ELVERUM SKYTTERLAG LOVER - INSTRUKSER- STATUTTER Vedtatt 8. desember Revidert i november 1982, 1985, 1987, 1992, 2013 og 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELVERUM SKYTTERLAG LOVER - INSTRUKSER- STATUTTER Vedtatt 8. desember 1972. Revidert i november 1982, 1985, 1987, 1992, 2013 og 2014."

Transkript

1 Side 1 av 12 ELVERUM SKYTTERLAG LOVER - INSTRUKSER- STATUTTER Vedtatt 8. desember Revidert i november 1982, 1985, 1987, 1992, 2013 og DEL I LOVER FORMÅL MEDLEMSKAP EKSKLUSJON KONTINGENT ORGANISASJON ÅRSMØTE STYRETS ARBEIDSOMRÅDE MEDLEMMENES PLIKTER LOVENDRINGER OPPLØSNING... 4 DEL II INSTRUKSER INSTRUKS FOR STYRET INSTRUKS FOR UNGDOMSUTVALGET INSTRUKS FOR SKYTEKOMITÈEN INSTRUKS FOR SEKRETÆR INSTRUKS FOR KASSERER INSTRUKS FOR IT-ANSVARLIG INSTRUKS FOR MATERIALFORVALTER/ BANEMESTER INSTRUKS FOR SKYTEHALLSTYRET INSTRUKS FOR STØTTEGRUPPA INSTRUKS FOR OPPFØLGING AV OFFENTLIG PÅLAGTE PLIKTER OG GJØREMÅL... 8 DEL III STATUTTER STATUTTER FOR ÆRESMEDLEMSKAP I ELVERUM SKYTTERLAG STATUTTER FOR ELVERUM SKYTTERLAG's FORTJENSTEMEDALJE STATUTTER FOR LAGETS SKYTINGER Premiering av lagets skytinger Lagmesterskap bane Lagmesterskap felt Lagmesterskap 15m... 10

2 Side 2 av Åpningsskyting (Åpningspokal bane) Dugleiksmerke Skarpskyttermerke SVI's vandreskjold Februarpokal (Åpningspokal felt) Erterskyting Respittregler... 11

3 Side 3 av 12 DEL I LOVER 1 FORMÅL Skytterlagets formål er å fremme praktisk skyteferdighet innen lagets medlemmer og derved dyktiggjøre medlemmene for landets forsvar. 2 MEDLEMSKAP Som medlem av Elverum Skytterlag kan opptas enhver mann eller kvinne som vil være med å støtte skyttersaken og som går med på de vilkår som er fastsatt i lagets lover og skytterorganisasjonens bestemmelser. Styret kan nekte opptakelse når det finner gyldig grunn. Den som ikke blir opptatt som medlem, kan anke avgjørelsen inn for første ordinære årsmøte, som tar endelig avgjørelse. Statutter for æresmedlemskap fremgår av del III, punkt 1. 3 EKSKLUSJON Et medlem kan ekskluderes fra laget dersom vedkommende viser uverdig oppførsel til skade for laget. Vedtak om dette fattes på ordinært årsmøte eller på ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 flertall. Avstemmingen skal foregå skriftlig. 4 KONTINGENT Kontingent fastsettes hvert år av årsmøtet. Kontingenten skal hvert år betales før Årsmøtet. 5 ORGANISASJON Lagets ledelse består av styret og et antall utvalg og komiteer: Styret: Leder Nestleder (leder skytekomitèn) Kasserer Sekretær Styremedlem (ungdonsrepresentant, leder ungdomsutvalg) Styremedlem (Lede skytehallstyre) Første varamann (Materiellforvalter/ banemester) Andre varamann (Ammuinsjonsforvalter) Utvalg/ komiteer: Skytekomitè på minst 3 medlemmer, der leder er nestleder i laget. Ungdomsutvalg på minst 3 medlemmer, der leder er styremedlem. Et av medlemmene i ungdomsutvalget skal tilhøre de klasser utvalget er ansvarlig for. Skytehallstyre på minst 3 medlemmer, der leder er styremedlem. Støttegruppe på minst 3 medlemmer Kollegium for æresmedlemskap på minst to medlemmer To revisorer og en vararevisor Valgkomite på minst to mann Ved behov kan Årsmøtet gjøre vedtak om endringer i sammensetning av komitèer og utvalg. Funksjonstid for leder, materialforvalter og ammunisjonsforvalter er ett år, for øvrige to år. Kasserer og leder ungdomsutvalg er på valg samme år, mens nestleder, sekretær og styremedlem er på valg påfølgende år. Dette for å sike kontinuitet i styret. 6 ÅRSMØTE Årsmøte avholdes hvert år i november/desember, og alltid før Samlagets ombudsmøte. Årsmøte skal kunngjøres minst 2 -to- uker i forveien. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende minst en -1- uke i forveien. Årsmøte er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Stemmerett ved Årsmøtet har alle medlemmer som har betalt sin kontingent og som har fylt 15 år. Årsmøtet skal ledes av en valgt dirigent. Årsmøtets forhandlinger skal protokollføres. Beslutninger tas med simpelt flertall hvis ikke annet er bestemt. Valg kan foretas ved akklamasjon, men skal foretas skriftlig hvis forslag om dette fremmes.

4 Side 4 av 12 På årsmøtet skal det minimum legges frem og behandles følgende saker: a. Årsberetning. b. Revidert regnskap. c. Arbeidsplan for kommende år. d. Budsjett. e. Valg på tillitsmenn i rekkefølge og omfang som beskrevet i 5. Styret kan kalle sammen til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte holdes også dersom minst 10 av lagets medlemmer fremmer skriftlig krav om det. Bekjentgjørelse og stemmegivning som ved vanlig årsmøte. På ekstraordinært årsmøte behandles kun den/de saker som ligger til grunn for innkallelsen. 7 STYRETS ARBEIDSOMRÅDE Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer (varamenn) er til stede. Styret har avgjørende myndighet i alle spørsmål som ikke er lagt til årsmøtet. Det forvalter lagets midler, og innenfor rammen av lagets økonomi setter det i verk foretak i henhold til bestemmelser i lagets lov og skytterorganisasjonens påbud. Kontrakter som er langsiktige og som innebærer stort ansvar for laget, skal godkjennes av årsmøtet for de undertegnes. Lederen er ansvarlig for lagets PR-virksomhet. 8 MEDLEMMENES PLIKTER Medlemmene plikter å rette seg etter lagets lov og de vedtak som blir gjort på årsmøte, ekstraordinært årsmøte og av styret. De plikter å hjelpe de forskjellige utvalg når det er påkrevet. Medlemmene har rett og plikt til å melde fra til styret om de mener noe ikke er som det skal være innen laget. 9 LOVENDRINGER Lagets lover må til en hver tid være i samsvar med bestemmelsene i grunnregler og vedtak som er gjort av DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Beslutning om endring av lagets lover kan bare fattes på årsmøte som er lovlig innkalt og med 2/3 flertall. 10 OPPLØSNING Beslutning om oppløsning av laget bør ikke finne sted, men dersom dette måtte bli nødvendig, kan vedtak om dette bare fattes på ordinært årsmøte når minst halvparten av lagets stemmeberettigede medlemmer er tilstede og 2/3 av de som møter, stemmer for det. Dersom et så stort antall medlemmer ikke møter, kan det kalles inn til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel. Vedtak angående oppløsning fattet på dette årsmøte, blir gjort gyldig med vanlig stemmeflertall når minst 10 -ti- stemmeberettigede medlemmer er til stede. Denne lov trådte i kraft den 8. desember 1972, med revidering 16. november 1982, 28. november 1985, 1987, 1992, 2013 og 2014.

5 Side 5 av 12 DEL II INSTRUKSER 1 INSTRUKS FOR STYRET Det vises til DEL 1 7 Lagets protokoller og oversikter skal føres elektronisk og offentliggjøres på lagets hjemmeside og/eller lagets sider på DFS.NO. Noen protokoller og oversikter skal ikke offentliggjøres, disse er merket nedenfor. Følgende protokoller og oversikter skal føres: a) Møteprotokoll. Protokoll fra styremøter, komitèmøter og årsmøte skal føres elektronisk og offentliggjøres på lagets hjemmeside senest en uke etter møtet. b) En samleperm pr. år, inneholdende gjenpart av all korrespondanse i papirform til og fra og innen laget. En stor del av korrespondansen foregår på . Viktige med tilhørende svar skrives ut og lagres i samlepermen. c) Oversikt over pokalvinnere og premielister for lagets skytinger lagres elektronisk og offentligjøres på lagets hjemmeside. d) Arkiv for: 1. Dugleiksmerket og Skarpskyttermerket (DFS.NO) 2. Vinnere av lagets vandrepremier (lagets hjemmeside). 3. Lagets premiesamling (offentliggjøres ikke elektronisk) 4. Lagets våpen (offentliggjøres ikke) 5. Øvrig utstyr/materiell (offentliggjøres ikke). e) Lages lover, instrukser og statutter offentliggjøres og ajourholdes på lagets hjemmeside. Endringer i lover, instrukser og statutter skal godkjennes av årsmøtet. f) Protokoll for skyteskole (aspiranter). Aspiranter meldes inn i skytterlaget der medlemslister ajourholdes på DFS.NO. Aspirantskyttere og foresatte skal gjøres kjent med lagets hjemmeside og strategi for internkommunikasjon. g) Ammunisjonsprotokoll.(offentliggjøres ikke) h) Regnskap og tilhørende bilag. 2 INSTRUKS FOR UNGDOMSUTVALGET a) Ungdomsutvalget skal ha minst 3 medlemmer. Leder er samtidig styremedlem. Ett av utvalgets medlemmer skal tilhøre de klasser utvalget er ansvarlig for. b) Utvalget skal forestå opplæring av rekrutt/juniorskyttere c) Utvalget skal fremme forslag til terminliste for rekrutteringsklassene for styret, både innen- og utendørsskytinger. d) Utvalget skal fremme for styret forslag til skyteleder/ instruktør til hver treningsdag. e) Utvalget fører lagets protokoll for skyteskole (aspiranter). f) Utvalgte fremmer i samsvar med skytekomiteèn forslag til opplegg for feltstevner på 100 meter, samt setter opp funksjonærlister og har ansvaret for avviklingen av skytingene på 100 meter (felt og bane), også V65 og V73. g) Utvalget utarbeider bidrag til årsmelding og årsberetning til tider fastsatt av styret.

6 Side 6 av 12 3 INSTRUKS FOR SKYTEKOMITÈEN a) Skytekomitèen skal bestå av minst tre medlemmer. Leder er samtidig nestleder i laget. b) Komiteen skal fremme for styret forslag til terminliste med arbeidsfordeling i god tid for kommende sesong (Eventuelt i samarbeid med ungdomsutvalget). c) Komiteen planlegger stevner, setter opp funksjonærlister og tar ut lag etter uttaksgrunnlag godkjent av styret. Komiteen søker kontakt med nabolag for felles arrangement. d) Komiteen planlegger og leder dugnader på lagets anlegg. e) Komiteen har ansvar for leie av skytebaner/ skytefelt for trening og stevner. 4 INSTRUKS FOR SEKRETÆR Sekretæren har ansvar for følgende: a) Lagets hjemmeside på internett. Hjemmesiden er det viktigste mediet for informasjon og kommunikasjon med lages medlemmer og andre intressenter. Sekretæren ajourholder hjemmesiden, og sørger for at minimum følgende informasjon er oppdatert og tilgjengelig: i. Protokoll fra styremøter, årsmøte og komitèmøter ii. Premielister for lagets interne skytinger iii. Premielister for lagets åpne arrangement iv. Innkalling til møter. Innkalling til årsmøte kan også offentliggjøres i lokalavis. v. Informasjon generelt. b) OVERSIKT OVER: i. Pokalvinnere.(på hjemmesiden) ii. Føring av skyteresultater til bruk for klassesetting og til bruk i årsmelding/årsberetning (på hjemmesiden og DFS.NO). c) LOVER, INSTRUKSER OG STATUTTER i. Ajourføre lagets lover, instrukser og statutter iht vedtak i styret og gjøre disse tilgjengelig på lagets hjemmeside ii. Sende rapport til fastsatt tid for: Dugleiksmerket og Skarpskyttermerket. d) MEDLEMSOVERSIKT i. Medlemsverving, gjerne i samarbeid med styret, ungdomutvalget, kasserer og eventuelt andre. e) ANNONSERING AV: i. Stevner ii. Jaktprøver iii. Innendørsskyting osv.

7 Side 7 av 12 5 INSTRUKS FOR KASSERER Kassereren har ansvar for følgende: a) Følge opp inngående fakturaer som er sendt til skytterlaget, her inkludert: i. Hente post jevnlig. (jfr lagets postboks.) ii. Kontrollere at inngående fakturaer er i samsvar med leverte varer og tjenester. iii. Betale fakturaene til rett tid. b) Følge opp lagets inntekter ved stevner og andre arrangementer, her inkludert: i. Ta ut tilstrekkelig veksel i bank, her inkludert veksel til både påmelding og kiosk. ii. Ha ansvar for kasse ved påmelding. iii. Påse at kassebeholdninger (påmelding og kiosk) etter stevner mv telles opp og signeres av to personer. iv. Foreta innskudd i bank av kontantbeholdningen etter stevnet. c) Følge opp premieoppgjør, her inkludert: i. Påse at stevneoppgjør blir lagt ut på skytterlagets hjemmeside og Mitt DFS umiddelbart etter våre stevner. ii. Utbetale premieoppgjør til hvert enkelt skytterlag. iii. Innhente premieoppgjør fra stevner hvor våre skyttere deltar. iv. Det skal som hovedregel - to ganger pr år foretas en avregning med lagets medlemmer vedrørende premieoppgjør. (Her inkluderes også eksempelvis forhåndspåmeldinger mv.) d) Følge opp andre inntekter, her inkludert: i. Sammen med lagets leder og/eller skytehallstyret påse at inntekter vedrørende utleie av skytehallen og skytterhuset blir innbetalt. ii. Sammen med lagets lager påse at det blir sendt faktura ved andre arrangementer, for eksempel møter og samlinger hvor skytterlaget er teknisk arrangør for Østerdal skyttersamlag. e) Følge opp skytterlagets regnskap, her inkludert: i. Tilrettelegge for bokføring, jfr påsè at det finnes bilag og annen nødvendig dokumentasjon for alle inn- og utbetalinger. ii. Påse at bokføring og avstemming er à jour. iii. Avstemme lagets beholdning med ammunisjon og ammunisjonsforbruk mot regnskapet. iv. Foreta årsavslutning av regnskapet. v. Påse at årsregnskapet blir revidert før årsmøte. vi. Presentere årsregnskapet for styre og årsmøte. vii. Påse at nødvendige regnskapslister blir arkivert ihht gjeldende regelverk. Det har siden ca år 2000 vært en fordeling av oppgavene under punkt e. slik at bokføring og årsavslutning mv ikke er gjennomført av kasserer, men av en intern regnskapsfører. Regnskapsføreren skal ikke velges av årsmøtet; dette er kun en praktisk løsning for både å frigjøre tid for øvrige kassereroppgaver og for å skape en arbeidsdeling mellom utbetalinger og regnskapsføring mv.

8 Side 8 av 12 6 INSTRUKS FOR IT-ANSVARLIG a) IT-ansvarlig har ansvar for at alt av IT-utstyr er i orden og fungerer som det skal. b) IT-ansvarlig har ansvar for at alt av It-utstyr til elektroniske skiver er i orden og fungerer som det skal, herunder servere, PC er, skiveelektronikk og kommunikasjonskabler. c) IT-ansvarlig har ansvar for at det blir gitt opplæring i bruk og vedlikehold av elektroniske skiver, herunder stevnestyringsprogrammet. d) IT-ansvarlig har ansvar for at det til enhver tid finnes oppdaterte instrukser for bruk av elektroniske skiver samt stevnestyringen. e) IT-ansvarlig har sammen med materialforvalter ansvar for drift og vedlikehold av elektroniske skiver med tilhørende materiell, og koordinerer innkjøp av reservedeler og forbruksmateriell. 7 INSTRUKS FOR MATERIALFORVALTER/ BANEMESTER a) Materialforvalter / banemester skal foreta mindre utbedringsarbeider på banen og melde fra til styret når innkjøp eller større utbedringer må foretas. b) Revidert materiellregnskap skal legges frem for årsmøtet. c) Foreta innkjøp av: i. Skiver ii. Feltfigurer iii. Klisterlapper iv. Skytekort v. Annet materiell til bruk ved dugnader (kfr. med skytekomiteen) vi. Reservedeler og forbruksmateriell til elektroniske skiver. d) Sette opp reklameskilt i.h.t. avtale med Forsvaret. e) Holde orden i lager og skivebuer. 8 INSTRUKS FOR SKYTEHALLSTYRET a) Skytehallstyret skal ha minst 3 medlemmer. Lederen er samtidig styremedlem. b) Skytehallstyret har ansvaret for drift og vedlikehold av Skytehall og Skytterhuset. Drift av elektroniske skiver på 15 meter er regulert av punkt 6.d. c) Skytehallstyret skal utarbeide og fremlegg for styret: i. Bruksplan ii. Budsjett iii. Instrukser iv. Kontrakter for utleie. 9 INSTRUKS FOR STØTTEGRUPPA a) Støttegruppa skal ha minst tre medlemmer b) Støttegruppa har ansvaret for drift av kafe/ utsalg ifm lagets arrangementer c) Støttegruppa utarbeider årsberetning som presenteres på årsmøtet 10 INSTRUKS FOR OPPFØLGING AV OFFENTLIG PÅLAGTE PLIKTER OG GJØREMÅL a) Lagets leder skal to ganger pr år sørge for sikkerhetskontroll av lagets baneanlegg og framsende rapport for dette. Feil og mangler skal utbedres etter vedtak fattet av styrer b) Leder er ansvarlig for å holde oversikt og kontroll med lagets våpen, herunder lagring og ajourhold av gyldige utlånserklæringer.

9 Side 9 av 12 DEL III STATUTTER 1 STATUTTER FOR ÆRESMEDLEMSKAP I ELVERUM SKYTTERLAG a) Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som gjennom mange år har hatt en spesiell betydning for laget, enten som aktive utøvere som i spesiell grad har bidratt til å høyne lagets anseelse utad, eller ved særdeles fortjenestefull innsats på det administrative plan. b) Ved vurdering av kandidater, skal det i vesentlig grad legges vekt på innsats som har medvirket til å bevare lagets kontinuitet og utvikling. Kandidater som inn- stilles til æresmedlemskap må derfor ha vært medlem av laget i minst 10 år. c) Forslag på æresmedlemmer kan fremsettes av alle medlemmer i laget. Forslag skal fremstilles skriftlig til lagets styre senest 1 uke for årsmøtet. d) Forslag på æresmedlemmer skal vurderes av en komite bestående av lagets leder og 2 medlemmer som velges på årsmøtet. Med unntak av leder, må komiteens medlemmer ha vært medlemmer av laget i minst 10 år. e) På linje med valg til styret, fremlegger valgkomiteen sitt forslag til komitemedlemmer på årsmøtet. (Under forutsetning av at det er innkommet forslag på æresmedlemmer). f) Overrekkelsen av det synlige bevis på æresmedlemskap skal gjennomføres ved en spesiell anledning. Den i 4 og 5 oppnevnte komite, vurderer og foreslår for styret opplegg og gjennomføring vedrørende overrekkelsen. Styret har ansvaret for at overrekkelsen blir iverksatt. g) Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. h) Æresmedlemskap er livsvarig, med mindre vedkommende opptrer klandreverdig og til skade for laget, eller dets anseelse utad. i) Æresmedlemskapets synlige bevis gis i form av gylt ordensmedalje og æresdiplom, se vedlegg til disse statutter. 2 STATUTTER FOR ELVERUM SKYTTERLAG's FORTJENSTEMEDALJE. a) Fortjenstmedaljen kan tildeles medlemmer som gjennom mange år har nedlagt et stort arbeid til skytterlagets beste. Den tildeles i første rekke for særskilt stor uegennyttig innsats på det praktiske og administrative plan. Den kan også tildeles for spesielle sportslige prestasjoner som har bidratt til å høyne lagets anseelse utad. b) Forslag på kandidater kan fremsettes av alle lagets medlemmer. Skriftlig forslag skal fremlegges til lagets styre senest i uke for årsmøtet eller I uke før eventuell annen anledning for tildeling. c) Forslag på kandidater skal vurderes av samme komite som vurderer æresmedlemskapet. d) Overrekkelsen av det synlige bevis på fortjenstmedaljen skal gjennomføres ved en spesiell anledning. Komiteen vurderer og foreslår for styret opplegg og gjennomføring vedrørende overrekkelsen. Styret har ansvaret for at overrekkelsen blir iverksatt. e) Fortjenstmedaljen fritar ikke for medlemskontingent. f) Fortjenstmedaljen tildeles i form av gylt ordensmedalje og diplom. 3 STATUTTER FOR LAGETS SKYTINGER Følgende skytinger skal arrangeres hvert år for alle klasser: Lagmesterskap bane Lagmesterskap felt Lagmesterskap 15 meter Dugleiksmerket. I den hensikt å aktivere lagets medlemmer skal det tilstrebes å arrangere flere premierte skytinger innen laget. Det må likevel tas hensyn til det generelle stevnetilbudet i DFS, slik at lagets interne skytinger dekker et reèllt behov og ønske blant lagets medlemmer. Som et minimum bør følgende skytinger arrangeres: Åpningspokal bane Skarpskyttermerket.

10 Side 10 av Premiering av lagets skytinger a) Lagets skytinger skal premieres med medaljer og vandrepokaler iht bestemmelser for det enkelte arrangement. b) Det skal årlig foretas en samlet, klassevis premiering av alle interne skytinger som er arrangert i løpet av året. Premieringsgrunnlag: Samlet poengsum for alle skytinger den enkelte skytter har deltatt i. 1/3 premiering i seniorklassene, 50% premiering i rekrutteringsklassene (med unntak av kl aspirant som har 100% premiering). c) Vandrepremie til årets skytter Ut fra samme premieringsgrunnlag som beskrevet ovenfor deles det ut vandrepokal til årets skytter senior (klasse 1-5, V55, V65 og V73). Pokalen må vinnes 3 ganger for å vinnes til odel og eie. d) Vandrepremie til årets rekrutteringsskytter Ut fra samme premieringsgrunnlag som beskrevet ovenfor deles det ut vandrepokal til årets rekrutteringsskytter (kl R, ER og J). Pokalen må vinnes 3 ganger for å vinnes til odel og eie. 3.2 Lagmesterskap bane a) Det skytes fullt mesterskapsprogram for alle klasser. b) Vandrepokal til beste 35-skudd i klasse 3-5. Må vinnes 3 ganger for å vinnes til odel og eie. c) Gylt medalje til lagmester, sølv medalje til nr 2 og 3. Gylt medalje til øvrige klassevinnere. Ingen kan vinne mer enn en medalje. Dersom klassevinner blir nr 2 eller 3 i mesterskapet får skytteren gylt medalje, sølvmedaljen deles ikke ut. 3.3 Lagmesterskap felt a) Det skytes fullt mesterskapsprogram, 30-skudd + 12-skudds omgang i alle klasser. Det skytes mot kjente avstander. b) Vandrepokal til beste 42-skudd i klasse V55 og klasse 2-5. Må vinnes 3 ganger for å vinnes til odel og eie. c) Medaljer deles ut etter samme regler som for lagmesterskap bane. 3.4 Lagmesterskap 15m a) Det skytes ordinært DFS-program 25-skudd i alle klasser. b) Vandrepokal til beste 25-skudd i klasse 3-5. Må vinnes 3 ganger for å vinnes til odel og eie. Ingen respitt. c) Medaljer deles ut etter samme regler som for lagmesterskap bane. 3.5 Åpningsskyting (Åpningspokal bane) a) Skytingen arrangeres fortrinnsvis 1. mai. b) Det skytes fullt mesterskapsprogram i alle klasser. c) Vandrepokal til beste 35-skudd i klasse 3-5. Må vinnes 3 ganger for å vinnes til odel og eie Dugleiksmerke Det konkurreres om en vandrepokal. Må vinnes 3 ganger for å vinnes til odel og eie. Det nyttes ordinært program iht skytterboka (tabell ).

11 Side 11 av Skarpskyttermerke Det konkurreres om en vandrepokal. Må vinnes 3 ganger for å vinnes til odel og eie. 3.8 SVI's vandreskjold Det konkurreres om en vandrepokal. Må vinnes 3 ganger for å vinnes til odel og eie. De generelle respittregler gjelder. Program: 3 skudd stående 1 minutt 3 skudd knestående 1 minutt 4 skudd liggende 1 minutt 5 skudd kne + 5 skudd ligg 1 ½ minutt 3.9 Februarpokal (Åpningspokal felt) Pokal til vinneren på ordinært 30-skudds program. Respitt og regler forøvrig som for lagmesterskapet i felt. (30 skudden) 3.10 Erterskyting Der konkurreres om en evigvarende premie. Program: KL 5 Kl 4 Kl 3 Kl 2 Kl 1 Kl V55 5 sk ligg 1½ min, 9 sk kne + 1 sk ligg på 2 min 5 sk ligg 1½ min, 6 sk kne + 4 sk ligg på 2 min 5 sk ligg 1½ min, 4 sk kne + 6 sk ligg på 2 min 5 sk ligg 1½ min, 2 sk kne + 8 sk ligg på 2 min 5 sk ligg 1½ min, 0 sk kne + 10 sk ligg på 2 min 5 sk ligg 1½ min, 2 sk kne + 8 sk ligg på 2 min Øvrige veteranklasser og rekrutteringsskyttere skyter samme program som klasse 1. lngen respitt Respittregler Generelle regler (alle skyter program som for klasseførte skyttere (2-5)) Klasse Prosent av tapte poeng V55 80 V65 90 V73 95 JUN 80 ER 90 R 90 Regler for andre program når veteraner og rekrutteringsskyttere skyter program som for V55. Klasse Prosent av tapte poeng V55 0 V65 30 V73 45 JUN 0 ER 45 R 45

12 Side 12 av Avrunding Avrunding skal gjøres opp til nærmeste hele poeng/treff Poenglikhet Ved poenglikhet mellom skyttere med ulik respitt skal den gå foran som har oppnådd Høyest resultat uten eller med minst respitt. Respitt for tapte poeng går foran stillingsrespitt ved poenglikhet etter tillegg av respitt Arrangementsdager Alle lagets skytinger skal skytes den dag de er oppsatt, dispensasjon for enkeltpersoner kan ikke gis.

LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG VEDTATT I ORDINÆR GENERALFORSAMLING 13/ MED SENERE ENDRINGER

LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG VEDTATT I ORDINÆR GENERALFORSAMLING 13/ MED SENERE ENDRINGER LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG Vedtatt i ordinær generalforsamling 13/4 1935 Endringer for å tilpasses nytt mesterskapsprogram vedtatt på årsmøtet 27/2 1957 Endringer vedtatt på årsmøtet 19/2 1970 Endringer

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 2.12.2009 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER FOR INTERNE SKYTINGER Godkjent på årsmøte 06.11.02 Samt program for Ragnhilds premie godkjent av styret 25.05.03 Revidert på styremøte 28.01.04 Revidert på styremøte 27.04.11

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG

LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG LOVER FOR NIDAROS SKYTTERLAG Vedtatt i ordinær generalforsamling 13/4 1935 Endringer for å tilpasses nytt mesterskapsprogram vedtatt på årsmøtet 27/2 1957 Endringer vedtatt på årsmøtet 19/2 1970 Endringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG 01.11.2010 VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG Skytterlagets vedtekter er utarbeidet innenfor de rammer som er gitt i skytterboka kap. 1.11 Grunnregler (grl) og kap 1.12 Lover for skytterlag (lfs). Det

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

SEM SKYTTERLAGS LOVER. Vedtatt på generalforsamling 3. november 2001 og med endringer 3. november 2012.

SEM SKYTTERLAGS LOVER. Vedtatt på generalforsamling 3. november 2001 og med endringer 3. november 2012. Vedtekter Sem skytterlags lover finnes nedenfor. SEM SKYTTERLAGS LOVER Vedtatt på generalforsamling 3. november 2001 og med endringer 3. november 2012. 1 Formål Lagets navn er Sem Skytterlag, og det ble

Detaljer

Forslag til statutter

Forslag til statutter Forslag til statutter 18.10.2015 En del trofé som krever tre napp går ut med jevne mellomrom: Begge kvartmatch trofeene, Elgtrofeet, Grunnlagspokalen, Vårmønstringen. Forslag: Fortsetter med tre napp på

Detaljer

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre.

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre. 1.120 Lover for skytterlag Denne standardlov gjelder for alle tilsluttede skytterlag og er sammen med øvrige regler vedtatt av Skyttertinget bindende for skytterlagene straks de er vedtatt (dog slik at

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

Statutter for trofeer

Statutter for trofeer Statutter for trofeer Lagskytinger ALLE KLASSER SKYTER SINE RESPEKTIVE PROGRAM OG GIS RESPITT ETTER FØLGENDE TABELL (FÅR SÅ MANGE PROSENT AV TAPTE POENG PÅPLUSSET SUMMEN) Kl J gis anledning til å delta

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 27.11.2014 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG Vedtatt på ombudsmøtet 07.12.1991, Revidert på ombudsmøtet 06.12.1997, Revidert på ombudsmøtet 04.12.1999, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2001, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2007,

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier Ski skytterlag Statutter for interne mesterskap og lagpremier Sist revidert i styremøte 2. oktober 2013 UTENDØRS FELTSKYTING Lagmesterskap i feltskyting Det skal arrangeres et eget lagmesterskap i feltskyting

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

Lovverk for Lillestrøm Rasekattklubb

Lovverk for Lillestrøm Rasekattklubb LIRAK s lover Side: 1 av 7 Lovverk for Lillestrøm Rasekattklubb LIRAK s lover Side: 2 av 7 1. Lillestrøm Rasekattklubb (LIRAK) ble stiftet 9.4.1979 og er gjennom Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR)

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN Vedtatt på årsmøtet 05.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 Tid: 28. - 29 januar 2012. Sted: Program: Påmelding: Premiering: Skytehallen på Bryhnitjernet I henhold til vedtektene for Fylkesmesterskapet 15 m - Hedmark http://www.pamelding.net

Detaljer

Lover for Agder Fuglehundklubb

Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb. Klubb stiftet 3. april 1960. Vedtatt av årsmøtet den 27.02.2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29.05.2013. Kap 1 Innledende

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer