Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe (Dem.), Gudrun Strengenes (Ap) og Oddbjørn Aardalen (Sp).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe (Dem.), Gudrun Strengenes (Ap) og Oddbjørn Aardalen (Sp)."

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: kl. 10:00 Sted: Fylkesutvalgssalen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Andre: Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Tor Mathisen (H), Vidar Kleppe (Dem.), Gudrun Strengenes (Ap) og Oddbjørn Aardalen (Sp). Fylkesordfører Terje Damman og fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen, økonomisjef Lise Solgaard og prosjektkoordinator lyttevenn Tor Peersen. Protokollfører: Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen Ingen merknader til innkalling og saksliste. SAKSKART Side Godkjenning av protokoll Behandling av utvalgssak 13/13 13/ Strategi og handingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet statusrapportering 3 14/13 13/ Årsbudsjett /13 13/ Økonomiplan /13 11/ /13 13/ Referatsaker 53/13 13/ Transporttjenesten for funksjonshemmede - evaluering av reglementet Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (LIM-planen) - fastsetting av planprogram Årsmelding Audnedal råd for eldre og funksjonshemmede

2 54/13 13/ Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder /13 13/ Protokoll - Lyngdal eldreråd /13 13/ Referat fra eldrerådets møte /13 11/ Referat fra møte i drøftingsrådet /13 11/ Referat fra møte i drøftingsrådet /13 13/ Mandal eldreråd: Møteprotokoll /13 13/ Strategi og handingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet statusrapportering 61/13 13/ Farsund eldreråd - møteprotokoll /13 13/ Revidert protokoll fra møte i Lyngdal eldreråd /13 13/ Møte brukerutvalg Sørlandet sykehus HF Eventuelt Kristiansand, Åse Tønnessen Sæbø Leder 2

3 Godkjenning av protokoll Enstemmig godkjent. Behandling av utvalgssak 13/13 Strategi og handingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet statusrapportering Saksgang Møtedato Saknr 1 Råd for mennesker med nedsatt /13 funksjonsevne i Vest-Agder 2 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø /13 3 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder /13 4 Fylkestinget Fylkeseldrerådet i Vest-Agder /13 Fylkesrådmannens forslag til vedtak: Fylkestinget er tilfreds med måloppnåelsen når det gjelder tilretteleggingsarbeidet i planperioden og tar statusrapporteringen til orientering. Arbeidet med tilrettelegging på samferdselsområdet følges opp videre i planer og konkret tilrettelegging, herunder gjennom BRA-ordningen. Møtebehandling Fylkeseldrerådet i Vest-Agder tar statusrapporteringen til orientering. Votering Enstemmig. Vedtak Fylkeseldrerådet i Vest-Agder tar statusrapporteringen til orientering. 3

4 14/13 Årsbudsjett 2014 Saksgang Møtedato Saknr 1 Yrkesopplæringsnemnda /13 2 Råd for mennesker med nedsatt /13 funksjonsevne i Vest-Agder 3 Administrasjonsutvalget /13 4 Hovedutvalg for kultur og utdanning /13 5 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø /13 6 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder /13 7 Fylkesutvalget /13 8 Fylkestinget Fylkesrådmannens forslag til vedtak: Yrkesopplæringsnemnda, hovedutvalget for kultur og utdanning, hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø, administrasjonsutvalget, fylkeseldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, tar forslaget til årsbudsjett 2014 til orientering. 1. Driftsbudsjett for 2014 vedtas i tråd med fylkesrådmannens innstilling. Mål og forutsetninger er beskrevet i Årsbudsjett 2014 i økonomiplanheftet fylkesrådmannens forslag, side Mål og premisser for bruk av midlene som angis i saksfremstillingen, godkjennes. Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Alle tall i hele 1000 kr Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Skatteinntekter Rammetilskudd Konsesjonskraft Momskomp. invest Rentekompensasjon skolebygg/transporttiltak SUM frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst fin. omløpsmidler Renteutgifter og andre finansutg. Avdrag på lån Netto finansinntekter/- utgifter Til ubundne avsetninger Netto avsetninger

5 Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (jf skj B) Merforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Alle tall i hele 1000 kr Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan Utdanning Tannhelse Regionale tjenester Stabsenheter og fellestjenester Justering for eksterne og interne finansposter Sum fordelt til drift Investeringsbudsjett for 2014 vedtas i tråd med fylkesrådmannens innstilling: 2.2 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Alle tall i hele 1000 kr Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer (bompenger) Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern overføring Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet Alle tall i hele 1000 kr Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Utdanning

6 Kristiansand katedralskole Gimle 343 Vennesla videregående skole Mandal videregående skole Spesialbrakke Søgne videregående skole Miljøtiltak skolebygg Byremo videregående skole EnergiKlima Øvrige investeringer I utdanning Tannhelse Regionalavdelingen Listerpakken fylkesvei Samferdselspakke 1 Kristiansand Fv45 Sirdal Hidra landfast ATP-prosjekter, prosjekter med andre/private utbyggere Øvrige veiinvesteringer Friluftsområder Fellesinvesteringer 51 Felles IKT-prosjekter VAF 51 Finansutgifter/finanskostnader Sum investeringer anleggsmidler Til grunn for budsjettforslaget ligger også vedtatt økonomiplan for (FT 73/12), strategisaken 2013 (FT 26/13) og statsbudsjettet for Momskompensasjon for investeringsprosjekter brukes i henhold til fylkestingets forutsetning til avkorting av låneopptak. Investeringene fratrukket momskompensasjonen, tilskudd, bompengeinntekter og overføring av driftsmidler, finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 3. Etter at fylkestinget har vedtatt de økonomiske rammene for 2014, skal fylkesutvalget, hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø, hovedutvalget for kultur og utdanning og administrasjonsutvalget vedta fordelingen av budsjettet innenfor de definerte rammeområdene der utvalgene har fordelingsfullmakt (jf. Reglement for delegering i budsjettsaker). Dersom fylkestinget vedtar å endre årsbudsjettet på rammenivå, skal utvalgene vedta ny fordeling av de endrede rammene. 4. Det tas opp lån i lånefondet med inntil 100 mill. kr. Renter og avdrag påløper og forfaller etter ordinære vilkår; også på byggeprosjekter. Lån kan gjøres avdragsfrie iht. finansieringsstrategi. Samlede utgifter til avdrag skal imidlertid være i samsvar med summen av avdrag på utlån fra lånefondet iht. vedtak for 6

7 det enkelte investeringsprosjekt. I tillegg til ovenstående kan det også komme formidlingslån til bompengeselskap. 5. Konsesjonskraftinntekter utover budsjettert nivå i 2014 og det enkelte år i økonomiplanperioden, avsettes på eget ubundet driftsfond (konsesjonskraftfond). Oppbyggingen av fondet pågår løpende inntil dette utgjør 50 mill. kr, og målsettingen er at dette kan realiseres innen år Vedtak om avsetning til konsesjonskraftfond foretas av fylkestinget i forbindelse med årsavslutningen. 6. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå budsjett- og ytelsesavtaler med driftsenhetene i fylkeskommunens organisasjon og tilknyttede virksomheter. 7. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å omfordele fellesposter mellom rammeområder i samsvar med Reglement for delegasjon i budsjettsaker. 8. Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2014, vil kunne medføre endrede rammer for fylkeskommunen. Eventuelt økte rammer til fylkesvei og lærlinger legges som budsjettøkning på områdene samferdsel og utdanning. En eventuell reduksjon i regionalutviklingsmidlene (kap. 551 post 60), budsjetteres som en reduksjon i rammen til regionalavdelingen, og dette kan medføre behov for endringer i RUP Møtebehandling Økonomisjef Lise Solgaard orienterte om saken. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder tar forslaget til årsbudsjett 2014 til orientering. Votering Enstemmig. Vedtak Fylkeseldrerådet i Vest-Agder tar forslaget til årsbudsjett 2014 til orientering. 7

8 15/13 Økonomiplan Saksgang Møtedato Saknr 1 Yrkesopplæringsnemnda /13 2 Råd for mennesker med nedsatt /13 funksjonsevne i Vest-Agder 3 Administrasjonsutvalget /13 4 Hovedutvalg for kultur og utdanning /13 5 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø /13 6 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder /13 7 Fylkesutvalget /13 8 Fylkestinget Fylkesrådmannens forslag til vedtak: Yrkesopplæringsnemnda, hovedutvalget for kultur og utdanning, hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø, administrasjonsutvalget, fylkeseldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, tar forslaget til økonomiplan til orientering. 1. Fylkestinget vedtar økonomiplan , i tråd med fylkesrådmannens innstilling Mål og strategier i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for , sidene 1 til Forslaget til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2014-kr): 2.1. Inntekter - driftsbudsjettet Tall i 1000 kr Skatt og rammetilskudd Konsesjonskraftinntekter Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg, transporttiltak Sum fellesinntekter Renteinntekter SUM Inntekter Utgifter driftsbudsjettet Rammeområder (tall i 1000 kr) Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan Utdanning Tannhelse

9 Regionale tjenester Stabsenheter og fellestjenester Korreksjon for fordelte kapitalutg Sum utgifter på rammeområder Renteutgifter Avdrag på lån Netto finansutgifter SUM utgifter Finansiering av investeringer og avsetning til disposisjonsfond Tall i 1000 kr Inntekter driftsbudsjettet Utgifter driftsbudsjettet Netto driftsresultat Finansiering av investeringer Effektiviseringsgevinst '- herav disp. av FT i sak 72/ '- herav rest til avsetning disposisjonsfond SUM mer/mindreforbruk Investeringsformål Tall i kr Utdanning Miljø- og klimatiltak skolebygg Mandal videregående skole Skolebruksplan kristiansandsregionen Tannhelse Fylkesveier Listerpakken, fylkesvei Samferdselspakke Kristiansand Fv45 i Sirdal Øvrige veiinvesteringer SUM fylkeskommunen Finansiering av investeringer Tall i 1000 kr Overføring av midler fra driftsbudsjettet Momskompensasjon investeringer Momskompensasjon 9

10 investeringer, bompengefinansierte Bompenger mv Lån i lånefondet Sum finansiering Momskompensasjon på investeringsprosjekter brukes til avkorting av låneopptak i økonomiplanperioden. Investeringene fratrukket momskompensasjonen, bompenger, evt. tilskudd og overføring av driftsmidler, finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. Budsjettert driftsfinansiering og annen finansiering skal benyttes før lånemidler. På tross av strammere økonomiske rammer, er det prioritert å budsjettere med et relativt høyt positivt netto driftsresultat i økonomiplanperioden. Dette er begrunnet med at en stor del av fylkesveimidlene gis som et bidrag til investeringer. I tillegg gir dette fylkeskommunen mulighet til å holde et fortsatt høyt investeringsnivå. Det er økonomisk fornuftig å arbeide for reduksjon av fylkeskommunens høye gjeldsgrad. Fylkestinget vil generelt prioritere å bruke udisponerte og innsparte midler til finansiering av vedtatte prosjekter på investeringsbudsjettet. Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2014, vil kunne medføre endrede rammer for fylkeskommunen. Eventuelt økte rammer til fylkesvei og lærlinger legges som budsjettøkning på områdene samferdsel og utdanning. En eventuell reduksjon i regionalutviklingsmidlene (kap. 551 post 60), budsjetteres som en reduksjon i rammen til regionalavdelingen, og dette kan medføre behov for endringer i RUP Møtebehandling Økonomisjef Lise Solgaard orienterte om saken. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder tar forslaget til økonomiplan til orientering. Votering Enstemmig. Vedtak Fylkeseldrerådet i Vest-Agder tar forslaget til økonomiplan til orientering. 10

11 16/13 Transporttjenesten for funksjonshemmede - evaluering av reglementet Saksgang Møtedato Saknr 1 Råd for mennesker med nedsatt /13 funksjonsevne i Vest-Agder 2 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø /13 3 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder /13 4 Fylkesutvalget /13 5 Fylkestinget Fylkesrådmannens forslag til vedtak: Fylkestinget tar saken til orientering. Fylkestinget slutter seg til foreslåtte justeringer i reglementet. Endringene iverksettes fra det tidspunkt elektroniske TT-kort innføres. Møtebehandling Representanten Vidar Kleppe fremmet følgende forslag: Fylkeseldrerådet i Vest-Agder tar saken til orientering men vil understreke viktigheten av at de "tyngste brukerne i den fremtidige ordningen transporttjeneste for funksjonshemmede må styrkes. Votering Enstemmig. Vedtak Fylkeseldrerådet i Vest-Agder tar saken til orientering men vil understreke viktigheten av at de "tyngste brukerne i den fremtidige ordningen transporttjeneste for funksjonshemmede må styrkes. 17/13 Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (LIM-planen) - fastsetting av planprogram Saksgang Møtedato Saknr 1 Råd for mennesker med nedsatt /13 funksjonsevne i Vest-Agder 2 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø /13 3 Hovedutvalg for kultur og utdanning /13 4 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder /13 5 Fylkesutvalget /13 6 Fylkestinget

12 Fylkesrådmannens forslag til vedtak: 1. Planprogram for Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (LIM-planen) fastsettes med de endringene som er foreslått i saksframlegget. 2. Arbeidet med LIM-planen startes opp i henhold til framdriftsplanen i planprogrammet. Det tas sikte på at planen og handlingsprogram for 2015 vedtas av fylkestingene høsten Det settes av Kr ,- til arbeidet med LIM-planen, dekket over Regionalt utviklingsprogram Agder Vest-Agder fylkeskommunes andel av dette er Kr ,- som dekkes over ansvar 447*. 4. Fylkestinget gir fylkesutvalget fullmakt til å vedta detaljert framdriftsplan og mandat for de ulike rollene i planprosessen. Møtebehandling Representanten Vidar Kleppe fremmet følgende forslag: Fylkeseldrerådet i Vest-Agder beklager at man ikke har fått saken til høring. Representanten Åse Tønnessen Sæbø fremmet følgende forslag: Fylkeseldrerådet i Vest-Agder vil påpeke at de fleste av temaene som dette planarbeidet omfatter, angår eldre. Da andel eldre i befolkningen vil øke sterkt i planperioden, mener vi det er viktig at de eldres behov blir godt ivaretatt i planarbeidet. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder vil gjerne bidra til dette! Votering Medlemmene i fylkeseldrerådet i Vest-Agder gikk enstemmig inn for begge forslag. Vedtak Fylkeseldrerådet i Vest-Agder beklager at man ikke har fått saken til høring. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder vil påpeke at de fleste av temaene som dette planarbeidet omfatter, angår eldre. Da andel eldre i befolkningen vil øke sterkt i planperioden, mener vi det er viktig at de eldres behov blir godt ivaretatt i planarbeidet. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder vil gjerne bidra til dette! 12

13 Saknr Arkivsak Tittel 53/13 13/ Årsmelding Audnedal råd for eldre og funksjonshemmede 54/13 13/ Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder /13 13/ Protokoll - Lyngdal eldreråd /13 13/ Flekkefjord eldreråd: Referat fra eldrerådets møte /13 11/ Referat fra møte i drøftingsrådet /13 11/ Referat fra møte i drøftingsrådet /13 13/ Mandal eldreråd: Møteprotokoll /13 13/ Strategi og handingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet statusrapportering 61/13 13/ Farsund eldreråd - møteprotokoll /13 13/ Revidert protokoll fra møte i Lyngdal eldreråd /13 13/ Møte brukerutvalg Sørlandet sykehus HF Referatsakene ble gjennomgått og medlemmene kommenterte følgende: Referatsak 55/13: Protokoll Lyngdal eldreråd: Punkt 7, eventuelt: Etablering av nytt eldresenter etterlyser informasjon. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder vil følge med i protokoll fra neste møte i Lyngdal eldreråd , tilbakemeldingen Lyngdal eldreråd har fått i denne saken. Referatsak 65/13: Protokoll Flekkefjord eldreråd: : Helse og omsorgsplan Fylkeseldrerådet i Vest-Agder ønsker å gi "en fjær i hatten" for helse- og omsorgsplan 2020 i Flekkefjord. 13

14 Eventuelt 1. Fellesmøte med Aust-Agder 2014 (Regionplan Agder 2020): Aust-Agder fylkeseldreråd har bekreftet datoen 12. september. Prosjektleder for Regionplan Agder 2020 Inger Holen har bekreftet at hun kommer. Møtested er ikke avklart. 2. Lyttevennseminar 2014: 15. oktober 2014 blir det lyttevennseminar på Universitetet i Agder. 3. Landskonferanse 2014 Fylkeseldreråd: Dato: mai på First Hotell Ambassadeur, Drammen. 4. Møteoversikt 2014 fylkeskommunale utvalg, råd og nemnder: Foreslåtte datoer i fylkeseldrerådet endres for å få dette til å passe inn med de øvrige utvalg i behandlingsprosess av saker. Følgende datoer vil gjelde for fylkeseldrerådet i Vest-Agder 2014: 27.01, 03.03, (vårkonferanse), 26.05, (fellesmøte med AA), 06.10, (lyttevennkonferanse), Før møtet startet hadde fylkeseldrerådet invitert fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen og fylkesordfører Terje Damman til dialog på hvorfor det er så lite saker fylkeseldrerådet blir involvert i. Møtedatoer i fylkeseldrerådet bør tilpasses bedre med de øvrige utvalg i saksbehandlingsprosessen. Fylkeseldrerådet ble bedt om å se på om foreslåtte møtedatoer bør endres (endret møtedato, nr. 4). Fylkeseldrerådet bør stå på høringslister i de forskjellige planer. Fylkeseldrerådet bør tas med i arbeidsgrupper i de forskjellige planer som utarbeides. Fylkeseldrerådet bør stå på distribusjonsliste til samtlige utvalg. Fylkesordfører og fylkesrådmann ønsker en tilbakemelding fra fylkeseldrerådet på konkrete saker som ønskes å få til behandling i for å komme tidlig inn i saksbehandlingsprosessen. Medlemmene i fylkeseldrerådet gikk enstemmig inn for at leder og nestleder i fylkeseldrerådet gis fullmakt til å utarbeide retningslinjer (sak) til neste møte Revisjon av reglement for fylkeseldrerådet i Vest-Agder: Fylkestinget vedtok i møte endringer i reglementet for fylkeseldrerådet i Vest-Agder. "eldrerådet gis møterett i fylkestinget for å redegjøre for saker som er behandlet av fylkeseldrerådet, når dette er ønskelig". Endringer fra fylkestinget legges inn i reglementet og publiseres på fylkeseldrerådets hjemmeside. 14

15 6. Vårkonferanse 2014 Vest-Agder fylkeseldreråd: 14. mai arrangeres det vårkonferanse for de kommunale eldreråd i Vest- Agder, på Rosfjord Strandhotell, Lyngdal. Program ble gjennomgått og man ligger "godt an". Sak under eventuelt til neste møte, Ventetid/korrespondanse på buss//belysning/ferdsel i gang- og sykkelsti: Ventetid/korrespondanse på busser i utkantruter kveldstid (kristiansand) er for dårlig. Det er for dårlig belysning i fotgjengerfelt i mørketiden v/ Rimihjørnet/NAV bygget (Festningsgt./Gyldenløvesgt.) - mange nestenulykker. Det burde være en midtmarkering for syklende og gående på gang- og sykkelstier. Det er mange hurtigkjørende syklende/el.sykler/elektriske rullestoler mange nestenulykker. Sekretæren utarbeider et brev representanten Tor Mathisen godkjenner innholdet før det videresendes samferdselsavdelingen. 8. Fylkeseldrerådets økonomi: Avdelingsleders kommentar pr. oktober 2013: I henhold til budsjett eller et lite mindreforbruk ved årets slutt. Lyttevennkoordinator Tor Peersen orienterte om status lyttevenner. Sogn- og Fjordane fylkeseldreråd hadde invitert til å snakke om lyttevennprosjektet, Det var stor suksess, mange møtte. Besøk på den internasjonale skolen. Det er søkt departementet om penger til distribusjon av film og bok til samtlige kommunale eldreråd. Søknaden legges fram for statsråd. Filmen som er laget skal distribueres til fylkeseldrerådene. Sammen med film og boka går det ut et brev som fylkesordfører, lyttevennkoordinator og leder av fylkeseldrerådet signerer. Fylkeseldrerådene bør ha eierskap til lyttevennprosjektet. Ved jevnlige møter med kommunene vil fylkesordfører oppfordre kommunene til å bli mer aktive til "lyttevennprosjektet". Størst utfordring å finne lyttevenner hva kan gjøres? - Ambassadørgrupper: - Fylkestingets medlemmer får utdelt film og "bok" i kommende desember fylkesting bekjentgjøre lyttevenn til venner/bekjente/politiske partier. - Diakonutvalg/menigheter bør komme mer på banen. - "Forberedelse til pensjonisttilværelsen" for de som er i jobb få "fri" et par timer i uken hos arbeidsgiver (noe får fri til å trene) noe personalavdelinger bør se nærmere på? 15

16 16

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg:

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg: file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447331_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 08:46:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 66 Økonomiplan 2014-2017 DEL I:

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2015 66 Økonomiplan

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan 2007-2010 1 VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 14 Fylkesrådmannens

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2008-2011

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2008-2011 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2008-2011 Økonomiplan 2008-2011 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2008 2011 1 Del II Årsbudsjett 2008 45 Del III Fordelt årsbudsjett 2008 56 Vest-Agder

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 11.03.2013 kl. 10:00 13.45 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Christian

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470971_fix.html Side 1 av 1 13.03.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 09.03.2015 11:07:44 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1!

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Økonomiplan 2012-2015 DEL I Innhold! VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Fylkesrådmannens forord 1! Sammendrag 2! Bakgrunn for økonomiplanen 4! Strategisaken 2011 (FT 24/11) 4! HOVEDOVERSIKTER 5!

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2011-2014 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2011 2014 1 Del II Årsbudsjett 2011 48 Del III Fordelt årsbudsjett 2011 54 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2011-2014 Økonomiplan

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 29/14 Godkjenning av

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Årsbudsjett 2006

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Årsbudsjett 2006 ØKONOMIPLAN 2006-2009 Årsbudsjett 2006 Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks 517 4605 KRISTIANSAND Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017. (vedtatt av bystyret 19. des. 2013)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017. (vedtatt av bystyret 19. des. 2013) 2014 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017 (vedtatt av bystyret 19. des. 2013) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 86/14

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 86/14 Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 86/14 INNHOLD Vedtak i FT-sak 86/14 Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015... 1 Vedtatt investeringsbudsjett 2015-2018... 7

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer