Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010"

Transkript

1 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan

2 Økonomiplan Økonomiplan DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 14 Fylkesrådmannens forord 14 Sammendrag 15 Bakgrunn for økonomiplanen 16 Økonomiplan 16 Årsbudsjett 16 Bakgrunn 16 Føringer for arbeidet med økonomiplanen 16 Strategisaken ØKONOMIPLAN HOVEDOVERSIKTER 18 Økonomiplan Investeringer 19 Budsjettert balanse og kontantstrøm 20 UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER 21 Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder 21 Befolkning 21 Alderssammensetning 21 Flytting 22 Arbeidsmarked og sysselsetting 23 Næringsstrukturen i Vest-Agder 23 Reiseliv 24 Arbeidsledige 24 Yrkesdeltakelse for kvinner 25 Likestillingsstatus 26 Utdanningsnivå 26 Verdiskaping 27 Fylkesplanen 28 Fylkesplanens 12 planområder 28 Fylkesplanens overordnede mål for utvikling av Vest-Agder 28 Kommunikasjon, kompetanse og kultur felles mål for Agder 28 Nasjonaløkonomisk utvikling statsbudsjettet Hovedtrekk i regjeringens forslag til statsbudsjett for Statsbudsjettets konsekvenser for Vest-Agder fylkeskommune 31 Langtidsbudsjettet 32 Inntekter 32 Driftsutgifter 33 Finans 33 Gjeldsgrad i perioden Vest-Agder fylkeskommune

3 Økonomiplan Likviditetsutvikling 34 DRIFTSOMRÅDENE 35 Regional utvikling 35 Strategier og prioriteringer i planperioden 35 Utdanning 35 Strategier og prioriteringer i planperioden 35 Spesialundervisning 36 Antall elever som avbryter videregående opplæring 37 Opplæring for voksne 37 Kompetanseutvikling 37 Internasjonalt arbeid 38 Regionale tjenester 38 Strategier og prioriteringer i planperioden 38 Fylkesveger 38 Kollektivtrafikken 38 Kultur 38 Prosjekter finansiert av driftsmidler 39 Tannhelse 39 Strategier og prioriteringer i planperioden 39 Ny pasientgruppe rusmiddelmisbrukere 40 Tannhelseplanens føringer 40 Regional utvikling 40 Interne rammebetingelser medarbeiderperspektivet 40 Viktige satsingsområder for Vest-Agder fylkeskommune som arbeidsgiver 41 Medbestemmelse 41 INVESTERINGER 42 Utdanning 42 Tangen videregående skole 42 Sammenslåing av Gimle videregående skole og Kristiansand katedralskole 43 Miljøtiltak i skolebygg og skolestruktur i Kristiansand 44 Vennesla videregående skole: etablering av 45 nye elevplasser medie- og kommunikasjon 44 Regionalavdelingen 44 Veginvesteringer 44 Tannhelse 45 Vest-Agder fylkeskommune 1

4 Økonomiplan SAKSPROTOKOLL Arkivsak Arkivnr. E: 145 Saksbehandler Lise Solgaard Saksgang Møtedato Saksnr Yrkesopplæringsnemnda /2006 Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø /2006 Hovedutvalg for kultur og utdanning /2006 Administrasjonsutvalget /2006 Fylkesutvalget /2006 Fylkestinget /2006 ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT 2007 Fylkestinget Saksordfører: Toril Runden Fylkesutvalget rår fylkestinget til å treffe slikt vedtak: 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til økonomiplan med de vedtatte endringer. Til grunn for budsjettforslaget ligger Økonomiplan , årsbudsjett 2006 (FT 51/05), Strategisaken 2006 (FT 23/06) og forslag til statsbudsjett for Fylkesrådmannens mål og premisser for bruk av midlene i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for , årsbudsjett 2007, sidene 1 til Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2007-kr): 3.1. Inntekter Tall i kr Skatt og rammetilskudd Konsesjonskraftinntekter Mva-komp. Investering Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg Renteinntekter Sum fellesinntekter Vest-Agder fylkeskommune 1

5 Økonomiplan Driftsformål Tall i kr Folkevalgte styringsog kontrollorgan Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Byggforvaltning Utdanningsformål Tall i kr Driftsramme Netto renter Avdrag Fordelt FDV Leie Ramme utdanning Regionale tjenester Tall i kr Driftsramme Netto renter Avdrag Fordelt FDV Leie Ramme regionale tjenester Tannhelse Tall i kr Driftsramme Netto renter Avdrag Fordelt FDV Leie Ramme tannhelse Regional utvikling Tall i kr Regional utvikling Ramme regional utvikling Vest-Agder fylkeskommune 2

6 Økonomiplan Investeringsformål Investeringer til fellesformål Tall i kr IKT Sum fellesinvesteringer Investeringer til utdanningsformål Tall i kr Tangen videregående skole Skolestruktur i Kristiansand Miljøtiltak skolebygg Nybygg/ombygging Gimle vg./kristiansand Katedralsk. Vennesla videregående skole Offentlige krav og pålegg Sum utdanning Investeringer til regionale tjenester Tall i kr Omlegging av fylkesveg ved Spangereidkanalen ATP Listerpakken Veg Sum regionale tjenester Investeringer til tannhelse Tall i kr Utstyr Nye tanklinikker Sum tannhelse Momskompensasjon investeringer Tall i kr Momskompensasjon Vest-Agder fylkeskommune 3

7 Økonomiplan Investeringene fratrukket momskompensasjonen finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 4. I følge pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet 6. november, økes rammeoverføringene til Vest-Agder fylkeskommune med 9,261 mill. kr. Dette foreslås disponert slik: Styrking av voksenopplæring - 0,761 mill. kr Styrking kompetanseheving utdanning - 0,5 mill. kr Styrking Vest-Agder Kollektivtrafikk 3 mill. kr Styrking regional utvikling 2 mill. kr Investering fylkesveger - reduserer låneopptaket med 3 mill. kr for å kunne investere 15 mill. kr 5. Eventuelle udisponerte midler ved regnskapsavslutningen tilføres et bufferfond. Budsjettforslaget legger opp til at fylkeskommunen budsjetterer med et netto positivt resultat i økonomiplanperioden. Realistisk budsjettering av inntektsnivået bl.a. på konsesjonskraft, samt signaler om økte rentekostnader i perioden, gjør dette nødvendig. Bufferen som opparbeides benyttes til avgrensede prosjekter. Fylkeskommunens høye investeringsnivå fører til svært høye rente- og avdragskostnader, og dette gjør det nødvendig å holde driftskostnadene på et stabilt, nøkternt nivå. Fylkesutvalgets vedtatte endringer: 6. Styrking av rammen til HKU med mill kr til henholdsvis integreringsarbeid, drop-out problematikk og økte stipender og priser. HKU foretar endelig fordeling. 7. Styrking av rammen til NSM med kr ,- til friluftsliv. 8. Styrking av fylkesutvalgets disposisjonskonto med kr ,-. Alt dekkes av regionalutviklingsmidler. 9. Ved neste rullering av økonomiplanen innarbeides fra 2008 av et årlig investeringsnivå til fylkesveier på 15 mill. i tillegg til Listerpakken. 10. Tillegg til pkt 3.2. Det opprettes en International Baccalauréate (IB)-klasse i Kristiansand snarest mulig. 11. Fylkestinget ønsker å styrke bemanningen for omdømme/profilering og markedsføring i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen bes om å legge frem forslag i fylkesutvalget til hvordan dette kan gjøres snarest mulig. 12. Fylkestinget mener at prisstigningen på kollektivtransporten utenfor Kristiansands-regionen bør begrenses til 3 %. 13. For 2007 inngås avtale om at Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune hver tilfører kollektivtransporten 3 mill kr. Betingelsen for dette er: Vest-Agder fylkeskommune 4

8 Økonomiplan at takstjusteringen ikke overskrider prisveksten fra at det ikke foretas reduksjoner i rutetilbudet til trafikantene i at samarbeidet med å forbedre og effektivisere rutetilbudet fortsetter. 14. Vest-Agder fylkesting ber administrasjonen utrede muligheten for å legge beslutningsmyndighet til den enkelte videregående skole ved at skolene fristilles og at det opprettes eget driftsstyre for hver skole. 15. Vest-Agder fylkesting vil sørge for økt vedlikehold på fylkesvegene både sommer og vinter i forhold til nåværende situasjon. FYLKESTINGETS BEHANDLING: Fylkesrådmannen v/ økonomisjef Lise Solgaard gjorde oppmerksom på at det har falt ut en rad i første tabell hvor det skal stå: Renteinntekter (3 mill kr hvert år). Se korrigert tabell i fylkesutvalgets innstilling. Representanten Line Vennesland påpekte at FrP s alternative budsjettforslag burde vært lagt ved sak 122 i fylkesutvalgets protokoll, og ikke på slutten av protokollen som vedlegg. Videre ble det vist til feil i protokollen fra fylkesutvalgets møte 5.12.: 1) Under fylkesutvalgets votering: Nestnederste linje på side 9 i protokollen skal lyde (tekst som hadde falt ut i kursiv): Oversendelsesforslag fra de ansattes representant i administrasjonsutvalget ble vedtatt lagt ved protokollen. 2) Under voteringen over pkt 6, øverst side 10 skal resultatet være: Ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (SV). Skal være nytt pkt 15 under fylkesutvalgets vedtatte endringer. Fylkesvaraordføreren fremmet fylkesutvalgets flertallsvedtak i tillegg til rådmannens innstilling men med følgende endringer: I punkt 7 føyes det til: NSM-utvalget foretar endelig fordeling. Pkt 8 endres slik: Styrking av rammen til politisk virksomhet og kontrollorgan med kr ,-/fylkesutvalgets disposisjon. Fylkesutvalget foretar endelig fordeling. Tillegg: Samlet beløp i pkt 6, 7 og 8 kr dekkes av regionalutviklingsmidlene. Representanten Arild Birkenes fremmet FrPs alternative forslag til budsjett. Vest-Agder fylkeskommune 5

9 Økonomiplan Vest-Agder Fremskrittsparti fremmer følgende endrings forslag til Fylkesrådmannens fremlagte Årsbudsjett og økonomiplan Tall i hele tusen kroner i 2007-priser. Positive tall = økte utgifter/inntekter Negative tall = reduserte utgifter/inntekter DRIFTSKONSEKVENSER FORSLAGSTEKST: BRUTTOUTGIFTER Undervisning, styrketinnhold/ramme Regional, styrket ramme 2) SUM UTGIFTER BRUTTOINNTEKTER Reduksjon folkev/styrings-kontrollorg 3) Regionalavd, reduksjon ramme 4) Bruk av fond/overskudd 1237 SUM INNTEKTER AVSETNING FOND/OVERSKUDD INVESTERING -AVVENTES INNTIL REGNSKAPET 2006 ER AVLSLUTTET FORSLAGSTEKST: BRUTTOUTGIFTER Rassikring RV 41 Sirdal oppstart/forsk 2000 Utbedring Fylkesveier Forsering gang/sykkelvei 5) Fullverdig utbygging Vennesla Videreg 6) 600 SUM BRUTTOINNTEKTER Kulturhus Kristiansand Ubrukt avsetning ved regnskapsavsl MINDREFORBRUK INVESTERINGER FØRINGER FOR RAMMEENDRINGER I BUDSJETTET 1) Brukes til å dekke opp fratrekk i rammen lagt inn i fylkesrådmannens budsjett 2) Brukes til økt vedlikehold veg/gang/sykkelstier 3) redusere fylkestingsmøtene til 1-dagsmøter, samt kutte medlemsskap i Agderrådet, samt kutte vennskapssamarbeidet 4) kutte på kulturbasert nær.utvikl og frie midler næringsvirksomhet, samt markedstilpasse billettsalg for kunstmuset og Agder Teater, samt kutte støtten til symfoniorkesteret og ymse priser/div kultur. 5) Fv. 112 Rismyr og Rv. 461 (Brennåsen-Hortemo) i Songdalen, Rv. 9 Homstean - Skarpengland, Rv. 460 Vigeland Skofteland, Rv. 460 Byremo Øvre Øydna, Rv. 455 Øyslebø Marnardal 6) Ved vedtak om flytting av 3 medieklasser ble det ikke lagt inn nok midler til utstyr, mangler som ble lagt inn på Tangen før reduksjon av bygget - ikke flyttet Vennesla Vest-Agder fylkeskommune 6

10 Økonomiplan Fremskrittspartiets prioriteringer i budsjettet for 2007 og videre fremover Tall i 1000 kr Note 1. Styrket rammetimer i skolen Note 2.) Styrket vedlikehold veg /gang og sykkelstier Note 3.) Rassikring RV Sirdal kommune Note 4.) Utbedring/vedlikehold fylkesveier Note 5.) Forsering gang og sykkelvei Note 6.) Full verdig utbygging 600 mediaklasser Vennesla Videregående Investering - avventes inntil regnskapet 2006 er avsluttet NOTER Note 1.) Driftsrammen utdanning. Driftsrammen foreslås økt (styrket) Note2.) Styrket vedlikehold sykkel og gangveg. Økt tilskudd foreslås økt (styrket) med kr.32,1 mill med kr.7.0 mill. Note 3.) Styrket rassikring. Investering oppsrart rassikring RV 41 Sirdal kommune (styrket) med kr. 2.0 mill.. Note 4.)Styrket ramme til fylkesveier. Utbedring fylkesveier økt (styrket) med kr.7.5 mill. Note 5.= Investering gang og sykkelveg Styrket ramme trafikksikring gang og sykkelveg økt (styrket)med kr 12.0 mill. Note 6.) Utdanning Flytting av medieklasser utstyr Vennesla videregående skole (styrket) med kr.0.6 mill. Vest- Agder Fremskrittsparti prioriterte enkeltforslag, som partiet ønsker separat avstemming på i forbindelse med behandlingen av budsjett/økonomiplanen i fylkestinget. 1. Vest-Agder fylkesting ber administrasjonen utrede muligheten for å legge beslutningsmyndighet til den enkelte videregående skole ved at skolene fristilles og at det opprettes eget driftsstyre for hver skole. 2. Vest-Agder fylkesting søker om en forsøksordning med valgfritt sidemål for elever i den videre gående skolen. 3. Vest-Agder fylkesting sier nei til flere bompengeprosjekter for utbedring eller bygging av nye, offentlig finansierte veier. 4. Vest-Agder fylkesting ber administrasjonen utrede et system med sikte på og innføre stykkprisfinansiering av de videregående skolene i fylket. Vest-Agder fylkeskommune 7

11 Økonomiplan Fylkeskommunen i sin nåværende form går mot avvikling. Vest-Agder fylkesting ber administrasjonen og utvalg arbeide for at Vest-Agders interesser blir ivaretatt på best mulig måte ved overgang til ny forvaltningsordning. 6. Vest-Agder fylkesting vil sørge for økt vedlikehold på fylkesvegene både sommer og vinter i forhold til nåværende situasjon. Representanten Irene Haugaa fremmet følgende forslag som alternativ til FrPs enkeltforslag nr 3: I den utstrekning det er nødvendig når staten ikke dekker finansieringen, finner fylkestinget at det kan være nødvendig å finansiere utbygging/utbygging av offentlige veier med bompengeprosjekter. Dette av hensyn til næringsutvikling og trafikksikkerhet. Representanten Erik Müller fremmet følgende tilleggsforslag til pkt 9: Hvis fylkestinget i økonomiplan for 2008 øker sin bevilgning til investering på fylkesveg til 15 mill er det viktig at en vesentlig del av dette går til trafikksikkerhetstiltak og gang-og sykkelveger særlig der hvor dette kan spare skoleskyss. Representanten Dag Vige fremmet følgende oversendelsesforslag: Det vurderes å endre kriteriene for bruk av konsesjonskraftinntekter til også å omfatte tilskudd til prosjekter og tiltak i videregående skole. Representantene Vidar Kleppe og Ida Elise Thrane fremmet følgende forslag: Fylkestinget bevilger kr ,- til eliteserieklubben for kvinner Amason Grimstad. Inndekning økt rammetilskudd fra kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Videre fremmet de samme representantene følgende forslag: Fylkestinget ber administrasjonen fremlegge en sak for snarest å avvikle ståplasser på skolebussene. Fylkestinget ber om at administrasjonen fremlegger en sak om et felles bibliotek fra Kristiansand katedralskole og Gimle videregående skole. Fylkestinget ber om at det fremlegges en sak om å etablere et samarbeid med en by/region i Israel. Fylkestinget bevilger 3 mill kroner til drop-outproblematikken i den videregående skolen i Vest-Agder. Inndekning økte midler fra KRD. Fylkesordføreren fremmet representanten Roar Fjellvangs oversendelsesforslag fra fylkesutvalget med tillegg av Venstres forslag ang. miljøsertifisering: KrF ønsker å styrke budsjettet i 2007 til byggforvaltning - herunder miljøsertifisering med kr 10 mill. Beløpet dekkes av forventet overskudd i 2006, og tas opp i forbindelse med regnskapsavslutningen. VOTERING: FrPs alternative budsjettforslag falt mot 6 stemmer (Frp, Ida E. Thrane) Det ble deretter votert over endringene vedtatt i fylkesutvalget, punkt 6-8: Pkt 6: Vedtatt mot 12 stemmer (H, FrP, Ida E.T Thrane) Pkt 7: Vedtatt med Rundens endring mot 12 stemmer (H, FrP, Ida E. Thrane) Vest-Agder fylkeskommune 8

12 Økonomiplan Pkt 8: Vedtatt med Rundens endring mot 13 stemmer (H, FrP, Dem, Ida E. Thrane) Rundens tillegg etter pkt 8 ble vedtatt mot 9 stemmer (H, 1 FrP, Dem, Ida E. Thrane) Punktene 6-8 samt tillegget til pkt 8 kommer med i vedtaket i sak 50 Årsbudsjett Samlet beløp i pkt 6, 7 og 8 kr inndekkes ved å redusere avsetning til regionalutviklingsmidler. Pkt 9: Enstemmig vedtatt Müllers tillegg til pkt 9: Falt mot 7 stemmer (3 SV, 1 KrF, Dem, V, Ida E. Thrane) Pkt 10: Enstemmig vedtatt Pkt 11: Vedtatt mot 5 stemmer (FrP) Pkt 12: Enstemmig vedtatt Pkt 13: Enstemmig vedtatt Punktene kommer med i vedtaket i sak 50 - Årsbudsjett Pkt 14: Falt med 20 mot 14 stemmer (H, FrP, Dem, V, Ida E.Thrane) Forslagene fra Dem/Ida E. Thrane: Bevilgninger til drop-outs: Falt mot 7 stemmer (FrP, Dem, Ida E. Thrane) Bevilgning til Amazon Grimstad: Falt mot 2 stemmer ( Dem, Ida E. Thrane) Fylkesordførerens forslag (oppr.oversendelsesforslag fra KrF/Venstres i fylkesutvalget) ble enstemmig vedtatt (nytt pkt 16) Pkt 6 i FrPs alternative forslag, som var falt ut av fylkesutvalgets protokoll som nytt pkt 15, ble vedtatt mot 3 stemmer (SV) FrP s enkeltforslag: Pkt 2 (valgfritt sidemål): Falt mot 13 stemmer (FrP, H, Dem, Ida E. Thrane) Pkt 3:(nei til flere bompengeprosjekter): Falt mot 7 stemmer ( FrP, Dem, Ida E. Thrane) Høyres alternative forslag : Vedtatt mot 10 stemmer (3 KrF, H, Dem, Ida E. Thrane) Pkt 4 (stykkprisfinansiering): Falt mot 13 stemmer (H, FrP, Dem, Ida E. Thrane) Pkt 5(avvikling av fylkeskommunen ): Falt mot 14 stemmer (FrP, H, Dem, Ida E. Thrane) Dag Viges oversendelsesforslag: Enstemmig vedtatt Det ble votert over hvorvidt oversendelsesforslagene fra Dem/ Ida E.Thrane skulle oversendes: 1. Ståplasser på skolebussene: Vedtatt oversendt mot 6 stemmer(3 H, 2 FrP, V) 2. Felles bibliotek: Vedtatt oversendt mot 2 stemmer (Sp) 3. Samarbeide med Israel: Vedtatt ikke oversendt mot 11 stemmer (FrP, 4 KrF, Dem, Ida E. Thrane) Ved endelig votering over budsjettet for 2007 med de vedtatte endringer, stemte 4 mot (FrP). VEDTAKET BLE: 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til økonomiplan med de vedtatte endringer. Til grunn for budsjettforslaget ligger Økonomiplan , årsbudsjett 2006 (FT 51/05), Strategisaken 2006 (FT 23/06) og forslag til statsbudsjett for Vest-Agder fylkeskommune 9

13 Økonomiplan Fylkesrådmannens mål og premisser for bruk av midlene i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for , årsbudsjett 2007, sidene 1 til Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2007-kr): 3.1. Inntekter Tall i kr Skatt og rammetilskudd Konsesjonskraftinntekter Mva-komp. Investering Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg Renteinntekter Sum fellesinntekter Driftsformål Tall i kr Folkevalgte styringsog kontrollorgan Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Byggforvaltning Utdanningsformål Tall i kr Driftsramme Netto renter Avdrag Fordelt FDV Leie Ramme utdanning Regionale tjenester Tall i kr Driftsramme Netto renter Avdrag Fordelt FDV Leie Ramme regionale tjenester Vest-Agder fylkeskommune 10

14 Økonomiplan Tannhelse Tall i kr Driftsramme Netto renter Avdrag Fordelt FDV Leie Ramme tannhelse Regional utvikling Tall i kr Regional utvikling Ramme regional utvikling Investeringsformål Investeringer til fellesformål Tall i kr IKT Sum fellesinvesteringer Investeringer til utdanningsformål Tall i kr Tangen videregående skole Skolestruktur i Kristiansand Miljøtiltak skolebygg Nybygg/ombygging Gimle vg./kristiansand Katedralsk. Vennesla videregående skole Offentlige krav og pålegg Sum utdanning Vest-Agder fylkeskommune 11

15 Økonomiplan Investeringer til regionale tjenester Tall i kr Omlegging av fylkesveg ved Spangereidkanalen ATP Listerpakken Veg Sum regionale tjenester Investeringer til tannhelse Tall i kr Utstyr Nye tanklinikker Sum tannhelse Momskompensasjon investeringer Tall i kr Momskompensasjon Investeringene fratrukket momskompensasjonen finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 4. I følge pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet 6. november, økes rammeoverføringene til Vest-Agder fylkeskommune med 9,261 mill. kr. Dette foreslås disponert slik: Styrking av voksenopplæring - 0,761 mill. kr Styrking kompetanseheving utdanning - 0,5 mill. kr Styrking Vest-Agder Kollektivtrafikk 3 mill. kr Styrking regional utvikling 2 mill. kr Investering fylkesveger - reduserer låneopptaket med 3 mill. kr for å kunne investere 15 mill. kr 5. Eventuelle udisponerte midler ved regnskapsavslutningen tilføres et bufferfond. Budsjettforslaget legger opp til at fylkeskommunen budsjetterer med et netto positivt resultat i økonomiplanperioden. Realistisk budsjettering av inntektsnivået bl.a. på konsesjonskraft, samt signaler om økte rentekostnader i perioden, gjør dette nødvendig. Bufferen som opparbeides benyttes til avgrensede prosjekter. Fylkeskommunens høye investeringsnivå fører til svært høye rente- og avdragskostnader, og dette gjør det nødvendig å holde driftskostnadene på et stabilt, nøkternt nivå. 6. Ved neste rullering av økonomiplanen innarbeides fra 2008 av et årlig investeringsnivå til fylkesveier på 15 mill. i tillegg til Listerpakken. 7. Tillegg til pkt 3.2.Det opprettes en International Baccalauréate (IB)-klasse i Kristiansand snarest mulig. Vest-Agder fylkeskommune 12

16 Økonomiplan Fylkestinget ønsker å styrke bemanningen for omdømme/profilering og markedsføring i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen bes om å legge frem forslag i fylkesutvalget til hvordan dette kan gjøres snarest mulig. 9. Vest-Agder fylkesting vil sørge for økt vedlikehold på fylkesvegene både sommer og vinter i forhold til nåværende situasjon. 10. KrF ønsker å styrke budsjettet i 2007 til byggforvaltning med kr 10 mill. Beløpet dekkes av forventet overskudd i 2006, og tas opp i forbindelse med regnskapsavslutningen. Det iverksettes tiltak for å miljøsertifisere alle fylkeskommunale enheter i løpet av perioden med intensjon om å avsette kr årlig til formålet. 11. I den utstrekning det er nødvendig når staten ikke dekker finansieringen, finner fylkestinget at det kan være nødvendig å finansiere utbygging/utbygging av offentlige veier med bompengeprosjekter. Dette av hensyn til næringsutvikling og trafikksikkerhet. RETT UTSKRIFT: DATO: 22. februar 2007 Sendes saksbehandler idet en viser til resultat av behandling i fylkestinget 12./ Kristiansand, den 7. januar 2007 Politisk sekretariat Gerd Elin Johnsen Vest-Agder fylkeskommune 13

17 Økonomiplan Vest-Agder en drivkraft for utvikling Fylkesrådmannens forord Det offentlige har ansvar for mange av rammetingelsene for næringslivets muligheter for vekst. Gode utdanningstilbud og kulturtilbud er viktig for å tiltrekke og beholde god kompetanse til arbeidslivet i fylket. Vest-Agder fylkeskommune skal levere tjenester på en slik måte at vi bidrar til videre utvikling. Kompetanse er nøkkelen for videre utvikling av næringslivet. Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for at nesten 7000 elever får god videregående opplæring og at vi fremdeles har Norges mest omfattende fagopplæring i bedrift. Befolkningen i Vest-Agder skal fremdeles få et godt kollektivtilbud sammenlignet med andre fylker, og det offentlige tannhelsetilbudet skal ha god kvalitet. For å følge opp våre forpliktelser innen tannhelse, er dette området gitt et reelt løft i denne økonomiplanen. Fylkeskommunene skal være regionalutviklingsaktører. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med kommunene, regional stat, utdannings- og forskningsinstitusjoner, det regionale næringslivet og andre aktører som vil landsdelsutvikling. Mangeårig samarbeid på Agder gir nå konkrete resultater. Dette sporer oss til økt innsats. Fylkeskommunene på Agder har hatt og har mange samarbeidsprosjekter. Både for å synliggjøre disse, men ikke minst for sammen å styrke arbeidet med regional utvikling, presenteres i dette dokumentet et felles handlingsprogram for fylkeskommunene. Handlingsprogrammet presenterer muligheten for at fylkeskommunene, sammen med kommunene, kan bidra til at vår landsdel blir den første som vil fremskaffe bredbåndstilbud til alle husstander. Fylkeskommunene på Agder vil neste år starte arbeidet med en regionplan for Agder. Dette vil være et viktig arbeid i forberedelsen frem til nye regioner skal være på plass i Økonomiplanen viser fylkeskommunens strategier og prioriteringer for kommende periode. Vest-Agder fylkeskommunes bidrag til Kristiansand teater- og konserthus kan ikke lånefinansieres. Positivt regnskapsresultat for 2005 og forventning om det samme for 2006, gjør at vårt bidrag kan tas over driftsbudsjettet. Utbygging av Tangen videregående skole binder store deler av vårt investeringsbudsjett. I forbindelse med sammenslåingen av Gimle videregående skole og Kristiansand katedralskole er det rom for en investering i nytt bygg i tillegg til en mindre investering på Vennesla videregående skole. Gjennom økonomiplanen for tar Vest-Agder fylkeskommune sin del av ansvaret for gode tjenestetilbud samt utvikling i landsdelen. Tine Sundtoft fylkesrådmann 08. november 2006 Vest-Agder fylkeskommune 14

18 Økonomiplan Sammendrag Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan tar utgangspunkt i vedtatt økonomiplan (FT 51/05), strategisaken 2006 (FT 23/06) og statsbudsjettet I sitt budsjettforslag har fylkesrådmannen vektlagt følgende: En satsing på tannhelse Oppfølging av Kunnskapsløftet Full utbygging av Tangen videregående skole Økonomisk handlingsrom i den regionale funksjonen Vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse Sikring av vegkapitalen Sammenslåing av Gimle videregående skole og Kristiansand Katedralskole, herunder skape rom for nybygg med nødvendige fellesfunksjoner Utbygging av Tangen videregående skole er det høyest prioriterte byggeprosjektet i økonomiplanperioden. Den nye skolen på Tangen vil være fylkeskommunens største satsning på skolebygg. Forprosjektrapporten behandles politisk høsten Etter dette starter arbeidet med detaljprosjektering og utarbeiding av anbudsgrunnlag. I strategisaken (FT 23/06) ble det vedtatt at 50 mill. kr av bufferfondet skal reserveres til Teater- og konserthus for Sørlandet. Fram til høsten 2006 er det utbetalt til sammen 5,6 mill. kr til formålet. Det er senere vedtatt at fylkeskommunen skal bevilge ytterligere 31,8 mill. kr (FT 42/06). I forslag til økonomiplan er det kun rom for å avsette mindre beløp per år til dette formålet. Imidlertid vil fylkesrådmannen foreslå å benytte evt. overskudd etter regnskapsavslutningen i 2006 til Teater- og konserthus for Sørlandet. Regjeringen har lagt en tidsplan for gjennomføring av forvaltningsreformen, med iverksetting fra 1. januar Det er kort tid for utredning og gjennomføring av en så omfattende reform. Oppgaver knyttet til forvaltningsreformen, herunder innholdet for egen region, kompetanseoppbygging og iverksetting, vil være en sentral utfordring i de nærmeste årene. Fylkeskommunens langsiktige gjeld vil øke i løpet av økonomiplanperioden fra 764 mill. kr til mill. kr. Dette til tross for at mvakompensasjon av gjeldende investeringer benyttes til avkorting av låneopptak. Ettersom fylkeskommunens lånegjeld øker betydelig i økonomplanperioden, øker også kostnadene i forbindelse med renter og avdrag. For å få balanse i perioden, er det nødvendig å legge inn et generelt krav til omstilling på 0,5 pst. i 2008, 1,0 pst. i 2009 og 1,5 pst. i Bortsett fra ovennevnte krav om omstilling, videreføres driftsnivået som legges i 2007 i store trekk i økonomiplanperioden. Driftsbudsjettet for 2007 innebærer følgende endringer i forhold til nivået i 2006: Regionalutvikling. Rammen er videreført på 2006-nivå. Utdanningssektoren får en økning i rammen på 24,5 mill. kr utover deflator og midler til gratis læremidler i videregående skole. Økningen skal blant annet dekke underdekning innen fagopplæring, økning innen voksenopplæring samt økte kostnader i forbindelse med ny arbeidstidsavtale for lærere i Regionale tjenester har fått en rammestyrkning noe i overkant av beregnet lønns- og prisvekst. Tannhelse har fått en styrking på 10,4 mill. kr i forhold til Sentraladministrasjonen og fellesområdene har fått økt driftsrammen med 4,9 mill. kr. Samtidig er investeringsbudsjettet redusert med 3 mill. kr årlig. Byggforvaltningens rammer er økt med 1,6 mill. kr grunnet økte leiekostnader og økte fellesutgifter. I tillegg er husleiekontrakter på 2,3 mill. kr overført fra regionalavdelingen til byggforvaltning. Politisk område er styrket med 2,5 mill. kr som følge av tilpasning av budsjett til aktivitetsnivået. Vest-Agder fylkeskommune 15

19 Økonomiplan Bakgrunn for økonomiplanen Vest-Agder fylkeskommune har følgende visjon: - en drivkraft for utvikling Fylkeskommunes virksomhet skal bygge på tre kjerneverdier: Folkestyre - som preges av åpenhet, dialog, medbestemmelse. Kompetanse - som preges av kunnskap og kvalitet. Samarbeid - som preges av mangfold, handlekraft, resultater. Økonomiplanen sammen med årsbudsjettet inngår som en del av fylkeskommunens plansystem. Sammen med andre vedtatte planer, danner økonomiplan og årsbudsjett føringer for arbeidet i fylkeskommunen. Økonomiplan Økonomiplanen omhandler langsiktige mål og strategier som fylkeskommunen jobber mot i perioden , samt overordnede utviklingstrekk og rammebetingelser for fylkeskommunen. Dette danner grunnlaget for sektorenes langtidsbudsjett og strategier for kommende fireårsperiode. Dette gjelder: Regional utvikling Utdanning Regionale tjenester Tannhelse plass som regional utviklingsaktør med bygging av nettverk, hvor utvikling av samhandling i forpliktende partnerskap skal vektlegges. Fylkestingene i både Aust- og Vest-Agder vedtok i desember 2005 at det skal utarbeides en regionplan for Sørlandet. Drøftinger om opplegget for planarbeidet startet i Planarbeidet må forankres hos de mange partene i landsdelen. Arbeid med planstrategier og planarbeid vil foregå i 2007 og 2008, og det forutsettes at planen vedtas i Regionalplanarbeidet vil bli løpende vurdert i forhold til forvaltningsreformen og regioninndelingen som Sørlandet vil inngå i. Føringer for arbeidet med økonomiplanen Fylkeskommunens tjenesteområder skal ivaretas på en god måte. Vi står overfor en periode med elevvekst, spesielt i Kristiansandsregionen. KS (Kommunenes sentralforbund) har beregnet at fylkeskommunene i forslag til statsbudsjett for 2007, bare får kompensert 70 pst. av beregnede økte kostnader til nye oppgaver og vekst i befolkningen. Vest-Agder fylkeskommunes investeringsnivå er høyt, og økende finanskostnader legger begrensninger på fylkeskommunens handlingsrom. Etter lønnsoppgjøret i 2006 ser vi også et misforhold mellom lønnsutviklingen og fylkeskommunens inntektsutvikling. Årsbudsjett Årsbudsjettet for 2007 presenteres i egen sak. Årsbudsjettet er en detaljert plan over første år i økonomiplanperioden, og inneholder tilpasning til budsjettrammen for Videre inneholder Fordelt årsbudsjett en beskrivelse av driftsområdene og planlagt aktivitet i Bakgrunn Fylkeskommunene har en viktig rolle innen regional utvikling. Dette kommer til uttrykk i overordnede planer og gjennom regionalt fokus i driftsaktiviteter innenfor utdanning, samferdsel, næringsutvikling, kultur og tannhelse. Statens signaler overfor fylkeskommunene har vært å innta en sentral Vest-Agder fylkeskommune 16

20 Økonomiplan Strategisaken 2006 I strategisaken 2006 Strategier og prioriteringer retningslinjer for arbeidet med økonomiplan (FT 23/06) ble det gjort følgende vedtak: 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til strategisak som retningsgivende for høstens arbeid med årsbudsjett 2007 og økonomiplan for , jf vedlagte dokument Strategier og prioriteringer retningslinjer for arbeidet med økonomiplan Fylkestingets vedtak ifm FT-sak 51/2005 Økonomiplan , årsbudsjett 2006, vedrørende årsbudsjettet for 2006, gjelder fortsatt. 3. Fylkesrådmannens forslag til strategisak innebærer følgende: 50 mill. kroner av bufferfondet reserveres Teater- og konserthus for Sørlandet. Sammenslåingen av Kristiansand Katedralskole og Gimle videregående skole prioriteres, og det utlyses en arkitektkonkurranse med bakgrunn i utarbeidet romprogram for nybygg og eksisterende bygg. 4. Fylkestinget ber rådmannen innarbeide et årlig bevilgningsnivå på omlag 15 mill. kr til fylkesvegene i økonomiplanperioden til utbedring og opprustningstiltak. 5. Fylkeskommunens kjente bidrag til Listerpakken innarbeides i økonomiplanen i 2007 og Fylkestinget ønsker å prioritere ytterligere forbedringer og asfalteringer av fylkesvegene i Vest-Agder. 7. Fylkestinget ønsker å styrke bevilgningene til elever som trenger spesiell oppfølgning, og retter særlig fokus på ungdom som faller utenfor den videregående opplæringen, også kalt drop-outs. Tiltakslisten vil vi komme tilbake til i forbindelse med 2007-budsjettet. 8. HKU vil be om at man vektlegger voksenopplæringstilbudet til de elever med rett som står på vent. Vest-Agder fylkeskommune 17

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 1 (2006 2007) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene...... 16 2.1 Hovedtrekk ved

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune. Årsmelding 2014 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune. Bilder: Solveig Jentoft,

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer