Dette hefte er inndelt slik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette hefte er inndelt slik"

Transkript

1 Økonomiplan Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan Del II Årsbudsjett Del III Fordelt årsbudsjett Vest-Agder fylkeskommune

2 Økonomiplan Økonomiplan DEL I Innhold VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1 Fylkesrådmannens forord 1 Fylkestingets budsjettvedtak Økonomiplan Sammendrag 9 BAKGRUNN OG ØKONOMISKE OVERSIKTER 10 Strategisaken Økonomiplan Investeringer Nasjonaløkonomisk utvikling statsbudsjettet Hovedtrekk i regjeringens forslag til statsbudsjett for Statsbudsjettets konsekvens for Vest-Agder fylkeskommune 15 Forvaltningsreformen 18 Langtidsbudsjettet 21 Investeringer 22 Finans 22 Likviditetsutvikling 23 UTVIKLINGSTREKK I VEST-AGDER 24 KLIMA: Høye mål lave utslipp 24 DET GODE LIVET: Agder for alle 25 UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap 27 KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene 28 KULTUR: Opplevelser for livet 29 OVERORDNEDE MÅL 30 Strategi og utvikling 30 Utdanning 32 Tannhelse 39 Regionale tjenester 40 Optimalisering av intern drift 51 Del II Årsbudsjett Del III Fordelt årsbudsjett Vest-Agder fylkeskommune

3 Økonomiplan Vest-Agder en drivkraft for utvikling Fylkesrådmannens forord Når budsjett for 2010 legges fram, har Vest-Agder fylkeskommune nettopp offisielt åpnet den nye skolen på Tangen. Med en prislapp på vel 650 millioner kroner viser dette at utdanning tas på alvor. Vest-Agder fylkeskommune ønsker å gi elever og ansatte de beste rammevilkår. Dette gir godt grunnlag for læring og medvirker til å realisere visjonen om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen. Også i 2010 investeres det i skolen. Byggeprosjektet nytt fellesbygg på Kristiansand katedralskole Gimle pågår, samtidig som de eksisterende byggene oppgraderes for å bedre varme og ventilasjon, samt brann- og lystekniske forhold. Investeringsrammen er på ca. 82,5 mill. kr. Bygget skal være ferdig til skolestart august Innenfor utdanningssektoren er budsjettet for 2010 styrket forholdsmessig mer enn andre deler av virksomheten. En stor del av driftsutgiftene er bundet opp i fast lønn, og denne har større økning enn det som ligger i statsbudsjettet. I tillegg har pensjonskostnadene på skolene økt betydelig. De videregående skolene har elevvekst både i 2009 og i Dette er det også kompensert for. Forvaltningsreformen som trår i kraft fra gir fylkeskommunen nye og spennende oppgaver. Fylkeskommunene overtar store deler av riksveiene og riksfergenettet. I Vest- Agder vil antallet fylkesvei-kilometer øke fra 1310 til Fylkeskommunen følger opp fylkestingets ønske om å benytte minst det som overføres i statsbudsjettet til satsing på drift og investeringer på fylkesveier, og har ambisjon om å bli en bedre veieier enn staten har vært. Andre oppgaver innebærer bl.a. at fylkeskommunen får økt ansvar innen regional forskning og innovasjon, forsterket rolle og oppgaver knyttet til klima og samfunnsplanlegging, myndighet for tildeling av akvakulturtillatelser til oppdrett, arbeid med rekruttering og kompetanseheving innen landbruk, styrking av miljøvern og folkehelsearbeid. Totalt anslås det et behov for økning i personalmessige ressurser på åtte årsverk. Reformen berører også oppgaver knyttet til spillemidler, skolekonsertordning, bibliotek og styreoppnevning til region- og landsdelsinstitusjoner. Innen utdanning får fylkeskommunen ansvar for å bedre sammenhengen mellom grunnskole og videregående utdanning. Den nye planloven sees også på som en del av forvaltningsreformen. Den tydeliggjør fylkeskommunens hovedansvar for overordnede planer, regional samhandling og strategier for regional utvikling. Regionplan Agder skal vedtas våren De fem hovedsatsingsområdene er; klima, det gode liv, utdanning, kommunikasjon og kultur. Disse er fulgt opp i økonomiplanen. Fylkeskommunen har som mål å opprettholde tilbudet innen kollektivtrafikken. Dette nås ved at kostnadsveksten i 2009 dekkes inn i 2010-budsjettet. Agder Kollektivtrafikk kan starte 2010 med budsjettet i balanse. Årets budsjett gir rom for en videreføring av driftsnivået i 2009, men det gir ikke mulighet for styrking av dagens aktivitet. Alle driftsområder er kompensert med minimum den lønns- og prisvekst som ligger i statsbudsjettet. Tore Berntsen konstituert fylkesrådmann 05 november 2009 Vest-Agder fylkeskommune 1

4 Økonomiplan /09 Økonomiplan Behandlet av Møtedato Saknr 1 Yrkesopplæringsnemnda /09 2 Administrasjonsutvalget /09 3 Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø /09 4 Hovedutvalg for kultur og utdanning /09 5 Fylkesutvalget /09 6 Fylkestinget /09 Fylkesrådmannen rår til at yrkesopplæringsnemnda, hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø, hovedutvalget for kultur og utdanning og administrasjonsutvalget tar til orientering den delen av økonomiplanen som omfatter deres ansvarsområder. Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak: Fylkesutvalget rår til at fylkestinget treffer slikt vedtak: 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannes forslag til økonomiplan Til grunn for forslaget ligger Økonomiplan , årsbudsjettt 2009 (FT 64/08 og 65/08), Strategisaken 2009 (FT 22/09) og forslag til statsbudsjett for Fylkesrådmannens mål og premisser for bruk av midlene i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for , sidene 1 til Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2010-kr): 3.1. Driftsinntekter Tall i 1000 kr Skatt og rammetilskudd Konsesjonskraftinntekter Mva.-komp. Investering Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg Sum fellesinntekter Finansiering av investeringer Sum inntekter til finansiering av drift Utgifter driftsbudsjettet Tall i 1000 kr Rammeområder Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan Utdanning Tannhelse Regionale tjenester Regional utvikling Stabsenheter og fellestjenester Korreksjon for fordelte kapitalkostnader Sum utgifter på rammeområder Vest-Agder fylkeskommune 2

5 Økonomiplan Finansområdet driftsbudsjettet Tall i kr Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Netto finansutgifter Investeringsformål Investeringer til fellesformål Tall i kr Fellesformål Infrastruktur bærbare elev-pcer Felles IKT investeringer Sum fellesinvesteringer Utdanningsformål Nytt fellesbygg Kristiansand katedralskole Gimle Miljøtiltak skolebygg Skisseprosjekter Mandal, Søgne og Vennesla videregående skoler Energieffekt Offentlige krav, brann og byggteknisk Sum utdanning Tannhelse Nye tannklinikker Sum tannhelse Regionalformål Listerpakken, fylkesvei Veiinvesteringer Sum regionale tjenester SUM fylkeskommunen Finansiering av investeringer Tall i 1000 kr Momskompensasjon Salg av bygg/anlegg/aksjer Overføring av driftsmidler Lån i lånefondet Sum finansiering Vest-Agder fylkeskommune 3

6 Økonomiplan Momskompensasjon for budsjetterte investeringer brukes i henhold til fylkestingets forutsetning til avkorting av låneopptak i økonomiplanperioden. Investeringene fratrukket momskompensasjonen, salg av bygg/anlegg/aksjer og overføring av driftsmidler, finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 4. Eventuelle udisponerte midler ved regnskapsavslutningen tilføres et bufferfond. De stramme økonomiske rammene har ikke muliggjort at fylkeskommunen kan budsjettere med netto positivt resultat i økonomiplanperioden. Fylkeskommunens høye investeringsnivå fører til svært høye rente- og avdragskostnader, og dette gjør det nødvendig å holde driftskostnadene på et stabilt, nøkternt nivå. Det påregnes økte rentekostnader, og det anbefales derfor at bufferen som opparbeides benyttes til finansiering av budsjetterte prosjekter. Vedlegg: Økonomiplan , Årsbudsjett 2010, Fordelt årsbudsjett 2010 Fylkesutvalget rår til at fylkestinget treffer slikt vedtak: 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til økonomiplan Til grunn for forslaget ligger Økonomiplan , årsbudsjett 2009 (FT 64/08 og 65/08), Strategisaken 2009 (FT 22/09) og forslag til statsbudsjett for Fylkesrådmannens mål og premisser for bruk av midlene i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for , sidene 1 til Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2010-kr): 3.1. Driftsinntekter Tall i 1000 kr Skatt og rammetilskudd Konsesjonskraftinntekter Mva.-komp. Investering Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg Sum fellesinntekter Finansiering av investeringer Sum inntekter til finansiering av drift Utgifter driftsbudsjettet Tall i 1000 kr Rammeområder Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan Utdanning Tannhelse Regionale tjenester Regional utvikling Stabsenheter og fellestjenester Korreksjon for fordelte kapitalkostnader Sum utgifter på rammeområder Vest-Agder fylkeskommune 4

7 Økonomiplan Finansområdet driftsbudsjettet Tall i kr Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Netto finansutgifter Investeringsformål Investeringer til fellesformål Tall i kr Fellesformål Infrastruktur bærbare elev-pcer Felles IKT investeringer Sum fellesinvesteringer Utdanningsformål Nytt fellesbygg Kristiansand katedralskole Gimle Miljøtiltak skolebygg Skisseprosjekter Mandal, Søgne og Vennesla videregående skoler Energieffekt Offentlige krav, brann og byggteknisk Sum utdanning Tannhelse Nye tannklinikker Sum tannhelse Regionalformål Listerpakken, fylkesvei Veiinvesteringer Sum regionale tjenester SUM fylkeskommunen Finansiering av investeringer Tall i 1000 kr Momskompensasjon Salg av bygg/anlegg/aksjer Overføring av driftsmidler Lån i lånefondet Sum finansiering Vest-Agder fylkeskommune 5

8 Økonomiplan Momskompensasjon for budsjetterte investeringer brukes i henhold til fylkestingets forutsetning til avkorting av låneopptak i økonomiplanperioden. Investeringene fratrukket momskompensasjonen, salg av bygg/anlegg/aksjer og overføring av driftsmidler, finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 4. Eventuelle udisponerte midler ved regnskapsavslutningen tilføres et bufferfond. De stramme økonomiske rammene har ikke muliggjort at fylkeskommunen kan budsjettere med netto positivt resultat i økonomiplanperioden. Fylkeskommunens høye investeringsnivå fører til svært høye rente- og avdragskostnader, og dette gjør det nødvendig å holde driftskostnadene på et stabilt, nøkternt nivå. Det påregnes økte rentekostnader, og det anbefales derfor at bufferen som opparbeides benyttes til finansiering av budsjetterte prosjekter. 5. Vedtatt fellesforslag fra Høyre, KrF og Ap til årsbudsjettet for 2010 innarbeides i økonomiplan Votering Ved alternativ votering mellom fylkesutvalgets innstilling og FrPs alternative forslag fremmet i sak 65/09 ble fylkesutvalgets innstilling vedtatt med 26 mot 9 stemmer (FrP, Dem, PP). Vedtak 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til økonomiplan Til grunn for forslaget ligger Økonomiplan , årsbudsjett 2009 (FT 64/08 og 65/08), Strategisaken 2009 (FT 22/09) og forslag til statsbudsjett for Fylkesrådmannens mål og premisser for bruk av midlene i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for , sidene 1 til Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2010-kr): 3.1. Driftsinntekter Tall i 1000 kr Skatt og rammetilskudd Konsesjonskraftinntekter Mva.-komp. Investering Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg Sum fellesinntekter Finansiering av investeringer Sum inntekter til finansiering av drift Vest-Agder fylkeskommune 6

9 Økonomiplan Utgifter driftsbudsjettet Tall i 1000 kr Rammeområder Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan Utdanning Tannhelse Regionale tjenester Regional utvikling Stabsenheter og fellestjenester Korreksjon for fordelte kapitalkostnader Sum utgifter på rammeområder Finansområdet driftsbudsjettet Tall i kr Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Netto finansutgifter Investeringsformål Investeringer til fellesformål Tall i kr Fellesformål Infrastruktur bærbare elev-pcer Felles IKT investeringer Sum fellesinvesteringer Utdanningsformål Nytt fellesbygg Kristiansand katedralskole Gimle Miljøtiltak skolebygg Skisseprosjekter Mandal, Søgne og Vennesla videregående skoler Energieffekt Offentlige krav, brann og byggteknisk Sum utdanning Vest-Agder fylkeskommune 7

10 Økonomiplan Tannhelse Nye tannklinikker Sum tannhelse Regionalformål Listerpakken, fylkesvei Veiinvesteringer Sum regionale tjenester SUM fylkeskommunen Finansiering av investeringer Tall i 1000 kr Momskompensasjon Salg av bygg/anlegg/aksjer Overføring av driftsmidler Lån i lånefondet Sum finansiering Momskompensasjon for budsjetterte investeringer brukes i henhold til fylkestingets forutsetning til avkorting av låneopptak i økonomiplanperioden. Investeringene fratrukket momskompensasjonen, salg av bygg/anlegg/aksjer og overføring av driftsmidler, finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 4. Eventuelle udisponerte midler ved regnskapsavslutningen tilføres et bufferfond. De stramme økonomiske rammene har ikke muliggjort at fylkeskommunen kan budsjettere med netto positivt resultat i økonomiplanperioden. Fylkeskommunens høye investeringsnivå fører til svært høye rente- og avdragskostnader, og dette gjør det nødvendig å holde driftskostnadene på et stabilt, nøkternt nivå. Det påregnes økte rentekostnader, og det anbefales derfor at bufferen som opparbeides benyttes til finansiering av budsjetterte prosjekter. 5. Vedtatt fellesforslag fra Høyre, KrF og Ap til årsbudsjettet for 2010 innarbeides i økonomiplan Vest-Agder fylkeskommune 8

11 Økonomiplan Sammendrag Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan tar utgangspunkt i vedtatt økonomiplan (FT 64/08), strategisaken 2009 (FT 22/09) og statsbudsjettet I sitt budsjettforslag har fylkesrådmannen vektlagt følgende: Oppfølging og utnyttelse av de muligheter som ligger i forvaltningsreformen. Sikring av veikapitalen og satsing på økt vedlikehold og investering i fylkesveier. Opprettholdelse av nivå og aktivitet i videregående opplæring inkl. fagopplæring i bedrift, og fortsatt oppfølging av Kunnskapsløftet med fokus på kvalitet. Balanse i kollektivtrafikken. Opprettholdelse av kvaliteten på tannhelsetilbudet Økonomisk handlingsrom i den regionale funksjonen. Fullføringen av byggeprosjektet ved Kristiansand katedralskole Gimle. Vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse. Årets budsjett gir rom for en videreføring av driftsnivået i 2009, men det gir ikke mulighet for styrking av områdene. Alle driftsområder er styrket minimum med den lønns- og prisvekst som ligger i statsbudsjettet. Forvaltningsreformen medfører betydelig økte inntekter for fylkeskommunen. Med disse inntektene følger også overførte oppgaver. Fylkeskommunen følger opp fylkestingets ønske om å benytte minst det som overføres i statsbudsjettet til satsing på drift og investeringer i fylkesveier. I tillegg er flere av fylkeskommunens enheter og seksjoner tilført årsverk for å kunne løse de nye oppgavene. I forvaltningsreformen er det også overført midler til drift av tekniske fagskoler og partnerskap for folkehelse. Innenfor utdanningssektoren er budsjettet for 2010 styrket forholdsmessig mer, fordi en stor del av driftsutgiftene er bundet opp i fast lønn, og denne har større økning enn det som ligger i statsbudsjettet, og i tillegg har pensjonskostnadene på skolene økt betydelig. Vest-Agder skolen har elevvekst både i 2009 og i 2010, og dette er det også kompensert for. Byggeprosjektet nytt fellesbygg på Kristiansand katedralskole Gimle pågår, samtidig som de eksisterende byggene oppgraderes for å bedre varme og ventilasjon, samt brann- og lystekniske forhold. Uforutsette kostnader gjør at prosjektet nå har behov for en økt kostnadsramme. Investeringsrammen på foreslås økt med 10 mill. kr til 82,5 mill. kr.. Bygget skal være ferdig til skolestart i august Fylkeskommunens langsiktige gjeld har vært økende i lang tid. Gjeldsbelastningen fortsetter å øke på grunn av nye låneopptak i forbindelse med de nye fylkesveiene. I tillegg til låneopptak, finansierer fylkeskommunen sine lån med overføring av driftsmidler til investeringsbudsjettet og ved at mvakompensasjonen på budsjetterte investeringer benyttes til avkorting av låneopptak. I 2010 økes investeringsnivået i forbindelse med de nye fylkesveiene. Om lag 31,5 pst. av fylkeskommunens investeringskostnader til fylkesveier er driftsfinansiert. Ettersom fylkeskommunens lånegjeld øker betydelig i økonomiplanperioden, øker også kostnadene i forbindelse med renter og avdrag. Dette er en stor utfordring for fylkeskommunen, og selv om lånerenten nå er på et lavt nivå, ventes en gradvis renteøkning. Innenfor rammene av finansreglementet vurderer fylkesrådmannen fortløpende å binde en større andel av låneporteføljen i fastrentelån, dersom det er fordelaktig. Driftsbudsjettet for 2010 innebærer følgende endringer i forhold til nivået i 2009: Utdanningssektoren får en økning i total driftsramme på 78 mill. kr. Av dette utgjør ca. 48,7 mill. kr lønns- og prisvekst i videregående skole. Vest-Agder fylkeskommune 9

12 Økonomiplan Av dette utgjør igjen økning i pensjonskostnader ca. 10 mill. kr og aktivitetsvekst/økt kompensasjon for halve grupper 10,1 mill. kr. I tillegg kommer ca. 20 mill. kr i forbindelse med forvaltningsreformen (tekniske fagskoler). Videreføring av den midlertidige økningen i tilskuddet for lærebedrifter medfører økt ramme til utdanning på 9,7 mill. kr. Regionale tjenester har fått en rammestyrking på 176,8 mill. kr. 201,2 mill. kr er knyttet til nye fylkesveier, det samme beløpet som ble overført i statsbudsjettet. 42,8 mill. kr av disse er overført til investeringsbudsjettet, som innenfor området fylkesveier har økt betraktelig. Området er også økt med ca. 2 mill. kr i årsverkskostnader i forbindelse med forvaltningsreformen. Av den generelle økningen for regionale tjenester er ca. 6,5 mill. kr økning utover lønns- og prisvekst, og økningen kommer spesielt innenfor kollektivtrafikken og transporttjenesten for funksjonshemmede. Tannhelse har fått en styrking på ca. 2,3 mill. kr i forhold til Økningen skal stort sett gå til dekning av beregnet lønns- og prisvekst. Regionalutvikling: Rammen er uendret i forhold til Området stabsenheter og fellesfunksjoner er økt med ca. 10 mill. kr. Dette utgjøres av en økning i 2 mill. kr på premieavvik, 0,5 mill. kr på lærling/trainee, samt lønns- og prisvekst på ca. 3 mill. kr. I tillegg er det tilført ca. 3 mill. kr i årsverkskostnader og økt husleie i forbindelse med forvaltningsreformen. En stilling er flyttet fra regionalavdelingen. Politisk område er redusert med 0,2 mill. kr, fordi det ikke skal gjennomføres valg i Noen av postene er økt i henhold til økt aktivitet. Bakgrunn for økonomiplanen Vest-Agder fylkeskommune har følgende visjon: - en drivkraft for utvikling Fylkeskommunes virksomhet skal bygge på tre kjerneverdier: Folkestyre - som preges av åpenhet, dialog, medbestemmelse. Kompetanse - som preges av kunnskap og kvalitet. Samarbeid - som preges av mangfold, handlekraft, resultater. Økonomiplanen, sammen med årsbudsjettet, inngår som en del av fylkeskommunens plansystem. Sammen med Regionplan Agder 2010, virksomhetsplanen og andre vedtatte planer, danner økonomiplan og årsbudsjett føringer for arbeidet i fylkeskommunen. Økonomiplan Økonomiplanen omhandler langsiktige mål og strategier som fylkeskommunen jobber mot i perioden , samt overordnede utviklingstrekk og rammebetingelser for fylkeskommunen. Økonomiplanen vedtas av fylkestinget. Årsbudsjett Årsbudsjettet for 2010 presenteres i egen politisk sak. Årsbudsjettet er en detaljert plan over første år i økonomiplanperioden, og inneholder tilpasning til budsjettrammen for Årsbudsjettet vedtas av fylkestinget. Fordelt årsbudsjett Fordelt årsbudsjett er en beskrivelse av driftsområdene og planlagt aktivitet i Fordelt årsbudsjett vedtas av fylkesutvalget, hovedutvalgene og administrasjonsutvalget, i henhold til reglementet for delegering i budsjettsaker. Organisering av arbeidet med økonomiplanen Økonomiplanarbeidet i fylkeskommunen starter med at driftsenheter, seksjoner og enheter får anledning til å komme med innspill til strategisaken. De fellestillitsvalgte får anledning til å komme med innspill til strategisaken. Etter vedtak i strategisaken starter fylkeskommunens utarbeidelse av årsbudsjett for 2010 og økonomiplan for Forvaltningsreformen medfører nye Vest-Agder fylkeskommune 10

13 Økonomiplan oppgaver for fylkeskommunen, med medfølgende økonomiske midler som skal gå til dekning av disse oppgavene. Utover dette er fylkeskommunens rammeområder i utgangspunktet justert opp med den prisog lønnsvekst som ligger til grunn for statsbudsjettet 2010, 3,1%. I tillegg er det justert for enkeltforhold, spesielt videreføring de budsjettvedtakene som er gjort i fylkestinget i Det har vært fokus på opprettholdelse av dagens aktivitet innenfor områdene budsjettet gir generelt ikke rom for økninger utover videreføring av dagens aktivitet. Vest-Agder fylkeskommunes investeringsnivå er høyt, og økende finanskostnader legger begrensninger på fylkeskommunens handlingsrom. Hvis renteutgiftene øker, må driftsnivået reduseres tilsvarende for å få et balansert budsjett. Strategisaken 2009 I strategisaken 2009 Strategier og prioriteringer retningslinjer for arbeidet med økonomiplan (FT 22/09) ble det gjort følgende vedtak: 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til strategisak som retningsgivende for høstens arbeid med årsbudsjett 2010 og økonomiplan for Dette innebærer: 1.1 Intensjonen om å budsjettere med et positivt driftsresultat opprettholdes. 1.2 Fylkeskommunen får endrede rammebetingelser i forbindelse med forvaltningsreformen, og skal utnytte de mulighetene reformen gir fylkeskommunen. 1.3 Fylkestinget har gitt signaler om at det skal satses på utdanningsfeltet med fokus på kvalitet. 2.1 Som en følge av regionreformen og fylkeskommunens betydelige økte ansvar som veieier skal drift og vedlikehold av det gamle og nye fylkesveinettet prioriteres høyt i de nærmeste årene. Det er en målsetting at minst den økningen i frie midler som henføres til veireformen skal benyttes til veisektoren. 2.2 Fylkeskommunen har de siste årene bevilget ekstratilskudd til dekning av årsunderskudd knyttet til AKT. Generell nivåøkning av fylkeskommunens rammetilskudd til kollektivtrafikken (AKT) skal derfor prioriteres de nærmeste årene. 3. Fylkestinget ber rådmannen utrede hvilke konsekvenser opprettelse av en tannlegevakt i Vest-fylket gjerne i samarbeid med Dalane regionen i Rogaland vil få. Folkehelse blir et satsingsområde for fylkeskommunen. Dette må innarbeides i kommende årsbudsjett og økonomiplan. 4. HKU får en egen sak om kvalitetsutvikling i september Budsjettet til kompetanseutvikling for lærere styrkes. Planarbeidet vedrørende Mandal og Søgne videregående skoler prioriteres, slik at de kan fremmes politisk senest høsten Det forutsettes at det blir gitt midler til nye oppgaver innen fagskolen. Oversendes til administrasjonen: Fylkestinget ber om å få utredet konsekvensene av en ferdigstillelse av Hestmanden. Vest-Agder fylkeskommune 11

14 Økonomiplan Økonomiplan hovedoversikter Økonomiplan *) Mill. kr Felles inntekter Frie inntekter ,8-1672, , , ,3 Konsesjonskraftinntekter -24,0-18,0-20,0-22,0-24,0 Momskompensasjon investering **) -87,8-21,0-12,5-12,0-11,6 Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg -6,2-8,6-9,7-9,7-9,7 Sum fellesinntekter , , , , ,6 Utgifter Folkevalgte styrings- og kontrollorgan 17,6 17,3 18,2 17,3 18,2 Utdanning 859,3 929,0 932,6 931,4 929,9 Tannhelse 73,7 76,0 76,6 76,6 76,6 Regionale tjenester 337,2 513,2 512,3 512,8 512,7 Regional utvikling 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Stabsenheter og fellestjenester 104,5 116,4 117,7 117,6 118,3 Sum driftsutgifter 1 404,3 1663,9 1669,3 1667,8 1667,7 Momskomp. til fin. av investeringer 87,8 21,0 12,5 12,0 11,6 Fordelte kapitalkostnader -103,7-98,3-116,6-121,4-126,3 Brutto driftsresultat -93,4-133,6-156,2-170,6-184,5 Finansutgifter/-inntekter 92,7 89,8 106,6 111,4 116,3 Netto driftsresultat -0,7-43,8-49,6-59,2-68,3 Overføres til investeringsbudsjettet 42,8 42,8 42,8 42,8 Avsetning disp. fond 0,7 1,0 6,8 16,4 25,4 *) Opprinnelig budsjett 2009 **) Momskompensasjonen er vedtatt benyttet til avkorting av låneopptak vedr. investeringer Vest-Agder fylkeskommune 12

15 Økonomiplan Investeringer Sum ) Renteforutsetning 6,2 4,25 5,25 5,25 5,25 Mill. kr Fellesinvesteringer Felles IKT- prosjekter VAF 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 Infrastruktur bærbare elev-pc er 3,0 4,0 2,0 2,0 Sak/arkiv-system 2,2 Ny intra-/internettportal 0,7 Sum fellesinvesteringer 8,4 6,5 4,0 4,0 2,0 Utdanning Tangen videregående skole 634,6 221,5 Økning Tangen, kjøp av festetomt 5) 18,9 Nytt fellesbygg Kristiansand katedralskole Gimle 2) 82,5 40,0 32,0 Miljøtiltak skolebygg 3) 33,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Skisseprosjekter Mandal, Søgne, Vennesla 2,5 Energieffekt ,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Offentlige krav, brann- og byggteknisk 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Sum utdanning 316,9 48,0 13,5 13,5 13,5 Tannhelse Nye tannklinikker 5,3 2,75 3,0 Sum tannhelse 5,3 2,75 3,0 0,0 0,0 Regionalavdelingen ATP veiinvesteringer 5,0 Hidra landfast 18,0 18,0 Samferdselspakken Kristiansand 30,0 30,0 30,0 30,0 Listerpakken vei 14,0 40,0 20,0 25,0 14,0 Øvrige veiinvesteringer 4) 11,0 65,0 67,0 62,0 91,0 Sum regionalavdelingen 30,0 135,0 135,0 135,0 135,0 Sum fylkeskommunen 360,6 192,2 155,5 152,5 150,5 Finansiering: Momskompensasjon 73,8 21,0 12,5 12,0 11,6 Herav mva-komp Tangen vgs 52,0 Herav mva-komp vei 8,5 8,5 8,5 8,5 Salg av bygg/anlegg/aksjer 9,8 24,0 Overføring av driftsmidler 42,8 42,8 42,8 42,8 Lån i lånefondet 277,0 104,4 100,1 97,7 96,1 Sum finansiering 360,6 192,2 155,5 152,5 150,5 Avdrag 40,2 47,3 50,4 52,9 56,0 Total gjeld 1 166, , , , ,7 1) Budsjett 2009 er justert ift antatt forbruk og finansiering frem til behandling av øk.plan ) Total investeringsramme for prosjektet er 72,5 mill. kr (FT-11/08) inkl. midler tidligere avsatt under Skolestruktur Kristiansand. Det fremmes forslag om å øke prosjektrammen md 10 mill. kr i budsjettforslaget for 2010, ref. FU-sak 09/ ) Budsjettet for 2009 er justert opp ift. Vedtak i tertialrapport 2. Tertial ) Total prosjektramme er økt til 135 mill. kr i forbindelse med forvaltningsreformen 5) Fylkestingssak 19/09, pkt. 4 Vest-Agder fylkeskommune 13

16 Økonomiplan Nasjonaløkonomisk utvikling - statsbudsjettet 2010 Regjeringen skriver i statsbudsjettet at de vil fornye og videreutvikle de offentlige velferdsordningene og bidra til en mer rettferdig fordeling og et arbeidsliv der alle kan delta. Det legges til rette for økt verdiskaping og utvikling i hele landet, og dette krever en politikk med vekt på naturog miljøhensyn, en langsiktig forvaltning av nasjonalformuen, et opprettholdbart pensjonssystem, et velfungerende næringsliv og en sterk offentlig sektor. Hovedoppgaven for den økonomiske politikken gjennom det siste året har vært å bidra til at sysselsettingen holdes oppe, slik at arbeidsledigheten ikke øker for mye i en situasjon med et kraftig tilbakeslag i internasjonal økonomi. Utsiktene for norsk økonomi i 2010 er noe bedre enn for våre handelspartnere sett under ett. Men også for Norge anslås veksten i fastlandsøkonomien lavere enn trendvekst, og arbeidsledigheten ventes å øke fra 2009 til Regjeringen har derfor funnet det riktig med en viss ytterligere økning i bruken av oljeinntekter også i 2010, tilsvarende om lag ½ pst. av trend-bnp for fastlands-norge. I budsjettforslaget for 2010 prioriteres kvalitetsheving og økt omfang av de brede fellesskapsløsningene innen helse, omsorg, skole og barnehage. Forskjellene i levekår utjevnes bl.a. gjennom økt støtte til minstepensjonister. Innsatsen for samferdsel, miljø, utvikling og forskning økes betydelig. Hovedtrekk i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 Hovedtrekkene i budsjettopplegget for 2010 kan oppsummeres i følgende punkter: Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 148,5 mrd. kr, som er 44,6 mrd. kr høyere enn forventet fondsavkastning i 2010 Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås å øke med 14,6 mrd. kr, eller 0,5 pst. av trend- BNP for fastlands-norge Samme skatte- og avgiftsnivå som i 2004 En reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på om lag 1,75 pst. fra 2009 til 2010 En reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2009 til 2010 på 2,6 pst., eller om lag 8 mrd. kr, regnet i forhold til inntektsnivået i 2009, slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2009 Prioriteringer i statsbudsjettet Økt bevilgning til drift av helseforetakene, styrking av rusfeltet og omsorgssektoren, oppfølging av samhandlingsreformen Bedre kvalitet i grunnopplæringen, tiltak for økt fullføring i videregående opplæring, økt ramme for rentekompensasjon, videreført økning av tilskuddet til lærebedrifter Økt antall barnehageplasser Økte bevilgninger til forskning og høyere utdanning Tiltak for arbeid, næringslivet og distriktene Innvandring og integrering Samferdselstiltak, økning i Statens vegvesen, Jernbaneverket og fylkeskommunene Kulturløftet, økning av bevilgningene til kunst-, kultur-, medie- og frivillighetsformål Tiltak mot fattigdom Politiet og kriminalomsorgen Kommunesektorens inntekter i 2009 Den internasjonale finanskrisen innebærer større usikkerhet enn vanlig om den økonomiske utviklingen. For å gi kommunesektoren større trygghet med hensyn til egne inntekter, varslet regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av tiltakspakken i februar, at sektoren kompenseres for lavere skatteinntekter i Ettersom anslaget for skatteinntektene i 2009 ble nedjustert i tiltakspakken i forhold til nasjonalbudsjettet 2009, ble kommunesektoren kompensert med 1,2 mrd. kr i form av økte Vest-Agder fylkeskommune 14

17 Økonomiplan rammeoverføringer. Foruten inntektsbortfallet ved lavere skatteinntekter ble det i kompensasjonen innarbeidet at kostnadsveksten i kommunesektoren i 2009 ble nedjustert med 0,4 prosentpoeng fra 4,5 pst. til 4,1 pst. Det økonomiske opplegget i revidert nasjonalbudsjett 2009 innebar en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 9,5 mrd. kr og en reell vekst i de frie inntektene på 4,9 mrd. kr fra 2008 til På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen, er anslaget for kommunesektorens inntekter oppjustert med om lag 1,2 mrd. kr, og av disse tilfaller om lag 250 mill. kr fylkeskommunen. Realveksten i de frie inntektene anslås til 6,1 mrd. kr, tilsvarende 3 pst. Kommunesektorens inntekter i 2010 Regjeringens budsjettforslag for 2010 viderefører de signaler som ble gitt i kommuneproposisjonen Veksten i de frie inntektene er beregnet å gi rom for å dekke kommunesektorens anslåtte samlede merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Veksten i frie inntekter i kommunesektoren i 2010 regnet i forhold til revidert nasjonalbudsjett for 2009 vil beløpe seg 4,2 mrd. kr. Veksten er fordelt med i underkant av 2,73 mrd. kr til kommunene og 1,5 mrd. til fylkeskommunene. Av disse er 1 mrd. kr begrunnet med fylkeskommunenes økte ansvar på samferdselsområdet. Økningen i fylkeskommunenes inntekter som følge av forvaltningsreformen bevilges i sin helhet som rammetilskudd og økt momskompensasjon. For fylkene anslås skattens andel av samlede inntekter til 38 pst. i Den fylkeskommunale skattøren holdes uendret på 2,65 pst. Selv med uendrede fylkeskommunale skattører anslås det relativt god vekst i skatt på inntekt på 4,7 pst. Den sterke rentenedgangen i 2009 anslås å trekke opp veksten i kommunesektorens skatteinntekter med et etterslep i For 2010 er pensjonskostnadene for kommunesektoren beregnet å øke med 600 mill. kr, noe som må dekkes innenfor økningen av frie inntekter. Fylkeskommunene vil i forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 bli tilført til sammen 7,6 mrd. kr gjennom rammetilskudd og momskompensasjon. Av disse er 7,1 mrd. kr knyttet til oppgaver i forbindelse med de nye fylkesveiene. 117,5 mill. kr er knyttet til årsverkskostnader i forbindelse med forvaltningsreformen. For Vest-Agders vedkommende vil ca. 201,2 mill. kr i alt bli overført i forbindelse med fylkesveier. I tillegg vil en få anslagsvis 4,2 mill kr. til dekning av årsverkskostnader og ca. 21 mill. kr til dekning av overførte oppgaver. Enkelte tilskudd vil bli øremerket. Dette gjelder bl.a. regionale forskningsfond (210 mill. kr i 2010), vilt- og friluftsformål, 20 mill. kr til rekruttering/kompetanseheving i landbruket og 75 mill. kr til helsefagskoler. I forbindelse med fylkesveiene er det gjort noen nedjusteringer av rammene bl.a. knyttet til Stortingets vedtak om veiklassifisering, fratrekk knyttet til inntekter fra forsikringsrefusjoner, reduksjon i NOx-kompensasjon og mindre justeringer som følge av kvalitetssikring av tall og fordelinger. Lønnsveksten for 2010 er anslått til 3,5 pst. og prisveksten på varer til 2,3 pst. Dette gir en deflator på 3,1 pst. Vekst Vekt Lønnsvekst 3,5 pst. 2/3 Varepriser 2,3 pst. 1/3 Deflator 3,1 pst. 1 Statsbudsjettets konsekvens for Vest-Agder fylkeskommune Fylkeskommunen har to hovedinntektskilder; rammetilskudd og skatteinntekter. Rammetilskuddet er primært et innbyggertilskudd, som korrigeres for forskjeller mellom fylkene når det gjelder kostnadsstruktur, demografisk sammensetning osv. Tilsvarende utjevnes skatteinntekter gjennom inntektsutjevning. Ved beregning av innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen, skal befolkningstall per 1. juli 2009 legges til grunn. Vest-Agder fylkeskommune 15

18 Økonomiplan Forslaget til statsbudsjett innebærer følgende nivå på frie inntekter for fylkeskommunen: Mill. kr Innbyggertilskudd 617,6 906,1 inklusive overgangsordninger og utgiftsutjevning Skjønnstilskudd 27,6 9,1 Inntektsutjevning 40,1 43,1 Rammetilskudd 685,3 958,3 Skatteinntekter 678,5 714,3 Sum frie inntekter 1 363, ,6 I løpet av 2009 har budsjettet blitt oppjustert tre ganger; i tiltakspakken, i revidert nasjonalbudsjett og ved fremleggelse av budsjettet for Budsjettøkningen i 2009 er beregnet til 32,6 mill. kr. Kommunal- og regionaldepartementets foreløpige beregninger gir en økning i frie inntekter på 308,8 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett for Av denne økningen utgjør 42,3 mill. kr lønns- og prisvekst, dersom vi tar utgangspunkt i statsbudsjettets deflator på 3,1 pst. Fylkeskommunen opplevde en økning i pensjonspremien i Statens pensjonskasse på 2 prosentpoeng i Dette utgjør økte kostnader på ca. 10 mill kr i Øvrige endringer i budsjettet er kommentert under. Etter korrigeringer for endringer av enkeltområder i budsjettopplegget, har budsjettet fått en reell vekst på ca 20 mill. kr til dekning av demografikostnader og nye oppgaver. Gratis læremidler i videregående opplæring I budsjettene for 2007, 2008 og 2009 ble det bevilget midler for å kompensere skoleeier for innføringen av gratis læremidler på de ulike trinnene av videregående skole. I 2010 legges dette inn i rammetilskuddet for å kompensere for normale utskiftingskostnader. For Vest- Agder fylkeskommune er det i 2010 lagt inn 11,1 mill. kr, en reduksjon på 1,5 mill. kr i forhold til Rentekompensasjonsordning for skoleog svømmeanlegg samt veianlegg Fylkeskommunen utnytter rentekompensasjonsordningene for skolebygg fullt ut, og det er budsjettert med 7,5 mill kr i 2010, en økning på 1,3 mill kr. i forhold til Regjeringen foreslår å etablere en ny rentekompensasjonsordning for veianlegg med en investeringsramme på 2 mrd. kr. Ordningen vil få halvårsvirkning i 2010 og medfører trolig økte inntekter for Vest- Agder fylkeskommune på 1,1 mill. kr. Begge ordningene baserer seg på et fast investeringsnivå og Husbankens til enhver tid gjeldende rente. Lærlingtilskudd Regjeringen vil i 2010 videreføre det midlertidige tiltaket i tiltakspakken med økt tilskudd til lærebedrifter og bevilger 190 mill. kr til dette gjennom rammeoverføringene til fylkeskommunene. Vest-Agder fylkeskommune får tilført 7,04 mill. kr til dette formålet. Fordi fylkeskommunen har en høyere andel lærlinger enn landsgjennomsnittet, og dette tilskuddet blir fordelt flatt etter kostnadsnøkkelen, må det settes av ytterligere 2,7 mill. kr av de frie inntektene for å kunne utbetale det fastsatte beløpet til lærebedriftene. Stimuleringstilskudd til partnerskap for folkehelse I forbindelse med forvaltningsreformen innlemmes stimuleringsmidler til partnerskap for folkehelse i fylkeskommunenes rammetilskudd, fordelt etter kostnadsnøkkelen. Beløpet er reelt styrket med 5,2 mill. kr i forhold til saldert budsjett 2009, slik at innlemmet beløp er 41,3 mill. kr. Vest-Agder fylkeskommune er tilført 1,48 mill. kr til dette formålet i For agderfylkene innebærer dette en reell reduksjon i tilskuddet på ca. 32 pst. i forhold til Tekniske fagskoler I forbindelse med implementering av forvaltningsreformen har Stortinget vedtatt at bevilgningen til fagskoleutdanning skal flyttes til fylkeskommunenes rammetilskudd fra 1. januar Det blir overført 388,95 mill. kr til Vest-Agder fylkeskommune 16

19 Økonomiplan fylkeskommunenes budsjett for Midlene vil i 2010 bli fordelt med særskilt fordeling, basert på studenttall for I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2009 vedtok Stortinget å bevilge midler til flere studieplasser i fagskoleutdanning. Videreføring av midlene bevilget i revidert nasjonalbudsjett vil i 2010 bli fordelt etter søknadstall for skoleåret 2009/10. Fra og med 2011 vil midlene til fagskole bli fordelt etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Dette vil trolig medføre en reduksjon av tilskuddet for Vest-Agder fylkeskommune. I 2010 er fylkeskommunen tilført 19,68 mill. kr til tekniske fagskoler. Midler til helsefagskoler er fortsatt øremerket. Andre endringer innen utdanning Som følge av at tallet på elever i frittstående og statlige skoler øker, blir rammetilskuddet til fylkeskommunene redusert. I 2010 er rammetilskuddet til Vest-Agder fylkeskommune redusert med 1,23 mill. kr som følge av dette, en økning på 1,65 mill. kr i forhold til Tannbehandling for rusmisbrukere Institusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere er nå regulert av spesialisthelsetjenesteloven. Dette gir pasienter ved aktuelle institusjoner rettigheter etter lov om tannhelsetjenesten. Bevilgningen i 2010 er for Vest-Agders vedkommende 1,03 mill. kr, en økning på kr fra Inntektssystemet Nye kostnadsnøkler for kommunene og fylkeskommunene vil bli lagt fram i Kommuneproposisjonen Det vil da bli vurdert om inntektsutjevningen for fylkeskommunene skal endres. Den eksisterende overgangsordningen vil bli avviklet, og det vil bli innført et inntektsgarantitilskudd (INGAR) for fylkeskommunene. Momskompensasjonsordningen - regnskapsføring Fra og med budsjettåret 2010 er budsjettog regnskapsforskriftene endret. Kommunesektoren plikter i en overgangsperiode å overføre en stadig større andel av momskompensasjonen på investeringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Fra 2014 skal alle inntekter fra merverdiavgift på investeringer føres i investeringsregnskapet. Vest-Agder fylkeskommune praktiserer allerede en tilsvarende ordning, og den sentrale endringen i regelverket vil dermed ha liten praktisk betydning for budsjetteringen fremover. Tabellarisk oppsummering Mill. kr Frie inntekter 2009-budsjett 1 363,8 Lønns- og prisvekst 43,3 Økte pensjonskostnader 10,0 Gratis læremidler -1,5 Partnerskap for folkehelse 1,5 Tekniske fagskoler 19,7 Friskoler 1,7 Årsverkskostnader 4,2 forvaltningsreformen Nye fylkesveier 201,2 Økt tilskudd lærebedrifter 7,0 Udekket økning lærebedrifter 2,7 Rest til dekning av økte kostnader 20,8 elevvekst og nye oppgaver Ramme ,6 Regional- og distriktspolitikk, programkategori 13.50, kap. 551, post 60 Midlene skal bidra til å realisere nasjonale og fylkeskommunale mål for regional utvikling, tilpasset regionale forutsetninger. For 2010 foreslår Regjeringen at det bevilges 1488,8 mill. kr på kap. 551, post 60. Dette er en økning på 174,6 mill. kr (ca. 13 pst.) fra I tillegg vil Innovasjon Norge få en økning i tildelingen over de nasjonale midlene, som skal brukes i samfinansiering med de regionale midlene for å sikre at de beste prosjektene i hele virkeområdet kan få støtte. Opptrappingen er i tråd med ambisjonene for ordningen. Vest-Agder fylkeskommunes andel utgjør 32,7 mill. kr, en økning på 2 mill. kr fra Vest-Agder fylkeskommune 17

20 Økonomiplan Forvaltningsreformen Gjennom Ot.prp. nr. 10 ( ) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen m.v. (gjennomføring av forvaltningsreformen) ble forvaltningsreformen vedtatt. Opplegg for gjennomføring av reformen ble beskrevet i Kommuneproposisjonen for 2010 (St.prp. nr ) som ble lagt fram i mai I kommuneproposisjonen legger departementet til grunn at de nye oppgavene og virkemidlene for fylkeskommuner vil gi et styrket demokrati, mer samordnet oppgaveløsning og muligheter til regional tilpasning. De nye virkemidlene er dels knyttet opp mot nye bestemmelser om regional planlegging gjennom ny plandel til plan- og bygningsloven, og dels dreier det seg om utviklings- og driftoppgaver tilknyttet konkrete forvaltningsområder. Det har vært nedsatt en rekke arbeidsgrupper på nasjonalt plan til å vurdere opplegg og organisering av de forskjellige oppgavene. Fylkeskommunene har deltatt i og vært part i arbeidet gjennom et overordnet ansvar av fylkesordfører- og fylkesrådmannskollegiet. Det vil ikke bli overført personell i forbindelse med reformen, men fylkeskommunene vil få overført midler til å styrke personellmessige ressurser. Det foreslås å tilføre fylkeskommunene samlet vel 7,6 mrd. kr gjennom rammetilskudd og momskompensasjon i 2010 i forbindelse med reformen. Vest-Agder fylkeskommune har gjort vurderinger om behovet for organisatoriske endringer knyttet til reformen. En politisk arbeidsgruppe har vurdert den politiske organiseringen og konkludert med at en i hovedtrekk beholder dagens organisering med en ansvarsdeling mellom hovedutvalgene, fylkesutvalget og fylkestinget. Spesielt er det bestemt at fylkesutvalget skal ha ansvar for næring og energi. Administrativt er det konkludert med at reformen ikke nødvendiggjør særlige endringer, men at oppgavene innpasses i den eksisterende organisasjonen med den økning i ressursbehov som fremkommer. Totalt anslås det et behov for økning i personellmessige ressurser på 7-8 årsverk. Dette medfører også behov for økt kapasitet på lokaler og en engangssum til investering i kontorutstyr. Til sammen må budsjettet tilføres ca. 6,5 mill. kr i 2010 for dekke kostnadene i forbindelse med nye oppgaver. I statsbudsjettet er økningene i forbindelse med forvaltningsreformen for Vest-Agder fylkeskommune 4,2 mill. kr i til dekning av personellmessige ressurser, 201,2 mill. kr i forbindelse med nye fylkesveier og ferger, samt ca. 21 mill. kr til øvrige oppgaver. Samferdsel Staten beholder ansvaret for stamveinettet. Fylkeskommunene overtar ansvaret for det meste av øvrig riksveinett/riksveiferger, og dette veinettet sammen med dagens fylkesveier benevnes fylkesveier og fylkesveiferger. Fylkesveinettet overtas med den standard og tilhørende rettigheter og forpliktelser som foreligger på overtakelsestidspunktet. Fylkeskommunene får ansvar for investeringer, drift og vedlikehold. Statens vegvesen beholdes samlet og skal som i dag betjene fylkeskommunene gjennom en felles veiadministrasjon. I Vest-Agder øker fylkeskommunens veiansvar med 750 km fra 1310 km til 2060 km. Det overføres 5,7 mrd. kr pluss 400 mill. kr i momskompensasjon til fylkeskommunene i forbindelse med forvaltningsreformen. Av disse gjelder 1,341 mrd. ferger, 2,542 gjelder drift og vedlikehold og 1,748 investeringer. I tillegg er fylkesveibudsjettet styrket med 1 mrd. kr utover dagens nivå. Vest-Agder har fått 17,3 mill. kr til ferger, 96,1 mill. kr (+5,8 mill. kr i mva. ref.) til drift og vedlikehold og 57,8 mill. kr (+8,5 mill. kr i momskomp) til investeringer. Samferdselsseksjonen foreslås styrket med to årsverk for å øke kompetansen innenfor veiplanlegging m.v. Ett årsverk er allerede besatt i 2009 for å forberede reformen, det andre vil bli vurdert nærmere i 2010 i forbindelse med den Vest-Agder fylkeskommune 18

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015

Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015 Arkivsak-dok. 15/05256-41 Saksbehandler Lise Solgaard Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015 ÅRSBUDSJETT 2016 Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Driftsbudsjett for

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2009-2012 Økonomiplan 2009-2012 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2009 2012 1 Del II Årsbudsjett 2009 45 Del III Fordelt årsbudsjett 2009 62 Vest-Agder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2017-2020 Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016 Bybru i Flekkefjord Bussanlegg I år 2020 har vi En ny region Agder? (Foto: Svein Sundsdal/NRK) Nådd målene

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe (Dem.), Gudrun Strengenes (Ap) og Oddbjørn Aardalen (Sp).

Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe (Dem.), Gudrun Strengenes (Ap) og Oddbjørn Aardalen (Sp). MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 02.12.2013 kl. 10:00 Sted: Fylkesutvalgssalen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Andre: Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/8515-18 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 66 Økonomiplan 2014-2017 DEL I:

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.01.2009 2008/1905-1350/2009 / 124 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget ENDRINGER I BUDSJETT 2009 - KONSEKVENSER

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker (revidert februar 2013) 1. Innledning 1 1.1 Hjemmel 1 1.2 Rammeområder i Vest-Agder fylkeskommune 1 1.3 Definisjoner 1 2 Driftsbudsjettet 2 2.1 Fylkestinget

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/202-10 08.01.2016 Statsbudsjettet 2016 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.11.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 12:00 12:48 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Overgangsordning. Fylkeskommunene

Overgangsordning. Fylkeskommunene Tabell B Overgangsordning. Fylkeskommunene I 2004 blir det foretatt flere større forandringer i fylkeskommunenes rammetilskudd. Kolonne 1-14 beskriver til sammen 10 oppgaveendringer der det langsiktige

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/851-10 04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2010 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Endringer i fylkestingssak PS 17/52 rapport for 2. tertial Informasjon vedrørende statsbudsjettet for 2018.

Endringer i fylkestingssak PS 17/52 rapport for 2. tertial Informasjon vedrørende statsbudsjettet for 2018. Notat Arkivsak-dok. 17/3358-13 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkestinget 24.10.2017 Endringer i fylkestingssak PS 17/52 rapport for 2. tertial 2017. Informasjon vedrørende statsbudsjettet

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2008-2011

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2008-2011 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2008-2011 Økonomiplan 2008-2011 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2008 2011 1 Del II Årsbudsjett 2008 45 Del III Fordelt årsbudsjett 2008 56 Vest-Agder

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.11.2016 Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: 07.11.2016 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 51 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 58 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

Kapitel 6 Delegasjon av budsjett- og anvisningsmyndighet

Kapitel 6 Delegasjon av budsjett- og anvisningsmyndighet JournalpostID: 10/5345 Komité for plan og økonomi Sak 01/10 Delegasjonsreglement for myndighet fra fylkestinget til fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vedtar Delegasjonsreglement

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer