET... 2 1.1. STYRETS OPPGAVER... 2 2. ARBEIDSOPPGAVER STYRETS MEDLEMMER... 2 3. INSTRUKS FOR UTVALGENES ARBEID... 4 3.1. FELLES

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REGLER FOR JAKTSKYTING: HAGLE OG RIFLE GYLDIG FRA 01.01.2015 WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 1 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2019 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg.

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer