Regnskap med noter 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap med noter 2011"

Transkript

1 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune

2 Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2 B Investeringsregnskapet... 7 Regnskapsskjema 3 Balansen... 8 Regnskapsskjema 4 Økonomisk oversikt - Drift... 9 Regnskapsskjema 5 Økonomisk oversikt - Investering FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital NOTE nr. 2 Pensjonsforpliktelser NOTE nr. 3 Garantiansvar NOTE nr. 4 Fordringer og gjeld til kommunale virksomheter NOTE nr. 5 Aksjer og andeler NOTE nr. 6 Avsetninger og bruk av avsetninger Alle fond, avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond NOTE nr. 7 Oppstilling av kapitalkonto NOTE nr. 8 Salg av finansielle anleggsmidler og andel avkastning av innskutt kapital NOTE nr. 9 Interkommunalt samarbeid ØVRIGE NOTER ETTER GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK NOTE nr. 10 Regnskapsprinsipper NOTE nr. 11 Organisering av kommunens virksomhet NOTE nr. 12 Vesentlige forhold NOTE nr. 13 Anleggsmidler NOTE nr. 14 Investeringsoversikt NOTE nr. 15 Finansielle omløpsmidler Note nr. 16 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere NOTE nr. 17. Andel gjeld i boligselskaper NOTE nr. 18 Spesifikasjon av egenkapitalen Prinsippendringer

3 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd drift) Regnskapsmessig udekket investering NOTE nr. 19 Gebyrfinansierte selvkosttjenester NOTE nr. 20 Årsverk, godtgjørelse rådmann og ordfører, revisjonshonorar NOTE nr. 21 Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall samt hendelser etter balansedagen NOTE nr. 22 Sum gjeldsforpliktelser Vedlegg: Nettorammer bevilgningsområder drift

4 OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2011 Regulert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap 2010 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte 12, Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

5 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet Tjenesteområde Regnskap 2011 Regulert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap AREAL OG MILJØ AVLASTNING BARNEVERNSTJENESTEN BOFELLESSKAP LILLEHAMMER OG ØYER BRANNVESEN BYGGSERVICE EIENDOM GRUNNSKOLE HJEMMETJENESTEN KULTUR OG FRITID KULTURHUSET BANKEN LILLEHAMMER HELSESTASJON LILLEHAMMER BIBLIOTEK LILLEHAMMER KINO LILLEHAMMER HELSEHUS LILLEHAMMER VOKSENOPPLÆRING (LVO) LILLEHAMMER KULTURSKOLE NAV LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER REHABILITERING SYSSELSETTING TEKNISK DRIFT VANN OG AVLØP TILDELINGSENHETEN KOMMUNALTEKNIKK OG UTEMILJØ LILLEHAMME KIRKELIGE FELLESRÅD RÅDMANNSFUNKSJON STRATEGI OG UTVIKLING PERSONAL INFORMASJON OG SERVICE ØKONOMI IT BARNEHAGEFORVALTNING RÅDHUSFORVALTNING FELLESOMRÅDET KOMMUNALE BARNEHAGER

6 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2011 Regulert budsjett 2011 Opprinnelig Budsjett 2011 Regnskap 2010 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 13, Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

7 Regnskapsskjema 2 B Investeringsregnskapet Tjenesteområde Regnskap 2011 Regulert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap BARNEVERNSTJENESTEN LILLEHAMMER OG ØYER BRANNVESEN BYGGSERVICE EIENDOM HJEMMETJENESTEN KULTUR OG FRITID KULTURHUSET BANKEN LILLEHAMMER BIBLIOTEK LILLEHAMMER KINO LILLEHAMMER HELSEHUS REHABILITERING SYSSELSETTING TEKNISK DRIFT VANN OG AVLØP TILDELINGSENHETEN KOMMUNALTEKNIKK OG UTEMILJØ LILLEHAMME KIRKELIGE FELLESRÅD INFORMASJON OG SERVICE IT BARNEHAGEFORVALTNING RÅDHUSFORVALTNING FELLESOMRÅDET

8 Regnskapsskjema 3 Balansen Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler 5, Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 4, Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Endring regnskapsprinsipp drift Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik 0 0 Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 8

9 Regnskapsskjema 4 Økonomisk oversikt - Drift Regulert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap 2010 Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2011 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finasnielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

10 Regnskapsskjema 5 Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2011 Regulert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap 2010 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket / Udisponert

11 FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Arbeidskapitalen viser omløpsmidler med fradrag for kortsiktig gjeld. Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet (drift og investering). Tabellen omfatter bevilgningsregnskapets utgifter, inntekter, utbetalings- og innbetalingsposter. Oversikten viser summen av anskaffelser og sum anvendelse av midler fra hhv drifts- og investeringsregnskapet, samt endring i ubrukte lånemidler. Differansen vil fremkomme som endring i arbeidskapital. Anskaffelse av midler Regnskap 2011 Regnskap 2010 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital

12 Endring i arbeidskapital balansen Poster som påvirker arbeidskapitalens balanse vil være endringer i kortsiktig fordrings- og gjeldsmasse. Tekst Regnskap 2011 Regnskap 2010 Omløpsmidler: Endring kortsiktige fordringer Endring aksjer og andeler Premieavvik Endring sertifikater Endring obligasjoner Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld - - Endring kassekredittlån - - Endring annen kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital Endring i arbeidskapital på kr består av årets regnskapsmessige overskudd kr , reduksjon i ubrukte lånemidler kr ,samt netto avsetning til fond kr

13 NOTE nr. 2 Pensjonsforpliktelser Noten redegjør for kommunens pensjonsforpliktelser. Spesifikasjonen gir opplysninger om pensjonskostnaden, pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik, samt estimatavvik. Pensjonskostnad viser nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnad av pensjonsforpliktelsen så langt. Pensjonsmidler viser akkumulert verdi forrige år tillagt årets forventede avkastning på midlene, samt årets innbetaling med fradrag av utbetalte pensjoner. Rentekostnad risikofri rente + 1 %.* * Risikofri rente = statsobligasjonsrente Pensjonsforpliktelse viser akkumulerte verdier fra forrige år tillagt rentekostnad påløpt pensjonsforpliktelse, samt nåverdien av årets pensjonsopptjening med fradrag årets utbetalte pensjoner. Rentekostnad settes lik risikofri rente.* Premieavvik synliggjør forskjellen mellom årets beregnede pensjonspremie og faktisk innbetalt pensjonspremie. I henhold til regnskapsforskriftens 13-4 punkt D kan utgifts/inntektsføring av premieavviket fordeles over 15 år. Kommunen har valgt dette alternativet. Faktiske pensjonsmidler og ny beregning av fjorårets pensjonsforpliktelse er størrelser som avviker fra de tall som ble avlagt i regnskapet for fjoråret. Disse avvikene kalles estimatavvik. Estimatavvik påvirkes av endringer i rentenivået og forventet lønnsvekst, samt dødelighet, uførhet, frivillig avgang og uttakstilbøyelighet AFP. Lillehammer kommune har kollektive pensjonsordninger (tjenestepensjonsordninger) for sine ansatte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket, og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFPpensjoner. 13

14 KLP SPK SUM 2011 SUM 2010 SUM 2009 ÅRETS PENSJONSKOSTNAD Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnader Avregning for tidligere år Pensjonskostnad (inkl. adm) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik AKKUMULERT PREMIEAVVIK Akkumulert (inkl arb.g.avg) /- Premieavvik for året /+ Resultatført 1/15 av tidl. års premieavvik = Akkumulert premieavvik (inkl. arb.g.avg.) PENSJONSMIDLER Iht. regnskap per PENSJONSFORPLIKTELSER Iht. regnskap per Nto. pensjonsforpliktelser Arb.g.avg. av nto pensjonsforplikt Pensjonsforpliktelser inkl. arb.g.avg FORUTSETNINGER KLP SPK Forventet avskastn. pensjonsmidler ( 13-5 F) 5,50 % 4,85 % Diskonteringsrente ( 13-5 E) 4,50 % 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst ( 13-5 B) 2,96 % 2,96 % Forventet årlig G- og pensjonsreg. ( 13-5 D) 2,96 % 2,96 % Estimatavvik Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Netto Estimert Faktisk Estimatavvik Estimatavvik fra tidligere år Amortisert avvik Akkumulert estimatavvik Akkumulert estimatavvik pr er 0 som følge av endrede regler om regnskapsføring av pensjon jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning 13. Premieavvik KLP SPK Totalt

15 Premieavviket er en del av pensjonskostnadene. Utviklingen de siste 3 år viser at det svinger fra år til år. Fra forfalt premie som er høyere enn pensjonskostnadene (2011 og 2010) til lavere enn pensjonskostnaden (2009). NOTE nr. 3 Garantiansvar Regnskapsforskriften krever at det skal gis en oversikt over kommunens garantiansvar ved utgangen av regnskapsåret. Det totale garantiansvar er de garantier som kommunestyret har gitt. Garantier gitt av kommunen - nedkvittert per Garanti gitt til Garantibeløp Garantien utløper Vingar Grendehus BA Lillehammer Steinerskole (lån 3503) Jorekstad BA Jorekstad BA Stiftelsen Steinerskolen Jorekstad BA Jorekstad BA Skogenhallen Hagehaugen barnehage Hovslageren barnehage Nybu barnehage Ro barnehage Steinrøysa barnehage Ringelihorn Steinerbarnehage Med hjemmel i sosialrådgivningen Lillehammer kommunale boligstiftelse Lillehammer kommunale boligstiftelse Totalt garantibeløp alle garantier Innfrielser og tap Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier. NOTE nr. 4 Fordringer og gjeld til kommunale virksomheter Kommunen som rettssubjekt består av kommunen selv, kommunale foretak og interkommunalt samarbeid med egne særregnskap. Pr har ikke Lillehammer kommune en fordring på kr til Innlandet revisjon. Kommunen har ingen annen kortsiktig fordring eller gjeld vedrørende interkommunale samarbeid med egne særregnskap. 15

16 NOTE nr. 5 Aksjer og andeler Regnskapsforskriften krever opplysninger om aksjer og andeler i selskaper bokført som anleggsmidler. Anleggsmidler er eiendeler bestemt for varig eie eller bruk (mens omløpsmidler er eiendeler hvor fordringen normalt forfaller innen et år). Ifølge god kommunal regnskapsskikk skal det i tillegg opplyses om vesentlige endringer i løpet av året, for eksempel selskapsstruktur, eierandel, omdanning, fusjon/fisjon, kjøp/salg av eiendeler osv. Det opplyses spesifikt om eventuelle utbytter. Egenkapitalinnskudd KLP er i 2011 økt med kr ,-, tilsvarende årets innskudd. Borettslagsleiligheter, investert i 2011 med kr Forklaringer: Endringer fra forrige år viser økning eller reduksjon i investeringen som følge av kjøp, salg eller nedskrivning av verdien som følge av varig verdireduksjon. Markedsført verdi er ført opp for aksjer og andeler der det er stillet pris for aksjen i markedet. Bokført verdi viser verdien i balansen pr Antall aksjer/andeler viser kommunens antall aksjer der dette er kjent. Eierandel viser kommunens eierandel i selskapet der dette er kjent. 16

17 (hele tall) Selskapets navn Endring fra forrige år Markeds verdi Balanseført verdi Antall aksjer Eier-andel Lillehammer kommunale Eiendomsselskap AS % LGE Holding AS ,16 % Kompetanse, univeristets- og forskningsfondet i innlandet AS ,64 % Egenkapitalinnskudd KLP Innlandet revisjon IKS ,27 % Litra AS ,30 % SAS Norge ASA Litra Eiendom AS ,42 % 3 andeler div borettslag Oplandske Dampskipselskap AS 1 Lillehammer Produkter AS ,13 % Gågata AS 1 30 Lillehammer Olympiapark % Sentrum Parkering Lillehammer AS % Øya Parkering AS 1 11,23 % Lillehammer Skifestival AS ,57 % Lillehammer Turist AS % Lillehammer Kunnskapspark AS ,84 % Film 3 AS ,32 % Oppland Vaskeri AS % Østnorsk Filmsenter AS % Fabrikken AS LOBB Engeland Borettslag AL Biblioteksentralen ,47 % AL Jorekstad AL Birkebeinerveien 1 50 Saksumdal Bygdahus Norsk Folkehjelp 1 2 Ikomm AS ,10 % Hafjell Alpinsenter AS ,33 % Mjøsen Skog BA Sum Markedsverdi vurderes ikke. 17

18 Vurdering virkelig verdi LGE Holding AS Per 1.mars 2011 ble LGE Holding AS verdivurdert til 1504 millioner kroner, med utgangspunkt i andel av markedsverdien i Eidsiva Energi AS. Våren 2011 ble det foretatt en ny verdivurdering av Eidsiva Energi AS, som fremkommer i saksutredning om «Eidsiva Energi AS Ny aksjonæravtale for etablering av framtidig eier- og kapitalstruktur i selskapet», fremmet i Kommunestyresak 0042/11 den 16/6/2011. Basert på verdivurderingen av Eidsiva Energi AS kan følgende beregning settes opp: Mill.NOK Virkelig verdi Eidsiva Energi før kapitalnedsettelse, jf. saksutredning våren Kapitalnedsettelse -750 Anvarlig lån Virkelig verdi LGE Holdning sin andel 16,77 % Lillehammer kommune sin andel av LGE Holding 77,16 % Bokført verdi i kommunens regnskap 575 Som beregningen over viser har ikke verdien av LGE Holding AS blitt redusert som følge av endringene i Eidsiva Energi AS. Verdien av kommunens aksjer i LGE Holding AS etter kapitalnedsettelsen i Eidsiva Energi AS overstiger derfor den bokførte verdien av aksjene. Aksjene skal derfor ikke nedskrives. 18

19 NOTE nr. 6 Avsetninger og bruk av avsetninger I denne noten informeres det om samlede avsetninger og bruk av avsetninger. I tillegg viser noten en oversikt pr. fondstype. Vesentlige poster under hver fondstype blir spesifikt nevnt. Alle fond, avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Avsetninger til fond Bruk av avsetninger Netto avsetninger av fond Regnskapsmessig overskudd Dekning tidligere års regnsk.messige merforbruk Netto avsetninger Disposisjonsfond Disposisjonsfond avsetninger og bruk 2011 Budsjett 2010 Saldo pr Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger investeringsregnskapet Saldo pr Fondene er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Avsetning til disposisjonsfond Fond Regnskap Budsjett Avsetning av fjorårets mindreforbruk Forsikringsfond Klima/Energiplanfond 251 Flyktningefond 121 Selvkostfond kantine

20 Bruk av disposisjonsfond Fond Regnskap Budsjett Strandpromenaden 267 Klima/Energiplansfond 378 Sykehussamarbeid 700 Bundne driftsfond Bundne driftsfond avsetninger og bruk Regnskapsåret Budsjett Forrige år Saldo pr Avsetninger Bruk av avsetninger Saldo pr Vesentlige avsetning til bundne driftsfond Regnskap Avsetning selvkostfond, avløp Avsetning selvkostfond, vann Ekstramidler for kjent funksjonshemming for nybosatte flyktninger Vesentlig bruk av bundne driftsfond Regnskap Finansiering 2011 GIS-prosjektet Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond avsetninger og bruk Regnskapsåret Budsjett Forrige år Saldo pr Avsetninger Bruk av avsetninger Saldo pr Fondene er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. 20

21 Bruk av ubundne investeringsfond Regnskap Bilfond brannvesen 394 Budsjett Bundne investeringsfond Bundne investerings fond avsetninger og bruk Regnskapsåret Forrige år Saldo pr Avsetninger Bruk av avsetninger Saldo pr Fondenes midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Avsetning til bundne investeringfond Regnskap Forvaltningslånefond (Husbanken) Idrettsfond Prosjekt anløp Skibladner 533 Budsjett Bruk av bundne investeringsfond Regnskap Forvaltningslånefond (Husbanken) 958 DISI-IKT 713 Idrettsfond 157 Budsjett 21

22 NOTE nr. 7 Oppstilling av kapitalkonto Noten viser årets bevegelse på kapitalkonto. En reduksjon av kapitalkontoen vil innebære reduksjon av eiendeler og økning lånegjeld. Økning av kapitalkontoen innebærer økning av eiendeler og reduksjon lånegjeld. KAPITALKONTO Saldo Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Nedskrivninger fast eiendom Oppskriving av fast eiendom Avskriving av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler 304 Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler Salg av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler Utlån formidlings/startlån Avdrag på formidlings/startlån Utlån sosial lån 253 Avdrag på sosial lån Utlån egne midler Avdrag på utlånte egne midler 320 Oppskriving utlån Avskrivning sosial utlån 331 Avdrag på eksterne lån Avskrevet andre utlån Bruk av midler fra eksterne lån UB Pensjonsforpliktelse (netto) Saldo 31/12/ NOTE nr. 8 Salg av finansielle anleggsmidler og andel avkastning av innskutt kapital Dersom kommunen foretar salg av finansielle anleggsmidler, hvor en andel av salgsinntekten er regnet som avkastning på innskutt kapital og løpende inntekt, skal beregningen synliggjøres i noten. Finansielle anleggsmidler utgjør langsiktige plasseringer med løpetid på mer enn ett år. Eksempler på finansielle anleggsmidler er utlån til private og bedrifter, egenkapitalinnskudd i pensjonskasser eller kjøp av aksjer/andeler i bedrifter kommunen har spesiell interesse av å engasjere seg i. Finansielt motiverte investeringer som aksjer, obligasjoner og fond skal alltid klassifiseres som omløpsmidler uavhengig av tidshorisont. Det er ikke solgt finansielle anleggsmidler i

23 NOTE nr. 9 Interkommunalt samarbeid Kontorkommunen for et interkommunalt samarbeid skal føre regnskap for dette samarbeidet og kontorkommunen skal opplyse om samarbeidets utgifter og inntekter i noten. Noten omfatter overføringer fra deltagende kommuner, samt egne driftsutgifter og driftsinntekter. Resultat skal også fremkomme og hvordan dette er disponert. Ref. Kommuneloven 27. Lillehammer og Øyer brannvesen Lillehammer og Øyer brannvesen (LØB) er et samarbeid mellom Lillehammer og Øyer kommuner. Organisert etter kommunelovens 27. Samarbeidet omfatter brann- og feiervesenet. Selskapet har kontor i Lillehammer kommune, og regnskapet for samarbeidet inngår som en del av Lillehammer kommunes årsregnskap. Tabellen nedenfor viser overføringer til og fra kommunene samt sum øvrige inntekter og utgifter for samarbeidet. Tekst Brann Feier Overføring fra Lillehammer kommune Overføring fra Øyer kommune Overføring til Lillehammer kommune, div. tjenester Overføring til Øyer kommune, div. tjenester Resultat av overføringer Øvrige inntekter Øvrige utgifter Resultat av virksomheten Disponering av resultatet Avsetning/bruk av fond

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Innhold PR. 25.3.2015

Innhold PR. 25.3.2015 PR. 25.3.2015 Innhold 1. REGNSKAPSOVERSIKTER... 4 1.1. Drift... 4 1.2. Investering... 5 1.3. Balanse... 6 1.4. Regnskapsskjema Drift (Excel)... 7 1.5. Regnskapsskjema Investering... 8 2. DRIFTSREGNSKAP

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s.

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING I BOMPENGESELSKAPER 1. Innledning s. 2 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. 3 3. Regnskapsmessig behandling av tap på krav s. 6 4. Regnskapsmessig

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap Beløp i mill. kroner Note 2013 2012 LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Resultat før skatt -2 363 5 811 Avskrivninger 10

Detaljer