Dette hefte er inndelt slik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette hefte er inndelt slik"

Transkript

1 Økonomiplan Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan Del II Årsbudsjett Del III Fordelt årsbudsjett Vest-Agder fylkeskommune

2 Økonomiplan Økonomiplan DEL I Innhold VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1 Fylkesrådmannens forord 1 Fylkestingets budsjettvedtak Økonomiplan Sammendrag 9 BAKGRUNN OG ØKONOMISKE OVERSIKTER 10 Strategisaken Økonomiplan Investeringer Nasjonaløkonomisk utvikling statsbudsjettet Hovedtrekk i regjeringens forslag til statsbudsjett for Statsbudsjettets konsekvens for Vest-Agder fylkeskommune 15 Forvaltningsreformen 18 Langtidsbudsjettet 21 Investeringer 22 Finans 22 Likviditetsutvikling 23 UTVIKLINGSTREKK I VEST-AGDER 24 KLIMA: Høye mål lave utslipp 24 DET GODE LIVET: Agder for alle 25 UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap 27 KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene 28 KULTUR: Opplevelser for livet 29 OVERORDNEDE MÅL 30 Strategi og utvikling 30 Utdanning 32 Tannhelse 39 Regionale tjenester 40 Optimalisering av intern drift 51 Del II Årsbudsjett Del III Fordelt årsbudsjett Vest-Agder fylkeskommune

3 Økonomiplan Vest-Agder en drivkraft for utvikling Fylkesrådmannens forord Når budsjett for 2010 legges fram, har Vest-Agder fylkeskommune nettopp offisielt åpnet den nye skolen på Tangen. Med en prislapp på vel 650 millioner kroner viser dette at utdanning tas på alvor. Vest-Agder fylkeskommune ønsker å gi elever og ansatte de beste rammevilkår. Dette gir godt grunnlag for læring og medvirker til å realisere visjonen om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen. Også i 2010 investeres det i skolen. Byggeprosjektet nytt fellesbygg på Kristiansand katedralskole Gimle pågår, samtidig som de eksisterende byggene oppgraderes for å bedre varme og ventilasjon, samt brann- og lystekniske forhold. Investeringsrammen er på ca. 82,5 mill. kr. Bygget skal være ferdig til skolestart august Innenfor utdanningssektoren er budsjettet for 2010 styrket forholdsmessig mer enn andre deler av virksomheten. En stor del av driftsutgiftene er bundet opp i fast lønn, og denne har større økning enn det som ligger i statsbudsjettet. I tillegg har pensjonskostnadene på skolene økt betydelig. De videregående skolene har elevvekst både i 2009 og i Dette er det også kompensert for. Forvaltningsreformen som trår i kraft fra gir fylkeskommunen nye og spennende oppgaver. Fylkeskommunene overtar store deler av riksveiene og riksfergenettet. I Vest- Agder vil antallet fylkesvei-kilometer øke fra 1310 til Fylkeskommunen følger opp fylkestingets ønske om å benytte minst det som overføres i statsbudsjettet til satsing på drift og investeringer på fylkesveier, og har ambisjon om å bli en bedre veieier enn staten har vært. Andre oppgaver innebærer bl.a. at fylkeskommunen får økt ansvar innen regional forskning og innovasjon, forsterket rolle og oppgaver knyttet til klima og samfunnsplanlegging, myndighet for tildeling av akvakulturtillatelser til oppdrett, arbeid med rekruttering og kompetanseheving innen landbruk, styrking av miljøvern og folkehelsearbeid. Totalt anslås det et behov for økning i personalmessige ressurser på åtte årsverk. Reformen berører også oppgaver knyttet til spillemidler, skolekonsertordning, bibliotek og styreoppnevning til region- og landsdelsinstitusjoner. Innen utdanning får fylkeskommunen ansvar for å bedre sammenhengen mellom grunnskole og videregående utdanning. Den nye planloven sees også på som en del av forvaltningsreformen. Den tydeliggjør fylkeskommunens hovedansvar for overordnede planer, regional samhandling og strategier for regional utvikling. Regionplan Agder skal vedtas våren De fem hovedsatsingsområdene er; klima, det gode liv, utdanning, kommunikasjon og kultur. Disse er fulgt opp i økonomiplanen. Fylkeskommunen har som mål å opprettholde tilbudet innen kollektivtrafikken. Dette nås ved at kostnadsveksten i 2009 dekkes inn i 2010-budsjettet. Agder Kollektivtrafikk kan starte 2010 med budsjettet i balanse. Årets budsjett gir rom for en videreføring av driftsnivået i 2009, men det gir ikke mulighet for styrking av dagens aktivitet. Alle driftsområder er kompensert med minimum den lønns- og prisvekst som ligger i statsbudsjettet. Tore Berntsen konstituert fylkesrådmann 05 november 2009 Vest-Agder fylkeskommune 1

4 Økonomiplan /09 Økonomiplan Behandlet av Møtedato Saknr 1 Yrkesopplæringsnemnda /09 2 Administrasjonsutvalget /09 3 Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø /09 4 Hovedutvalg for kultur og utdanning /09 5 Fylkesutvalget /09 6 Fylkestinget /09 Fylkesrådmannen rår til at yrkesopplæringsnemnda, hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø, hovedutvalget for kultur og utdanning og administrasjonsutvalget tar til orientering den delen av økonomiplanen som omfatter deres ansvarsområder. Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak: Fylkesutvalget rår til at fylkestinget treffer slikt vedtak: 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannes forslag til økonomiplan Til grunn for forslaget ligger Økonomiplan , årsbudsjettt 2009 (FT 64/08 og 65/08), Strategisaken 2009 (FT 22/09) og forslag til statsbudsjett for Fylkesrådmannens mål og premisser for bruk av midlene i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for , sidene 1 til Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2010-kr): 3.1. Driftsinntekter Tall i 1000 kr Skatt og rammetilskudd Konsesjonskraftinntekter Mva.-komp. Investering Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg Sum fellesinntekter Finansiering av investeringer Sum inntekter til finansiering av drift Utgifter driftsbudsjettet Tall i 1000 kr Rammeområder Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan Utdanning Tannhelse Regionale tjenester Regional utvikling Stabsenheter og fellestjenester Korreksjon for fordelte kapitalkostnader Sum utgifter på rammeområder Vest-Agder fylkeskommune 2

5 Økonomiplan Finansområdet driftsbudsjettet Tall i kr Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Netto finansutgifter Investeringsformål Investeringer til fellesformål Tall i kr Fellesformål Infrastruktur bærbare elev-pcer Felles IKT investeringer Sum fellesinvesteringer Utdanningsformål Nytt fellesbygg Kristiansand katedralskole Gimle Miljøtiltak skolebygg Skisseprosjekter Mandal, Søgne og Vennesla videregående skoler Energieffekt Offentlige krav, brann og byggteknisk Sum utdanning Tannhelse Nye tannklinikker Sum tannhelse Regionalformål Listerpakken, fylkesvei Veiinvesteringer Sum regionale tjenester SUM fylkeskommunen Finansiering av investeringer Tall i 1000 kr Momskompensasjon Salg av bygg/anlegg/aksjer Overføring av driftsmidler Lån i lånefondet Sum finansiering Vest-Agder fylkeskommune 3

6 Økonomiplan Momskompensasjon for budsjetterte investeringer brukes i henhold til fylkestingets forutsetning til avkorting av låneopptak i økonomiplanperioden. Investeringene fratrukket momskompensasjonen, salg av bygg/anlegg/aksjer og overføring av driftsmidler, finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 4. Eventuelle udisponerte midler ved regnskapsavslutningen tilføres et bufferfond. De stramme økonomiske rammene har ikke muliggjort at fylkeskommunen kan budsjettere med netto positivt resultat i økonomiplanperioden. Fylkeskommunens høye investeringsnivå fører til svært høye rente- og avdragskostnader, og dette gjør det nødvendig å holde driftskostnadene på et stabilt, nøkternt nivå. Det påregnes økte rentekostnader, og det anbefales derfor at bufferen som opparbeides benyttes til finansiering av budsjetterte prosjekter. Vedlegg: Økonomiplan , Årsbudsjett 2010, Fordelt årsbudsjett 2010 Fylkesutvalget rår til at fylkestinget treffer slikt vedtak: 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til økonomiplan Til grunn for forslaget ligger Økonomiplan , årsbudsjett 2009 (FT 64/08 og 65/08), Strategisaken 2009 (FT 22/09) og forslag til statsbudsjett for Fylkesrådmannens mål og premisser for bruk av midlene i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for , sidene 1 til Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2010-kr): 3.1. Driftsinntekter Tall i 1000 kr Skatt og rammetilskudd Konsesjonskraftinntekter Mva.-komp. Investering Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg Sum fellesinntekter Finansiering av investeringer Sum inntekter til finansiering av drift Utgifter driftsbudsjettet Tall i 1000 kr Rammeområder Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan Utdanning Tannhelse Regionale tjenester Regional utvikling Stabsenheter og fellestjenester Korreksjon for fordelte kapitalkostnader Sum utgifter på rammeområder Vest-Agder fylkeskommune 4

7 Økonomiplan Finansområdet driftsbudsjettet Tall i kr Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Netto finansutgifter Investeringsformål Investeringer til fellesformål Tall i kr Fellesformål Infrastruktur bærbare elev-pcer Felles IKT investeringer Sum fellesinvesteringer Utdanningsformål Nytt fellesbygg Kristiansand katedralskole Gimle Miljøtiltak skolebygg Skisseprosjekter Mandal, Søgne og Vennesla videregående skoler Energieffekt Offentlige krav, brann og byggteknisk Sum utdanning Tannhelse Nye tannklinikker Sum tannhelse Regionalformål Listerpakken, fylkesvei Veiinvesteringer Sum regionale tjenester SUM fylkeskommunen Finansiering av investeringer Tall i 1000 kr Momskompensasjon Salg av bygg/anlegg/aksjer Overføring av driftsmidler Lån i lånefondet Sum finansiering Vest-Agder fylkeskommune 5

8 Økonomiplan Momskompensasjon for budsjetterte investeringer brukes i henhold til fylkestingets forutsetning til avkorting av låneopptak i økonomiplanperioden. Investeringene fratrukket momskompensasjonen, salg av bygg/anlegg/aksjer og overføring av driftsmidler, finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 4. Eventuelle udisponerte midler ved regnskapsavslutningen tilføres et bufferfond. De stramme økonomiske rammene har ikke muliggjort at fylkeskommunen kan budsjettere med netto positivt resultat i økonomiplanperioden. Fylkeskommunens høye investeringsnivå fører til svært høye rente- og avdragskostnader, og dette gjør det nødvendig å holde driftskostnadene på et stabilt, nøkternt nivå. Det påregnes økte rentekostnader, og det anbefales derfor at bufferen som opparbeides benyttes til finansiering av budsjetterte prosjekter. 5. Vedtatt fellesforslag fra Høyre, KrF og Ap til årsbudsjettet for 2010 innarbeides i økonomiplan Votering Ved alternativ votering mellom fylkesutvalgets innstilling og FrPs alternative forslag fremmet i sak 65/09 ble fylkesutvalgets innstilling vedtatt med 26 mot 9 stemmer (FrP, Dem, PP). Vedtak 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til økonomiplan Til grunn for forslaget ligger Økonomiplan , årsbudsjett 2009 (FT 64/08 og 65/08), Strategisaken 2009 (FT 22/09) og forslag til statsbudsjett for Fylkesrådmannens mål og premisser for bruk av midlene i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for , sidene 1 til Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2010-kr): 3.1. Driftsinntekter Tall i 1000 kr Skatt og rammetilskudd Konsesjonskraftinntekter Mva.-komp. Investering Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg Sum fellesinntekter Finansiering av investeringer Sum inntekter til finansiering av drift Vest-Agder fylkeskommune 6

9 Økonomiplan Utgifter driftsbudsjettet Tall i 1000 kr Rammeområder Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan Utdanning Tannhelse Regionale tjenester Regional utvikling Stabsenheter og fellestjenester Korreksjon for fordelte kapitalkostnader Sum utgifter på rammeområder Finansområdet driftsbudsjettet Tall i kr Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Netto finansutgifter Investeringsformål Investeringer til fellesformål Tall i kr Fellesformål Infrastruktur bærbare elev-pcer Felles IKT investeringer Sum fellesinvesteringer Utdanningsformål Nytt fellesbygg Kristiansand katedralskole Gimle Miljøtiltak skolebygg Skisseprosjekter Mandal, Søgne og Vennesla videregående skoler Energieffekt Offentlige krav, brann og byggteknisk Sum utdanning Vest-Agder fylkeskommune 7

10 Økonomiplan Tannhelse Nye tannklinikker Sum tannhelse Regionalformål Listerpakken, fylkesvei Veiinvesteringer Sum regionale tjenester SUM fylkeskommunen Finansiering av investeringer Tall i 1000 kr Momskompensasjon Salg av bygg/anlegg/aksjer Overføring av driftsmidler Lån i lånefondet Sum finansiering Momskompensasjon for budsjetterte investeringer brukes i henhold til fylkestingets forutsetning til avkorting av låneopptak i økonomiplanperioden. Investeringene fratrukket momskompensasjonen, salg av bygg/anlegg/aksjer og overføring av driftsmidler, finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 4. Eventuelle udisponerte midler ved regnskapsavslutningen tilføres et bufferfond. De stramme økonomiske rammene har ikke muliggjort at fylkeskommunen kan budsjettere med netto positivt resultat i økonomiplanperioden. Fylkeskommunens høye investeringsnivå fører til svært høye rente- og avdragskostnader, og dette gjør det nødvendig å holde driftskostnadene på et stabilt, nøkternt nivå. Det påregnes økte rentekostnader, og det anbefales derfor at bufferen som opparbeides benyttes til finansiering av budsjetterte prosjekter. 5. Vedtatt fellesforslag fra Høyre, KrF og Ap til årsbudsjettet for 2010 innarbeides i økonomiplan Vest-Agder fylkeskommune 8

11 Økonomiplan Sammendrag Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan tar utgangspunkt i vedtatt økonomiplan (FT 64/08), strategisaken 2009 (FT 22/09) og statsbudsjettet I sitt budsjettforslag har fylkesrådmannen vektlagt følgende: Oppfølging og utnyttelse av de muligheter som ligger i forvaltningsreformen. Sikring av veikapitalen og satsing på økt vedlikehold og investering i fylkesveier. Opprettholdelse av nivå og aktivitet i videregående opplæring inkl. fagopplæring i bedrift, og fortsatt oppfølging av Kunnskapsløftet med fokus på kvalitet. Balanse i kollektivtrafikken. Opprettholdelse av kvaliteten på tannhelsetilbudet Økonomisk handlingsrom i den regionale funksjonen. Fullføringen av byggeprosjektet ved Kristiansand katedralskole Gimle. Vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse. Årets budsjett gir rom for en videreføring av driftsnivået i 2009, men det gir ikke mulighet for styrking av områdene. Alle driftsområder er styrket minimum med den lønns- og prisvekst som ligger i statsbudsjettet. Forvaltningsreformen medfører betydelig økte inntekter for fylkeskommunen. Med disse inntektene følger også overførte oppgaver. Fylkeskommunen følger opp fylkestingets ønske om å benytte minst det som overføres i statsbudsjettet til satsing på drift og investeringer i fylkesveier. I tillegg er flere av fylkeskommunens enheter og seksjoner tilført årsverk for å kunne løse de nye oppgavene. I forvaltningsreformen er det også overført midler til drift av tekniske fagskoler og partnerskap for folkehelse. Innenfor utdanningssektoren er budsjettet for 2010 styrket forholdsmessig mer, fordi en stor del av driftsutgiftene er bundet opp i fast lønn, og denne har større økning enn det som ligger i statsbudsjettet, og i tillegg har pensjonskostnadene på skolene økt betydelig. Vest-Agder skolen har elevvekst både i 2009 og i 2010, og dette er det også kompensert for. Byggeprosjektet nytt fellesbygg på Kristiansand katedralskole Gimle pågår, samtidig som de eksisterende byggene oppgraderes for å bedre varme og ventilasjon, samt brann- og lystekniske forhold. Uforutsette kostnader gjør at prosjektet nå har behov for en økt kostnadsramme. Investeringsrammen på foreslås økt med 10 mill. kr til 82,5 mill. kr.. Bygget skal være ferdig til skolestart i august Fylkeskommunens langsiktige gjeld har vært økende i lang tid. Gjeldsbelastningen fortsetter å øke på grunn av nye låneopptak i forbindelse med de nye fylkesveiene. I tillegg til låneopptak, finansierer fylkeskommunen sine lån med overføring av driftsmidler til investeringsbudsjettet og ved at mvakompensasjonen på budsjetterte investeringer benyttes til avkorting av låneopptak. I 2010 økes investeringsnivået i forbindelse med de nye fylkesveiene. Om lag 31,5 pst. av fylkeskommunens investeringskostnader til fylkesveier er driftsfinansiert. Ettersom fylkeskommunens lånegjeld øker betydelig i økonomiplanperioden, øker også kostnadene i forbindelse med renter og avdrag. Dette er en stor utfordring for fylkeskommunen, og selv om lånerenten nå er på et lavt nivå, ventes en gradvis renteøkning. Innenfor rammene av finansreglementet vurderer fylkesrådmannen fortløpende å binde en større andel av låneporteføljen i fastrentelån, dersom det er fordelaktig. Driftsbudsjettet for 2010 innebærer følgende endringer i forhold til nivået i 2009: Utdanningssektoren får en økning i total driftsramme på 78 mill. kr. Av dette utgjør ca. 48,7 mill. kr lønns- og prisvekst i videregående skole. Vest-Agder fylkeskommune 9

12 Økonomiplan Av dette utgjør igjen økning i pensjonskostnader ca. 10 mill. kr og aktivitetsvekst/økt kompensasjon for halve grupper 10,1 mill. kr. I tillegg kommer ca. 20 mill. kr i forbindelse med forvaltningsreformen (tekniske fagskoler). Videreføring av den midlertidige økningen i tilskuddet for lærebedrifter medfører økt ramme til utdanning på 9,7 mill. kr. Regionale tjenester har fått en rammestyrking på 176,8 mill. kr. 201,2 mill. kr er knyttet til nye fylkesveier, det samme beløpet som ble overført i statsbudsjettet. 42,8 mill. kr av disse er overført til investeringsbudsjettet, som innenfor området fylkesveier har økt betraktelig. Området er også økt med ca. 2 mill. kr i årsverkskostnader i forbindelse med forvaltningsreformen. Av den generelle økningen for regionale tjenester er ca. 6,5 mill. kr økning utover lønns- og prisvekst, og økningen kommer spesielt innenfor kollektivtrafikken og transporttjenesten for funksjonshemmede. Tannhelse har fått en styrking på ca. 2,3 mill. kr i forhold til Økningen skal stort sett gå til dekning av beregnet lønns- og prisvekst. Regionalutvikling: Rammen er uendret i forhold til Området stabsenheter og fellesfunksjoner er økt med ca. 10 mill. kr. Dette utgjøres av en økning i 2 mill. kr på premieavvik, 0,5 mill. kr på lærling/trainee, samt lønns- og prisvekst på ca. 3 mill. kr. I tillegg er det tilført ca. 3 mill. kr i årsverkskostnader og økt husleie i forbindelse med forvaltningsreformen. En stilling er flyttet fra regionalavdelingen. Politisk område er redusert med 0,2 mill. kr, fordi det ikke skal gjennomføres valg i Noen av postene er økt i henhold til økt aktivitet. Bakgrunn for økonomiplanen Vest-Agder fylkeskommune har følgende visjon: - en drivkraft for utvikling Fylkeskommunes virksomhet skal bygge på tre kjerneverdier: Folkestyre - som preges av åpenhet, dialog, medbestemmelse. Kompetanse - som preges av kunnskap og kvalitet. Samarbeid - som preges av mangfold, handlekraft, resultater. Økonomiplanen, sammen med årsbudsjettet, inngår som en del av fylkeskommunens plansystem. Sammen med Regionplan Agder 2010, virksomhetsplanen og andre vedtatte planer, danner økonomiplan og årsbudsjett føringer for arbeidet i fylkeskommunen. Økonomiplan Økonomiplanen omhandler langsiktige mål og strategier som fylkeskommunen jobber mot i perioden , samt overordnede utviklingstrekk og rammebetingelser for fylkeskommunen. Økonomiplanen vedtas av fylkestinget. Årsbudsjett Årsbudsjettet for 2010 presenteres i egen politisk sak. Årsbudsjettet er en detaljert plan over første år i økonomiplanperioden, og inneholder tilpasning til budsjettrammen for Årsbudsjettet vedtas av fylkestinget. Fordelt årsbudsjett Fordelt årsbudsjett er en beskrivelse av driftsområdene og planlagt aktivitet i Fordelt årsbudsjett vedtas av fylkesutvalget, hovedutvalgene og administrasjonsutvalget, i henhold til reglementet for delegering i budsjettsaker. Organisering av arbeidet med økonomiplanen Økonomiplanarbeidet i fylkeskommunen starter med at driftsenheter, seksjoner og enheter får anledning til å komme med innspill til strategisaken. De fellestillitsvalgte får anledning til å komme med innspill til strategisaken. Etter vedtak i strategisaken starter fylkeskommunens utarbeidelse av årsbudsjett for 2010 og økonomiplan for Forvaltningsreformen medfører nye Vest-Agder fylkeskommune 10

13 Økonomiplan oppgaver for fylkeskommunen, med medfølgende økonomiske midler som skal gå til dekning av disse oppgavene. Utover dette er fylkeskommunens rammeområder i utgangspunktet justert opp med den prisog lønnsvekst som ligger til grunn for statsbudsjettet 2010, 3,1%. I tillegg er det justert for enkeltforhold, spesielt videreføring de budsjettvedtakene som er gjort i fylkestinget i Det har vært fokus på opprettholdelse av dagens aktivitet innenfor områdene budsjettet gir generelt ikke rom for økninger utover videreføring av dagens aktivitet. Vest-Agder fylkeskommunes investeringsnivå er høyt, og økende finanskostnader legger begrensninger på fylkeskommunens handlingsrom. Hvis renteutgiftene øker, må driftsnivået reduseres tilsvarende for å få et balansert budsjett. Strategisaken 2009 I strategisaken 2009 Strategier og prioriteringer retningslinjer for arbeidet med økonomiplan (FT 22/09) ble det gjort følgende vedtak: 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til strategisak som retningsgivende for høstens arbeid med årsbudsjett 2010 og økonomiplan for Dette innebærer: 1.1 Intensjonen om å budsjettere med et positivt driftsresultat opprettholdes. 1.2 Fylkeskommunen får endrede rammebetingelser i forbindelse med forvaltningsreformen, og skal utnytte de mulighetene reformen gir fylkeskommunen. 1.3 Fylkestinget har gitt signaler om at det skal satses på utdanningsfeltet med fokus på kvalitet. 2.1 Som en følge av regionreformen og fylkeskommunens betydelige økte ansvar som veieier skal drift og vedlikehold av det gamle og nye fylkesveinettet prioriteres høyt i de nærmeste årene. Det er en målsetting at minst den økningen i frie midler som henføres til veireformen skal benyttes til veisektoren. 2.2 Fylkeskommunen har de siste årene bevilget ekstratilskudd til dekning av årsunderskudd knyttet til AKT. Generell nivåøkning av fylkeskommunens rammetilskudd til kollektivtrafikken (AKT) skal derfor prioriteres de nærmeste årene. 3. Fylkestinget ber rådmannen utrede hvilke konsekvenser opprettelse av en tannlegevakt i Vest-fylket gjerne i samarbeid med Dalane regionen i Rogaland vil få. Folkehelse blir et satsingsområde for fylkeskommunen. Dette må innarbeides i kommende årsbudsjett og økonomiplan. 4. HKU får en egen sak om kvalitetsutvikling i september Budsjettet til kompetanseutvikling for lærere styrkes. Planarbeidet vedrørende Mandal og Søgne videregående skoler prioriteres, slik at de kan fremmes politisk senest høsten Det forutsettes at det blir gitt midler til nye oppgaver innen fagskolen. Oversendes til administrasjonen: Fylkestinget ber om å få utredet konsekvensene av en ferdigstillelse av Hestmanden. Vest-Agder fylkeskommune 11

14 Økonomiplan Økonomiplan hovedoversikter Økonomiplan *) Mill. kr Felles inntekter Frie inntekter ,8-1672, , , ,3 Konsesjonskraftinntekter -24,0-18,0-20,0-22,0-24,0 Momskompensasjon investering **) -87,8-21,0-12,5-12,0-11,6 Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg -6,2-8,6-9,7-9,7-9,7 Sum fellesinntekter , , , , ,6 Utgifter Folkevalgte styrings- og kontrollorgan 17,6 17,3 18,2 17,3 18,2 Utdanning 859,3 929,0 932,6 931,4 929,9 Tannhelse 73,7 76,0 76,6 76,6 76,6 Regionale tjenester 337,2 513,2 512,3 512,8 512,7 Regional utvikling 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Stabsenheter og fellestjenester 104,5 116,4 117,7 117,6 118,3 Sum driftsutgifter 1 404,3 1663,9 1669,3 1667,8 1667,7 Momskomp. til fin. av investeringer 87,8 21,0 12,5 12,0 11,6 Fordelte kapitalkostnader -103,7-98,3-116,6-121,4-126,3 Brutto driftsresultat -93,4-133,6-156,2-170,6-184,5 Finansutgifter/-inntekter 92,7 89,8 106,6 111,4 116,3 Netto driftsresultat -0,7-43,8-49,6-59,2-68,3 Overføres til investeringsbudsjettet 42,8 42,8 42,8 42,8 Avsetning disp. fond 0,7 1,0 6,8 16,4 25,4 *) Opprinnelig budsjett 2009 **) Momskompensasjonen er vedtatt benyttet til avkorting av låneopptak vedr. investeringer Vest-Agder fylkeskommune 12

15 Økonomiplan Investeringer Sum ) Renteforutsetning 6,2 4,25 5,25 5,25 5,25 Mill. kr Fellesinvesteringer Felles IKT- prosjekter VAF 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 Infrastruktur bærbare elev-pc er 3,0 4,0 2,0 2,0 Sak/arkiv-system 2,2 Ny intra-/internettportal 0,7 Sum fellesinvesteringer 8,4 6,5 4,0 4,0 2,0 Utdanning Tangen videregående skole 634,6 221,5 Økning Tangen, kjøp av festetomt 5) 18,9 Nytt fellesbygg Kristiansand katedralskole Gimle 2) 82,5 40,0 32,0 Miljøtiltak skolebygg 3) 33,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Skisseprosjekter Mandal, Søgne, Vennesla 2,5 Energieffekt ,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Offentlige krav, brann- og byggteknisk 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Sum utdanning 316,9 48,0 13,5 13,5 13,5 Tannhelse Nye tannklinikker 5,3 2,75 3,0 Sum tannhelse 5,3 2,75 3,0 0,0 0,0 Regionalavdelingen ATP veiinvesteringer 5,0 Hidra landfast 18,0 18,0 Samferdselspakken Kristiansand 30,0 30,0 30,0 30,0 Listerpakken vei 14,0 40,0 20,0 25,0 14,0 Øvrige veiinvesteringer 4) 11,0 65,0 67,0 62,0 91,0 Sum regionalavdelingen 30,0 135,0 135,0 135,0 135,0 Sum fylkeskommunen 360,6 192,2 155,5 152,5 150,5 Finansiering: Momskompensasjon 73,8 21,0 12,5 12,0 11,6 Herav mva-komp Tangen vgs 52,0 Herav mva-komp vei 8,5 8,5 8,5 8,5 Salg av bygg/anlegg/aksjer 9,8 24,0 Overføring av driftsmidler 42,8 42,8 42,8 42,8 Lån i lånefondet 277,0 104,4 100,1 97,7 96,1 Sum finansiering 360,6 192,2 155,5 152,5 150,5 Avdrag 40,2 47,3 50,4 52,9 56,0 Total gjeld 1 166, , , , ,7 1) Budsjett 2009 er justert ift antatt forbruk og finansiering frem til behandling av øk.plan ) Total investeringsramme for prosjektet er 72,5 mill. kr (FT-11/08) inkl. midler tidligere avsatt under Skolestruktur Kristiansand. Det fremmes forslag om å øke prosjektrammen md 10 mill. kr i budsjettforslaget for 2010, ref. FU-sak 09/ ) Budsjettet for 2009 er justert opp ift. Vedtak i tertialrapport 2. Tertial ) Total prosjektramme er økt til 135 mill. kr i forbindelse med forvaltningsreformen 5) Fylkestingssak 19/09, pkt. 4 Vest-Agder fylkeskommune 13

16 Økonomiplan Nasjonaløkonomisk utvikling - statsbudsjettet 2010 Regjeringen skriver i statsbudsjettet at de vil fornye og videreutvikle de offentlige velferdsordningene og bidra til en mer rettferdig fordeling og et arbeidsliv der alle kan delta. Det legges til rette for økt verdiskaping og utvikling i hele landet, og dette krever en politikk med vekt på naturog miljøhensyn, en langsiktig forvaltning av nasjonalformuen, et opprettholdbart pensjonssystem, et velfungerende næringsliv og en sterk offentlig sektor. Hovedoppgaven for den økonomiske politikken gjennom det siste året har vært å bidra til at sysselsettingen holdes oppe, slik at arbeidsledigheten ikke øker for mye i en situasjon med et kraftig tilbakeslag i internasjonal økonomi. Utsiktene for norsk økonomi i 2010 er noe bedre enn for våre handelspartnere sett under ett. Men også for Norge anslås veksten i fastlandsøkonomien lavere enn trendvekst, og arbeidsledigheten ventes å øke fra 2009 til Regjeringen har derfor funnet det riktig med en viss ytterligere økning i bruken av oljeinntekter også i 2010, tilsvarende om lag ½ pst. av trend-bnp for fastlands-norge. I budsjettforslaget for 2010 prioriteres kvalitetsheving og økt omfang av de brede fellesskapsløsningene innen helse, omsorg, skole og barnehage. Forskjellene i levekår utjevnes bl.a. gjennom økt støtte til minstepensjonister. Innsatsen for samferdsel, miljø, utvikling og forskning økes betydelig. Hovedtrekk i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 Hovedtrekkene i budsjettopplegget for 2010 kan oppsummeres i følgende punkter: Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 148,5 mrd. kr, som er 44,6 mrd. kr høyere enn forventet fondsavkastning i 2010 Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås å øke med 14,6 mrd. kr, eller 0,5 pst. av trend- BNP for fastlands-norge Samme skatte- og avgiftsnivå som i 2004 En reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på om lag 1,75 pst. fra 2009 til 2010 En reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2009 til 2010 på 2,6 pst., eller om lag 8 mrd. kr, regnet i forhold til inntektsnivået i 2009, slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2009 Prioriteringer i statsbudsjettet Økt bevilgning til drift av helseforetakene, styrking av rusfeltet og omsorgssektoren, oppfølging av samhandlingsreformen Bedre kvalitet i grunnopplæringen, tiltak for økt fullføring i videregående opplæring, økt ramme for rentekompensasjon, videreført økning av tilskuddet til lærebedrifter Økt antall barnehageplasser Økte bevilgninger til forskning og høyere utdanning Tiltak for arbeid, næringslivet og distriktene Innvandring og integrering Samferdselstiltak, økning i Statens vegvesen, Jernbaneverket og fylkeskommunene Kulturløftet, økning av bevilgningene til kunst-, kultur-, medie- og frivillighetsformål Tiltak mot fattigdom Politiet og kriminalomsorgen Kommunesektorens inntekter i 2009 Den internasjonale finanskrisen innebærer større usikkerhet enn vanlig om den økonomiske utviklingen. For å gi kommunesektoren større trygghet med hensyn til egne inntekter, varslet regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av tiltakspakken i februar, at sektoren kompenseres for lavere skatteinntekter i Ettersom anslaget for skatteinntektene i 2009 ble nedjustert i tiltakspakken i forhold til nasjonalbudsjettet 2009, ble kommunesektoren kompensert med 1,2 mrd. kr i form av økte Vest-Agder fylkeskommune 14

17 Økonomiplan rammeoverføringer. Foruten inntektsbortfallet ved lavere skatteinntekter ble det i kompensasjonen innarbeidet at kostnadsveksten i kommunesektoren i 2009 ble nedjustert med 0,4 prosentpoeng fra 4,5 pst. til 4,1 pst. Det økonomiske opplegget i revidert nasjonalbudsjett 2009 innebar en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 9,5 mrd. kr og en reell vekst i de frie inntektene på 4,9 mrd. kr fra 2008 til På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen, er anslaget for kommunesektorens inntekter oppjustert med om lag 1,2 mrd. kr, og av disse tilfaller om lag 250 mill. kr fylkeskommunen. Realveksten i de frie inntektene anslås til 6,1 mrd. kr, tilsvarende 3 pst. Kommunesektorens inntekter i 2010 Regjeringens budsjettforslag for 2010 viderefører de signaler som ble gitt i kommuneproposisjonen Veksten i de frie inntektene er beregnet å gi rom for å dekke kommunesektorens anslåtte samlede merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Veksten i frie inntekter i kommunesektoren i 2010 regnet i forhold til revidert nasjonalbudsjett for 2009 vil beløpe seg 4,2 mrd. kr. Veksten er fordelt med i underkant av 2,73 mrd. kr til kommunene og 1,5 mrd. til fylkeskommunene. Av disse er 1 mrd. kr begrunnet med fylkeskommunenes økte ansvar på samferdselsområdet. Økningen i fylkeskommunenes inntekter som følge av forvaltningsreformen bevilges i sin helhet som rammetilskudd og økt momskompensasjon. For fylkene anslås skattens andel av samlede inntekter til 38 pst. i Den fylkeskommunale skattøren holdes uendret på 2,65 pst. Selv med uendrede fylkeskommunale skattører anslås det relativt god vekst i skatt på inntekt på 4,7 pst. Den sterke rentenedgangen i 2009 anslås å trekke opp veksten i kommunesektorens skatteinntekter med et etterslep i For 2010 er pensjonskostnadene for kommunesektoren beregnet å øke med 600 mill. kr, noe som må dekkes innenfor økningen av frie inntekter. Fylkeskommunene vil i forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 bli tilført til sammen 7,6 mrd. kr gjennom rammetilskudd og momskompensasjon. Av disse er 7,1 mrd. kr knyttet til oppgaver i forbindelse med de nye fylkesveiene. 117,5 mill. kr er knyttet til årsverkskostnader i forbindelse med forvaltningsreformen. For Vest-Agders vedkommende vil ca. 201,2 mill. kr i alt bli overført i forbindelse med fylkesveier. I tillegg vil en få anslagsvis 4,2 mill kr. til dekning av årsverkskostnader og ca. 21 mill. kr til dekning av overførte oppgaver. Enkelte tilskudd vil bli øremerket. Dette gjelder bl.a. regionale forskningsfond (210 mill. kr i 2010), vilt- og friluftsformål, 20 mill. kr til rekruttering/kompetanseheving i landbruket og 75 mill. kr til helsefagskoler. I forbindelse med fylkesveiene er det gjort noen nedjusteringer av rammene bl.a. knyttet til Stortingets vedtak om veiklassifisering, fratrekk knyttet til inntekter fra forsikringsrefusjoner, reduksjon i NOx-kompensasjon og mindre justeringer som følge av kvalitetssikring av tall og fordelinger. Lønnsveksten for 2010 er anslått til 3,5 pst. og prisveksten på varer til 2,3 pst. Dette gir en deflator på 3,1 pst. Vekst Vekt Lønnsvekst 3,5 pst. 2/3 Varepriser 2,3 pst. 1/3 Deflator 3,1 pst. 1 Statsbudsjettets konsekvens for Vest-Agder fylkeskommune Fylkeskommunen har to hovedinntektskilder; rammetilskudd og skatteinntekter. Rammetilskuddet er primært et innbyggertilskudd, som korrigeres for forskjeller mellom fylkene når det gjelder kostnadsstruktur, demografisk sammensetning osv. Tilsvarende utjevnes skatteinntekter gjennom inntektsutjevning. Ved beregning av innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen, skal befolkningstall per 1. juli 2009 legges til grunn. Vest-Agder fylkeskommune 15

18 Økonomiplan Forslaget til statsbudsjett innebærer følgende nivå på frie inntekter for fylkeskommunen: Mill. kr Innbyggertilskudd 617,6 906,1 inklusive overgangsordninger og utgiftsutjevning Skjønnstilskudd 27,6 9,1 Inntektsutjevning 40,1 43,1 Rammetilskudd 685,3 958,3 Skatteinntekter 678,5 714,3 Sum frie inntekter 1 363, ,6 I løpet av 2009 har budsjettet blitt oppjustert tre ganger; i tiltakspakken, i revidert nasjonalbudsjett og ved fremleggelse av budsjettet for Budsjettøkningen i 2009 er beregnet til 32,6 mill. kr. Kommunal- og regionaldepartementets foreløpige beregninger gir en økning i frie inntekter på 308,8 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett for Av denne økningen utgjør 42,3 mill. kr lønns- og prisvekst, dersom vi tar utgangspunkt i statsbudsjettets deflator på 3,1 pst. Fylkeskommunen opplevde en økning i pensjonspremien i Statens pensjonskasse på 2 prosentpoeng i Dette utgjør økte kostnader på ca. 10 mill kr i Øvrige endringer i budsjettet er kommentert under. Etter korrigeringer for endringer av enkeltområder i budsjettopplegget, har budsjettet fått en reell vekst på ca 20 mill. kr til dekning av demografikostnader og nye oppgaver. Gratis læremidler i videregående opplæring I budsjettene for 2007, 2008 og 2009 ble det bevilget midler for å kompensere skoleeier for innføringen av gratis læremidler på de ulike trinnene av videregående skole. I 2010 legges dette inn i rammetilskuddet for å kompensere for normale utskiftingskostnader. For Vest- Agder fylkeskommune er det i 2010 lagt inn 11,1 mill. kr, en reduksjon på 1,5 mill. kr i forhold til Rentekompensasjonsordning for skoleog svømmeanlegg samt veianlegg Fylkeskommunen utnytter rentekompensasjonsordningene for skolebygg fullt ut, og det er budsjettert med 7,5 mill kr i 2010, en økning på 1,3 mill kr. i forhold til Regjeringen foreslår å etablere en ny rentekompensasjonsordning for veianlegg med en investeringsramme på 2 mrd. kr. Ordningen vil få halvårsvirkning i 2010 og medfører trolig økte inntekter for Vest- Agder fylkeskommune på 1,1 mill. kr. Begge ordningene baserer seg på et fast investeringsnivå og Husbankens til enhver tid gjeldende rente. Lærlingtilskudd Regjeringen vil i 2010 videreføre det midlertidige tiltaket i tiltakspakken med økt tilskudd til lærebedrifter og bevilger 190 mill. kr til dette gjennom rammeoverføringene til fylkeskommunene. Vest-Agder fylkeskommune får tilført 7,04 mill. kr til dette formålet. Fordi fylkeskommunen har en høyere andel lærlinger enn landsgjennomsnittet, og dette tilskuddet blir fordelt flatt etter kostnadsnøkkelen, må det settes av ytterligere 2,7 mill. kr av de frie inntektene for å kunne utbetale det fastsatte beløpet til lærebedriftene. Stimuleringstilskudd til partnerskap for folkehelse I forbindelse med forvaltningsreformen innlemmes stimuleringsmidler til partnerskap for folkehelse i fylkeskommunenes rammetilskudd, fordelt etter kostnadsnøkkelen. Beløpet er reelt styrket med 5,2 mill. kr i forhold til saldert budsjett 2009, slik at innlemmet beløp er 41,3 mill. kr. Vest-Agder fylkeskommune er tilført 1,48 mill. kr til dette formålet i For agderfylkene innebærer dette en reell reduksjon i tilskuddet på ca. 32 pst. i forhold til Tekniske fagskoler I forbindelse med implementering av forvaltningsreformen har Stortinget vedtatt at bevilgningen til fagskoleutdanning skal flyttes til fylkeskommunenes rammetilskudd fra 1. januar Det blir overført 388,95 mill. kr til Vest-Agder fylkeskommune 16

19 Økonomiplan fylkeskommunenes budsjett for Midlene vil i 2010 bli fordelt med særskilt fordeling, basert på studenttall for I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2009 vedtok Stortinget å bevilge midler til flere studieplasser i fagskoleutdanning. Videreføring av midlene bevilget i revidert nasjonalbudsjett vil i 2010 bli fordelt etter søknadstall for skoleåret 2009/10. Fra og med 2011 vil midlene til fagskole bli fordelt etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Dette vil trolig medføre en reduksjon av tilskuddet for Vest-Agder fylkeskommune. I 2010 er fylkeskommunen tilført 19,68 mill. kr til tekniske fagskoler. Midler til helsefagskoler er fortsatt øremerket. Andre endringer innen utdanning Som følge av at tallet på elever i frittstående og statlige skoler øker, blir rammetilskuddet til fylkeskommunene redusert. I 2010 er rammetilskuddet til Vest-Agder fylkeskommune redusert med 1,23 mill. kr som følge av dette, en økning på 1,65 mill. kr i forhold til Tannbehandling for rusmisbrukere Institusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere er nå regulert av spesialisthelsetjenesteloven. Dette gir pasienter ved aktuelle institusjoner rettigheter etter lov om tannhelsetjenesten. Bevilgningen i 2010 er for Vest-Agders vedkommende 1,03 mill. kr, en økning på kr fra Inntektssystemet Nye kostnadsnøkler for kommunene og fylkeskommunene vil bli lagt fram i Kommuneproposisjonen Det vil da bli vurdert om inntektsutjevningen for fylkeskommunene skal endres. Den eksisterende overgangsordningen vil bli avviklet, og det vil bli innført et inntektsgarantitilskudd (INGAR) for fylkeskommunene. Momskompensasjonsordningen - regnskapsføring Fra og med budsjettåret 2010 er budsjettog regnskapsforskriftene endret. Kommunesektoren plikter i en overgangsperiode å overføre en stadig større andel av momskompensasjonen på investeringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Fra 2014 skal alle inntekter fra merverdiavgift på investeringer føres i investeringsregnskapet. Vest-Agder fylkeskommune praktiserer allerede en tilsvarende ordning, og den sentrale endringen i regelverket vil dermed ha liten praktisk betydning for budsjetteringen fremover. Tabellarisk oppsummering Mill. kr Frie inntekter 2009-budsjett 1 363,8 Lønns- og prisvekst 43,3 Økte pensjonskostnader 10,0 Gratis læremidler -1,5 Partnerskap for folkehelse 1,5 Tekniske fagskoler 19,7 Friskoler 1,7 Årsverkskostnader 4,2 forvaltningsreformen Nye fylkesveier 201,2 Økt tilskudd lærebedrifter 7,0 Udekket økning lærebedrifter 2,7 Rest til dekning av økte kostnader 20,8 elevvekst og nye oppgaver Ramme ,6 Regional- og distriktspolitikk, programkategori 13.50, kap. 551, post 60 Midlene skal bidra til å realisere nasjonale og fylkeskommunale mål for regional utvikling, tilpasset regionale forutsetninger. For 2010 foreslår Regjeringen at det bevilges 1488,8 mill. kr på kap. 551, post 60. Dette er en økning på 174,6 mill. kr (ca. 13 pst.) fra I tillegg vil Innovasjon Norge få en økning i tildelingen over de nasjonale midlene, som skal brukes i samfinansiering med de regionale midlene for å sikre at de beste prosjektene i hele virkeområdet kan få støtte. Opptrappingen er i tråd med ambisjonene for ordningen. Vest-Agder fylkeskommunes andel utgjør 32,7 mill. kr, en økning på 2 mill. kr fra Vest-Agder fylkeskommune 17

20 Økonomiplan Forvaltningsreformen Gjennom Ot.prp. nr. 10 ( ) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen m.v. (gjennomføring av forvaltningsreformen) ble forvaltningsreformen vedtatt. Opplegg for gjennomføring av reformen ble beskrevet i Kommuneproposisjonen for 2010 (St.prp. nr ) som ble lagt fram i mai I kommuneproposisjonen legger departementet til grunn at de nye oppgavene og virkemidlene for fylkeskommuner vil gi et styrket demokrati, mer samordnet oppgaveløsning og muligheter til regional tilpasning. De nye virkemidlene er dels knyttet opp mot nye bestemmelser om regional planlegging gjennom ny plandel til plan- og bygningsloven, og dels dreier det seg om utviklings- og driftoppgaver tilknyttet konkrete forvaltningsområder. Det har vært nedsatt en rekke arbeidsgrupper på nasjonalt plan til å vurdere opplegg og organisering av de forskjellige oppgavene. Fylkeskommunene har deltatt i og vært part i arbeidet gjennom et overordnet ansvar av fylkesordfører- og fylkesrådmannskollegiet. Det vil ikke bli overført personell i forbindelse med reformen, men fylkeskommunene vil få overført midler til å styrke personellmessige ressurser. Det foreslås å tilføre fylkeskommunene samlet vel 7,6 mrd. kr gjennom rammetilskudd og momskompensasjon i 2010 i forbindelse med reformen. Vest-Agder fylkeskommune har gjort vurderinger om behovet for organisatoriske endringer knyttet til reformen. En politisk arbeidsgruppe har vurdert den politiske organiseringen og konkludert med at en i hovedtrekk beholder dagens organisering med en ansvarsdeling mellom hovedutvalgene, fylkesutvalget og fylkestinget. Spesielt er det bestemt at fylkesutvalget skal ha ansvar for næring og energi. Administrativt er det konkludert med at reformen ikke nødvendiggjør særlige endringer, men at oppgavene innpasses i den eksisterende organisasjonen med den økning i ressursbehov som fremkommer. Totalt anslås det et behov for økning i personellmessige ressurser på 7-8 årsverk. Dette medfører også behov for økt kapasitet på lokaler og en engangssum til investering i kontorutstyr. Til sammen må budsjettet tilføres ca. 6,5 mill. kr i 2010 for dekke kostnadene i forbindelse med nye oppgaver. I statsbudsjettet er økningene i forbindelse med forvaltningsreformen for Vest-Agder fylkeskommune 4,2 mill. kr i til dekning av personellmessige ressurser, 201,2 mill. kr i forbindelse med nye fylkesveier og ferger, samt ca. 21 mill. kr til øvrige oppgaver. Samferdsel Staten beholder ansvaret for stamveinettet. Fylkeskommunene overtar ansvaret for det meste av øvrig riksveinett/riksveiferger, og dette veinettet sammen med dagens fylkesveier benevnes fylkesveier og fylkesveiferger. Fylkesveinettet overtas med den standard og tilhørende rettigheter og forpliktelser som foreligger på overtakelsestidspunktet. Fylkeskommunene får ansvar for investeringer, drift og vedlikehold. Statens vegvesen beholdes samlet og skal som i dag betjene fylkeskommunene gjennom en felles veiadministrasjon. I Vest-Agder øker fylkeskommunens veiansvar med 750 km fra 1310 km til 2060 km. Det overføres 5,7 mrd. kr pluss 400 mill. kr i momskompensasjon til fylkeskommunene i forbindelse med forvaltningsreformen. Av disse gjelder 1,341 mrd. ferger, 2,542 gjelder drift og vedlikehold og 1,748 investeringer. I tillegg er fylkesveibudsjettet styrket med 1 mrd. kr utover dagens nivå. Vest-Agder har fått 17,3 mill. kr til ferger, 96,1 mill. kr (+5,8 mill. kr i mva. ref.) til drift og vedlikehold og 57,8 mill. kr (+8,5 mill. kr i momskomp) til investeringer. Samferdselsseksjonen foreslås styrket med to årsverk for å øke kompetansen innenfor veiplanlegging m.v. Ett årsverk er allerede besatt i 2009 for å forberede reformen, det andre vil bli vurdert nærmere i 2010 i forbindelse med den Vest-Agder fylkeskommune 18

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 1 (2006 2007) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene...... 16 2.1 Hovedtrekk ved

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 1 2, 500 595, 2412, 2427, 2445, 2465 Inntektskapitler: 3500 3595, 5312, 5445 5446,

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av Lokalstyret i sak xxx/13 (13/208), i møte 10.12.13 1 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2014... 4 3. HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer