VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG Skytterlagets vedtekter er utarbeidet innenfor de rammer som er gitt i skytterboka kap Grunnregler (grl) og kap 1.12 Lover for skytterlag (lfs). Det er videre også henvist til standardlover for skytterlag (slfs). 1.0 ÅRSMØTET Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og holdes innen utgangen av november. Skytterlagets styre innkaller til ordinært årsmøte med minst tre ukers varsel. Innkallingen skal nevne tid og sted for årsmøtet samt de saker som styret på dette tidspunkt har satt på dagsorden. Saker fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøtet må være skytterlagets styre i hende senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført når det er lovlig innkalt. Årsmøtet ledes av styrelederen eller valgt ordstyrer. Forhandlingene skal protokollføres. Det foretas kontroll og opptelling av de forslags- og stemmeberettigede, jfr. Grl 1-4 og slfs 2-2. Årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall med unntak av saker etter slfs 2-3, ved lovvedtak (vedtektsendring), sammenslåing, deling eller nedleggelse. I slike saker kreves tilslutning fra 2/3 av de frammøtte stemmeberettigede. Det skal foregå skriftlig avstemming når dette forlanges. På årsmøtet skal det foreligge sakliste med følgende saker til behandling: a) Styrets årsberetninger b) Reviderte regnskaper c) Budsjett for kommende driftsår d) Fastsettelse av årskontingent e) Valg, herunder ombud. De nye tillitsvalgtes funksjonstid tar til umiddelbart etter årsmøtet, og varer til og med neste årsmøte f ) Innkomne saker 1.02 STYRET Styret består av 5 medlemmer, i tillegg kommer leder i ungdomsutvalget. Det velges også minimum to varamedlemmer. Alle styrets medlemmer må være villige til å arbeide for Det frivillige Skyttervesens formål og regelverk, jfr. grl 1-1. Alle medlemmer med forslags- og stemmerett er pliktige til å motta valg. Maksimum to kan være under 18 år. Styremedlemmer og varamedlemmer har to års funksjonstid. Blant styrets medlemmer velger årsmøtet leder og kasserer med et års funksjonstid. For å oppnå kontinuitet i styret, deles styret i to grupper som velges hvert annet år. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Styret er bare beslutningsdyktig dersom minst halvparten av de møtende styremedlemmer/varamedlemmer er fylt 18 år.

2 Lagets administrative ledelse er lagt til styret, som også har avgjørende myndighet i alle spørsmål som ikke er lagt til årsmøtet.. Styret kan oppnevne utvalg og komitéer til å løse spesielle oppgaver. Spesielt har styret ansvar for: - Håndtering av lagsvåpen - Skytebaner og anlegg i samsvar med lover og bestemmelser - Utarbeide årsplaner, fastsette terminliste og gjennomføre øvings- og konkurranseskyting. - Saker som foreslåes tatt opp på ombudsmøtet. skal være godkjent av styret. - Oppnevne og godkjenne instruktører i laget - Gjennomføre instruksjonsskyting for alle som ønsker det, spesielt for ungdom fra og med det året de fyller 14 år til og med utskrivningsåret - Utarbeide årsmeldinger, regnskapsoversikter og rapporter og videresende disse i rett tid 1.03 UNGDOMSUTVALGET Skytterlaget skal ha et ungdomsutvalg. Utvalget skal ha minst 6 medlemmer som velges for to år om gangen. Blant utvalgets medlemmer velges leder for ett år. Lederen i ungdomsutvalget inngår som fast medlem i lagets styre REVISORER Årsmøtet velger to revisorer med ett års funksjonstid. Revisjonsberetning skal følge regnskapene og legges fram for årsmøtet OMBUD Ombud velges av årsmøtet med basis i antallet aktive skyttere (30-skuddsskyttere) slik: Skytterlag med inntil 50 aktive skyttere velger to ombud, velger fire, velger fem, velger seks, 501 og flere velger sju. VALGKOMITE Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og funksjonstiden er 3 år. En av medlemmene er på valg hvert år. Opprykksprinsippet benyttes ved at man blir leder det tredje året man sitter i valgkomiteen VALG SOM FORETAES AV ÅRSMØTET: Nye medlemmer til styret. Styreleder Nestleder Kasserer Sekretær Nye medlemmer til ungdomsutvalget Leder i ungdomsutvalget Revisorer Ombud Valgkomite.

3 ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSFORDELING 2.01 STYRET Formann Sekretær Kasserer Nestformann Styremedlem Form. Ungd. utvalg Overordnet lederansvar Overordnet koordinering Planlegger og leder styremøter Stevneleder ved store stevner. Representasjoner Fører styrereferat Intern info. i laget Utarbeider og fordeler bemanningslister med ansvarshavende Fører lagets årsmelding Fører lagets årsberetning Medlemsregister Føre diverse registre Fører kontroll med lagets økonomi Betaler regninger Oppfølging av budsjett Fører premieregnskap for lagets medlemmer Interne skytinger Jegertrening og skyteprøven Presse/media og markedsføring Utarbeider forslag til terminliste for laget Sportslig ansvarlig Ansvarlig for alle lagets anlegg Oppfølging av forsikringer Følger opp lagets inntektskilder Dugnader og vedlikehold Alle forhold som har med ungdom- og rekrutteringsvirksomhet, herunder også rekruttering av voksne. Instruksjon og skyteopplæring At styrets medlemmer har forskjellige sektorer å følge opp innebærer at de er saksansvarlig i styret. Vedkommende må vurdere om det er forhold som tilsier / krever at saker må fremmes for styret. I slike tilfeller tas kontakt med formann slik at saken kommer inn på sakslisten for det aktuelle møte. Styret må knytte til seg medlemmer og utvalg etter behov. Disse skal støtte styret i så vel enkeltstående prosjekter som i den rutinemessig drift. Dette kan være: -nøkkelpersoner i forbindelse med gjennomføring av sportsarrangementer. -mannskaper til drift og vedlikehold av skytterhuset. -mannskaper til drift og vedlikehold av skytebanen(e). -lagsinnstruktør (er). -mannskaper til inntektsbringende arrangementer -etc. (storviltprøven, julemessa osv.)

4 ARBEIDSREGLER FOR STYRET Formann er den som representerer laget utad. Dette gjelder både mot DFS sentralt, andre lag, samlaget, organisasjoner og media. Ingen i styret har anledning til å ta slik kontakt uten at formann har gitt sin tilslutning. Dersom ikke formann kan nås tillegger det nestformann, og evt. deretter sekretær å gi slik fullmakt. Styrets medlemmer er tildelt faste oppgaver ihht. lagets vedtekter. For å kunne utnytte styrets totale kompetanse, kan formann når saken tilsier det omfordele en sak som er tidsbegrenset til andre medlemmer i styret. Formann fordeler fritt saker som ikke er bestemt av lagets vedtekter til styrets medlemmer. Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres stemmegivningen med formanns dobbeltstemme. Alle i styret plikter lojalt å følge opp vedtaket. Alle utvalg og tillitsvalgte i laget er underordnet styret, og rapporterer direkte til styret. Tiltak utover det som er beskrevet i lagets vedtekter om alminnelig myndighet til det enkelte verv eller utvalg, skal på forhånd avklares og godkjennes av styret. Styrets forhandlinger ledes av formann og han plikter å påse at god møteskikk blir utvist. Han skal spesielt påse at alle blir hørt i styrets behandling, og at styrets forhandlinger blir protokollført. Referat fra styremøtet sendes til alle styrets medlemmer, eller deles ut på neste styremøte. Som første sak på alle styremøter er godkjenning av referat fra forrige styremøte. Godkjente møtereferat henges opp på skytterlagets oppslagstavle på skytterhuset. Innkalling til styremøter skal fortrinnsvis foregå skriftlig med vedlagt saksliste og med minst en ukes varsel. Kopi av saksliste sendes til styrets varamenn. Ved hastesaker som krever telefonisk innkalling skal saksliste foreligge ved møtets start. Medlemmer som ikke kan møte varsler formann, som igjen varsler varamenn.

5 UNGDOMSUTVALGET Ungdomsutvalget består av minst 6 medlemmer som fordeler arbeidsoppgavene mellom seg etter på forhånd oppsatt turnus. Leder er ansvarlig for at turnus blir utarbeidet. Ungdomsutvalget utfører på vegne av styret relevante oppgaver. Dette vil normalt være: -Daglig administrasjon av ungdoms- og rekrutteringssektoren -Være bindeledd til samlagets ungdomsutvalg -Utarbeide planer for ungdoms- og rekrutteringsarbeidet -Avholde interne stevner for ungdomssektoren -Informere pressen om aktiviteter (gjennom pressekontakten) -Sende inn aktuelle rapporter til samlaget -Gjennomføre rekrutteringstiltak, herunder Skyteskole -Miljøskapende tiltak -Involvere foreldre som et ledd i lederutviklingen -Intern informasjon om aktiviteter -Søke kontakt med HV for saker av felles interesse -Samarbeide med nabolag -Innmelding av resultater som kvalifiserer til 350-klubben til formann i samlagets ungdomsutvalg REVISORER Årsmøtet velger 2 revisorer for ett års funksjonstid. Det er nødvendig at disse har tilstrekkelig sivil fagkunnskap om emnet. Revisorene er ikke underlagt styret og rapporterer direkte til årsmøtet. Unntatt her er hvis styret ber om en gjennomgang midt i perioden, ved f. eks. mistanke om regnskapsmessig mislighold og lignende. Oppgaver: Revisorene er lagets kontrollorgan for oppfølging av den økonomiske siden. Dette innebærer bl.a: Kontrollere at regnskapet er riktig ført teknisk Kontrollere at det er samsvar mellom bilag og utbetalinger Kontrollere at midlene er benyttet i.hht. vedtatt budsjett på årsmøtet / styremøte Ved mistanke om misligheter skal revisorer straks følge opp dette Ca. en uke før årsmøtet skal regnskapet legges fram for revisorene. Revisorene skal revidere regnskapet og føre revisjonsberetning. Revisjonsberetningen skal følge regnskapet når det legges fram før årsmøtet.

6 OMBUD De av årsmøtet valgte ombud representerer Røvassdalen skytterlag på årsmøtet (ombudsmøtet) i Rana skyttersamlag VALGKOMITEEN oppgaver for valgkomiteen er: Sørge for at det er best mulig egnede kandidater til alle funksjoner i laget Langsiktig strategi slik at sentrale tillitsmenn blir skolert gjennom stadig større oppgaver Følge opp tillitsmenn for å skaffe rede på om de ønsker å fortsette Vurdere lagets organisasjon, og komme med forslag til forbedringer Informere eventuelle tillitsmenn om de oppgaver som normalt ligger til de aktuelle verv

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Vedtekter for Bodø Seilforening

Vedtekter for Bodø Seilforening Vedtekter for Bodø Seilforening Disse vedtektene er vedtatt på årsmøte i Bodø Seilforening den 08.02.2011. Vedtektene er en revidering av Bodø Seilforenings tidligere vedtekter av 07.03.2000 (med endringer)

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Utskrift av lovnorm for idrettslag

Utskrift av lovnorm for idrettslag Utskrift av lovnorm for idrettslag 24. september 2004 Dette er en redigert utskrift i Microsoft Word av basislovnorm for idrettslag på bokmål. Utskriften er gjort 24. september 2004. Sjekk alltid utskriften

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtektene er i overensstemmelse med "Lovhefte for Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité" utgave 1999. 1. FORMÅL a. Klubbens formål er ved samarbeid

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lovene er ihht BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) 1 Lov for Dahle Idrettslag, stiftet 11.november 1938. Statuttene fra

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer