Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2008-2011"

Transkript

1 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan

2 Økonomiplan Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan Del II Årsbudsjett Del III Fordelt årsbudsjett Vest-Agder fylkeskommune

3 Økonomiplan Økonomiplan DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 11 Fylkesrådmannens forord 11 Sammendrag 12 Bakgrunn for økonomiplanen 13 Økonomiplan 13 Årsbudsjett 13 Føringer for arbeidet med økonomiplanen 13 Strategisaken ØKONOMIPLAN HOVEDOVERSIKTER 14 Økonomiplan Investeringer 15 UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER 16 Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder 16 Befolkning 16 Alderssammensetning 16 Flytting 17 Arbeidsmarked og sysselsetting 17 Næringsstrukturen i Vest-Agder 17 Yrkesdeltakelse 19 Utvikling i yrkesdeltakelse for kvinner og menn 20 Likestillingsstatus 20 Utdanningsnivå 21 Levekår og folkehelse 21 Forskning og utvikling (FoU) 21 Verdiskaping 22 Nasjonaløkonomisk utvikling statsbudsjettet Hovedtrekk i regjeringens forslag til statsbudsjett for Statsbudsjettets konsekvenser for Vest-Agder fylkeskommune 25 Langtidsbudsjettet 26 Inntekter 26 Driftsutgifter 26 Finans 27 Likviditetsutvikling 27 Vest-Agder fylkeskommune

4 Økonomiplan DRIFTSOMRÅDENE 29 Regional utvikling 29 Utdanning 30 Implementering av Kunnskapsløftet 30 Tilpasset opplæring 30 Inntak til videregående opplæring 30 Bygningsmessige utfordringer 31 Rådgivning, veiledning og bortvalg 31 Vurdering 31 Spesialundervisning 32 Minoritetsspråklige elever 32 Opplæring for voksne 32 Kompetanseutvikling 33 Realfag og teknologiske fag 33 Digitalisering av opplæringen 33 Internasjonalisering 33 Regionale tjenester 34 Fylkesveger 34 Kollektivtrafikken 34 Kultur 35 Næring og stedsutvikling 35 Prosjekter finansiert av driftsmidler 36 Tannhelse 37 Flere pasientgrupper økt bemanning 37 Interne rammebetingelser medarbeiderperspektivet 38 Satsningsområder for Vest-Agder fylkeskommune som arbeidsgiver 38 INVESTERINGER 39 Utdanning 39 Tangen videregående skole 39 Kristiansand katedralskole Gimle 40 Miljøtiltak i skolebygg og skolestruktur i Kristiansand 41 Byggrelaterte offentlige krav og pålegg 41 Regionalavdelingen 41 Veginvesteringer 41 Tannhelse 44 Del II Årsbudsjett Del III Fordelt årsbudsjett Vest-Agder fylkeskommune

5 Økonomiplan SAKSPROTOKOLL Arkivsak Arkivnr. E: A03 &13 Saksbehandler Lise Solgaard Saksgang Møtedato Saksnr Fylkestinget /2007 ØKONOMIPLAN Fylkestinget Saksordfører: Toril Runden Fylkesutvalget rår fylkestinget til å treffe slikt vedtak: 1. Fylkestinget vedtar fylkesutvalgets forslag til økonomiplan Til grunn for forslaget ligger Økonomiplan , årsbudsjett 2007 (FT 49/06), Strategisaken 2007 (FT 21/07) og forslag til statsbudsjett for Fylkesrådmannens mål og premisser for bruk av midlene i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for , sidene 1 til Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2008-kr): 3.1. Inntekter Tall i kr Skatt og rammetilskudd Konsesjonskraftinntekter Mva-komp. Investering Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg Renteinntekter Sum fellesinntekter Vest-Agder fylkeskommune 1

6 Økonomiplan Utgifter driftsbudsjettet Tall i kr Rammeområder Folkevalgte styrings og kontrollorgan Sentraladministrasjonen Fellestjenester Utdanning Tannhelse Regionale tjenester Regionalutvikling Byggforvaltning (ford. på rammeomr.) Nettoramme Sum utgifter på rammeområder Investeringsformål Tall i kr Fellesformål Infrastr. bærbare elevpcer Nytt sak/arkivsystem Ny intra/internettportal Sum fellesinvesteringer Utdanningsformål Tangen videregående sk Økning av prosjektramme Tangen vgs Skolestruktur i Kristiansand Miljøtiltak skolebygg Nybygg KKG Utsk.PCB-holdige lysarm Off. krav, brann/byggtekn Sum utdanning Regionalformål Omlegging av fylkesveg ved Spangereidkanalen ATP Listerpakken Veg Sum regionale tjenester Vest-Agder fylkeskommune 2

7 Økonomiplan Tannhelse Nye tannklinikker Sum tannhelse SUM fylkeskommunen Momskompensasjon på investeringer Tall i kr Momskompensasjon Momskompensasjon for budsjetterte investeringer brukes i henhold til fylkestingets forutsetning til avkorting av låneopptak i økonomiplanperioden. 3.5 Finansiering av investeringer Investeringene fratrukket momskompensasjonen finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 3.6 Økning av prosjektramme Tangen videregående skole Prosjektrammen til Tangen videregående skole økes med 43,3 mill. kr. Beløpet fordeles på årene 2008 og 2009 som vist i tabellen over. Økningen finansieres av inntektene fra salg av aksjer i Tangen Utviklingsselskap AS (TUAS), som ble solgt i Eventuelle udisponerte midler ved regnskapsavslutningen tilføres et bufferfond. De stramme økonomiske rammene har ikke muliggjort at fylkeskommunen kan budsjettere med netto positivt resultat av noen størrelse i økonomiplanperioden. Fylkeskommunens høye investeringsnivå fører til svært høye rente- og avdragskostnader, og dette gjør det nødvendig å holde driftskostnadene på et stabilt, nøkternt nivå. Det påregnes økte rentekostnader, og det anbefales derfor at bufferen som opparbeides benyttes til finansiering av budsjetterte prosjekter. 5. Underskuddet i VAK dekkes ved regnskapsavslutning for Prøveprosjektet Hjem for en 50-lapp igangsettes i 2008, i henhold til tidligere vedtak i NSM-utvalget. 7. Fylkestinget ønsker å utvide TT-ordningen til å bli døgnåpen. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om dette innen 1. halvår Fylkestinget er enige om å omdisponere innenfor rammen til NSM-utvalget 1,5 mill kr. fra udisponert sum (tabell s.26 i økonomiplan ) til investeringer fylkesveier. 9. Fylkestinget legger til grunn at billettprisene for kollektivtrafikken følger pris-og lønnsutviklingen. FYLKESTINGETS BEHANDLING: Representanten Arild Birkenes la frem FrPs alternative budsjettforslag: Vest-Agder fylkeskommune 3

8 Økonomiplan Vest-Agder Fremskrittsparti fremmer følgende endringer til Fylkesrådmannens fremlagte årsbudsjett og økonomiplan Tall i hele tusen kroner i 2008-priser. Positive tall = økte utgifter/inntekter Negative tall = reduserte utgifter/inntekter DRIFTSKONSEKVENSER FORSLAGSTEKST: BRUTTO UTGIFTER Undervisning, styrket innhold/ramme 1) Regional, styrket ramme 2) Driftstøtte paraplyorg.funksjonshemmede SUM UTGIFTER BRUTTO INNTEKTER Regionalavd, reduksjon ramme 3) Kultur, redusert ramme 4) Sentraladministrasjonen reduksjon 5) SUM INNTEKTER AVSETNING FOND/OVERSKUDD INVESTERINGER - AVVENTES INNTIL REGNSKAPET 2007 ER AVSLUTTET FØRINGER FOR RAMMEENDRINGER I BUDSJETTET 1) Brukes til elevpc er, kompetansehevingsmidler klasseromsledelse/ikt, spesialundervisning/tilrettelagt undervisning 2) Brukes til økt vedlikehold fylkesvegene, gang/sykkelstier rassikring og asfaltering 3) Reduksjon regionalavdelingen frie midler (jfr budsjett s19/tabell s 26) 4) Redusere på kulturbasert nær.utvikl og frie midler næringsvirksomhet, samt markedstilpasse billettsalg for kunstmuseet, teater, opera samt kutte støtten til symfoniorkesteret og ymse priser/div kultur. 5) Si opp medlemsskap i Agderrådet VERBALE FORSLAG 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sette i gang forsøk med å gjøre enkelte skole i Vest-Agder fylkeskommune selvstyrte. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sette i gang et belønningssystem for videregående skoler som reduserer drop-out i videregående opplæring. Vest-Agder fylkeskommune 4

9 Økonomiplan Fylkestinget ber fylkesrådmannen foreta en evaluering av om hvorvidt skolene i Vest-Agder fylkeskommune fungerer som integreringsarena. 4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomgå og evaluere spesialundervisningen i de videregående skole. 5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen foreta en bygningsteknisk gjennomgang av alle skoler i Vest-Agder fylkeskommune, samt en prioritering av vedlikeholdsbehovet for den enkelte skole. 6. Fylkestinget ber fylkesrådmannen lage en fylkeskommunal tiltaksplan for å bekjempe bråk, uro og mobbing i skolene. 7. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sette i gang et forsøk på lærerevaluering og evaluering av undervisning og læringsmiljø på alle de videregående skolene i Vest-Agder. Det nedsettes et evalueringsteam, bestående av elever, uavhengige lærere og foreldre 8. Fylkestinget går imot å innføre rushtidsavgift ved bomstasjonene i Kristiansand. 9. Fylkestinget ber rådmannen lage en plan/sak med sikte på å legge til rette for at alle skal kunne delta på like vilkår i Vest-Agder. 10. Fylkestinget sier nei til flere bompengeprosjekter for utbedring eller bygging av nye, offentlig finansierte veier. 11. Eventuelle økte inntekter i perioden skal benyttes til styrket vedlikehold av fylkesveiene, styrket bygningsvedlikehold og til å redusere gjelda til fylkeskommunen. Representanten Erik Müller fremmet SVs alternative budsjettforslag (pkt 2, 3 og 5 som oversendelsesforslag): 1. Fylkestinget vil støtte opp om utredningsarbeidet om rushtidsavgift som ATP-utvalget har bedt om. 2. Fylkestinget vil be fylkesordføreren ta et initiativ til en løsning på usikkerheten om utbyggingen av Agder Naturmuseum. ( En mulig løsning er som ved Kilden hvor vi fikk et forhåndstilsagn fra staten.) 3. Fylkestinget ber rådmannen se på muligheten til å bruke en større del av overskuddet for 2007 til opprustning av skolebygg.det bør spesielt fokuseres på energi og miljø.dette gjøres i forbindelse med regnskapsavslutningen. Begrunnelse: Dette gjøres ut fra vurdering av gjeldsituasjonen fra 2010 og utover. Hvis disse utbedringstiltakene allikevel bør komme tidlig i denne perioden vil dette ikke nødvendigvis belaste kapitalutgiftene negativt. Påvirkningen er avhengig av forholdet mellom pristigning innen bygg, og renta. En framskynding vil også kunne ha besparelser på driftsida. 4. Budsjettet for voksenopplæringen økes med 1mill. Anslag konsesjonkraft økes tilsvarende. 5. Det tas høyde for at posten for energiplan/tiltak bør øke i årene framover og legges inn i framtidige årsbudsjetter/økonomiplaner. Representanten Odd Salvesen fremmet PPs alternative budsjettforslag: Vest-Agder fylkeskommune 5

10 Økonomiplan Vest Agder Pensjonistparti alternative handlingsplan Tj. Tekst 2008-budsjett 2009-budsjett 2010-budsjett 2011-budsjett Red. innt./økt utg. Red. utg./økt innt. Red. innt./økt utg. Red. utg./økt innt. Red. innt./økt utg. Red. utg./økt innt. Red. innt./økt utg. Red. utg./økt innt. Sentraladministrasjonen Utdanning Tannhelse Kultur Regionale tjenester Netto endring PPs driftsresultat Rådmannens * Overskuddene/Underskudd tilføres likviditetsbeholdningen Iht Fylkesrådmannens budsjetforslag. I fylkesrådmannens forslag til budsjett for Vest-Agder fylkeskommune for 2008 og Økonomiprogram for perioden gjøres følgende endringer: 1. Det satses sterkere på tannhelse for å kunne gi flere grupper behandling, spesielt med tanke på rusomsorg, svake grupper og eldre mennesker. 2 mill. kr. 2. Det fylkeskommunale veinettet forfaller, vi ønsker en økning i budsjettperioden med min 5 % og det dekkes inn ved reduksjon på kultursektoren. 3. Fylkesmuseet flyttes ikke til Odderøya, bevilgningen slettes. 4. De midler som frigjøres benyttes til styrking av budsjett , (Pkt 3 foreslås oversendt) Representanten Vidar Kleppe fremmet følgende forslag: 1. Fylkestinget ber om at det fremmes en sak om å inngå et samarbeid med en region eller en by i Israel. 2. Fylkestinget ber om at det fremmes en handlingsplan for å redusere bruk av alkohol og rusmidler i den videregående skole i Vest-Agder. 3. Fylkestinget ber om at dagens TT-ordning gjøres døgnåpent fra den Driftsstøtte til funksjonshemmedes paraplyorganisasjoner kr Økningen dekkes over konsesjonskraftinntekter som økes tilsvarende. VOTERING: Det ble først votert over voteringsmåten. Fylkesordføreren foreslo å votere over hvert av de innkomne forslag som helhet, uten punktvis votering og til slutt over innstillingen. De verbale forslagene som ikke hadde direkte tilknytning til økonomiplan/årsbudsjett, ble foreslått oversendt uten realitetsbehandling. Vest-Agder fylkeskommune 6

11 Økonomiplan Fremgangsmåten ble vedtatt mot 10 stemmer (FrP, Dem, V) FrPs forslag fikk ti stemmer (FrP, Dem, V) og falt. Verbalforslagene pkt 1-11 ble mot ni stemmer (Frp, D, PP), vedtatt oversendt uten realitetsbehandling. Pensjonistpartiets verbalforslag pkt 1. fikk to stemmer (PP, Dem) Pkt 2 fikk ni stemmer (PP, Dem, FrP) Pkt 3 Oversendes. Pkt 4 bortfalt da ingen av forslagene ble vedtatt. I SVs forslag fikk pkt 4 en stemme (SV), de øvrige punktene ble vedtatt oversendt. Demokratenes forslag pkt 1 ble mot 12 stemmer (Dem, V, Frp, SV, PP), vedtatt oversendt uten realitetsbehandling, pkt 2 mot 11 stemmer (Dem, Frp, V, PP), pkt 3 mot 11 stemmer (Dem, FrP, PP, V). Pkt 4 fikk 13 stemmer (Dem, PP, V, FrP, Sp) og falt. Fylkesutvalgets innstilling pkt 1-6 ble vedtatt mot åtte stemmer (FrP, Dem,) Pkt 7 ble vedtatt mot 13 stemmer (Dem, PP, V, Sp, FrP) Pkt 8 ble enstemmig vedtatt Pkt 9 ble vedtatt mot en stemme (Dem) Protokolltilførsel fra FrP (6), Dem og V. v/ representanten Line Skøii Vennesland Vi protesterer mot at fylkesordføreren avholder votering over å bryte kommuneloven når det skal voteres over budsjett. Vi påpeker at dette er en oppfordring til å bryte loven, som er skrevet for å sikre muligheten til å stemme alternativt på to forslag. At flertallet mener voteringsmåten er bra viser bare at de har forakt for demokratiets Spilleregler. VEDTAKET BLE: 1. Fylkestinget vedtar fylkesutvalgets forslag til økonomiplan Til grunn for forslaget ligger Økonomiplan , årsbudsjett 2007 (FT 49/06), Strategisaken 2007 (FT 21/07) og forslag til statsbudsjett for Fylkesrådmannens mål og premisser for bruk av midlene i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for , sidene 1 til Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2008-kr): 3.1. Inntekter Tall i kr Skatt og rammetilskudd Konsesjonskraftinntekter Mva-komp. Investering Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg Renteinntekter Sum fellesinntekter Vest-Agder fylkeskommune 7

12 Økonomiplan Utgifter driftsbudsjettet Tall i kr Rammeområder Folkevalgte styringsog kontrollorgan Sentraladministrasjonen Fellestjenester Utdanning Tannhelse Regionale tjenester Regionalutvikling Byggforvaltning (fordeles på rammeområdene) Nettoramme Sum utgifter på rammeområder Investeringsformål Tall i kr Fellesformål Infrastruktur bærbare elev PCer Nytt sak/arkivsystem Ny intra/internettportal Sum fellesinvesteringer Utdanningsformål Tangen videregående skole Økning av prosjektramme Tangen videregående skole Skolestruktur i Kristiansand Miljøtiltak skolebygg Nybygg Kristiansand katedralskole Gimle Utskifting av PCB-holdige lysarmaturer Offentlige krav, brann og byggteknisk Sum utdanning Vest-Agder fylkeskommune 8

13 Økonomiplan Regionalformål Omlegging av fylkesveg ved Spangereidkanalen ATP Listerpakken Veg Sum regionale tjenester Tannhelse Nye tannklinikker Sum tannhelse SUM fylkeskommunen Momskompensasjon på investeringer Momskompensasjon investeringer Tall i kr Momskompensasjon Momskompensasjon for budsjetterte investeringer brukes i henhold til fylkestingets forutsetning til avkorting av låneopptak i økonomiplanperioden. 3.5 Finansiering av investeringer Investeringene fratrukket momskompensasjonen finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 3.6 Økning av prosjektramme Tangen videregående skole Prosjektrammen til Tangen videregående skole økes med 43,3 mill. kr. Beløpet fordeles på årene 2008 og 2009 som vist i tabellen over. Økningen finansieres av inntektene fra salg av aksjer i Tangen Utviklingsselskap AS (TUAS), som ble solgt i Eventuelle udisponerte midler ved regnskapsavslutningen tilføres et bufferfond. De stramme økonomiske rammene har ikke muliggjort at fylkeskommunen kan budsjettere med netto positivt resultat av noen størrelse i økonomiplanperioden. Fylkeskommunens høye investeringsnivå fører til svært høye rente- og avdragskostnader, og dette gjør det nødvendig å holde driftskostnadene på et stabilt, nøkternt nivå. Det påregnes økte rentekostnader, og det anbefales derfor at bufferen som opparbeides benyttes til finansiering av budsjetterte prosjekter. 5. Underskuddet i VAK dekkes ved regnskapsavslutning for Prøveprosjektet Hjem for en 50-lapp igangsettes i 2008, i henhold til tidligere vedtak i NSM-utvalget. Vest-Agder fylkeskommune 9

14 Økonomiplan Fylkestinget ønsker å utvide TT-ordningen til å bli døgnåpen. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om dette innen 1. halvår Fylkestinget er enige om å omdisponere innenfor rammen til NSM-utvalget 1,5 mill kr. fra udisponert sum (tabell s.26 i økonomiplan ) til investeringer fylkesveier. 9. Fylkestinget legger til grunn at billettprisene for kollektivtrafikken følger pris-og lønnsutviklingen. RETT UTSKRIFT: DATO: 29. februar 2008 Sendes saksbehandler idet en viser til resultat av behandling i fylkestinget 11. desember Kristiansand, den Politisk sekretariat Solfrid G. Mjåland Vest-Agder fylkeskommune 10

15 Økonomiplan Vest-Agder en drivkraft for utvikling Fylkesrådmannens forord Vest-Agder fylkeskommune arbeider for å utvikle, tiltrekke og beholde kompetanse til arbeidslivet i vår landsdel. Det gjør vi ved å tilrettelegge for gode utdanningstilbud, spennende kulturtilbud og arbeide for stadig bedre kommunikasjoner i landsdelen. Gjennom handlingsprogrammet for regional utvikling har vi bidratt til at vår landsdel er den første der bredbånd til alle blir en realitet. Fylkeskommunene skal være regionalutviklingsaktører. Det klarer vi gjennom godt samarbeid med kommunene, regional stat, utdannings- og forskningsinstitusjoner, det regionale næringslivet og andre aktører som vil landsdelsutvikling. Vi begynner å se resultatet av mangeårig samarbeid på Agder. Det er vel fortjent at Universitetet i Agder ble en realitet i 2007, et resultat av et omfattende arbeid gjennom flere år. Fylkeskommunenes bidrag til et stipendprogram for doktorgradskandidater styrker universitetets samhandling med egen region. Dette gir inspirasjon til å øke innsatsen for regionen. Fylkeskommunene på Agder har hatt og har mange samarbeidsprosjekter. Nå har vi startet arbeidet med en felles regionplan for Agder. Økonomiplanen viser fylkeskommunens strategier og prioriteringer for kommende periode. Vest-Agder fylkeskommunes bidrag til Kristiansand teater- og konserthus kan ikke lånefinansieres. Positivt regnskapsresultat for 2005 og 2006 gjør at vårt bidrag er tatt over driftsbudsjettet. Etter to gode driftsår, kan vi nå konstatere at kostnadsveksten er større enn inntektsveksten. Dette begrunnes med høye lønnsoppgjør med tilhørende pensjonskostnader og økte renteutgifter. Det krever en stram styring av økonomien for å kunne betjene de økte kostnadene vårt investeringsprogram legger opp til. Det legges ikke opp til vesentlige endringer i vårt driftsbudsjett. Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for at nesten 7000 elever får god videregående opplæring og at vi fremdeles har Norges mest omfattende fagopplæring i bedrift. Befolkningen i Vest-Agder skal fremdeles få et godt kollektivtilbud og det offentlige tannhelsetilbudet skal ha god kvalitet. Utbygging av Tangen videregående skole binder store deler av vårt investeringsbudsjett. Et meget stramt byggemarked medvirker til at vi har fått en større prisstigning enn forutsatt da forprosjektet ble vedtatt. Den samme utfordringen har vi når det gjelder nybygget ved Kristiansand katedralskole Gimle. Tine Sundtoft fylkesrådmann 08. november 2007 Vest-Agder fylkeskommune 11

16 Økonomiplan Sammendrag Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan tar utgangspunkt i vedtatt økonomiplan (FT 49/06), strategisaken 2007 (FT 21/07) og statsbudsjettet I sitt budsjettforslag har fylkesrådmannen vektlagt følgende: Oppfølging av Kunnskapsløftet og fokus på videregående opplæring. Fortsatt god kvalitet på tannhelsetilbudet Økonomisk handlingsrom i den regionale funksjonen. Vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse. Sikring av vegkapitalen. Full utbygging av Tangen videregående skole. Nybygg ved Kristiansand katedralskole Gimle. Utbygging av Tangen videregående skole er fortsatt det høyest prioriterte byggeprosjektet i økonomiplanperioden. Den nye skolen på Tangen vil være fylkeskommunens største satsing på skolebygg. På bakgrunn av faktisk prisutvikling og forventet prisvekst fram til ferdigstillelse av skolen, foreslår fylkesrådmannen at prosjektrammen økes med 43,4 mill. kr. Denne økningen foreslås dekket med inntektene fra salg av aksjene i Tangen Utviklingsselskap AS (TUAS), som ble solgt i Forprosjektrapport for det nye bygget på Kristiansand katedralskole Gimle fremlegges og presenteres for fylkestinget i desember 07. I løpet av 2007 har fylkeskommunens siste bidrag til Kristiansand teater- og konserthus (Kilden ) blitt utbetalt. Fylkeskommunen har til sammen bidratt med over 87 mill. kr til dette prosjektet bl.a. ved å bruke merinntekter fra skatt i 2005 og Driftsfinansiering av dette prosjektet gjør at fylkeskommunen nå kan opprettholde fremdrift i store prosjekter, til tross for den kraftige prisøkningen i byggemarkedet. Oppgaver knyttet til forvaltningsreformen, som skal gjennomføres fra , vil være en sentral utfordring i de nærmeste årene. Fylkeskommunen fokuserer i denne forbindelse både på innholdet for egen region, kompetanseoppbygging og iverksetting. Fylkeskommunens langsiktige gjeld vil øke i løpet av økonomiplanperioden fra 925 mill. kr til mill. kr i 2009, og tilbake til mill. kr i Dette til tross for at mvakompensasjon av gjeldende investeringer benyttes til avkorting av låneopptak. Ettersom fylkeskommunens lånegjeld øker betydelig i økonomiplanperioden, øker også kostnadene i forbindelse med renter og avdrag. Dette er en stor utfordring for fylkeskommunen i en tid med stigende rente. For å få balanse i perioden, er det nødvendig å legge inn et generelt krav til omstilling på 1 pst. i 2010 som videreføres i Bortsett fra ovennevnte krav om omstilling, videreføres i all hovedsak driftsnivået i økonomiplanperioden. Driftsbudsjettet for 2008 innebærer følgende endringer i forhold til nivået i 2007: Regionalutvikling. Rammen er redusert i forhold til Direkte bidrag til kulturinstitusjoner er imidlertid økt innenfor rammen til regionalavdelingen. Utdanningssektoren får en økning i rammen på 30,3 mill. kr. Av dette er ca. 13,3 mill. kr økning utover deflator og andre korreksjoner som er spesielt nevnt i statsbudsjettet. Økningen kommer innenfor budsjettene til de videregående skolene og fagopplæring. Regionale tjenester har fått en rammestyrkning som ligger noe under beregnet lønns- og prisvekst. Tannhelse har fått en styrking på ca. 3,6 mill.kr i forhold til Dette er en reell styrkning på 1,7 mill. kr i tillegg til justering for lønns- og prisvekst. Sentraladministrasjonen og fellesområdene har fått økt driftsrammen med 11,8 mill. kr. Dette skyldes hovedsaklig et stramt arbeidsmarked med høy lønnsvekst, sterk økning i pensjonskostnader, samt økninger innenfor områdene omstillingsmidler og hovedtillitsvalgte. Politisk område er redusert med 0,3 mill. kr som følge av at det ikke skal gjennomføres fylkestings- eller stortingsvalg i Vest-Agder fylkeskommune 12

17 Økonomiplan Bakgrunn for økonomiplanen Vest-Agder fylkeskommune har følgende visjon: - en drivkraft for utvikling Fylkeskommunes virksomhet skal bygge på tre kjerneverdier: Folkestyre - som preges av åpenhet, dialog, medbestemmelse. Kompetanse - som preges av kunnskap og kvalitet. Samarbeid - som preges av mangfold, handlekraft, resultater. Økonomiplanen sammen med årsbudsjettet inngår som en del av fylkeskommunens plansystem. Sammen med virksomhetsplanen og andre vedtatte planer, danner økonomiplan og årsbudsjett føringer for arbeidet i fylkeskommunen. Økonomiplan Økonomiplanen omhandler langsiktige mål og strategier som fylkeskommunen jobber mot i perioden , samt overordnede utviklingstrekk og rammebetingelser for fylkeskommunen. Årsbudsjett Årsbudsjettet for 2008 presenteres i egen sak. Årsbudsjettet er en detaljert plan over første år i økonomiplanperioden, og inneholder tilpasning til budsjettrammen for Videre inneholder Fordelt årsbudsjett en beskrivelse av driftsområdene og planlagt aktivitet i Føringer for arbeidet med økonomiplanen Fylkeskommunens tjenesteområder skal ivaretas på en god måte. Vi står overfor en periode med elevvekst, spesielt i Kristiansandsregionen. Samtidig har det de siste årene vært sterk lønnsvekst. Det stramme arbeidsmarkedet påvirker også lønnsnivået i offentlig sektor. KS (Kommunenes sentralforbund) har beregnet at fylkeskommunene i de siste årene ikke har fått tildelt tilstrekkelige budsjettmidler til dekning av lønns- og prisvekst, og til økte kostnader ifm. nye oppgaver og vekst i befolkningen. Imidlertid har de ekstra skatteinntektene som har kommet ved slutten av budsjettårene 2006 og 2007 dekket kostnadsveksten. For budsjettåret 2008 er det gitt signaler om at skatteinntektene ikke vil øke. Vest-Agder fylkeskommunes investeringsnivå er høyt, og økende finanskostnader legger begrensninger på fylkeskommunens handlingsrom. Hvis renteutgiftene øker, må driftsnivået reduseres tilsvarende for at budsjettet skal komme i balanse. Strategisaken 2007 I strategisaken 2007 Strategier og prioriteringer retningslinjer for arbeidet med økonomiplan (FT 21/07) ble det gjort følgende vedtak: 1. Fylkestingets vedtak ifm FT-sak 49/2006 Økonomiplan , årsbudsjett 2007, vedrørende årsbudsjettet for 2007, gjelder fortsatt. 2. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til strategisak som retningsgivende for høstens arbeid med årsbudsjett 2008 og økonomiplan for Fylkesrådmannens forslag til strategisak innebærer følgende: Det budsjetteres med et positivt driftsresultat på 3 3,5 pst. Det igangsettes ikke flere lånefinansierte prosjekter enn de som ligger inne i Økonomiplan , før fylkeskommunens gjeldsbyrde er redusert betraktelig. Det budsjetterte overskuddet i økonomiplanperioden benyttes til finansiering av prosjekter som er budsjettert eller settes av på disposisjonsfond for å styrke driftsbudsjettene i perioder med renteøkning. Kravet til omstilling i gjeldende økonomiplan søkes redusert ved rullering av økonomiplanen. Det bør isteden være et mål å redusere utgifter til renter og avdrag mest mulig. Vest-Agder fylkeskommune 13

18 Økonomiplan Økonomiplan - hovedoversikter Økonomiplan * Mill. kr Felles inntekter Frie inntekter , , , , ,3 Konsesjonskraftinntekter -33,0-23,0-23,0-22,0-22,0 Momskompensasjon investering **) -37,8-54,6-41,7-5,0-4,0 Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg -4,3-6,0-6,0-6,0-6,0 Sum fellesinntekter , , , , ,3 Utgifter Folkevalgte styrings- og kontrollorgan 16,5 16,2 17,1 16,0 16,9 Sentraladministrasjonen 78,7 84,2 83,3 82,6 82,1 Fellestjenester 35,3 42,9 42,9 42,5 42,5 Utdanning 715,8 766,0 775,3 774,6 769,2 Tannhelse 64,4 67,9 67,6 67,3 67,8 Regionale tjenester 280,0 291,5 291,5 290,9 292,1 Regional utvikling 15,4 14,0 14,0 13,9 13,9 Byggforvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum utgifter i sektorene 1 206, , , , ,4 Fordelte kapitalkostnader -75,0-96,6-107,7-116,1-111,8 Brutto driftsresultat -134,3-144,1-145,3-113,2-109,7 Finansutgifter/-inntekter 72,0 88,6 99,7 108,1 103,8 Netto driftsresultat -62,3-55,5-45,6-5,1-5,9 Finansiering av investeringer **) 37,8 54,6 41,7 5,0 4,0 Avsetning disp. fond 24,5 0,9 4,0 0,1 1,9 *) Opprinnelig budsjett 2007 **) Momskompensasjonen er vedtatt benyttet til avkorting av låneopptak vedr. investeringer Vest-Agder fylkeskommune 14

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan 2007-2010 1 VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 14 Fylkesrådmannens

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1!

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Økonomiplan 2012-2015 DEL I Innhold! VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Fylkesrådmannens forord 1! Sammendrag 2! Bakgrunn for økonomiplanen 4! Strategisaken 2011 (FT 24/11) 4! HOVEDOVERSIKTER 5!

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg:

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg: file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447331_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 08:46:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer