Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010"

Transkript

1 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan

2 Økonomiplan Økonomiplan DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 14 Fylkesrådmannens forord 14 Sammendrag 15 Bakgrunn for økonomiplanen 16 Økonomiplan 16 Årsbudsjett 16 Bakgrunn 16 Føringer for arbeidet med økonomiplanen 16 Strategisaken ØKONOMIPLAN HOVEDOVERSIKTER 18 Økonomiplan Investeringer 19 Budsjettert balanse og kontantstrøm 20 UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER 21 Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder 21 Befolkning 21 Alderssammensetning 21 Flytting 22 Arbeidsmarked og sysselsetting 23 Næringsstrukturen i Vest-Agder 23 Reiseliv 24 Arbeidsledige 24 Yrkesdeltakelse for kvinner 25 Likestillingsstatus 26 Utdanningsnivå 26 Verdiskaping 27 Fylkesplanen 28 Fylkesplanens 12 planområder 28 Fylkesplanens overordnede mål for utvikling av Vest-Agder 28 Kommunikasjon, kompetanse og kultur felles mål for Agder 28 Nasjonaløkonomisk utvikling statsbudsjettet Hovedtrekk i regjeringens forslag til statsbudsjett for Statsbudsjettets konsekvenser for Vest-Agder fylkeskommune 31 Langtidsbudsjettet 32 Inntekter 32 Driftsutgifter 33 Finans 33 Gjeldsgrad i perioden Vest-Agder fylkeskommune

3 Økonomiplan Likviditetsutvikling 34 DRIFTSOMRÅDENE 35 Regional utvikling 35 Strategier og prioriteringer i planperioden 35 Utdanning 35 Strategier og prioriteringer i planperioden 35 Spesialundervisning 36 Antall elever som avbryter videregående opplæring 37 Opplæring for voksne 37 Kompetanseutvikling 37 Internasjonalt arbeid 38 Regionale tjenester 38 Strategier og prioriteringer i planperioden 38 Fylkesveger 38 Kollektivtrafikken 38 Kultur 38 Prosjekter finansiert av driftsmidler 39 Tannhelse 39 Strategier og prioriteringer i planperioden 39 Ny pasientgruppe rusmiddelmisbrukere 40 Tannhelseplanens føringer 40 Regional utvikling 40 Interne rammebetingelser medarbeiderperspektivet 40 Viktige satsingsområder for Vest-Agder fylkeskommune som arbeidsgiver 41 Medbestemmelse 41 INVESTERINGER 42 Utdanning 42 Tangen videregående skole 42 Sammenslåing av Gimle videregående skole og Kristiansand katedralskole 43 Miljøtiltak i skolebygg og skolestruktur i Kristiansand 44 Vennesla videregående skole: etablering av 45 nye elevplasser medie- og kommunikasjon 44 Regionalavdelingen 44 Veginvesteringer 44 Tannhelse 45 Vest-Agder fylkeskommune 1

4 Økonomiplan SAKSPROTOKOLL Arkivsak Arkivnr. E: 145 Saksbehandler Lise Solgaard Saksgang Møtedato Saksnr Yrkesopplæringsnemnda /2006 Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø /2006 Hovedutvalg for kultur og utdanning /2006 Administrasjonsutvalget /2006 Fylkesutvalget /2006 Fylkestinget /2006 ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT 2007 Fylkestinget Saksordfører: Toril Runden Fylkesutvalget rår fylkestinget til å treffe slikt vedtak: 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til økonomiplan med de vedtatte endringer. Til grunn for budsjettforslaget ligger Økonomiplan , årsbudsjett 2006 (FT 51/05), Strategisaken 2006 (FT 23/06) og forslag til statsbudsjett for Fylkesrådmannens mål og premisser for bruk av midlene i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for , årsbudsjett 2007, sidene 1 til Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2007-kr): 3.1. Inntekter Tall i kr Skatt og rammetilskudd Konsesjonskraftinntekter Mva-komp. Investering Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg Renteinntekter Sum fellesinntekter Vest-Agder fylkeskommune 1

5 Økonomiplan Driftsformål Tall i kr Folkevalgte styringsog kontrollorgan Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Byggforvaltning Utdanningsformål Tall i kr Driftsramme Netto renter Avdrag Fordelt FDV Leie Ramme utdanning Regionale tjenester Tall i kr Driftsramme Netto renter Avdrag Fordelt FDV Leie Ramme regionale tjenester Tannhelse Tall i kr Driftsramme Netto renter Avdrag Fordelt FDV Leie Ramme tannhelse Regional utvikling Tall i kr Regional utvikling Ramme regional utvikling Vest-Agder fylkeskommune 2

6 Økonomiplan Investeringsformål Investeringer til fellesformål Tall i kr IKT Sum fellesinvesteringer Investeringer til utdanningsformål Tall i kr Tangen videregående skole Skolestruktur i Kristiansand Miljøtiltak skolebygg Nybygg/ombygging Gimle vg./kristiansand Katedralsk. Vennesla videregående skole Offentlige krav og pålegg Sum utdanning Investeringer til regionale tjenester Tall i kr Omlegging av fylkesveg ved Spangereidkanalen ATP Listerpakken Veg Sum regionale tjenester Investeringer til tannhelse Tall i kr Utstyr Nye tanklinikker Sum tannhelse Momskompensasjon investeringer Tall i kr Momskompensasjon Vest-Agder fylkeskommune 3

7 Økonomiplan Investeringene fratrukket momskompensasjonen finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 4. I følge pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet 6. november, økes rammeoverføringene til Vest-Agder fylkeskommune med 9,261 mill. kr. Dette foreslås disponert slik: Styrking av voksenopplæring - 0,761 mill. kr Styrking kompetanseheving utdanning - 0,5 mill. kr Styrking Vest-Agder Kollektivtrafikk 3 mill. kr Styrking regional utvikling 2 mill. kr Investering fylkesveger - reduserer låneopptaket med 3 mill. kr for å kunne investere 15 mill. kr 5. Eventuelle udisponerte midler ved regnskapsavslutningen tilføres et bufferfond. Budsjettforslaget legger opp til at fylkeskommunen budsjetterer med et netto positivt resultat i økonomiplanperioden. Realistisk budsjettering av inntektsnivået bl.a. på konsesjonskraft, samt signaler om økte rentekostnader i perioden, gjør dette nødvendig. Bufferen som opparbeides benyttes til avgrensede prosjekter. Fylkeskommunens høye investeringsnivå fører til svært høye rente- og avdragskostnader, og dette gjør det nødvendig å holde driftskostnadene på et stabilt, nøkternt nivå. Fylkesutvalgets vedtatte endringer: 6. Styrking av rammen til HKU med mill kr til henholdsvis integreringsarbeid, drop-out problematikk og økte stipender og priser. HKU foretar endelig fordeling. 7. Styrking av rammen til NSM med kr ,- til friluftsliv. 8. Styrking av fylkesutvalgets disposisjonskonto med kr ,-. Alt dekkes av regionalutviklingsmidler. 9. Ved neste rullering av økonomiplanen innarbeides fra 2008 av et årlig investeringsnivå til fylkesveier på 15 mill. i tillegg til Listerpakken. 10. Tillegg til pkt 3.2. Det opprettes en International Baccalauréate (IB)-klasse i Kristiansand snarest mulig. 11. Fylkestinget ønsker å styrke bemanningen for omdømme/profilering og markedsføring i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen bes om å legge frem forslag i fylkesutvalget til hvordan dette kan gjøres snarest mulig. 12. Fylkestinget mener at prisstigningen på kollektivtransporten utenfor Kristiansands-regionen bør begrenses til 3 %. 13. For 2007 inngås avtale om at Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune hver tilfører kollektivtransporten 3 mill kr. Betingelsen for dette er: Vest-Agder fylkeskommune 4

8 Økonomiplan at takstjusteringen ikke overskrider prisveksten fra at det ikke foretas reduksjoner i rutetilbudet til trafikantene i at samarbeidet med å forbedre og effektivisere rutetilbudet fortsetter. 14. Vest-Agder fylkesting ber administrasjonen utrede muligheten for å legge beslutningsmyndighet til den enkelte videregående skole ved at skolene fristilles og at det opprettes eget driftsstyre for hver skole. 15. Vest-Agder fylkesting vil sørge for økt vedlikehold på fylkesvegene både sommer og vinter i forhold til nåværende situasjon. FYLKESTINGETS BEHANDLING: Fylkesrådmannen v/ økonomisjef Lise Solgaard gjorde oppmerksom på at det har falt ut en rad i første tabell hvor det skal stå: Renteinntekter (3 mill kr hvert år). Se korrigert tabell i fylkesutvalgets innstilling. Representanten Line Vennesland påpekte at FrP s alternative budsjettforslag burde vært lagt ved sak 122 i fylkesutvalgets protokoll, og ikke på slutten av protokollen som vedlegg. Videre ble det vist til feil i protokollen fra fylkesutvalgets møte 5.12.: 1) Under fylkesutvalgets votering: Nestnederste linje på side 9 i protokollen skal lyde (tekst som hadde falt ut i kursiv): Oversendelsesforslag fra de ansattes representant i administrasjonsutvalget ble vedtatt lagt ved protokollen. 2) Under voteringen over pkt 6, øverst side 10 skal resultatet være: Ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (SV). Skal være nytt pkt 15 under fylkesutvalgets vedtatte endringer. Fylkesvaraordføreren fremmet fylkesutvalgets flertallsvedtak i tillegg til rådmannens innstilling men med følgende endringer: I punkt 7 føyes det til: NSM-utvalget foretar endelig fordeling. Pkt 8 endres slik: Styrking av rammen til politisk virksomhet og kontrollorgan med kr ,-/fylkesutvalgets disposisjon. Fylkesutvalget foretar endelig fordeling. Tillegg: Samlet beløp i pkt 6, 7 og 8 kr dekkes av regionalutviklingsmidlene. Representanten Arild Birkenes fremmet FrPs alternative forslag til budsjett. Vest-Agder fylkeskommune 5

9 Økonomiplan Vest-Agder Fremskrittsparti fremmer følgende endrings forslag til Fylkesrådmannens fremlagte Årsbudsjett og økonomiplan Tall i hele tusen kroner i 2007-priser. Positive tall = økte utgifter/inntekter Negative tall = reduserte utgifter/inntekter DRIFTSKONSEKVENSER FORSLAGSTEKST: BRUTTOUTGIFTER Undervisning, styrketinnhold/ramme Regional, styrket ramme 2) SUM UTGIFTER BRUTTOINNTEKTER Reduksjon folkev/styrings-kontrollorg 3) Regionalavd, reduksjon ramme 4) Bruk av fond/overskudd 1237 SUM INNTEKTER AVSETNING FOND/OVERSKUDD INVESTERING -AVVENTES INNTIL REGNSKAPET 2006 ER AVLSLUTTET FORSLAGSTEKST: BRUTTOUTGIFTER Rassikring RV 41 Sirdal oppstart/forsk 2000 Utbedring Fylkesveier Forsering gang/sykkelvei 5) Fullverdig utbygging Vennesla Videreg 6) 600 SUM BRUTTOINNTEKTER Kulturhus Kristiansand Ubrukt avsetning ved regnskapsavsl MINDREFORBRUK INVESTERINGER FØRINGER FOR RAMMEENDRINGER I BUDSJETTET 1) Brukes til å dekke opp fratrekk i rammen lagt inn i fylkesrådmannens budsjett 2) Brukes til økt vedlikehold veg/gang/sykkelstier 3) redusere fylkestingsmøtene til 1-dagsmøter, samt kutte medlemsskap i Agderrådet, samt kutte vennskapssamarbeidet 4) kutte på kulturbasert nær.utvikl og frie midler næringsvirksomhet, samt markedstilpasse billettsalg for kunstmuset og Agder Teater, samt kutte støtten til symfoniorkesteret og ymse priser/div kultur. 5) Fv. 112 Rismyr og Rv. 461 (Brennåsen-Hortemo) i Songdalen, Rv. 9 Homstean - Skarpengland, Rv. 460 Vigeland Skofteland, Rv. 460 Byremo Øvre Øydna, Rv. 455 Øyslebø Marnardal 6) Ved vedtak om flytting av 3 medieklasser ble det ikke lagt inn nok midler til utstyr, mangler som ble lagt inn på Tangen før reduksjon av bygget - ikke flyttet Vennesla Vest-Agder fylkeskommune 6

10 Økonomiplan Fremskrittspartiets prioriteringer i budsjettet for 2007 og videre fremover Tall i 1000 kr Note 1. Styrket rammetimer i skolen Note 2.) Styrket vedlikehold veg /gang og sykkelstier Note 3.) Rassikring RV Sirdal kommune Note 4.) Utbedring/vedlikehold fylkesveier Note 5.) Forsering gang og sykkelvei Note 6.) Full verdig utbygging 600 mediaklasser Vennesla Videregående Investering - avventes inntil regnskapet 2006 er avsluttet NOTER Note 1.) Driftsrammen utdanning. Driftsrammen foreslås økt (styrket) Note2.) Styrket vedlikehold sykkel og gangveg. Økt tilskudd foreslås økt (styrket) med kr.32,1 mill med kr.7.0 mill. Note 3.) Styrket rassikring. Investering oppsrart rassikring RV 41 Sirdal kommune (styrket) med kr. 2.0 mill.. Note 4.)Styrket ramme til fylkesveier. Utbedring fylkesveier økt (styrket) med kr.7.5 mill. Note 5.= Investering gang og sykkelveg Styrket ramme trafikksikring gang og sykkelveg økt (styrket)med kr 12.0 mill. Note 6.) Utdanning Flytting av medieklasser utstyr Vennesla videregående skole (styrket) med kr.0.6 mill. Vest- Agder Fremskrittsparti prioriterte enkeltforslag, som partiet ønsker separat avstemming på i forbindelse med behandlingen av budsjett/økonomiplanen i fylkestinget. 1. Vest-Agder fylkesting ber administrasjonen utrede muligheten for å legge beslutningsmyndighet til den enkelte videregående skole ved at skolene fristilles og at det opprettes eget driftsstyre for hver skole. 2. Vest-Agder fylkesting søker om en forsøksordning med valgfritt sidemål for elever i den videre gående skolen. 3. Vest-Agder fylkesting sier nei til flere bompengeprosjekter for utbedring eller bygging av nye, offentlig finansierte veier. 4. Vest-Agder fylkesting ber administrasjonen utrede et system med sikte på og innføre stykkprisfinansiering av de videregående skolene i fylket. Vest-Agder fylkeskommune 7

11 Økonomiplan Fylkeskommunen i sin nåværende form går mot avvikling. Vest-Agder fylkesting ber administrasjonen og utvalg arbeide for at Vest-Agders interesser blir ivaretatt på best mulig måte ved overgang til ny forvaltningsordning. 6. Vest-Agder fylkesting vil sørge for økt vedlikehold på fylkesvegene både sommer og vinter i forhold til nåværende situasjon. Representanten Irene Haugaa fremmet følgende forslag som alternativ til FrPs enkeltforslag nr 3: I den utstrekning det er nødvendig når staten ikke dekker finansieringen, finner fylkestinget at det kan være nødvendig å finansiere utbygging/utbygging av offentlige veier med bompengeprosjekter. Dette av hensyn til næringsutvikling og trafikksikkerhet. Representanten Erik Müller fremmet følgende tilleggsforslag til pkt 9: Hvis fylkestinget i økonomiplan for 2008 øker sin bevilgning til investering på fylkesveg til 15 mill er det viktig at en vesentlig del av dette går til trafikksikkerhetstiltak og gang-og sykkelveger særlig der hvor dette kan spare skoleskyss. Representanten Dag Vige fremmet følgende oversendelsesforslag: Det vurderes å endre kriteriene for bruk av konsesjonskraftinntekter til også å omfatte tilskudd til prosjekter og tiltak i videregående skole. Representantene Vidar Kleppe og Ida Elise Thrane fremmet følgende forslag: Fylkestinget bevilger kr ,- til eliteserieklubben for kvinner Amason Grimstad. Inndekning økt rammetilskudd fra kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Videre fremmet de samme representantene følgende forslag: Fylkestinget ber administrasjonen fremlegge en sak for snarest å avvikle ståplasser på skolebussene. Fylkestinget ber om at administrasjonen fremlegger en sak om et felles bibliotek fra Kristiansand katedralskole og Gimle videregående skole. Fylkestinget ber om at det fremlegges en sak om å etablere et samarbeid med en by/region i Israel. Fylkestinget bevilger 3 mill kroner til drop-outproblematikken i den videregående skolen i Vest-Agder. Inndekning økte midler fra KRD. Fylkesordføreren fremmet representanten Roar Fjellvangs oversendelsesforslag fra fylkesutvalget med tillegg av Venstres forslag ang. miljøsertifisering: KrF ønsker å styrke budsjettet i 2007 til byggforvaltning - herunder miljøsertifisering med kr 10 mill. Beløpet dekkes av forventet overskudd i 2006, og tas opp i forbindelse med regnskapsavslutningen. VOTERING: FrPs alternative budsjettforslag falt mot 6 stemmer (Frp, Ida E. Thrane) Det ble deretter votert over endringene vedtatt i fylkesutvalget, punkt 6-8: Pkt 6: Vedtatt mot 12 stemmer (H, FrP, Ida E.T Thrane) Pkt 7: Vedtatt med Rundens endring mot 12 stemmer (H, FrP, Ida E. Thrane) Vest-Agder fylkeskommune 8

12 Økonomiplan Pkt 8: Vedtatt med Rundens endring mot 13 stemmer (H, FrP, Dem, Ida E. Thrane) Rundens tillegg etter pkt 8 ble vedtatt mot 9 stemmer (H, 1 FrP, Dem, Ida E. Thrane) Punktene 6-8 samt tillegget til pkt 8 kommer med i vedtaket i sak 50 Årsbudsjett Samlet beløp i pkt 6, 7 og 8 kr inndekkes ved å redusere avsetning til regionalutviklingsmidler. Pkt 9: Enstemmig vedtatt Müllers tillegg til pkt 9: Falt mot 7 stemmer (3 SV, 1 KrF, Dem, V, Ida E. Thrane) Pkt 10: Enstemmig vedtatt Pkt 11: Vedtatt mot 5 stemmer (FrP) Pkt 12: Enstemmig vedtatt Pkt 13: Enstemmig vedtatt Punktene kommer med i vedtaket i sak 50 - Årsbudsjett Pkt 14: Falt med 20 mot 14 stemmer (H, FrP, Dem, V, Ida E.Thrane) Forslagene fra Dem/Ida E. Thrane: Bevilgninger til drop-outs: Falt mot 7 stemmer (FrP, Dem, Ida E. Thrane) Bevilgning til Amazon Grimstad: Falt mot 2 stemmer ( Dem, Ida E. Thrane) Fylkesordførerens forslag (oppr.oversendelsesforslag fra KrF/Venstres i fylkesutvalget) ble enstemmig vedtatt (nytt pkt 16) Pkt 6 i FrPs alternative forslag, som var falt ut av fylkesutvalgets protokoll som nytt pkt 15, ble vedtatt mot 3 stemmer (SV) FrP s enkeltforslag: Pkt 2 (valgfritt sidemål): Falt mot 13 stemmer (FrP, H, Dem, Ida E. Thrane) Pkt 3:(nei til flere bompengeprosjekter): Falt mot 7 stemmer ( FrP, Dem, Ida E. Thrane) Høyres alternative forslag : Vedtatt mot 10 stemmer (3 KrF, H, Dem, Ida E. Thrane) Pkt 4 (stykkprisfinansiering): Falt mot 13 stemmer (H, FrP, Dem, Ida E. Thrane) Pkt 5(avvikling av fylkeskommunen ): Falt mot 14 stemmer (FrP, H, Dem, Ida E. Thrane) Dag Viges oversendelsesforslag: Enstemmig vedtatt Det ble votert over hvorvidt oversendelsesforslagene fra Dem/ Ida E.Thrane skulle oversendes: 1. Ståplasser på skolebussene: Vedtatt oversendt mot 6 stemmer(3 H, 2 FrP, V) 2. Felles bibliotek: Vedtatt oversendt mot 2 stemmer (Sp) 3. Samarbeide med Israel: Vedtatt ikke oversendt mot 11 stemmer (FrP, 4 KrF, Dem, Ida E. Thrane) Ved endelig votering over budsjettet for 2007 med de vedtatte endringer, stemte 4 mot (FrP). VEDTAKET BLE: 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til økonomiplan med de vedtatte endringer. Til grunn for budsjettforslaget ligger Økonomiplan , årsbudsjett 2006 (FT 51/05), Strategisaken 2006 (FT 23/06) og forslag til statsbudsjett for Vest-Agder fylkeskommune 9

13 Økonomiplan Fylkesrådmannens mål og premisser for bruk av midlene i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for , årsbudsjett 2007, sidene 1 til Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2007-kr): 3.1. Inntekter Tall i kr Skatt og rammetilskudd Konsesjonskraftinntekter Mva-komp. Investering Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg Renteinntekter Sum fellesinntekter Driftsformål Tall i kr Folkevalgte styringsog kontrollorgan Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Byggforvaltning Utdanningsformål Tall i kr Driftsramme Netto renter Avdrag Fordelt FDV Leie Ramme utdanning Regionale tjenester Tall i kr Driftsramme Netto renter Avdrag Fordelt FDV Leie Ramme regionale tjenester Vest-Agder fylkeskommune 10

14 Økonomiplan Tannhelse Tall i kr Driftsramme Netto renter Avdrag Fordelt FDV Leie Ramme tannhelse Regional utvikling Tall i kr Regional utvikling Ramme regional utvikling Investeringsformål Investeringer til fellesformål Tall i kr IKT Sum fellesinvesteringer Investeringer til utdanningsformål Tall i kr Tangen videregående skole Skolestruktur i Kristiansand Miljøtiltak skolebygg Nybygg/ombygging Gimle vg./kristiansand Katedralsk. Vennesla videregående skole Offentlige krav og pålegg Sum utdanning Vest-Agder fylkeskommune 11

15 Økonomiplan Investeringer til regionale tjenester Tall i kr Omlegging av fylkesveg ved Spangereidkanalen ATP Listerpakken Veg Sum regionale tjenester Investeringer til tannhelse Tall i kr Utstyr Nye tanklinikker Sum tannhelse Momskompensasjon investeringer Tall i kr Momskompensasjon Investeringene fratrukket momskompensasjonen finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 4. I følge pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet 6. november, økes rammeoverføringene til Vest-Agder fylkeskommune med 9,261 mill. kr. Dette foreslås disponert slik: Styrking av voksenopplæring - 0,761 mill. kr Styrking kompetanseheving utdanning - 0,5 mill. kr Styrking Vest-Agder Kollektivtrafikk 3 mill. kr Styrking regional utvikling 2 mill. kr Investering fylkesveger - reduserer låneopptaket med 3 mill. kr for å kunne investere 15 mill. kr 5. Eventuelle udisponerte midler ved regnskapsavslutningen tilføres et bufferfond. Budsjettforslaget legger opp til at fylkeskommunen budsjetterer med et netto positivt resultat i økonomiplanperioden. Realistisk budsjettering av inntektsnivået bl.a. på konsesjonskraft, samt signaler om økte rentekostnader i perioden, gjør dette nødvendig. Bufferen som opparbeides benyttes til avgrensede prosjekter. Fylkeskommunens høye investeringsnivå fører til svært høye rente- og avdragskostnader, og dette gjør det nødvendig å holde driftskostnadene på et stabilt, nøkternt nivå. 6. Ved neste rullering av økonomiplanen innarbeides fra 2008 av et årlig investeringsnivå til fylkesveier på 15 mill. i tillegg til Listerpakken. 7. Tillegg til pkt 3.2.Det opprettes en International Baccalauréate (IB)-klasse i Kristiansand snarest mulig. Vest-Agder fylkeskommune 12

16 Økonomiplan Fylkestinget ønsker å styrke bemanningen for omdømme/profilering og markedsføring i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen bes om å legge frem forslag i fylkesutvalget til hvordan dette kan gjøres snarest mulig. 9. Vest-Agder fylkesting vil sørge for økt vedlikehold på fylkesvegene både sommer og vinter i forhold til nåværende situasjon. 10. KrF ønsker å styrke budsjettet i 2007 til byggforvaltning med kr 10 mill. Beløpet dekkes av forventet overskudd i 2006, og tas opp i forbindelse med regnskapsavslutningen. Det iverksettes tiltak for å miljøsertifisere alle fylkeskommunale enheter i løpet av perioden med intensjon om å avsette kr årlig til formålet. 11. I den utstrekning det er nødvendig når staten ikke dekker finansieringen, finner fylkestinget at det kan være nødvendig å finansiere utbygging/utbygging av offentlige veier med bompengeprosjekter. Dette av hensyn til næringsutvikling og trafikksikkerhet. RETT UTSKRIFT: DATO: 22. februar 2007 Sendes saksbehandler idet en viser til resultat av behandling i fylkestinget 12./ Kristiansand, den 7. januar 2007 Politisk sekretariat Gerd Elin Johnsen Vest-Agder fylkeskommune 13

17 Økonomiplan Vest-Agder en drivkraft for utvikling Fylkesrådmannens forord Det offentlige har ansvar for mange av rammetingelsene for næringslivets muligheter for vekst. Gode utdanningstilbud og kulturtilbud er viktig for å tiltrekke og beholde god kompetanse til arbeidslivet i fylket. Vest-Agder fylkeskommune skal levere tjenester på en slik måte at vi bidrar til videre utvikling. Kompetanse er nøkkelen for videre utvikling av næringslivet. Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for at nesten 7000 elever får god videregående opplæring og at vi fremdeles har Norges mest omfattende fagopplæring i bedrift. Befolkningen i Vest-Agder skal fremdeles få et godt kollektivtilbud sammenlignet med andre fylker, og det offentlige tannhelsetilbudet skal ha god kvalitet. For å følge opp våre forpliktelser innen tannhelse, er dette området gitt et reelt løft i denne økonomiplanen. Fylkeskommunene skal være regionalutviklingsaktører. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med kommunene, regional stat, utdannings- og forskningsinstitusjoner, det regionale næringslivet og andre aktører som vil landsdelsutvikling. Mangeårig samarbeid på Agder gir nå konkrete resultater. Dette sporer oss til økt innsats. Fylkeskommunene på Agder har hatt og har mange samarbeidsprosjekter. Både for å synliggjøre disse, men ikke minst for sammen å styrke arbeidet med regional utvikling, presenteres i dette dokumentet et felles handlingsprogram for fylkeskommunene. Handlingsprogrammet presenterer muligheten for at fylkeskommunene, sammen med kommunene, kan bidra til at vår landsdel blir den første som vil fremskaffe bredbåndstilbud til alle husstander. Fylkeskommunene på Agder vil neste år starte arbeidet med en regionplan for Agder. Dette vil være et viktig arbeid i forberedelsen frem til nye regioner skal være på plass i Økonomiplanen viser fylkeskommunens strategier og prioriteringer for kommende periode. Vest-Agder fylkeskommunes bidrag til Kristiansand teater- og konserthus kan ikke lånefinansieres. Positivt regnskapsresultat for 2005 og forventning om det samme for 2006, gjør at vårt bidrag kan tas over driftsbudsjettet. Utbygging av Tangen videregående skole binder store deler av vårt investeringsbudsjett. I forbindelse med sammenslåingen av Gimle videregående skole og Kristiansand katedralskole er det rom for en investering i nytt bygg i tillegg til en mindre investering på Vennesla videregående skole. Gjennom økonomiplanen for tar Vest-Agder fylkeskommune sin del av ansvaret for gode tjenestetilbud samt utvikling i landsdelen. Tine Sundtoft fylkesrådmann 08. november 2006 Vest-Agder fylkeskommune 14

18 Økonomiplan Sammendrag Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan tar utgangspunkt i vedtatt økonomiplan (FT 51/05), strategisaken 2006 (FT 23/06) og statsbudsjettet I sitt budsjettforslag har fylkesrådmannen vektlagt følgende: En satsing på tannhelse Oppfølging av Kunnskapsløftet Full utbygging av Tangen videregående skole Økonomisk handlingsrom i den regionale funksjonen Vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse Sikring av vegkapitalen Sammenslåing av Gimle videregående skole og Kristiansand Katedralskole, herunder skape rom for nybygg med nødvendige fellesfunksjoner Utbygging av Tangen videregående skole er det høyest prioriterte byggeprosjektet i økonomiplanperioden. Den nye skolen på Tangen vil være fylkeskommunens største satsning på skolebygg. Forprosjektrapporten behandles politisk høsten Etter dette starter arbeidet med detaljprosjektering og utarbeiding av anbudsgrunnlag. I strategisaken (FT 23/06) ble det vedtatt at 50 mill. kr av bufferfondet skal reserveres til Teater- og konserthus for Sørlandet. Fram til høsten 2006 er det utbetalt til sammen 5,6 mill. kr til formålet. Det er senere vedtatt at fylkeskommunen skal bevilge ytterligere 31,8 mill. kr (FT 42/06). I forslag til økonomiplan er det kun rom for å avsette mindre beløp per år til dette formålet. Imidlertid vil fylkesrådmannen foreslå å benytte evt. overskudd etter regnskapsavslutningen i 2006 til Teater- og konserthus for Sørlandet. Regjeringen har lagt en tidsplan for gjennomføring av forvaltningsreformen, med iverksetting fra 1. januar Det er kort tid for utredning og gjennomføring av en så omfattende reform. Oppgaver knyttet til forvaltningsreformen, herunder innholdet for egen region, kompetanseoppbygging og iverksetting, vil være en sentral utfordring i de nærmeste årene. Fylkeskommunens langsiktige gjeld vil øke i løpet av økonomiplanperioden fra 764 mill. kr til mill. kr. Dette til tross for at mvakompensasjon av gjeldende investeringer benyttes til avkorting av låneopptak. Ettersom fylkeskommunens lånegjeld øker betydelig i økonomplanperioden, øker også kostnadene i forbindelse med renter og avdrag. For å få balanse i perioden, er det nødvendig å legge inn et generelt krav til omstilling på 0,5 pst. i 2008, 1,0 pst. i 2009 og 1,5 pst. i Bortsett fra ovennevnte krav om omstilling, videreføres driftsnivået som legges i 2007 i store trekk i økonomiplanperioden. Driftsbudsjettet for 2007 innebærer følgende endringer i forhold til nivået i 2006: Regionalutvikling. Rammen er videreført på 2006-nivå. Utdanningssektoren får en økning i rammen på 24,5 mill. kr utover deflator og midler til gratis læremidler i videregående skole. Økningen skal blant annet dekke underdekning innen fagopplæring, økning innen voksenopplæring samt økte kostnader i forbindelse med ny arbeidstidsavtale for lærere i Regionale tjenester har fått en rammestyrkning noe i overkant av beregnet lønns- og prisvekst. Tannhelse har fått en styrking på 10,4 mill. kr i forhold til Sentraladministrasjonen og fellesområdene har fått økt driftsrammen med 4,9 mill. kr. Samtidig er investeringsbudsjettet redusert med 3 mill. kr årlig. Byggforvaltningens rammer er økt med 1,6 mill. kr grunnet økte leiekostnader og økte fellesutgifter. I tillegg er husleiekontrakter på 2,3 mill. kr overført fra regionalavdelingen til byggforvaltning. Politisk område er styrket med 2,5 mill. kr som følge av tilpasning av budsjett til aktivitetsnivået. Vest-Agder fylkeskommune 15

19 Økonomiplan Bakgrunn for økonomiplanen Vest-Agder fylkeskommune har følgende visjon: - en drivkraft for utvikling Fylkeskommunes virksomhet skal bygge på tre kjerneverdier: Folkestyre - som preges av åpenhet, dialog, medbestemmelse. Kompetanse - som preges av kunnskap og kvalitet. Samarbeid - som preges av mangfold, handlekraft, resultater. Økonomiplanen sammen med årsbudsjettet inngår som en del av fylkeskommunens plansystem. Sammen med andre vedtatte planer, danner økonomiplan og årsbudsjett føringer for arbeidet i fylkeskommunen. Økonomiplan Økonomiplanen omhandler langsiktige mål og strategier som fylkeskommunen jobber mot i perioden , samt overordnede utviklingstrekk og rammebetingelser for fylkeskommunen. Dette danner grunnlaget for sektorenes langtidsbudsjett og strategier for kommende fireårsperiode. Dette gjelder: Regional utvikling Utdanning Regionale tjenester Tannhelse plass som regional utviklingsaktør med bygging av nettverk, hvor utvikling av samhandling i forpliktende partnerskap skal vektlegges. Fylkestingene i både Aust- og Vest-Agder vedtok i desember 2005 at det skal utarbeides en regionplan for Sørlandet. Drøftinger om opplegget for planarbeidet startet i Planarbeidet må forankres hos de mange partene i landsdelen. Arbeid med planstrategier og planarbeid vil foregå i 2007 og 2008, og det forutsettes at planen vedtas i Regionalplanarbeidet vil bli løpende vurdert i forhold til forvaltningsreformen og regioninndelingen som Sørlandet vil inngå i. Føringer for arbeidet med økonomiplanen Fylkeskommunens tjenesteområder skal ivaretas på en god måte. Vi står overfor en periode med elevvekst, spesielt i Kristiansandsregionen. KS (Kommunenes sentralforbund) har beregnet at fylkeskommunene i forslag til statsbudsjett for 2007, bare får kompensert 70 pst. av beregnede økte kostnader til nye oppgaver og vekst i befolkningen. Vest-Agder fylkeskommunes investeringsnivå er høyt, og økende finanskostnader legger begrensninger på fylkeskommunens handlingsrom. Etter lønnsoppgjøret i 2006 ser vi også et misforhold mellom lønnsutviklingen og fylkeskommunens inntektsutvikling. Årsbudsjett Årsbudsjettet for 2007 presenteres i egen sak. Årsbudsjettet er en detaljert plan over første år i økonomiplanperioden, og inneholder tilpasning til budsjettrammen for Videre inneholder Fordelt årsbudsjett en beskrivelse av driftsområdene og planlagt aktivitet i Bakgrunn Fylkeskommunene har en viktig rolle innen regional utvikling. Dette kommer til uttrykk i overordnede planer og gjennom regionalt fokus i driftsaktiviteter innenfor utdanning, samferdsel, næringsutvikling, kultur og tannhelse. Statens signaler overfor fylkeskommunene har vært å innta en sentral Vest-Agder fylkeskommune 16

20 Økonomiplan Strategisaken 2006 I strategisaken 2006 Strategier og prioriteringer retningslinjer for arbeidet med økonomiplan (FT 23/06) ble det gjort følgende vedtak: 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til strategisak som retningsgivende for høstens arbeid med årsbudsjett 2007 og økonomiplan for , jf vedlagte dokument Strategier og prioriteringer retningslinjer for arbeidet med økonomiplan Fylkestingets vedtak ifm FT-sak 51/2005 Økonomiplan , årsbudsjett 2006, vedrørende årsbudsjettet for 2006, gjelder fortsatt. 3. Fylkesrådmannens forslag til strategisak innebærer følgende: 50 mill. kroner av bufferfondet reserveres Teater- og konserthus for Sørlandet. Sammenslåingen av Kristiansand Katedralskole og Gimle videregående skole prioriteres, og det utlyses en arkitektkonkurranse med bakgrunn i utarbeidet romprogram for nybygg og eksisterende bygg. 4. Fylkestinget ber rådmannen innarbeide et årlig bevilgningsnivå på omlag 15 mill. kr til fylkesvegene i økonomiplanperioden til utbedring og opprustningstiltak. 5. Fylkeskommunens kjente bidrag til Listerpakken innarbeides i økonomiplanen i 2007 og Fylkestinget ønsker å prioritere ytterligere forbedringer og asfalteringer av fylkesvegene i Vest-Agder. 7. Fylkestinget ønsker å styrke bevilgningene til elever som trenger spesiell oppfølgning, og retter særlig fokus på ungdom som faller utenfor den videregående opplæringen, også kalt drop-outs. Tiltakslisten vil vi komme tilbake til i forbindelse med 2007-budsjettet. 8. HKU vil be om at man vektlegger voksenopplæringstilbudet til de elever med rett som står på vent. Vest-Agder fylkeskommune 17

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2008-2011

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2008-2011 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2008-2011 Økonomiplan 2008-2011 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2008 2011 1 Del II Årsbudsjett 2008 45 Del III Fordelt årsbudsjett 2008 56 Vest-Agder

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Årsbudsjett 2006

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Årsbudsjett 2006 ØKONOMIPLAN 2006-2009 Årsbudsjett 2006 Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks 517 4605 KRISTIANSAND Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015

Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015 Arkivsak-dok. 15/05256-41 Saksbehandler Lise Solgaard Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015 ÅRSBUDSJETT 2016 Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Driftsbudsjett for

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462 Page 1 of 7 Vest-Agder Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Agder. Det gir

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe (Dem.), Gudrun Strengenes (Ap) og Oddbjørn Aardalen (Sp).

Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe (Dem.), Gudrun Strengenes (Ap) og Oddbjørn Aardalen (Sp). MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 02.12.2013 kl. 10:00 Sted: Fylkesutvalgssalen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Andre: Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Fakta om Norges fylker

Fakta om Norges fylker Fakta om Norges fylker Vest Agder fylke Befolkning og eldrebølgen Næringsliv og arbeidsmarked Videregående skole og samferdsel Fylkeskommunens økonomi Byråkratibarometeret for Vest Agder kommuner NyAnalyse

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune

Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Økonomiplan 2017-2020 Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken

Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken YS inntektspolitiske konferanse 27. februar 28 Statssekretær Roger Schjerva, Finansdepartementet Disposisjon: Den økonomiske utviklingen

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker (revidert februar 2013) 1. Innledning 1 1.1 Hjemmel 1 1.2 Rammeområder i Vest-Agder fylkeskommune 1 1.3 Definisjoner 1 2 Driftsbudsjettet 2 2.1 Fylkestinget

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2008

Revidert nasjonalbudsjett 2008 Revidert nasjonalbudsjett 8 Finansminister Kristin Halvorsen 1. mai 8 Sterk vekst i fastlandsøkonomien Sterk vekst i fastlandsøkonomien... BNP for Fastlands-Norge. Prosentvis vekst fra året før I fjor

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012

Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2011 FT-vedtak sak 40/11 Arbeidet med økonomiplan 2012-2015 skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen BUDSJETTFORSLAG 2015 Uavhengig, Terje Larsen Felles budsjettforslag 2015 og Økonomiplan 2015-2018 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og uavhengig Terje Larsen Rogaland

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Sentralbanksjef Svein Gjedrem Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Næringsforeningen i Trondheim. november Kapasitetsutnyttelse og produksjonsvekst BNP-vekst

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100 HVALER KOMMUNE Rådmannen NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: 14.08.2012 Gradering: Klassering: 100 Til: Alle deltakere på kommunestyrets budsjettkonferanse 2012 Fra: Rådmannen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 A lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 - vi går steg for steg, mot et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer