Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2008-2011"

Transkript

1 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan

2 Økonomiplan Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan Del II Årsbudsjett Del III Fordelt årsbudsjett Vest-Agder fylkeskommune

3 Økonomiplan Økonomiplan DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 11 Fylkesrådmannens forord 11 Sammendrag 12 Bakgrunn for økonomiplanen 13 Økonomiplan 13 Årsbudsjett 13 Føringer for arbeidet med økonomiplanen 13 Strategisaken ØKONOMIPLAN HOVEDOVERSIKTER 14 Økonomiplan Investeringer 15 UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER 16 Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder 16 Befolkning 16 Alderssammensetning 16 Flytting 17 Arbeidsmarked og sysselsetting 17 Næringsstrukturen i Vest-Agder 17 Yrkesdeltakelse 19 Utvikling i yrkesdeltakelse for kvinner og menn 20 Likestillingsstatus 20 Utdanningsnivå 21 Levekår og folkehelse 21 Forskning og utvikling (FoU) 21 Verdiskaping 22 Nasjonaløkonomisk utvikling statsbudsjettet Hovedtrekk i regjeringens forslag til statsbudsjett for Statsbudsjettets konsekvenser for Vest-Agder fylkeskommune 25 Langtidsbudsjettet 26 Inntekter 26 Driftsutgifter 26 Finans 27 Likviditetsutvikling 27 Vest-Agder fylkeskommune

4 Økonomiplan DRIFTSOMRÅDENE 29 Regional utvikling 29 Utdanning 30 Implementering av Kunnskapsløftet 30 Tilpasset opplæring 30 Inntak til videregående opplæring 30 Bygningsmessige utfordringer 31 Rådgivning, veiledning og bortvalg 31 Vurdering 31 Spesialundervisning 32 Minoritetsspråklige elever 32 Opplæring for voksne 32 Kompetanseutvikling 33 Realfag og teknologiske fag 33 Digitalisering av opplæringen 33 Internasjonalisering 33 Regionale tjenester 34 Fylkesveger 34 Kollektivtrafikken 34 Kultur 35 Næring og stedsutvikling 35 Prosjekter finansiert av driftsmidler 36 Tannhelse 37 Flere pasientgrupper økt bemanning 37 Interne rammebetingelser medarbeiderperspektivet 38 Satsningsområder for Vest-Agder fylkeskommune som arbeidsgiver 38 INVESTERINGER 39 Utdanning 39 Tangen videregående skole 39 Kristiansand katedralskole Gimle 40 Miljøtiltak i skolebygg og skolestruktur i Kristiansand 41 Byggrelaterte offentlige krav og pålegg 41 Regionalavdelingen 41 Veginvesteringer 41 Tannhelse 44 Del II Årsbudsjett Del III Fordelt årsbudsjett Vest-Agder fylkeskommune

5 Økonomiplan SAKSPROTOKOLL Arkivsak Arkivnr. E: A03 &13 Saksbehandler Lise Solgaard Saksgang Møtedato Saksnr Fylkestinget /2007 ØKONOMIPLAN Fylkestinget Saksordfører: Toril Runden Fylkesutvalget rår fylkestinget til å treffe slikt vedtak: 1. Fylkestinget vedtar fylkesutvalgets forslag til økonomiplan Til grunn for forslaget ligger Økonomiplan , årsbudsjett 2007 (FT 49/06), Strategisaken 2007 (FT 21/07) og forslag til statsbudsjett for Fylkesrådmannens mål og premisser for bruk av midlene i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for , sidene 1 til Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2008-kr): 3.1. Inntekter Tall i kr Skatt og rammetilskudd Konsesjonskraftinntekter Mva-komp. Investering Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg Renteinntekter Sum fellesinntekter Vest-Agder fylkeskommune 1

6 Økonomiplan Utgifter driftsbudsjettet Tall i kr Rammeområder Folkevalgte styrings og kontrollorgan Sentraladministrasjonen Fellestjenester Utdanning Tannhelse Regionale tjenester Regionalutvikling Byggforvaltning (ford. på rammeomr.) Nettoramme Sum utgifter på rammeområder Investeringsformål Tall i kr Fellesformål Infrastr. bærbare elevpcer Nytt sak/arkivsystem Ny intra/internettportal Sum fellesinvesteringer Utdanningsformål Tangen videregående sk Økning av prosjektramme Tangen vgs Skolestruktur i Kristiansand Miljøtiltak skolebygg Nybygg KKG Utsk.PCB-holdige lysarm Off. krav, brann/byggtekn Sum utdanning Regionalformål Omlegging av fylkesveg ved Spangereidkanalen ATP Listerpakken Veg Sum regionale tjenester Vest-Agder fylkeskommune 2

7 Økonomiplan Tannhelse Nye tannklinikker Sum tannhelse SUM fylkeskommunen Momskompensasjon på investeringer Tall i kr Momskompensasjon Momskompensasjon for budsjetterte investeringer brukes i henhold til fylkestingets forutsetning til avkorting av låneopptak i økonomiplanperioden. 3.5 Finansiering av investeringer Investeringene fratrukket momskompensasjonen finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 3.6 Økning av prosjektramme Tangen videregående skole Prosjektrammen til Tangen videregående skole økes med 43,3 mill. kr. Beløpet fordeles på årene 2008 og 2009 som vist i tabellen over. Økningen finansieres av inntektene fra salg av aksjer i Tangen Utviklingsselskap AS (TUAS), som ble solgt i Eventuelle udisponerte midler ved regnskapsavslutningen tilføres et bufferfond. De stramme økonomiske rammene har ikke muliggjort at fylkeskommunen kan budsjettere med netto positivt resultat av noen størrelse i økonomiplanperioden. Fylkeskommunens høye investeringsnivå fører til svært høye rente- og avdragskostnader, og dette gjør det nødvendig å holde driftskostnadene på et stabilt, nøkternt nivå. Det påregnes økte rentekostnader, og det anbefales derfor at bufferen som opparbeides benyttes til finansiering av budsjetterte prosjekter. 5. Underskuddet i VAK dekkes ved regnskapsavslutning for Prøveprosjektet Hjem for en 50-lapp igangsettes i 2008, i henhold til tidligere vedtak i NSM-utvalget. 7. Fylkestinget ønsker å utvide TT-ordningen til å bli døgnåpen. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om dette innen 1. halvår Fylkestinget er enige om å omdisponere innenfor rammen til NSM-utvalget 1,5 mill kr. fra udisponert sum (tabell s.26 i økonomiplan ) til investeringer fylkesveier. 9. Fylkestinget legger til grunn at billettprisene for kollektivtrafikken følger pris-og lønnsutviklingen. FYLKESTINGETS BEHANDLING: Representanten Arild Birkenes la frem FrPs alternative budsjettforslag: Vest-Agder fylkeskommune 3

8 Økonomiplan Vest-Agder Fremskrittsparti fremmer følgende endringer til Fylkesrådmannens fremlagte årsbudsjett og økonomiplan Tall i hele tusen kroner i 2008-priser. Positive tall = økte utgifter/inntekter Negative tall = reduserte utgifter/inntekter DRIFTSKONSEKVENSER FORSLAGSTEKST: BRUTTO UTGIFTER Undervisning, styrket innhold/ramme 1) Regional, styrket ramme 2) Driftstøtte paraplyorg.funksjonshemmede SUM UTGIFTER BRUTTO INNTEKTER Regionalavd, reduksjon ramme 3) Kultur, redusert ramme 4) Sentraladministrasjonen reduksjon 5) SUM INNTEKTER AVSETNING FOND/OVERSKUDD INVESTERINGER - AVVENTES INNTIL REGNSKAPET 2007 ER AVSLUTTET FØRINGER FOR RAMMEENDRINGER I BUDSJETTET 1) Brukes til elevpc er, kompetansehevingsmidler klasseromsledelse/ikt, spesialundervisning/tilrettelagt undervisning 2) Brukes til økt vedlikehold fylkesvegene, gang/sykkelstier rassikring og asfaltering 3) Reduksjon regionalavdelingen frie midler (jfr budsjett s19/tabell s 26) 4) Redusere på kulturbasert nær.utvikl og frie midler næringsvirksomhet, samt markedstilpasse billettsalg for kunstmuseet, teater, opera samt kutte støtten til symfoniorkesteret og ymse priser/div kultur. 5) Si opp medlemsskap i Agderrådet VERBALE FORSLAG 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sette i gang forsøk med å gjøre enkelte skole i Vest-Agder fylkeskommune selvstyrte. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sette i gang et belønningssystem for videregående skoler som reduserer drop-out i videregående opplæring. Vest-Agder fylkeskommune 4

9 Økonomiplan Fylkestinget ber fylkesrådmannen foreta en evaluering av om hvorvidt skolene i Vest-Agder fylkeskommune fungerer som integreringsarena. 4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomgå og evaluere spesialundervisningen i de videregående skole. 5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen foreta en bygningsteknisk gjennomgang av alle skoler i Vest-Agder fylkeskommune, samt en prioritering av vedlikeholdsbehovet for den enkelte skole. 6. Fylkestinget ber fylkesrådmannen lage en fylkeskommunal tiltaksplan for å bekjempe bråk, uro og mobbing i skolene. 7. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sette i gang et forsøk på lærerevaluering og evaluering av undervisning og læringsmiljø på alle de videregående skolene i Vest-Agder. Det nedsettes et evalueringsteam, bestående av elever, uavhengige lærere og foreldre 8. Fylkestinget går imot å innføre rushtidsavgift ved bomstasjonene i Kristiansand. 9. Fylkestinget ber rådmannen lage en plan/sak med sikte på å legge til rette for at alle skal kunne delta på like vilkår i Vest-Agder. 10. Fylkestinget sier nei til flere bompengeprosjekter for utbedring eller bygging av nye, offentlig finansierte veier. 11. Eventuelle økte inntekter i perioden skal benyttes til styrket vedlikehold av fylkesveiene, styrket bygningsvedlikehold og til å redusere gjelda til fylkeskommunen. Representanten Erik Müller fremmet SVs alternative budsjettforslag (pkt 2, 3 og 5 som oversendelsesforslag): 1. Fylkestinget vil støtte opp om utredningsarbeidet om rushtidsavgift som ATP-utvalget har bedt om. 2. Fylkestinget vil be fylkesordføreren ta et initiativ til en løsning på usikkerheten om utbyggingen av Agder Naturmuseum. ( En mulig løsning er som ved Kilden hvor vi fikk et forhåndstilsagn fra staten.) 3. Fylkestinget ber rådmannen se på muligheten til å bruke en større del av overskuddet for 2007 til opprustning av skolebygg.det bør spesielt fokuseres på energi og miljø.dette gjøres i forbindelse med regnskapsavslutningen. Begrunnelse: Dette gjøres ut fra vurdering av gjeldsituasjonen fra 2010 og utover. Hvis disse utbedringstiltakene allikevel bør komme tidlig i denne perioden vil dette ikke nødvendigvis belaste kapitalutgiftene negativt. Påvirkningen er avhengig av forholdet mellom pristigning innen bygg, og renta. En framskynding vil også kunne ha besparelser på driftsida. 4. Budsjettet for voksenopplæringen økes med 1mill. Anslag konsesjonkraft økes tilsvarende. 5. Det tas høyde for at posten for energiplan/tiltak bør øke i årene framover og legges inn i framtidige årsbudsjetter/økonomiplaner. Representanten Odd Salvesen fremmet PPs alternative budsjettforslag: Vest-Agder fylkeskommune 5

10 Økonomiplan Vest Agder Pensjonistparti alternative handlingsplan Tj. Tekst 2008-budsjett 2009-budsjett 2010-budsjett 2011-budsjett Red. innt./økt utg. Red. utg./økt innt. Red. innt./økt utg. Red. utg./økt innt. Red. innt./økt utg. Red. utg./økt innt. Red. innt./økt utg. Red. utg./økt innt. Sentraladministrasjonen Utdanning Tannhelse Kultur Regionale tjenester Netto endring PPs driftsresultat Rådmannens * Overskuddene/Underskudd tilføres likviditetsbeholdningen Iht Fylkesrådmannens budsjetforslag. I fylkesrådmannens forslag til budsjett for Vest-Agder fylkeskommune for 2008 og Økonomiprogram for perioden gjøres følgende endringer: 1. Det satses sterkere på tannhelse for å kunne gi flere grupper behandling, spesielt med tanke på rusomsorg, svake grupper og eldre mennesker. 2 mill. kr. 2. Det fylkeskommunale veinettet forfaller, vi ønsker en økning i budsjettperioden med min 5 % og det dekkes inn ved reduksjon på kultursektoren. 3. Fylkesmuseet flyttes ikke til Odderøya, bevilgningen slettes. 4. De midler som frigjøres benyttes til styrking av budsjett , (Pkt 3 foreslås oversendt) Representanten Vidar Kleppe fremmet følgende forslag: 1. Fylkestinget ber om at det fremmes en sak om å inngå et samarbeid med en region eller en by i Israel. 2. Fylkestinget ber om at det fremmes en handlingsplan for å redusere bruk av alkohol og rusmidler i den videregående skole i Vest-Agder. 3. Fylkestinget ber om at dagens TT-ordning gjøres døgnåpent fra den Driftsstøtte til funksjonshemmedes paraplyorganisasjoner kr Økningen dekkes over konsesjonskraftinntekter som økes tilsvarende. VOTERING: Det ble først votert over voteringsmåten. Fylkesordføreren foreslo å votere over hvert av de innkomne forslag som helhet, uten punktvis votering og til slutt over innstillingen. De verbale forslagene som ikke hadde direkte tilknytning til økonomiplan/årsbudsjett, ble foreslått oversendt uten realitetsbehandling. Vest-Agder fylkeskommune 6

11 Økonomiplan Fremgangsmåten ble vedtatt mot 10 stemmer (FrP, Dem, V) FrPs forslag fikk ti stemmer (FrP, Dem, V) og falt. Verbalforslagene pkt 1-11 ble mot ni stemmer (Frp, D, PP), vedtatt oversendt uten realitetsbehandling. Pensjonistpartiets verbalforslag pkt 1. fikk to stemmer (PP, Dem) Pkt 2 fikk ni stemmer (PP, Dem, FrP) Pkt 3 Oversendes. Pkt 4 bortfalt da ingen av forslagene ble vedtatt. I SVs forslag fikk pkt 4 en stemme (SV), de øvrige punktene ble vedtatt oversendt. Demokratenes forslag pkt 1 ble mot 12 stemmer (Dem, V, Frp, SV, PP), vedtatt oversendt uten realitetsbehandling, pkt 2 mot 11 stemmer (Dem, Frp, V, PP), pkt 3 mot 11 stemmer (Dem, FrP, PP, V). Pkt 4 fikk 13 stemmer (Dem, PP, V, FrP, Sp) og falt. Fylkesutvalgets innstilling pkt 1-6 ble vedtatt mot åtte stemmer (FrP, Dem,) Pkt 7 ble vedtatt mot 13 stemmer (Dem, PP, V, Sp, FrP) Pkt 8 ble enstemmig vedtatt Pkt 9 ble vedtatt mot en stemme (Dem) Protokolltilførsel fra FrP (6), Dem og V. v/ representanten Line Skøii Vennesland Vi protesterer mot at fylkesordføreren avholder votering over å bryte kommuneloven når det skal voteres over budsjett. Vi påpeker at dette er en oppfordring til å bryte loven, som er skrevet for å sikre muligheten til å stemme alternativt på to forslag. At flertallet mener voteringsmåten er bra viser bare at de har forakt for demokratiets Spilleregler. VEDTAKET BLE: 1. Fylkestinget vedtar fylkesutvalgets forslag til økonomiplan Til grunn for forslaget ligger Økonomiplan , årsbudsjett 2007 (FT 49/06), Strategisaken 2007 (FT 21/07) og forslag til statsbudsjett for Fylkesrådmannens mål og premisser for bruk av midlene i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for , sidene 1 til Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2008-kr): 3.1. Inntekter Tall i kr Skatt og rammetilskudd Konsesjonskraftinntekter Mva-komp. Investering Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg Renteinntekter Sum fellesinntekter Vest-Agder fylkeskommune 7

12 Økonomiplan Utgifter driftsbudsjettet Tall i kr Rammeområder Folkevalgte styringsog kontrollorgan Sentraladministrasjonen Fellestjenester Utdanning Tannhelse Regionale tjenester Regionalutvikling Byggforvaltning (fordeles på rammeområdene) Nettoramme Sum utgifter på rammeområder Investeringsformål Tall i kr Fellesformål Infrastruktur bærbare elev PCer Nytt sak/arkivsystem Ny intra/internettportal Sum fellesinvesteringer Utdanningsformål Tangen videregående skole Økning av prosjektramme Tangen videregående skole Skolestruktur i Kristiansand Miljøtiltak skolebygg Nybygg Kristiansand katedralskole Gimle Utskifting av PCB-holdige lysarmaturer Offentlige krav, brann og byggteknisk Sum utdanning Vest-Agder fylkeskommune 8

13 Økonomiplan Regionalformål Omlegging av fylkesveg ved Spangereidkanalen ATP Listerpakken Veg Sum regionale tjenester Tannhelse Nye tannklinikker Sum tannhelse SUM fylkeskommunen Momskompensasjon på investeringer Momskompensasjon investeringer Tall i kr Momskompensasjon Momskompensasjon for budsjetterte investeringer brukes i henhold til fylkestingets forutsetning til avkorting av låneopptak i økonomiplanperioden. 3.5 Finansiering av investeringer Investeringene fratrukket momskompensasjonen finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 3.6 Økning av prosjektramme Tangen videregående skole Prosjektrammen til Tangen videregående skole økes med 43,3 mill. kr. Beløpet fordeles på årene 2008 og 2009 som vist i tabellen over. Økningen finansieres av inntektene fra salg av aksjer i Tangen Utviklingsselskap AS (TUAS), som ble solgt i Eventuelle udisponerte midler ved regnskapsavslutningen tilføres et bufferfond. De stramme økonomiske rammene har ikke muliggjort at fylkeskommunen kan budsjettere med netto positivt resultat av noen størrelse i økonomiplanperioden. Fylkeskommunens høye investeringsnivå fører til svært høye rente- og avdragskostnader, og dette gjør det nødvendig å holde driftskostnadene på et stabilt, nøkternt nivå. Det påregnes økte rentekostnader, og det anbefales derfor at bufferen som opparbeides benyttes til finansiering av budsjetterte prosjekter. 5. Underskuddet i VAK dekkes ved regnskapsavslutning for Prøveprosjektet Hjem for en 50-lapp igangsettes i 2008, i henhold til tidligere vedtak i NSM-utvalget. Vest-Agder fylkeskommune 9

14 Økonomiplan Fylkestinget ønsker å utvide TT-ordningen til å bli døgnåpen. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om dette innen 1. halvår Fylkestinget er enige om å omdisponere innenfor rammen til NSM-utvalget 1,5 mill kr. fra udisponert sum (tabell s.26 i økonomiplan ) til investeringer fylkesveier. 9. Fylkestinget legger til grunn at billettprisene for kollektivtrafikken følger pris-og lønnsutviklingen. RETT UTSKRIFT: DATO: 29. februar 2008 Sendes saksbehandler idet en viser til resultat av behandling i fylkestinget 11. desember Kristiansand, den Politisk sekretariat Solfrid G. Mjåland Vest-Agder fylkeskommune 10

15 Økonomiplan Vest-Agder en drivkraft for utvikling Fylkesrådmannens forord Vest-Agder fylkeskommune arbeider for å utvikle, tiltrekke og beholde kompetanse til arbeidslivet i vår landsdel. Det gjør vi ved å tilrettelegge for gode utdanningstilbud, spennende kulturtilbud og arbeide for stadig bedre kommunikasjoner i landsdelen. Gjennom handlingsprogrammet for regional utvikling har vi bidratt til at vår landsdel er den første der bredbånd til alle blir en realitet. Fylkeskommunene skal være regionalutviklingsaktører. Det klarer vi gjennom godt samarbeid med kommunene, regional stat, utdannings- og forskningsinstitusjoner, det regionale næringslivet og andre aktører som vil landsdelsutvikling. Vi begynner å se resultatet av mangeårig samarbeid på Agder. Det er vel fortjent at Universitetet i Agder ble en realitet i 2007, et resultat av et omfattende arbeid gjennom flere år. Fylkeskommunenes bidrag til et stipendprogram for doktorgradskandidater styrker universitetets samhandling med egen region. Dette gir inspirasjon til å øke innsatsen for regionen. Fylkeskommunene på Agder har hatt og har mange samarbeidsprosjekter. Nå har vi startet arbeidet med en felles regionplan for Agder. Økonomiplanen viser fylkeskommunens strategier og prioriteringer for kommende periode. Vest-Agder fylkeskommunes bidrag til Kristiansand teater- og konserthus kan ikke lånefinansieres. Positivt regnskapsresultat for 2005 og 2006 gjør at vårt bidrag er tatt over driftsbudsjettet. Etter to gode driftsår, kan vi nå konstatere at kostnadsveksten er større enn inntektsveksten. Dette begrunnes med høye lønnsoppgjør med tilhørende pensjonskostnader og økte renteutgifter. Det krever en stram styring av økonomien for å kunne betjene de økte kostnadene vårt investeringsprogram legger opp til. Det legges ikke opp til vesentlige endringer i vårt driftsbudsjett. Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for at nesten 7000 elever får god videregående opplæring og at vi fremdeles har Norges mest omfattende fagopplæring i bedrift. Befolkningen i Vest-Agder skal fremdeles få et godt kollektivtilbud og det offentlige tannhelsetilbudet skal ha god kvalitet. Utbygging av Tangen videregående skole binder store deler av vårt investeringsbudsjett. Et meget stramt byggemarked medvirker til at vi har fått en større prisstigning enn forutsatt da forprosjektet ble vedtatt. Den samme utfordringen har vi når det gjelder nybygget ved Kristiansand katedralskole Gimle. Tine Sundtoft fylkesrådmann 08. november 2007 Vest-Agder fylkeskommune 11

16 Økonomiplan Sammendrag Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan tar utgangspunkt i vedtatt økonomiplan (FT 49/06), strategisaken 2007 (FT 21/07) og statsbudsjettet I sitt budsjettforslag har fylkesrådmannen vektlagt følgende: Oppfølging av Kunnskapsløftet og fokus på videregående opplæring. Fortsatt god kvalitet på tannhelsetilbudet Økonomisk handlingsrom i den regionale funksjonen. Vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse. Sikring av vegkapitalen. Full utbygging av Tangen videregående skole. Nybygg ved Kristiansand katedralskole Gimle. Utbygging av Tangen videregående skole er fortsatt det høyest prioriterte byggeprosjektet i økonomiplanperioden. Den nye skolen på Tangen vil være fylkeskommunens største satsing på skolebygg. På bakgrunn av faktisk prisutvikling og forventet prisvekst fram til ferdigstillelse av skolen, foreslår fylkesrådmannen at prosjektrammen økes med 43,4 mill. kr. Denne økningen foreslås dekket med inntektene fra salg av aksjene i Tangen Utviklingsselskap AS (TUAS), som ble solgt i Forprosjektrapport for det nye bygget på Kristiansand katedralskole Gimle fremlegges og presenteres for fylkestinget i desember 07. I løpet av 2007 har fylkeskommunens siste bidrag til Kristiansand teater- og konserthus (Kilden ) blitt utbetalt. Fylkeskommunen har til sammen bidratt med over 87 mill. kr til dette prosjektet bl.a. ved å bruke merinntekter fra skatt i 2005 og Driftsfinansiering av dette prosjektet gjør at fylkeskommunen nå kan opprettholde fremdrift i store prosjekter, til tross for den kraftige prisøkningen i byggemarkedet. Oppgaver knyttet til forvaltningsreformen, som skal gjennomføres fra , vil være en sentral utfordring i de nærmeste årene. Fylkeskommunen fokuserer i denne forbindelse både på innholdet for egen region, kompetanseoppbygging og iverksetting. Fylkeskommunens langsiktige gjeld vil øke i løpet av økonomiplanperioden fra 925 mill. kr til mill. kr i 2009, og tilbake til mill. kr i Dette til tross for at mvakompensasjon av gjeldende investeringer benyttes til avkorting av låneopptak. Ettersom fylkeskommunens lånegjeld øker betydelig i økonomiplanperioden, øker også kostnadene i forbindelse med renter og avdrag. Dette er en stor utfordring for fylkeskommunen i en tid med stigende rente. For å få balanse i perioden, er det nødvendig å legge inn et generelt krav til omstilling på 1 pst. i 2010 som videreføres i Bortsett fra ovennevnte krav om omstilling, videreføres i all hovedsak driftsnivået i økonomiplanperioden. Driftsbudsjettet for 2008 innebærer følgende endringer i forhold til nivået i 2007: Regionalutvikling. Rammen er redusert i forhold til Direkte bidrag til kulturinstitusjoner er imidlertid økt innenfor rammen til regionalavdelingen. Utdanningssektoren får en økning i rammen på 30,3 mill. kr. Av dette er ca. 13,3 mill. kr økning utover deflator og andre korreksjoner som er spesielt nevnt i statsbudsjettet. Økningen kommer innenfor budsjettene til de videregående skolene og fagopplæring. Regionale tjenester har fått en rammestyrkning som ligger noe under beregnet lønns- og prisvekst. Tannhelse har fått en styrking på ca. 3,6 mill.kr i forhold til Dette er en reell styrkning på 1,7 mill. kr i tillegg til justering for lønns- og prisvekst. Sentraladministrasjonen og fellesområdene har fått økt driftsrammen med 11,8 mill. kr. Dette skyldes hovedsaklig et stramt arbeidsmarked med høy lønnsvekst, sterk økning i pensjonskostnader, samt økninger innenfor områdene omstillingsmidler og hovedtillitsvalgte. Politisk område er redusert med 0,3 mill. kr som følge av at det ikke skal gjennomføres fylkestings- eller stortingsvalg i Vest-Agder fylkeskommune 12

17 Økonomiplan Bakgrunn for økonomiplanen Vest-Agder fylkeskommune har følgende visjon: - en drivkraft for utvikling Fylkeskommunes virksomhet skal bygge på tre kjerneverdier: Folkestyre - som preges av åpenhet, dialog, medbestemmelse. Kompetanse - som preges av kunnskap og kvalitet. Samarbeid - som preges av mangfold, handlekraft, resultater. Økonomiplanen sammen med årsbudsjettet inngår som en del av fylkeskommunens plansystem. Sammen med virksomhetsplanen og andre vedtatte planer, danner økonomiplan og årsbudsjett føringer for arbeidet i fylkeskommunen. Økonomiplan Økonomiplanen omhandler langsiktige mål og strategier som fylkeskommunen jobber mot i perioden , samt overordnede utviklingstrekk og rammebetingelser for fylkeskommunen. Årsbudsjett Årsbudsjettet for 2008 presenteres i egen sak. Årsbudsjettet er en detaljert plan over første år i økonomiplanperioden, og inneholder tilpasning til budsjettrammen for Videre inneholder Fordelt årsbudsjett en beskrivelse av driftsområdene og planlagt aktivitet i Føringer for arbeidet med økonomiplanen Fylkeskommunens tjenesteområder skal ivaretas på en god måte. Vi står overfor en periode med elevvekst, spesielt i Kristiansandsregionen. Samtidig har det de siste årene vært sterk lønnsvekst. Det stramme arbeidsmarkedet påvirker også lønnsnivået i offentlig sektor. KS (Kommunenes sentralforbund) har beregnet at fylkeskommunene i de siste årene ikke har fått tildelt tilstrekkelige budsjettmidler til dekning av lønns- og prisvekst, og til økte kostnader ifm. nye oppgaver og vekst i befolkningen. Imidlertid har de ekstra skatteinntektene som har kommet ved slutten av budsjettårene 2006 og 2007 dekket kostnadsveksten. For budsjettåret 2008 er det gitt signaler om at skatteinntektene ikke vil øke. Vest-Agder fylkeskommunes investeringsnivå er høyt, og økende finanskostnader legger begrensninger på fylkeskommunens handlingsrom. Hvis renteutgiftene øker, må driftsnivået reduseres tilsvarende for at budsjettet skal komme i balanse. Strategisaken 2007 I strategisaken 2007 Strategier og prioriteringer retningslinjer for arbeidet med økonomiplan (FT 21/07) ble det gjort følgende vedtak: 1. Fylkestingets vedtak ifm FT-sak 49/2006 Økonomiplan , årsbudsjett 2007, vedrørende årsbudsjettet for 2007, gjelder fortsatt. 2. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til strategisak som retningsgivende for høstens arbeid med årsbudsjett 2008 og økonomiplan for Fylkesrådmannens forslag til strategisak innebærer følgende: Det budsjetteres med et positivt driftsresultat på 3 3,5 pst. Det igangsettes ikke flere lånefinansierte prosjekter enn de som ligger inne i Økonomiplan , før fylkeskommunens gjeldsbyrde er redusert betraktelig. Det budsjetterte overskuddet i økonomiplanperioden benyttes til finansiering av prosjekter som er budsjettert eller settes av på disposisjonsfond for å styrke driftsbudsjettene i perioder med renteøkning. Kravet til omstilling i gjeldende økonomiplan søkes redusert ved rullering av økonomiplanen. Det bør isteden være et mål å redusere utgifter til renter og avdrag mest mulig. Vest-Agder fylkeskommune 13

18 Økonomiplan Økonomiplan - hovedoversikter Økonomiplan * Mill. kr Felles inntekter Frie inntekter , , , , ,3 Konsesjonskraftinntekter -33,0-23,0-23,0-22,0-22,0 Momskompensasjon investering **) -37,8-54,6-41,7-5,0-4,0 Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg -4,3-6,0-6,0-6,0-6,0 Sum fellesinntekter , , , , ,3 Utgifter Folkevalgte styrings- og kontrollorgan 16,5 16,2 17,1 16,0 16,9 Sentraladministrasjonen 78,7 84,2 83,3 82,6 82,1 Fellestjenester 35,3 42,9 42,9 42,5 42,5 Utdanning 715,8 766,0 775,3 774,6 769,2 Tannhelse 64,4 67,9 67,6 67,3 67,8 Regionale tjenester 280,0 291,5 291,5 290,9 292,1 Regional utvikling 15,4 14,0 14,0 13,9 13,9 Byggforvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum utgifter i sektorene 1 206, , , , ,4 Fordelte kapitalkostnader -75,0-96,6-107,7-116,1-111,8 Brutto driftsresultat -134,3-144,1-145,3-113,2-109,7 Finansutgifter/-inntekter 72,0 88,6 99,7 108,1 103,8 Netto driftsresultat -62,3-55,5-45,6-5,1-5,9 Finansiering av investeringer **) 37,8 54,6 41,7 5,0 4,0 Avsetning disp. fond 24,5 0,9 4,0 0,1 1,9 *) Opprinnelig budsjett 2007 **) Momskompensasjonen er vedtatt benyttet til avkorting av låneopptak vedr. investeringer Vest-Agder fylkeskommune 14

19 Økonomiplan Investeringer Sum ) Renteforutsetning 4,5 5,8 5,8 5,8 5,5 Mill. kr Fellesinvesteringer Intrastruktur bærebare elev-pcer 3,0 2,0 Sak/arkiv-system 1,0 1,0 Ny intra-/internettportal 1,2 1,5 Sum fellesinvesteringer 4,2 4,5 1,0 0,0 0,0 Utdanning Tangen vgs 3) 572,7 150,1 210,0 128,3 Økning av prosjektramme Tangen 4) 43,4 29,4 14,0 Skolestruktur i Kristiansand 5) 20,0 0,2 7,2 10,0 Miljøtiltak skolebygg 5) 60,0 1,8 14,7 10,0 10,0 10,0 Sammensl. Gimle vg og Krs.Kat.skole 6) 40,0 5,0 12,0 23,0 Vennesla vgs, ombygging/tilbygg 5,2 Utskifting PCB-holdige lysarmaturer 0,4 2,0 Offentlige krav, brann- og byggteknisk 2,0 2,0 2,0 Sum utdanning 162,7 275,3 187,3 12,0 12,0 Tannhelse Utstyr, ombygging leide lokaler 2) 1,0 Nye tannklinikker 5,3 2,4 2,6 Digitalrøntgen Sum tannhelse 1,0 0,0 5,3 2,4 2,6 Regionalavdelingen Oml. av veg ved Spangereidkanalen 7,5 2,5 2,5 2,5 ATP 3,7 5,0 5,0 Listerpakken veg 40 12,0 12,0 16,0 Veg 15,0 10,0 10,0 15,0 15,0 Sum Regionalavdelingen 21,2 29,5 29,5 31,0 15,0 Sum fylkeskommunen 189,1 309,3 223,1 45,4 29,6 Finansiering: Momskompensasjon 35,0 54,6 41,7 5,0 4,0 Herav mva-komp Tangen 31,0 39,6 22,7 Salg av bygg/anlegg/aksjer 29,4 14,0 24,0 Overføring av driftsmidler Lån i lånefondet 154,1 225,3 167,4 40,4 1,6 Sum finansiering 189,1 309,3 223,1 45,4 29,6 Total gjeld 925, , , ,2 1137,2 1) Budsjett 2007 er justert ned ift antatt forbruk og finansiering frem til behandling av øk.plan ) Dette er "løpende" investeringer, og er flyttet til driftsbudsjettet fom ) Tangen: Bruttoinvestering er 536,7 mill. kr pluss forventet samlet salgsinntekt, jf FT 09/06 4) Økning av prosjektramme for Tangen videregående skole, som følge av svært høy prisstigning. Finansieres hovedsakelig ved salg av aksjer i TUAS (Tangen utviklingsselskap AS) 5) Ubrukte midler fra 2007 er overført til budsjettet for ) Total investeringsramme for prosjektet er 55 mill. kr inkl. midler avsatt under "Skolestruktur i Kristiansand" Vest-Agder fylkeskommune 15

20 Økonomiplan Utviklingstrekk og rammebetingelser Utviklingstrekk og perspektiver i Vest- Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde Vest- Agder innbyggere. I perioden var det gjennomsnittlig en årlig økning på 0,71 pst., mot 0,56 pst. for landet. I denne perioden økte folketallet i fylket med gjennomsnittlig personer per år. Av dette utgjør fødselsoverskudd 570 personer, og netto innflytting personer. I 2006 økte folketallet i Vest-Agder med 0,85 pst., mot 0,88 pst. for landet. Dette ga Vest- Agder en 7. plass blant fylkene i Norge, hvor Oslo (1,90 pst.), Rogaland (1,75 pst..) og Akershus (1,61 pst.) hadde størst vekst. Det er 4 fylker som hadde en nedgang i folketallet i Befolkningsveksten i Vest-Agder fordeler seg ikke jevnt over hele fylket. Ved inngangen til 2007 bodde 47,5 pst. av innbyggerne i Vest- Agder i Kristiansand. De kommunene som hadde den største prosentvise veksten fra inngangen til 1998 til inngangen på 2007 var Søgne (14,4 pst.), Kristiansand (10,2 pst.), Mandal (7,7 pst.), Songdalen (7,1pst.) og Lyngdal (6 pst.). Resultatet er at en stadig større andel av befolkningen bor i og omkring Kristiansand selv om tettstedskommuner som Mandal og Lyngdal hadde en god befolkningsutvikling for tiårsperioden sett under ett. Alderssammensetning Vest-Agder har en relativt ung befolkning i forhold til landsgjennomsnittet. Fylket har en høyere andel i alle aldersgrupper til og med 19 åringer. For aldersgruppene over 19 år har Vest-Agder en lavere andel. Forskjellen er særlig stor for de i aldersgruppen år. Tabell 1: Aldersfordeling, 1. januar 1998 og 2007, prosentvis fordeling Vest - Agder Norge år 8,7 7,6 8,2 7, år 10,0 10,0 9,2 9, år 4,0 4,4 3,5 4, år 5,6 5,7 4,8 5, år 35,3 33,8 36,4 34, år 22,9 25,8 23,7 26, år 9,5 8,2 9,9 8,4 80 år og 3,9 4,5 4,2 4,7 over Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 Antall Kilde: SSB Figur 1: Befolkningsutvikling Vest-Agder % endring 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Nettoflytting Fødte-døde Kilde: SSB Vest-Agder fylkeskommune 16

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2009-2012 Økonomiplan 2009-2012 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2009 2012 1 Del II Årsbudsjett 2009 45 Del III Fordelt årsbudsjett 2009 62 Vest-Agder

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462 Page 1 of 7 Vest-Agder Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Agder. Det gir

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan 2007-2010 1 VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 14 Fylkesrådmannens

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 18.01.2012 STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hovedtrekk fra budsjettundersøkelsen 2012 - På sektoren videregående opplæring øker både drift og investeringer i et klart flertall av. 12 fylkeskommuner,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2017-2020 Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016 Bybru i Flekkefjord Bussanlegg I år 2020 har vi En ny region Agder? (Foto: Svein Sundsdal/NRK) Nådd målene

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE BEDRET DRIFTSRESULTAT, MER TIL TJENESTER OG MINDRE TIL KULTUR OG VEDLIKEHOLD KS budsjettundersøkelse er en kartlegging av endringer som kommunene har lagt opp til i

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 13/13626-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Skatteinngangen pr. oktober 2016 november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2016

Skatteinngangen pr. september 2016 oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Fakta om Norges fylker

Fakta om Norges fylker Fakta om Norges fylker Vest Agder fylke Befolkning og eldrebølgen Næringsliv og arbeidsmarked Videregående skole og samferdsel Fylkeskommunens økonomi Byråkratibarometeret for Vest Agder kommuner NyAnalyse

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015

Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015 Arkivsak-dok. 15/05256-41 Saksbehandler Lise Solgaard Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015 ÅRSBUDSJETT 2016 Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Driftsbudsjett for

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2016

Skatteinngangen pr. mai 2016 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2016

Skatteinngangen pr. august 2016 september 2016 en pr. august 2016 I revidert nasjonalbudsjett for 2016 er skatteanslaget for hele kommunesektoren oppjustert med 0,7 mrd. kr. Isolert for kommunene utgjør dette 0,575 mrd. kr sammenlignet

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Demografi og kommuneøkonomi

Demografi og kommuneøkonomi Demografi og kommuneøkonomi Vadsø kommune Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole, videregående opplæring og pleie-

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2017-2020 22.11.2016 2017-2020 1 prosessen Bygger på økonomiplan 2016-2019 FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Formannskapet 30.mai 2007 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Kommuneproposisjonen 2008 (St.prp.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2006 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2006 endres som følger: Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2006 OG ØKONOMIPLAN FOR 2006-2009 FORSLAG TIL ENDRINGER SOM FØLGE AV ST.PRP. NR. 1 TILLEGG NR. 1 Arkivsaksnr.: 05/33322 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren. mars 207 Notat fra TBU til. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 208 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/202-10 08.01.2016 Statsbudsjettet 2016 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren. mars 207 Notat fra TBU til. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 208 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer