HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG"

Transkript

1 DEL 2 HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG Sist revidert VEDLEGG til DEL 1 Rutiner for Leder i Ådal skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Ådal skytterlag og har det overordnede koordineringsansvaret for komiteer, utvalg m.m i skytterlaget. 3. Ansvar for at det blir planlagt og avholdt styremøter i skytterlaget. 4. Være skytterlagets kontaktperson mot DFS, Ringerike skyttersamlag, forsvaret (HV), media og kommune/fylkeskommune. 5. Leder skal holde seg oppdatert som leder i forhold til dagens krav til å lede et skytterlag. 6. Leder skal sørge for at de oppsatte skytinger iht. terminliste blir gjennomført. Alle skytinger skal ha en ansvarlig. Større stevner (åpne stevner) skal alltid ha en stevneleder enten Leder eller en av lagets mest erfarne skyttere. Leder sørger for at det foreligger funksjonærliste med fordeling av oppgaver ved slike stevner. 7. Sørge for at Dugleikmerkerapport blir sendt Ringerike skyttersamlag før 1.november. 8. Ansvarlig for at årsrapporter, årsberetninger, regnskapsberetninger m.m er utført og klargjort til Årsmøtet i skytterlaget. 9. Sørge for at DFS Årsmelding fra skytterlaget blir lagt inn i Tillitsnett før 1.november. 10. Kontakt med valgkomiteen i god tid i forveien føre avholdelse av Årsmøtet. 11. Ansvar for å sørge for at det blir satt opp budsjett for virksomheten i skytterlaget, som skal vedtas av Årsmøtet. 12. Ansvar for å planlegge og avholde Årsmøte i skytterlaget. 13. Representerer skytterlaget utad i alle sammenhenger. 14. Ved utlån av våpen fra ÅSL er det kun Leder og Ungdomsleder som kan signere på dokumentet Utlån av våpen. Side 1 av 15

2 Rutiner for Nestleder i Ådal skytterlag 1. Nestleder velges av årsmøtet og velges for to år. 2. Nestleder skal være leders stedfortreder ved behov og skal være oppdatert på de oppgaver og plikter som leder har i skytterlaget. 3. Etter avtale med leder og styret utføre arbeidsoppgaver, herunder representasjonsoppgaver for skytterlaget. 4. I samarbeide med Styret og Ungdomsgruppa være en inspirator for miljøaktivitet (trivsel og dugnadsånd) i skytterlaget. Være pådriver for arbeidet med markedsføring, presse og media. 5. Sportslig ansvarlig, sørge for at det blir utarbeidet forslag til intern terminliste i skytterlaget i desember/januar. Side 2 av 15

3 Rutiner for Kasserer i Ådal skytterlag 1. Kasserer velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Kasserer skal i hovedsak forvalte alle inn og utbetalinger, holde god orden på alle bilag, kontoutskrifter m.m. Kassere skal ved behov ha kontakt med styret. Det skal samarbeides med styret om et regnskapsoppsett og sørge for at regnskapet blir revidert i god tid før årsmøtet i ÅSL, som normalt er i slutten av november. 3. Etter at Årsmøtet er avholdt skal subsidiering av ammunisjon/ammunisjonsdeler utbetales til lagets skyttere som faller inn under denne ordning. Utbetalingen skjer i samsvar med Årsmøtevedtak og Materialforvalters oppsett. Utbetalingen skjer fra Hovedkassa og gjennom Kasserer. 4. Ved skytterårets slutt (før 31.10) skal det utbetales pengepremier til skyttere som har deltatt på stevner i inneværende sesong. Kasserer tar kontakt med Leder og eventuelt den som er lagets Listefører for koordinering. Utbetalingen skjer fra Premiekontoen. 5. Det skal innkreves startkontingent av lagets skyttere som har deltatt på Landskytterstevne, Viken 1- stevne, Fylkesstevne m.fl. i forbindelse med årsslutt. Kasserer tar kontakt med Leder/Ungdomsleder og eventuelt den som er lagets Listefører for koordinering. Det er Kasserer som er ansvarlig for innkrevingen. 6. Det skal utbetales telefonpenger til Styret (iht. gjeldende styrevedtak). Dette skjer gjennom Hovedkassa. Utbetalingen skal skje innen siste Styremøte før Årsmøtet. Det er Kasserer som utfører dette. 7. Kasserer skal innen betale baneleien i henhold til kontrakt til grunneier Ole Alexander Heen. Baneleien er i henhold til kontrakt og indeksreguleres hvert år. 8. I samarbeid med Leder og styret følge opp lagets inntektskilder. I samarbeide med Leder utarbeide budsjett for skytterlagets drift, som skal vedtas av Årsmøtet. Sørge for at forsikringene skytterlaget blir jevnlig fulgt opp. 9. Kasserer skal holde en dialog/kommunikasjon med Leder og Ungdomsleder, eventuelt lagets Listefører med hensyn til nye medlemmer, påmeldingskontingenter, medlemskontingenter, pengepremier m.m. 10. Kasserer skal holde en dialog/kommunikasjon med Leder for Jaktutvalget med hensyn til Jegerkontoen til Jaktutvalget. Side 3 av 15

4 Rutiner for Sekretær i Ådal skytterlag 1. Sekretær velges av årsmøtet og velges for to år. 2. Sekretær skal i hovedsak føre møtereferat fra styremøtene i ÅSL. 3. I samarbeid med formann skal sekretær sørge for innkallinger til styremøter eventuelt andre møter. 4. Formidle intern informasjon i laget. Dette gjøres både gjennom lagets internett side, og for øvrig etter oppdrag fra styret. 5. Sekretær kan være behjelpelig med å à jour holde internett siden. Materialet til internett siden kan for eksempel være; resultater og viktig informasjon om lagets drift. Dette kan fåes gjennom styret og eventuelt av andre av laget medlemmer. 6. Være behjelpelig med å utarbeide og fordele bemanningslister, funksjonærlister og lignende. 7. Utarbeider ÅSL s Årsberetning i god tid før årsmøte som normalt arrangeres i slutten av november. Årsberetningen anbefales å settes opp iht. eget oppsett (se egen fil i dataprogrammet). 8. Sørge for at det er tilstrekkelig med medaljer, premier til interne arrangement og ekte sølv (skjeer o.l.) Side 4 av 15

5 Rutiner for Styremedlem i Ådal skytterlag 1. Styremedlem velges av årsmøtet og velges for to år. 2. Styremedlem skal sørge for at skytterlagets anlegg - skytebaner og bygninger er tilfredsstillende vedlikeholdt og sikkerhetsmessig i orden. I samarbeid med banekomiteen sørge for at det blir utført inspeksjon på baneanleggene iht. direktiver fra DFS - sjekkliste for sikkerhet på skytebaner - og forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1.juli Være en pådriver for dugnader og vedlikehold i samarbeid med Styret. 4. Sørge for, i samarbeide med leder og styret, at informasjonsaktiviteten i skytterlaget er tilfredsstillende og kommer ut til lagets medlemmer. Side 5 av 15

6 Rutiner for Ungdomsleder/Ungdomsutvalg i Ådal skytterlag 1. Ungdomsutvalget velges av årsmøtet. Ungdomsleder velges for ett år, mens øvrige medlemmer velges for to år. Ungdomsutvalget er underlagt ÅSL s styre. 2. Ungdomsleder skal i hovedsak administrere ungdomsvirksomheten. Fordele oppgaver i Ungdomsutvalget, sette opp turnusliste for treninga og legge mest mulig til rette for ungdoms- og rekrutteringsskytterne i laget. Utvalget har også som oppgave å rekruttere voksne når forholdene ligger til rette for dette, herunder skytter i klasse Ungdomsutvalget skal sørge for at nye skyttere blir orientert om hva som er sikkerhetsrutinene i skytterlaget. 4. Ved utlån av våpen fra ÅSL er det kun Leder og Ungdomsleder som kan signere på dokumentet Utlån av våpen. 5. Ungdomsleder/ Ungdomsutvalget har også følgende oppgaver: Utføre oppgaver pålagt av styret Lage planer for Ungdoms- og rekrutteringsarbeidet Administrere og lede opplæringstiltak Gjennomføre skyteskole når det blir tilrettelagt for det i gjennom skole, foreldre og foresatte Ta ut lag til lagskytinger Skape variasjon gjennom sosiale aktiviteter, turer, samlinger m.m. Aktivisere foreldre og foresatte Samordning av transport og reiser Føre kontroll med lagsvåpen og ammunisjon som benyttes til opplæring Fremme forslag for ÅSL s styre vedrørende aktuelle saker Gi individuell oppfølging når situasjonen tilsier dette Lage egen årsberetning om ungdomsaktiviteten Side 6 av 15

7 Rutiner for Materialforvalter i Ådal skytterlag 1. Materialforvalter velges av årsmøtet og velges for to år. 2. Materialforvalter skal være tilknyttet styret i ÅSL og møter på styremøtet med samme rettigheter som et styremedlem. 3. Materialforvalter har en særstilling i skytterlaget av rent sikkerhetsmessig karakter. All ammunisjon / ammunisjonsdeler skal være innlåst i godkjente skap. Det kan oppbevares inntil patroner til håndvåpen, og inntil når minst er i kaliber.22. Ammunisjon skal være nedlåst i godskjent skap. Mengde krutt som kan oppbevares er avhengig av hvor mange patroner som blir lagret. DFS har aksept fra DSB etter en omregningsregel der man beregner ett gram krutt pr. ferdigladet patron. Eksempel blir da; har man patroner kan man ha 5 kg krutt. Materialforvalter plikter å overholde disse regler. DFS er også overfor skytterlaget en samarbeidspart med hensyn til å overholde disse regler. 4. Materialforvalter skal i hovedsak sørge for at det til en hver tid er et fornuftig lager av ammunisjon og ammunisjonsdeler til lagets medlemmer (i henhold til regelverket). Dette lagret skal være både konkurranse ammunisjon og jakt ammunisjon. 5. Materialforvalter skal også være behjelpelig ved bestilling av materiell til skytterlaget eller ved spesiell tilfeller overfor medlemmer av ÅSL. Dette kan være skivemateriell, klistrelapper, våpendeler etc. 6. Materialforvalter skal holde en dialog/kommunikasjon med Leder for Jaktutvalget med hensyn til et lite lager av jaktammunisjon som selges ut under jegertreninger/oppskyting av jegerprøve. 7. Materialforvalter skal koordinere ammunisjonssalg og rapportere dette til kasserer ved avtalte mellomrom. Det er kasserer som forvalter alle inn og utbetalinger og skal holde god orden på alle bilag, kontoutskrifter m.m. Ved årsslutt, etter den skal Materialforvalter, i samarbeid med Kasserer, sette opp regnskapsoversikt over årets saldo og sørger for at materialregnskapet blir revidert i god tid før årsmøtet i ÅSL, som normalt er i slutten av november. Dette punkt revideres fortløpende. 8. Før Årsmøtet skal subsidieringen av ammunisjon/ammunisjonsdeler til lagets skyttere som faller inn under denne ordning legges frem for Styret i ÅSL. Styret skal legge frem innstilling for Årsmøtet om utbetaling av subsidier. Eventuell utbetalingen skjer i samsvar med Årsmøtevedtak og Materialforvalters oppsett. Utbetalingen skjer fra Hovedkassa og gjennom Kasserer. Side 7 av 15

8 RUTINE FOR BRUK AV BUSS I ÅDAL SKYTTERLAG Hensikt: Hensikten er å ha en felles norm å gå etter ved bruk av buss ved skytterarrangementer. Fremgangsmåte: Buss bestilles og det gjøres en avtale med eller uten sjåfør. Kostnadene må være overkommelige knyttet til hvor mange ungdomsskyttere som skal delta og hvor mange foresatte, foreldre og voksne skyttere som skal være med. Kasserer og Leder skal være delaktig i avgjørelsen. Ådal skytterlag skal betale for alle ungdomsskyttere under 20 år. Skyttere over 20 år, foreldre, foresatte og andre betaler sin andel selv. Låses på inntil to tur pr år. Fortrinnsvis et landsdels stevne, enten bane, felt eller 15m stevne og Østlandscup for ungdomsskytterne. Ådal Skytterlag dekker maksimum 50% av total leiesum. Side 8 av 15

9 Kjøreliste Kjøregodtgjørelse kan fordres av foreldre, ungdomsledere eller andre som tar med seg skyttere i sin bil til deltakelse i miniatyrserien i Ringerike skyttersamlag. Kjøregodtgjørelse gjelder også for ombudsmøte eller andre representasjonsoppdrag når flere kjører i samme bil. Kjøreutgiftene dekkes med kr. 3,00 pr. km. for kjøring lengre enn 30 km. Kjøreliste fylles ut med: Navn sjåfør: Fra: Til: Møte / stevne: Kjørte km: x kr.3,- = kr. Dato: Underskrift Side 9 av 15

10 Kvalitetssikring av Ådal Skytterlag viktigste dokumenter Element System Ansvar/sted Kontrakt Kontrakt/leieavtale mellom grunneier og Ådal Skytterlag Skytebanen Instruks for Somma skytebane Protokoll for Somma Skytebane Perm Perm Protokoll Formann Formann Formann Forsikringer Forsikringspolisen bygninger m.m Kasserer Styreprotokoller Siste versjon av protokoll Protokoller tilbake i tid (ca. 1970) Protokoll Protokoll Sekretær. Arkivskap Somma Gamle protokoller Interne ordninger/vedtak Æredsmedlemmer Kontingentsatser Pokaler, statutter, premier, subsidier m.m Protokoller interne skytinger Årsmelding Kopi papirversjon/lagret på diskett eller CD (tilhører adm.programmet) PC-programmer Diverse Adm. program for skytterlag - Kontingent - Stevner - Premier - Klasser m.m Møtereferat fra diverse samarbeidsmøter Notater m.m Perm Perm Håndbok Protokoll Papirkopi/ Diskett/CD Ring. Sparebank Formann Kasserer/Formann Styret - Egen håndbok Listefører Formann/sekr. Diskett/CD Formann/kasserer/ listefører/sekr. Perm Sekretær Side 10 av 15

11 Standplassinstruks ved Hallingby skytesenter Definisjon: Standplassleder/Skyteleder er den person som har ansvaret inne i standplassbua og som benytter dataanlegget, mikrofon og standplasskomandoen. Standplasskontrollører er standplass-/skyteleders medhjelpere ved organisert trening og stevner og skal være ute på standplassen for å se etter at sikkerheten blir i varetatt. Kontrollør skal være standplass-/skyteleders øyne og ører av det som blir kommunisert fra skytterene. Instruks: Standplass-/skytelederen skal være minimum 18 år og ha tilstrekkelig kjennskap til godkjente våpen slik at sikkerheten kan ivaretas. Dessuten må standplass-/ skytelederen ha nødvendig kunnskap om; sikkerhetsregler bruken av skyteanlegget (rent data teknisk) visitasjonsregler skytereglement Når det skal drives organisert skyting skal det være en standplassleder som har ansvaret for sikkerheten og ledelsen av skytingen. Alle skal rette seg etter hans ordre både foresatte, tilskuere og skyttere. Standplassleder har det fulle ansvar for at skytereglementet og gjeldene bestemmelser for treningsskyting eller konkurranseskyting blir overholdt. På standplassen skal ingen andre enn standplasslederen, hans medhjelpere og de som skal skyte oppholde seg. Foresatte kan i visse sammenhenger ta opphold bak på standplassen hvis standplasslederen finner dette forsvarlig ut i fra sikkerhet eller forstyrrelser. Spørsmålet skal vurderes for hvert enkelt tilfelle eller skyting. Standplasskontrollør skal ha samme kunnskaper som standplassleder. Kontrollørene skal sørge for at skytterne forholder seg til sikkerhetsbestemmelsene og skal se etter at ingen av skytterene bryter reglementet. Henvisning: For øvrig henvises til Skytterboka Skyteledelse. Side 11 av 15

12 Standplassinstruks 100meter - Somma skytebane Sist revidert Standplassleder er den person som har ansvaret inne i standplassbua og som benytter dataanlegget, mikrofon og standplasskommandoen. Standplasskontrollører er standplassleders medhjelpere og skal være ute på standplassen for å se etter at sikkerheten blir i varetatt. Kontrollør skal være standplassleders øyne og ører av det som blir kommunisert fra skytterne. Standplasskontrollør benytter signalvest som henger inne i standplassbua. Instruks for skyteledelse: Standplasslederen skal være minimum 18 år og ha tilstrekkelig kjennskap til godkjente våpen slik at sikkerheten kan ivaretas. Dessuten må standplasslederen ha nødvendig kunnskap om; sikkerhetsregler bruken av skyteanlegget (rent data teknisk) visitasjonsregler skytereglement Når det skal drives organisert skyting skal det være en standplassleder som har ansvaret for sikkerheten og ledelsen av skytingen. Alle skal rette seg etter hans ordre både foresatte, tilskuere og skyttere. Standplassleder har det fulle ansvar for at skytereglementet og gjeldene bestemmelser for treningsskyting eller konkurranseskyting blir overholdt. På standplassen skal ingen andre enn standplasslederen, hans medhjelpere og de som skal skyte oppholde seg. Foresatte eller de som venter på å skyte, kan i visse sammenhenger ta opphold bak på standplassen hvis standplasslederen finner dette forsvarlig ut i fra sikkerhet eller forstyrrelser. Spørsmålet skal vurderes for hvert enkelt tilfelle eller skyting. Standplasskontrollør skal ha samme kunnskaper som standplassleder. Kontrollørene skal sørge for at skytterne forholder seg til sikkerhetsbestemmelsene og skal se etter at ingen av skytterne bryter reglementet. Det er ikke tillatt å røyke på standplass! Elektroniske skiver: Hvis det oppstår feil eller andre årsaker som gjør at standplassledere/ kontrollører/ ansvarlige for skytingen MÅ frem til skivene så SKAL signalvest benyttes og sikkerhetsmerket skal henges opp på skivene. Dette finnes inne i standplassbua. Henvisning: For øvrig henvises til Skytterboka Skyteledelse. Side 12 av 15

13 Standplassinstruks 200meter - Somma skytebane Sist revidert Standplassleder er den person som har ansvaret inne i standplassbua og som benytter dataanlegget, mikrofon og standplasskommandoen. Standplasskontrollører er standplassleders medhjelpere og skal være ute på standplassen for å se etter at sikkerheten blir i varetatt. Kontrollør skal være standplassleders øyne og ører av det som blir kommunisert fra skytterne. Standplasskontrollør benytter signalvest som henger inne i standplassbua. NB! Standplasskontrollør er ikke påkrevet ved organisert trening på 200 meter. Instruks for skyteledelse: Standplasslederen skal være minimum 18 år og ha tilstrekkelig kjennskap til godkjente våpen slik at sikkerheten kan ivaretas. Dessuten må standplasslederen ha nødvendig kunnskap om; sikkerhetsregler bruken av skyteanlegget (rent data teknisk) visitasjonsregler skytereglement Når det skal drives organisert skyting enten det er stevner eller trening så skal standplassleder ha ansvaret for sikkerheten og ledelsen av skytingen. Alle skal rette seg etter hans ordre. Standplasskontrollør er ikke påkrevet ved organisert trening på 200 meter. Ved større stevner vil det være naturlig å benytte standplasskontrollør. Standplassleder har det fulle ansvar for at skytereglementet og gjeldene bestemmelser for treningsskyting eller konkurranseskyting blir overholdt. På standplassen skal ingen andre enn standplasslederen, hans medhjelpere og de som skal skyte oppholde seg. De som venter på å skyte, kan i visse sammenhenger ta opphold bak på standplassen hvis standplasslederen finner dette forsvarlig ut i fra sikkerhet eller forstyrrelser. Spørsmålet skal vurderes for hvert enkelt tilfelle eller skyting. Standplasskontrollør skal ha samme kunnskaper som standplassleder. Kontrollørene skal sørge for at skytterne forholder seg til sikkerhetsbestemmelsene og skal se etter at ingen av skytterne bryter reglementet. Det er ikke tillatt å røyke på standplass! Elektroniske skiver: Hvis det oppstår feil eller andre årsaker som gjør at standplassledere/ kontrollører/ ansvarlige for skytingen MÅ frem til skivene så SKAL signalvest benyttes og sikkerhetsmerket skal henges opp på skivene. Dette finnes inne i standplassbua. Henvisning: For øvrig henvises til Skytterboka Skyteledelse. Side 13 av 15

14 Loggføring av all aktivitet på Somma Skytebane Ådal Skytterlag har fra innføre pliktig loggføring av all skyting på Somma skytebane. Annen aktivitet på Somma skal også registreres. Hvorfor? 1. Dette for å kunne dokumentere vår bruk av banen og fange opp uønsket aktivitet som kan skade vår fremtid på Somma. 2. Loggføringen er ment som et hjelpemiddel og huskelapp for å kvalitetsikre bruken av banen med det ansvaret dette innebærer. 3. Sikre styret av Ådal Skytterlag et sporingssystem over brukere av banen. 4. Sikre at de som bruker banen er under ledelse av godkjent skyteleder som kjenner til reglene og instruksen for bruk av Somma skytebane. Skytelederne skal på forhånd godkjennes av styret i Ådal Skytterlag. Dette er ikke ment som en innskrenkning på bruken av Somma skytebane, men som et hjelpemiddel for å sikre vår eksistens på banen i fremtiden. Skyteledere: Skal godkjennes etter befaring på skytebanen med gjennomgang av sikkerhetsrutiner og prosedyrer. Skyteledere godkjennes av 2 personer av styret i Ådal Skytterlag. Godkjenningen er permanent dersom ingen misligheter forekommer. Styret av skytterlaget kan inndra en slik godkjenning med umiddelbar virkning dersom skytterlagets krav ikke blir ivaretatt. Loggføring: All aktivitet som innbefatter: Bruk av skytebane ankomst klokkeslett / reist klokkeslett. Bruk av nøkler i nøkkelboks. Bruk av hus/brakke. Signal flagg opp / ned. Loggene er plassert følgende steder: 1 stk. i standplassbu på 200m. 1 stk. i standplassbu på 100m. Mvh. Styret i Ådal Skytterlag Side 14 av 15

15 Side 15 av 15 Sist revidert

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG 01.11.2010 VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG Skytterlagets vedtekter er utarbeidet innenfor de rammer som er gitt i skytterboka kap. 1.11 Grunnregler (grl) og kap 1.12 Lover for skytterlag (lfs). Det

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET

UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET www.dfs.no ÅRSHJUL: Informasjon om de ulike fristene finner du på dfs.no/frister. Når Hva 15. mars Rapport skolenes landskonkurranse i geværskyting Vinter Vår/sommer/høst

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

SKYTEINSTRUKTØRKURS I

SKYTEINSTRUKTØRKURS I SKYTEINSTRUKTØRKURS I STUDIEPLAN FOR GJENNOMFØRING I SAMLAG UNDERDISIPLIN LEKSJ. NR ANT. TIMER A. INSTRUKSJONSLÆRE HANNE Instruksjonsprinsipper A 1 2 Tildeling av elevoppgaver A 2 1 Forberedelse til elevinstruksjon

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN

RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Vår visjon Vi skal være skyttersportens sentrum i Rana Derfor skal vi være skyttersportens sentrum i Rana: Vi er et lag med mange medlemmer. Vi betyr mye

Detaljer

BJERKVIK SKYTTERLAG Referat styremøte nr 2 2014/2015

BJERKVIK SKYTTERLAG Referat styremøte nr 2 2014/2015 BJERKVIK SKYTTERLAG Referat styremøte nr 2 2014/2015 Dato: Torsdag 8. januar 2015. Møtestart kl 1900. Sted: Salongen, FP-Brakka. Deltakere: Håkon Strand, Bård Karolius, Ann-Carin Abelsen, Marte Grandalsmo,

Detaljer

Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar

Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar Vår sikkerhet ditt ansvar 1 Gå ut fra at ethvert våpen kan være ladd. Behandle det derfor alltid som om det er ladd. 2 Ta eller overta aldri et våpen,

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M SARPSBORG SKYTTERLAG LØR 03.01.2015 TRENING FELT ALLE?? ONS 07.01.2015 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR LØR 10.01.2015 DUGNAD 15 M ALLE STYRET ONS 14.01.2015 STYREMØTE KL. 19:30 STYRET ONS 21.01.2015

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 Skydeselskabet har i 2012 hatt inntekter på kr 726 565,- og oppnådde et overskudd på kr 251 236,- De største inntektspostene i 2012 er medlemskontingent (109

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre.

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre. 1.120 Lover for skytterlag Denne standardlov gjelder for alle tilsluttede skytterlag og er sammen med øvrige regler vedtatt av Skyttertinget bindende for skytterlagene straks de er vedtatt (dog slik at

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Instruks om skyteprøve for storviltjegere

Instruks om skyteprøve for storviltjegere Instruks om skyteprøve for storviltjegere Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN) 1. februar 2013. Generelt Denne instruks gjelder lokale lag og foreninger tilsluttet Det frivillige Skyttervesen

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

OVERSIKTSPROGRAM ( alternativ gjennomføring)

OVERSIKTSPROGRAM ( alternativ gjennomføring) OVERSIKTSPROGRAM ( alternativ gjennomføring) UNDERDISIPLIN LEKSJ NR ANT TIM A. INSTRUKSJON Instruksjonsprinsipper A 1 2 Tildeling av elevoppgaver A 2 1 Forberedelse til elevinstruksjon A 3 2 Elevinstruksjon

Detaljer

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016 3. - 5. mars 2016 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON Nasjonalt Landsstevne Bedrift Skyting Luftrifle - Luftpistol Miniatyrrifle - Luftsprint

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite Sak 1: Formannen åpner møtet Sakliste Asgeir ønsker velkommen til møtet, lurte på om alle var fornøyd med innkallelsen. Ingen kommentarer

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2013. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

Oppegård Skytterlag Referat fra styremøte nr 5 2012

Oppegård Skytterlag Referat fra styremøte nr 5 2012 Møte dato 01.10.2012 Sted Kurud Tid 18.00 21.00 Neste møte 07.01.2013 Sted Kurud Tid 18.30 21.00 Distr. Deltakere Meldt forfall Forfall Tom Robert Sletta (TRS) Franck Sommerlyst (FS) Øivind Johnsen (ref)

Detaljer

Aktivitet forutsetter utdanning

Aktivitet forutsetter utdanning kurs Aktivitet forutsetter utdanning DFS sin utdanningsmodell er bygget opp slik at DFS sentralt skal utdanne de tillitsvalgte i samlagene, og at samlaget i neste omgang skal drive opplæring av de tillitsvalgte

Detaljer

Side 1. Mvh. Engebret Mjøseng Kursleder. DFS utdanningsavdelingen. Dato: 8. Desember 2008

Side 1. Mvh. Engebret Mjøseng Kursleder. DFS utdanningsavdelingen. Dato: 8. Desember 2008 Side 1 Til: Fra: Samlagene DFS utdanningsavdelingen Dato: 8. Desember 2008 Tema samlagsgrenser ved de Regionale seminarene i perioden 2009 2010 Norges Skytterstyre har gitt Skytterkontoret i oppdrag å

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

ELVERUM SKYTTERLAG LOVER - INSTRUKSER- STATUTTER Vedtatt 8. desember 1972. Revidert i november 1982, 1985, 1987, 1992, 2013 og 2014.

ELVERUM SKYTTERLAG LOVER - INSTRUKSER- STATUTTER Vedtatt 8. desember 1972. Revidert i november 1982, 1985, 1987, 1992, 2013 og 2014. Side 1 av 12 ELVERUM SKYTTERLAG LOVER - INSTRUKSER- STATUTTER Vedtatt 8. desember 1972. Revidert i november 1982, 1985, 1987, 1992, 2013 og 2014. DEL I LOVER... 3 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 EKSKLUSJON...

Detaljer

Etablert 1984 88 Medlemmer Tilknyttet 3 forbund: NSF (Norsk Skytterforbund) Formann: Morten Ovedal (movedal@gmail.

Etablert 1984 88 Medlemmer Tilknyttet 3 forbund: NSF (Norsk Skytterforbund) Formann: Morten Ovedal (movedal@gmail. Etablert 1984 88 Medlemmer Tilknyttet 3 forbund: NSF (Norsk Skytterforbund) (Kr 300) www.skyting.no DSSN (Dynamisk Sportsskyting Norge) www.dssn.no SWS (Scandinavian Western Shooters) www.swsnet.org Krever

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Tid (dato, klokkeslett): 01.10.10 kl.10.00-16.00 Sted: Sandefjord Motor Hotel Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Fra skytterlag: Olav Røsholt

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009 Tid (dato, klokkeslett): 09.03.09 kl.19.00 Sted: Andebu Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Jon Berg (Tønsberg), Christian Henrik Dahl

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

SKYTEKURS NIVÅ 2 SKYTEKURS NIVÅ 2 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 2

SKYTEKURS NIVÅ 2 SKYTEKURS NIVÅ 2 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 2 SKYTEKURS NIVÅ 2 SKYTEKURS NIVÅ 2 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 2 UNDERVISNINGSPLAN FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 2 1 INNLEDNING Dagens krav til sikkerhet krever at skyttere har inngående kjennskap

Detaljer

Årsmøte 18/11 2010 Ulefoss Røde Kors hus

Årsmøte 18/11 2010 Ulefoss Røde Kors hus Årsmøte 18/11 2010 Ulefoss Røde Kors hus Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 4. Fastsettelse av årskontingent 5. Subsidier / godtgjørelse fra laget. 6. Sportslige prestasjoner. 7. Valg.

Detaljer

NORDMØR SKYTTERSAMLAG

NORDMØR SKYTTERSAMLAG NORDMØR SKYTTERSAMLAG Går som innkalling til Medlemmer av samlagsstyret Kopi: Samlagets hjemmeside 22.06.13 INNKALLING til møte i samlagsstyret Mandag 01.07.2013 kl. 1730 Møtested: Min. banen Asp/Straumsnes

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, TIRSDAG 20.01.2015, KL. 18.00 Til stede: Svein Ivar Ingebrigtsen, Jonn Arne Iversen, Asbjørn Tveit (vara for Børge Kristoffersen), Per Ivar Emanuelsen, Jostein

Detaljer

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18. Årsmelding 2001 Vegårshei skytterlag Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.00 Saksliste 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

TERMINLISTE FOR HAUGESUND SKYTTERLAG 2012

TERMINLISTE FOR HAUGESUND SKYTTERLAG 2012 ha TERMINLISTE FOR HAUGESUND SKYTTERLAG 2012 Til medlemmene i Haugesund skytterlag. Så er vi inne i skytesesongen 2012 og jeg ønsker alle medlemmene i Haugesund skytterlag et Godt Nyttår! Det er mange

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB.

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. INTRODUKSJONSKURS I SIKKERHETSREGLER OG OPPFØRSEL PÅ BANEN. 1 Først av alt: Glem hva du har lært gjennom å se film og TV!! FORORD: Bakgrunnen for utarbeidelse av dette

Detaljer

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Møtestart kl 19.00 Sted: Ivar Stjern, Bjørgum Til stede: Svein Løvli, Ellen Løvli, Odd Gjeldnes, Ivar Stjern, Roger Svendsen, Lilly Nerenget fra sak 4, 19.30)

Detaljer

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Mål: Styrke oppslutningen om feltskyting i DFS Holdninger Tiltak Gjennomføring av tiltak Ansvarlig Frist Status Mål: Skape mer positive

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Målselv skytterlag REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Møtested: Antall fremmøtte: Adm.bygget, Sentralskytebanen 20 stk SAKSLISTE: 1. Åpning v/leder Leder ønsket hjertelig velkommen

Detaljer

Referat Styremøte 23. april 2014

Referat Styremøte 23. april 2014 Møtt: Referat Styremøte 23. april 2014 Saksnr Sak Ansvarlig Gjennomgang forrige referat Nye datoer på utsatte interfeltstevner som følger; Avholdes i mai 2 ettermiddager. 22. mai i Saltstraumen Internstevne

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet.

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet. Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter. Formann ønsker velkommen til årets ombudsmøte, spesielt de lag fra Senja som blir en del av Troms fra og med neste år. Steinar Haralstad fra landsdelskretsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Årsmøte 30/11 2012 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 30/11 2012 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 30/11 2012 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2012. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Roller og styring 2015

Roller og styring 2015 Roller og styring 2015 Innhold: 1. Arbeid i styret 2. Tillitsvalgte 2015 3. Arbeidsprogram 2014-2015 4. Veiledning tillitsvalgte 5. Statutter i Samlaget 6. Forfallister og oppgavefordeling / tiltak 2015

Detaljer

Leiar Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar:

Leiar Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: 2014 Generel Info: 1. Treningstider er vekedager klokka 17:00 og Laurdag klokka 14:00 2. På vanlige treninger vil det være mulig og kjøpe skudd fra oppstart og to timer utover. På trening for konkuranseskyttere

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 1 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 Ungdomsutvalgets styre i 2006 har bestått av leder Jan Engen, kasserer Nina Gustavsen sekretær Jan Gunnar Langaas. Styremedlemmer: Marianne

Detaljer

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet Strandvik Skyttarlag Agenda 1. Om DFS og skytesporten 2. Om Strandvik Skyttarlag Treningstilbod Konkurransetilbud Miljøtiltak & treningssamlinger Landsskytterstevne Lån/kjøp av utstyr og kostnader Krav

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2011 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Informasjon rundt årsrapport 2014. Årsrapport skal for 2014 leveres i via Mitt DFS på www.dfs.no, for både skytterlag og samlag. Se også avsnittet om «Annet arbeid i forbindelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I ÅRSMELDING 2012 Samlagsstyret 2012 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane

Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane Bane/skuddhold: Lag: Samlag: Inspeksjon utført dato: Inspeksjon utført av: Orientering Forskrift Sikkerheten ved sivile skytebaner er regulert gjennom Forskrifter

Detaljer

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL Funksjonsbeskrivelse: Håndballstyret side 1 av 5 5 Formål: Ansvarlig: Referanser: Klarlegge funksjon og rolledeling i håndballstyret Styrets leder Funksjonsbeskrivelser Lag Funksjonsbeskrivelser Sportslig

Detaljer

FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548

FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548 FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548 post@fpk.no www.fpk.no ÅRSMØTE 2007 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

Onsdag/Lørdag:Trening/Ranking Ranking SJFF Merkeskyting Stordmeisterskap NJFF Hordalandsranking JegerTrap

Onsdag/Lørdag:Trening/Ranking Ranking SJFF Merkeskyting Stordmeisterskap NJFF Hordalandsranking JegerTrap 2014 Generel Info: 1. Treningstider er vekedager klokka 17:00 og Laurdag klokka 10:00 2. På vanlige treninger vil det være mulig og kjøpe skudd fra oppstart og to timer utover. 3. Skyting på vanlige treninger

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

Årsmøte 27.nov.2015 Skytterhuset Kl. 18.30

Årsmøte 27.nov.2015 Skytterhuset Kl. 18.30 Årsmøte 27.nov.2015 Skytterhuset Kl. 18.30 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2015. 4. Budsjett for kommende driftsår. 5. Fastsettelse av medlemskontingent. 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015 ÅRSMELDING FOR 2015 Generelt Sesongen 2015 er på det nærmeste over. Det er tid for tilbakeblikk og oppsummeringer. Sportslig har vel sesongen vært på det jevne, selv om noen fra tid til annen figurerer

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

Styreinstruks PCN. Styreinstruks PCN. Vedtatt på styremøte den 7.1.2015. Instruksen gjelder frem til ny instruks er vedtatt.

Styreinstruks PCN. Styreinstruks PCN. Vedtatt på styremøte den 7.1.2015. Instruksen gjelder frem til ny instruks er vedtatt. Styreinstruks PCN Vedtatt på styremøte den 7.1.2015. Instruksen gjelder frem til ny instruks er vedtatt. Formål Styreinstruks PCN Styreinstruksen har som formål å gi en utdyping av styrets arbeid og saksbehandling

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

Skyteledelse. Velkommen. www.kongsberg-ts.no

Skyteledelse. Velkommen. www.kongsberg-ts.no Skyteledelse Velkommen www.kongsberg-ts.no Tidsplan 18.00 Velkommen 18.10 Alminnelige sikkerhetsregler 18.50 Skyteledelse 19.50 Pause og oppgavegjøring 20.40 Elektronikk 21.10 Våpenreglement 21.30 Standplassleders

Detaljer

12. JULI 2007 INNFØRING AV. NROF som en moderne skytterorganisasjon. (16.10.2006)

12. JULI 2007 INNFØRING AV. NROF som en moderne skytterorganisasjon. (16.10.2006) INNFØRING AV NROF som en moderne skytterorganisasjon. AKTIV Rapport fra SKYTTER Skytterutvalg II 2006 (16.10.2006) 1 INNLEDNING... 3 HVA ER PRAKTISK SKYTING, FELTSKYTING ENKELTMANN OG STRIDSSKYTING?..

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

SKYTTER- POSTEN Nr. 01. 2012 40. årgang

SKYTTER- POSTEN Nr. 01. 2012 40. årgang SKYTTER- POSTEN Nr. 01. 2012 40. årgang Innhold. Referat fra årsmøte Årsberetning 2011 Regnskap Handlingsplan Terminliste Dugnadsliste Ungdommens side Premieutdeling 2012 Feltsesongen står for døren, og

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer