VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970"

Transkript

1 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet Endringer i 4.2, 5.2, 5.5, 6.2, 10, 17. Flyttet 5.8 til Nye 5.8, 5.9, I henhold til krav fra NMF Representantskapet Representantskapet Representantskapet Representantskapet Representantskapet Ved Stiftelsen av HJSK Nye Vedtekter

2 2 Innhold KAPITTEL I Etablering / Formål / Medlemskap Etablering Formål Medlemskap... 4 KAPITTEL II Organisasjonen HJSK Representantskap Myndighetsområde Adgang til Representantskapsmøte Kunngjøring / saker til behandling Konstitueres Godkjenne årsmeldinger Godkjenne regnskaper i revidert stand Behandle innkomne forslag/saker Fastsette kontingent og størrelse på leie Velge leder-, nestleder- og sekretær i HJSK, øvrige medlemmer av driftsutvalget, valgkomite og revisor Valgene Ekstraordinært Representantskapsmøte Hovedstyret Myndighetsområde Sammensetning Økonomi Musikalsk oppbygging Ansettelse av undervisningsleder, dirigenter og instruktører Kontingent og leie Eiendeler Beredskapsplan Rapportering Innkalling Utvalgene Myndighetsområde Følgende utvalg er opprettet: Driftsutvalget Musikkutvalget Aktivitetsutvalget Materialutvalget Uniformsutvalget Økonomiutvalget Sekretærutvalget Politiattest Korpsstyrene Valg og stemmerett Myndighetsområde Sammensetning og funksjonstid.... 9

3 3 7.4 Komiteer Valgkomite Revisjon KAPITTEL III Medlemmenes plikter og rettigheter Medlemskontrakt Korpsenes/Gruppenes utøvere, øvelser, opptredener m.m Kontingent og leie Valg av instrument Deltakelse i andre korps / musikkaktiviteter Bruk av skolens eiendeler Utvisning fra korps / grupper Permisjoner Medlemsopphør KAPITTEL IV Vedtektsendring - Utmelding av NMF Vedtektsendringer Utmelding av Norges Musikkorps Forbund KAPITTEL V Oppløsning Oppløsning av HJSK

4 4 KAPITTEL I Etablering / Formål / Medlemskap 1 Etablering Hamar Janitsjarskole er stiftet og organisasjonen er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF). 2 Formål Hamar Janitsjarskole har som formål: - å drive musikkorps for barn i alderen opp til 19 når - å gi barn og ungdom god musikkopplæring, utvikle den enkeltes ferdigheter, øve samspill i grupper og korps, og skape bred rekruttering til byens musikkliv. - Å gi ungdommen en sunn og posistiv fritidsbekjeftigelse til glede og nytte for den enkelte og samfunnet 3 Medlemskap Medlemskap deles i 2 kategorier: - Utøvende medlemmet er de som spiller i korpsene/gruppene. Skolen følger til enhver tid NMFs gjeldende aldersbestemmelser - Ikke utøvende medlemmer er foresatte til de utøvende KAPITTEL II Organisasjonen 4 HJSK Representantskap 4.1 Myndighetsområde Representantskapet i HJSK er skolens høyeste myndighet 4.2 Adgang til Representantskapsmøte Medlemmer av skolen har adgang til Representantskapsmøtet. Medlemmer som ikke har fylt 12 år, har adgang til møtet, men har ikke stemmerett og er ikke valgbare. Undervisningsleder, dirigenter og instruktører har adgang med taleog forslagsrett. Representanter fra NMF har talerett.

5 5 4.3 Kunngjøring / saker til behandling Representantskapsmøtet holdes innen 15.februar og innkalles av Hovedstyret med 14 dagers varsel. Regnskapsperioden går fra Representantskapet skal: Konstitueres Godkjenne årsmeldinger. - Korpsenes årsmeldinger - Hovedstyrets årsmelding Godkjenne regnskaper i revidert stand. - Korpsenes regnskap - Hovedstyrets regnskap Behandle innkomne forslag/saker Fastsette kontingent og størrelse på leie Velge leder-, nestleder- og sekretær i HJSK, øvrige medlemmer av driftsutvalget, valgkomite og revisor Saker som kreves forelagt på Representantskapsmøtet må være Hovedstyret i hende innen 7 dager før møtet holdes. 4.4 Valgene Alle valg gjelder for ett år. Styremedlemmer kan nekte gjenvalg, men ikke for lengre tid enn en periode. 4.5 Ekstraordinært Representantskapsmøte Ekstraordinært Representantskapsmøte kan innkalles av Hovedstyret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. 5 Hovedstyret 5.1 Myndighetsområde. Hovedstyret har den administrative ledelse av HJSK. Alle saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har HJSKs leder dobbeltstemme. For at Hovedstyret skal være beslutningsdyktig, må minst 5 av medlemmene være tilstede. Hovedstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett i alle møter som holdes i styrene.

6 6 5.2 Sammensetning. HJSK ledes av et hovedstyre som består av: HJSKs leder HJSKs nestleder HJSKs sekretær Den til enhver tid sittende leder for korpset Korpstillitsvalgt (medlem over 12 år) HJSKs undervisningsleder har møte-, tale- og forslagsrett. Medlemmer i hovedstyret skal være innmeldt som medlemmer i NMF. 5.3 Økonomi. Hovedstyret gjør vedtak om økonomisk drift av skolen. HJSKs midler skal ikke brukes til annet enn å fremme HJSKs formål. 5.4 Musikalsk oppbygging. Hovedstyret godkjenner, etter innstilling fra undervisningsleder, plan for HJSKs musikalske oppbygging. Hovedstyret sørger for instruks for den musikalske ledelse av HJSK. 5.5 Ansettelse av undervisningsleder, dirigenter og instruktører. Hovedstyret ansetter undervisningsleder. Etter innstilling fra undervisningsleder ansetter Hovedstyret dirigenter og instruktører. Undervisningsleder og dirigenter skal registreres i NMFs database. 5.6 Kontingent og leie. Hovedstyret innstiller til årsmøtet størrelse på kontingent og leie. 5.7 Eiendeler. Hovedstyret bestemmer hvordan eiendeler skal disponeres innen HJSK. 5.8 Beredskapsplan. Hovedstyret utarbeider beredskapsplan i henhold til beredskapsplan i NMF for alle skolens medlemmer på øvelser, arrangementer og turer.

7 7 5.9 Rapportering Hamar Janitsjarskole skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF til fastsatt frist Innkalling. Innkalling til Hovedstyret med vedlagt saksliste bør skje skriftlig så vidt mulig, og med minst 2 dagers varsel. 6 Utvalgene 6.1 Myndighetsområde. Utvalgenes virksomhet er direkte underlagt og drives etter egne retningslinjer opptrukket av hovedstyret. 6.2 Følgende utvalg er opprettet: Driftsutvalget. Driftsutvalget har den daglige ledelse av HJSK og består av: - HJSKs leder - HJSKs nestleder - HJSKs sekretær - HJSKs kasserer - HJSKs aktivitetsleder - HJSKs uniformsforvalter - HJSKs materialforvalter HJSKs undervisningsleder har møte- og talerett. Andre innkalles etter behov. Medlemmer av Driftsutvalget skal være innmeldt som medlemmer i NMF Musikkutvalget. Musikkutvalget består av skolens dirigenter og ledes av undervisningsleder. Utvalget fremmer forslag til det musikalske opplegget for HJSK til Hovedstyret Aktivitetsutvalget. Aktivitetslutvalget består av en representant fra hvert korpsstyre og ledes av HJSKs aktivitetsleder. Utvalget koordinerer praktiske fellesaktiviteter.

8 Materialutvalget. Materialutvalget består av korpsenes materialforvaltere og ledes av HJSKs materialforvalter. Utvalget har ansvaret for instrumenter, noter og annet fellesutstyr i HJSK Uniformsutvalget. Uniformsutvalget består av korpsenes uniformsforvaltere og ledes av HJSKs uniformsforvalter. Utvalget har ansvaret for HJSKs uniformer med tilbehør Økonomiutvalget. Økonomiutvalget består av korpsenes kasserere og ledes av HJSKs kasserer. Utvalget har ansvar for budsjett og regnskap Sekretærutvalget. Sekretærutvalget består av korpsenes sekretærer og ledes av HJSKs sekretær. Utvalget har ansvar for korrespondanse og arkivering innen HJSK Politiattest. Driftsutvalget er ansvarlig for å innhente politiattest for alle tillitsvalgte, undervisningsleder, dirigenter og instruktører. 7. Korpsstyrene. 7.1 Valg og stemmerett. Korpsstyrerepresentanter velges av og blant foreldre/foresatte på korpsårsmøte i hvert enkelt korps med funksjonstid til og med Korpsårsmøtene skal være avholdt innen 10.september. Stemmerett på korpsårsmøtene har de som er foreldre/foresatte til utøvere i de respektive korps. 7.2 Myndighetsområde. Korpsstyrenes virksomhet drives etter retningslinjer opptrukket av Hovedstyret. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styret kan ikke gjøre vedtak som går utover korpsets egne økonomiske rammer, uten Hovedstyrets godkjenning.

9 7.3 Sammensetning og funksjonstid. Korpsstyrene skal bestå av: - Leder - Nestleder/sekretær - Kasserer - Materialforvalter - Uniformsforvalter - Styremedlem til aktivitetsutvalget - Styremedlem - Korpstillitsvalgt, velges av og blant medlemmene over 15 år Hovedstyre er ansvarlig for at det velges et styre fra Aspirant 1-foresatte innen medio oktober Komiteer. Styrene oppnevner nødvendige komiteer. 8. Valgkomite. Representantskapet velger 2 medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen ledes av HJSKs sekretær. Valgkomiteen innstiller overfor Representantskapet kandidater til Driftsutvalget. Sittende korpsstyre i hvert enkelt korps er valgkomite, og innstiller kandidater til nytt korpsstyre overfor korpsårmøtet. 9. Revisjon. Representantskapet velger 1 revisor. HJSKs reviderte regnskap skal legges fram for Representantskapsmøtet. KAPITTEL III Medlemmenes plikter og rettigheter 10. Medlemskontrakt. Barn og ungdom bosatt i Hamar kommune har fortrinnsrett som utøvende medlemmer. Medlemskontrakten, for medlemmer som ikke er myndige, skal underskrives av foresatte. Medlemmene plikter å følge janitsjarskolens og NMFs vedtekter. Ved innmelding i Hamar Janitsjarskole blir man automatisk innmeldt som medlem i NMF. 11. Korpsenes/Gruppenes utøvere, øvelser, opptredener m.m. De utøvende medlemmene deltar på øvelser og opptredener såfremt medlemmet ikke er forhindret av særlige grunner. I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter skal medlemmene følge beskjeder fra ledelsen og instruktørene.

10 Kontingent og leie. Kontingent og leie skal betales innen fastsatte frister. Dersom et medlem står til rest med kontingent/leie etter en sesong, kan medlemmet bli nektet å starte opp igjen neste sesong. 13. Valg av instrument. Undervisningsleder/dirigent bestemmer hvilket instrument et utøvende medlem skal spille i samråd med utøver og foresatte. 14. Deltakelse i andre korps / musikkaktiviteter. Ved deltakelse i andre korps/musikkaktiviteter skal forpliktelser overfor HJSK oppfylles i tilfelle arrangementskollisjoner. 15. Bruk av skolens eiendeler. Medlemmet skal ta godt vare på instrumenter og de eiendeler skolen stiller til disposisjon. Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av skolens eiendeler. Medlemmer av HJSK plikter å følge NMFs uniformsreglement. 16. Utvisning fra korps / grupper. Utøvende medlem som viser liten interesse, har stort fravær, dårlig oppførsel eller som av andre grunner ødelegger for gruppen/korpset, kan av Hovedstyret utvises for kortere eller lengre tidsrom. Utvisningen kan først skje etter at medlemmet og foresatte er skriftlig underrettet om forholdet. 17. Permisjoner. Utøvende medlemmer kan av velferdsgrunner innvilges permisjon av Hovedstyret. I permisjonsperioden betaler medlemmet kontingent fastsatt av Hovedstyret. Skolens eiendeler innleveres om det ikke blir gjort spesiell avtale. 18. Medlemsopphør. Utmelding bør ikke forekomme i løpet av korpssesongen. Utøvende medlem som vil tre ut av skolen, skal sende skriftlig melding om dette, underskrevet av foresatte. Kontingent og leie skal være innbetalt og alle effekter være innlevert før medlemmet kan registreres som utmeldt. Medlemmer som ikke skriftlig har meddelt at de ønsker å slutte innen 15. september / 15. januar, må betale kontingent for halvåret.

11 11 KAPITTEL IV Vedtektsendring - Utmelding av NMF 19. Vedtektsendringer. Vedtektsendringer kan bare foretas av Representantskapet i HJSKs med 2/3 flertall. 20. Utmelding av Norges Musikkorps Forbund. Ved utmelding av krets og forbund må det gjøres vedtak på to påfølgende møter i Representantskapet med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. KAPITTEL V Oppløsning 21. Oppløsning av HJSK. Oppløsning av HJSK kan kun vedtas av to påfølgende ordinære møter i Representantskapet. Vedtaket krever 2/3 flertall.

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 1 Organisasjon og formål Haukerød Skolekorps, stiftet 13.desember 1962, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Vestfold).

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

www.moldejanitsjar.no Molde Janitsjar, stiftet 27.mai 1929, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom region NMF Nordvest.

www.moldejanitsjar.no Molde Janitsjar, stiftet 27.mai 1929, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom region NMF Nordvest. www.moldejanitsjar.no VEDTEKTER FOR MOLDE JANITSJAR Gjeldende fra 19. september 2012 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER I

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

LOVER FOR TØNSBERG JANITSJARKORPS

LOVER FOR TØNSBERG JANITSJARKORPS ALT FOR TONEKUNSTEN Stiftet: 5. november 1928 Tilsluttet: Norges Musikkorps Forbund Adresse: Postboks 1261, Trudvang 3105 Tønsberg Bankgiro: 2420.22.01721 Internett: http://region.hive.no/korps/tjk LOVER

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Kapitel 1 - Navn og formål...2 1-1 NAVN...2 1-2FORMÅL...2 Kapitel 2 - Medlemskap...2 2-1 OPPTAK/UTMELDING...2

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

Bergen Pistolklubbs Lover

Bergen Pistolklubbs Lover Bergen Pistolklubbs Lover Bergen Pistolklubb, stiftet 10. februar, 1928 Lover med endringer vedtatt 21. februar 2002 1 Formål 2 Organisatorisk Tilknytting og Navn 3-1 Medlemmer 3-2 Æresmedlemmer 3-3 Medlemmens

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer