Lov for Stavanger Pistolklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lov for Stavanger Pistolklubb"

Transkript

1 Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og FORMÅL Klubbens formål er å fremme interessen og forståelsen for pistolskyting som sport, som organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske og paraolympiske komite (NIF)2. Samt å legge trenings og konkurranse best mulig til rette for utøverne. 2 ORGANISASJON Stavanger Pistolklubb er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Rogaland Idrettskrets, og Norges Skytterforbund gjennom Rogaland Skytterkrets. Klubben har sete i Stavanger Kommune og er medlem av Idrettens kontaktutvalg i kommunen. 3 MEDLEMMER Enhver som innordner seg i Stavanger Pistolklubbs og overordnede myndigheters lover, kan bli tatt opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Søkeren skal også bekrefte at forhold til tidligere klubb/klubber er gjort opp jfr NSFs Fellesreglement # 4.1. Opptak av nytt medlem skal føres inn i elektroniske lister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av idrettstyret.

2 En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til tidligere/andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. Jfr. NIF`s lov 39 Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. For å ha stemmerett må en være fylt 15 år og ha vært tilsluttet klubben i minst 1 måned og ha sitt forhold til denne i orden jfr. NIFs lov 2 5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd samt klubbens lover og bestemmelser. For straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds, " Straffebestemmelser om forgåelser. "( Lov for Norges Idrettsforbund og Olympiske komité) (Behandles i første omgang av styret). 4 KONTINGENTEN Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av Generalforsamlingen, (Ref. referat fra generalforsamlingen om størrelsen på årets kontingent). Krav om kontingent sendes ut innen februar med 21 dagers betalings frist. Purring 4 uker etter utsendelse. Medlemmer som skylder kontingent for mer en ett år, har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representert til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem av klubben. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. NIFs Lov 10 8.

3 (Strykes et medlem som også er eier av våpen, informeres også politiet). Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre grunner. (Her påhviler det medlemmet selv å søke om fritak). 5 GENERALFORSAMLING (GF) Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen, som holdes hvert år i februar måned. Forsamlingen innkalles av styret med minst 1 måneds varsel. Direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen (oppslag i klubblokalene). Forslag må være sendt styret senest 2 uker før generalforsamlingen finner sted. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig senest en uke før møtet. Alle klubbens medlemmer har adgang til møtet. Lovlig innkalt GF er vedtaksfør dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer. Dersom GF ikke er vedtaksfør, kan det innkalles til GF på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. På GF kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppsatt på utsendt saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten. De vedtak som gjøres, må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser. Generalforsamlingen gjennomføres slik; 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

4 3. Valg av møteleder 4. Behandle årsmelding 5. Godkjenne revidert regnskap 6. Behandle innkomne forslag 7. Fastsette neste års medlemskontingent 8. Vedta neste års budsjett 9. Velge følgende tillitspersoner. a. Leder 1. år b. Nestleder 2 år c. Sekretær 2 år d. Kasserer 2 år e. Materialforvalter/Våpen mester 2 år f. Oppmann 2 år g. Banemester Blåsenborg 2 år h. Banemester Bjergsted 2 år i. Banemester Ute 1. år j. 2 styremedlemmer 1. år k. 2 revisorer 1. år l. 2 vararepresentanter (for revisorer) 1. år m. Utdanningskontakt 2 år

5 n. To representanter til komité for hederstegn 5 år (inngår ikke i det faste styret) o. Representanter med vararepresentanter til IKU 1. år p. Representanter med vararepresentanter til RSK ting 1. år q. Representanter med vararepresentanter til RIK ting 1. år r. Tre representanter til valgkomitèen 1. år En fra det sittende styret. De organiserer seg selv en er leder. (For punkt o,p,og q velges maksimale antall representanter klubben kan møte med i.h.t. til vedkommende organisasjonsledd`s lov). 10. Utdeling av premier, pokaler, medaljer og evt. hederstegn og æresmedlemskap. 11. Avslutning Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare, med unntak av kandidat(er) til våpenmestervervet, hvor vedkommende må ha fylt 21 år (ref. Våpenloven). Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger flere enn ett forslag. Blanke stemmesedler regnes som ikke avgitt. Når det ved et valg skal stemmes på flere enn to kandidater og ingen oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Gir dette omvalget stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved avtemming, er den/de valgt som oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer.

6 Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, foretas bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene. Utfallet avgjøres ved antall avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 6 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret bestemmer det, eller når en tredel av stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinær forsamling og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle den saken eller de saker kravet om forsamlingen omfatter, og som er kunngjort i innkallingen. 7 Medlemsmøter Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig. 8 Styret Klubben ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom generalforsamlingene, Styret skal; 1. Iverksette generalforsamlingen og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser 2. Forestå klubbens daglige ledelse og representere denne utad, 3. Oppnevne nødvendige komiteer/utvalg eller personer for spesielle oppgaver, samt utarbeide instruks for disse. 4. Ivareta klubbens og medlemmenes interesser etter beste evne. Styret skal holde møter når leder bestemmer, eller når flertall av styremedlemmene forlanger det.

7 Et møte er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Det skal føres protokoll over styrets møter. Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør Leders stemme utslaget. 9 Styrets arbeid 1. Leder har den daglige ledelsen av klubben. han skal anvise utbetalinger og lede styrets forhandlinger og klubbens møter, dersom ikke annet er fastsatt. Han skal påse at valg foregår korrekt, og melde inn til rette instanser. Leder må sammen med kasserer og revisorer sende inn oppgaver over klubbens medlemmer pr. 1. januar, til overordnede instanser. Han skal holde nær kontakt med klubbmiljøet ved å være mest mulig til stede der klubbens aktiviteter drives. 2. Nestleder fungerer som leder under dennes fravær, samt er ansvarlig for medlemskartoteket og påser at krav om medlemsinnbetaling blir sendt ut til fastsatt tid. (Innen februar med 21 dagers betalings frist). Purring 4 uker etter utsendelse. 3.Sekretær skal føre protokoll/referat over alle styremøter, medlemsmøter og generalforsamlinger. Han skal føre klubbens korrespondanse i samråd med leder, og han skal være klubbens arkivar. Føre stevneresultater og årets klassifiserings lister. I samråd med kasserer påse at søknader etc. om økonomisk støtte, blir sendt kommunale myndigheter i rett tid. 4. Kasserer plikter å sette seg inn i de instrukser og bestemmelser som til enhver tid gjelder for idretten, og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Vedkommende skal også påse at klubben bruker sine midler opp mot planlagt budsjett.

8 Kasserer er ansvarlig for å forestå alle utbetalinger fra klubben, og er ansvarlig for at regninger betales i rett tid. Han er også ansvarlig for at oppgjort regnskap med budsjett legges fram på generalforsamlingen. (Tas med i årsmeldingen). Påse på at evt. reiseregninger blir gjort opp senest innen 1 mnd. etter at reisen ar avsluttet. Kasserer kan opprette "arbeidskasse" til andre styremedlemmer, styret bestemmer da hvor stor kassebeholdningen skal være. Kasserer fremlegger på klubbens styremøter en enkel oversikt over klubbens økonomi. Styret bestemmer hvor stort beløp kasserer til enhver tid kan ha i kassen. (Jfr. heftet "Idrettes kontoplan" ). 5. Materialforvalter (Også våpenmester) Hovedoppgaven til materialforvalter er å ivareta klubbens våpen, støpe og ladeutstyr, og ha jevnlig tilsyn med dette, og om nødvendig reparere eller sende det til reparasjon. Skal også i samarbeide med resten av styret ha generell oversikt over alt materiell som klubben har, og til enhver tid vite hvor dette er. 6. Oppmannen er ansvarlig for sportens aktiviteter. Avvikling av stevner, oppsett av skyteledere etc. ved åpne stevner, samt ta ut lag for lagskyting der dette er aktuelt. Sammen med leder sette opp terminlister. 7. Banemester (Blåsenborg) er i hovedsak ansvarlig for faste installasjoner, materiell og eiendeler som er i klubblokalene. Skal utføre enkelt vedlikehold og om nødvendig sammen med oppmannen organisere dugnad for mer omfattende reparasjoner/vedlikehold av utstyr. Rapportere til styret om klubblokalenes tilstand.

9 8. Banemester (Bjergsted) er klubbens representant i styret som er ansvarlig for driften av Bjergsted. Rapporterer direkte til styret. 9. Banemester (ute) skal ha oppsyn (drift) av klubbens aktiviteter utendørs, bane og feltskyting. Sammen med oppmannen organisere dugnad når dette trengs. Når det er behov for nytt utstyr, reparasjon eller utskifting av ødelagt utstyr, skal han sørge for dette bli gjort. Er ansvarlig for klubbens feltmateriell. Tap av utstyr meldes til styret. 10. Styremedlemmer Er ansvarlig for driften av rekrutteringsskytingen på kal 22 banen og sammen med oppmannen sette opp skyteledere her. Er også klubbens utdanningskontakt og skal rapportere inn til styret om kurs etc., og foreslår overfor styret om klubben bør sende medlemmer til disse. Er også klubbens arkivar. 11. Revisorer skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser. (jfr. Idrettens kontoplan). 10 Komiteer og utvalgs arbeid. Komiteer opprettes av hovedstyret der dette er nødvendig. Består en komité av flere personer, bør det om mulig være en representant fra styret i komiteen. Komiteer og utvalg skal arbeide i henhold til lover og regler, samt vedtak og retningslinjer vedtatt av styret. 11Æresmedlem/Hederstegn Stavanger P.K. har to former for påskjønnelse. Æresmedlemskap og hederstegn. Æresmedlemskap kan kun tildeles medlemmer av klubben. Hederstegn kan også tildeles personer utenfor klubben. For å bli beæret med klubbens æresmedlemskap, skal personer ha utmerket seg ved langvarig innsats for klubben, administrativt, sportslig eller på

10 annen måte ha gjort en fortjenestefull innsats for klubben. For å bli hedret med klubbens hederstegn, skal vedkommende på en særdeles fortjensfull måte ha tilført klubben positive ting. Æresmedlemsmedaljen bæres ved klubbens årsmøter. Æresmedlemmet er fritatt fra å betale kontigent. Komiteen for æresmedlemskap/hederstegn, innstiller for styret den/de personer som de mener bør hedres, innen 31. desember hvert år. Styret godkjenner den endelige innstillingen om tildeling av æresmedlemskap/hederstegn. Personer som blir tildelt Æresmedlemskap av Stavanger Pistolklubb, tildeles medalje og innrammet diplom. Personer som Hedres av Stavanger Pistolklubb, tildeles innrammet diplom. Notater Stavanger mars 2013

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ),

Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ), Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ), stiftet 17.06 1927, med senere endringer, senest av 29.02.2012, Godkjent av.idrettskrets den.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klubbens formål

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt.

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Lov for Ballerud Golfklubb (heretter klubben), stiftet 1.8.1992, med senere endringer, senest av

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer