Håndbok for Ådal skytterlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for Ådal skytterlag"

Transkript

1 Håndbok for Ådal skytterlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: Side 1 av 19

2 FORORD «HÅNDBOKA FOR ÅDAL SKYTTERLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige medlemmer. Håndboka inneholder praktiske informasjon om enkelte vedtak som er gjort av styret i skytterlaget, samt retningslinjer knyttet til stevner og arrangementer internt i skytterlaget. Det finnes også en oversikt over statutter av pokaler og trofeer som er satt opp til interne skytinger i henhold til terminlistefestede datoer som skal gjennomføres i løpet av sesongen. Håndboka er ment som et informasjons- og hjelpeverktøy i å drifte skytterlaget. D.v.s. at skytterlagets tillitsvalgte eller medlemmer kan bruke det som er formålstjenelig. For å skape kontinuitet i skytterlagets arbeid, er det viktig at håndboka blir gjort kjent for nye tillitsvalgte eller medlemmer. Justeringer eller oppdateringer vil skje fortløpende når styret fatter nye vedtak eller at det skjer endringer som gjør at en kan ta ut gammelt stoff og erstatte med nytt. Håndboka er første gang utarbeidet i oktober 2006 av styret i Ådal skytterlag ved leder Leif Hagen, nestleder Einar Skrutvold og sekretær Heidi Bjerke. Vi gjør oppmerksom på at innhold i Håndboka vil bli endret når dette er påkrevet. Vi håper at håndboka blir til nytte for skytterlagets arbeid. Med vennlig hilsen Styret i Ådal skytterlag Tom Bentzen Arvid Hagen Leif Hagen Leder Nestleder Sekretær Side 2 av 19

3 Gjeldende fra Årsmøtet Endret styremøte Strategidokument for Ådal Skytterlag Ådal Skytterlags hovedmål (innen år 2018): 1. Stor medlemstilslutning blant bygdas jegere og ungdommer (jfr. Grunnreglenes 1-1 og 1-2). 2. Skyttere som hevder seg på nasjonalt nivå (jfr. Grunnreglenes 1-2). 3. De begrensninger som den vedtatte reguleringsplan setter på skyteaktivitet må ikke reduseres, men forsøkes påvirket til utvidet skytevirksomhet. 4. Eget skytterhus klart til bruk innen Terreng for feltskyting, både for trening og konkurranser (jfr. 1-2). 6. Et organisert tilbud til innbyggerne i bygda som ønsker å drive med skyteaktiviteter. 7. Søke oppnåelse av en stabil økonomi, som kan betjene alle utgifter og kostnader som påløper den totale driften av skytterlaget. Ådal skytterlags mål (fra år til år) 1. Sikre tilstrekkelig og tilgjengelig brukstid på Somma skytebane. 2. Terreng for feltskyting, både for trening og konkurranser (jfr. 1-2). 3. Et organisert tilbud til innbyggerne i Ringeriksregion som ønsker å drive med skyteaktiviteter. 4. Sørge for og ivareta alt av bygningsmasse, skiveelektronikk og lagsutstyr. 5. Sikre økonomien vår slik at vi kan betjene alle utgifter som påløper for å kunne drifte et moderne anlegg og alle aktiviteter som medfører å være et aktivt skytterlag. Side 3 av 19

4 Endret i Styremøte Strategi 1. Ådal Skytterlag er bygdas eldste frivillige organisasjon med kontinuerlig drift siden Skyteaktiviteten har i tidligere tider vært lokalisert til Skårflågan i Ytre Ådal og Øya ved Elsrud og senere på Somma siden Fra sommeren 2012 står den nye støyskjermede skytebanen på Somma ferdig til bruk. 3. Tilbudet til innbyggerne sikres best ved at tilfredsstillende skytebaneanlegg ligger i rimelig avstand fra den tettest befolkede delen av bygda. 4. Rekrutteringsarbeid rettet mot ungdom under 18 år krever at kjøreavstanden er på et bekvemmelig nivå for foresatte på kveldstid. 5. Skytebanen er det naturlige samlingspunkt for lagets aktiviteter og denne må hele tiden søkes beholdt i bygda. 6. Tilstrebe og oppnå en stabil økonomi gjennom sponsormidler, støtteordninger, dugnadsarbeid, arrangementer, og lignende økonomiske bidrag. Side 4 av 19

5 Håndbok for Ådal skytterlag Revidert Leif Hagen For at den enkelte tillitsvalgt, medlem eller skytter lettere skal kunne orientere seg i vedtak som er gjort i skytterlaget gjennom årene, så vil denne rapporten være et hjelpemiddel for den enkelte. Den er også rettet mot nye/gamle medlemmer, aktive skyttere, samt rekrutteringsskyttere og foreldre. Innhold: 1. Medlemskontingent 2. Avgift på bruk av elektroniske skiver 3. Subsidier (stønad fra skytterlaget) 4. Kjøp av ammunisjon og ladedeler 5. Cup-skytinger alle klasser 6. Kjøregodtgjørelse / tapt arbeidsfortjeneste / styregodtgjørelse (telefon og data bruk) 7. Dugleikmerkestatuett og dugleiksmerkefat 8. Hedersbevisninger Æresmedlem merket 10. Fritak 11. Hovedinntekter 12. Utlån 13. Gravering 14. Arrangement av interne skytinger / mesterskap 15. Premieutregninger ÅM 16. Informasjon og statutter om respittpokaler og andre oppsatte pokaler i laget 1. Medlemskontingent: Medlemskontingenten for alle medlemmer i Ådal skytterlag f.o.m. det året de fyller 18 år er fortiden; kr.200,00 Medlemskontingenten for de under 18 år er for tiden; kr. 150, Avgift på bruk av elektroniske skiver: Det er innført et sesongkort for seniorer (medlemmer av ÅSL) som skyter på elektroniske skiver på Somma skytebane på kr. 200,- dette innbefatter ubegrenset antall organiserte skytinger eller treninger. Samme ordning gjelder også for Hallingby 15 meter for seniorskyttere. For de som ikke ønsker å løse sesongkort er det for en skyting med inntil 50 skudd innført en avgift på kr. 20,- for medlemmer av Ådal skytterlag. For ikke medlemmer er avgiften kr. 40,-. 3. Subsidier (stønad fra skytterlaget): Stevner: For subsidiering av stevner har styret inntil videre vedtatt at ikke er aktuelt. Ammunisjon: Styret behandler subsidiering av ammunisjon til alle aktive skyttere i det siste styremøte før årsmøtet hvert år. Alle aktive skyttere, det vil si i klasse 1 5, veteranklassene, eldre rekrutt og junior kan få utbetalt subsidier for kjøp av ammunisjon. For å få utbetalt subsidier i Ådal Skytterlag må skytteren ha betalt medlemskontingent, samt at skytteren må ha skutt minst 10 stevner, enten felt- eller baneskyting (ikke innendørsstevner), i regi av DFS i løpet av skytteråret (1/1 31/12). ÅM bane og felt teller med. Kjøp av ammunisjon subsidieres med 25 %. Ladedeler og rekruttammunisjon subsidieres med 50%. Subsidier vil ikke bli utbetalt før alle utestående fordringer er betalt. Rekrutterings- /ungdomsklassene subsidieres med 50% til og med det året de fyller 20 år. Det forutsettes at all ammunisjon er kjøpt av materialforvalter i Ådal skytterlag. Styret har fullmakt til å redusere subsidieutbetalingen ved sesongslutt, dersom økonomien tilsier dette. Side 5 av 19

6 4. Kjøp av ammunisjon og ladedeler: 1. Ungdomsskyttere som skyter med kaliber 22 hele året. 750 kroner for 1.halvår med betalingsfrist 20/2. Dette inkluderer ammo til alle organiserte treninger, samt treningsgebyr for Hallingby skytesenter (200kr). 750 kroner for 2.halvår med betalingsfrist 20/6. Dette inkluderer ammo til alle organiserte treninger, samt treningsgebyr på Somma skytebane (200kr). Totalt pr år=1500 kroner. 2. Ungdomsskyttere som skyter med kaliber 22 på 15m inne på Hallingby og kaliber 6,5 på Somma. 500 kroner for 1.halvår med betalingsfrist 20/2. Dette inkluderer ammo til alle organiserte innendørs treninger, samt treningsgebyr på Hallingby skytesenter (200kr). 500 kroner for 2.halvår med betalingsfrist 20/6. Dette inkluderer ammo til alle organiserte innendørs treninger, samt treningsgebyr på Somma skytebane (200kr). Totalt pr år=1000 kr. Kaliber 22 ammunisjon til konkurranse og trening for lagets aktive senior medlemmer kjøpes direkte av Materialforvalter. Det stilles krav til betalt medlemskap. Grovkaliber (konkurranseammunisjon): Til trening og konkurranser (stevner) enten internt i laget eller stevner rundt om i landet, skal ammunisjon kunne kjøpes hos Materialforvalter. Betalt medlemsbevis må legges frem ved forespørsel. 5. Cup-skytinger alle klasser: Styret har vedtatt full dekning av ammunisjon til cup-skytinger. Vedtaket gjelder for alle klasseførte skyttere, veteraner og R/ER/J som deltar i lagskytinger for Ådal skytterlag. 6. Kjøregodtgjørelse / tapt arbeidsfortjeneste / styregodtgjørelse (telefon og data bruk): Kjøregodtgjørelse kan fordres av foreldre, ungdomsledere eller andre som tar med seg skyttere i sin bil til deltakelse i cup-skytinger, lagskytinger o.l. Kjøregodtgjørelse gjelder også for ombudsmøte eller andre representasjonsoppdrag når flere kjører i samme bil. Kjøreutgiftene vil dekkes etter Statens satser for kjøring utenfor Ringerike kommunes grenser. Tapt arbeidsfortjeneste kan i helt spesielle tilfeller dekkes, men dette må vedtas av styret i Ådal skytterlag i hver enkelt sak. Tapt arbeidsfortjeneste vil i så fall bli dekket iht. Statens satser. Styregodtgjørelse er for tiden kr. 800,- til leder, kasserer og ungdomsleder. Kr. 500,- til nestleder, sekretær, styremedlem og materialforvalter. Dette skal dekke opp for utlegg ifb med telefon og data. 7. Dugleiksmerkestatuett og fat: Styret har vedtatt at Dugleiksmerkestatuettens kostnader dekkes med 50%, og Dugleiksfatet dekkes med 100% for de av skytterne i Ådal Skytterlag som oppnår disse premier. 8. Hedersbevisninger Æresmedlem: For å bli tildelt Ådal skytterlags høyeste utmerkelse Æresmedlem av ÅSL - kreves det at vedkommende har utmerket seg igjennom spesiell innsats for laget i flere år. Det er Styret i ÅSL som fastslår vedtak om dette. Utmerkelsen er en egen innrammet Diplom til dette formål, samt blomster. Det er også en egen plakett til skyttere fra Ådal skytterlag som har utmerket seg på Landsskytterstevnet med spesielt gode skyteresultater i de grener som Landskytterstevnet favner. Minimumskravet er medalje i bane eller felt - finale i stang eller felthurtig. For kl. 1 og 2 er minimumskravet og bli blant de 3 beste i respektive klasse. Plaketten tildeles skytter - uansett klasse med inngravert sted, årstall, skytegren og resultat. Styret bestemmer når og hvor tildelingen skal finne sted merket: Skyttere som evner å skyte 350 poeng i stevner som skytterboka til en hver tid aksepterer som godkjent stevne skal tildeles diplom og 350 merket i sølv. Rekvisisjon av diplom gjøres gjennom DFS og rekvisisjon av 350 merket til Brødrene Lohne i Bergen. Begge rekvisjoner kan utføres av skytterlaget, samt at alle kostnader dekkes av Ådal skytterlag. Side 6 av 19

7 10. Fritak: Æresmedlemmer er fritatt fra å betale medlemskontingent til Ådal skytterlag. Æresmedlemmer er også fritatt for å betale sesongkort/avgift på Hallingby skytesenter og Somma. 11. Hovedinntekter: Ådal skytterlag har sine hovedinntekter igjennom dugnadsinnsats fra lagets medlemmer. I tillegg kommer det inntekter til laget stort sett ved stevnearrangementer, loddsalg og diverse stønadsordninger. Skytterlaget er avhengig av å få hjelp av alle medlemmer og foresatte til ungdomsskytterne ved stevnearrangementer. Det er også viktig at de som har tillitsverv med å anskaffe sponsormidler i skytterlaget er på offensiven. Dette fordi at denne type midler er med på å bidra til større satsning på ungdomsskytterne. 12. Utlån: I laget finnes det gevær for utlån til lages rekrutteringsskyttere. Skytterlaget er også i besittelse av laderutstyr, slik at lagets medlemmer kan lade for eget bruk. Laget har også en stor skivekikkert, hylsevasker, avstandsmåler, hastighetsmåler, skytebenk og kikkert med kikkertmontasje til montering på Sauer, samt 1,5 kg avtrekksvekt. 13. Gravering: Ådal Skytterlag koster gravering på alle pokaler skytterne tar napp eller aksjer i. NB! Ådal Skytterlag skaffer tilveie nye interne pokaler i laget når disse utgår, hvis ikke annet blir bestemt. 14. Arrangement av interne skytinger / mesterskap: Alle interne skytinger / mesterskap enten det er utendørs eller innendørs så vil dette bli satt opp på sesongens eller årets Terminliste for Ådal skytterlag. Den som er stevneleder har ansvaret for at arrangementet blir gjennomført og at det er satt opp en enkel funksjonærliste eller mannskapsliste til skytingen slik at avviklingen kan gå så raskt som mulig. Stevneleder må også sørge for at alt materiell er tilstede og i orden enten det er datautstyr eller skrivemateriell. For eksempel: Til Ådalsmesterskapet i feltskyting; Feltfigurer på plass og program for skytingen satt opp, funksjonærliste med anvisere og standplassledere, påmeldingslister, skrivesaker, feltkort / feltbøker. Stevneleder skal også sørge for annonsering angående skarpskyting i Ringerikes Blad, samt å få satt inn resultatlisten etter skytingen. Resultatliste skal også sendes til lagets Resultat/Listefører. 15. Premieutregninger ved Ådalsmesterskap Se forslag til utregning. 16. Informasjon om respittpokaler og andre oppsatte pokaler i Ådal skytterlag: I R/ER/J klassene er det en pokal på 15 meter og ett fat på 100 meter som det er respitt på. Respitt vil si tillegg til oppnådd poengsummen ved lavere klasse man skyter. I tillegg er det Ungdomspokalene som det er tre stykker av, en i hver av klassene R/ER/J, men disse er uten respitt. Når det gjelder respittfatet i klasse R/ER/J skjer denne skytingen ved Ådalsmesterskapet utendørs på 100meter og Respittpokalen i Ådalsmesterskapet 15 meter. Det er 3 respittpokaler i seniorklassene. Skytingen foregår på 200 meter. Det er en Mesterskapspokal til Ådalsmesteren i skyting klasse 3-5 (den har ingen respitt). Det er Mesterskapspokal til Ådalsmesteren i grovfelt 2-5, V55 (den har ingen respitt). På 15 meter er det en Mesterskapspokal til Ådalsmesteren i klasse 3-5 innendørs (har heller ingen respitt). NB! Aldersbestemte klasser (R/ER/J) og veteran klassene, kan delta i skytingen om respittpokaler i senior klassen, men skyter da det samme program som de klasseførte skytterne på 200 meter. Nedenfor følger alle de trofeer og pokaler det skal skytes om i løpet av sesongen. Side 7 av 19

8 REF. PKT PREMIEUTREGNING VED ÅDALSMESTERSKAP Klasse ASP, R, ER, J: I ÅM innendørs 15m, feltskyting og baneskyting er for klasse R,ER og J påmeldingen kr. 50,- hvorav kr. 30,- er premieinnskuddet. (Klassen ASP er det også påmeldingen kr. 50,- men der skal alle ha lik premie). Deles det ut 100% (alle får premie) så er det jo kurant. Det eneste er at 1. premie skal ha den høyeste verdien. Ved full premiering gjelder ikke Skytterbokas Det kan være OK å gi valg muligheter på premiene. Første mann på premielista velger først...og så videre. Er det 50% premiering så blir eksemplet slik. Eksempel: Klasse ER har 12 deltakere, premieinnskuddet er kr. 30,- pr deltaker. I alt kr. 360,- til fordeling. Dette vil si at 6 deltakere skal ha premie til følgende fordeling: 1. premie verdi kr. 90,- 2. premie verdi kr. 75,- 3. premie verdi kr. 65,- 4. premie verdi kr. 55,- 5. premie verdi kr. 45,- 6.premie verdi kr. 30,- = kr. 360,- Klasse V55, V65, V73, 1, 2, 3, 4 og 5: For Senior og veteran klassene er påmeldingen kr. 100,- hvorav kr.60,- er premieinnskuddet. Eksempel: Klasse 1 har 9 deltakere, premieinnskudd er kr. 60,- pr deltaker. I alt kr. 540,- til fordeling. En tredjedel (1/3) skal ha premie. Det vil si 3 deltakere skal ha premie til følgende fordeling: 1. premie verdi kr. 210,- 2. premie verdi kr. 180,- 3. premie verdi kr. 150,- = kr. 540,- Er det 4 deltakere i en klasse og det er en tredjedel (1/3) som skal ha premie - så skal 2 deltakere ha premie. Er det 7 deltakere så skal 3 deltakere ha premie. SKYTTERBOKA Premieutregning ved skjønn Ved lite antall deltakere I tilfelle det klassevise deltakerantall er relativt lite, vil det være mest praktisk å fastsette pengepremiene etter skjønn. Eksempel: a. 9 deltakere, innskudd kr 10,- pr deltaker. I alt kr 90,- til fordeling. b. En tredjedel skal ha premie, dvs. 3 deltakere. I dette tilfelle er det 3 skyttere med lik poengsum på tredjeplass. Her må en velge en av to ting, enten dele siste premie på tre, eller bruke 10-erregelenfor å rangere de tre på tredjeplass. c. Ut fra regelen om at så langt råd er, skal like resultater gi like premier, velges deling av siste premie. 1. premie... kr 40,00 2. premie... kr 30,00 3. premie... kr 20,00 : 3 = kr 6,67 Sum fordelt: kr 90,00 Merknader til foranstående eksempel: I stedet for å regne ut 3 premier og dele den siste, kan en regne ut 5 premier, de tre siste like. Dette vil bevirke at 1. og 2. premie må bli betydelig mindre, hvilket ville være urettferdig overfor de to første. Ved større stevner med et betydelig antall deltakere på premielisten, vil det ha liten betydning om en på grunn av like resultater må ta med en eller to ekstra ut over tredjeparten Siste premie Siste premie skal ikke være mindre enn innskuddet, forutsatt den ikke må deles på flere skyttere. Side 8 av 19

9 MESTERSKAPSPOKAL BANE Mesterskapspokalen bane tilfaller til odel og eie den skytter som først har - 3 napp i pokalen. Det skytes om pokalen en gang i året vanligvis på høsten etter Landskytterstevnet. Napp i pokalen får den som vinner Ådalsmesterskapet i baneskyting i klassene 3 5. Reglene i DFS/skytterboka skal til en hver tid være gjeldende. Programmet er 25 skudd hovedskyting og 10 skudd finale/omgang med til sammen 35 skudd. De tre første seriene er 5 skudd ligg, 5 skudd stående og 5 skudd kne (15 skudden), de resterende 10 skudd er grunnlaget som består av 3 stående, 3 knestående og 4 liggende skudd sammenhengende. Program og skytetider i henhold til DFS/skytterboka sine til enhver tid gjeldende regler. Skulle det vise seg å være helt like poengsummer etter endt finaleskyting og 35 skudd, er det omskyting etter skytterbokas regler. MESTERSKAPSPOKAL FELT Mesterskapspokalen felt tilfaller til odel og eie den skytter som først har - 3 napp i pokalen. Det skytes om pokalen en gang i året vanligvis på slutten av feltsesongen. Napp i pokalen får den som vinner Ådalsmesterskapet i grovfelt i klassene 2 5 og V55. Reglene i DFS/skytterboka skal til en hver tid være gjeldende. Programmet er 5 x 6 skudd hovedskyting (30-skudden) og 2 x 6 skudd finaleomgang, til sammen 42 skudd. Skyttere fra klasse junior som ønsker å skyte Ådalsmesterskap i grovfelt kan delta ved å skyte i klasse 4 (iht DFS/skytterboka sine regler). V65 og V73 som ønsker å skyte Ådalsmesterskap i grovfelt kan delta ved å skyte i klasse V55 (iht DFS/skyterboka sine regler). Man kan da ikke delta i mesterskapet i sin opprinnelige klasse. Skulle det vise seg å være helt like poengsummer etter finalen og 42 skudd er det omskyting etter skytterbokas regler. Side 9 av 19

10 STATUTTER FOR GRUNNLAGSPOKALEN Det skytes om grunnlagspokalen en gang i året vanligvis før Landsskytterstevnet. Grunnlagspokalen vinnes til odel og eie av den skytter som får 3- napp i pokalen. For skyting om Grunnlagspokalen gjelder følgende: Det skal skytes et 10 skudds grunnlag på 4 minutter (3 stå, 3 kne, 4 liggende skudd). Alle som vil delta må skyte samme program. Avstand 200 m. Skyter flere skyttere fullt hus (100 poeng), uavhengig av hvilken klasse disse skyter i, og før respittpoengene legges til, skal det være omskyting. Skytterbokas regler for omskyting gjelder. Vinneren oppnår direkte aksje i pokalen uten respitt. Ved lik poengsum, når respitt er lagt til, går den skytter foran som har minst respitt (får napp i pokalen). Er det fortsatt likt blant noen skyttere, er det alltid Skytterbokas regler som teller (den som har flest innertiere, tiere, niere, åttere, o.s.v.) og får napp i pokalen. Står det fortsatt likt i poengsum (med serieverdier og tillagt respitt) skal omskyting finne sted. Dersom en skytter i klasse 5 som ikke har respitt skyter fullt hus (100 poeng) aleine, skal denne skytter ha napp i pokalen, selv om en med respitt får høyere poengsum. Eksempel: Skytter nr. 1 klasse 5 100p respitt 0 = 100 p. (Skytter nr.1 er vinner) Skytter nr. 2 klasse 3 98p respitt 4 = 102 p Respitt: Klasse R / ER / V73 10 poeng 1 / J / V / V STATUTTER FOR KLASSEPOKALEN. Det skytes om Klassepokalen en gang i året vanligvis etter Landskytterstevnet. Den som først har 3 napp i pokalen, får denne til odel og eie. Det skal skytes en vanlig klasse 15 skudd i 3 stillinger (5 ligg, 5 stå, 5kne) anvisning etter hver serie. Alle som vil delta må skyte samme program. Avstand 200 m. Ved lik poengsum, når respitt er lagt til, går den skytter foran som har minst respitt (får napp i pokalen). Er det fortsatt likt mellom skytter er det Skytterbokas regler som gjelder. Skyter flere skyttere fullt hus uansett klasse (150 p), før respittpoeng legges til, skal det være omskyting. Skytterbokas regler for omskyting gjelder. Vinneren etter omskyting oppnår direkte aksje i pokalen uten respitt. Dersom en skytter i klasse 5 som ikke har respitt skyter fullt hus (150 poeng) aleine, skal denne skytter ha napp i pokalen, selv om en med respitt får høyere poengsum. Eksempel A: Skytter nr. 1 Klasse = 150 p. (Skytter nr. 1 er vinner). Skytter nr. 2 Klasse ER = 151 p. Eksempel B: Skytter nr. 1 Klasse = 149 p. Skytter nr. 2 Klasse ER = 153 p. (Denne skytteren som blir nr. 2 er vinner). Skytter nr. 3 Klasse = 152 p. Respitt: Klasse R / ER / V73 12 poeng 1 / J / V / V Side 10 av 19

11 STATUTTER FOR SAMMENLAGTPOKALEN. Sammenlagtpokalen skytes om vår og høst. Den som først får 3 napp i pokalen, får denne til odel og eie. Det skytes vanlig 25 skudds program (15 skudds klasse + 10 skudds grunnlag). Avstand 200 m. Alle som deltar må skyte samme program. Respitt skal legges til ved skyting om våren, og ved skyting om høsten. Den skytter som har beste resultatet med respitt vår og høst, får napp i pokalen. I tilfelle hvor flere skyttere står likt i poeng, når respitt er lagt til, går den skytter som har minst respitt foran (får napp i pokalen). Er det fortsatt likt blant noen skyttere, er det alltid Skytterbokas regler som teller. Vinneren kåres og får napp i pokalen. Dersom en skytter i klasse 5 som ikke har respitt skyter fullt hus vår og høst, skal denne skytter ha napp i pokalen, selv om en med respitt får høyere poengsum. Eksempel: Skytter nr. 1 klasse 5 500p respitt 0 = 500 p (Skytter nr. 1 er vinner). Skytter nr. 2 klasse 3 480p respitt 16 = 502 p Skytter nr. 3 klasse ER 478p respitt 40 = 518 p Respitt: Klasse R/ ER / V73 20 poeng (40 poeng) J / 1 / V65 16 (32 ) 2/V55 12 (24 ) 3 8 (16 ) 4 4 ( 8 ) 5 0 ( 0 ) STATUTTER FOR UNGDOMSPOKALEN Ungdomspokalen skytes om VÅR og HØST og foregår på skyteavstand 100 m. Pokalene vinnes til odel og eie av beste skytter i klasse R/ER/J etter endt skyting om høsten. Programmet er et vanlig 25 skudd program etter DFS sine regler. Begge skytingene vår og høst slåes sammen, og beste resultat sammenlagt i hver av klassene er vinner av pokalene. Det vil bli delt ut 3 pokaler etter endt skyting om høsten, en i hver klasse R/ER/J Ved lik poengsum, blir det omskyting etter skytterbokas regler. STATUTTER FOR RESPITTFAT I KLASSE R/ER/J Ådal skytterlag satt i 1994 opp en vandrepremie med respitt til beste ungdomsskytter på 100 m ved deltagelse i Ådalsmesterskapet i baneskyting. Respittfatet vinnes til odel og eie av den skytter som får 3 napp i fatet. Det skytes om fatet en gang hvert år. Skyteprogrammet er en vanlig 35 skudd mesterskapsprogram, etter reglene i DFS for hver klasse R, ER og J (25 skudd + 10 skudd omgang). Respitt: Klasse Eldre rekrutt 0 poeng Junior 5 poeng Rekrutt 6 poeng Ved lik poengsum når respitt er lagt til, blir det omskyting etter skytterbokas regler. Side 11 av 19

12 STATUTTER FOR MESTERSKAPSPOKALEN 15 METER. Mesterskapspokalen 15 meter tilfaller til odel og eie den skytter som først har 3 napp i pokalen. Det skytes kun en gang i året om pokalen vanligvis før feltsesongen starter om vinteren. Napp i pokalen får den som blir vinner av mesterskapet innendørs 15m etter DFS sitt vanlig utendørs program med klasse og grunnlag for klasse 3 5, etter DFS sine regler for 35 skudd. Skyttere fra ungdomsklassene, klasse 1, 2 og veteraner som ønsker å skyte om mesterskapspokalen på 15 m kan delta ved å skyte i klasse 3. Men kan da ikke delta i mesterskap i sin opprinnelige klasse (ref. regler i DFS skytterboka). Alle som deltar i skytingen om Mesterskapspokalen skyter samme program. Ved lik poengsum blir det omskyting etter DFS skytterbokas regler. Programmet for alle øvrige klasser er et vanlig 25 skudds utendørsprogram med fortløpende omgang (til sammen 35 skudd), unntatt er klasse 1 og aspiranter som skyter 25 tellende skudd. RESPITTPOKAL INNENDØRS 15 METER R/ER/J. Respittpokalen innendørs skytes om under Ådalsmesterskapet innendørs 15 m og pokalen må vinnes 2 ganger for å fåes til odel og eie. Programmet for klasser R, ER og J er et vanlig 35 skudds utendørsprogram med fortløpende omgang. Det gis følgende respitt: Klasse Eldre Rekrutt 0 poeng Rekrutt 3 poeng Junior 5 poeng Ved lik poengsum rangeres dette etter DFS skytterbokas regler. Ved fortsatt lik poengsum, skytes det om etter reglene for en 10 skudds finaleomgang. STATUTTER FOR VANDRESKJOLD 15 METER ALLE KLASSER. Det skytes om trofeet under Ådalsmesterskapet innendørs 15 m. Den skytter som først oppnår 3 napp får skjoldet til odel og eie. Det er 25 skudden som teller for alle klasser. Det gis følgene respitt i de respektive klasser. Klasse ER 0 poeng 5 / V65 3 poeng R / 4 / V73 5 poeng J / 1 / V55 6 poeng 2 / 3 8 poeng Ved lik poengsum rangeres etter skytterboka, dersom allikevel er 2 eller flere som har lik poengsum skytes det en 10 skudds finaleomgang liggende på 2 min. Rangering etter DFS skytterboka. STATUTTER FOR TUTT-POKALEN Tutt-pokalen deles ut til den skytter blant R, ER, J som har høyest totalsum når resultatene fra Ådalsmesterskapene; innendørs 15m, felt og bane legges sammen. Pokalen tildeles til odel og eie til den skytter som først får 2 napp. Feltresultatet omregnes med en faktor på 8,33. Med 30 treff tilsier dette 250 poeng, slik som ved fullt hus innendørs 15m og bane. Men ved 29 treff tilsier dette en poengsum på 242, 28 treff gir poengsummen 234, 27 treff gir poengsummen 225. Dette vil si at ÅM i felt tillegges meget stor vekt. Summen avrundes oppad til nærmeste hele tall. Eksempel: Innendørs - resultat etter 25 skudd = 250 poeng Felt resultat etter 30 skudd = 30 treff x 8.33 = 250 poeng Bane resultat etter 25 skudd = 250 poeng Respitt: Respitt legges til etter at alle tre øvelsene er gjennomført i henhold til følgende poeng; R = 6p. - ER = 0p. - J = 5p. Ved lik poengsum er det den med lavest respitt som vinner. Side 12 av 19

13 Statutter for Kjell Myhras pokal 1. Pokalen er oppsatt av Kjell Myhra for konkurranse blant Ådal Skytterlags medlemmer. 2. Konkurransen er åpen for alle offisielle klasser i DFS. 3. Det avholdes skyting en gang årlig, første gang i 2001, hvor vinneren får ett napp i pokalen. 4. Pokalen vinnes til odel og eie ved tre napp. 5. Skyteprogrammet er delt i to deler med pause mellom, og skyterekkefølgen i andre runde kan for eksempel avgjøres ved loddtrekning. 6. Ved eventuell endring av DFS klasseinndeling og/eller standard skyteprogram skal skyteprogrammet for pokalen endres på en tilsvarende måte slik at innbyrdes vanskelighetsgrad opprettholdes. Det tilligger lagets styre å fatte vedtak om slik endring. 7. Skyteprogrammet er valgt ut i fra ønsket om at alle klasser skal konkurrere på vilkår slik at alle skyttere uansett klasse har en reell mulighet til å vinne. Styret foretar en evaluering i etterkant av hvert års konkurranse og kan eventuelt fatte vedtak om endring av skyteprogram slik at dette formål opprettholdes og urimelige skjevheter kan rettes opp innen neste års skyting om pokalen. 8. Skyteprogrammet er basert på prinsippet om en ideell poengsum som skal oppnås. Dette gjennomføres ved at alle klasser skyter en tilnærmet standard 15 skudds program for sin klasse i første runde. I andre runde skal skytteren skyte et tilsvarende program, men hvor rekkefølgen er byttet. Hensikten er at vanskeligste øvelse kommer til slutt. Den skytteren som på dette vis oppnår den minste differanse i sluttsum mellom de to rundene blir vinner. 9. De siste 5 skudd skytes som enkeltskudd og det skal anvises og sekunderes før hvert skudd. 10. Hvis en skytter skyter bom i et av siste 5 skuddene vil han være diskvalifisert dersom han der igjennom forbedrer sin differanse. Bomskudd som skyldes årsaker som gir rett til omskyting etter DFS reglement, f.eks. at skuddet feilaktig ikke har blitt registrert på noen skive p.g.a. feil ved elektronisk registrering, kan dog skytes om. Hovedhensikten med denne regelen er å hindre forsøk på usportslig opptreden. Dersom ingen slik mistanke foreligger kan styret godkjenne resultat som avviker fra denne regelen. 11. Ved likhet på poengdifferanse mellom to eller flere skyttere skytes det om med parvise enkeltskudd i samme skytestilling som for de siste 5 skudd i det opprinnelige programmet. Dette gjennomføres ved at alle skyter først ett skudd som anvises. Deretter skytes skudd nummer to, og differansen i verdi blir avgjørende. Ved slik omskyting teller innertier som elleve poeng. Ved fortsatt likhet skytes to nye skudd. De(n) skytteren(e) som har større poengdifferanse enn bestemann etter hvert parskudd er slått ut. Det samme gjelder den som i andre skudd skyter bom (selv om også første skudd måtte ha vært en bom). Uforskyldt bomskudd kan skytes om etter samme retningslinjer som angitt ovenfor. Dersom bommen gjelder andre skudd kan de(n) skytteren(e) som ikke er slått ut velge om de vil skyte om eller la sitt resultat stå ved omskytingen. Hvis noen av disse velger å skyte om skal begge skudd skytes om, også for den som først fikk bom. Hvis det er kun den skytter som fikk bom som skyter om, skal bare andre skudd skytes på nytt. Vinner er den som blir igjen til slutt. Side 13 av 19

14 12. Skyteprogram Alle klasser skyter en 15 skudd på 100 m standard DFS skive. I første runde skyter alle tilnærmet sitt standardprogram på dette hold, men med skytetid på 3 minutter for alle serier. Dette for å lette arrangementet. Merk at klassene Eldre Rekrutt og V65 skal skyte andre 5-skudd knestående i innledende runde. Dette er gjort for å øke vanskelighetsgraden i forhold til V73, R og Aspirant. Merk også at Junior, kl.2 og V55 skal skyte to serier på kne. 13. I første runde skytes programmet som angitt nedenfor: Klasse 5-skudd serie 5-skudd serie 5-skudd 3, 4, 5 Liggende Stående Knestående 2, V55 Liggende Knestående Knestående 1, AG-3 Liggende Liggende Liggende V73, R, Aspirant Liggende Liggende Liggende V65, ER Liggende Knestående Liggende J Liggende Knestående Knestående 14. I andre runde skytes programmet som angitt nedenfor: Klasse 5-skudd serie 5-skudd serie 5-skudd (5 x 1 skudd) 3, 4, 5 Liggende Knestående Stående 2, V55 Liggende Knestående Knestående 1, AG-3 Liggende Liggende Liggende V73, R, Aspirant Liggende Liggende Liggende V65, ER Liggende Liggende Knestående J Liggende Knestående Knestående Forøvrig gjelder Skytterbokas regler. Ungdomspokalen Avstand: 100 meter Klasser: Rekrutt, Eldre rekrutt, Junior (ASP kan ikke delta) Iht. standard 25 skudds program en gang vår og en gang høst. Resultatene blir lagt sammen. Benytt regelverk iht. Skytterboka DFS. Arrangeres iht. terminlista ÅSL. Påmeldingskontingent: kr. 50,- Ammunisjon: Den enkelte skytter skal ha med seg ammunisjon selv. Hvis dette er glemt skal dette noteres og settes opp på skytterens utestående konto. Premiering/ Ungdomspokaler tildeles beste skytter i klassene R/ER/J når skytingen vår og Ungdomspokal: høst er lagt sammen. Det deles ut en pokal til hver av klassevinnerne, som navn og resultat graveres inn (se statutter for Ungdomspokal R/ER/J). Funksjonærer: Stevneleder: Iht. terminlista ÅSL. Standplassleder: Avtales i forkant av arrangementet. Kontrollører: Avtales i forkant av arrangementet. Resultatansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. NB! Resultater skal sendes Listefører. Side 14 av 19

15 Ådalsmesterskap bane Klasser: 1 5, V55, AG3 og HK416 Iht. DFS skytterboka sine statutter for mesterskapsprogram 200 meter (35 skudd). NB! klasse 1, AG3 og HK416 skyter ikke finale - kun 25 skudd. Benytt og sett deg inn i regelverk iht. Skytterboka DFS. Arrangeres iht. terminlista ÅSL. Påmeldingskontingent: kr. 100,- Premiering: 1/3 premiering i alle klasser det er deltakere i. Ekte sølv premier er et tidligere styrevedtak, men kan avvikes. Medaljer: En gylt, en sølv og en bronse medalje, tildeles de tre beste mesterskapsskytterne klasse 3 5. En uekte medalje til beste skytter i klasse 1, 2 og V55. Vinneren av mesterskapet kl. 3-5 skal alltid tildeles medalje. Avstand: 200 meter Mesterskapspokal: Ådalsmesteren i klasse 3 5 får aksje i Mesterskapspokal bane (se statutter for denne pokal). Funksjonærer: Stevneleder: Iht. terminlista ÅSL. Standplassleder: Avtales i forkant av arrangementet. Kontrollører: Deles på blant deltakerne i stevnet. Resultatansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. NB! Resultater skal sendes Listefører. Servering: Avtales i forkant av arrangementet. Premieansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. Sørg for medaljer og premier til stevnet. Annonsering: Stevneleder. Klasser: ASP, Rekrutt, Eldre rekrutt, Junior, V65, V73 Iht. mesterskapsprogram for 100 meter skyting (35 skudd). ASP skyter kun 25 skudd. Benytt regelverk iht. Skytterboka DFS. Arrangeres iht. terminlista ÅSL. Påmeldingskontingent: ASP, R, ER, J = kr. 50,- V65, V73 = kr. 100,- Ammunisjon: Den enkelte skytter skal ha med seg ammunisjon selv. Hvis dette er glemt skal dette noteres og settes opp på skytterens utestående konto. Premiering: 100% premiering i alle klasser det er deltakere i. Medaljer: En uekte gylt medalje, tildeles de beste mesterskapsskytterne i klassene R/ER/J. En uekte medalje til beste mesterskapsskytter i klassenev65 og V73. Respittfat: Tildeles beste skytter med en aksje i klassene R/ER/J når respitt er lagt til (se statutter for Respittfat R/ER/J). Funksjonærer: Stevneleder: Iht. terminlista ÅSL. Standplassleder: Avtales i forkant av arrangementet. Kontrollører: Avtales i forkant av arrangementet. Resultatansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. NB! Resultater skal sendes Listefører. Servering: Avtales i forkant av arrangementet. Premieansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. Sørg for medaljer og premier til stevnet. Annonsering: Stevneleder. Avstand: 100 meter Side 15 av 19

16 Ådalsmesterskap innendørs 15 meter Klasser: ASP, Rekrutt, Eldre rekrutt, Junior, V65, V73, V55, 1, 2, 3, 4, 5 Iht. DFS sitt mesterskapsprogram for 15 meter skyting (likt utendørsprogrammet 35 skudd men iht. regelverket skyter klasse 1 og ASP 25 skudd). Benytt og sett deg inn i regelverk iht. Skytterboka DFS. Arrangeres iht. terminlista ÅSL. Påmeldingskontingent: ASP, R, ER, J = kr. 50,- 1-5 og veteraner = kr. 100,- Avstand: 15 meter Ammunisjon: Den enkelte skytter skal ha med seg ammunisjon selv. Hvis dette er glemt skal dette noteres og settes opp på skytterens utestående konto. Premiering: Ungdom 100 % premiering i alle klasser det er deltakere i. Senior + veteraner Minimum 1/3 premiering i alle klasser det er deltakere i. Medaljer: Ungdom - En uekte sølv medalje, tildeles beste skytter i klassene R/ER/J. Senior + veteraner - En uekte gylt, en uekte sølv og en bronse medalje, tildeles de tre beste mesterskapsskytterne klasse 3 5. En uekte medalje til beste skytter i klasse 1, 2, V55, V65 og V73. Mesterskapspokal: Ådalsmesteren i klasse 3 5 får aksje i Mesterskapspokal 15 m. (Se statutter for Mesterskapspokal 15 meter). Vandreskjold alle klasser: Tildeles beste skytter med en aksje uansett klasse (unntatt ASP) når respitt er lagt til poengsummen. (Se statutter for Vandreskjold 15 m alle klasser). Respittpokal R/ER/J: Tildeles beste skytter med en aksje i pokalen for klassene R/ER/J når respitt er lagt til poengsummen. (Se statutter for Respittpokal 15 meter R/ER/J). Funksjonærer: Stevneleder: Iht. terminlista ÅSL. Standplassleder: Avtales i forkant av arrangementet. Kontrollører: Avtales i forkant av arrangementet. Resultatansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. NB! Resultater skal sendes Listefører. Servering: Avtales i forkant av arrangementet. Premieansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. Sørg for medaljer og premier til stevnet. Annonsering: Stevneansvarlig. Side 16 av 19

17 Ådalsmesterskap i felt GROVFELT - program: 5 hold hvis mulig på ulike avstander, minst ett hold kne (6 skudd x 5 = 30 skudd) + finale som er 2 hold ett hold kne ett hold liggende - hvis mulig på ulike avstander (6 skudd x 2 = 12 skudd). Klasser: 1 5, V55, AG3, HK416. Klasse 1, AG3 og HK416 skyter alle hold liggende ingen finale. Iht. mesterskapsprogram for grovfelt 42 skudd. Benytt og sett deg inn i regelverk iht. Skytterboka DFS. Arrangeres iht. terminlista ÅSL. Påmeldingskontingent: 1 5, V55 kr. 100,- Premiering: 1/3 premiering i alle klasser det er deltakere i. Medaljer: En uekte gylt, en uekte sølv og en bronse medalje, tildeles de tre beste mesterskapsskytterne klasse 2 5 og V55. En uekte medalje til beste skytter i klasse 1 og V55 (ingen skal ha to medaljer). Mesterskaps- Ådalsmesteren i klassene 2 5 og V55 får aksje i Mesterskapspokal felt. pokal: (Se statutter for denne pokal). Funksjonærer: Stevneleder: Iht. terminlista ÅSL. Figuransvarlig: Stevneleder Standplassleder: Avtales i forkant av arrangementet. Anvisere: Det må settes opp en funksjonærliste av stevneansvarlig, med anvisere på de enkelte hold. Resultatansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. NB! Resultater sendes Listefører. Servering: Avtales i forkant av arrangementet. Premieansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. Sørg for medaljer og premier til stevnet. Annonsering: Stevneleder. FINFELT program (avstand fast på 100 meter): Klasser: ASP, Rekrutt, Eldre rekrutt, Junior, V65, V73 Iht. mesterskapsprogram for finfelt 42 skudd. Avstand alle hold er 100 m. Det skytes innledende 30 skudd. Deretter finale 2 x 6 skudd. Benytt og sett deg inn i regelverk iht. Skytterboka DFS. Arrangeres iht. terminlista ÅSL. Påmeldingskontingent: ASP, R, ER, J kr. 50,-. V65, V73 kr. 100,- Ammunisjon: Den enkelte skytter skal ha med seg ammunisjon selv. Hvis dette er glemt skal dette noteres og settes opp på skytterens utestående konto. Premiering: 100 % premiering i alle klasser det er deltakere i. Medaljer: En uekte sølv medalje, tildeles beste mesterskapsskytter i klassene R/ER/J. En uekte medalje til beste mesterskapsskytter i klassenev65 og V73. Trofeer: Ingen egen, men 30 skudden har stor betydning for TUTT-Pokalen. Funksjonærer: Stevneleder: Iht. terminlista ÅSL. Figuransvarlig: Stevneleder. Standplassleder: Avtales i forkant av arrangementet. Kontrollører: Avtales i forkant av arrangementet. Resultatansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. NB! Resultater sendes Listefører. Servering: Avtales i forkant av arrangementet. Premieansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. Sørg for medaljer og premier til stevnet. Annonsering: Stevneleder. Side 17 av 19

18 Ådalsmesterskap i Jaktfelt Avstander: 5 hold på ulike avstander (6 skudd x 5 = 30 skudd) Klasser: I henhold til regelverk. Avklares med hensyn til deltagelsen. Regelverk iht. Skytterboka DFS kan benyttes. Arrangeres iht. terminlista ÅSL fortrinnsvis samtidig med Ådalsmesterskap i grov- og finfelt. Påmeldingskontingent: kr. 100,- Premiering: 1/3 premiering i alle klasser det er deltakere i. Medaljer: En uekte sølv medalje tildeles beste mesterskapsskytter. En uekte medalje til beste skytter i juniorklassene. Trofeer: Ingen. Funksjonærer: Stevneleder: Iht. terminlista ÅSL. Figuransvarlig: Stevneleder Standplassleder: Avtales i forkant av arrangementet. Anvisere: Det må settes opp en funksjonærliste av stevneansvarlig, med anvisere på de enkelte hold. Resultatansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. NB! Resultater skal sendes Listefører. Servering: Avtales i forkant av arrangementet. Premieansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet. Sørg for medaljer og premier til stevnet. Annonsering: Stevneleder. Avstand: 100 meter Dugleiksmerkeskyting 100m Klasser: ASP, Rekrutt, Eldre rekrutt, Junior, V65, V73 Denne skytingen er iht. Dugleiksmerkeskyting for 100 meter og må følges. Benytt regelverk iht. Skytterboka DFS Dugleiksmerkeskyting for de nevnte klasser på 100m. NB! ASP kan ikke skyte med anlegg. Arrangeres iht. terminlista ÅSL. Påmeldingskontingent: Ingen (koster ikke noe) Ammunisjon: Den enkelte skytter skal ha med seg ammunisjon selv. Hvis dette er glemt skal dette noteres og settes opp på skytterens utestående konto. Premiering: Dugleiksmerke (er på samme vis som idrettsmerke) noe man skyter om år etter år og oppnår de forskjellige trinnene som gjelder for denne skytingen. Se for øvrig skytterboka ang. Dugleiksmerke for skyting på 100 meter. Funksjonærer: Stevneleder: Iht. terminlista ÅSL. Standplassleder: Avtales i forkant av arrangementet. Kontrollører: Avtales i forkant av arrangementet. Resultatansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet, men kan også være stevneleder. NB! Resultater skal sendes Listefører. Side 18 av 19

19 Dugleiksmerkeskyting 200m Avstand: 200 meter Klasser: 1 5, V55, AG3, HK416, R, ER, J NB! Det er i henhold til regelverket i Skytterboka gitt åpning for at rekrutteringsklassene kan delta på 200 m. Skyteprogrammet er iht. Skytterboka DFS. Skyteprogram for alle klasser iht. Skytterboka og må følges (ref. iht. Skytterboka Dugleiksmerkeskyting for 200/300 meter). Ved tvilstilfeller - benytt regelverk iht. Skytterboka DFS. Vær oppmerksom på at det er forskjellig program. Arrangeres iht. terminlista ÅSL. Påmeldingskontingent: Ingen (koster ikke noe) Premiering: Dugleiksmerke (er på samme vis som idrettsmerke) noe man skyter om år etter år og oppnår de forskjellige trinnene som gjelder for denne skytingen. Se for øvrig skytterboka ang. krav til Dugleiksmerke for denne skyting. Funksjonærer: Stevneleder: Iht. terminlista ÅSL. Standplassleder: Avtales i forkant av arrangementet. Kontrollører: Deles på blant deltakerne i stevnet. Ved elektronikkskyting trengs ikke anvisere. Resultatansvarlig: Avtales i forkant av arrangementet, men kan også være stevneleder. NB! Resultater skal sendes Listefører. Side 19 av 19

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Forslag til statutter

Forslag til statutter Forslag til statutter 18.10.2015 En del trofé som krever tre napp går ut med jevne mellomrom: Begge kvartmatch trofeene, Elgtrofeet, Grunnlagspokalen, Vårmønstringen. Forslag: Fortsetter med tre napp på

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER FOR INTERNE SKYTINGER Godkjent på årsmøte 06.11.02 Samt program for Ragnhilds premie godkjent av styret 25.05.03 Revidert på styremøte 28.01.04 Revidert på styremøte 27.04.11

Detaljer

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier Ski skytterlag Statutter for interne mesterskap og lagpremier Sist revidert i styremøte 2. oktober 2013 UTENDØRS FELTSKYTING Lagmesterskap i feltskyting Det skal arrangeres et eget lagmesterskap i feltskyting

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 2.12.2009 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Statutter for trofeer

Statutter for trofeer Statutter for trofeer Lagskytinger ALLE KLASSER SKYTER SINE RESPEKTIVE PROGRAM OG GIS RESPITT ETTER FØLGENDE TABELL (FÅR SÅ MANGE PROSENT AV TAPTE POENG PÅPLUSSET SUMMEN) Kl J gis anledning til å delta

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 27.11.2014 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Regler for Østlendingen-skytingen

Regler for Østlendingen-skytingen Regler for Østlendingen-skytingen 1. Østlendingen-skytingen er åpen for skyttere fra de fire skyttersamlagene i Hedmark fylke Solør, Hedmark, Østerdal og Nord-Østerdal. Østlendingen-skytingen er åpen for

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

Vedlegg til Skytterboka 2013

Vedlegg til Skytterboka 2013 Vedlegg til Skytterboka 2013 Utgitt av Det frivillige Skyttervesen www.dfs.no Vedtak i Norges Skytterstyre / Skyttertinget 2012 Godkjenning av Sauer 200 STR Rekruttmodell i kaliber.22: 6.144 Løp For Sauer

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 KAP. l GENERELT s. 2 1.1. Turnusordning, felt 1.2. Turnusordning, bane 1.3. Turnusordning, 15 M 1.4. Skytterlag

Detaljer

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 Tid: 28. - 29 januar 2012. Sted: Program: Påmelding: Premiering: Skytehallen på Bryhnitjernet I henhold til vedtektene for Fylkesmesterskapet 15 m - Hedmark http://www.pamelding.net

Detaljer

Akershus Skyttersamlag

Akershus Skyttersamlag Invitasjon Romerikscup 2015 for Asp, R, ER & J. Ungdomsutvalget inviterer til Romerikscup 2014. Romerikscupen er en sosial skyting hvor ungdommene får anledning til å skyte i litt mindre og roligere former

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering )

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) KAP. 3 SKYTEPROGRAMMET. 3.2. Feltstevnet KAP. 4 MESTERSKAPSSKYTING MESTERSKAPSTROFEER s.

Detaljer

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup STATUTTER FOR AVVIKLING AV KRETSMESTERSKAP (KM) og KretsCup FOR MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS Vedtatt på styremøte 19.01.2017 Statutter for avvikling av Kretsmesterskap 1. KM arrangeres i de øvelser og

Detaljer

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012 INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT Lørdag 17. mars 2012 Vestre Trysil skytterlag har som teknisk arrangør gleden av å invitere Deres samlag til det andre Østlandsmesterskapet i finfeltskyting. På

Detaljer

Stevneregler for samlagsmesterskap

Stevneregler for samlagsmesterskap Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Dette veiledningen er utarbeidet av samlagsstyret for å gi retningslinjer til arrangører av samlagsstevner bane, felt og 15m samt skytingen om

Detaljer

V55 R ER J V65 V73

V55 R ER J V65 V73 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 100 meter: ASP R ER J V65 V73 Skyteprogram på 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 3-5 skyter vanlig DFS mesterskapsprogram 5 skudd liggende 5 skudd stående 5 skudd knestående

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015 STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN) ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRET... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM...

Detaljer

HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG

HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG Sist revidert 26.03.15 VEDLEGG til DEL 1 Rutiner for Leder i Ådal skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014

Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Dette veiledningen er utarbeidet av samlagsstyret for å gi retningslinjer til arrangører av samlagsstevner bane, felt og 15m samt skytingen om

Detaljer

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg.

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. 1. Godkjenne innkalling Innkallinga godkjent, med en kommentar fra Frank Sve, vedr. regelverk for innkalling i henhold til

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget SKOGSLØP MED SKYTING ER MORO! Sjelden er det så mye latter og glede på skytebanen som når det arrangeres skogsløp med skyting. Skogsløp med skyting er

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN - MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane ble vedtatt på møte i Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert senere: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 Styrets sammensetning 2009: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Materialforvalter

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2017 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere 2 Alta Skytterlag ønsker alle medlemmer, jegere og støttespillere et Riktig Godt Nytt År! Vi ser frem til en ny skyte-sesong på alle våre anlegg i 2017! Undertegnede

Detaljer

Feltskytter helg i Ådal 2012

Feltskytter helg i Ådal 2012 Feltskytter helg i Ådal 2012 25 februar Ådalsmesterskap i felt 26 februar Åpent felt stevne Ansvarlige: Rune Jansen og Einar Skrutvold Sted: Eier: Flaskerud jorde. Thorvald Kaare Lie Innhold: 1. Grunneiertillatelse/kontrakt

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Klasse- og lag-inndeling... 2 3 Lagskyting... 2 4 Reglement og skyteprogram... 2 4.1 Skyteprogram... 3 4.2 Finaleskyting...

Detaljer

SKYTTERHUSET, 3 NOVEMBER

SKYTTERHUSET, 3 NOVEMBER ÅRSMØTE 2007 SKYTTERHUSET, 3 NOVEMBER 2007 -Side 1 av 34 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på skytterhuset lørdag 3. november 2007 klokken 17.00 Møtet er annonsert

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2009-2010 Innendørsserien Navn F-år Kl 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. SUM 3 BESTE Aspirant u/anlegg Sebastian Ruste 1995 Asp 232 230

Detaljer

Side 1 av 8. Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING

Side 1 av 8. Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING Side 1 av 8 Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING Innhold 1.00 Generelt 2.00 Skifelt normalprogram 3.00 Skifelt sprint 4.00 Skogsløp med skyting normalprogram 5.00 Skogsløp med skyting

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH 2 NAIS Historikk NAIS. står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion.

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane vart vedteke av Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert seinare: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

ELVERUM SKYTTERLAG LOVER - INSTRUKSER- STATUTTER Vedtatt 8. desember 1972. Revidert i november 1982, 1985, 1987, 1992, 2013 og 2014.

ELVERUM SKYTTERLAG LOVER - INSTRUKSER- STATUTTER Vedtatt 8. desember 1972. Revidert i november 1982, 1985, 1987, 1992, 2013 og 2014. Side 1 av 12 ELVERUM SKYTTERLAG LOVER - INSTRUKSER- STATUTTER Vedtatt 8. desember 1972. Revidert i november 1982, 1985, 1987, 1992, 2013 og 2014. DEL I LOVER... 3 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 EKSKLUSJON...

Detaljer

Forr skytterlag 2015 Årsmelding fra arbeidsutvalget

Forr skytterlag 2015 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag har i 2015 hatt følgende ledelse: Forr skytterlag 2015 Årsmelding fra arbeidsutvalget Leder: Nestleder: Trenerutvalget: Ungdomsutvalget: Elgjegerutvalget: Kasserer: Morten Nordtug Leif

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2008-2009 Innendørsserien 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde Sum 3 beste ASPIRANT Stine Englund 231 230 231 228 212 692 Henrik

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM)

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets - 2 - Statutter for avvikling av Midt-Norsk Mesterskap. 1.

Detaljer

NROF-MESTERSKAPET I SKYTING

NROF-MESTERSKAPET I SKYTING NROF-MESTERSKAPET I SKYTING REGLEMENT FOR NROF-MESTERSKAPET I SKYTING 1. VÅPEN Dersom ikke annet er bestemt i innbydelsen til arrangementet, skal egne våpen benyttes. Alternativt kan arrangøren stille

Detaljer

Årsberetning. Ådal skytterlag 2014

Årsberetning. Ådal skytterlag 2014 Årsberetning Ådal skytterlag 2014 Styrets sammensetning 2014: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Materialforvalter Ungdomsleder 1.vara til styret 2.vara til styret Leif Hagen Einar Skrutvold

Detaljer

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016 3. - 5. mars 2016 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON Nasjonalt Landsstevne Bedrift Skyting Luftrifle - Luftpistol Miniatyrrifle - Luftsprint

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2008

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2008 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2008 Styrets sammensetning 2008: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann : Leif Hagen Nestformann : Einar Skrutvold Kasserer : Steinar Røste Sekretær

Detaljer

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30.

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. ÅRSMØTE 2002 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet.

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet. INNBYDELSE LANDSDELSKRETSSTEVNE FELT 14.-15. MARS 2009 Lesja skyttarlag og Gudbrandsdal skyttarsamlag vil med dette invitere alle skyttere i Opplandskretsen til Landsdelskretsstevne i feltskyting. Vi satsar

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

MLLeder. Ove Megalink. v.3.1

MLLeder. Ove Megalink. v.3.1 2011 MLLeder Ove Megalink. v.3.1 Electronic Scoring Systems Innholdsfortegnelse: Konfigurasjon:...3 Nytt Lag:...5 Oppsett Finale:...5 Lagskyting:...7 Endring på skytterkort:...8 6 Skudd i en skive:...8

Detaljer

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Mål: Styrke oppslutningen om feltskyting i DFS Holdninger Tiltak Gjennomføring av tiltak Ansvarlig Frist Status Mål: Skape mer positive

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren ÅRSMELDING FOR 2004 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Olav K. Vaaje Gerd Nerdalen Tore O. Salvesen Helge Sines Tengel J. Digernes Roar Sommerset

Detaljer

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 1. Generelt Skytteråret 2016 er over, og styret legger med dette fram årsmelding for nok et meget aktivt og godt sportslig år. 2. Administrasjon Styret har i 2016 bestått

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag har i 2014 hatt følgende ledelse: Leder: Nestleder: Trenerutvalget: Ungdomsutvalget: Elgjegerutvalget: Kasserer: Morten Nordtug Leif

Detaljer

Feltåret 2017 Hva er det?

Feltåret 2017 Hva er det? Feltåret 2017 FELTÅRET 2017 Feltåret 2017 Hva er det? I 2017 skal vi sette økt fokus på våre feltmessige øvelser. Dette gjelder alle ledd i organisasjonen, og vi håper derfor dere i skytterlagene vil bli

Detaljer

NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND

NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND The Norwegian Federation of Military Veteran Associations FORBUNDETS HØYE BESKYTTER: H. M. KONG HARALD V Til alle våre medlemmer Akershus Festning, 25.06.2017.

Detaljer

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 Styret i Vestfold skyttersamlag i år 2011 Leder Tom Knudsen Nestleder Jan Engen Ungdomsleder Tom Håkon Berger Kasserer Berit Sommerstad Sekretær Linda Herland Utdanningskontakt

Detaljer

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 Styret har i 2010 bestått av: Tor Bjørnødegård, leder Knut Ole Gladhaug, nestleder Ole Bergene, kasserer Bergljot Skjærstein, styremedlem Knut Peter Eide, styremedlem

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2012

REFERAT OMBUDSMØTE 2012 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2012 Sted: Idretts-og skytterhuset Leite, Straumsnes Tid: Lørdag 1. desember 2012 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen.

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

Regler og retningslinjer. Norma Ungdomscup Pistol

Regler og retningslinjer. Norma Ungdomscup Pistol Regler og retningslinjer Norma Ungdomscup Pistol Norma Ungdomscup er en cup som skytes på klubbens hjemmebane, mens resultatene registreres på nett slik at skyttere fra hele landet kan følge med på hvordan

Detaljer

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger:

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: Akademisk / Oslo Jeger og Fisker Forening / Skarpskytten / Østre Bærum Skytterlag GENERELLE TRENINGSTIDER - LØVENSKIOLDBANEN Bane Dag(er)

Detaljer

Norges Skytterforbund inviterer til

Norges Skytterforbund inviterer til Norges Skytterforbund inviterer til LANDSSTEVNET FOR REKRUTTER 2017 lørdag 22. april i Lillehammer Olympiapark Klasser Individuelt, luftpistol og luftrifle*: Åpen rekrutt Skyttere t.o.m det året de fyller

Detaljer

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18. Årsmelding 2001 Vegårshei skytterlag Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.00 Saksliste 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder

Detaljer

4. Løp i mesterskapet Følgende løp inngår i mesterskapet 2012: NAF Lofoten Motorsport Klubb. NAF Motorsport Harstad (Harstad Travpark)

4. Løp i mesterskapet Følgende løp inngår i mesterskapet 2012: NAF Lofoten Motorsport Klubb. NAF Motorsport Harstad (Harstad Travpark) Arctic Cup mesterskapsregler 2012 Crosskart Det legges opp til å arrangere mesterskapet i tre sesongene 2010-11-og 12. Det kan komme mindre justeringer på enkelte punkter til neste år dersom det viser

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2016 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Alta Skytterlag ønsker alle medlemmer, jegere og støttespillere et Riktig Godt Nytt År! Vi ser frem til en ny skyte-sesong på alle våre anlegg i 2016! 2 Undertegnede

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00.

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. ÅRSMØTE 2003 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 Arne Mørk nr 3 på Landskytterstevnet på Lesja 2015 Kristian Lerberg nr. 3 på Ungdomsstevnet i Numedal Årsmelding 2015. Styret har i 2015 bestått av: Marit Hefte,

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012 Ungdomsutvalgets styre i 2012 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Tom Håkon Berger og Inger

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer